KIO 1063/20 WYROK dnia 13 lipca 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1063/20 

WYROK 

z dnia 13 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:     Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 8 lipca 

2020r. odwołania wniesionego do 

Prezesa K

rajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2020r. przez wykonawcę S&T Services 

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 

21D 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74 

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

Konsorcjum  Ernst  and  Young  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Bussiness 

Advisory Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 i Vetasi spółka z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  Al.  Jerozolimskie  65/79 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  w  sprawie  sygn.  akt  KIO  1063/20  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka : 

1A. umarza postępowanie w zakresie zarzutów naruszenia przez zamawiającego : 

-  art.  24  ust  1  pkt  12  ustawy  w  zw.  z  art  7  ust  1  i  3  ustawy  przez  zaniechanie  wykluczenia 

wykonawcy 

z postępowania mimo, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w 

postępowaniu i nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, w związku z: 

a) 

następującymi wadami dotyczącymi podmiotu udostępniającego zasoby SmartIS sp. z .o.o.: 

• brakiem złożenia dokumentów potwierdzających niekaralność dwóch . prokurentów, 

• brakiem złożenia dokumentów potwierdzających brak stanu likwidacji lub upadłości, 

z  ostrożności  art.  26  ust.  3  ustawy  i  26  ust.  4  ustawy  przez  zaniechanie  wezwania 

wykonawcy: 

a) w zakresie podmiotu u

dostępniającego zasoby SmartIS sp. z o.o. do : 

• złożenia dokumentów potwierdzających niekaralność dwóch prokurentów, 

• złożenia dokumentów potwierdzających brak stanu likwidacji lub upadłości,  

- art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez zaniechanie wykluczenia 

wykonawcy 

z postępowania mimo, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w 

postępowaniu  i  nie  wykazał  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  zakresie  wymagań 


zamawiającego określone w pkt 6.4 Załącznika nr 1 do SIWZ oraz dodatkowo art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy 

w sytuacj

i gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w skutek cofnięcia zarzutów przez odwołującego na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron 

1B. oddala odwołanie w pozostałym zakresie, 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  S&T  Services  Polska  spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D i: 

zalicza  na  poczet  post

ępowania  odwoławczego  kwotę  15  000zł.  00  gr.  (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  S&T  Services 

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 

21D 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego dla Warszawy-Pragi

Przewodniczący: ……………………… 


Sygn. akt KIO 1063/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Przygotowanie  i  budowa  prototypu  Rozwiązania  Informatycznego  Enterprise  Asset 

Management" 

zostało  wszczęte  ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 12 czerwca 2019r. za numerem 2019/S 111-273662. 

W  dniu  8  maja  2020r.  zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  tj.  oferty 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  konsorcjum  firm  Ernst  & 

Young  Sp.  z  o.o.  Business  Advisory  sp.  k.  oraz  Vetasi 

Sp.  z  o.o.  (dalej  łącznie  jako: 

„Wykonawca") 

W  dniu  18  maja  2020r. 

wykonawca  S&T  Services  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Postępu  21D  wniósł  odwołanie  przez 

pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16 marca 2020r. udzielonego 

przez 

prezesa i członka zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS. Kopia 

odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 18 maja 2020r.  

Odwołujący wniósł odwołanie od: 

czynności wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy, 

2. zaniechania odtajnienia i udo

stępnienia części dokumentacji postępowania, 

3. zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy, 

4. zaniechanie wezwania wykonawcy 

do przedłożenia dokumentów/wyjaśnień, 

5. zaniechania wyboru oferty o

dwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy i art. 89 ust 1 pkt 7a w zw. z art. 85 ust 2 ustawy przez prowadzenie 

p

ostępowania  w  sposób  naruszający  zasadę  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców, tzn. przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty 

wykonawcy

, pomimo wystąpienia przesłanek obligujących zamawiającego do wykluczenia jak 

i odrzucenia oferty tego wykonawcy, 

2. art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy w zw. z art 7 ust 1 i 3 ustawy przez zaniechanie wykluczenia 

wykonawcy 

z postępowania mimo, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w 

postępowaniu i nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, w związku z: 

a) 

następującymi wadami dotyczącymi podmiotu udostępniającego zasoby SmartIS sp. z .o.o.: 

• brakiem złożenia prawidłowego dokumentu JEDZ, w sytuacji gdy złożony dokument został 

nieprawidłowo podpisany, 

•  brakiem  złożenia prawidłowo podpisanego  zobowiązania tego podmiotu do  udostępnienia 

zasobów, 

• brakiem złożenia dokumentów potwierdzających niekaralność dwóch prokurentów, 


• brakiem złożenia dokumentów potwierdzających brak stanu likwidacji lub upadłości, 

b) 

następującymi  wadami  dotyczącymi  podmiotu  udostępniającego  zasoby  Talan  Solutions 

SAS: 

• brakiem złożenia prawidłowego dokumentu JEDZ, w sytuacji gdy złożony dokument został 

nieprawidłowo podpisany i posiada nieprawidłową formę, 

• brakiem złożenia dokumentu potwierdzającego, że podmiot ten nie zalega z opłacaniem 

podatków, w sytuacji gdy złożone przez Wykonawcę zaświadczenie jest nieaktualne, 

•  brakiem  złożenia  dokumentu  potwierdzającego,  że  podmiot  ten  nie  zalega  z  wniesieniem 

opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne,  w  sytuacji  gdy  złożone  przez 

Wykonawcę zaświadczenie jest nieaktualne. 

z  ostrożności  art.  26  ust.  3  ustawy  i  26  ust.  4  ustawy  przez  zaniechanie  wezwania 

wykonawcy: 

a) w zakresie podmiotu u

dostępniającego zasoby SmartIS sp. z o.o. do : 

•  złożenia  dokumentu  JEDZ,  w  sytuacji  gdy  złożony  dokument  został  nieprawidłowo 

podpisany, 

• wyjaśnienia treści zobowiązania tego podmiotu do udostępnienia zasobów, w sytuacji gdy 

budzi ono wątpliwości, 

• złożenia prawidłowo podpisanego zobowiązania tego podmiotu do udostępniania zasobów, 

• złożenia dokumentów potwierdzających niekaralność dwóch prokurentów, 

• złożenia dokumentów potwierdzających brak stanu likwidacji lub upadłości,  

b) 

w zakresie podmiotu udostępniającego zasoby Talan Solutions SAS do: 

• złożenia dokumentu JEDZ, w sytuacji gdy złożony dokument został nieprawidłowo podpisany 

i posiada nieprawidłową formę, 

• złożenia dokumentu potwierdzającego, że podmiot ten nie zalega z opłacaniem podatków, w 

sytuacji gdy złożone przez Wykonawcę zaświadczenie jest nieaktualne, 

•  złożenia  dokumentu  potwierdzającego,  że  podmiot  ten  nie  zalega  z  wniesieniem  opłat, 

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w sytuacji gdy złożone przez Wykonawcę 

zaświadczenie jest nieaktualne, 

•  wyjaśnienia  treści  zaświadczenia  o  niezaleganiu  z  opłacaniem  podatków,  w  sytuacji  gdy 

wzbudz

a ono wątpliwości, 

• wyjaśnienia reprezentacji spółki, w sytuacji gdy z odpisu rejestru wynika, że Pan G. B. jest 

Dyrektorem  Generalnym  (brak  jest  informacji  czy  jest  on  uprawniony  do  reprezentacji  tej 

spółki), 

c) 

do  złożenia  dokumentu  potwierdzającego  zakres  nabycia  zorganizowanej  części 

przedsiębiorstwa przez Ernst & Young Sp. z o. o. Business Advisory sp. k., w szczególności 

w  sytuacji  gdy  zgodnie  z  art.  55  k.c.  stronom  umowy  o  zbycie 

zorganizowanej  części 


przedsiębiorstwa  wolno  wyłączyć  z  zakresu  rozporządzających  skutków  dokonywanej 

czynności prawnej niektóre, wybrane składniki przedsiębiorstwa, 

4. art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy w zw. z art. 11 ust.2 UZNK w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy 

przez  zaniechanie  odtajnienia 

i.  udostępnienia  dokumentacji  postępowania  w  zakresie 

następujących dokumentów dotyczących wykonawcy: referencji, wykazu osób, wykazu usług  

punktu  a)  zobowiązania  Opsenio  Sp.  z  .o.o.  do  udostępnienia  zasobów,  pomimo,  że 

zastrzeżone informacje nie spełniają przesłanek uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa, 

co  stanowi  naruszenie  zasady  jawności  postępowania  oraz  zasady  uczciwej  konkurencji  i 

równego traktowania wykonawców; 

5. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez zaniechanie wykluczenia 

wykonawcy 

z postępowania mimo, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w 

postępowaniu  i  nie  wykazał  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  zakresie  wymagań 

zamawiającego określone w pkt 6.4 Załącznika nr 1 do SIWZ oraz dodatkowo art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy 

w sytuacji gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej; 

dokonanie  odtajnienia  i  udostępnienia  odwołującemu  dokumentacji  postępowania  w 

zakresie wskazanym powyżej, 

3.  dokonanie ponownego badania i oceny ofert, 

4.  odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a w zw. z art. 85 ust. 2 

ustawy, 

5.  odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

6.  wykluczenia i w konsekwencji odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 12 ustawy, 

z  ostrożności  wezwanie  wykonawcy  na  podstawie art.  26  ust.  3  ustawy  do  złożenia 

kompletu dokumentów i złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy. 

wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 

Nadto 

o zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego zwrotu kosztów postępowania 

odwoławczego, w tym zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie z rachunkiem, 

który zostanie przedłożony na rozprawie. 

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania  w  myśl  art.  179  ust.  1 

ustawy, ponie

waż złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, której treść jest zgodna z SIWZ i 

która  została  sklasyfikowana  na  drugim  miejscu  w  rankingu  ofert.  Na  skutek  podjętych 

czynności oraz zaniechania podjęcia przez zamawiającego czynności zgodnych z przepisami 

ustawy 

dokonał on wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej. 


Z

amawiający oceniając ofertę wykonawcy, błędnie uznał, że nie podlega ona odrzuceniu oraz 

że Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania.  Odwołujący  w  ten  sposób  został 

pozbawiony możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia i tym samym poniósł szkodę 

w postaci utraty korzyści, jakie osiągnąłby realizując przedmiotowe zamówienie. 

Odwołujący  podniósł,  że  SID  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  działająca  w  imieniu 

konsorcjum firm, pismem z dnia 30 stycznia 2020 roku dokonała przedłużenia ważności oferty 

wraz z wadium do dnia 28 lutego 2020 roku. 

Ernst  &  Young  sp.  z  o.o.  Business  Advisory  sp.  k.  nabyła  zorganizowaną  część 

przedsiębiorstwa  SID  sp.  z  o.o.  ze  skutkiem  od  dnia  1  stycznia  2020  roku  (por.  pismo 

wykonawcy z dnia 23 grudnia 2019 roku - 

oświadczenie tych spółek). Tym samym w ocenie 

odwołującego pismo o przedłużeniu oferty z dnia 30 stycznia 2020 roku zostało złożone przez 

podmiot  nieuprawniony  (w  tej  dacie  - 

z  uwagi  na  nabycie  zorganizowanej  części 

przedsiębiorstwa  uprawnionym  podmiotem  była  spółka  EY).  Nie  było  to  oświadczenie  woli 

wykonawcy

. Kolejne pismo o przedłużeniu terminu związania ofertą wraz z wadium zostało 

złożone w dniu 5 marca 2020 roku. 

W ocenie odwołującego uznać zatem należy, że doszło do przerwy w terminie związania ofertą 

wraz  z  wadium  w  okresie  od  1  lutego  2020  roku  do  dnia  4 marca  2020 roku. W przypadku 

nawet, gdyby uznać, że przedłużenie terminu związania ofertą dokonane w dniu 30 stycznia 

2020 roku było skuteczne - to i tak występuje przerwa w okresie od 29 lutego do dnia 4 marca 

2020 roku. 

Ponadto w toku postępowania bezspornie doszło do kolejnej przerwy  w  związaniu ofertą w 

dniu  1  kwietnia  2020  roku  (por.  pismo  wykonawcy  z  dnia  5  marca  i  2  kwietnia  2020  roku). 

Odwołujący  zauważył,  iż  nawet  jednokrotna  przerwa  winna  powodować  odrzucenia  oferty, 

natomiast w zaistniałym stanie faktycznym przerw tych było kilka a jedno z oświadczeń złożył 

podmiot nieuprawniony. Skala błędów wykonawcy w tym zakresie jest zatem bardzo znaczna 

a nie jednostkowa. 

Odwołujący  stoi  na  stanowisku,  iż  jeżeli  wykonawca  nie  dokona  przedłużenia  terminu 

związania  ofertą  przed  jego  upływem,  termin  ten  po  prostu  się  kończy,  co  obliguje 

zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a w zw. z art. 85 ust. 2 

ustawy

. Nie ulega wątpliwości, że przedłużyć można jedynie istniejący stan, czyli zgodnie z 

językowym znaczeniem tego pojęcia „spowodować, że coś trwa dłużej, niż przewidziano". Stan 

prawny,  który  ustał,  może  być  wyłącznie  restytuowany  -  ustanowiony  na  nowo.  Możliwości 

takiej  ustawa  ustawy 

w  odniesieniu  do  terminu  związania  ofertą  nie  przewiduje.  Termin 

związania ofertą wykonawcy upłynął i nie może być wznowiony/restytuowany. 

Powyższe stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie Krajowej Izb Odwoławczej - m.in. w 

wyrokach z dnia 28 grudnia 2016 r., sygn. akt KIO 2370/16 oraz z dnia 22 sierpnia 2016 r., 


sygn. akt KIO 1415/16 i KIO 1428/16 oraz Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 stycznia 

2007 r., sygn. akt XIX Ga 3/07. 

Poniżej przytoczono wyroki Krajowej Izby Odwoławczej potwierdzające powyższe:  

a) 

wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 kwietnia 2019 r. (KIO 540/19), Sąd Okręgowy 

w Gliwicach w wyroku z dnia 3 czerwca 2016 r. (sygn. akt X Ga 40/16/za), Sąd Okręgowy w 

Warszawie w wyroku z dnia 19 czerwca 2015 r., (sygn. akt XXIII Ga 729/15), wyrok Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 15 lipca 2019 r. (KIO 1222/19).  

Dodatkowo 

zamawiający,  który  uwzględnił  pisma  wykonawcy  o  przedłużeniu  terminu 

związania  ofertą  złożone  po  upływie  terminu  we  wcześniejszym  piśmie  i  nie  odrzucił  jego 

oferty, 

dopuścił  się  nierównego  traktowania  wykonawców  i  naruszenia  zasady  uczciwej 

konkurencji, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy. Należy zaznaczyć, że zasada równego 

traktowania  wykonawców  zakazuje  zamawiającemu  preferowania  lub  dyskryminacji 

któregokolwiek  z  wykonawców  i  gwarantuje  wykonawcom  równe  szanse  w  dostępie  do 

zamówienia. 

Spółka Vetasi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wskazała, że polega m.in. na zdolnościach 

technicznych i zawodowych spółki SmartIS z siedzibą w Lublanie. Przedłożyła JEDZ tej spółki 

w  formie  elektronicznej,  ale  bez  wymaganego  podpisu  kwalifikowanego  (na  dokumencie 

widnieje  wyłącznie  znak  graficzny,  brak  jest  możliwości  zweryfikowania  tego  podpisu). 

Odwołujący zatem uznał, że forma tego dokumentu nie odpowiada obowiązkowi określonemu 

w art. 10 a ust. 5 ustawy. 

Wątpliwości również budzi zobowiązanie spółki SmartIS do udostępnienia zasobów z dnia 21 

sierpnia  2019  roku.  Treść  zobowiązania  powinna  jednoznacznie  wskazywać  na  zakres 

zobowiązania  podmiotu trzeciego,  określać  czego  konkretnie  dotyczy  zobowiązanie  oraz  w 

jaki  sposób  będzie  wykonane,  w  tym  jakiego  okresu  dotyczy.  Tymczasem  spółka  SmartIS 

wskazała, że udostępnia wykonawcy zasób w zakresie wiedzy i doświadczenia w związku z 

realizacją  prac  w  przedmiocie  zamówienia  dot.  prac  analityczno  -  wdrożeniowych.  Są  to 

bardzo  ogólne  sformułowania,  które  nie  pozwalają  na  ustalenie,  co  faktycznie  wchodzi  w 

przedmiot świadczenia tego podwykonawcy. Ponadto zobowiązanie te również wydaje się być 

nieprawidłowe  ze  względu  na  fakt,  że  nie  zostało  podpisanie.  Na  dole  tego  zobowiązania 

widnieje jedynie graficzne odwzorowanie podpisu (nie jest to podpis kwalifikowany, jak również 

podpis pisemny). 

Wykonawca  dołączył  odpis  z  Rejestru  przedsiębiorców,  z  którego  wynika,  że  osobami 

uprawnionymi  do  repreze

ntowania  spółki  SmartIS  są  prokurenci  oraz  dyrektor.  Przy  czym 

pomimo  obowiązku  wynikającego  z  art.  24  ust.  1  pkt  14)  nie  dołączył  on  zaświadczenia  o 

niekaralności dla dwóch prokurentów, tj. K. P., P. M. . 

Ponadto  w  SIWZ  (Rozdział  XII,  punkt  12)  zgodnie  z  §  7  ust.  1  pkt  2  lit.  b  Rozporządzenie 

Ministra  Rozwoju  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od 


wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  wskazano,  że  wykonawcy  mający 

siedzibę poza terytorium Polski powinni złożyć dokumenty potwierdzające, że wobec nich nie 

otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Taka informacja nie wynika z odpisu z rejestru 

spółki SmartIS, ani z innych dokumentów. 

Podsumowując  powyższe  odwołujący  uznał,  że  zamawiający  dopuścił  się  do  naruszenia 

ustawy 

albowiem, nie wezwał wykonawcy do uzupełnienia ww. dokumentów, jak również nie 

wezwał do wyjaśnień w zakresie treści zobowiązania podmiotu trzeciego. 

Zarzut nr 2b oraz 3b (Talan Solutions SAS) 

JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby Talan Solutions SAS został podpisany ręcznie, a 

następnie  zeskanowany.  Nie  ma  więc  wątpliwości,  że  jest  do  dokument  elektroniczny, 

jednakże  nie  został  on  opatrzony  podpisem  kwalifikowanym,  tym  samym  JEDZ  podmiotu 

udostępniającego zasoby nie spełnia ustawowych wymogów co do formy określonych w art. 

10  a  ust.  5  ustawy

,  doprowadzając  tym  samym  do  nieważności  złożonego  oświadczenia. 

Wobec  powyższego  uchybienia,  Wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu. 

Zgodnie z § 7 ust. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie w 

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające niezaleganie z wniesieniem opłat, składek 

na  ubezpieczenie społeczne  i  zdrowotne, jak również  niezaleganie z  opłacaniem  podatków 

powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  terminem  składania  ofert  (tj.  27 

września  2019  r).  Tymczasem  zaświadczenia  wydane  dla  spółki  Talan  Solutions  SAS  nie 

spełniają  tego  wymogu  aktualności.  Odwołujący  wskazał,  że  dokument  odnoszący  do 

podatków  został  wydany  14  czerwca  2019  r.,  zaś  dokument  dotyczący  składek  na 

ubezpieczenia społecznie i zdrowotne - w dniu 23 maja 2019 roku. 

Ponadto przedstawiony przez Wykonawcę dokument, który ma potwierdzać brak zaległości 

podatkowych podmiotu udostępniającego zasoby - Talan Solutions SAS - powinien wzbudzić 

wątpliwości  zamawiającego.  Treść  dokumentu  jednoznacznie  przesądza,  że  dla  właściwej 

weryfikacji,  czy  podmiot  zalega/nie  zalega  z  opłaceniem  podatków  konieczne  jest 

pr

zedstawienie adekwatnego dokumentu spółki kontrolującej - „W związku z tym spółka córka 

musi dołączyć do niniejszego zaświadczenia uzasadnienie zapłaty podatku dochodowego od 

osób  prawnych  lub  VAT  dostarczony  przez  spółkę-matkę.".  Wykonawca  nie  przedstawił 

takiego  dokumentu  „spółki-matki",  co  uniemożliwia  poprawną  weryfikację,  czy  wobec 

wykonawcy nie ma zastoso

wania przesłanka wykluczenia z postępowania.  

Wykonawca w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu załączył do oferty 

dokument JEDZ 

oraz "Zobowiązanie podmiotu trzecie do oddania do dyspozycji wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia" firmy Talan Solutions SAS, które 

zostało podpisane przez pana G. B.  zamawiający nie mogąc zweryfikować, czy ww. spółka 


była należycie reprezentowana,  wezwał Wykonawcę do  złożenia wyjaśnień  w  trybie art.  26 

ust. 4 ustawy

. W wyjaśnieniach z dnia 6.12.2019 r. Wykonawca ograniczył swoją argumentację 

do  lapidarnego  odwołania  się  do  załączonego  wyciągu  z  francuskiego  rejestru 

przedsiębiorców.  Tymczasem  zgodnie  z  Artykułem  L.  227-6  Code  de  commerce 

(Francuskiego Kodeksu Handlowego) podmiotem odpowiedzialnym za reprezentowanie spółki 

typu  Société  par  Actions  Simplifiée  jest  powołany  do  tego  celu  „Prezydent"  -  zgodnie  z 

załączonym  przez  Wykonawcę  wyciągiem  jest  to  spółka  Talan  Corporate  SAS.  Z 

przywołanego już przepisu Francuskiego Kodeksu Handlowego wynika również, że w umowie 

spółki można wskazać okoliczności, w których możliwe jest powołanie Dyrektora Generalnego, 

również  posiadającego  uprawnienia  do  reprezentowania  spółki  wobec  osób  trzecich. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  Wykonawca  zaniechał  właściwego  wyjaśnienia  sposobu 

reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby, postępując z naruszeniem zasady należytej 

staranności, wymaganej od profesjonalisty biorącego udział w przetargu. Zamawiający nie jest 

specjalistą w dziedzinie prawa francuskiego, a przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia 

wskazały  jedynie  na  pełnienie  przez  Pana  G.  B.  funkcji  Dyrektora  Generalnego,  w  żaden 

sposób nie odniosły się jednak do związanych z funkcją uprawnień oraz ich zakresu. Ponadto, 

Wykonawca  nie  wykazał  czy  Dyrektor  Generalny  -  pan  G.  B.  -  jest  uprawniony  do 

samodzielnego czy łącznego wraz z Prezydentem reprezentowania spółki. 

Wobec powyższych braków, w sytuacji, w której Wykonawca wykazał się brakiem należytej 

staranności i nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Zarzut nr 3 c (zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa). 

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami, z dniem 1.01.2020 r. spółka Ernst & Young Sp. z 

o. o. Business Advisory sp. k. przejęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa SID sp. z o.o. 

Niemniej  Wykonawca  nie  przestawił  absolutnie  żadnego  dowodu  wskazującego  na  zakres 

przejętego przedsiębiorstwa. 

Przed  dopuszczeniem  spółki  Ernst  &  Young  Sp.  z  o.  o.  Business  Advisory  sp.  k.  do 

postępowania,  zamawiający  powinien  wezwać  tę  spółkę  do  przedstawienia  dokumentów, 

wskazujących zakres dokonanego przejęcia aby być pewnym, iż spółka Ernst & Young Sp. z 

o.  o.  Business  Advisory  sp.  k.  jest  sukcesor

em  SID  sp.  z  o.o.  w  zakresie  objętym 

Postępowaniem i ofertą wykonawcy. Odwołujący wskazał, że stronom takiej umowy wolno np. 

wyłączyć  z  zakresu  rozporządzających  skutków  dokonywanej  czynności  prawnej  niektóre, 

wybrane składniki przedsiębiorstwa (por. art. 55 (2) k.c.). 

Jednocześnie odwołujący podkreślił, że zgodnie z informacją znajdującą się na stronie Urzędu 

Zamówień Publicznych: „Należy również zauważyć, iż potwierdzenie faktu zbycia określonej 

części  przedsiębiorstwa  przez  dotychczasowego  wykonawcę  zamówienia  publicznego, 

stanowi  umowa  zawarta  pomiędzy  wykonawcą,  a  podmiotem  trzecim,  który  nabywa 


przedsiębiorstwo, a tym samym przystępuje do zobowiązania, o której zawarciu powinien co 

do zasady poinformować zamawiającego wykonawca zamówienia publicznego " 

Dopuszczenie nowego podmiotu w roli wykonawcy, już po upływie terminu składania ofert, w 

przypadku, gdy 

zamawiający nie posiada wiedzy o zakresie przejętego przedsiębiorstwa stoi 

w sprzeczności z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym art. 7 ust 

3 p.z.p. 

Dodatkowo,  odwołujący  zauważył,  że  bez  dokładnych  informacji  o  zakresie  przejętego 

przedsiębiorstwa, nie można również ustalić w szczególności należytego wniesienia wadium. 

W zależności od ustaleń umownych, środki pieniężne stanowiące wadium mogły przejść na 

spółkę Ernst & Young Sp. z o. o. Business Advisory sp. k. albo pozostać przy spółce SID sp. 

z  o.o.  Wobec  tego,  w  ogóle  nie  wiadomo,  czy  oświadczenia  wykonawcy  o  przedłużeniu 

wadium, są skuteczne, a sama oferta wykonawcy nie powinna zostać odrzucona ze względu 

na brak wadium. 

Zgodnie  z  art.  8  ust.  1  ustawy 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  jawne.  Zasada 

jawności  przejawia  się  zarówno  w  działaniach  wykonawcy  jak  i  zamawiającego,  którzy 

zobowiązani  są  do  udostępnienia  dokumentów  sporządzanych  w  czasie  postępowania,  nie 

tylko  przez  zamawiającego,  ale  również  przez  wykonawców.  Od  powyższej  zasady  istnieje 

wyjątek  stwierdzający,  iż  nie  podlegają  ujawnieniu  informacje  stanowiące  tajemnice 

przedsiębiorstwa. 

Zgodnie  z  art.  8  ust.  3  ustawy 

„nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa". 

Natomiast  zgodnie  z  art.  11  ust.  2  UZNK  stanowi,  że  „przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa 

rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym 

się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do 

korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności". 

Tym samym, określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, dopiero jeżeli spełnia 

łącznie trzy warunki:  

(i) 

ma  charakter  techniczny,  technologiczny,  organizacyjny 

przedsiębiorstwa  lub 

posiada wartość gospodarczą,  


(ii) 

jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  nie  jest 

powszechnie znana osobom zwykle zajm

ującym się tym rodzajem informacji albo 

nie jest łatwo dostępna dla takich osób oraz  

(iii) 

podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zdaniem 

odwołującego także zastrzeżenie treści wykazu usług, wykazu osób, referencji oraz 

zobo

wiązania do udostępnienia zasobów nie spełniają przesłanek uznania ich za tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

Informacje  o  wykonanych  usługach  to  informacje  powszechnie  dostępne.  Standardem  jest 

bowiem, że wykonawcy biorąc udział w postępowaniach chwalą się wykonanymi zleceniami w 

celu potwierdzenia swojej  wiarygodności  i  pozyskania klientów.  Na utajnienie nie zasługują 

również  referencje  ("dokument  potwierdzający  prawidłowe  wykonanie")  potwierdzające 

należyte wykonanie zamówienia. Potwierdza to orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej: „W 

ocenie  Izby,  bezskutecznie  zostały  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  referencje 

(...).  Referencje  są  dokumentem,  w  którym  podmiot  wystawiający  oświadcza  wobec 

nieograniczonej  i  nieoznaczonej  liczby  podmiotów,  że  określony  podmiot  (wykonawca) 

należycie wykonał określone zadanie. Tym samym już z definicji referencji wynika, że są one 

kierowane do wszystkich podmiotów, które mogą być zainteresowane poznaniem ich treści. 

(...) Dokumenty referencji potwierdzają należyte wykonanie zadania. Zawierają ocenę sposobu 

wykonania zadania. Nie sposób więc uznać, aby tego rodzaju informacje, jakie znalazły się w 

referencjach  przedstawionych  przez  Przystępującego,  miały  charakter  poufny  lub  mogły 

stanowić  tajemnicę przedsiębiorstwa Przystępującego" (Wyrok  KIO  z  dnia 22  lipca  2014 r., 

sygn. KIO 1384/14). 

Podobnie  dokument  w  postaci  "wykazu  osób",  skierowanych  do  realizacji  zamówienia,  nie 

zawiera  informacji,  które  mogłaby  być  uznane  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  W  dobie 

Internetu  i  powszechn

ego  dostępu  do  informacji  ustalenie  pracowników  wykonawców  nie 

stanowi  problemu.  Portale  typu  linkedin.com  ułatwiają  to  zadanie,  gdyż  pracownicy 

poszczególnych  firm  sami  tworzą  swoje  profile  udostępniając  informacje  o  posiadanym 

doświadczeniu,  umiejętnościach,  zdobytych  certyfikatach  czy  wykonanych  projektach. 

Informacje  te  jako  powszechnie  dostępne  nie  spełniają  zatem  przesłanki  pozwalającej  na 

uznanie ich za tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Stanowisko to znalazło potwierdzenie także w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, która 

we  wspomnianym  wyżej  wyroku  uznała,  że  „nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa 

dokumenty  stanowiące  wykaz  osób,  które  będą  realizowały  zamówienie,  przedstawiony  na 

stronach  76-

82  oferty  Przystępującego.  (...)  Ponownie,  poza  ogólnymi  sformułowaniami  w 

treści  wyjaśnień,  brak  jest  jakichkolwiek  dowodów  na  okoliczność  zawarcia  umów  z 

poszczególnymi 

pracownikami. 

Stwierdzenie 

Przystępującego 

„podkupowaniu 

pracowników",  również  nie  zostało  w  żaden  sposób  wykazane.  Takie  stwierdzenie  można 


odnieść  do  każdej  branży  i  każdego  postępowania  przetargowego.  Zmiana  pracodawcy  w 

wyniku  inicjatywy  pracownika  jest  elementem  normalnej  gry  rynkowej,  a  Przystępujący  nie 

wykazał, aby w tym konkretnym postępowaniu przysługujące każdemu pracownikowi prawo 

do rozwiązania umowy o pracę prowadziło do naruszenia praw Przystępującego. (...) Także w 

odniesieniu do wykazu osób, które realizowały będą zamówienie, nie została wykazana żadna 

z przesłanek, o których mowa w art. 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a tylko 

łączne spełnienie przesłanek, o których mowa w tym przepisie, pozwala na uznanie, że dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa" (Wyrok KIO z dnia 22 lipca 2014 r. sygn. KIO 

Zastrzeżenie  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  również  nie  ma  uzasadnienia  w  stosunku  do 

punktu  a)  dokumentu  zobowiązania  spółki  Opsenio  Sp.  z  o.o.  Należy  zaznaczyć,  że  inne 

złożone  zobowiązania  do  udostępnienia  zasobów  nie  zawierają  w  tym  punkcie  takiego 

zastrzeżenia.  Ponadto sama treść  oświadczenia o udostępnieniu zasobów  przez  konkretny 

podmiot 

nie 

zawiera 

informacji 

charakterze 

technicznym, 

technologicznym, 

przedstawiających określone know-how danego wykonawcy. 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że uzasadnienie zastrzeżenia tych dokumentów jako tajemnicy 

p

rzedsiębiorstwa  jest  bardzo  ogólne.  Uzasadnienie  utajnienia  odnosi  się  do  całości 

zastrzeżonej dokumentacji. Wykonawca w jej treści całkowicie pomija fakt, że wykaz usług, 

referencje oraz wykaz osób są dokumentami opracowanymi w głównej mierze na podstawie 

oświadczeń  podwykonawców  (Wykonawca  polega  na  zdolności  technicznej  i  zawodowej  4 

podmiotów). W szczególności np. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa nie wskazuje, czy 

Podwykonawcy  ci  w  swoich  umowach  z  Klientami  zawarli  odpowiednie  zobowiązania  do 

za

chowania poufności. Uzasadnienie przedstawione przez Wykonawcę jest szablonowe i w 

żaden  skonkretyzowany  sposób  nie  odnosi  się  do  konkretnych  zastrzeganych  prze 

Wykonawcę informacji. 

Tym  samym  Wykonawca  nie  wykazał,  że  zastrzeżone  informacje  i  dokumenty  spełniają 

podstawowe przesłanki, o których mowa w ustawie UZNK, a których spełnienie jest niezbędne, 

aby dane informacje mogły zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Natomiast  utajnienie  i  brak  udostępnienia  wyżej  wymienionych  dokumentów  całkowicie 

uni

emożliwia  odwołującemu  weryfikację prawidłowości  oceny  dokumentów  złożonych  przez 

Wykonawcę  dokonanej  przez  zamawiającego.  Wgląd  w  treść  tych  dokumentów  stanowi 

bowiem  jedyny  sposób  umożliwiający  innym  uczestnikom  postępowania  weryfikację;  czy 

Wykonawca  sp

ełnia  warunki  udziału  w  Postępowaniu  i  czy  ocena  zamawiającego  w  tym 

zakresie jest prawidłowa. 

Mając  na  uwadze  skutki,  jakie  dla  odwołującego  pociąga  zaniechanie  udostępnienia  treści 

dokumentacji,  stwierdzenie  naruszenia  w  tym  zakresie  w  sposób  zasadniczy  wpływa  na 

możliwość  weryfikacji  prawidłowości  wyników  badania  i  oceny  ofert,  czyniąc  w  zasadzie 


niemożliwym  skuteczne  dochodzenie  prawa  do  uzyskania  przedmiotowego  zamówienia. 

Odwołujący nie ma zatem żadnej możliwości weryfikacji prawidłowości działań zamawiającego 

oraz tego czy faktycznie Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

W takim ujęciu, zaniechania zamawiającego niewątpliwie naruszają interes odwołującego w 

uzyskaniu  zamówienia  i  narażają  na  szkodę  w  postaci  utraty  zamówienia.  Takie  działanie 

zamawiającego  jest  także  sprzeczne  z  naczelnymi  zasadami  zamówień  publicznych,  tj. 

zasadą  jawności  postępowania  oraz  zasadą  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców. 

Zastrzeżenie  tych  dokumentów  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  przez  Wykonawcę  nie 

posiada zatem podstaw ani prawnych ani merytorycznych, i w ocenie 

odwołującego zostało 

ono  dokonane  wyłącznie  w  celu  utrudnienia  konkurencji  w  przedmiotowym  postępowaniu 

innym  wykonawcom, tj. aby o

dwołujący nie miał możliwości zapoznania się z dokumentami 

dotyczącymi  spełnienia  warunków  udziału  przez  Wykonawcę,  a  zatem  weryfikacji  ich 

prawidłowości. 

Z

amawiający  zgodnie  z  SIWZ  (Rozdział  XII  ust.  10  pkt  4)  wymagał  przedłożenia 

dokumentu/ów  potwierdzających,  iż  oferowane  rozwiązanie  informatyczne  Enterprise  Asset 

Management 

spełnia  wymagania  zamawiającego  określone  w  pkt  6.4  Załącznika  nr  1  do 

SIWZ. 

zamawiający  wymagał  tam  aby  potwierdzić  i  odnieść  się  między  innymi  do 

następujących wymagań: 

Określenie sposobu licencjonowania. 

2. Zapewnienie licencji 

na dokumentację standardową. 

Zapewnienie  następującej  ilości  licencji  ROZWIĄZANIA  INFORMATYCZNEGO  -  414,  z 

czego 

a) 

liczba UŻYTKOWNIKÓW przez komputery typu PC - 290, 

b) 

liczba UŻYTKOWNIKÓW przez aplikację mobilną na smartfonach -103, 

c) 

liczba  UŻYTKOWNIKÓW  przez  komputery  typu  tablet  pracujących  na  systemie 

operacyjnym MS Windows - 21. 

Licencje muszą obejmować następujące środowiska i narzędzia: 

Środowisko produkcyjne, 

Środowiska testowe, 

Środowisko developerskie, 

Narzędzia programistyczne. 

W odpowiedzi na wezwanie 

zamawiającego Wykonawca przekazał warunki licencjonowania. 

W żadnych okolicznościach przedstawione dokumenty nie spełniają wymagań odnoszących 

się do zasad licencjonowania określonych w pkt 6.4. Załącznika nr 1 do SIWZ, w szczególności 

nie określają wymaganej przez zamawiającego liczby licencji na oprogramowanie. Informacji 

tych brak we wszystkich czterech dokumentach załączonych przez Wykonawcę. 


Jednocześnie tylko jeden dokument licencyjny, tj.: „Licencja Vetasi OEM finał dla PKP PL z 

załącznikami-sig" odnosi się do kwestii środowisk i narzędzi, cyt. z pkt 2.1.2 tego dokumentu: 

„Licencja na Oprogramowanie obejmuje następujące środowiska i narzędzia: 

środowisko produkcyjne, 

środowisko testowe, 

środowisko deweloperskie, 

-nar

zędzia programistyczne". 

Pozostałe  dokumenty  nie  zawierają  tego  wymagania.  Tym  samym  przedstawionych  przez 

Wykonawcę dokumentów nie wynika i gwarantuje on: 

- sposobu (modelu) licencjonowania, 

licencji na dokumentację, 

- nie potwierdza wymaganych przez za

mawiającego ilości licencji, 

poza  jednym  dokumentem  licencje  nie  obejmują  następujących  środowisk  i  narzędzi: 

środowisko  produkcyjne,  środowiska  testowe,  środowisko  developerskie,  narzędzia 

programistyczne. 

Wykonawca  przedstawił  dokumenty  licencyjne,  które  nie  potwierdzają  zgodności  oferty 

wykonawcy 

z SIWZ w zakresie wymaganym w pkt 6.4 Załącznika nr 1 do SIWZ. 

W  przypadku  uznania,  że  dokument  wymagany  w  Rozdziale  XII  ust.  10  pkt  4  dotyczący 

potwierdzenia wymagań odnoszących się do zasad licencjonowania określonych w pkt 6.4.   

Załącznika nr 1 do SIWZ podlega uzupełnieniu z ostrożności odwołujący podniósł także zarzut 

naruszenia  art.  26  ust.  3  ustawy 

w  związku  zaniechaniem  wezwania  wykonawcy  do 

uzupełnienia prawidłowego dokumentu/ów. 

W dniu 19 maja 2020r. 

zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.  

W  dniu 

21  maja  2020r.  do  Izby  wpłynęło  drogą  elektroniczną  z  podpisem  elektronicznym 

kwalifikowanym przystąpienie po stronie zamawiającego wniesione przez Konsorcjum Ernst 

and  Young  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Bussiness  Advisory  Spółka 

komandytowa  z  siedzibą  w  Warszawie,  Rondo  ONZ  1  i  Vetasi  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79. Zgłaszający wskazał, że 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i uwzględnienie odwołania pozbawi go tego 

statusu, a zatem możliwości uzyskania zysku z realizacji zamówienia i dlatego ma interes w 

rozstrzygnięciu  na  korzyść  zamawiającego.  Zgłoszenie  zostało  podpisane  przez 

pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14 lutego 2020r. udzielonego 

przez  prokurenta  samoistnego  partnera  konsorcjum 

–  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji 

partnera. Pełnomocnik konsorcjum działał zgodnie z zasadami jego reprezentacji – tj. przez 

upoważnionego  członka  zarządu  komplementariusza  spółki.  Kopia  zgłoszenia  została 

przekazana w dniu 21 maja 2020r. zamawiającemu i odwołującemu.  


Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  i  wniósł  o  oddalenie  odwołania  w  całości  i 

zasądzenie  od  odwołującego  na  jego  rzecz  zwrotu  kosztów  postępowania,  na  co  jednak  w 

toku rozprawy nie przedstawił rachunków. Zamawiający podniósł, że żaden przepis ustawy nie 

wymaga  permanentnego  utrzymywania  przez  wykonawcę  stanu  związania  ofertą,  ani  nie 

zakazuje  wyboru  wykonawcy  po  upływie  terminu  związania.  Wskazał  na  wyrok  Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010r. sygn. akt SK 22/08, wyrok Izby z dnia 16 maja 2017r. 

sygn.. akt KIO 828/17, wyrok z dnia 28 września 2017r. sygn.. akt KIO 1912/17, wyrok Sądu 

Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  16  lipca  2014r.  sygn.  akt  XXIII  Ga  924/14,  wyrok  Sądu 

Okręgowego w Łodzi z dnia 21 września 2012r. sygn. akt XIII Ga 379/12, Sądu Okręgowego 

w Lublinie z dnia 17 stycznia 2014r. sygn. akt IX Ga 392/13, Sądu Okręgowego w Rzeszowie 

z dnia 16 lutego 2011r. sygn. akt VI Ga 192/10, wyrok Izby z dnia 24 lipca 2018r. sygn. akt 

KIO 1371/18. Skonkludował, że przesłanki odrzucenia oferty musza być wykładane ściśle i nie 

obejmują braku samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą, a nadto brak związania 

ofertą  nie  stanowi  o  nieskuteczności  oferty,  ale  o  braku  istnienia  po  stronie  wykonawcy 

obowiązku  zawarcia  umowy,  a  możliwość  zawarcia  umowy  z  wykonawcą  po  terminie 

związania jest okolicznością niekwestionowaną. Podniósł, że przystępujący wniósł wadium w 

formie pieniężnej  i  nie  żądał  jego  zwrotu,  nie  złożył  oświadczenia o braku zgody  na  dalszy 

udział w postępowaniu. Wskazał na wyrok KIO z dnia 14 maja 2014r. sygn. akt KIO 871/14 i 

pokreślił,  że  przystępujący  wykazuje  nadal  zainteresowanie  udziałem  w  postępowaniu. 

Zamawiającemu  w  dniu  14  lutego  2020r.  przekazano  zawiadomienie  o  zmianie  podmiotu 

oferenta,  w  którym  wskazano,  że  na  mocy  umowy  sprzedaży  zorganizowanej  części 

przedsiębiorstwa  z  dnia  23  grudnia  2019r.  przystępujący  z  dniem  1  stycznia  2020r.  nabył 

zorganizowaną  część  przedsiębiorstwa  od  spółki  SID.  Nabyta  zorganizowana  część 

przedsiębiorstwa  obejmowała  m.  in.  zespół  konsultantów  wraz  z  ich  doświadczeniem  i 

referencjami dotyczącymi wykonanych projektów, prawa własności intelektualnej dotyczącej 

know-how  w  prowadzonej  dzia

łalności,  a  także  szereg  umów  oraz  praw  i  zobowiązań 

wynikających  z  postępowań  ofertowych,  w  tym  postępowań  o  udzielenie  zamówień 

publicznych,  w  których  SID  uczestniczyła,  w  tym  także  ofertę  złożona  wspólnie  z  Vetasi  w 

przedmiotowym  postępowaniu.  Dopiero  w  dniu  14  lutego  2020r.  zamawiający  został 

poinformowany  o  wypowiedzeniu  pełnomocnictwa  dla  SID  (Vetasi  przedstawiła  dokument 

odwołanie  pełnomocnictwa).  W  tej  sytuacji  zamawiający  uznał,  że  oświadczenia  nie  były 

składane przez podmiot nieuprawniony. Co do JEDZ Smartis, to został on opatrzony podpisem 

elektronicznym  przez  Z.  Z. 

skanu  pierwotnie  sporządzonego  w  formie  pisemnej,  zaś 

zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  zostało  podpisane  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym  przez  Z.  Z. 

.  Jedynie  z  racji  tego,  że  certyfikat  wystawiony  został  przez 

zagraniczną jednostkę certyfikującą, zamawiający zlecił walidacje podpisu firmie Asseco Data 

Systems SA świadczącej odpłatne usługi walidacji zagranicznych podpisów elektronicznych i 


uzyskał poświadczenia że certyfikat był ważny w okresie 4 kwietnia 2017 do 4 kwietnia 2020r., 

co dodatkowo potwierdzają raporty z walidacji podpisów 7.JEDZ Smatis.pdf i 15.Zobowiązanie 

Smartis.pdf.  

Zamawiający nie zgodził się, że zobowiązanie Smartis może budzić wątpliwości co do zakresu 

udostępnienia  zasobu  i  Smartis  zobowiązało  się  do  udostępnienia  zasobów  na  potrzeby 

wykonania zamówienia czyli  do  oddania nw.  zasobów  na  potrzeby  wykonania zamówienia: 

Wiedzy i doświadczenia (Wdrożenie systemu Asset Management dla zarządcy infrastruktury 

kolejow

ej (…) d.o.o.) do dypozycji wykonawcy Vetasi sp. z o.o. przy wykonywaniu (w trakcie 

realizacji)  zamówienia  pod  nazwą:  „Przygotowanie  i  budowa  prototypu  Rozwiązania 

Informatycznego Enterprise Asset Management”. W dalszej kolejności Smartis wskazał: 

a) 

udostępniam wykonawcy zasoby w następującym zakresie: 

wiedza i doświadczenie związane z realizacją prac w przedmiocie zamówienia 

b) 

sposób  wykorzystania  udostępnionych  przeze  mnie  zasobów  będzie  następujący  – 

konsultancie Smartis d.o.o. będą brali udział w realizacji zamówienia 

c) 

charakter stosunku łączącego mnie z wykonawcą będzie następujący :podwykonawca 

d) 

zakres  mojego  udziału  przy  wykonywaniu  zamówienia  będzie  następujący:  prace 

analityczno-

wdrożeniowe,  

e) 

okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: cały okres 

realizacji zamówienia.  

Zamawiający wskazał, że w pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia wskazał, że : 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostarczenie nastepujących prac oraz produktów 

Przeprowadzenie analizy i zmodelowanie procesów biznesowych utrzymania „jak jest” 

i  „jak  powinno  być”,  opracowanie  Specyfikacji  Biznesowej  oraz  Specyfikacji 

Technicznej 

Wdrożenie  Rozwiązania  Informatycznego  spełniającego  wymagania  zamawiającego 

zawarte w niniejszym dokumencie, składającego się z dwóch części: 

a)  aplikacji stacjonarnej 

b)  aplikacji mobilnej 

Dostarczenie  licencji  dla  rozwiązania  informatycznego  wraz  z  Asystą  Techniczną 

z

godnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Dostosowanie działających u zamawiającego modułów SAP ERP w zakresie projektu 

biznesowo-technicznego w pkt. od a do g.  

Integracja Rozwiązania informatycznego z systemami dziedzinowymi zamawiającego.  

Wskazując  na  powyższe  zamawiający  podniósł,  że  Smartis  zobowiązując  się  do 

wykonania  prac  analityczno-

wdrożeniowych,  zobowiązał  dla  zamawiającego  bez 

wątpliwości do wykonania prac obejmujących przywołany pkt. 3.1 i 3.2. OPZ. Taki stopień 

szczegółowości opisu zakresu udostępnienia zastosowali wszyscy podwykonawcy, w tym 


także  odwołującego,  co  jest  zrozumiałe,  gdyż  w  projekcie  o  znacznym  stopniu 

innowacyjności,  jakim  jest  budowa  prototypu  systemu  informatycznego  nie  sposób  na 

etapie ofertowania wskazywać konkretnych warsztatów ani precyzować szczegółowej listy 

zadań  analitycznych.  Powołał  wyrok  Izby  z  dnia  2  października  2018r.  sygn.  akt  KIO 

Co do podpisania JEDZ Talan, to dokument ten został opatrzony podpisem elektronicznym G. 

B.

, który zamawiający zweryfikował za pośrednictwem firmy Asseco i ustalił, że certyfikat G. 

B. 

był  ważny  w  okresie  5  stycznia  2018-4  stycznia  2021  i  potwierdzenie  prawidłowości 

złożonego  podpisu  potwierdzają  także  raporty  z  walidacji  6.Jedz  Talan  Solution.pdf  i 

14.zobowiązania Talan Solution.pdf. 

Odnośnie  aktualności  zaświadczeń  z  właściwych  organów  o  niezaleganiu  z  podatkami  i 

opłatami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, to zamawiający przywołał par. 7 ust. 1 pkt 

2 lit a Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów i skonfrontował jego brzmienie z par. 

5 pkt. 2 i 3 tegoż rozporządzenia oraz par. 7 ust. 2 rozporządzenia i stwierdził, że w odniesieniu 

do  dokumentów  dla  wykonawców  mających  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza 

terytorium  R

zeczypospolitej  Polskiej  zaświadczenie  podmiotu  zagranicznego  może  być 

wydane wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, o ile jest aktualne według 

prawa  danego  państwa.  Zgodnie  z  portalem  e-Certis  na  terenie  Francji  taki  dokument  jest 

ważny 12 miesięcy. Powołał wyrok Izby z dnia 22 grudnia 2009r. sygn. akt KIO/UZP 1791/09. 

W  ocenie  zamawiającego  z  zaświadczenia  jednoznacznie  wynika,  że  spółka  Talan  nie 

wykazuje zaległości w opłacaniu podatków. W ocenie zamawiającego spółka ta nie wykazuje 

także  zaległości  w  opłacaniu  składek  na  ubezpieczenie  społeczne,  gdyż  z  treści 

zaświadczenia  wynika,  że  wypełnia  zobowiązania  dotyczące  składek  na  ubezpieczenie 

społeczne i dodatków rodzinnych, składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia i składki 

AGS na dzień 30 kwietnia 2019r.  

W ocenie zamawiającego nie jest konieczne złożenie zaświadczenia przez spółkę matkę, bo 

spółka matka i spółka córka to  dwa odrębne byty prawne  i to spółka córka jest podmiotem 

trzecim udostępniającym zasoby.  

Zamawiający, co do reprezentacji spółki Talan przez G. B. podniósł, że w dniu 6 grudnia 2019r. 

przystępujący wyjaśnił, że jest to osoba upoważniona do reprezentacji Talan Solutions, wobec 

czego kierowanie kolejnego wezwania byłoby niecelowe.  

Co do zakresu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to zamawiający nie miał w tym 

zakresie  wątpliwości,  gdyż  przystępujący  przedstawił  dowody  wskazujące  na  zakres  tego 

zb

ycia tj. oświadczenie spółek SID i Ernst & Young z dnia 23 grudnia 2019r. złożone przed 

notariuszem  A.  K.

,  z  którego  wynika,  że  w  dniu  23  grudnia  oba  przedsiębiorstwa  zawarły 

umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa SID ze skutkiem na dzień 1 stycznia 

2020r.  


Z kolei w piśmie z dnia 14 lutego 2020r. przystępujący wskazał, że „Nabyta zorganizowana 

część przedsiębiorstwa obejmowała m. in. zespół konsultantów wraz z ich doświadczeniem i 

referencjami  dotyczącymi  wykonanych  projektów,  prawa  własności  intelektualnej  dotyczące 

know-

how  w  prowadzonej  działalności,  a  także  szereg  umów  oraz  praw  i  zobowiązań 

wynikających  z  postepowań  ofertowych,  w  tym  postepowań  o  udzielenie  zamówień 

publicznych,  w  których  SID  uczestniczyła,  w  tym  także  ofertę  złożoną  wspólnie  z  Vetasi  w 

przedmiotowym  postepowaniu.  Przystępujący  oświadczył,  że  wskutek  opisanej  transakcji 

spełnia  warunki  udziału  w  postepowaniu  w  zakresie  w  jakim  były  one  wykazane  w  ofercie 

złożonej wspólnie z Vetasi. Zamawiający nie miał podstaw aby kwestionować wiarygodność 

powyższego  oświadczenia,  albowiem  powszechnie  dostępne  informacje  rynkowe 

potwierdzały prawdziwość stwierdzeń wykonawcy w zakresie nabytej części przedsiębiorstwa. 

W  tym  miejscu  zamawiający  zawnioskował  o  przeprowadzenie  dowodów  z  przykładowych 

publikacji. W ocenie zamawiającego wynika z nich, że przystępujący zatrudnił konsultantów 

SID, nabył prawo do doświadczenia tych konsultantów, nabył prawo do referencji biznesowych 

spółki  SID,  nabył  prawo  własności  intelektualnych  i  know-0how  pochodzących  z  projektów 

SID,  nabyła  prawa  i  zobowiązania  wynikające  z  tego  postepowania.  Podkreślił,  że  to 

przystępujący  został  poddany  badaniu  i  ocenie.  Wadium  zostało  wniesione  przez 

umocowanego  na  datę  czynności  pełnomocnika,  a  wygaśnięcie  pełnomocnictwa  w  dniu  14 

lutego 2020r. nie oznacza unieważnienia wcześniej dokonanych czynności, w tym wniesienia 

wadium. Nie było wniosku o zwrot wadium, tym samym jest wniesione skutecznie.  

W  zakresie  uznania  za  skuteczne  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  to  zamawiający 

wskazał, że wykazy usług obejmują usługi wykonywane na rynku prywatnym poza reżimem 

zamówień publicznych, a więc nie mają przymiotu jawności. Powołał wyrok z dnia 26 września 

2019r.  sygn.  akt  KIO  1757/19,  z  dnia  26  lutego  2016r.  sygn.  akt  KIO  188/16. 

Zastrzeżenia 

dotyczy tak wykazu jak i referencji i dokumenty te brane pod uwagę jako całość mają wartość 

gospodarczą  i  jako  całość  nie  są  publicznie  dostępne.  Nawet  jeśli  wycinkowe  dane  są 

p

ublicznie dostępne, to nie posiadają wartości gospodarczej, gdyż na ich podstawie nikt nie 

jest w stanie odtworzyć kompletnych wykazów. O łącznym zastrzeganiu wykazów i referencji 

wypowiadał  się  Izba  w  wyroku  z  dnia  29  października  2018r.  sygn.  akt  KIO  1993/18.  Sam 

odwołujący te informacje objął tajemnicą swego przedsiębiorstwa.  

Co do wykazu osób portale linkedin.com pozwalają na łatwiejszy dostęp do pracownika, ale 

tylko  w  zakresie  tych  danych,  które  sam  pracownik  zamieści  i  informacje  te  nie  stanowią 

tajemnicy, jednak dla zamawiającego wartość gospodarczą mają nie poszczególne osoby, ale 

skompletowany  zespół  do  realizacji  danego  zamówienia,  który  mógłby  być  podkupiony 

ujawniając  wiedze  o  możliwościach  i  potencjale  przystępującego.  Mogłoby  to  wpłynąć  na 

pozycję  przystępującego  na  rynku  i  ją  osłabić.  Możliwość  zastrzeżenia  wykazu  osób 

potwierdza  orzecznictwo 

–  wyrok  Sądu  Okręgowego  w Warszawie  z  dnia  29  marca  2007r. 


sygn. akt V Ga 421/07, Izba w wyroku z dnia 17 stycznia 2018r. sygn. akt KIO 2745/18, czy w 

wyroku  z  dnia  14  maja  2013r.  sygn.  akt  KIO  908/13.  Na  podstawie  nazwisk  wymienionych 

wykazie osób jest  prawdopodobne ustalenie jakiego rodzaju kwalifikacjami  się legitymują  – 

Izba w wyroku z dnia 16 marca 2016r. sygn. akt KIO 289/16, wyrok z dnia 17 czerwca 2019r. 

sygn. akt KIO 918/19, Izba w wyroku z dnia 26 września 2019r. sygn. akt KIO 1757/19. Dla 

zamawiającego nie ulega wątpliwości, że wykaz osób zawierający szczegółowe informacje na 

temat  imion  i  nazwisk  osób  ich  doświadczenia  wiedzy  posiadanych  specjalistycznych 

certyfikatów może stanowić tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy. 

Imiona  i  nazwiska  zostały  wskazane  w  pkt  a  zobowiązania  Opsenio  wobec  czego  istnieją 

podstawy  do  objęcia  ich  tajemnicą.  Sam  odwołujący  analogiczne  informacje  również  objął 

zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa.  

Na 

posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania w dniu 8 lipca 2020r. odwołujący 

cofnął następujące zarzuty naruszenia przez zamawiającego przepisów: 

2. art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy w zw. z art 7 ust 1 i 3 ustawy przez zaniechanie wykluczenia 

wykonawcy 

z postępowania mimo, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w 

postępowaniu i nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, w związku z: 

a) 

następującymi wadami dotyczącymi podmiotu udostępniającego zasoby SmartIS sp. z .o.o.: 

• brakiem złożenia dokumentów potwierdzających niekaralność dwóch . prokurentów, 

• brakiem złożenia dokumentów potwierdzających brak stanu likwidacji lub upadłości, 

z  ostrożności  art.  26  ust.  3  ustawy  i  26  ust.  4  ustawy  przez  zaniechanie  wezwania 

wykonawcy: 

a) w zakresie podmiotu u

dostępniającego zasoby SmartIS sp. z o.o. do : 

• złożenia dokumentów potwierdzających niekaralność dwóch prokurentów, 

• złożenia dokumentów potwierdzających brak stanu likwidacji lub upadłości,  

5. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez zaniechanie wykluczenia 

wykonawcy 

z postępowania mimo, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w 

postępowaniu  i  nie  wykazał  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  zakresie  wymagań 

zamawiającego określone w pkt 6.4 Załącznika nr 1 do SIWZ oraz dodatkowo art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy 

w sytuacji gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W  pozostałym  zakresie  odwołujący  podtrzymał  zarzuty  odwołania  wnosząc  o  jego 

uwzględnienie  i  podniósł,  że  mimo  3  krotnych  wniosków  o  udostępnienie  załączników  do 

protokołu postępowania nie otrzymał dokumentów sporządzonych na zlecenie zamawiającego 

dotyczących  weryfikacji  walidacji  podpisów  elektronicznych  na  JEDZach  i  zobowiązaniach 

podmiotów  SmartIS  i Talan  Solutions,  a  sam  na  podstawie dostępnych mu  oprogramowani 

PWPW,  KIR,  Adobe  nie  był  w  stanie  potwierdzić  opatrzenia  tych  dokumentów  podpisami 


elektronicznymi  i  ich  prawidłowej  walidacji,  co  nie  miało  miejsca  w  przypadku  innych 

dokumentów  dotyczących  tych  podmiotów  udostepniających  zasoby  jak  np.  zaświadczeń  o 

niekaralności.  Podniósł,  że  dokumenty  dotyczące  weryfikacji  walidacji  podpisów  zostały 

wytworzone po wniesieniu odwołania.  

Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania i popierał stanowisko zamawiającego.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz wraz z załącznikami, wyjaśnień 

treści siwz w szczególności z dnia 4 września 2020r. i 16 września 2020r., oferty Konsorcjum 

Ernst&Young, dokumentów złożonych na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1,  2f, 3 i 4 ustawy, 

informacji o wyb

orze oferty najkorzystniejszej oraz dowodów złożonych przez zamawiającego 

i odwołującego na rozprawie.  

Na 

podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje: 

W rozdziale X 

– Warunki udziału wykonawców w postępowaniu zamawiający wskazał: 

Zgodnie  z  art.  22a  ust.  1  ustawy,  wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do 

konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami 

tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do 

oddania 

mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia. 

Pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi zostać złożone w oryginale w formie 

dokumentu  elektronicznego  podpisanego  przez  podmiot  trzeci  lub  elektronicznej  kopii 

dokumentu  pot

wierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  podmiot  trzeci.  Wzór 

zobowiązania stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu 

trzeciego wraz z ofertą.  

5.  Zamaw

iający  oceni,  czy  udostępnione  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności 

techniczne  lub  zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczn

a  pozwalają  na 

wykazanie przez  w

ykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13)-22)

, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d i pkt 

14) ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1), 4) 

– 6) oraz 8) ustawy.  


W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub 

doświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli 

podmioty te realizują usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

W  rozdziale  XII 

–  Oświadczenia  i  dokumenty,  jakie  powinni  dostarczyć  wykonawcy  w  celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

z postępowania zamawiający wymagał: 

1. Każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:  

1)  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  stanowiące  wstępne  potwierdzenie,  że 

wykonawca:  

a) nie podlega wykluczeniu,  

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2.  Oświadczenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  wykonawcy  zobowiązani  są  złożyć  w  formie 

Jednolitego Dokumentu, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.  

3.  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców  JEDZ  składa 

każdy  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  W  tym  przypadku  JEDZ 

potwierdza 

spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie,  w  którym  każdy  z 

w

ykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw 

wykluczenia.  

4.  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w  celu  wykazania  braku 

istnienia  wobec  nich  podstaw  do  wykluczenia  oraz  spełniania  warunków  udziału  w 

Postępowaniu  w  zakresie,  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  składa  także  Jednolity 

Dokument dotyc

zący każdego z tych podmiotów. JEDZ podmiotu, którego dotyczy powinien 

być  podpisany  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  osoby  umocowanej  do 

podpisywania oświadczeń woli zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u danego 

podmiotu.  

5. Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  jeśli  jest  już  wiadome  wykonawcy,  jakim 

podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, składa Jednolity Dokument dotyczący każdego 

z tych podwykonawców. JEDZ podwykonawcy, którego dotyczy, powinien być wypełniony w 

zakresie  podstaw  do  wykluczenia  (część  III)  i  podpisany  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym  przez  osoby  umocowane  do  podpisywania  oświadczeń  woli  zgodnie  z 

zasadami reprezentacji obowiązującymi u danego podwykonawcy.  

8. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w 

art.  22a  ust.  1  ustawy,  zama

wiający  żąda,  by  wraz  z  ofertą  wykonawca  złożył  pisemne 

zobowiązanie  (lub  inne  dokumenty)  podmiotów  trzecich,  potwierdzające,  że  wykonawca 

realizuj

ąc  zamówienie  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów. 


Z

amawiający  zaleca,  aby  zobowiązanie  podmiotu,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim 

złożone zostało na wzorze dokumentu stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.  

9.  Przed  udzieleniem  z

amówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (art. 26 ust. 1 ustawy). Wykaz dokumentów i 

oświadczeń zamawiający zawarł w ust. 10.  

5) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z p

ostępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), ust. 

5 pkt 4) - 6) i 8) ustawy:  

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. 

a-

c, pkt 14) (z wyłączeniem w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d 

ustawy) i pkt 21) ustawy 

oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy, wystawioną 

nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie  zalega  z  op

łacaniem  podatków,  wystawione,  nie  wcześniej  niż  3  (trzy)  miesiące  przed 

upływem  terminu  składania  ofert  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  zawarł 

porozumienie  z  właściwym  organem  podatkowym  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z 

ewentualnymi  o

dsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy);   

c)  Zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  innego  dokumentu 

potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

z  właściwym organem w sprawie spłat tych należności  wraz  z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 

rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 

właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy); 

d)  Odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 

gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy.  

e)  Oświadczenia  wykonawcy  o  wydaniu  lub  braku  wydania  wobec  niego  prawomocnego 

wyroku sądu  lub  ostatecznej  decyzji  administracyjnej  o zaleganiu z  uiszczaniem  podatków, 

opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  albo  -  w  przypadku  wydania 


takiego  wyroku  lub  decyzji  - 

dokumentów  potwierdzających  dokonanie  płatności  tych 

należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarcie  wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 9 do SIWZ).  

f)  Oświadczenia  wykonawcy  o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka 

zapobiegawczego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienia  publiczne  (sporządzone  zgodnie  ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ).  

g) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie  na  karę  ograniczenia  wolności  lub  grzywny  w  zakresie  określonym  przez 

z

amawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ).  

h)  Oświadczenia  wykonawcy  o  niezaleganiu  z  opłacaniem  podatków  i  opłat  lokalnych,  o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1445), (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ). 

UWAGA 

– W przypadku  wykonawców  wspólnie ubiegających się o  udzielenie  zamówienia, 

dokumenty wymienione w lit. a-

h winien złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o Zamówienie.  

UWAGA 

–  W  przypadku,  gdy  wykonawca  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów 

dokumenty  wymienione  w  lit.  a-

h  winien  złożyć  także  podmiot,  który  udostępnia  zasoby. 

UWAGA 

– W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom,  dokumenty  wymienione  w  lit.  a-

h  winien  złożyć  także  podmiot  będący 

podwykonawcą.  

12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt 5) powyżej:  

1) lit. a, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13) lit. a-c, 14) ustawy 

(z wyłączeniem w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 

pkt 13) lit. d ustawy) i pkt 21) oraz art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy;  

2) lit. b 

– d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a)  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub 

zdrowotne  albo,  że  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem  w  sprawie  spłat  tych 

należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał 

przewidziane prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na  raty  zaległych płatności  lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  


b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

13. Dokumenty, o których mowa w ust. 12 pkt 1) i pkt 2) lit. b, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

Dokument, o którym mowa w ust. 12 pkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem tego terminu.  

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których 

mowa  w  ust.  12  powyżej,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  odpowiednio 

oświadczenie  wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego 

reprezentacji  lub  oświadczenie  osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed 

notariuszem  lub  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 13 stosuje się.  

15.  W  przypadku  wątpliwości,  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę, 

Zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych  organów  odpowiednio  kraju,  w  którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

16. Wykonawca mający  siedzibę  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  odniesieniu  do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w ust. 10 pkt 5) lit. a, składa dokument, o którym mowa w ust. 12 pkt 1), 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. a-c, 14) ustawy (z wyłączeniem w zakresie 

przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d ustawy) i pkt 21) oraz art. 24 ust. 5 pkt 

6) ustawy.  

17. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, 

nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  16,  zastępuje  się  go  dokumentem 

zawierającym  oświadczenie  tej  osoby  złożonym  przed  notariuszem  lub  przed  organem 

sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 13 zdanie pierwsze 

stosuje się.  

18.  Oświadczenia  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  braku 

podstaw wykluczenia (w tym Jednolity Dokument) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, 

na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy 

składane są w oryginale w formie elektronicznej.  

19.  Dokumenty,  na  potwierdzenie 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  braku 

podstaw  wykluczenia, 

inne  niż  oświadczenia,  o  których  mowa  powyżej,  składane  są  w 

oryginale  w  formie  elektronicznej  lub  elektronicznej  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z 

oryginałem.  


20. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie 

zamówienia  publicznego  albo  podwykonawca,  w  zakresie  dokumentów,  które 

każdego  z  nich  dotyczą.  Poświadczenia  za  zgodność  dokonuje  się  poprzez  opatrzenie 

kwalifikowan

ym  podpisem  elektronicznym  elektronicznej  kopii  dokumentu  sporządzonego 

pierwotnie w formie papierowej.  

21.  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii 

dokumentów,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu  w  sprawie  dokumentów,  innych  niż 

oświadczenia,  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

22. W przypadku wskazania przez w

ykonawcę w JEDZ informacji o dostępności oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt 5), oraz ust. 12 powyżej, w formie elektronicznej 

pod  określonymi  adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych, 

z

amawiający  pobiera  samodzielnie  z  tych  baz  danych  wskazane  przez  Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy ww. bazy danych są prowadzone w języku 

innym niż język polski, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 

na 

język  polski  wskazanych  przez  wykonawcę  i  pobranych  samodzielnie  przez 

Zamawiającego dokumentów.  

W rozdziale XIV 

– Wadium zamawiający postanowił: 

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 300 

000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)  

2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 

45 ust. 6 ustawy 

w zależności od wyboru wykonawcy.   

3.  Wadium  musi  być  wniesione  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  wskazanym  w 

rozdziale XX ust. 2 SIWZ.   

4. Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:   

1)  w  przypadku  wadium  w  formie  pieniężnej  –  zaksięgowanie  na  rachunku  bankowym 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca, aby wykonawca 

dołączył do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej;   

2)  w  przypadku  wadium  w  formie  innej  niż  pieniężna  -  przekazanie  oryginału  dokumentu 

wadialnego (gwarancji lub poręczenia), wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa,  w  formie  dokumentu  elektronicznego  opatrzonego  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).   

5. W przypadku wnoszenia przez w

ykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, 

co najmniej gwarancją  bezwarunkową,  nieodwołalną  i  płatną  na  pierwsze pisemne  żądanie 

z

amawiającego, do której zastosowanie będzie miało prawo polskie.   


6. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, 

określonych przepisami prawa):   

1) nazwę i adres Zamawiającego,   

2) oznaczenie (numer) postępowania,   

3) termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie z rozdziałem 

XIX ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczenie, że okoliczność złożenia gwarancji lub poręczenia w 

formie  dokumentu  elektronicznego  nie  wpływa  na  możliwość  skutecznego  dochodzenia 

wypłaty sumy gwarancyjnej w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 46 ust. 4a 

lub 5 ustawy.  

7.  Zamawiający  zaleca,  aby  dokument  potwierdzający  wniesienie  wadium  (dokument 

potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej lub gwarancje lub poręczenia) stanowił 

osobny 

plik 

opatrzo

ny  nazwą  „Wadium_[SkróconaNazwawykonawcy]”.  Dokument 

potwierdzający  wniesienie  wadium  powinien  zostać  złożony  wraz  z  ofertą  i  innymi 

dokumentami w jednym pliku archiwum (.zip).  

.  W  przypadku  oferty  wspólnej,  zamawiający  dopuszcza  podział  kwoty  wadium  pomiędzy 

w

ykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  i  jego  wniesienie  w 

częściach, o ile suma tych części będzie równa kwocie wadium określonej w ust. 1 oraz pod 

warunkiem, że w treści każdego dokumentu wadialnego będą wskazani wszyscy wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  takim  wypadku  zaleca  się  nazwanie 

plików, 

których 

mowa 

ust. 

następujący 

sposób: 

Wadium_PART1_[SkróconaNazwawykonawcy],Wadium_PART2_[SkróconaNazwaWyko 

nawcy], itd.  

9. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego:  

IV/O Bank PKO BP nr 45 1020 1042 0000 8602 0220 8460 W tytule przelewu należy podać: 

„Wadium  w  postępowaniu  pn.  „Przygotowanie  i  budowa  prototypu  rozwiązania 

informatycznego Enterprise Asset Managem

ent”. Nr sprawy ILG8b-231-03/18”  

.  Wadium  wniesione  w  pieniądzu  zamawiający  przechowuje  na  rachunku  bankowym. 

Oprocentowanie rachunku, o którym mowa w ust. 9 wynosi 0,00%.  

11. Wykonawca jest  zobowiązany  podać  w  treści  przelewu bankowego tytuł  postępowania, 

numer referencyjny 

zamówienia.   

12.  Zamaw

iający  zwróci  wadium  wszystkim  wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem ust. 13 oraz treści art. 46 

ust. 4a  ustawy.   

13. Wykonawcy

, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.  

14.  Zamawiający  zażąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  wykonawcę,  któremu 

zwrócono wadium na podstawie ust. 12, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 


została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi  wadium  w  terminie  określonym 

przez z

amawiającego, w formie określonej w niniejszym rozdziale i na zasadach określonych 

w rozdziale XXVII SIWZ.  

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:  

1) Wykonawca w  odpowiedzi  na  wezwanie,  o którym mowa w  art.  26  ust.  3 i  3a  ustawy,  z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy

, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy

, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę, jako najkorzystniejszej:   

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie;   

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;   

c)  zawarcie  umowy  w  sprawie 

zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy.  

16. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

17. Okoliczności przepadku wadium  oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 

należytego  wykonania  umowy  określa  Ustawa  w  zakresie  nieuregulowanym  w  niniejszym 

Rozdziale.   

18. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 

03-734 Warszawa.  

19. Oferta wykonawcy

, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona.   

W rozdziale XV - Opis sposobu przygotowania oferty 

zamawiający wskazał: 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

pod  rygorem  nieważności,  w  formacie  danych  .pdf  i  podpisana  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.  

W rozdziale XVII Forma dokumentów zamawiający przewidział: 

1. Sposób przygotowania oferty, innych dokumentów i oświadczeń  

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

pod  rygorem  nieważności,  w  formacie  danych  .pdf    i  podpisana  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.  

Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 

2017  r.  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych 


(Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.), wymaga, aby dokumenty lub oświadczenia składane w 

Postępowaniu  były  sporządzone  w  formacie  .pdf  i  podpisane  formatem  podpisu 

elektronicznego PAdES.  

3)  Dokumenty  lub  oświadczenia  należy  przygotować  i  złożyć  zgodnie  z  Ustawą  oraz 

rozporządzeniami  wykonawczymi,  w  szczególności  Rozporządzeniem  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania  i  przechowywania 

dokumentów  elektronicznych  (Dz.U.  z  2017  r.  poz.1320  ze  zm.)  oraz  Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1126 ze zm.).  

4) Forma oferty i innych dokumentów i oświadczeń w Postępowaniu:  

a) ofertę oraz dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale XVIII SIWZ należy złożyć w 

oryginalne 

w postaci dokumentów elektronicznego, z zastrzeżeniem lit. c),  

b)  pozostałe  dokumenty  lub  oświadczenia  w  postępowaniu  należy  złożyć  w  oryginalne  w 

postaci  dokumentu  elektronicznego  lub  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub  oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem lit. c); Poświadczenia za zgodność 

z  oryginałem,  przy  użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, dokonuje odpowiednio 

wykonawca,  podmiot,  na którego zdolnościach  lub  sytuacji  polega wykonawca,  wykonawcy 

wspólnie  udzielający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  podwykonawca,  w 

zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

c) pełnomocnictwo/a należy złożyć w oryginalne w postaci dokumentu elektronicznego lub w 

postaci elektronicznego poświadczenia za zgodność odpisu, wyciągu lub kopii opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.  

5)  Oferta  oraz  inne  dokumenty  i  oświadczenia  wykonawcy  lub  innych  podmiotów  w 

p

ostępowaniu  muszą  być  podpisane  przez  osoby  upełnomocnione  do  reprezentowania 

wykonawcy 

lub  innych  podmiotów  zgodnie  z  formą  reprezentacji  określoną  w  rejestrze  lub 

innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela.  Jeżeli  z  pełnomocnictwa  lub  dokumentu  określającego  status  prawny 

wykonawcy 

lub  innych  podmiotów  wynika,  iż  do  reprezentowania  wykonawcy  lub  innych 

podmiotów upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz inne dokumenty i oświadczenia 

składane w Postępowaniu muszą być podpisane przez wszystkie wymagane osoby.  

Złożenie oferty/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

1) Wykonawc

a zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu musi posiadać konto na ePuap.  

2)  Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  ofert  opisane  zostały  w 

Instrukcji 

użytkownika 

systemu 

dostępnej 

na 

miniPortalu 

pod 

adresem:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf  W  zakresie 


szyfrowania  i  składania  ofert  wykonawcy  są  zobowiązani  do  postępowania  zgodnie  z  ww. 

Instrukcją  

3) Ofertę oraz inne dokumenty lub oświadczenia wymienione w rozdziale XVIII SIWZ, należy 

skompresować do jednego pliku archiwum (.zip) – zaleca się stosować narzędzie na licencji 

open-source 7

–Zip. Program można bezpłatnie pobrać pod adresem: 

https://7-zip.org.pl/

4) Wykonawca jest zobowiązany do zaszyfrowania pliku, o którym mowa w pkt 3). W tym celu 

zobowiązany  jest  do  instalacji  aplikacji  do  szyfrowania  znajdującej  się  na  miniPortalu  pod 

adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx 

Przed 

dokonaniem 

szyfrowania Zamawiający zaleca zaktualizowanie wskazanej aplikacji.  

5)  Klucz  publiczny  niezbędny  do  zaszyfrowania  pliku  stanowi  załącznik  nr  14  do  niniejszej 

SIWZ oraz jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.   

6)  Numer  ID 

postępowania  niezbędny  do  zaszyfrowania  pliku  stanowi  załącznik  nr  15  do 

niniejszej SIWZ oraz jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.  

Zaleca 

się, 

aby 

podczas 

szyfrowania 

plik 

został 

opatrzony 

nazwą: 

Oferta_[SkróconaNazwawykonawcy].  

8) Maksymalny rozmiar zaszyfrowanego pliku przesyłanego za pośrednictwem ePuap wynosi 

150 MB.   

Uwaga! Zamawiający wskazuje, że podczas szyfrowania plik może zwiększyć swój rozmiar. 

9) W sytuacji, gdy rozmiar zaszyfrowan

ego pliku przekracza 150 MB, przed przystąpieniem do 

szyfrowania należy dokumenty, wskazane w pkt 3) podzielić i skompresować do odpowiedniej 

ilości plików archiwum (.zip). Następnie, każdy z plików należy osobno zaszyfrować zgodnie z 

pkt  4) 

–  6).  Podczas  szyfrowania  pliki  należy  nazwać  w  następujący  sposób: 

OfertaPART1_[SkróconaNazwawykonawcy] 

oraz 

OfertaPART2_[SkróconaNazwawykonawcy]  -  itd.    Każdy  z  zaszyfrowanych  plików  należy 

przesłać oddzielnie korzystając z formularza wskazanego w pkt 10).  

10) Wykona

wca składa zaszyfrowany plik za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania 

oferty 

lub 

wniosku 

dostępnego 

na 

ePuap 

pod 

adresem: 

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia.   

11) Za termin przekazania oferty i innych dokumentów lub oświadczeń składanych z ofertą 

przyjmuje  się  termin  ich  przekazania  na  ePuap. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  pkt  9)  za 

termin przekazania przyjmuje się termin przekazania ostatniego pliku.  

12)  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  przesłanie  przez  wykonawcę  oferty 

niezaszyfrowanej lub w sposób niezgodny z wymaganiami opisanymi w SIWZ lub Instrukcji 

użytkownika systemu dostępnej na miniPortalu.  

Tajemnica przedsiębiorstwa  

1)  Wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert,  może  zastrzec  w  Formularzu 

Oferto

wym, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, iż zamawiający nie będzie 


mógł  ujawnić  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako

: „tajemnica 

przedsiębiorstwa”).   

2)  Wszelkie  info

rmacje  zastrzeżone  przez  wykonawcę  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa 

powinny  zostać  wyodrębnione  do  osobnego  pliku  w  formacie  .pdf,  który  powinien  zostać 

opatrzony  nazwą  TAJEMNICA_Oferta_[SkróconaNazwawykonawcy],  a  następnie  wraz  z 

pozostałymi  dokumentami  -  stanowiącymi  część  jawną  -  skompresowane  do  jednego 

wspólnego pliku archiwum (.zip) zgodnie z ust. 2 pkt 3) rozdziału XVII SIWZ. Zastosowanie 

mają  odpowiednio  zapisy  ust.  2  pkt  9)  rozdziału  XVII  SIWZ. Wykonawca  jest  zobowiązany 

dołączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa  

3)  W  przypadku,  gdy  w

ykonawca  nie  zastosuje  się  do  zapisów  pkt  1)-2)  w  zakresie  

dokumentów  objętych  tajemnicą  przedsiębiorstwa,  zamawiający  nie  będzie  ponosił 

odpowiedzialności  w  przypadku  ujawnienia  informacji  w  nich  zawartych,  np.  podczas 

dokonywania wglądu do ofert przez osoby trzecie.  

4) Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa następujących informacji: 

nazwy  i  adresu,  inf

ormacji  dotyczących  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

5)  Zamawiający  nie  ujawni  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  wykonawcy 

wskazanych  przez  Wykonawcę  w  pkt  Formularza  ofertowego  (załącznik  nr  4  do  SIWZ) 

stosownie do postanowień pkt 1), o ile wykonawca wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

6) Uzasadnienie podstawy zastrzeżenia informacji musi odpowiadać na następujące pytania:  

a)  Czy  zastrzeżone  informacje  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich 

elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji 

albo nie są łatwo dostępne dla takich osób?  

b) Jakie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne pr

zedsiębiorstwa lub inne, które 

w

ykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są w zastrzeżonych informacjach?  

c) Czy i ewentualnie jaką wartość gospodarczą posiadają powyższe informacje?  

d)  Jakie  niezbędne  działania  -  przy  zachowaniu  należytej  staranności  -  zostały  przez 

w

ykonawcę podjęte w celu zachowania poufności danych objętych tymi informacjami?  

Wyjaśnienia treści siwz cz. 5 z dnia 4 września 2020r.  

Pytanie nr 228: 

Czy  w  odniesieniu  do  podmiotu  udostępniającego  zasoby  Wykonawcy,  który  to  podmiot 

udostępniający  ma  siedzibę  poza  terenem  Rzeczpospolitej  Polskiej,  Zamawiający  uzna  za 

prawidłową  formę  dokumentów,  które  zostały  sporządzone  przez  ten  podmiot  w  formie 

oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność,  w  wersji  papierowej,  a  następnie  zostały 


przekształcone w formę kopii elektronicznej poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę 

lub  notarialnie  na  terenie  Rzeczpospolitej  Polskiej  (przy  czym  dokumenty  sporządzone  w 

języku  obcym  zostaną  uzupełnione  o  tłumaczenie),  z  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym? 

Odpowiedź: 

Nie.  Zgodnie  z  Rozdziałem  XII  ust.  20  SIWZ  „poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem 

dokonuje  odpowiednio  Wykonawca,  podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega 

Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego albo 

podwykonawca,  w  zakresie  dokumentów,  które każdego  z  nich  dotyczą.  Poświadczenia  za 

zgodność  dokonuje  się  poprzez  opatrzenie  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym 

elektronicznej kopii dokumentu sporządzonego pierwotnie w formie papierowej.” 

Pytanie nr 230: 

Czy  w  przypadku  podmiotu  mającego  siedzibę  poza  terenem  Rzeczpospolitej  Polskiej, 

udostępniającego zasoby Wykonawcy, Zamawiający uzna za prawidłowo złożone dokumenty 

a. 

Skan  oryginału  pełnomocnictwa  rodzajowego  sporządzonego  w  postaci  papierowej, 

wystawionego  przez  podmiot  udostępniający  zasoby  dla  Wykonawcy,  upoważniającego 

Wykonawcę  m.in.  do  składania  oświadczeń  związanych  z  prowadzonym  przez 

Zamawiającego  postępowaniem,  do  podpisywania  dokumentów  składanych  w  niniejszym 

postępowaniu  kwalifikowanym  podpisem  elektroniczny,  (na  wezwanie  Zamawiającego 

Wykonawca przedłoży oryginał pełnomocnictwa w formie papierowej). 

b. 

JEDZ w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem przez Wykonawcę 

c. 

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów podpisane kwalifikowanym podpisem przez 

Wykonawcę  

Odpowiedź: 

Nie. Zgodnie z Rozdziałem XVI ust. 1 pkt 4) lit. c) SIWZ „pełnomocnictwo/a należy złożyć w 

oryginalne w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznego poświadczenia 

za zgodność odpisu, wyciągu lub kopii opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

notariusza” oraz zgodnie z Rozdziałem XVI ust. 1 pkt 6) SIWZ w przypadku, gdy Wykonawcę 

lub  inny  podmiot  reprezentuje  pełnomocnik  lub  w  przypadku  składania  oferty  przez 

Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  umocowanie  osób  do 

reprezentacji może wynikać z odrębnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno zostać 

sporządzone  w  formie  dokumentu  elektronicznego  przez  osobę/y  upoważnione  do 

reprezent

acji  wskazane we  właściwym  rejestrze lub  notariusza,  z którego  wynika prawo do 

podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”  

Ad b. 


Nie, w przypadku złożenia wyłącznie skanu oryginału pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 

a. 

Zgodnie  z  Rozdziałem  XII  ust.  18  SIWZ  „oświadczenia  na  potwierdzenie  spełniania 

warunków udziału w Postępowaniu i braku podstaw wykluczenia (w tym Jednolity Dokument) 

dotyczące  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  na  których  zdolnościach  lub  sytuacji  polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy składane są w oryginale w formie 

elektronicznej” oraz zgodnie z Rozdziałem XVI ust. 1 pkt 5) SIWZ „Oferta oraz inne dokumenty 

i  oświadczenia  Wykonawcy  lub  innych  podmiotów  w  Postępowaniu  muszą  być  podpisane 

przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy lub innych podmiotów zgodnie 

z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy 

organizacyjnej  albo  przez  upełnomocnionego  przedstawiciela.  Jeżeli  z  pełnomocnictwa  lub 

dokumentu  określającego  status  prawny  Wykonawcy  lub  innych  podmiotów  wynika,  iż  do 

reprezentowania Wykonawcy  lub  innych podmiotów  upoważnionych jest łącznie kilka  osób, 

oferta oraz inne dokumenty i 

oświadczenia składane w Postępowaniu muszą być podpisane 

przez wszystkie wymagane osoby.” 

Ad c. 

Nie. Zgodnie z Rozdziałem X ust. 4 SIWZ (...) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej, 

musi  zostać  złożone  w  oryginale  w  formie  dokumentu  elektronicznego  podpisanego  przez 

podmiot  trzeci  lub  elektronicznej  kopii  dokumentu  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem 

przez podmiot trzeci (..  

W dniu 26 września 2019r. wykonawca SID-Vetasi złożył zmienioną ofertę, w której złożono 

pełnomocnictwo  dla  lidera  –  SID  udzielone  przez  Vetasi  z  dnia  26  września  2020r.  nie 

zawierające  regulacji  dotyczących  wygaśnięcia  pełnomocnictwa  na  wypadek  zbycia 

zorganizowanej  części  przedsiębiorstwa  lidera.  Zawiera  natomiast  zastrzeżenie,  że 

pełnomocnictwo  jest  ważne  :  „bez  możliwości  jego  wcześniejszego  odwołania,  do  czasu 

zakończenia  realizacji  zamówienia  przedmiotowego  Postępowania  i  rozliczenia  wszelkich 

zobowiązań wynikających z realizacji umowy. Niniejsze pełnomocnictwo wygasa w przypadku 

unieważnienia Postępowania lub udzielenia przedmiotowego zamówienia innemu wykonawcy 

uczestniczącemu w Postępowaniu, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania w tym 

zakresie

.” 

W ofercie znajduje się także pełnomocnictwo z dnia 2 sierpnia 2019r. dla K. R. ważne do 31 

grudnia 2019r.  

Otwarcie o

fert nastąpiło w dniu 27 września 2019r.  

Na  podstawie  oferty  firmy  SID  Vetasi  ustalono,  że  wadium  zostało  wniesione  w  formie 

pieniężnej w dniu 26 września 2019r. w kwocie 300 000zł. 

W  ofercie  znajduje  się  zobowiązanie  SmartIS,  które  jest  opatrzone  podpisem  odręcznym 

nieczytelnym  sporządzonym  w  Lubianie  w  dniu  26  Aug.  2019  i  opatrzone  podpisem 


elektronicznym z dnia 26 lipca 2019 przez Z. Z. . 

Izba za pomocą narzędzia proCentrum Smart 

Sign  sprawdziła,  że  ten  dokument  opatrzony  był  podpisem  kwalifikowanym  na  podstawie 

certyfikatu  Halcom  CA 

ważnym  04.04.2017  –  04.04.2020  przy  czym  przeprowadzenie 

automatycznej  weryfikacji  ujawniło  błąd  weryfikacji  podpisu  przy  czym  przy  ustalaniu 

szczegółów podpisu ujawnia się informacja o błędzie znacznika czasu. 

W ofercie zna

jduje się JEDZ firmy Smartis opatrzony podpisem elektronicznym Z. Z. .  

Izba za pomocą narzędzia proCentrum Smart Sign sprawdziła, że ten dokument opatrzony był 

podpisem  kwalifikowanym  na  podstawie  certyfikatu  Halcom  CA  ważnym  04.04.2017  – 

04.04.2020  przy 

czym  przeprowadzenie  automatycznej  weryfikacji  ujawniło  błąd  weryfikacji 

podpisu 

w zakresie jak wyżej. 

Zobowiązanie firmy Talan podpisał odręcznie G. B. Directer General w dniu 23 lipca 2019r. i 

jednocześnie dokument ten został podpisany podpisem kwalifikowanym G. B. na podstawie 

certyfikatu  wystawionego  przez  Prime  CA  ważnego  w  datach  5  stycznia  2018  –  4  stycznia 

2020r.,  przy  czym  przeprowadzenie  automatycznej  weryfikacji  programem  proCentrum 

Smar

tSign ujawniło błąd weryfikacji, przy czym przy ramach szczegółowej weryfikacji pojawia 

się  informacja  o  braku  możliwości  zweryfikowania  czy  certyfikat  pochodzi  od  zaufanego 

dostawcy. 

JEDZ firmy Talan podpisał odręcznie i opatrzył  datą 23 Jul. 2019 G. B. i plik ten jest także 

podpisany  podpisem  elektronicznym  G.  B.  z  dnia  26  lipca  2019r.  na  podstawie  certyfikatu 

wystawionego przez Prime CA ważnego w datach 5 stycznia 2018 – 4 stycznia 2020r., przy 

czym przeprowadzenie automatycznej weryfikacji programem proCentrum Smar

tSign ujawniło 

błąd weryfikacji w zakresie jak wyżej. 

zobowiązaniu Obsenio w lit. a wskazano dwie osoby udostępniane jako zasoby.  

W  dniu  15  listopada  2019r.  zamawiający  odtajnił  uzasadnienie  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa firmy SID-Vetasi oraz informacje na str. 1 wykazu doświadczenia i str. 2 i 3 

w  zakresie  nagłówków  tabeli  i  wartości  umowy  wdrożenia  w  euro,  a  także  wykaz  osób 

kluczowych str 1 

– 2 w całości i str. 3 -31 w zakresie nagłówków tabeli oraz władania językiem 

polskim w mowie i piśmie, posiadanych certyfikatów i uprawnień, roli/funkcji w zamówieniu, 

czy projekt był realizowany w organizacji wielooddziałowej.  

W  dniu  21  listopada  2019r.  konsorcjum  SID-

Vetasi  przedłużyło  termin  związania  ofertą  i 

ważność wadium o 30 dni. Podpisała pełnomocnik K. R. .  

W  dniu  3  grudnia  2019r.  zamawiaj

ący  wezwał  SID-Vetasi  do  złożenia  dokumentów  i 

oświadczeń  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  i  brak  podstaw  wykluczenia  w 

trybie  art.  26  ust.  2f  ustawy.  W  dniu  3  grudnia  2019r.  zamawiający  wezwał  SID-Vetasi  do 

wyjaśnienia w trybie art. 26 ust. 4 ustawy uprawnienia do reprezentacji Talan przez pana G. 

B. i do reprezentacji SmartIS przez pana Z. Z. .  


W dniu 6 grudnia 2019r. udzielono odpowiedzi, że uprawnienia do reprezentacji wynikają z 

właściwych rejestrów, z których odpisy wraz w tłumaczeniem załączono.  

SID-

Vetasi przedłożyli także żądane dokumenty : 

Z odpisu z Rejestru Przedsiębiorców/Spółek dla SmartIS wynika, że wspólnikami spółki są Z. 

Z.,  M.P.,  K.  P. 

–  przy  czym  wszyscy  są  uprawnieni  do  samodzielnej  reprezentacji  spółki 

pierwsza osoba jako 

dyrektor, pozostałe jako prokurenci. W części decyzje podjęte podczas 

zgromadzenia wspólników -brak wpisów  i pozostałe informacje brak wpisów.  

Z odpisu z Rejestru Handlowego i Spółek wynika, że w rejestrze wskazano Talan Corporate 

jako Prezesa, G. B. jak

o Dyrektora Generalnego, Biegłych rewidentów T. A. i Ernst &Young et 

Autres oraz zastępczego biegłego rewidenta – P. G..  

W dniu 23 grudnia 2019r. dla firmy Talan p. G. B. 

złożył notarialne oświadczenie o następującej 

treści: 

Pan G.B. 

zaświadcza, że:  

Spółka TALAN SOLUTIONS nie posiada zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  

Spółka  TALAN  SOLUTIONS  nie  została  skazana  prawomocnym  wyrokiem  z  żadnego  z 

następujących powodów (art. 57: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

2014/24/WE z dni

a 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 

2004/18/WE):  

• udział w organizacji przestępczej,  

• korupcja,  

• oszustwo,  

• przestępstwo terrorystyczne lub przestępstwo związane z działalnością terrorystyczną,  

• pranie brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu,  

• praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.  

Pan G.B. 

jest w pełni świadomy, że niniejsze zaświadczenie może być złożone w sądzie i że 

fałszywe oświadczenie naraża firmę, którą reprezentuje, na dochodzenie roszczeń na drodze 

sądowej.  

Pan G. B. 

zaświadcza, że:  

• nie została otwarta żadna likwidacja spółki TALAN SOLUTIONS, a jej upadłość nie została 

ogłoszona,  

•  spółka  TALAN  SOLUTIONS  nie  ma  zaległości  w  płaceniu  podatków  ani  składek  na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

•  spółka TALAN SOLUTIONS nie dostała zakazu uczestniczenia w przetargach. 

Dla  Talan  Solutions  przedstawiono  także  zaświadczenie  prawidłowości  podatkowej  nr 

6907156 z dnia 14 czerwca 2019r. 

o treści: „nie wykazuje nieprawidłowości w odniesieniu do 


następujących  zobowiązań  podatkowych  -  Składanie  deklaracji  zysków  i  podatku  VAT  - 

Opłacanie(1) podatku VAT(2) I PODATKU OD FIRM(3)  

Firma jest spółką-córką grupy - objętej systemem konsolidacji podatkowej, o którym mowa w 

art. 223 A ogólnego kodeksu podatkowego (grupa IS); - lub konsolidacją płatności podatku 

VAT, o której mowa w art. 1.693 ter ogólnego kodeksu podatkowego (grupa VAT).  

Podatek od przedsiębiorstw lub podatek od wartości dodanej (VAT) należny od całkowitego 

dochodu  grupy  IS  lub  grupy  VA

T  jest  płacony  przez  odpowiednią  spółkę-matkę,  której 

szczegóły  podano  poniżej.  NAZWA  SPÓŁKI  MATKI:  TALAN  CORPORATE  Adres  SPÓŁKI 

MATKI: 1.8 RUE LA PEROUSE Podpisane elektronicznie przez: G. B. 

W związku z tym spółka 

córka  musi  dołączyć  do  niniejszego  zaświadczenia  uzasadnienie  zapłaty  podatku 

dochodowego od osób prawnych lub VAT dostarczony przez spółkę-matkę. „ 

oraz  zaświadczenie  URSSAF  o  składaniu  deklaracji  społecznych  i  opłacaniu  składek 

ubezpieczenia społecznego z dnia 23 maja 2019r.  

Z  części  niejawnej  oferty  SID-Vetasi  wynika,  że  osoby  wskazane  w  pkt.  a)  zobowiązania 

Opsenio 

są wskazani w wykazie osób. 

Zamawiający odtajnił także składane referencje i wykazy osób i doświadczenia poza danymi 

dotyczącymi  zakresów  realizacji,  nazw  zrealizowanych  projektów,  dat  wystawienia 

certyfikatów i uprawnień, ich numerów, danych umożliwiających identyfikację osoby dla której 

zostały wystawione. 

Wyjaśnienia tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie informacji zawartych w wykazach usług i 

osób oraz  dokumentach  powiązanych,  stanowiących załączniki  nr  8 i  9 do  oferty  składanej 

przez Konsorcjum SID Sp. z o.o./Vetasi Sp. z o.o.  

a)  informacja  ma  charakter  techniczny,  technologiczny,  organizacyjny  przedsiębiorstwa  lub 

posiada wartość gospodarczą Wykaz  usług  oraz  osób  zawiera  informacje dotyczące  usług, 

które  nie były realizowane na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ( 

Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759). Umowy z podmiotami prywatnymi nie mają przymiotu jawności 

i  żaden  przepis  prawa  nie  obliguje  stron  takiego  stosunku  do  ujawnienia  informacji 

dotyczących  realizacji  takiej  umowy.  Praktyką  przy  zawieraniu  tego  typu  umów  jest 

zastrzeganie  przez  strony  tych  umów  poufności  informacji  w  nich  zawartych.  Owe  wykazy 

zawierają nieujawnione listy klientów, nadto obrazują wielkość działań wdrożeniowych oraz w 

zakresie  upgrade  wykonywanych  przez 

SID  Sp.  z  o.o.  na  rynku  Polskim,  a  więc  stanowią 

istotne informacje handlowe i jako takie mają znaczenie dla prowadzonej działalności, w tym 

dla  pozycji  wykonawcy  na  rynku.  Dotyczy  to  również  informacji  o  zasobach  osobowych. 

Informacje te posiadają również wartość gospodarczą, ponieważ ich pozyskanie przez innego 

przedsiębiorcę - konkurenta - pozwoli mu na zaoszczędzenie określonych wydatków i czasu, 

które musiałby ponieść (przeznaczyć) na stworzenie od podstaw własnej bazy odbiorców czy 


listy kontrahentów oraz bazy potencjalnych pracowników. Na marginesie należy zauważyć, iż 

w  wyroku  z  dnia  28.02.2014  sygn.  akt  KIO  245/14  Izba  jednoznacznie  przesądziła,  że 

wypracowane kontakty, nazwy part

nerów handlowych, warunki zawartych porozumień, które 

wynikają z zobowiązań podmiotów trzecich posiadają wartość gospodarczą a ich poufność ma 

znaczenie z punktu widzen

ia konkurencyjności wykonawcy.  

b) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej Wskazany w ofercie SID wykaz 

usług  oraz  dostaw  nie  przynależy  do  domeny  publicznej,  gdyż  informacje  w  nich  ujęte  nie 

zostały podane do publicznej wiadomości, nie można ich pozyskać w żaden inny sposób niż 

bezpośrednio  od    SID  Sp.  z  o.o.,  bądź  tez  Klienta  dla  którego  owe  usługi  i  dostawy  były 

realizowane,  nie  są  także  informacjami  jawnymi  z  mocy  prawa.  Zainteresowany  ich 

pozyskaniem  nie  ma  innej  możliwości  zapoznania  się  z  nimi  w  legalny  sposób  niż  zgoda 

dysponenta.  

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności SID sp. z o. o 

podjęła działania zabezpieczające poufność informacji. Zabezpieczenia te dotyczą sposobu  

przechowywania informacji poufnych, zabezpieczeń miejsca ich przechowywania, kręgu osób 

posiadających  do  nich  dostęp,  a  zatem    SID  Sp.  z  o.o.  kontroluje  liczbę  i  charakter    osób 

mających  dostęp  do  określonych  informacji.  Zabezpieczenia  techniczne  dotyczą  m.in. 

ograniczenia dostępu do komputerów, kopiarek, faksów oraz wyznaczonych pomieszczeń  - 

stosowanie kodów i haseł dostępu. Środki prawne obejmują m.in.   

− poinformowanie pracowników o potrzebie ochrony informacji,   

− określenie w regulaminie konieczności ochrony informacji objętych tajemnicą  

- regulamin z dnia 14.01.2013 

stanowiący załącznik nr 1,  

− wprowadzenie do umów klauzul o poufności,   

− uzależnianie zatrudnienia od podpisania umowy o zachowaniu tajemnicy,   

−  żądanie  podpisania  takich  umów  nie  tylko  od  pracowników,  ale  także  od  kontrahentów, 

usługodawców, konsultantów.  

Podjęcie takich działań jest z jednej strony było konieczne do zapewnienia stanu poufności 

informacji, z drugiej zaś manifestuje wolę przedsiębiorcy objęcia ochroną danej informacji i jest 

stosowane w SID Sp. z o.o. permanentnie.  

Biorąc  pod  uwagę,  że  przedstawione  wyjaśnienia  zawierają  informacje  objęte  przez  SID 

ochroną,  (tj.  dotyczące  organizacji  przedsiębiorstwa  w  tym  stosowanych  zabezpieczeń, 

podpisane  umowy,  regulamin)  również  przedmiotowy  dokument  w  całości  podlega 

zastrzeżeniu jako tajemnica przedsiębiorstwa.   

Załączniki:  

załącznik nr 1 - regulamin z dnia 14.01.2013  

załącznik nr 2 – wzór umowy o zachowaniu poufności zawierane z kontrahentami  


załącznik  nr  3  –  wzór  oświadczenia  zawierającego  klauzule  o  zachowaniu  poufności 

zawierane z pracownikami  

załącznik nr 4 -  umowy zawierające klauzule o zakazie konkurencji zawierane z pracownikami  

Odwołujący  na  rozprawie  potwierdził,  że  uzasadnienie  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa przystępującego jest mu znane.  

W dniu 25 grudnia 2019r. K. R. 

pełnomocnik SID przedłużyła termin związania ofertą do dnia 

31  grudnia  2019r.,  w  dniu  27  grudnia  2019r.  przedłużyła  do  31  stycznia  2020r.  W  dniu  30 

stycznia 2020r. prokurent samoistny SID przedłużył termin związania do 28 lutego 2020r. 

W  dniu  4  lutego  2020r.  zamawiający  wezwał  SID-Vetasi  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  do 

złożenia tych samych dokumentów jak w piśmie z dnia 3 grudnia 2020r.  

W odpowiedzi w dniu 14 lutego 2020r. firma Ernst&Young oświadczyła, że nabyła w dniu 23 

grudnia 2019r. zorganizowaną części przedsiębiorstwa SID ze skutkiem na dzień 1 stycznia 

2020r. na dowód czego załączono oświadczenie notarialne z dnia 23 grudnia 2019r. A także 

oświadczono: 

„Nabyta zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmowała m.in. zespół konsultantów wraz 

z  ich  doświadczeniem  i  referencjami  dotyczącymi  wykonanych  projektów,  prawa  własności 

intelektualnej  dotyczące  know-how  w  prowadzonej  działalności,  a  także szereg  umów  oraz 

praw i zobowiązań wynikających z postępowań ofertowych, w tym postępowań o udzielenie 

zamówień  publicznych,  w  których  SID  sp.  z  o.o.  uczestniczyła,  w  tym  także  ofertę  złożoną 

wspólnie z Vetasi sp. z o.o. w przedmiotowym postępowaniu.  

Oświadczam,  że  EY  wskutek  opisanej  powyżej  transakcji  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu w zakresie w jakim były one wykazane w ofercie złożonej przez SID sp. z o.o. 

złożonej wspólnie z Vetasi sp. z o.o..   

Oświadczam także, że wobec EY nie zachodzą podstawy wyłączenia jej z postępowania. (…) 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę podmiotu 

wykonawcy/o

ferenta  w  przedmiotowym  postępowaniu  z  SID  sp.  z  o.o.  na  EY,  z 

uwzględnieniem, że w pozostałym zakresie oferta pozostaje bez zmian.  

W  przypadku  konieczności  złożenia  dalszych  wyjaśnień  bądź  dodatkowych  dokumentów 

pozostaję do dyspozycji.” 

Załączono  pełnomocnictwo  z  dnia  14  lutego  2020r.  dla  Ernst&Young  jako  lidera  oraz 

oświadczenie Vetasi o odwołaniu z dniem 14 lutego 2020r. pełnomocnictwa z dnia 20 sierpnia 

2019r. udzielonego SID.  

Złożono  także  oświadczenie,  że  pozostałe  dokumenty  konsorcjum  jak  i  dokumenty 

podwykonawców załączone do pisma stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 3 grudnia 

2019r. pozostają aktualne.  


W dniu 5 marca 2020r. przystępujący przedłużył termin związania ofertą do 31 marca 2020r., 

w dniu 2 kwietnia 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020r. w dniu 28 kwietnia 2020r. do dnia 11 maja 

2020r.  

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpił w dniu 8 maja 2020r.  

Dowody złożone w toku postępowania odwoławczego: 

Dowody Zamawiającego dołączone do odpowiedzi na odwołanie: 

Z informacji ze strony UOKIK wy

nika, że koncentracja Ernst&Young zakończyła się decyzją 

DKK-

204/2019  z  dnia  24  października  2019r.  polega  na  nabyciu  mienia  obejmującego 

wyodrębnioną  funkcjonalnie,  organizacyjnie  i  finansowo  część  przedsiębiorstwa  SID 

wykorzystywaną  do  prowadzenia  działalności  polegającej  na  wdrożeniach  oraz  utrzymaniu 

systemów SAP oraz czynności z tym związanych 

Nr seryjny poświadczenia _B7F7C440-BB99-11EA-A286-00163EA8C936 dotyczy weryfikacji 

podpisu  Z.  Z. 

dokonanej  w  dacie  1  lipca  2020  r  Zaświadcza,  że  Z.  Z.  posiadał  podpis 

kwalifikowany  w  kresie  4.04.2017  r.,  4.04.2020  r.,  wynik  walidacji  pozytywna.  Nr  seryjny 

poświadczenia 

potwierdzenia 

walidacji 

_E994FE00-A4AB-11EA-8780-303030303031 

dotyczący  podpisów  Z. Z.,  weryfikacja  była dokonywana 2  czerwca,  2020r.,  wynik  walidacji 

zwalidowany pozytywnie.  

Informacja ze strony infowire.pl z której wynika, że z dniem 1 stycznia 2020r. Ernst&Young 

nabył część przedsiębiorstwa SID i rozszerza kompetencje pozwalające na realizację wdrożeń 

największych  projektów  SA  w  pełnym  zakresie  funkcjonalności  niezależnie  od  obszaru 

biznesowego.  Wzmocnienie  zespołu  w  zakresie  doradztwa  i  wdrożeń  SAP,  rozwija 

kompetencje  EY  w  obszarze  SAP  S/4HANA  i  C/4HANA,  EWM  oraz  SuccessFactors  jak 

również w obszarach technologii integracyjnych i raportowych. EY Polska nabywa też szereg 

gotowych rozwiązań bazujących na technologii SAP. Nowy zespół to łącznie 200 specjalistów 

z wieloletnim doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań SAP u klientów na całym świecie 

Poświadczenie  w  wyniku  walidacji  _DE3BE600-9B5E-11EA-A82C-00163EA8C936,  dotyczy 

weryfikacji  podpisu  G.  B. 

dokonanej  21  maja  2020  r.,  z  której  wynika  ważność  podpisu  w 

okresie 5 stycznia 2018 r., 4 stycznia 2021 r. wynik walidacji zwalidowany pozytywnie.  

Izba pominęła dowody dotyczące niekaralności osób z firmy Smartis z uwagi na cofnięcie w 

tym zakresie zarzutów.  

Z informacji prasowej na stronie dlahandlu.pl wynika, że EY nabył część przedsiębiorstwa SID 

wraz  z  zespołem  specjalizującym  się  w  dostarczaniu  kompleksowych  rozwiązań 

informatycznych  oraz  integracyjnych  oprogramowania  SAP  niezależnie  od  obszaru 

biznesowego 

Raport z walidacji dokumentu 14. zobowiązanie Talan Solutions.pdf dokonana weryfikacja 30 

czerwca 2020 r., pierwsza walidacja automatyczna negatywna 21 listopada 2019 r., 

Przyczyną 

błędnej walidacji był brak certyfikatu jednostki nadrzędnej, załączono tylko certyfikat jednostki 


pośredniej,  stąd  status nieokreślony. Wynik  pogłębionej  walidacji  walidacja pozytywna  data 

wydania poświadczenia 1 lipca 2020r.  

Raport z walidacji dokumentu 7.JEDZ Smartis.pdf data walidacji 30 czerwca 2020 r., pierwsze 

poświadczenie  negatywne  21  listopad  2019  r.  –  walidacja  automatyczna.  ,  i  z  wyniku 

pogłębionej  walidacji  wynika,  „ponieważ  w  momencie  przeprowadzenia  pogłębionej  analizy 

certyfik

at osoby podpisującej utracił już ważność, a podpisany dokument nie został opatrzony 

kwalifikowanym znacznikiem czasu wynik automatycznej walidacji daje w dalszym ciągu status 

nieokreślony”. Wynik walidacji pogłębionej – pozytywny.  

Kolejny  dokument  to  potwierdzenie  wyniku  walidacji  _37C820F0-174B-11EA-90DE-

303030303031,  dotyczy  walidacji  G.  B. 

w  opisie  14  zobowiązanie  Talan  Solutions  dnia  5 

grudnia 2019 r. 

Raport  z  walidacji  dokumentu  6.JEDZ  Talan  Solution  pdf  z  30  czerwca  2020  r.,  Raport  z 

walid

acji  do  15.zobowiązanie  Smatris.pdf  data  weryfikacji  30  czerwca  2020  r.,  w  obu 

przypadkach  pierwotna  automatyczna  weryfikacja  negatywna  w  dacie  21  listopada  2019r. 

pogłębiona weryfikacja walidacja pozytywna z analogicznych przyczyn jak opisane powyżej.  

Ar

tykuł  z  itwiz.pl  „EY  Polska kupuje  część polskiej firmy  SID także potwierdza fakt  nabycia 

zorganizowanej  części  przedsiębiorstwa  oraz  rozszerzenie  kompetencji  w  zakresie  SAP  i 

pozyskanie nowego 200 zespołu specjalistów.  

Dowody odwołującego : 

Wydruki  ze  s

tron  internetowych  dotyczące  osób,  które  wykonywały  lub  wykonują  prace  na 

rzecz  firm  Multiconsult,  Smartis,  Talan  -  w

śród  przedstawionych  zespołów  osobowych  firm 

Multiconsult,  Smartis  i  Talan  nie  ma  osób,  które  są  ujęte  w  wykazie  załączonym  do  oferty 

przys

tępującego.  

Z  opinii  Prezesa  UZP  wynika,  że  obecne  brzmienie  art.  89  ust.  1  pkt  7a  ustawy  obejmuje 

przypadek  braku  samodzielnego  przedłużenia  terminu  związania  oferta  jako  podstawę 

odrzucenia oferty.  

Z wydruku z weryfikacji podpisu na JEDZ Talan Solution 

programem PWPW wynika, że plik 

nie jest podpisany lub ma nieprawidłowy podpis, Z wydruku weryfikacji podpisu na JEDZ Talan 

programem KIR wynika, że wskazany plik nie zawiera podpisu, Z wydruku weryfikacji podpisu 

dokumentu JEDZ Smartis programem PWPW wyni

ka, że niektóre wybrane pliki nie zawierają 

podpisu  lub  mają  nieprawidłowy  podpis,  z  wydruku  weryfikacji  podpisu  dokumentu  JEDZ 

Smartis programem KIR wynika, że wskazany plik nie zawiera podpisów. Z wydruku weryfikacji 

podpisu  na  dokumencie  KRK  Smartis  pro

gramem  Adobe  wynika,  że  jest  to  dokument 

podpisany, ważność podpisu nie jest znana, dokument nie został zmieniony tożsamość autora 

była poprawna podczas wydania obecnie nie można jej zweryfikować, Z wydruku z weryfikacji 

podpisu  dla  dokumentu  Smartis  KRK  p

rogramem  KIR  wynika,  że  dokument  był  podpisany 


przez Z. Z. 

i podpis został negatywnie zweryfikowany – certyfikat podpisujący nie jest ważny 

w  weryfikowanym  czasie,  z  wydruku  weryfikacji  podpisu  dla  dokumentu  Smartis  KRK 

programem  PWPW  wynika,  że  dokument  jest  podpisany,  sygnatura  jest  prawidłowa,  czas 

podpisu  26  sierpnia  2019r.  stan  niekompletnie  zweryfikowany,  błąd  kontroli  czasu.  Z  pism 

odwołującego  z  dnia  30  września  2019r.  20  grudnia  2019r.,  12  maja  2020r.  wynika,  że 

odwołujący  zwracał  się  do  zamawiającego  o  udostępnienie  skanu  oferty  konsorcjum  SID-

Vetasi,  o  przesłanie  skanów  korespondencji  prowadzonej  z  konsorcjum  SID-Vetasi  w  tym 

wezwania  do  wyjaśnień,  uzupełnień,  oraz  pisma  wykonawców  w  odpowiedzi  na  wezwania, 

zaproszenie do przeprowadzenia p

rezentacji, udostępnienie protokołu postepowania wraz z 

wszystkimi załącznikami, które nie zostały przesłane do odwołującego. W dniu 19 listopada 

2019r.  zamawiający  odpowiadając  na  pismo  z  30  września  przesłał  część  jawną  ofert  tj. 

spakowany  plik  .zip  zawi

erający  19  dokumentów.  Pozostała  część  oferty  jest  tajemnicą 

przedsiębiorstwa wykonawcy. W dniu 8 maja 2020r. zamawiający udostępnił odwołującemu 

korespondencję  prowadzoną  z  konsorcjum  SID-Vetasi  w  ramach  postępowania  – 

udostępniono link do dokumentów wraz z hasłem.  

Ocena zgromadzonego materiału przez Izbę: 

W pierwszej kolejności Izba oceniła jako wiarygodne wyjaśnienia zamawiającego, co do tego, 

że  dokumenty  JEDZ  i  zobowiązania  Smartis  i  Talan  zostały  podpisane  podpisami 

elektronicznymi  kwalifikowanymi  z

łożonymi  w  dacie  ważności  uzyskanych  certyfikatów. 

Okoliczność tę potwierdza dokumentacja postępowania, którą Izba dodatkowo zbadała także 

w pozostającym w dyspozycji oprogramowaniem proCentrum Smart Sign. Izba ustaliła także, 

że  przeprowadzona  w  tym  programie  weryfikacja  automatyczna  dała  wynik  negatywny  ze 

wskazaniem  przyczyn 

–  braku  możliwości  zweryfikowania  czy  certyfikat  pochodzi  od 

zaufanego dostawcy i błąd znacznika czasu i z tego względu dała także wiarę wyjaśnieniom 

zamawiającego,  że dla podpisów  zagranicznych wynik  automatycznej  weryfikacji może dać 

wynik negatywny, co potwierdzają dowody złożone przez zamawiającego świadczące o tym, 

że pierwsza automatyczna weryfikacja w dniu 21 listopada 2020r. dała wynik negatywny. Izba 

nie  dała  zatem  wiary  twierdzeniu  odwołującego,  że  powyższego  dokumenty  nie  zostały 

opatrzone  podpisem  cyfrowym  podmiotu  od  którego  pochodziły.  W  ocenie  Izby  na  wiarę 

zasługują  także  twierdzenia  zamawiającego,  co  do  tego,  że  odwołującemu  udostępniono 

skany  złożonych dokumentów  JEDZ  i  zobowiązań  Smartis  i Talan  z  uwagi  na konieczność 

usunięcia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – Izba uznała to twierdzenie za 

zasadne  w  świetle  dowodów  przedstawionych  przez  odwołującego  tj.  wyników  weryfikacji 

JEDZów  i  zobowiązań  w  opozycji  do  weryfikacji  dokumentów  KRK,  które  nie  zawierały 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  i  dawały  informacje  o  złożonych  na  nich  podpisach 


elektronicznych. Tym samym nie było podstaw do uznania, że twierdzenia zamawiającego nie 

odpowiadają prawdzie.  

Izba  oceni

ła  także  jako  wiarygodne  dowody  z  raportów  pogłębionej  weryfikacji,  z  których 

wynika,  że  taka  pogłębiona  weryfikacja  dała  wynik  pozytywny.  Wiarygodność  dowodu 

potwierdzają  zarówno  weryfikacje  negatywne  przeprowadzone  przez  Izbę,  gdyż  szczegóły 

weryfikacji 

odpowiadają powodom negatywnej weryfikacji podanym w raportach, jak również 

dowody  z  weryfikacji  KRK  Smartis  przedstawione  przez  odwołującego  potwierdzają,  że 

powodem negatywnego wyniku weryfikacji automatycznej jest brak możliwości prowadzenia 

testów  poprawności  z  powodu  upływu  czasu,  błędu  znacznika  czasu,  braku  ważności  z 

weryfikowanym  czasie,  a  więc  potwierdzają  przyczyny  zdiagnozowane  w  raporcie 

przedstawionym  przez  zamawiającego  co  do  podpisu  Z.  Z..  Odwołujący  nie  podważał 

możliwości prowadzenia pogłębionej weryfikacji komercyjnej i w ocenie Izby nie ma podstaw, 

do  uznania,  że  taka  weryfikacja  nie  może  być  prowadzona  jeśli  narzędzia  do  weryfikacji 

podpisów  dostępne  w  danym  kraju  nie  są  odpowiednio  często  aktualizowane,  aby  móc 

prowadzić  pewną  weryfikację  podpisów  dostępnych  na  światowym  rynku.  W  konsekwencji 

przeprowadzonej  oceny  dowodów  Izba  ustaliła,  że  JEDZE  i  zobowiązania  Smartis  i  Talan 

zostały podpisane podpisami elektronicznymi pochodzącymi od osób, które pochodziły z firm 

Smartis i Talan, a więc od podmiotów udostępniających zasoby i pogłębiona weryfikacja tych 

podpisów dała wynik pozytywny.  

Izba ustaliła ponadto, że z siwz wynikało, że : 

Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w  celu  wykazania  braku 

istnienia  wobec  nich  podsta

w  do  wykluczenia  oraz  spełniania  warunków  udziału  w 

Postępowaniu  w  zakresie,  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  składa  także  Jednolity 

Dokument dotyc

zący każdego z tych podmiotów. JEDZ podmiotu, którego dotyczy powinien 

być  podpisany  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  osoby  umocowanej  do 

podpisywania oświadczeń woli zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u danego 

podmiotu. 

Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie, 

o  którym  mowa  powyżej,  musi  zostać  złożone  w  oryginale  w  formie  dokumentu 

elektronicznego  podpisanego  przez  podmiot  trzeci  lub  elektronicznej  kopii  dokumentu 

potwierdzonej  za  zgodność z  oryginałem  przez  podmiot trzeci. Wzór  zobowiązania stanowi 

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu trzeciego wraz z ofertą.  

Izba ustaliła ponadto, że na JEDZu Talan znajduje się odręczny podpis G. B. i dokument ten 

został  także  opatrzony  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznymi  G.  B.,  co  w  ocenie  Izby 


wyczerpywało  wymaganie  zamawiającego  opisane  w  siwz.  W  ocenie  Izby  sam  fakt 

sporządzenia dokumentu pierwotnie w formie pisemnej, a następnie jego zdigitalizowania w 

formę  elektroniczną  i  następnie  podpisania  elektronicznie  przez  tę  samą  osobę,  może  być 

uznane jako wyrażenie woli złożenia przez tę osobę dokumentu podpisanego elektronicznie. 

Zdaniem Izby nie można przy ocenie formy złożenia dokumentu abstrahować od celu w jakim 

jest  składany  dany  dokument.  W  przypadku  JEDZa  dokument  ten  składany  jest  w  celu 

ujawnienia zamawiającemu oświadczeń wiedzy o właściwościach danego podmiotu – braku 

podstaw  jego  wykluczenia,  czy  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Tym  samym 

JEDZ, to zbiór oświadczeń wiedzy, dlatego w ocenie Izby złożenie podpisu elektronicznego 

na dokumencie pierwotnie w

ystępującym w formie pisemnej nie stoi na przeszkodzie przyjęciu, 

że po  zdigitalizowaniu dokument  opatrzony  podpisem  elektronicznym może być  traktowany 

jako oryginał w formie elektronicznej. Tym samym Izba ustaliła, że JEDZ Talan został złożony 

w prawidłowej formie, zgodnie z siwz.  

Izba  ustaliła,  że  G.  B.  jest  Dyrektorem  Generalnym  uproszczonej  spółki  akcyjnej  prawa 

francuskiego,  wynika  to  wprost  ze  złożonego  dokumentu  rejestrowego.  Jednocześnie 

prezesem  tej  spółki  jest  osoba  prawna.  Izba  ustaliła,  że  odwołujący  nie  wnioskował  o 

przeprowadzenie dowodów z treści prawa francuskiego na okoliczność wykazania, że dyrektor 

generalny  w  uproszczonej  spółce  akcyjnej  według  prawa  francuskiego  nie  ma  prawa  do 

reprezentowania  tej  spółki  na  zewnątrz.  Natomiast  zgromadzony  przez  zamawiającego 

materiał dowodowy w postaci oświadczenia wykonawcy SID-Vetasi, że dyrektor generalny jest 

uprawniony do reprezentacji spółki i w postaci dokumentu rejestrowego ujawniającego G. B. 

jako  dyrektora  generalnego,  potwierdza  w  oc

enie  Izby  tak  fakt  że  G.  B.  jest  dyrektorem 

generalnym,  jak  i  to,  że  ma  prawo  reprezentować  spółkę  Talan.  Zgodnie  z  art.  190  ust.  1 

ustawy  odwołujący  zobowiązany  jest  dowieść  twierdzenia,  że  JEDZ  i  zobowiązanie  Talan 

zostały  podpisane  przez  osobę  nieuprawnioną  do  reprezentacji,  czemu  odwołujący  nie 

sprostał. Tym samym nie było podstaw do odmowy wiary zamawiającemu i przystępującemu, 

że G.B. nie jest osobą upoważnioną do reprezentacji, zwłaszcza, że ze spraw znanych Izbie 

z  urzędu  wynika,  że francuskie  spółki  akcyjne  uproszczone  reprezentowane  są  najczęściej 

przez  dyrektorów  generalnych,  przy  czym  jedynym  obowiązkowym  organem  w  spółce, 

któremu nie można odebrać prawa do reprezentowania spółki na zewnątrz jest prezes, który 

może być osobą fizyczną lub prawną, a jeśli ustanowieni są dyrektorzy generalni i ujawnieni w 

dokumentach  rejestrowych,  to  oni  również  reprezentują  spółkę.  Tym  samym  na  podstawie 

wiedzy dostępnej Izbie nie było podstaw do dania wiary twierdzeniom odwołującego i należało 

uznać za wiarygodne twierdzenia zamawiającego i przystępującego.  

Izba  ustaliła,  że  w  specyfikacji  dla  dokumentów  podmiotów  posiadających  siedzibę  poza 

terytorium Polski zamawiający dla dokumentów wystawionych w kraju, w którym wykonawca 

ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzających  odpowiednio,  że  nie  zalega  z 


opłacaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  albo,  że 

zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z 

ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami, 

w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem tego terminu, przy czym dla dokumentów podmiotów posiadających siedzibę 

na terenie Polski wymagał w analogicznym zakresie dokumentów wystawionych nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ta regulacja jest zbieżna z regulacją 

wynikającą  z  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  rodzajów  dokumentów 

jakich może zamawiający żądać od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być 

składane.  

Termin  3  miesiące  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  to  27  czerwca  2019r.  (skoro 

termin składania ofert upływał w dniu 27 września 2019r.) Zaświadczenie przystępującego z 

organu  podatkowego  Talan  Solution  wystawione  jest  w  dniu  14  czerwca  2019r.zaś 

zaświadczenie  URSSAF  dla  Talan  Solution  dotyczące  opłat  na  ubezpieczenie  społeczne 

wystawione jest 2

3 maja 2019r. Jednocześnie przystępujący złożył oświadczenie G. B. z dnia 

23  grudnia  2019r.  potwierdzające  brak  zaległości  podatkowych  i  składek  na  ubezpieczenie 

społeczne złożone przed notariuszem. Tym samym zaświadczenia urzędowe są to dokumenty 

starsze niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Istota sporu pomiędzy stronami 

nie  sprowadza  się  zatem  do  kwestionowania  stanu  faktycznego,  ale  oceny  tego  stanu 

faktycznego  w  kontekście  skutków  prawnych  wynikających  z  ustawy.  Dlatego  Izba  dalsze 

rozważania w tym zakresie poczyni w zważeniach Izby.  

W zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa Izba ustaliła, co następuje: 

wykonawca przystępujący zastrzegł tajemnicę wykazu doświadczenia wraz z referencjami, 

wykazu osób, a także zobowiązanie Obsenio w zakresie pkt. a dotyczącego udostępnianych 

osób.  

przystępujący  złożył  uzasadnienie  podstaw  zastrzeżenia  tajemnicy  i  załączył  dowody  w 

zakresie  sposobu  zachowywania  informacji  w  poufności  w  jego  firmie  jak  i  w  stosunkach  z 

kontrahentami, dowody te był konkretne i jednoznaczne,  

Izba ustaliła, że: 

żadna z osób wskazanych w wykazie osób nie figuruje w wydrukach przedstawionych przez 

odwołującego,  co  potwierdza,  że  dobrany  zespół  osób  nie  składa  się  z  osób,  które  swoimi 

uprawnieniami i doświadczeniem dzielą się publicznie na popularnych forach internetowych,  

doświadczenie  wykazane  przez  przystępującego  nie  jest  doświadczeniem  na  rzecz 

zamawiających publicznych, a więc nie korzysta z przymiotu jawności.  

zamawiający  zweryfikował  podawane  mu  informacje  pod  kątem  oceny  skuteczności 

zastrzeżenia  i  dokonał  częściowego  odtajnienia  informacji  utrzymując  skuteczność 


zastrzeżenia  jedynie  w  stosunku  do  określonych  danych,  z  którymi  przystępujący  wiązał  w 

uzasadnieniu swoją wartość gospodarczą jak dane dotyczące imion i nazwisk osób, rodzajów 

nabywanego  doświadczenia  (nazw  projektów),  dat  realizacji,  numerów  certyfikatów  i 

uprawnień czy dat ich nabycia lub uzyskania.  

Izba  oceniła  zatem,  że  ze  zgromadzonego  materiału  dowodowego  wynika,  że  rodzaj 

zastrzeganych 

danych tak u odwołującego jak i przystępującego był podobny – doświadczenie 

i  referencje  oraz  wykazy  osób,  obaj  wykonawcy  wskazywali  na  ten  sam  charakter 

zastrzeganych  danych,  wskazywali  na  ich  wartość  gospodarczą  oraz  możliwość  utraty 

przewagi  konkurencyj

nej  w  sytuacji  niezachowania  poufności.  W  ocenie  Izby  charakter 

informacji jest to element oceny, czy dana informacja ma charakter techniczny, organizacyjny, 

itp.  Jest  to  element  wiedzy  podlegający  ocenie,  a  zatem  zdaniem  Izby  ta  okoliczność  nie 

wymaga  dow

odu.  Co  do  wartości  gospodarczej,  to  w  ocenie  Izby  ten  element  jest  przede 

wszystkim  zmienny  w  czasie,  mniejsza  jest  wartość  gospodarcza  informacji  na  etapie 

wytwarzania pierwotypu urządzenia, czy pierwszego np. wdrożenia z danym zespołem, a inna 

będzie ta wartość po podpisaniu kolejnego kontraktu w oparciu o ten sam patent czy zespół 

osobowy, tym samym ścisłe udowodnienie tej okoliczności w ocenie Izby nie jest konieczne. 

Natomiast  w  ocenie  Izby  ani  charakter  informacji,  ani  jej  wartość  gospodarcza  nie  będą 

uzasadniały zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli wykonawca nie wykaże, że dane te 

nie  były  wcześniej  powszechnie  dostępne  i  że  wykonawca  podejmuje  wszelkie  kroki 

zmierzające  do  utrzymania  poufnego  charakteru  informacji.  W  tym  zakresie  ze 

zgroma

dzonego  materiału  dowodowego  w  ocenie  Izby  wynika,  że  przystępujący  zachował 

poufność  informacji,  bo  poczynił  zastrzeżenie  wobec  zamawiającego,  jakie  informacje 

stanowią jego tajemnicę, złożył uzasadnienie skuteczności zastrzeżenia poparte dowodami, 

co  było  warunkiem  sine  qua  non  zachowania  poufności  w  rozumieniu  art.  8  ust.  3  ustawy, 

nadto  wykazał  przedstawiając  konkretne  dowody,  jakie  procedury  wdrożył  w  celu  ochrony 

informacji wewnątrz firmy jak i w stosunkach z kontrahentami. Tym samym w ocenie Izby nie 

można uznać, że uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy jest gołosłowne.  

Izba ustaliła także, że zamawiający badał skuteczność zastrzeżenia bardzo wnikliwie i mimo, 

że przystępujący zastrzegł całe dokumenty, zamawiający zweryfikował skuteczność takiego 

zastr

zeżenia  i  ograniczył  uwzględnienie  tej  skuteczności  jedynie  do  konkretnego  zbioru 

informacji 

–  podanego  wyżej.  Tym  samym  zamawiający  nie  przyjął  bezkrytycznie 

przedstawionych mu dokumentów jak i uzasadnienia, ale poddał je ocenie i wynikiem jej było 

częściowe odtajnienie dokumentów.  

Izba nie podzieliła także stanowiska odwołującego, co do konieczności dowodzenia zjawisk 

rynkowych, które powodują potrzebę ochrony informacji. Izba w tym zakresie przychyliła się 

do stanowiska przystępującego, że udowodnienie faktu podkupywania pracowników może nie 

być  możliwe.  Wprawdzie  możliwe  jest  wykazanie  ilości  rozwiązanych  umów  za 


wypowiedzeniem  ze  strony 

lub  za  porozumieniem  stron,  jednak  trudno  będzie  powiązać  te 

fakty z ustaleniem czy dany pracownik podjął zatrudnienie w innej firmie o zbliżonym profilu 

rynkowym,  a  także  czy  podjęcie  takiego  zatrudnienia  było  wynikiem  praktyki  podkupienia 

pracownika,  czy  też  wynikało  z  innych  przyczyn,  jak  choćby  czysto  ekonomicznych  czy 

rodzinnych.  

Co do terminu związania ofertą, to zamawiający nie kwestionował (patrz protokół rozprawy z 

dnia 8 lipca 2020r.), że doszło do przerwania tego terminu w ofercie przystępującego przed 

wyborem oferty najkorzystniejszej, tym samym okoliczność ta jest bezsporna.  

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  wezwał  do  przedłużenia  terminu  związania  ofertą  w  dniu  21 

listopada  2019r.  i  w  tym  samym  dniu  K.  R. 

–  działająca  z  pełnomocnictwa SID  przedłużyła 

termin  związania  ofertą  o  30  dni.  Pozostałe  przedłużenia  terminu  były  dokonywane 

samodzielnie przez 

przystępującego, przy czym przedłużenie przez prokurenta samoistnego 

SID, które nastąpiło w dniu 30 stycznia 2020r. przedłużające termin związania ofertą do 28 

lutego  2020r.  było  dokonane  po  przejściu  zorganizowanej  części  przedsiębiorstwa  na 

Ernst&Young. 

W ocenie Izby jednak dla oceny prawnej skutku braku ciągłości związania ofertą 

do  momentu wyboru oferty  najkorzystniejszej  nie  ma  znaczenia,  czy  przerwa ta wynosiła 1 

dzień czy więcej, stąd odpowiedź na pytanie czy przerwa ta trwała od 1 lutego do 14 marca 

2020r. czy od 

29 lutego do 14 marca 2020r. nie ma istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia, 

tym  samym  nie  jest  konieczne  przesądzenie,  czy  pełnomocnik  SID  mógł  po  zbyciu  części 

przedsiębiorstwa  składać  skuteczne  oświadczenia  w  imieniu  konsorcjum  w  Składzie 

Ernst&Young  i  Vetasi.  Izba  oceni  zatem  stan  faktyczny  braku  ciągłości  terminu  związania 

ofertą  wynikający  z  braku samodzielnego oświadczenia wykonawcy  o przedłużeniu terminu 

związania  ofertą  w  świetle  przesłanki  odrzucenia  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  7a 

ustawy poniżej w zważeniach Izby.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust. 

2 ustawy.  

Izba ustaliła, że nie zachodzą przeszkody formalne do rozpoznania odwołania określone w art. 

189 ust. 2 ustawy.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał  przesłankę  materialnoprawną  dopuszczalności 

odwołania, o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 i 3 ustawy i art. 89 ust 1 pkt 7a w zw. z 

art.  85  ust  2  ustawy  przez  prowadzenie  p

ostępowania  w  sposób  naruszający  zasadę 

zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, tzn. przez zaniechanie 


wykluczenia  wykonawcy  i  odrzucenia  oferty  wykonawcy

,  pomimo  wystąpienia  przesłanek 

obligujących zamawiającego do wykluczenia jak i odrzucenia oferty tego wykonawcy 

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Bezsporne pomiędzy stronami jest to, że na wezwanie 

zamawiającego  przystępujący  wyraził  zgodę  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  o 

wymagany przez zamawiającego okres i jednocześnie utrzymał wniesione w formie pieniężnej 

wadium. Bezsporne jest także to, że przystępujący doznał przerw w terminie związania oferta 

nie tylko w okresie styczeń/luty – marzec 2019r., ale także później występowały 1 – 2 dniowe 

przerwy  w  terminie  związania.  Tym  samym  dla  oceny  przedmiotowego  zarzutu  istotne  jest 

ustalenie czy w hipotezie normy art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy mieści się brak zgody wykonawcy 

na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  ustalony  jako  brak  aktywności  wykonawcy  w 

samodzielnym przedłużeniu terminu związania ofertą. Izba zwraca w tym miejscu uwagę, że 

przepis art. 89 ust. 1 ustawy ma charakter sankcyjny, zaistnienie stanu faktycznego opisanego 

w hipotezie normy art. 89 ust. 1 ustawy sku

tkuje sankcją odrzucenia oferty z postępowania i 

powoduje ten skutek, że wykonawca traci szansę na uzyskanie zamówienia, a tym samym nie 

osiąga możliwego zysku. Skutek zatem jest dotkliwy dla wykonawcy, dlatego normę art. 89 

ust.  1  ustawy  należy  stosować  z  zastosowaniem  wykładni  literalnej,  bez  dokonywania 

interpretacji rozszerzającej. Aczkolwiek Izba w tym składzie orzekającym podziela stanowisko 

odwołującego,  że  z  cywilistycznego  punktu  widzenia  oferta  po  upływie  terminu  związania 

wygasa, to jednak w ocen

ie Izby nie można uznać, że na gruncie ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  ustawodawca  przewidział  sankcję  eliminacji  z  postępowania  każdej  oferty 

wygasłej.  Ustawodawca mimo  wskazania w  art. 89  ust.  1 pkt  7a  ustawy  art.  85  ustawy  nie 

zmienił stanu faktycznego wyczerpującego hipotezę tego przepisu i nadal tak podobnie jak w 

art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy stan, który eliminuje ofertę to odmowa zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. W sytuacji samodzielnego składania oświadczenia o przedłużeniu terminu 

zwi

ązania ofertą nie dochodzi do wyrażenia zgody, a tym samym brak takiego oświadczenia 

nie może być traktowany jako odmowa zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W 

konsekwencji  przerwy  terminu  związania  ofertą  wynikające  z  braku  samodzielnego 

przedłużenia terminu związania nie mieszczą się w hipotezie normy art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy 

i tym samym zamawiający słusznie nie zastosował sankcji odrzucenia oferty.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego  art. 24 ust 1 pkt 12  ustawy w zw. z art 7 ust 1 i 3 

ustawy przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy 

z postępowania mimo, iż Wykonawca nie 

wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  nie  wykazał  braku  podstaw  do 

wykluczenia, w związku z: 

a) 

następującymi wadami dotyczącymi podmiotu udostępniającego zasoby SmartIS sp. z .o.o.: 


• brakiem złożenia prawidłowego dokumentu JEDZ, w sytuacji gdy złożony dokument został 

nieprawidłowo podpisany, 

Zarzut  nie  potwierdził  się.  JEDZ  Smartis  został  opatrzony  podpisem  elektronicznym 

kwalifikowanym złożonym w dacie ważności certyfikatu, należał do Z.Z., upoważnionego do 

reprezentacji  Smartis  i  pogłębiona  weryfikacja  podpisu  potwierdziła  prawidłowość  walidacji 

podpisu

, tym samym ustalony stan faktyczny nie potwierdził, że dokument nie został podpisany 

prawidłowo. W konsekwencji zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 i 

3 nie potwierdził się.  

•  brakiem  złożenia prawidłowo podpisanego  zobowiązania tego podmiotu do  udostępnienia 

zasobów, 

Zarzut nie potwierdził się. Zobowiązanie Smartis zostało opatrzone podpisem elektronicznym 

kwalifikowanym złożonym w dacie ważności certyfikatu, należał do Z.Z., upoważnionego do 

reprezentacji  Smartis  i  pogłębiona  weryfikacja  podpisu  potwierdziła  prawidłowość  walidacji 

podpisu, tym samym ustalony stan faktyczny nie 

potwierdził, że dokument nie został podpisany 

prawidłowo. W konsekwencji zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 i 

3 nie potwierdził się.  

• brakiem złożenia dokumentów potwierdzających niekaralność dwóch . prokurentów 

Zarzut ni

e podlegał rozpoznaniu, gdyż został cofnięty na posiedzeniu niejawnym z udziałem 

stron i uczestnika postępowania. W tym zakresie Izba umorzyła postępowanie.  

• brakiem złożenia dokumentów potwierdzających brak stanu likwidacji lub upadłości, 

Zarzut nie po

dlegał rozpoznaniu, gdyż został cofnięty na posiedzeniu niejawnym z udziałem 

stron i uczestnika postępowania. W tym zakresie Izba umorzyła postępowanie.  

b) 

następującymi  wadami  dotyczącymi  podmiotu  udostępniającego  zasoby  Talan  Solutions 

SAS: 

• brakiem złożenia prawidłowego dokumentu JEDZ, w sytuacji gdy złożony dokument został 

nieprawidłowo podpisany i posiada nieprawidłową formę, 

Zarzut  nie  potwierdził  się.  JEDZ  Talan  został  opatrzony  podpisem  elektronicznym 

kwalifikowanym złożonym w dacie ważności certyfikatu, należał do G. ., upoważnionego do 

reprezentacji  Talan  i  pogłębiona  weryfikacja  podpisu  potwierdziła  prawidłowość  walidacji 

podpisu, tym samym ustalony stan faktyczny nie potwierdził, że dokument nie został podpisany 

prawidłowo.  Jednocześnie  Izba  nie  stwierdziła,  aby  forma  dokumentu  była  niezgodna  z 

wymaganiami  zamawiającego.  Niewątpliwie  JEDZ  to  zbiór  oświadczeń  wiedzy,  został 

wypełniony częściowo odręcznie, a następnie zdigitalizowany, jednak w ocenie Izby ujawnia 


wolę złożenia oświadczeń wiedzy w formie elektronicznej. W konsekwencji zarzut naruszenia 

art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 i 3 nie potwierdził się.  

• brakiem złożenia dokumentu potwierdzającego, że podmiot ten nie zalega z opłacaniem 

podatków, w sytuacji gdy złożone przez Wykonawcę zaświadczenie jest nieaktualne, 

Zarzut nie potwierdził się. Przede wszystkim bezsporne było, że zaświadczenie przedstawione 

przez  przystępującego jest  wystawione na  więcej niż  3 miesiące  przed terminem  składania 

ofert, jednak odwołujący nie wykazał, że w kraju, w którym ma siedzibę Talan zaświadczenia 

o braku zaległości podatkowych są wydawane w taki sposób, że Talan był w stanie uzyskać 

takie zaświadczenie w terminie wynikającym z rozporządzenia w sprawie dokumentów jak i ze 

specyfikacji,  która ten  termin  powieliła.  Przeciwnie  z  portalu  e-Certis  wynika,  że  we  Francji 

takie  zaświadczenie  ma  ważność  12  miesięcy,  natomiast  nie  można  ustalić,  czy  wydanie 

jednego  zaświadczenia  w  takim  okresie  12  miesięcznym,  umożliwia  uzyskanie  kolejnego 

zaświadczenia. To na odwołującym, twierdzącym, że zaświadczenie było nieaktualne, ciążył 

obowiązek  wywiedzenia,  że istniała możliwość uzyskania zgodnie z  prawem  kraju  państwa 

pochodzenia  Talan  zaświadczenia  aktualnego.  Odwołujący  tego  nie  wykazał,  natomiast 

przystępujący  złożył  także  oświadczenie  p.  G.B.,  z  którego  wynika,  że  Talan  nie  zalegał  z 

opłatą  zobowiązań  podatkowych.  Tym  samym  wobec  nie  wykazania,  że  zaświadczenie 

aktualne można była uzyskać, należało ocenić, że złożone oświadczenie było dopuszczalnym 

dowode

m  na  brak  podstaw  wykluczenia.  Tym  samym  Izba  nie  dopatrzyła  się  w  działaniu 

zamawiającego naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy.  

•  brakiem  złożenia  dokumentu  potwierdzającego,  że  podmiot  ten  nie  zalega  z  wniesieniem 

opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne,  w  sytuacji  gdy  złożone  przez 

Wykonawcę zaświadczenie jest nieaktualne. 

Zarzut nie potwierdził się. Przede wszystkim bezsporne było, że zaświadczenie przedstawione 

przez  przystępującego jest  wystawione na  więcej niż  3 miesiące  przed terminem  składania 

ofert, jednak odwołujący nie wykazał, że w kraju, w którym ma siedzibę Talan zaświadczenia 

o braku w opłatach na ubezpieczenie społeczne są wydawane w taki sposób, że Talan był w 

stanie  uzyskać  takie  zaświadczenie  w  terminie  wynikającym  z  rozporządzenia  w  sprawie 

dokumentów jak i ze specyfikacji, która ten termin powieliła. Przeciwnie z portalu e-Certis nie 

wynika  w  ogóle  informacja  czy  URSSAF  wydaje  takie  zaświadczenia  i  z  jakim  terminem 

ważności i nie można było ustalić, czy uzyskanie takiego zaświadczenia umożliwia wydanie 

kolejnego w okresie około 1 miesiąca. To na odwołującym, twierdzącym, że zaświadczenie 

było nieaktualne, ciążył obowiązek wywiedzenia, że istniała możliwość uzyskania zgodnie z 


prawem  kraju 

państwa pochodzenia Talan  zaświadczenia aktualnego. Odwołujący  tego  nie 

wykazał,  natomiast  przystępujący  złożył  także  oświadczenie  p.  G.B.,  z  którego  wynika,  że 

Talan nie zalegał z opłatą na ubezpieczenie społeczne. Tym samym wobec nie wykazania, że 

zaświadczenie aktualne można była uzyskać, należało ocenić, że złożone oświadczenie było 

dopuszczalnym dowodem na brak podstaw wykluczenia. Tym samym Izba nie dopatrzyła się 

w działaniu zamawiającego naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego z ostrożności art. 26 ust. 3 ustawy i 26 ust. 4 ustawy 

przez zaniechanie wezwania wykonawcy: 

a) w zakresie podmiotu u

dostępniającego zasoby SmartIS sp. z o.o. do : 

• złożenia dokumentu JEDZ, w sytuacji gdy złożony dokument został nieprawidłowo podpisany 

Zarzut nie potwierdził się. Izba ustaliła, że JEDZ został prawidłowo podpisany, tym samym nie 

wymagał on uzupełnienia, w konsekwencji nie było podstaw do zastosowania art. 26 ust. 3 

ustawy. Tym samym czynności zamawiającego nie były niezgodne z ustawą.  

• wyjaśnienia treści zobowiązania tego podmiotu do udostępnienia zasobów, w sytuacji gdy 

budzi ono wątpliwości, 

Zarzut  w  ocenie  Izby  nie  potwierdził  się.  Izba  w  tym  zakresie  podziela  argumentację 

zamawiającego zawartą w odpowiedzi na odwołanie opartą o analizę zakresu zobowiązania 

w świetle postanowień siwz i podziela stanowisko, że w tym świetle treść zobowiązania mogła 

nie  budzić wątpliwości zamawiającego, tym samym zasadnie nie zastosował on art. 26 ust. 4 

ustawy.  

• złożenia prawidłowo podpisanego zobowiązania tego podmiotu do udostępniania zasobów, 

Zarzut nie potwierdził się. Izba ustaliła, że zobowiązanie zostało prawidłowo podpisane, tym 

samym nie wymagało ono uzupełnienia, w konsekwencji nie było podstaw do zastosowania 

art. 26 ust. 3 ustawy. Tym samym czynności zamawiającego nie były niezgodne z ustawą.  

• złożenia dokumentów potwierdzających niekaralność dwóch prokurentów, 

Zarzut nie podlegał rozpoznaniu, gdyż został cofnięty na posiedzeniu niejawnym z udziałem 

stron i uczestnika postępowania. W tym zakresie Izba umorzyła postępowanie.  

• złożenia dokumentów potwierdzających brak stanu likwidacji lub upadłości,  

Zarzut nie podlegał rozpoznaniu, gdyż został cofnięty na posiedzeniu niejawnym z udziałem 

stron i uczestnika postępowania. W tym zakresie Izba umorzyła postępowanie.  


b) 

w zakresie podmiotu udostępniającego zasoby Talan Solutions SAS do: 

• złożenia dokumentu JEDZ, w sytuacji gdy złożony dokument został nieprawidłowo podpisany 

i posiada niepr

awidłową formę, 

Zarzut nie potwierdził się. Izba ustaliła, że JEDZ został prawidłowo podpisany, jak również Izba 

nie  podzieliła  zastrzeżeń  odwołującego  co  do  jego  formy,  tym  samym  nie  wymagał  on 

uzupełnienia, w konsekwencji nie było podstaw do zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy. Tym 

samym czynności zamawiającego nie były niezgodne z ustawą.  

• złożenia dokumentu potwierdzającego, że podmiot ten nie zalega z opłacaniem podatków, w 

sytuacji gdy złożone przez Wykonawcę zaświadczenie jest nieaktualne, 

Zarzut 

nie został wykazany. Odwołujący nie wykazał, że możliwe jest uzyskanie aktualnego w 

rozumieniu  rozporządzenia  w  sprawie  dokumentów  i  specyfikacji  zaświadczenia  o 

niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi było według prawa francuskiego możliwe. To 

na odwołującym z mocy art. 190 ust. 1 ustawy ciąży obowiązek wykazania swoich twierdzeń. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, par. 7 ust. 3 jeśli w państwie 

siedziby  nie  wydaje  się  zaświadczeń  wymaganych  dla  stwierdzenia  braku  podstaw 

wykluczen

ia  mogą  być  one  zastąpione  oświadczeniem  podmiotu,  którego  dotyczy  brak 

podstaw  wykluczenia  złożonym  przed  notariuszem.  W  przedmiotowej  sprawie  Talan  złożył 

nieaktualne  zaświadczenie  i  jednocześnie  złożył  oświadczenie  upoważnionej  do  jego 

reprezentacji  oso

by  złożone  przed  notariuszem,  co  w  ocenie  Izby  dawało  podstawę  do 

przyjęcia,  że  aktualnego  zaświadczenia  ten  podmiot  nie  mógł  uzyskać.  Tym  samym  to 

odwołujący powinien  był wykazać, że wydanie aktualnego zaświadczenia było możliwe i nie 

można było go zastąpić oświadczeniem, takie wykazanie w przedmiotowym postepowaniu nie 

nastąpiło, stąd zarzut należało oddalić.  

•  złożenia  dokumentu  potwierdzającego,  że  podmiot  ten  nie  zalega  z  wniesieniem  opłat, 

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w sytuacji gdy złożone przez Wykonawcę 

zaświadczenie jest nieaktualne 

Zarzut nie został wykazany. Odwołujący nie wykazał, że możliwe jest uzyskanie aktualnego w 

rozumieniu  rozporządzenia  w  sprawie  dokumentów  i  specyfikacji  zaświadczenia  o 

niezaleganiu  z  opłatami  na  ubezpieczenie  społeczne  było  według  prawa  francuskiego 

możliwe. To na odwołującym z mocy art. 190 ust. 1 ustawy ciąży obowiązek wykazania swoich 

twierdzeń. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, par. 7 ust. 3 jeśli w 

państwie siedziby nie wydaje się zaświadczeń wymaganych dla stwierdzenia braku podstaw 


wykluczenia  mogą  być  one  zastąpione  oświadczeniem  podmiotu,  którego  dotyczy  brak 

podstaw  wykluczenia  złożonym  przed  notariuszem.  W  przedmiotowej  sprawie  Talan  złożył 

nieaktualne  zaświadczenie  i  jednocześnie  złożył  oświadczenie  upoważnionej  do  jego 

reprezentacji  osoby  złożone  przed  notariuszem,  co  w  ocenie  Izby  dawało  podstawę  do 

przyjęcia,  że  aktualnego  zaświadczenia  ten  podmiot  nie  mógł  uzyskać.  Tym  samym  to 

odwołujący powinien  był wykazać, że wydanie aktualnego zaświadczenia było możliwe i nie 

można było go zastąpić oświadczeniem, takie wykazanie w przedmiotowym postepowaniu nie 

nastąpiło, stąd zarzut należało oddalić.  

•  wyjaśnienia  treści  zaświadczenia  o  niezaleganiu  z  opłacaniem  podatków,  w  sytuacji  gdy 

wzbudza ono wątpliwości 

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Przede wszystkim należy zauważyć, że nieaktualne 

zaświadczenie  nie  może  być  dokumentem  przesądzającym  o  istnieniu  bądź  nie  podstaw 

wykluczenia, tym samym jedynym dokumentem n

a podstawie, którego zamawiający powinien 

był  ustalić  brak  podstaw  wykluczenia było oświadczenie G.  B.  z  dnia 23 grudnia  2019r. To 

oświadczenie było jednoznaczne w swojej treści i potwierdzało brak zaległości podatkowych 

wykonawcy  Talan.  Tym  samym  jakiekol

wiek  wątpliwości  jakie  mogło  wywoływać 

zaświadczenie  z  dnia  14  czerwca  2019r.  nie  mogły  stanowić  podstawy  oceny  przesłanek 

wykluczenia podmiotu Talan udostępniającego zasoby. Tym samym zarzut należało oddalić.  

• wyjaśnienia reprezentacji spółki, w sytuacji gdy z odpisu rejestru wynika, że Pan G.B. jest 

Dyrektorem  Generalnym  (brak  jest  informacji  czy  jest  on  uprawniony  do  reprezentacji  tej 

spółki), 

Zarzut nie został wykazany przez zamawiającego. Zamawiający podjął czynności zmierzające 

do ustalenia upoważnienia do reprezentowania Talan przez pana G.B. i uzyskał w tym zakresie 

oświadczenie  przystępującego  oraz  dokument  rejestrowy,  natomiast  odwołujący  poza 

przedstawieniem  swoich  wątpliwości  nie  wykazał  inicjatywy  dowodowej,  tym  samym  Izba 

uznała  zarzut  za  nieudowodniony  i  nie  stwierdziła  nieprawidłowości  w  czynnościach 

zamawiającego.  

c) 

do  złożenia dokumentu potwierdzającego zakres  nabycia zorganizowanej  części 

przedsiębiorstwa  przez  Ernst  &  Young  Sp.  z  o.  o.  Business  Advisory  sp.  k.,  w 

szczególności  w  sytuacji  gdy  zgodnie  z  art.  55  k.c.  stronom  umowy  o  zbycie 

zorganizowanej 

części 

przedsiębiorstwa 

wolno 

wyłączyć 

zakresu 


rozporządzających  skutków  dokonywanej  czynności  prawnej  niektóre,  wybrane 

składniki przedsiębiorstwa 

Zarzut  nie  został  wykazany.  Przede  wszystkim  rację  należy  przyznać  zamawiającemu,  że 

żaden przepis ustawy ani aktów wykonawczych nie daje zamawiającemu podstaw do żądania 

umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tym samym zarzut oparty o podstawę 

art.  26  ust.  3  ustawy,  nie  mógł  być  uznany  za  skonstruowany  prawidłowo.  Do  rozważenia 

zatem  pozostaje  zarzut  naruszenia  art.  26  ust.  4  ustawy,  czyli  czy  zamawiający  w  ramach 

żądania złożenia wyjaśnień może jednocześnie zażądać konkretnego dokumentu. W ocenie 

Izby  również  tak  sformułowany  zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Przede  wszystkim 

odwołujący  nie  kwestionował  faktu  zawarcia  umowy  zbycia  zorganizowanej  części 

przedsiębiorstwa, a jedynie zarzucał zamawiającemu, że nie zbadał w sposób dostatecznie 

wnikliwy  dopuszczalności  zmiany  podmiotowej  po  stronie  przystępującego.  W  ocenie  Izby 

jednak,  aby  taki  zarzut  mógł  się  ostać  odwołujący  powinien  wykazać,  że  zakres  wskazany 

przez przystępującego w piśmie z dnia 14 marca 2020r. w rzeczywistości nie przeszedł na 

Ernst&Young  w  całości,  lub,  że  wskazany  w  tym  piśmie  zakres  jest  niewystarczający  dla 

uznania,  że Ernst&Young  wstąpił  w  prawa zbywcy  SID  w  sposób  umożliwiający  wykazanie 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  czy  realizację  przedmiotowej  umowy. 

Odwołujący  formułuje  jedynie  wątpliwość  czy  taki  wystarczający  zakres  został  przekazany, 

jednak  w  żaden  sposób  nie  wykazuje,  że  taka  wątpliwość  ma  racjonalne  uzasadnienie. 

Zamawiający zbadał przedstawione mu oświadczenia z dnia 14 marca 2020r. i oświadczenie 

złożone  przed  notariuszem  z  dnia  23  grudnia  2019r.,  co  więcej  nie  poprzestał  jedynie  na 

przyjęciu  tych  informacji  do  wiadomości,  ale  skonfrontował  je  z  informacjami  prasowymi 

dotyczącymi  zbycia  zorganizowanej  części  przedsiębiorstwa  SID,  co  wykazał  załączonymi 

artykułami  prasowymi.  W ocenie  Izby  zatem  zamawiający  wbrew  stanowisku odwołującego 

nie traktował lekce zmiany podmiotowej, ale w zakresie dopuszczonym dla niego przez akty 

prawne,  weryfikował  pozyskane  informacje,  co  jednak  nie  zmieniało  tego,  że  nie  miał 

prawnego umocowania do żądania przedstawienia mu umowy zbycia zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa.  W  konsekwencji  zarzut  nie  zasługiwał  na  uwzględnienie.  W  ocenie  Izby 

odwołujący także zbyt radykalnie traktuje zakaz zmian podmiotowych, wskazując na generalną 

zasadę zakazu takich zmian wywodzoną z art. 7 ust. 3 ustawy, jednakże orzecznictwo Izby 

dopuszcza  możliwość  zaistnienia  takich  zmian,  choćby  w  przypadku  sukcesji  uniwersalnej. 

Tym  samym  zakaz  zmian  podmiotowych  nie  jest  bezwzględny  i  o  ocenie  Izby  musi  być 

dokonywany przez pryzma

t oceny, czy interes publiczny, na którego straży stoi zamawiający, 

nie  mógłby  doznać  uszczerbku  w  wyniku  zmiany  podmiotowej  dopuszczającej  podmiot  nie 

spełniający wymagań siwz. Odwołujący w jakikolwiek sposób nawet nie próbował wykazać, że 

wstępujący  w  prawa  SID  –  Ernst&Young  nie  będzie  w  stanie  należycie  zrealizować 

przedmiotowego  zamówienia,  lub  jest  wykonawcą  nierzetelnym,  który  nie  powinien  być 


dopuszczony do zamówienia. Tym samym również w ocenie Izby nie wykazał, że zaistniała 

zmiana  podmiotowa  zagra

ża  prawidłowemu  zaspokojeniu  interesu  publicznego,  który  jest 

celem zorganizowania przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia.  

W konsekwencji zarzut należało oddalić.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy w zw. z art. 11 ust.2 

UZNK w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez zaniechanie odtajnienia 

i. udostępnienia dokumentacji 

p

ostępowania  w  zakresie  następujących  dokumentów  dotyczących  wykonawcy:  referencji, 

wykazu osób, wykazu usług  z punktu a) zobowiązania Opsenio Sp. z .o.o. do udostępnienia 

zasobów,  pomimo,  że  zastrzeżone  informacje  nie  spełniają  przesłanek  uznania  ich  za 

tajemnicę  przedsiębiorstwa,  co  stanowi  naruszenie  zasady  jawności  postępowania  oraz 

zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 

Zarzut  nie  potwierdził  się.  W  ocenie  Izby  z  ustalonego  materiału  dowodowego  wynika,  że 

przystępujący  oznaczył  dokumenty  zawierające  informacje  stanowiące  tajemnice 

przedsiębiorstwa, załączył także uzasadnienie zastrzeżenia tej tajemnicy i załączył dowody na 

zachowanie poufności informacji. Odwołujący mimo podjętej próby nie wykazał, że informacje 

zastrzegane  przez  przystępującego  można  poznać  w  sposób  legalny  z  powszechnie 

dostępnych  publikacji.  Izba  ustaliła  także,  że  zamawiający  zbadał  i  ocenił  skuteczność 

zastrzeżenia  ograniczając  skuteczność  tego  zastrzeżenia  do  konkretnych  informacji,  a  nie 

całych  dokumentów.  W  ocenie  Izby  tak  ustalony  stan  faktyczny  pozwala  na  ocenę,  że 

zamawiający  dokonał  prawidłowej  weryfikacji  skuteczności  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  i  nie  naruszył  art.  8  ust.  1  -3  ustawy  w  związku  z  art.  11  ust.  2  uznk  i  w 

związku z art. 7 ust. 1 ustawy.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 

ustawy przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy 

z postępowania mimo, iż Wykonawca nie 

wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  nie  wykazał  braku  podstaw  do 

wykluczenia  w  zakresie  wymagań  zamawiającego  określone  w  pkt  6.4  Załącznika  nr  1  do 

SIWZ  oraz  dodatkowo  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  przez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

w  sytuacji  gdy  jej  treść  nie  odpowiada  treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zarzut nie podlegał rozpoznaniu, gdyż został cofnięty na posiedzeniu niejawnym z udziałem 

stron i uczestnika postępowania. W tym zakresie Izba umorzyła postępowanie.  

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  orzekła  o  częściowym  umorzeniu  postępowania  wobec 


wycofania  części  zarzutów  odwołania  oraz  o  oddaleniu  odwołania  w  pozostałej  części  na 

podstawie art. 192 ust. 1, 2 ustawy.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy, 

tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972) zmienionego rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości 

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47) obciążając odwołującego 

kosztami wpisu, zamawiający bowiem mimo zgłoszonego w odpowiedzi na odwołanie wniosku 

o  zasądzenie  kosztów,  kosztów  tych  nie  wykazał  rachunkiem  złożonym  do  zamknięcia 

rozprawy.   

Przewodniczący: 

………………………….. 


wiper-pixel