KIO 1062/20 WYROK dnia 3 lipca 2020 roku

Data: 26 sierpnia 2020

WYROK 

z dnia 3 lipca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Monika Kawa-

Ogorzałek 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  3  lipca  2020  roku  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  14  maja  2020  roku  przez 

Odwołującego:  Bergerat  Monnoyeur  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku,  

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Lubelski  Węgiel  „Bogdanka”  S.A.  

z siedzibą w Bogdance 

przy  udziale  wykonawcy  TechM

ad  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Katowicach,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

o

ddala odwołanie, 

kosztami postępowania obciąża Odwołującego i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnastu 

tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie: 

trzy  tysiące  złotych  zero  groszy  groszy)  stanowiącą  koszty  poniesione  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.  

Przewodniczący: ………..…………………… 


UZASADNIENIE 

Dnia  14  maja  2020  r.  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  Warszawie,  na 

podstawie  art.  180  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych  (Dz.U.2019.1843,  dalej:  „Pzp”) 

odwołanie  złożył  Wykonawca  Bergerat  Monnoyeur  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Izabelinie-

Dziekanówku, dalej jako „Odwołujący”. 

Postępowanie  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzi  Zamawiający: 

Lubelski  Węgiel  „Bogdanka”  S.A.  z  siedzibą  w  Bogdance,  w  przedmiocie  zamówienia  na 

W

ykonywanie  remontów  podzespołów  kompleksów  strugowych  produkcji  Caterpillar  

(5 zadań). Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 23 marca 2020 r., pod numerem 

2020/S 058-140057. 

O

dwołanie  złożono  od  niezgodnych  z  przepisami  Pzp  czynności  i  zaniechań 

Zamawiającego w ramach zadania nr 2, 4 i 5 polegających na: 

nieuprawnionym dopuszczeniu i zaproszeniu TechMad Sp. z o.o. (dalej: Techmad lub 

Przystępujący) do aukcji elektronicznej;  

zaniechaniu 

odrzucenia  oferty  Techmad  pomimo  tego,  że  jej  treść  nie  odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”);  

zaniechaniu 

odrzucenia  oferty  Techmad  pomimo  tego,  iż  jest  ona  niezgodna  

z ustawą; 

zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Te

chmad  pomimo  tego,  że  zawiera  ona  błąd  

w obliczeniu ceny; 

ewentualnie zaniechaniu 

wezwania Techmad do wyjaśnienia treści oferty.  

Odwołujący wskazywał na naruszenie:  

art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 82 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty 

Techmad pomimo jej niezgodności z ustawą;  

art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 5 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty 

Techmad pomimo jej niezgodności z ustawą;  

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenie oferty Techmad, pomimo 

że 

jej treść nie odpowiada treści SIWZ;  

art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Techmad pomimo, że 

zawiera ona błąd w obliczeniu ceny;  

art. 91b. ust. 1 Pzp poprzez zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej Techmad, 

pomimo 

tego, że oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu;  

ewentualnie art. 87 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie zażądania od Techmad wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty.  

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  

unieważnienia czynności zaproszenia Techmad do udziału w aukcji elektronicznej,  


w  przypadku,  gdyby  w  okresie  od  dnia  złożenia  odwołania  do  terminu  rozprawy 

przeprowadzona  została  aukcja  elektroniczna  z  udziałem  Techmad  –  unieważnienia 

czynności przeprowadzenia aukcji,  

odrzucenia oferty Techmad; 

ewentualnie 

– wezwania Techmad do złożenia stosownych wyjaśnień.  

uzasadnieniu  podniesiono,  że  dniu  13.05.2020r.  roku  Odwołujący  otrzymał 

zaproszenie  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej  w  postępowaniu,  a  jednocześnie  powziął 

informację  o  tym,  iż  zaproszenie  takie  otrzymał  także  Techmad.  W  ocenie  Odwołującego, 

oferta Techmad w ramach zadania nr 2, 4 i 5 nie kwalifikuje się do zaproszenia do aukcji ze 

względu na nieprawidłowości jakie w niej wystąpiły.  

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 82 ust. 1 Pzp:  

Stosownie  do  art.  82  ust.  1  Pzp,  każdy  wykonawca  może  złożyć  

w  postępowaniu  jedną  ofertę,  poza  przypadkiem  składania  oferty  wariantowej.  Zgodnie 

natomiast z art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jest ona niezgodna z 

ustawą.  

Zgodnie  z  postanowieniem  Rozdziału  VI  ust.  3  SIWZ  (cz.  I),  na  ofertę  składały  się 

m.in.: formularz oferty (zał. nr 1 do SIWZ), wykaz prac i czynności remontowych (zał. nr 5 do 

SIWZ), wykaz części zamiennych i podzespołów – zakres podstawowy (zał. nr 6 do SIWZ), 

wykaz  części  zamiennych  i  podzespołów  –  zakres  dodatkowy  (zał.  nr  7  do  SIWZ).  Nadto 

wykonawcy  zobowiązani  byli  do  złożenia  kalkulacji  w  formie  elektronicznej,  w  formacie  MS 

Excel w układzie (kolejność pozycji) i podziale na zadania zgodnym z załącznikami nr 5, 6 i 7 

do SIWZ.  

Analiza 

dokumentów 

złożonych 

przez 

Techmad 

wykazała 

następujące 

nieprawidłowości.  

Zadanie nr 2:  

W  załączniku  nr  6  do  SIWZ,  w  części  poświęconej  zadaniu  nr  2  (wykonywanie 

remontów  elektrozaworów  3/2  drogowych),  w  poz.  7.11  (popychacz),  Techmad  zaoferował 

produkt oznaczony numerem TM-EZ-20-

005 w cenie jednostkowej netto 4,68 zł, natomiast w 

poz. 7.19 (popychacz) Techmad zaoferował produkt oznaczony numerem TM-EZ-20-013 w 

cenie jednostko

wej netto 6,76 zł.  

Odwołujący  podkreślił,  że  Techmad  w  powyższych  pozycjach  (jak  i  we  wszystkich 

pozostałych)  zaoferował  Zamawiającemu  zamiennik,  albowiem  produktem  nominalnym 

wymaganym  przez  Zamawiającego  był  produkt  Caterpillar  oznaczony  numerem 

katalogowym  345101.  Z

arówno  dla  pozycji  7.11  jak  i  dla  poz.  7.19  Zamawiający  wymagał 

dokładnie  tego  samego  produktu  tj.  części  oznaczonej  numerem  katalogowym  345101.  

W konsekwencji Techmad winien był  zarówno dla poz. 7.11 jak i dla poz. 7.19 zaoferować 

identyczny produkt w tej samej cenie.  


Zadanie nr 4:  

W  zał.  nr  6  do  SIWZ,  w  części  poświęconej  zadaniu  nr  4  (wykonywanie  remontów 

przekładni P45 CST i P45 CST-VM), w poz. 9-10.335 (wał zębaty II, Z=26-W170), Techmad 

zaoferował  produkt  oznaczony  numerem  TM-CT-20-325  w  cenie  jednostkowej  netto 

13.006,78  zł,  natomiast  w  zał.  nr  7  do  SIWZ,  w  części  poświęconej  zadaniu  nr  4 

(wykonywanie  remontów  przekładni  P45  CST  i  P45  CST-VM),  w  poz.  9-10.349  (zębnik 

osiowy  Z=26-

W170),  Techmad  zaoferował  produkt  oznaczony  numerem  TM-CT-20-341  

w  cenie  jednostkowej  netto  10.918,10  zł.  Pomimo  zastosowania  przez  Zamawiającego 

innych  nazw  (wał  zębaty  –  zębnik  osiowy)  chodzi  o  tę  samą  część  oznaczoną  w  katalogu 

Caterpillar  numerem  1568464.  Wobec  tego  Techmad  winien  był  również  zaoferować 

Za

mawiającemu jedną część po tej samej cenie.  

W  zał.  nr  6  do  SIWZ,  w  części  poświęconej  zadaniu  nr  4  (wykonywanie  remontów 

przekładni P45 CST i P45 CST-VM), w poz. 9-10.336 (wał zębaty II, Z=17-W170), Techmad 

zaoferował  produkt  oznaczony  numerem  TM-CT-20-326  w  cenie  jednostkowej  netto 

8.743,60  zł,  natomiast  w  zał.  nr  7  do  SIWZ,  w  części  poświęconej  zadaniu  nr  4 

(wykonywanie  remontów  przekładni  P45  CST  i  P45  CST-VM),  w  poz.  9-10.348  (zębnik 

osiowy  Z=17-

W170),  Techmad  zaoferował  produkt  oznaczony  numerem  TM-CT-20-340  

w  cenie  jednostkowej  netto  7.339,51  zł.  Podkreślić  w  tym  przypadku  należy,  że  pomimo 

zastosowania przez  Zamawiającego  innych nazw  (wał  zębaty  –  zębnik osiowy)  chodzi  o tę 

samą  część  oznaczoną  w  katalogu  Caterpillar  numerem  4161497.  Wobec  tego  Techmad 

winien był również zaoferować Zamawiającemu jedną część po tej samej cenie.  

Zadanie nr 5:  

W  zał.  nr  7  do  SIWZ,  w  części  poświęconej  zadaniu  nr  5  (wykonywanie  remontów 

podzespołów  struga  GH  1600/kół  napędowych/kół  łańcuchowych),  w  poz.  11.17  (nakrętka 

M20-

8),  Techmad  zaoferował  produkt  oznaczony  numerem  TM-GS-20-039  w  cenie 

jednostkowej  netto  4,98  zł,  w  poz.  11.32  (nakrętka  M20-8)  Techmad  zaoferował  produkt 

oznaczony  numerem  TM-GS-20-

054  w  cenie  jednostkowej  netto  4,98  zł,  natomiast  w  poz. 

13.15  Techma

d  zaoferował  produkt  oznaczony  numerem  TM-GS-20-068  w  cenie 

jednostkowej  netto  4,78  zł.  Techmad  zaoferował  Zamawiającemu  zamienniki,  albowiem 

produktem  nominalnym  była  część  Caterpillar  oznaczona  numerem  katalogowym  127060  

i  dla  powyższych  trzech  pozycji  (11.17,  11.32,  13.15)  Zamawiający  wymagał  identycznej 

części oznaczonej w katalogu Caterpillar numerem 127060, tymczasem Techmad dla każdej 

z  tych  pozycji  zaoferował  inną  część,  a  ponadto  jedna  z  nich  ma  inną  cenę  niż  dwie 

pozostałe.  

W  zał.  nr  7  do  SIWZ,  w  części  poświęconej  zadaniu  nr  5  (wykonywanie  remontów 

podzespołów  struga  GH  1600/kół  napędowych/kół  łańcuchowych),  w  poz.  11.19  (wkręt 

dociskowy M24x30 kl. 12.9), Techmad zaoferował produkt oznaczony numerem TM-GS-20-


041  w  cenie  jednostkowej  netto  17,79 

zł,  w  poz.  11.34  (wkręt  dociskowy  M24x30  kl.  12.9) 

Techmad  zaoferował  produkt  oznaczony  numerem  TM-GS-056  w  cenie  jednostkowej  netto 

17,79  zł,  natomiast  w  poz.  13.18  (wkręt  dociskowy  M24x30  kl.  12.9)  Techmad  zaoferował 

produkt  oznaczony  numerem  TM-GS-20-07

1  w  cenie  jednostkowej  netto  17,08  zł. 

Produktem  nominalnym  dla  wszystkich  tych  pozycji 

jest  część  oznaczona  w  katalogu 

Caterpillar  numerem  127086.  Techmad  winien  był  zaoferować  w  wyszczególnionych 

pozycjach  jedną  część  (oznaczoną  tym  samym  numerem  katalogowym),  tymczasem 

zaoferował trzy różne części, z których jedna ma inną cenę niż dwie pozostałe.  

W  zał.  nr  6  do  SIWZ,  w  części  poświęconej  zadaniu  nr  5  (wykonywanie  remontów 

podzespołów  struga  GH  1600/kół  napędowych/kół  łańcuchowych),  w  poz.  11.9  (uchwyt 

n

ożowy  ociosowy  –  krótki),  Techmad  zaoferował  produkt  oznaczony  numerem  TM-GS-20-

003  w  cenie  jednostkowej  netto  1.750,00  zł.  Z  kolei  w  zał.  nr  7  do  SIWZ,  w  części 

poświęconej  zadaniu  nr  5,  w  poz.  11.23  (uchwyt  nożowy  ociosowy)  Techmad  zaoferował 

produkt  oznaczony  numerem  TM-GS-20-

045  w  cenie  jednostkowej  netto  1.500,00  zł,  

a w poz. 11.24 (uchwyt nożowy ociosowy) zaoferował produkt oznaczony numerem TM-GS-

046  w  takiej  samej  cenie.  We  wszystkich  tych  pozycjach  Zamawiający  wymagał 

zaoferowania tego samego produktu oznaczonego w katalogu Caterpillar numerem 340480. 

Techmad zaoferował trzy różne części w miejsce jednej, wymaganej przez SIWZ, a nadto na 

jedną z nich zaoferował inną cenę niż na dwie pozostałe.  

W  zał.  nr  7  do  SIWZ,  w  części  poświęconej  zadaniu  nr  5  (wykonywanie  remontów 

podzespołów  struga  GH  1600/kół  napędowych/kół  łańcuchowych),  w  poz.  11.11  (sworzeń 

dystansowy),  Techmad  zaoferował  produkt  oznaczony  numerem  TM-GS-20-033  w  cenie 

jednostkowej  netto  972,61  zł,  a  w  poz.  11.26  produkt  oznaczony  numerem  TM-GS-20-048  

w  cenie  jednostkowej  netto  1.028,59  zł.  Dla  obu  tych  pozycji  Zamawiający  wymagał 

zaoferowania  jednej  części  oznaczonej  w  katalogu  Caterpillar  numerem  702020.  Techmad 

złożył  ofertę  na  dwa  różne  produkty  w  miejsce  jednego,  a  dodatkowo  na  każdą  

z oferowanych części dał inną cenę. Techmad winien był zaoferować Zamawiającemu w tych 

pozycjach taką samą część po takiej samej cenie.  

W  zał.  nr  7  do  SIWZ,  w  części  poświęconej  zadaniu  nr  5  (wykonywanie  remontów 

podzespołów  struga  GH  1600/kół  napędowych/kół  łańcuchowych),  w  poz.  11.12 

(zabezpieczenie  górnej  części  GH),  Techmad  zaoferował  produkt  oznaczony  numerem  

TM-GS-20-

034  w  cenie jednostkowej  netto  5.658,69  zł,  a  w  poz.  11.27  zaoferował  produkt 

oznaczony  numerem  TM-GS-20-049  w  cenie  jednostkowej 

netto  5.674,86  zł.  Dla  obu  tych 

pozycji Zamawiający wymagał zaoferowania jednej części oznaczonej w katalogu Caterpillar 

numerem  702214.  Techmad  złożył  ofertę  na  dwa  różne  produkty  w  miejsce  jednego,  

a dodatkowo na każdą z oferowanych części dał inną cenę. Techmad winien był zaoferować 

Zamawiającemu w tych pozycjach taką samą część po takiej samej cenie.  


Pozostałe  nieprawidłowości  w  ofercie  Techmad  wystąpiły  w  zał.  nr  7  do  SIWZ  

w  części  poświęconej  zadaniu  nr  5  (wykonywanie  remontów  podzespołów  struga  GH 

1600/kół  napędowych/kół  łańcuchowych)  i  polegały  na  podaniu  różnych  numerów 

katalogowych  dla  tej  samej  części  wymaganej  przez  Zamawiającego  przy  zaoferowaniu 

takiej samej ceny. Nieprawidłowości te wystąpiły w następujących pozycjach:  

11.14  oraz  11.29  d

la  których  Techmad  zaoferował  części  nr  TM-GS-20-036  oraz  

TM-GS-20-

051 pomimo, że Zamawiający wskazał dla nich jedną część o numerze 126324;  

11.16  oraz  11.31  dla  których  Techmad  zaoferował  części  nr  TM-GS-20-038  oraz  

TM-GS-20-

053  pomimo,  że  Zamawiający  wskazał  dla  tych  pozycji  jedną  część  o  numerze 

11.18  oraz  11.33  dla  których  Techmad  zaoferował  części  nr  TM-GS-20-040  oraz  

TM-GS-20-

055  pomimo,  że  Zamawiający  wskazał  dla  tych  pozycji  jedną  część  o  numerze 

11.15  oraz  11.30  dla  których  Techmad  zaoferował  części  nr  TM-GS-20-037  oraz  

TM-GS-20-

052  pomimo,  że  Zamawiający  wskazał  dla  tych  pozycji  jedną  część  o  numerze 

11.20  oraz  11.35  dla  których  Techmad  zaoferował  części  nr  TM-GS-20-042  oraz  

TM-GS-20-

057  pomimo,  że  Zamawiający  wskazał  dla  tych  pozycji  jedną  część  o  numerze 

Nieprawidłowości  występujące  w  ofercie  Techmad  zdaniem  Odwołującego 

zakwalifikować  należy  stosownie  do  art.  89  ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  art.  82  ust.  1  Pzp jako jej 

niezgodność  z  ustawą.  Skoro  wykonawca  może  złożyć  wyłącznie  jedną  ofertę,  to 

zaproponowanie  dwóch  różnych  produktów  w  miejsce  wymaganego  przez  Zamawiającego 

jednego  produktu  oznacza  złożenie  w  istocie  dwóch  ofert.  Zamawiający  realizując  umowę 

opartą o taką ofertę nie będzie wiedział jaki produkt otrzyma, a także po jakiej cenie, jako że 

występują  różnice  w  cenach  części  zaoferowanych  przez  Techmad  w  odniesieniu  do  tej 

samej  pozycji.  Nie  może  być  dopuszczalne  przyjęcie  na  etapie  wykonywania  umowy 

swobodnego  wyboru,  czy  to  po  stronie  Zamawiającego,  czy  też  Techmad,  która  

z zaoferowanych części znajdzie zastosowanie. Taka konstrukcja oferty stoi w sprzeczności 

z  wymogiem  precyzyjnego  określenia  przedmiotu  zobowiązania  wykonawcy.  Zamawiający 

nie  dopuścił  formułowania  oferty  w  sposób  alternatywny  (wariantowy),  lecz  wymagał 

konkretnej  identyfikacji  części  oferowanych  w  poszczególnych  pozycjach.  W  celu 

umożliwienia  weryfikacji  zgodności  oferowanego  elementu  z  wymaganym  pod  kątem  jego 

równoważności,  Zamawiający  dla  każdej  kupowanej  części  przyjął  oznaczenie  z  katalogu 

części oryginalnych Caterpillar.  

Z uwagi na powyższe, oferta Techmad podlega odrzuceniu.  


Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 5 Pzp:  

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, wykonawca, który oferuje w postępowaniu rozwiązania 

równoważne  (określone  w  postępowaniu  jako  zamienniki)  winien  wykazać,  że  oferowane 

produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

Nie  wystarczy  złożenie  przez  wykonawcę  dokumentów  (oświadczeń)  wskazanych  

w  punkcie  V  SIWZ  (cz.  III 

–  opis  przedmiotu  zamówienia)  na  etapie  realizacji  zamówienia. 

Zarówno sama treść przepisu ustawy, jak i orzecznictwo zapadłe na jego tle nie pozostawia 

w  tym  względzie  żadnych  wątpliwości  –  obowiązek  wykazania  równoważności  musi  być 

spełniony  już  na  etapie  złożenia  oferty  (tak  wyrok  KIO  z  dnia  30  marca  2018  roku,  KIO 

Techmad poprzez poniechanie wykazania równoważności naruszył art. 30 ust. 5 Pzp, 

a  tym  samym  złożył  ofertę  niezgodną  z  ustawą.  W  konsekwencji  oferta  Techmad  podlega 

odrzuceniu.  

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp:  

W ocenie Odwołującego,  okoliczności faktyczne  przytoczone powyżej  w  odniesieniu 

do  zarzutu  niezgodności  oferty  Techmad  z  Pzp  przesądzają  również  o  niezgodności  treści 

oferty z treścią SIWZ.  

W Rozdziale II SIWZ (cz. I) ust. 

3 Zamawiający zdecydował jednoznacznie, iż każdy 

wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.  Zatem  niezależnie  od  tego,  iż  oferta  Techmad 

jest  niezgodna  z  Pzp,  jest  także  niezgodna  z  treścią  SIWZ  w  oparciu  o dokładnie ten  sam 

faktyczny.  

Ponadto, w Rozdzial

e IV SIWZ (cz. I) Zamawiający wyraźnie zakazał składania oferty 

wariantowej, zatem Techmad zobowiązany był do złożenia jednej oferty, co należy rozumieć 

jako  zaoferowanie  jednego  produktu  dla  każdej  wskazanej  przez  Zamawiającego  

i  oznaczonej  numerem  katal

ogowym  Caterpillar  części  będącej  przedmiotem  zamówienia. 

D

la niektórych pozycji wchodzących w skład zamówienia Techmad zaoferował dwie lub trzy 

różne części, przy czym niektóre z nich po różnych cenach. W konsekwencji oferta Techmad 

podlega odrzuceniu w zadaniu nr 2, 4 i 5. 

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp:  

W ocenie O

dwołującego okoliczności przedstawione na poparcie zarzutu naruszenia 

art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 82 ust. 1 Pzp, w części uzasadniają także zarzut naruszenia 

art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp.  

Zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ  (Rozdział  IX),  Zamawiający  jako  kryterium  oceny 

ofert  przyjął  całkowitą  cenę  brutto  stanowiącą  sumę  wartości  brutto  pozycji  wykazanych  

w zał. nr 5, 6 i 7 do SIWZ. Podstawą ustalenia prawidłowej, całkowitej ceny brutto oferty na 


poszczególne zadania powinny być zatem prawidłowo określone przez każdego wykonawcę 

ceny  jednostkowe na  poszczególne  pozycje. W sytuacji, gdy  dla niektórych,  takich samych 

części,  w  różnych  miejscach  oferty  (w  ramach  tego  samego  zadania)  zaoferowane  zostały 

różne  ceny  jednostkowe,  to  wynik  sumowania  takich  cen  musi  zawierać  błąd  przyjęcia 

niewłaściwych danych (tak wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11.12.2018r. w sprawie 

KIO 1287/18).  

Błąd  taki  ma  szczególnie  istotne  znaczenie  przy  rozliczeniu  kosztorysowym,  jak  

w  przypadku  tej  umowy.  Zamawiający  ani  wykonawca  bowiem  nie  będą  uprawnieni  do 

arbitralnego  wyboru  ceny  jednostkowej,  która  zostanie  przyjęta  do  rozliczenia  zużycia 

określonych  części  wykorzystanych  przy  danym  remoncie.  Niedopuszczalne  byłoby 

przyjęcie,  że  określona  ilość  części  zostanie  zakupiona  po  jednej  cenie,  a  pozostała  część 

według  drugiej  ceny.  Może  się  zdarzyć,  że  Zamawiający  nie  wyczerpie  całego  zakresu 

zamówienia  dla  danej  pozycji,  a  wówczas  nie  da  się  ustalić,  która  z  cen  miałaby  być 

zastosowana jako pierwsza, a która jako druga.  

Zarzut naruszenia art. 91b ust. 1 Pzp:  

Z

amawiający  uprawniony  jest  do  zaproszenia  do  aukcji  elektronicznej  jedynie  tych 

wykonawców,  których  oferty  nie  podlegają  odrzuceniu.  Mając  na  uwadze  zarzuty 

sformułowane  w  odwołaniu,  naruszenie  art.  91b  ust.  1  Pzp  jest  konsekwencją  naruszenia 

przez Zamawiającego wskazanych w o9dwołaniu przepisów Pzp.  

Zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 Pzp:  

Odwołujący  postawił  ten  zarzut  jedynie  jako  ewentualny,  z  zachowaniem  zasady 

ostrożności  procesowej.  W  ocenie  Odwołującego  przytoczone  w  odwołaniu  okoliczności 

faktyczne przesądzają o konieczności odrzucenia oferty Techmad w zadaniach nr 2, 4 i 5 ze 

względu  na  występujące  w  niej  wady.  Nie  jest  zasadne  wzywanie  Techmad  do  wyjaśnień  

w  sytuacji,  gdy  treść  oferty  nie  budzi  wątpliwości  i  jednoznacznie  wskazuje  na  naruszenie 

przepisów  ustawowych  i  postanowień  SIWZ,  zatem  złożenie  przez  Techmad  ewentualnych 

wyjaśnień nie doprowadzi do rozwiania jakichkolwiek wątpliwości i nie może doprowadzić do 

uratowania tej oferty.  

Jednakże, mając na uwadze, że kwestia ta może być inaczej oceniona przez Izbę, na 

wypadek  stanowiska,  iż  odrzucenie  oferty  Techmad  na  tym  etapie  byłoby  przedwczesne, 

O

dwołujący wskazuje również na naruszenie art. 87 ust. 1 Pzp. O ile bowiem Izba stwierdzi, 

iż  na  tym  etapie  odrzucenie  oferty  stanowiłoby  zbyt  daleko  idący  środek,  bez  możliwości 

wyjaśnienia błędów zaistniałych w ofercie Techmad, o tyle zastosowanie art. 87 ust. 1 Pzp i 

podjęcie  próby  wyjaśnienia  błędów  oferty  Techmad  stanowi  minimum,  do  którego 

Zamawiający powinien być zobowiązany.  


Z tych powodów Odwołujący wnosił jak na wstępie odwołania.  

W  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  2  lipca  2020r.  Zamawiający  wniósł  o  jego 

oddalenie 

w  całości  oraz  o  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów  zawartych  w 

dokumentacji  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenia  zamówienia  publicznego  oraz 

załączonych do niniejszej odpowiedzi na odwołanie - na okoliczności opisane szczegółowo w 

uzasadnieniu odpowiedzi na odwołanie. 

Od

nosząc się do zarzutów naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. 

z  art.  82  ust.  1  Pzp,  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  oraz    art.  91  b  ust.  1  Pzp 

wskazał,  że  wbrew 

twierdzeniom  Odwołującego  oferta  Przystępującego  jest  ofertą  w  całości  zgodną  z  Pzp,  a 

tym samym niepodlegającą odrzuceniu przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

1  w  zw.  z  art.  82  ust.  1  Pzp. 

W opinii  Zamawiającego  nie ulega  bowiem  wątpliwości,  że  w 

zakresie  zadań:  2,  4  i  5  Przystępujący  złożył  prawidłowo  jedną  ofertę  zgodną  z  Pzp  oraz 

SIWZ, na każde z zadań: 2, 4 i 5. Oferta Przystępującego została przygotowana zgodnie z 

opracowanym  przez  Zamawiającego  formularzem  oferty  wraz  z  załącznikami  do  tego 

formularza

. Każda z pozycji zawartych w załącznikach nr 6 i 7 do SIWZ oferty została przez 

Przystępującego  uzupełniona w  sposób  prawidłowy,  bez  dublowania jakichkolwiek  wartości 

w  ramach  poszczególnych  pozycji.  W  przedmiotowym  postępowaniu  -  wbrew  ww. 

twierdzeniu  Odwołującego  -  w  tych  wszystkich  przypadkach,  w  których  w  odniesieniu  do 

jednego  rodzaju  części  zamiennej  o  konkretnym  numerze  katalogowym  producenta 

urządzenia  -  opracowane  przez  Zamawiającego  załączniki  nr  6  oraz  nr  7  do  SIWZ, 

przewidywały  więcej  niż  jedną  pozycję  tego  formularza  do  wypełnienia  przez  wykonawcę 

poprzez  wsk

azanie  numeru  katalogowego  zamiennika  dla  tej  części  -  Zamawiający 

podkreślił,  że  nie  wymagał  wskazania  przez  wykonawców  we  wszystkich  ww.  pozycjach  - 

zamienników o tych samych numerach katalogowych oraz w tej samej cenie. Zaznaczył, że 

w ramach przedmioto

wego postępowania Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w taki 

sposób,  że  pozostawił  wykonawcom  całkowitą  swobodę  co  do  pochodzenia  oferowanych 

przez nich części zamiennych, to jest części, które mają zostać zastosowane (jeżeli zajdzie 

taka  potrzeba)  w  r

amach  wykonywanych  remontów  poszczególnych  podzespołów  -  w 

miejsce, wyeksploatowanych, uszkodzonych bądź wadliwych części tych podzespołów (czyli 

wykonawcy mogli zaoferować części zamienne wyprodukowane przez różnych producentów 

i  mieli  w  tym  zakresie  pełną  swobodę).  Ponadto  w  SIWZ  Zamawiający  nie  wymagał  od 

wykonawców,  aby  oferowane  przez  nich  części  zamienne  były  wykonane  w  konkretny 

sposób. Natomiast zgodnie z częścią III SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia), Zamawiający 

w odniesieniu do części zamiennych, oferowanych przez wykonawców, sformułował jedynie 

wymagania, 

żeby  były  fabrycznie  nowe,  o  parametrach  nie gorszych  niż  części  oryginalne, 

spełniały  wymogi  obowiązujących  aktualnych  przepisów  prawa  [w  tym  w  szczególności 


przepisów określonych w części III pkt III SIWZ] oraz wykonane były zgodnie z dokumentacją 

techniczno - 

ruchową urządzenia podlegającego remontowi (część III pkt III SIWZ). 

Zamawiający  podkreślił,  że  w  treści  SIWZ  wymagał  od  wykonawców  zapewnienia, 

aby  remonty  wykonywane  na  podstawie  umowy  zawartej  w  wyniku  przedmiotowego 

postępowania  (niezależnie  od  pochodzenia  i  wersji  wykonania  zastosowanych  przez 

wykonawcę  części  zamiennych)  wykonane  zostały  w  sposób  gwarantujący  bezpieczną 

eksploatację  wyremontowanych  urządzeń  i  nie  doprowadziły  do  wytworzenia  nowego 

urządzenia,  w  stosunku  do  którego  wymagane  będzie  jego  ponowne  wprowadzenie  do 

obrotu (

część III pkt IV-V SIWZ). Zatem Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia 

w  sposób  dopuszczający  co  do  zasady  każdy  zaoferowany  przez  wykonawcę  zamiennik  - 

bez  względu  na  to,  przez  jakiego  producenta  został  wyprodukowany  oraz  niezależnie  od 

wersji jego wykonania - 

pod warunkiem jedynie, aby zamiennik ten spełniał ww. wymagania, 

określone  w  części  III  SIWZ.  Zamawiający  podkreślił  także,  że  w  tych  wszystkich 

przypadkach,  w  których  w  odniesieniu  do  jednego  rodzaju  części  zamiennej  o  konkretnym 

numerze katalogowym producenta urządzenia - opracowany przez Zamawiającego załącznik 

nr  6  lub  7  do  formularza  oferty  przewidywał  więcej  niż  jedną  pozycję  tego  formularza  do 

wypełnienia  przez  wykonawcę  poprzez  wskazanie  numeru  katalogowego  zamiennika  - 

Zamawiający  absolutnie  nie  wymagał  wskazania  przez  wykonawcę  we  wszystkich  ww. 

pozycjach  identycznych  zamienników  tj.  zamienników  o  tych  samych  numerach 

katalogowych  oraz  w  tej  samej  cenie.  Wymaganie  takie  nie  wynika  z  jakiegokolwiek 

postanowienia SIWZ ani z przepisu ustawy. 

We wszystkich bowiem przypadkach, w których 

załączniki nr 6 i 7 do SIWZ oferty wskazywały - w większej liczbie pozycji niż jedna - te same 

części  zamienne  o  takich  samych  numerach  katalogowych  producenta  urządzenia  - 

wykonawca miał  pełne  prawo zaoferować Zamawiającemu  zamienniki  o różnych numerach 

katalogowych [czyli  np. części  wyprodukowane przez  różnych producentów  i/lub  w  różnych 

wersjach  wykona

nia]  i  w  różnych  cenach,  o  ile  oczywiście  zamienniki  te  spełniały 

wymagania,  określone  przez  Zamawiającego  w  części  III  SIWZ.  Ponadto  Zamawiający 

zauważył, że tego, że zamienniki zaoferowane przez Przystępującego w zadaniach nr: 2, 4 

oraz  5  - 

spełniają  ww.  wymagania,  Odwołujący  w  żaden  sposób  nie  kwestionuje  w  treści 

Odwołania. 

Zamawiający  wyjaśnił  ponadto,  że  na  rynku  obecnych  jest  wiele  części  zamiennych 

(zamienników)  stosowanych  w  podzespołach  urządzeń  wchodzących  w  skład  kompleksów 

strugowych,  których  dotyczyło  przedmiotowe  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego.  Często  zdarza  się,  że  dane  części  zamienne  (zamienniki),  które  spełniają  te 

same funkcje, z uwagi na to, że pochodzą od różnych producentów, albo też te pochodzące 

od jednego produce

nta, z uwagi na to, że występują w różnych wersjach wykonania (różnice 

w  metodzie  wykonania  lub  w  zaawansowaniu  technicznym)  - 

posiadają  odmienne  numery 


katalogowe  i  mogą  też  mieć  różne  ceny.  Zróżnicowanie  części  w  przedmiotowym  zakresie 

oferowanych  przez 

Przystępującego Zamawiającemu w ramach historycznych, poprzednich 

postępowań  -  trafnie  obrazuje  Przystępujący  w  treści  Przystąpienia  z  21  maja  2020  r.  Co 

istotne i jak słusznie wskazuje Przystępujący w treści ww. Przystąpienia: „(...) Przystępujący 

w żadnym miejscu swojej oferty nie wskazuje w ramach jednej poszczególnej pozycji [rubryki 

w  tabeli]  dwóch  różnych  numerów  katalogowych  -  innymi  słowy,  w  każdej  rubryce 

dedykowanej do wpisu numeru katalogowego zamiennika został wpisany jeden numer (...)." 

Co  ważne,  prawidłowość  ww.  sposobu  sformułowania  oferty  przez  Przystępującego  nie 

budzi także jakichkolwiek wątpliwości w kontekście oceny oferty przez Zamawiającego wedle 

kryterium  ceny.  Ocena  ta  bowiem  opiera  się  na  sumowaniu  wartości  brutto  wszystkich 

pozycji 

w  ramach  poszczególnych  zadań.  W  sytuacji  zatem,  kiedy  w  każdej  pozycji  ww. 

załączników  5-7  do  SIWZ  znajduje  się  prawidłowo  jedna  wartość,  nie  ma  jakiegokolwiek 

problemu  z  dokonaniem  całościowej  oceny  oferty  w  postępowaniu przetargowym.  Zatem  w 

przedmiotow

ym  stanie  faktycznym  w  żadnym  wypadku  nie  można  mówić  o  złożeniu  przez 

Przystępującego dwóch różnych ofert w zakresie zadań nr 2, 4 i 5.  

Zamawiający  stwierdził  również,  że  oferta  Przystępującego  nie  może  być  również 

traktowana  jako  oferta  wariantowa,  bo

wiem  nie  stanowi  ona oferty  przewidującej  odmienny 

niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego.  

Mając  na  względzie  powyższe  należy  wskazać,  że  opisany  powyżej  zarzut 

Odwołującego  nie  znajduje  żadnego  oparcia  ani  w  przepisach  Pzp,  a  ni  też  w 

postanowieniach SIWZ. 

Zamawiający zauważył ponadto, że bezpośrednio w związku z zarzutem naruszenia 

przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 82 ust. 1 Pzp pozostaje sformułowany 

przez  Odwołującego  zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  Pzp. 

Zamawiający stwierdził, że Przystępujący złożył prawidłowo jedną ofertę zgodną z Pzp oraz 

SIWZ, na każde z zadań nr: 2, 4 i 5.  

Odnośnie zarzutów dotyczących naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 6 

Pzp oraz art. 91 b ust. 1 Pzp 

Zamawiający wskazał, że wbrew twierdzeniom Odwołującego 

oferta Przystępującego nie zawiera błędu w obliczeniu ceny, który uzasadniałby odrzucenie 

przez  Zamawiającego  oferty  Przystępującego  -  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  6  Pzp. 

Mian

owicie,  podzielając  twierdzenie  Odwołującego,  że  „Zamawiający  jako  kryterium  oceny 

ofert  przyjął  całkowitą  cenę  brutto  stanowiącą  sumę  wartości  brutto  pozycji  wskazanych  w 

zał.  nr  5,  6  i  7  do  SIWZ”,  nie  można  zgodzić  się  ze  stanowiskiem  Odwołującego,  że 

Pr

zystępujący  zaoferował  w  różnych  miejscach  oferty  (w  ramach  tego  samego  zadania) 

różne  ceny  jednostkowe  w  odniesieniu  do  takich  samych  części,  co  w  konsekwencji 

prowadzić miało do błędu w obliczeniu ceny w ofercie Przystępującego, uzasadniającego w 

przedmi

otowej  sprawie  w  ocenie  Odwołującego  odrzucenie  oferty  Przystępującego. 


Przystępujący  w  swojej  ofercie  w  żadnym  miejscu  nie  zaoferował  dwóch  różnych  cen  w 

odniesieniu  do  takiej  samej  [identycznej]  części  zamiennej  zaoferowanej  przez  niego 

Zamawiającemu.  Natomiast  przypadki,  w  których  w  stosunku  do  jednego  rodzaju  części 

zamiennej  o  konkretnym  numerze  katalogowym  producenta  urządzenia,  Przystępujący 

oferuje  [w  kilku  pozycjach  formularza  oferty  dotyczących  tejże  części  zamiennej]  części 

zamienne  o  różnych  cenach  jednostkowych  to  sytuacje,  gdzie  ww.  różnice  w  cenach 

jednostkowych  poszczególnych  części  oferowanych  przez  Przystępującego  wynikają  z 

różnych wersji wykonania tych części zamiennych, czyli zaoferowania różnych zamienników 

tej samej części. Różne zamienniki części zamiennej charakteryzują się tym, że spełniają tę 

samą  funkcję  co  dana  część  zamienna  oraz  mogą  być  bezpiecznie  zastosowane  w 

remontowanych  podzespołach  urządzeń  Zamawiającego.  Jednak  pomiędzy  tymi 

poszczególnymi  zamiennikami  występują  pewne  różnice,  uzasadniające  różną  cenę 

je

dnostkową. Zatem Przystępujący w swojej ofercie  - wbrew uzasadnieniu przedmiotowego 

zarzutu  - 

nie  zaoferował  Zamawiającemu  niektórych  takich  samych  części  zamiennych  w 

różnych cenach jednostkowych, w konsekwencji oferta Przystępującego nie zawiera błędu w 

obliczeniu ceny, zaś Zamawiający nie naruszył w przedmiotowym postępowaniu art. 89 ust. 

1 pkt 6 Pzp oraz art. 91 b ust. 1 Pzp. 

Odnośnie zarzutów dotyczących naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 1 

w  zw.  z  art.  30  ust.  5  Pzp,  art.  91  b  ust.  1  Pzp 

Zamawiający  wskazał  że  również  one  są 

bezzasadne. W opinii Zamawiającego Odwołujący bezpodstawnie opiera zarzut naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 5 Pzp na twierdzeniu, 

że  Przystępujący  w  ramach  przedmiotowego  postępowania  -  nie  wykazał  równoważności 

oferowanych przez  niego części  zamiennych,  w  stosunku  do  części  zamiennych opisanych 

przez Zamawiającego, a zatem jego oferta - jako niezgodna z przepisem art. 30 ust. 5 Pzp - 

powinna zostać prawidłowo odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

1  Pzp. 

Zamawiający wskazał, że przewidziany  w art. 30 ust. 5 Pzp  obowiązek wykonawcy, 

aktualizuje  się  w  przypadku,  gdy  zamawiający  -  z  uwagi  na  specyfikę  przedmiotu 

z

amówienia  i  brak  możliwości  opisania  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą  dostatecznie 

dokładnych  określeń  -  dokona  opisu  przedmiotu  zamówienia  poprzez  wskazanie 

konkretnego produktu lub usługi wraz z towarzyszącym takiemu wskazaniu sformułowaniem 

„lub  równoważny”  i  -  co  istotne  -  wraz  z  precyzyjnym  określeniem  przez  zamawiającego 

minimalnych parametrów równoważności produktów lub usług, w oparciu o które dokonana 

zostanie ocena spełnienia wymagań opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast w niniejszym 

postępowaniu  nie  ulega  wątpliwości,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  nie 

opisał  przedmiotu  zamówienia  w  wyżej  określony  sposób,  co  oznacza,  że  po  stronie 

Przystępującego  nie  istniał  -  wynikający  z  art.  30  ust.  5  Pzp  -  obowiązek  wykazywania  na 

etapie  składania  oferty  równoważności  oferowanych  przez  Przystępującego  części 


zamiennych. 

Mianowicie,  przedmiotem  zamówienia  w  niniejszej  sprawie  jest  wykonywanie 

remontów podzespołów kompleksów strugowych produkcji Caterpillar. Zgodnie z Częścią III 

SIWZ  pkt  II  ppkt  1, 

remont  ma  na  celu  przywrócenie  pełnej  sprawności  urządzenia  oraz 

możliwości  jego  eksploatacji  w  podziemnych  zakładach  górniczych  zgodnie  z 

obowiązującymi  przepisami  prawa.  Jak  stanowi  zaś  Część  III  SIWZ  pkt  III  ppkt  1, 

Wykonawca jest zobowiązany zastosować - w przypadku konieczności wymiany - fabrycznie 

nowe  części  zamienne,  o  parametrach  nie  gorszych  niż  części  oryginalne,  spełniające 

wymogi  obowiązujących  aktualnych  przepisów  (w  tym  w  szczególności  przepisów 

określonych  w  części  III  pkt  III  SIWZ).  Zastosowane  części  zamienne  wykonane  mają  być 

zgodnie  z  dokumentacją  techniczno  -  ruchową  danego  urządzenia.  Treść  powyższych 

postanowień  SIWZ  oznacza,  że  Zamawiający  nie  wymagał  wykazywania  przez 

wykonawców,  że  oferowane  przez  nich  części  zamienne  są  równoważne  w  zakresie 

jakichkolwiek  parametrów  w  stosunku  do  części  zamiennych  opisanych  przez 

Zamawiającego.  Zamawiający  w  treści  SIWZ  ani  nie  wskazywał  na  równoważność,  ani  też 

nie określił jakichkolwiek parametrów równoważności, tj. minimalnych parametrów w oparciu, 

o  które  dokona  oceny,  czy  oferowane  części  zamienne  spełniają  wymagania  określone  w 

SIWZ. 

Zamawiający  wymagał  jedynie,  aby  oferowane przez  wykonawców  części  zamienne 

były  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczno  -  ruchową  urządzenia  podlegającego 

rem

ontowi,  były  nie  gorsze  niż  części  oryginalne,  jak  również  aby  spełniały  wymagania 

aktualnie  obowiązujących  przepisów  prawa.  W  opinii  Zamawiającego  nie  ulega  również 

żadnych  wątpliwości,  że  dopuścił  on  zastosowanie  przez  wykonawców  w  ramach 

wykonywanych  re

montów  podzespołów  części  zamiennych,  wyprodukowanych  przez 

różnych  producentów,  tzw.  zamienników.  Ponadto  Zamawiający  na  etapie  składania  ofert 

wymagał od wykonawców złożenia oświadczeń o następującej treści: 

„remonty  będące  przedmiotem  niniejszego  postępowania,  wykonane  zostaną  w 

sposób 

gwarantujący 

bezpieczną 

eksploatację 

wyremontowanych 

urządzeń/podzespołów/elementów/części  zamiennych  i  w  żadnym  wypadku  nie  spowodują 

wytworzenia nowej maszyny/urządzenia - w związku z tym nie będzie wymagane dokonanie 

ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z aktualnym stanem prawnym”; 

„remonty 

urządzeń/podzespołów/elementów/części 

zamiennych 

będące 

przedmiotem  niniejszego  postępowania,  wykonane  zostaną  zgodnie  z  dobrą  praktyką 

inżynierską,  w  celu  przywrócenia  parametrów  określonych  w  DTR/instrukcji  użytkowania. 

Maszyna 

lub 

urządzenie, 

których 

zastosowany 

zostanie 

wyremontowany 

element/podzespołów/część zamienna będą posiadały poziom bezpieczeństwa, co najmniej 

równy poziomowi bezpieczeństwa wymaganego przez pierwotne regulacje będące podstawą 

wprowadzenia maszyny/urządzenia do obrotu”. 

Wskazał, że tak sformułowany opis przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nie 


był  kwestionowany  przez  żadnego  z  wykonawców,  w  tym  również  przez  Odwołującego. 

Mając na uwadze powyższe, w tym w szczególności brak wskazania przez Zamawiającego 

na  równoważność,  jak  również  brak  określenia  przez  Zamawiającego  jakichkolwiek 

minimalnych parametrów równoważności oferowanych części, na podstawie których miałaby 

być  dokonywana  ocena  spełnienia  wymagań  określonych  w  treści  SIWZ  -  brak  jest 

jakichkolwiek  podstaw  do  uznania oferty  złożonej  przez  Przystępującego  w  zakresie zadań 

nr  2,  4  i  5  jako  niezgodnej  z  art.  30  ust.  5  Pzp  i  w  konsekwencji  z  tego  powodu  jako 

podlegającej  odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  art.  30  ust.  5  Pzp.  Tym 

samym bezzasadne są zarzuty naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 89 ust. 1 pkt 

1 w zw. z art. 30 ust. 5 Pzp, a w dalszej kolejności przepisu art. 91 b ust. 1 Pzp. 

Według  Zamawiającego  na  uwzględnienie  nie  zasługiwał  również  zarzut  dotyczący 

naruszenia  przez  niego  art.  87  ust.  1  Pzp

,  ponieważ  -  w  świetle  całokształtu  okoliczności 

faktycznych  sprawy  oraz  przedstawionej  wyżej  argumentacji  -  treść  oferty  Przystępującego 

nie budziła  i  nie budzi  żadnych wątpliwości  Zamawiającego.  Oferta  ta jest  sformułowana w 

sposób  jasny  i  precyzyjny.  Dlatego  też,  nie  było  żadnych  podstaw  do  występowania  przez 

Zamawiającego  do  Przystępującego  -  na  podstawie  art.  87  ust.  1  Pzp  -  z  żądaniem 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty. 

Przystępujący w piśmie procesowym wnosił o oddalenie odwołania w całości.  

Brak wykazania równoważności zaoferowanych części zamiennych:  

Zarzut  ten  jest  bezpodstawny  i  zdaniem  Przystępującego  jest  przejawem 

n

iedostatecznego zrozumienia przez Odwołującego opisu przedmiotu zamówienia jaki został 

określony przez Zamawiającego w ramach postępowania.   

Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  że  „(…)  produktem  nominalnym  wymaganym 

przez  Zamawiającego  był  produkt  Caterpillar  oznaczony  (…)”,  Zamawiający  w  żadnym 

miejscu  SIWZ  nie  wymaga  od  wykonawców  zaoferowania  czy  też  zastosowania  w  ramach 

wykonywania  przedmiotu  zamówienia  części,  których  producentem  jest  Caterpillar.  

W  żadnym  miejscu  dokumentacji  przetargowej  nie  został  określony  wprost  obowiązek 

zaoferowania  takowych  części.  Zamawiający  wskazuje  jedynie,  że  części  te  są  obecnie 

zastosowane  w  ramach  istniejącej  infrastruktury.  Przedmiot  zamówienia  został  określony 

m.in.  za  pomocą  wskazanego  odniesienia  do  części  obecnie  istniejących  w  ramach 

infrastruktury  za  pomocą  precyzyjnie  opisanych  wymogów  celowościowych,  funkcjonalnych  

i jakościowych, o których mowa w części III SIWZ. Przedmiot zamówienia został opisany na 

tyle szczegółowo i jednoznacznie, że zbędne było żądanie od  wykonawców przedstawienia 

oferty  na  części,  których  producentem  jest  Caterpillar  lub  równoważnych.  Konsekwencją 

takiego  podejścia  był  brak  obowiązku  po  stronie  Zamawiającego  stosowania  oznaczeń  

„lub równoważne”.   


Wynika z tego, że w ramach postępowania częścią „oryginalną” jest nazwana część, 

która obecnie istnieje w ramach infrastruktury Zamawiającego (nadająca się do naprawy lub 

wymiany).  Z  kolei  „zamiennikiem”  będzie  każda  część,  która  wejdzie  w  miejsce  części 

dotychczasowej.  Nie  ma  zatem  znaczenia  (z  punktu  widzenia  brzmienia  SIWZ)  czy 

producentem  nowej  części,  która  zostanie  wstawiona  w  miejsce  dotychczasowej  będzie 

Caterpillar  czy  inny  producent.  W  części  III  SIWZ  napisano:  Wykonawca  zobowiązany  jest 

zastosować  -  w  przypadku  konieczności  wymiany  -  fabrycznie  nowe  części  zamienne,  

o  parametrach  nie  gorszych  niż  części  oryginalne,  spełniające  wymogi  obowiązujących 

aktualnych przepisów w tym między innymi wymogi: (…)”. Nie można zatem posługiwać się 

ww.  pojęciami  w  odniesieniu  do  najczęściej  spotykanego  kontekstu  tj.  gdy  Zamawiający 

wymaga  zastosowania  produktu  producenta  X  (oryginalnego)  lub  zamiennika  (każdy  inny 

producent),  który  spełni  zakres  równoważności  określony  przez  Zamawiającego. 

Zamiennikiem  w  rozumieniu  SIWZ  będzie  zarówno  nowa  część,  której  producentem  jest 

Caterpillar,  jaki  i  każdy  inny  podmiot.  Odwołujący  nie  wykazuje  się  zrozumieniem  tego 

zagadnienia,  posługuje  się  bowiem  bliżej  nie  sprecyzowanym  pojęciem  „produktu 

nominalnego”.  Pojęcie  to  nie  jest  stosowane  na  gruncie  Pzp.  Skoro  zatem  każda 

zaoferowana  przez  danego  wykonawcę  część  podlegająca  wbudowaniu  w  miejsce  części 

dotychczasowej,  będzie  częścią  zamienną  („zamiennikiem”),  to  używając  sformułowania 

część  „oryginalna”  możemy  mieć  na  uwadze  wyłącznie  kontekst,  w  którym  chodzi  

o odwołanie się do części aktualnie istniejącej u Zamawiającego, pierwotnie zastosowanej.   

Odwołujący  dokonuje  istotnego  nadużycia  co  najmniej  co  do  trzech  kwestii  -  po 

pierwsze  co  do  kwestii  istnienia  rzekomego  wymogu  postawionego  przez  Zamawiającego 

zaoferowania  części,  których  producentem  jest  Caterpillar,  po  drugie  co  do  rzekomego 

istnienia  zakresu  równoważności  określonego  w  SIWZ,  po  trzecie  rzekomego  istnienia  po 

stronie  wykonawców  obowiązku,  o  którym  mowa  w  art.  30  ust.  5  Pzp.  Tym  samym  nie 

można mówić w postępowaniu o naruszeniu przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt. 1 w zw. 

z art. 30 ust. 5 Pzp.  

Potwierdzeniem braku istnienia obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Pzp, jest 

również  okoliczność,  że  celem  dokonania  wstępnej  oceny  czy  zaoferowany  przedmiot 

zamówienia  przez  wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu  spełnia  wymagania 

Zamawiającego, Zamawiający obligatoryjnie wymagał oświadczeń o następującej treści:  

„-  oświadczenie  Wykonawcy,  że  remonty  będące  przedmiotem  niniejszego 

postępowania,  wykonane  zostaną  w  sposób  gwarantujący  bezpieczną  eksploatację 

wyremontowanych  urządzeń/podzespołów/elementów/części  zamiennych  i  w  żadnym 

wypadku  nie  spowodują  wytworzenia  nowej  maszyny/urządzenia  –  w  związku  z  tym  nie 

będzie  wymagane  dokonanie  ponownego  wprowadzenia  wyrobów  do  obrotu,  zgodnie  

z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,  


oświadczenie  Wykonawcy,  że  remonty  urządzeń/podzespołów/elementów/części 

zamie

nnych  będące  przedmiotem  niniejszego  postępowania,  wykonane  zostaną  zgodnie  z 

dobrą 

praktyką 

inżynierską, 

celu 

przywrócenia 

parametrów 

określonych  

w  DTR/instrukcji  użytkowania.  Maszyna  lub  urządzenie,  w  których  zastosowany  zostanie 

wyremontowany 

element

/podzespół/część 

zamienna 

będą 

posiadały 

poziom 

bezpieczeństwa,  co  najmniej  równy  poziomowi  bezpieczeństwa  wymaganego  przez 

pierwotne regulacje będące podstawą wprowadzenia maszyny/urządzenia do obrotu.”  

Różnice  pomiędzy  pozycjami  oferowanych  części  „zamiennych”,  dwie  oferty,  oferta 

wariantowa: 

Zamawiający  dokonał  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  taki  sposób,  aby  dopuścić 

każde  zaoferowane przez  wykonawców  produkty,  bez  względu na  ich pochodzenie,  byleby 

były  one  zgodne  z  wymogami  postawionymi  w  części  III  SIWZ.  Oznacza  to  możliwość 

oferowania  przez  wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu  produktów  różnych 

producentów  (Caterpillar  lub  innych).  Zatem  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  aby  w  ramach 

różnych pozycji wskazanych w załącznikach nr 6 i 7 do oferty Przystępującego znalazły się 

numery  katalogowe  różnych  producentów  –  kluczowe  jest  jedynie  to,  czy  produkty  te  będą 

spełniać  wymagania,  o  których  mowa  w  części  III  SIWZ.  Skoro  pozycje  te  zostały  przez 

Zamawiającego  opisane  bardzo  precyzyjnie  (jedna  po  drugiej  z  odniesieniem  do  numerów 

katalogowych  części  obecnie  zastosowanych,  z  każdorazowym  podaniem  ilości 

wymaganych  sztuk),  to  nie  ma  żadnej  wątpliwości,  które  części  zaoferowane  przez 

Przystępującego  zostaną  zastosowane  w  ramach  danego  etapu  realizacji  przedmiotu 

zamówienia,  nawet  jeżeli  w  innym  miejscu  wskazane  zostały  części  innego  producenta. 

Podnoszone  przez  Odwołującego  zarzuty  i  obawy,  że:  „Zamawiający  realizując  umowę 

opartą o taką ofertę nie będzie wiedział jaki produkt otrzyma, a także po jakiej cenie (…)”, są 

iluzoryczne i sprzeczne z obiektywną, rozsądną oceną tych okoliczności.   

Dla przykładu Przystępujący w ramach pozycji 7.11 (popychacz) w zał. nr 6 do SIWZ  

w  części  dot.  zadania  nr  2  wskazał:  produkt  oznaczony  numerem  TM-EZ-20-005  w  cenie 

jednost

kowej 4,68 zł netto, natomiast w pozycji 7.19. (popychacz) Przystępujący zaoferował 

produkt  oznaczony  numerem  TM-EZ-20-

013  w  cenie  jednostkowej  6,76  zł  netto,  to  z  tego 

faktu wynika jedynie tyle, że Wykonawca wykonując zadanie nr 2 będzie dysponował 1148 

s

ztukami części o numerze katalogowym TM-EZ-20-005 i 1170 sztukami części o numerze 

katalogowym  TM-EZ-20013. 

Oferta  została  wskazana  precyzyjnie  poprzez  dokładne 

odniesienie do ilości wymaganych sztuk. Przystępujący w żadnym miejscu swojej oferty nie 

wskazu

je w ramach jednej poszczególnej pozycji (rubryki w tabeli) dwóch różnych numerów 

katalogowych,  w  każdej  rubryce  dedykowanej  do  wpisu  numeru  katalogowego  zamiennika 

został  wpisany  jeden  numer.  Zróżnicowanie  oferowanych  części  zamiennych  pojawia  się 


zatem w

yłącznie z powodu powtórzenia rubryk przez Zamawiającego w ramach formularza, 

co  ma  swoje  uzasadnienie  w  technicznej  ocenie  zakresu  przewidywanych  prac  na  danym 

etapie  realizacji  zamówienia.  Co  więcej,  na  etapie  realizacji  zamówienia  wykonawca  jest 

zobowiązany  do  protokolarnego  wskazania  jakie  części  zostały  wymienione  a  jakie  zostały 

zastosowane  w  ich  miejsce,  a  ponadto  do  obowiązkowego  rozliczenia  (zwrotu)  części 

wymontowanych w stosunku 1:1 wobec części zastosowanych - a skoro tak, to oczywistym 

będzie  na  każdym  etapie  realizacji  zamówienia,  ile  pozostało  sztuk  niewykorzystanych 

popychacza  o  nr  katalogowym  TM-EZ-20-005  a  ile  popychacza  o  numerze  katalogowym  

TM-EZ-20-013.   

Wyżej opisana okoliczność może wynikać choćby z braku dostępności dokładnie tych 

s

amych  części  w  podanych  ilościach.  Istotne  przez  pryzmat  ewentualnej  konieczności 

odrzucenia  oferty  jest  wyłącznie  fakt,  czy  każda  zaoferowana  przez  danego  Wykonawcę 

część spełnia wymogi postawione przez Zamawiającego w części III SIWZ. 

Dla  oceny  poprawności  oferty  Przystępującego  w  tym  zakresie,  ma  również 

znaczenie to w jaki sposób Zamawiający określił warunki współpracy z wykonawcą na etapie 

realizacji przedmiotu zamówienia. W części III SIWZ Zamawiający wskazał że „3. Niezbędny 

do  wymiany  pakiet  części  zamiennych  zostanie  szczegółowo  określony  przez  Wykonawcę 

po  demontażu  i  weryfikacji  urządzenia  i  musi  zapewniać  przywrócenie  parametrów 

technicznych  urządzenia  i  wymiarów  jego  elementów  do  zgodności  z  dokumentacją 

techniczno-

ruchową. 4. Zakres remontu i niezbędny do wymiany pakiet części zamiennych, 

wraz  z  wynikającą  z  nich kalkulacją  wynagrodzenia sporządzoną na  zasadach określonych  

w  Umowie,  każdorazowo  wymagać  będzie  akceptacji  przez  Zamawiającego.  5.  Wykaz 

części  zamiennych,  które  wedle  wiedzy  Zamawiającego  mogą  się  okazać  niezbędne  do 

wykonywania  remontów  w  ramach  poszczególnych  Zadań,  zawierają  załączniki  nr  6  i  7  do 

SIWZ.”  

Zatem  części  montowane  w  urządzeniach  strugowych  są  modernizowane  w  celu 

poprawy  ich  parametrów  oraz  w  celu  uniknięcia  lub  zminimalizowania  awaryjności 

urządzenia. Dotyczy to w szczególności elementów złącznych tj. śrub, nakrętek, podkładek, 

uszczelnień  ale  również  kół  zębatych,  wałów  napędowych  oraz  innych  części  zamiennych. 

Dostępna  jest  cała  gama  produktów  możliwych  do  zastosowania  w  urządzeniach 

strugowych,  co  w  konsekwencji  daje  możliwości  wyboru  przez  wykonawców  kilku  różnych 

produktów,  które  jednak  spełniają  dokładnie  te  same  funkcje  gwarantując  zachowanie 

wymaganej  funkcjonalności  i  jakości  pracy  urządzenia.  Stąd  w  ofercie  Przystępującego  

w  odniesieniu  do  powtarzających  się  numerów  katalogowych  wskazanych  przez 

Zamawiającego  zostały  niekiedy  przypisane  inne,  różne  numery  katalogowe  oferowanych 

części, a w konsekwencji inne ceny.    


Przystępujący  przedstawił  przykładowe  zestawienie  dostarczonych  na  rzecz 

Zamawiającego  (w  ramach  innych,  poprzednich  postępowań)  części  zamiennych  

(nr  katalogowy  127060  - 

Nakrętka  M20-8,  produkowanych  w  trzech  różnych  wersjach  ale  

o  tożsamej  wytrzymałości),  spełniających  wymagane  parametry  techniczne  –  jednak 

będących  częściami  o  zróżnicowanych  cenach.  Jeżeli  zatem  Zamawiający  wymagał 

zaoferowania w danej części w co najmniej 2 pozycjach kosztorysu, to oczywistym jest, że w 

każdej z tych pozycji zaoferowana może być tylko część A, tylko część B, tylko część C lub 

dla jednej  pozycji  część A,  a  dla drugiej  B  lub C  (nazwy  „A,B,C”  zostały  nadane  wyłącznie 

roboczo na potrzeby przykładu).   

Przystępujący  przedstawił  również  tabelę  obrazującą  zasadność  stosowanej 

numeracji  zamienników  Przystępującego  -  części  o  analogicznych  numerach 

Zamawiającego, posiadają odpowiedniki, które noszą identyczne cechy funkcjonalne, jednak 

z uwagi na inną metodę wykonania posiadają inną cenę. 

Tym bardziej zatem wskazywane przez Odwołującego obawy, iż: „Zamawiający (…) 

nie  b

ędzie  wiedział  jaki  produkt  otrzyma  (…)”  lub  „Niedopuszczalne  byłoby  przyjęcie,  że 

określona ilość części zostanie zakupiona po jednej cenie, a pozostała część według drugiej 

ceny”  są całkowicie oderwane od  okoliczności  sprawy  i  nie znajdują żadnego racjonalnego 

wytłumaczenia.  Dlaczego  miało  być  niedopuszczalnym  dostarczenie  części  mających 

spełniać  te  same  funkcje  od  różnych  producentów  po  różnych  cenach?  Wręcz  przeciwnie, 

przyjęcie  toku  rozumowania  Odwołującego  prowadziłoby  do  naruszenia  podstawowych 

zasa

d  proporcjonalności,  równego  traktowania  wykonawców  i  zapewnienia  dostępu  do 

realizacji  przedmiotu  zamówienia  przedsiębiorcom  z  sektora  MŚP  -  bowiem  w  każdym 

postępowaniu,  w  którym  Zamawiający  z  uwagi  na  złożoność  czy  rozmiar  zamówienia 

wymagałby  dostawy  dużej  ilości  produktów/części  etc.  należałoby  wykluczyć  każdego 

wykonawcę,  który  bez  względu  na  merytoryczną  ocenę  zaoferowanego  przedmiotu, 

wskazałby produkty częściowo różnego pochodzenia. 

Wnioski  Odwołującego  jakoby  w  konsekwencji  oferta  Przystępującego  musiała 

zawierać  błędy  w  obliczeniu  ceny  są  gołosłowne,  nie  poparte  żadnym  szerszym 

wyjaśnieniem  skąd  miałaby  wynikać  ta  pewność  rzekomego  „błędu”.  Przystępujący 

oświadczył,  że  jego  oferta  w  tym  zakresie  błędów  nie  zawiera.  Ewentualne  wątpliwości 

mogłyby  się  pojawić  w  innym  przypadku  -  np.  w  sytuacji  gdyby  oferta  Przystępującego  

w  poszczególnych  powtarzających  się  pozycjach  (np.  popychacza)  odnosiła  się  do  tego 

samego numeru katalogowego zamiennika z podaniem różnych jego cen – jednak z takową 

sytuacją w ofercie Przystępującego nie mamy do czynienia. Takowy błąd z kolei pojawił się 

jednak  w  ofercie  Odwołującego  dot.  zadania  nr  3:  załącznik  nr  7  pozycja  8.45  –  Krętlik 

łańcuchowy  (nr  katalogowy  Zamawiającego  127810)  –  w  ofercie  Odwołującego  –  numer 

katalogowy 

5028891  i  cena  629,13  zł  podczas  gdy  równocześnie:  załącznik  nr  7  pozycja 


–  Krętlik  łańcuchowy  (nr  katalogowy  Zamawiającego  127810)  –  w  ofercie 

Odwołującego – numer katalogowy 5028891 i cena 407,14 zł. 

Przez  pryzmat  powyższych  okoliczności,  w  ocenie  Przystępującego,  niedorzeczne 

jest twierdzenie, że Przystępujący złożył dwie oferty lub może jedną ofertę ale wariantową. 

Abstrahując  od  faktu,  że  regulacja  zawarta  w  art.  82  ust.  1  Pzp  odnosi  się  problematyki 

związanej przede wszystkim z powieleniem przez tego samego wykonawcę oświadczeń woli 

stanowiących ofertę - zwłaszcza gdy chodzi o złożenie oferty przez tę samą osobę fizyczną 

lub  prawną  indywidualnie  lub  w  ramach  konsorcjum  -  to  w  orzecznictwie  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  przyjęło  się,  że  nie  można  traktować  wskazania  kilku  producentów 

poszczególnych  towarów,  jako  złożenia  kilku  ofert  przez  danego  Wykonawcę  (tak  KIO  

w wyroku z dnia 22 lipca 2019 r. KIO 1313/19). 

Z  kolei  w  odniesieniu  do  zarzutu  złożenia  oferty  wariantowej  wypadałoby  zwrócić 

uwagę na definicję oferty wariantowej zawartą w Pzp: „Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 7) 

ofercie  wariantowej  - 

należy  przez  to  rozumieć  ofertę  przewidującą,  zgodnie  z  warunkami 

określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  odmienny  niż  określony  przez 

zamawiającego  sposób  wykonania  zamówienia  publicznego;”.  Pobieżna  analiza  definicji 

prowadzi do wniosku, że Przystępujący nie złożył oferty, która wskazywałaby odmienny niż 

określony  przez  Zamawiającego  sposób  wykonania  zamówienia,  ponieważ  Zamawiający 

dop

uszczał każde rozwiązanie (każdą część zamienną) która spełnia postawione w części III 

SIWZ wymogi (tak wyrok KIO z dnia 17 września 2012 r. KIO 1866/12; wyrok KIO z dnia 3 

grudnia 2013 r. KIO 2674/13). 

W  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne,  służącym  do  wyłonienia  wykonawcy,  

z  którym  zostanie  zawarta  umowa  nie  zostały  wyłączone,  charakterystyczne  dla  prawa 

cywilnego  mechanizmy,  służące  ustaleniu  treści  składanego  oświadczenia  woli  (oferty).  

W  myśl  art.  14  Pzp,  przepisy  ustawy  -  Kodeks  cywilny  znajdują  swoje  zastosowanie  do 

czynności  podejmowanych  przez  zamawiającego  i  wykonawców  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie z brzmieniem 

art.  65  kodeksu cywilnego,  oświadczenie  woli  należy  tak  tłumaczyć,  jak  tego  wymagają  ze 

względu  na  okoliczności,  w  których  złożone  zostało,  zasady  współżycia  społecznego  oraz 

ustalone  zwyczaje;  w  umowach  należy  raczej  badać,  jaki  był  zgodny  zamiar  stron  i  cel 

umowy, aniżeli opierać się jej dosłownym brzmieniu. Pzp zawiera instrumenty, mające służyć 

ustaleniu  treści  oświadczenia  woli,  w  tym  ocenie,  czy  oferta  jest  zgodna  

z  SIWZ.  Przez  pryzmat  tych  przepisów  zbędne  było  również  korzystanie  przez 

Zamawiającego z uprawniania przewidzianego w art. 87 ust. 1 Pzp. Najpewniej Zamawiający 

podziela  stanowisko  Przystępującego  o  braku  jakichkolwiek  istotnych,  wymagających 

wyjaśnienia  kwestii,  na  które  zwraca  uwagę  Odwołujący.  Przystępujący  złożył  ważną, 

korzystną dla Zamawiającego ofertę, zawierającą konkretne produkty i ceny jednostkowe.  


Zaznaczono,  że  Zamawiający  w  poprzednich  latach  organizował  już  postępowanie 

przetargowe 

dotyczącego 

tożsamego 

przedmiotu 

zamówienia,  które 

wygrywał 

Przystępujący.  Zamawiający  ma  wiedzę  („z  urzędu”)  o  produktach  oferowanych  przez 

Przystępującego.  Wszystkie  oferowane  przez  Przystępującego  części  oraz  wykonywane 

remonty  opierają  się  na  posiadanej  wiedzy  inżynierskiej,  wieloletnim  doświadczeniu 

zawodowym,  obowiązujących  przepisach  (normach)  oraz  dokumentacji  technicznej 

wykonanej na bazie przekazanych do remon

tu części i podzespołów. Przystępujący posiada 

również  szereg  stosownych  certyfikatów  dotyczących  Oceny  Zdolności  Remontowej 

wydanych  na  podstawie  przeprowadzanych  audytów  jednostek  akredytowanych  przez  UE 

takich jak m.in.  Ośrodek  Badań  Atestacji  i  Certyfikacji,  Jednostka  Certyfikująca „TEST” czy 

też  Jednostka  Certyfikująca  „Hamilton”.  Przeprowadzone  oceny  zdolności  oraz  audyty 

gwarantują  wykonywanie  wszelkich  prac  remontowych  zgodnie  z  wymaganymi  przez 

Zamawiającego  przepisami,  normami  oraz  rozporządzeniami.  Wszystkie  te  okoliczności, 

choć  dla  sprawy  poboczne,  mają  istotne  znaczenie  dla  przebiegu  postępowania,  w  tym 

rękojmi należytego wykonania zamówienia jaką daje przedsiębiorstwo Przystępującego.  

Z tych względów Przystępujący wnosił o oddalenie odwołania w całości.  

W  piśmie  procesowym  z  dnia  2  lipca  2020  r.  Odwołujący  odnosząc  się  do  pisma 

Przystępującego  wskazał,  że jego stanowisko  abstrahuje  zarówno  od  treści  SIWZ jak  i jest 

wyrazem nieporozumienia dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia. Przystępujący pomija 

istotny  fakt,  że  przedmiotem  zamówienia  jest,  stosownie  do  nazwy  nadanej  przez 

Zamawiającego  -  „wykonywanie  remontów  podzespołów  kompleksów  strugowych  produkcji 

Caterpillar...".  Jest  więc  dość  oczywiste,  że  w  remontowanych  urządzeniach  zastosowane 

zostały części produkcji Caterpillar lub występujące w katalogu Caterpillar. Zwrócił uwagę na 

punkt  V.  cz.  III  SIWZ  (opis  przedmiotu  zamówienia)  -  kropka  czwarta  -  w  którym 

Zamawiający określił, że: „w przypadku zastosowania części zamiennych nieoryginalnych...". 

Nie może być zatem żadnej wątpliwości, że stanowisko Przystępującego sprowadzające się 

do  twierdzenia,  że:  „...  częścią  „oryginalną”  jest  nazwana  część,  która  obecnie  istnieje  w 

ramach  infrastruktury  Zamawiającego..."  jest  z  gruntu  błędne.  Zamawiający  wyraźnie 

odróżnił  sytuację  zastosowania  części  oryginalnych  (Caterpillar)  od  części  nieoryginalnych 

(innej  produkcji).  Dość  specyficzne  jest  też  stanowisko  Przystępującego  odnośnie 

rzekomego  wskazywania  przez  Zamawiającego  części,  które  obecnie  są  stosowane  w 

ramach  istniejącej  u  niego  infrastruktury.  Zamawiający  w  punkcie  III  cz.  III  SIWZ  ust.  5 

jednoznacznie  określa,  że  w  załącznikach  nr  6  i  7  do  SIWZ  znajduje  się  wykaz  części 

zamiennych, które mogą okazać się niezbędne do wykonania remontów, a zatem załączniki 

te  zawierają  wykaz  części,  które  są  przedmiotem  zamówienia.  Wbrew  temu  co  sądzi 

Przystępujący,  przedmiot  zamówienia  nie  został  opisany  za  pomocą  wymogów 


celowościowych,  funkcjonalnych  i  jakościowych,  w  takim  bowiem  przypadku  niemożliwe 

byłoby  skalkulowanie  oferty,  a  także  porównanie  złożonych  ofert.  Przedmiot  zamówienia 

został skonstruowany poprzez wskazanie oryginalnych części jakie Zamawiający przewiduje, 

że  zakupi,  a  wykonawcy  mogli  w  miejsce  części  oryginalnych  wskazać  zamienniki. 

Stanowis

ko  Przystępującego  jest  także  ewidentnie  sprzeczne  z  przepisami  Pzp,  które 

nakładają na każdego Zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia, a zatem 

tego  co  będzie  nabywane  w  ramach  postępowania,  a  nie  obowiązek  opisania  istniejącej 

infrastruktury. 

Podsumowując  Odwołujący  stwierdził,  że  zamiennikiem  w  przedmiotowym 

postępowaniu  jest  wyłącznie  część  nieoryginalna,  a  zatem  niepochodząca  od  Caterpillar, 

który  jest  producentem  strugów  mających  być  przedmiotem  remontów.  Takie  stanowisko 

znajduje pop

arcie nie tylko w treści dokumentów składających się na SIWZ, ale i w fakcie, że 

Zamawiający wypełniając kolumnę „Nr katalogowy" załączników nr 5, 6 i 7 do SIWZ posłużył 

się  numerami  z  dokumentacji  techniczno-ruchowej  dla  strugów  wyprodukowanych  przez 

Cate

rpillar.  Wymóg  złożenia  przez  wykonawców  oświadczeń,  na  które  Przystępujący 

wskazuje w punkcie 8 swojego pisma w żaden sposób nie zwalniał wykonawców oferujących 

zamienniki  od  obowiązku  ustawowego  wykazania  równoważności,  gdy  przedmiotem  oferty 

były zamienniki. 

Odwołujący  stwierdził,  że  co  do  zasady  zgadza  się  z  tezami  Przystępującego 

zawartymi w tej części jego pisma z dnia 21 maja 2020r. jednakże tezy te nie przystają do 

treści  oferty  jaką  Przystępujący  złożył  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Zgodzić  się  zatem 

należy z twierdzeniem, że Zamawiający dopuścił zaoferowanie części innych niż oryginalne 

pod  warunkiem  jednak,  że  będą  one  odpowiadały  wymaganiom  postawionym  przez 

Zamawiającego  w  części  III  SIWZ  oraz  że  wykonawca  oferujący  zamienniki  wykaże,  że 

sp

ełniają  one  te  wymagania,  czyli  wykaże,  że  oferowane  rozwiązania  zamienne  stanowią 

odpowiedniki części oryginalnych. Odwołujący zgadza się też, że wykonawcy mogli oferować 

części różnych producentów, wskazujących stosowne numery katalogowe w dedykowaną do 

tego kolumnę  arkusza  ofertowego,  jednakże  analiza  oferty  złożonej  przez  Przystępującego 

uzasadnia  tezę,  że  numery  katalogowe  wpisane  do  tego  arkusza  wcale  nie  pochodzą  od 

różnych producentów, lecz są kolejnymi numerami porządkowymi zbudowanymi w dokładnie 

ten  sam  sposób  (każdy  numer  w  obrębie  jednego  zadania  ma  dokładnie  taką  samą 

strukturę).  Odwołujący  nie  zgodził  się    natomiast  z  wnioskiem  Przystępującego,  że  mimo 

wskazania  różnych  części  po  różnych  cenach,  na  tę  samą  pozycję  będącą  przedmiotem 

zamówienia,  nie  będzie  żadnej  wątpliwości,  które  części  zostaną  użyte  w  ramach  danego 

etapu realizacji zamówienia. Jak już wyżej wspomniano, Zamawiający w tym postępowaniu 

dokonał jedynie pewnych założeń szacunkowych odnośnie ilości części, jakie będą podlegać 


wymia

nie.  Nie  jest  natomiast  pewne,  ile  ostatecznie  części  zostanie  wymienione  w 

rzeczywistości. Mogą się zatem pojawić trzy różne sytuacje na etapie wykonywania umowy: 

wykorzystana ilość części będzie dokładnie odpowiadać szacunkowi Zamawiającego; 

2)  wykorz

ystana ilość części będzie mniejsza od szacunków Zamawiającego; 

wykorzystana ilość części będzie większa od szacunków Zamawiającego. 

Zdaniem  Odwołującego,  jedynie  w  przypadku  numer  jeden  nie  pojawią  się 

wątpliwości  odnośnie  zastosowania  części  i  cen  określonych  przez  Przystępującego, 

natomiast  przypadek  ten  jest  najmniej  prawdopodobny,  a  prawdopodobieństwo  jego 

wystąpienia można ocenić jako znikome. W pozostałych dwóch przypadkach, Zamawiający 

stanie  przed  problemem  oferty  wariantowej,  ponieważ  jak  sam  Przystępujący  wskazuje, 

możliwe jest zastosowanie części A lub części B, a nie są one takie same i mają różne ceny. 

W ocenie Odwołującego nie ma żadnych przesłanek do odnoszenia cechy wariantowości do 

całego  sposobu  wykonania  zamówienia,  czy  też  przedmiotu  zamówienia.  Wariantowość 

może się pojawić w odniesieniu do małego nawet wycinka realizacji zamówienia, jeśli oferta 

wykonawcy  na  tym  odcinku  nie  jest  skonkretyzowana,  lecz  musi  prowadzić  do  wyboru  i  to 

wyboru arbitralnego, bowiem wzór umowy w postępowaniu nie przewiduje mechanizmu, wg 

którego  takiego  wyboru  można  by  dokonać.  Sugestia  Przystępującego,  że  zaoferowanie 

Zamawiającemu różnych części w odniesieniu do tego samego numeru katalogowego może 

wynikać  choćby  z  braku  dostępności  dokładnie  tych  samych  części  jest  tłumaczeniem 

nieudanym.  Po  pierwsze  jest  kwestią  drugorzędną  jakie  motywy  przyświecały 

Przystępującemu  w  takim  ukształtowaniu  oferty,  albowiem  przedmiotem  oceny  może  być 

jedynie zgodność czynności podejmowanych przez Zamawiającego z przepisami Pzp, które 

stały  się  podstawą  zarzutów  postawionych  przez  Odwołującego.  Po  drugie, 

prawdopodobieństwo, iż akurat w przypadku tych części, które zostały przez Zamawiającego 

powielone, wystąpił na rynku brak, a we wszystkich pozostałych przypadkach nie mamy do 

czynienia  z  takim  brakiem,  jest  bliskie  zeru.  W  ocenie  Odwołującego  stanowisko 

Przystępującego  należy  zakwalifikować  jako  nieudaną  próbę  obrony  procesowej 

nieprawidłowości  w  jego  ofercie.  Przykłady  innych  postępowań  podane  przez 

Przystępującego  nie  mogą  stanowić  żadnego  wytłumaczenia  dla  niezgodności  jakie 

występują w ofercie będącej przedmiotem Odwołania. 

Odnosząc się do stanowiska Przystępującego w kwestii charakteru oferty wariantowej 

lub  wielości  ofert Odwołujący  stwierdził,  że przedstawione stanowisko oraz  orzeczenie KIO 

1313/19  jak  i  KIO 

1866/12  odnoszą  się  do  innego  stanu  faktycznego  niż  występujący  w 

przedmiotowej  sprawie.  Nie  ma  żadnych  uzasadnionych  podstaw  prawnych  twierdzenie 

Przystępującego,  że  regulacja  zawarta  w  art.  82  ust.  1  Pzp  odnosi  się  wyłącznie  do 

problematyki  powielenia  przez  tego  samego  wykonawcę  oświadczeń  woli  stanowiących 

ofertę  (w  rozumieniu  złożenia  dwóch  formularzy  ofertowych).  Takie  rozumienie  oferty 


obejmuje  jedynie  jej  aspekt  techniczny  a  nie  formalno-

prawny.  Nie  można  abstrahować  od 

rodzaju  przedmiotu  zamówienia,  albowiem  w  przypadku  zamówienia  na  np.  roboty 

budowlane, gdzie Z

amawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez projekt budowlany, a 

wykonawcy jedynie podają cenę, złożenie wielu formularzy ofertowych lub podanie kilku cen 

będzie traktowane jako złożenie więcej, niż jednej oferty. Jednakże w przypadku dostaw lub 

usług,  jeśli  to  wykonawcy  określają  dostarczane  elementy  np.  poprzez  wskazanie  ich 

numerów katalogowych, przez ofertę można rozumieć zarówno łącznie całość oświadczenia 

woli  danego  wykonawcy  stanowiący  konglomerat  jego  zobowiązań  i  oferowanych  cen  jak  i 

każdą  poszczególną  cenę  na  pojedyncze  składniki  oferty,  ponieważ  każda  taka  cena  jest 

również  ofertą  i  w  takim  rozumieniu  techniczny  formularz  ofertowy  (kosztorys)  stanowi 

prezentację  wielu  ofert.  Orzeczenia  Krajowej  Izby  Odwoławczej  dotyczą  innego  stanu 

faktycznego, w którym wykonawca podał różnych producentów przy utrzymaniu jednakże tej 

samej ceny, a przy tym w postępowaniach tych przedmiot zamówienia (ilościowo) był przez 

zamawiającego  skonkretyzowany,  a  zatem  nie  zachodził  dylemat  mechanizmu  wyboru,  o 

którym Odwołujący pisał już kilkakrotnie. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i 

Uczestnika  postępowania  odwoławczego,  uwzględniając  zgromadzony  materiał 

dowodowy, jak 

również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska zawarte w SIWZ, 

złożonych  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  ofertach,  wyjaśnieniach, 

odwołaniu,  a także  wyrażone  ustnie  i  pisemnie  na  rozprawie  i  odnotowane 

protokole, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących 

odrzuceniem  odwołania  w  całości  w  trybie  art.  189  ust.  2  Pzp  i  nie  stwierdziwszy  ich,  Izba 

skierowała odwołanie na rozprawę. 

Ponadto  Izba  ustaliła,  że  wykonawca  wnoszący  odwołanie  posiada  interes  

w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  

w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179 

ust. 1 Pzp

. Możliwość dokonania w sposób nieprawidłowy czynności badania i oceny ofert, w 

tym decyzja o zaproszeniu do udziału w aukcji Wykonawcy, którego ważność i prawidłowość 

oferty  jest  kwestionowana,  pozbawia  Odwołującego  możliwości  uzyskania  zamówienia. 

Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 Pzp.  


Izba dopuściła do udziału w postępowaniu wykonawcę TechMad Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Katowicach 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  po  stronie 

Zamawiającego.  

Izba ustaliła: 

Z

godnie z opisem przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ) przedmiotem zamówienia 

jest  wykonywanie  remontów  podzespołów  kompleksów  strugowych  produkcji  Caterpillar  z 

podziałem na zadania. Remont ma na celu przywrócenie pełnej sprawności urządzenia oraz 

możliwości  jego  eksploatacji  w  podziemnych  zakładach  górniczych  zgodnie  z 

obowiązującymi  przepisami  prawa.  Przez  urządzenia  rozumie  się  podzespoły  kompleksów 

strugowych  produkcji  Caterpillar  objęte  przedmiotem  zamówienia.  Zakres  remontu 

obejmować będzie następujące czynności: 

czyszczenie,  demontaż,  weryfikacja  stanu  technicznego  urządzenia  (w  każdym 

urządzeniu), 

wymiana  uszkodzonych  części  (opcjonalnie  w  zależności  od  stanu  technicznego 

danego urządzenia), 

montaż (opcjonalnie w zależności od stanu technicznego danego urządzenia) 

próby  ruchowe  (opcjonalnie  w  zależności  od  stanu  technicznego  danego 

urządzenia), 

zabezpieczenie  antykorozyjne  (opcjonalnie  w  zależności  od  stanu  technicznego 

danego urządzenia). 

Szczegółowe  zakresy  czynności  remontowych  w  poszczególnych  zadaniach  

i  w  odniesieniu  do  poszczególnych  urządzeń  objętych  przedmiotem  zamówienia  określone 

zostały  w  załączniku  nr  5  do  SIWZ.  Niezbędny  do  wymiany  pakiet  części  zamiennych 

zostanie  szczegółowo  określony  przez  Wykonawcę  po  demontażu  i  weryfikacji  urządzenia  

i  musi  zapewniać  przywrócenie  parametrów  technicznych  urządzenia  i  wymiarów  jego 

elementów do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową. Zakres remontu i niezbędny 

do  wymiany  pakiet  części  zamiennych,  wraz  z  wynikającą  z  nich kalkulacją  wynagrodzenia 

sporządzoną na zasadach określonych w Umowie, każdorazowo wymagać będzie akceptacji 

przez Zamawiającego. Wykaz części zamiennych, które wedle wiedzy Zamawiającego mogą 

się  okazać  niezbędne  do  wykonywania  remontów  w  ramach  poszczególnych  Zadań, 

zawierają załączniki nr 6 i 7 do SIWZ. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  zastosować  -  w  przypadku  konieczności  wymiany  - 

fabrycznie  nowe  części  zamienne,  o  parametrach  nie  gorszych  niż  części  oryginalne, 

spełniające  wymogi  obowiązujących  aktualnych  przepisów.  Zastosowane  części  zamienne 

wykonane będą zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową danego urządzenia.  


Urządzenie  do  remontu  zostanie  przetransportowane  z  siedziby  Zamawiającego  do 

zakładu  Wykonawcy  własnym  staraniem  i  na  koszt  oraz  ryzyko  Zamawiającego.  

Po  wykonaniu  remontu,  wyremontowane  urządzenie  oraz  zdemontowane  części  

i podzespoły Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego własnym 

staraniem i na własne ryzyko. Zamawiający w każdym przypadku może jednak zdecydować, 

że wyremontowane urządzenie wraz ze zdemontowanymi częściami i podzespołami zostanie 

dostarczone  z  zakładu  Wykonawcy  do  siedziby  Zamawiającego  transportem 

zorganizowanym  przez  Zamawiającego  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  (w  takim 

przypadku  wydanie  wyremontowanego  urządzenia  Zamawiającemu  przedstawiciele  Stron 

kwitować będą na dokumencie dostawy). Po zakończeniu remontu Wykonawca zobowiązany 

jest przekazać protokołem zwrotu zużyte części wymienione w ramach remontu. 

W Rozdzi

ale IV SIWZ wskazano, że Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia 

oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta 

wariantowa). 

Zamawiający  wymagał  złożenia  wraz  z  ofertą  następującej  dokumentacji 

(niepodlegającej uzupełnieniu): 

oświadczenie  Wykonawcy,  że  remonty  będące  przedmiotem  postępowania, 

wykonane  zostaną  w  sposób  gwarantujący  bezpieczną  eksploatację  wyremontowanych 

urządzeń/podzespołów/elementów/części  zamiennych  i  w  żadnym  wypadku  nie  spowodują 

wytworzen

ia nowej maszyny/urządzenia – w związku z tym nie będzie wymagane dokonanie 

ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem 

prawnym; 

oświadczenie  Wykonawcy,  że  remonty  urządzeń/podzespołów/elementów/części 

zamiennych  będące  przedmiotem  postępowania,  wykonane  zostaną  zgodnie  z  dobrą 

praktyką  inżynierską,  w  celu  przywrócenia  parametrów  określonych  w  DTR/instrukcji 

użytkowania.  Maszyna  lub  urządzenie,  w  których  zastosowany  zostanie  wyremontowany 

element/podzespół/część  zamienna  będą  posiadały  poziom  bezpieczeństwa,  co  najmniej 

równy poziomowi bezpieczeństwa wymaganego przez pierwotne regulacje będące podstawą 

wprowadzenia maszyny/urządzenia do obrotu. 

Obowiązkiem Wykonawcy po wykonaniu remontu będzie złożenie dokumentacji wraz 

z  wyremontowanym  urządzeniem  potwierdzającej,  że  w  przypadku  zastosowania  części 

zamiennych nieoryginalnych, że zastosowane części zamienne posiadają te same parametry 

techniczne  co  części  oryginalne  i  spełniają  wymagania  aktualnych  norm  i  przepisów  inne 

dokumenty,  które  zgodnie  z  aktualnym  stanem  prawnym,  będą  wymagane  do  stosowania 

wyremontowanego  urządzenia  w  podziemnych  zakładach  górniczych  wydobywających 

węgiel  kamienny,  w  których  występuje  zagrożenie  metanowe  i  zagrożenie  wybuchem  pyłu 

węglowego. 


W  tabelach 

Wykaz  części  zamiennych,  Zamawiający  podał  wyszczególnienie 

materiałów  według  katalogu  producenta  i  nr  katalogowy  części.  Następnie  zmodyfikował 

tabelę  przez  wprowadzenie  rubryki  zobowiązującej  Wykonawcę  w  przypadku  oferowania 

części  zamiennych  do  podania  nr  katalogowego  zamiennika  /należało  uzupełnić  

w przypadku oferowania zamienników spełniających wymagania zawarte w pkt. III OPZ/.  

Biorąc  powyższe  ustalenia  pod  uwagę,  Izba  uznała,  że  odwołanie  podlegało 

oddaleniu w całości.  

Zarzuty dotyczące naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 82 ust. 1 Pzp oraz 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp 

– Izba uznała za niezasadne. 

Na wstępie przypomnieć należy, że Odwołujący formułując zarzut naruszenia art. 89 

ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 82 ust. 1 Pzp podn

osił, że Przystępujący w treści załączników nr 

6  i  7  do  SIWZ

, w odniesieniu do jednego rodzaju części zamiennej o konkretnym numerze 

katalo

gowym  producenta  urządzenia,  zaoferował  zamienniki  o  dwóch  różnych  numerach 

katalogowych  i  w  różnych  cenach,  bądź  zamienniki  o  tej  samej  cenie  ale  różnym  numerze 

katalogowym

, co w opinii Odwołującego przesądzało o tym, iż wykonawca ten złożył w tym 

zakresie dwie oferty na tą część. 

Przechodząc  do  rozpoznania  powyższego  zarzutu  wskazać  po  pierwsze  należy,  że 

jak  wskazuje 

się  w  orzecznictwie  Izby  dla  złożenia  dwóch  ofert  co  do  zasady  należałoby 

oczekiwać  złożenia  dwóch  formularzy  cenowych  i  dalszych  wymaganych  postanowieniami 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  dokumentów.  Dopiero  w  takiej  sytuacji  można 

byłoby  uznać,  że  jeden  wykonawca  złożył  dwie  oferty  w  jednym  postępowaniu,  a  taka 

sytuacji w niniejszym postępowaniu nie miała miejsca. Przystępujący w postępowaniu złożył 

jedną  ofertę,  w  której  zaoferował  konkretnie  oznaczony  zamiennik  do  konkretnej  części 

oryginalne

j  wymienionej  przez  Zamawiającego  w  tabeli,  a  więc  zgodnie  z  opracowanym 

przez  Zamawiającego formularzem  oferty.  Ponadto  co istotne każda  z  pozycji  zawartych w 

załącznikach  nr  6  i  7  do  SIWZ  została  uzupełniona  bez  dublowania  zamienników  w 

jakiejkolwiek  pozycji. 

Zauważyć  należy,  że  z  treści  SIWZ  nie  wynikało  aby  Zamawiający 

zabraniał  wykonawcom  oferowania  w  odniesieniu  do  jednej,  konkretnej  części  oryginalnej 

wskazanej  w  kilku  pozycjach  tabeli,  dwóch  różnych  zamienników,  o  różnych  numerach 

katalogowych  bądź  cenach.  Odwołujący  na  taki  zapis  nie  wskazał  ani  w  odwołaniu  ani  w 

trakcie rozprawy przed Izbą. Skład orzekający uznał więc, że skoro w SIWZ brak było zakazu 

zaoferowania  w  odniesieniu  do  jednej 

części  oryginalnej  znajdującej  się  w  urządzeniu  i 

wskazanej  w 

formularzu  tylko  jednego  zamiennika,  to  sposób  sformułowania  przez 

Przystępującego  jego  oferty  w  tym  zakresie  był  prawidłowy  i  nie  można  było  uznać,  że 


oferując dwa zamienniki na jedną część wskazaną w kilku miejscach tabeli, złożył on w tym 

zakresie  dwie  oferty. 

W  ocenie  Izby  sporządzony  przez  Zamawiającego  OPZ  pozostawiał 

wykonawcom  całkowitą  swobodę  co  do  pochodzenia  oferowanych  przez  nich  części 

zamiennych,  to  jest  części,  które  mają  zostać  zastosowane  w  ramach  wykonywanych 

remontów jeżeli spełniały one wymogi SIWZ. Również stwierdzić należy, że skoro pozycje w 

załącznikach 6 i 7 do SIWZ zostały przez Zamawiającego opisane bardzo precyzyjnie (jedna 

po  drugiej  z  odniesieniem  do  numerów  katalogowych  części  obecnie  zastosowanych,  z 

każdorazowym  podaniem  ilości  wymaganych  sztuk),  to  nie  ma  żadnej  wątpliwości,  które 

części  zaoferowane  przez  Przystępującego  zostaną  zastosowane  w  ramach  danego  etapu 

realizacji  przedmiotu  zamówienia,  nawet  jeżeli  w  innym  miejscu  wskazane  zostały  części 

innego producenta. Na marg

inesie wskazać należy, że skład orzekający podziela stanowisko 

prezentowane  w  orzecznictwie 

Izby,  że  nie  można  traktować  wskazania  kilku  producentów 

poszczególnych  towarów,  jako  złożenia  kilku  ofert  przez  danego  Wykonawcę  (tak  KIO  w 

wyroku  z  dnia  22  lipca 

2019  r.  KIO  1313/19).  W  konsekwencji  skład  orzekający  za 

niezasadny uznał zarzut dotyczący naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 82 ust. 1 Pzp.  

Izba za niezasadny uznała również  zarzut dotyczący naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp poprzez zaniecha

nie odrzucenia oferty Przystępującego pomimo tego, że oferta ta jako 

zawierająca  –  zdaniem  Odwołującego  –  dwie  różne  oferty  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ. 

Odwołujący  wskazywał,  że  w  części  I  rozdziale II  pkt  III  SIWZ  Zamawiający  postanowił,  że 

wykonawca mo

że złożyć tylko jedną ofertę, bez możliwości składania ofert wariantowych.  

Odnosząc  się  do  powyższego  zarzutu  wskazać  należy,  że  wbrew  twierdzeniom 

Odwołującego  nie  sposób  uznać,  że  Przystępujący  złożył  ofertę,  która  wskazywałaby 

odmienny  niż  określony  przez  Zamawiającego  sposób  wykonania  zamówienia,  ponieważ 

Zamawiający  dopuszczał  każde  rozwiązanie  (każdą  część  zamienną)  która  spełnia 

postawione  w  części  III  SIWZ  wymogi,  w  tym  również  zaoferowanie  kilku  zamienników  w 

odniesieniu  do  jednej  części  oryginalnej  wskazanej  w  formularzu.  Ponadto  jak  już  wyżej 

wskazano,  również  nie  sposób  uznać,  że  Przystępujący  w  niniejszym  postępowaniu  złożył 

dwie oferty. 

Odnośnie  zarzutu  dotyczącego  błędu  w  obliczeniu  ceny  to  Izba  w  składzie 

orzekającym również ten zarzut uznała za niezasadny. 

Wskazać należy, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę 

jeżeli zawiera ona błąd w obliczeniu ceny. Błąd w obliczeniu ceny zachodzi, jeśli cena oferty 

została obliczona w sposób niezgodny ze sposobem jej obliczenia podanym w dokumentacji 

przetargowej  lub  w  cenie  oferty  uwzględniono  niewłaściwą  stawkę  podatku  VAT. 

Zamawiający  natomiast  nie  zawarł  w  SIWZ  konkretnych  wymagań  odnośnie  sposobu 


obliczenia  ceny,  z  którymi  oferta  Przystępującego  byłaby  niezgodna.  Za  taki  błąd  wbrew 

stanowisku  Odwołującego  nie  sposób  uznać,  że  części  zamienne  o  różnych  modelach 

katalogowych posiadają inną cenę. Podkreślić należy, że Odwołujący nie wykazał ponadto, 

aby  Przystępujący  w  odniesieniu  do  tej  samej,  identycznej  części  zamiennej  wskazanej  w 

formularzu zaoferował  dwie różne  ceny.  Zgodzić  się również  należało  z  Zamawiającym,  że 

różne zamienniki części zamiennej charakteryzują się tym, że mogą być wykonane w różnej 

technologii,  posiadać  pewne  różnie  które  mają  wpływ  na  ich  cenę.  W  konsekwencji,  skład 

orzekający uznał, że Zamawiający nie naruszył art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

Skład  orzekający  za  niezasadny  uznał  również  zarzut  dotyczący  naruszenia  art.  89 

ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 30 ust. 5 Pzp. 

Wskazać  należy,  że  przewidziany  w  art.  30  ust.  5  Pzp  obowiązek  wykonawcy, 

aktualizuje  się  tylko  w  przypadku,  gdy  Zamawiający  -  z  uwagi  na  specyfikę  przedmiotu 

zamówienia  i  brak  możliwości  opisania  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą  dostatecznie 

dokładnych  określeń  -  dokona  opisu  przedmiotu  zamówienia  poprzez  wskazanie 

konkretnego produktu lub usługi wraz z towarzyszącym takiemu wskazaniu sformułowaniem 

„lub  równoważny”  i  -  co  istotne  -  wraz  z  precyzyjnym  określeniem  przez  zamawiającego 

minimalnych parametrów równoważności produktów lub usług, w oparciu o które dokonana 

zostanie ocena spełnienia wymagań opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast w niniejszym 

postępowaniu  nie  ulega  wątpliwości,  że  Zamawiający  nie  opisał  przedmiotu  zamówienia  w 

wyżej określony sposób, co oznacza, że po stronie Przystępującego nie istniał - wynikający z 

art.  30  ust.  5  Pzp  - 

obowiązek  wykazywania  na  etapie  składania  oferty  równoważności 

oferowanych  przez  Przystępującego  części  zamiennych.  Ponadto  jedynym  wymogiem  tak 

naprawdę  dla  oferowanych  przez  wykonawców  zamienników  części  było  zgodnie  z 

postanowieniem III części SIWZ pkt III ppkt 1, aby były one fabrycznie nowe, o parametrach 

nie gorszych 

niż części oryginalne, spełniające wymogi obowiązujących aktualnie przepisów. 

Ponadto 

Zamawiający wymagał, aby zastosowane części zamienne były wykonane zgodnie 

z dokumentacją techniczno-rozruchową urządzenia.  

Reasumując,  Izba  w  składzie  orzekającym  stwierdziła,  że  w  dokumentacji 

postępowania  brak  było  wymogu  wykazania  przez  wykonawców,  że  oferowane  przez  nich 

części zamienne są równoważne w zakresie jakichkolwiek parametrów w stosunku do części 

zamiennych opisanych przez Zamawiającego, a ponadto ustalono, że Zamawiający w treści 

SIWZ nie określił jakichkolwiek parametrów równoważności. 

Skład  orzekający  uznał  ponadto,  że  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego, 

Zamawiający  w  niniejszym  postępowaniu  dopuścił  zastosowanie  przez  wykonawców  w 

ramach  wykonywanych  remontów  podzespołów  części  zamiennych,  wyprodukowanych 

przez  różnych  producentów,  a  okoliczności  tej  nie  zmienia  –  wbrew  stanowisku 


Odwołującego  –  nazwa  niniejszego  postępowania.  Nie  sposób  również  uznać  za  zasadne 

stanowisko  Odwołującego,  że  załącznikach  nr  6  i  7  do  SIWZ  znajduje  się  wykaz  części 

zamiennych, które mogą okazać się niezbędne do wykonania remontów, a zatem załączniki 

te zawierają wykaz części, które są przedmiotem zamówienia.  Wskazać bowiem należy, że 

w  kolumnie  6  np.  załącznika  nr  7  do  SIWZ  Zamawiający  wprost  wskazał,  że  istnieje 

możliwość  zaoferowania  zamiennika  części  wskazanej  w  kolumnie  nr  4  o  numerze 

katalogowym wskazanym w 

kolumnie nr 5 ww. załącznika.  

W  konsekwencji  stwierdzenia,  że  zarzuty  odwołania  dotyczące  zaniechania 

odrzucenia  oferty  Przystępującego  okazały  się  niezasadne,  skład  orzekający  uznał,  że 

Zamawiający nie naruszył również art. 91b ust. 1 Pzp, poprzez zaproszenie Przystępującego 

do udziału w aukcji elektronicznej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

Pzp,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  zgodnie  z  §  5  ust.  3  pkt  1,  §  3  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania 

oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U. 

2018, poz. 972). 

Przewodniczący:…………………………………… 


wiper-pixel