KIO 106/20 POSTANOWIENIE dnia 29 stycznia 2020 r.

Data: 6 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 106/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

K

rajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  w  dniu  29  stycznia  2020  r.  w  Warszawie  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania  odwoławczego  odwołania  wniesionego  

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2020 r. przez wykonawcę Tomed 

sp. z o.o. w Warszawie 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Szpital  Uniwersytecki  

w Krakowie 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Tomed  sp.  z  o.o. w  Warszawie  kwoty  13.500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynastu 

tysięcy pięciuset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 106/20 

U z a s a d n i e n i e 

Szpital  Uniwersytecki  w  Krakowie,  zwany 

dalej  „zamawiającym”,  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”, 

którego przedmiotem jest „dostawa materiałów anestezjologicznych”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 27 sierpnia 2019 r., nr 2019/S 164-402097. 

20  stycznia  2020  r.  wykonawca  Tomed  sp.  z  o.o.  w  Warszawie,  zwany  dalej 

„odwołującym”, wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

28  stycznia  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołujący  przesłał  Prezesowi 

Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  W  myśl 

zaś art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w 

wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

O

dwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  całości  wniesionego  przez 

siebie odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa 

Izba 

Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8,  art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90  %  wpisu.  Analogiczne  brzmienie 

posiada  przepis 

§ 5  ust.  1 pkt  3 lit.  a rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca 

2010  r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  powołanego  rozporządzenia, 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  13.500,00 

zł,  stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Izba postanowiła oddalić wniosek odwołującego o dokonanie na jego rzecz zwrotu z 

rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych całości kwoty uiszczonej tytułem wpisu 

od  odwołania  (wniosek  w  piśmie  odwołującego  z  dnia  28.01.2020  r.,  w  aktach  sprawy). 

Stwierdzono, że – wbrew stanowisku odwołującego – w sprawie nie znajduje zastosowania 

przepis 

§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w 


sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. Przepis ten stanowi, że w przypadku 

umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli zamawiający uwzględnił w części 

zarzuty  przedstawione  w  od

wołaniu  i  pozostałe  zarzuty  zostały  przez  odwołującego 

wycofane,  a  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił, 

wypełniając  wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca  albo 

wykonawca,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł 

sprzeciwu  wobec  uwzg

lędnienia  części  zarzutów,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu 

odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Wzięto pod uwagę, że zamawiający – do chwili wydania postanowienia – nie przesłał 

Izbie  żadnego  oświadczenia  o  uwzględnieniu  jakiegokolwiek  z  zarzutów  przestawionych  w 

odwołaniu.  Okoliczność,  że  zamawiający,  po  wniesieniu  odwołania,  wykonał  czynności  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  które  częściowo  okazały  się  zgodne  z  żądaniami 

odwołania,  nie  jest  równoznaczne  ze  złożeniem  przez  zamawiającego  procesowego 

oświadczenia  o  uwzględnieniu  zarzutów  odwołania  w  całości  lub  części.  Dostrzeżenia 

wymaga  również  fakt,  że  oświadczenie  o  uwzględnieniu  odwołania  wnosi  się  do  Izby.  Na 

uwa

gę  zasługiwał  również  fakt,  że  odwołujący  w  swym  piśmie  z  28.01.2020  r.  złożył 

oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  w  całości,  a  nie  w  zakresie  zarzutów  pozostałych,  to 

jest zarzutów nieuwzględnionych przez zamawiającego.  

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Izba  stwierdziła,  że  wniosek  odwołującego  nie 

zasługiwał na uwzględnienie.  

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel