KIO 1061/20 WYROK dnia 7 lipca 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1061/20 

WYROK 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

Protokolant:             Piotr Kur         

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  3  lipca  2020  r. w  Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2020 r. przez wykonawcę MILIMEX 

S.A., ul. Olimpijska 7, 41-

100 Siemianowice Śląskie w postępowaniu prowadzonym przez 

Gminę Miejską Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory 

przy  udziale  wykonaw

ców  Konsorcjum  Firm:  1)  ARS  LONGA  Konserwacja Dziel  Sztuki                        

i  Obiektów  Zabytkowych  J.D.M.  M.  Sp.  Jawna  (Lider);  2)  WodPol  Sp.  z  o.o.  (Członek 

Konsorcjum), z adresem dla siedziby lidera konsorcjum: ul. Podgórki Tynieckie 71, 30-

Kraków zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie  

2. k

osztami postępowania obciąża MILIMEX S.A., ul. Olimpijska 7, 41-100 Siemianowice 

Śląskie i:  

2.1.  zalicz

a  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę                

MILIMEX  S.A.,  ul.  Olimpijska  7,  41-

100  Siemianowice  Śląskie tytułem  wpisu od 

o

dwołania;   


zasądza  od  wykonawcy  MILIMEX  S.A.,  ul.  Olimpijska  7,  41-100  Siemianowice 

Śląskie  na  rzecz  Gminy  Miejskiej  Żory,  Al.  Wojska  Polskiego  25,  44-240  Żory 

kwotę

zł  63  gr  (słownie:  czterysta  osiemdziesiąt  złotych  sześćdziesiąt  trzy 

grosze

) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu dojazdu 

na 

rozprawę; 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843

z  późn.  zm.)

na  niniejszy  wyrok  -  

w  termin

ie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1061/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego pn: 

„Renowacja zespołu parkowo pałacowego w Żorach - Baranowicach - 

Etap  I”;  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.12.2019 r. pod nr 2019/S 246-

604661 przez: 

Gminę 

Miejską Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory zwaną dalej: „Zamawiającym” 

W  dniu  08.05.2020  r. 

(przez  elektroniczną  platformę  zakupową  Open  Nexus) 

Zamawiający poinformował o odrzuceniu - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz. 

1843)  zwanej  dalej: 

„Pzp”  oferty  MILIMEX  Spółka  Akcyjna,  ul.  Olimpijska  7,  41-100 

Siemianowice  Śląskie  zwanej  dalej:  „MILIMEX  Spółka  Akcyjna”  albo  „Odwołującym”

Dodatkowo,  poinformował  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  firmy:  Konsorcjum  Firm:                    

1)  ARS  LONGA  Konserwacja  Dziel  Sztuki  i  Obiektów  Zabytkowych  J.D.M.  M.  Sp.  Jawna 

(Lider);  2)  WodPol  Sp.  z  o

.o.  (Członek  Konsorcjum),  z  adresem  dla  siedziby  lidera 

konsorcjum:  ul.  Podgórki  Tynieckie  71,  30-398  Kraków  zwana  dalej:  „Konsorcjum  ARS 

LONGA

  albo  „Przystępującym”.  Stwierdził:  „(…)  Zamawiający wezwał  wykonawcę  zgodnie                

z art. 90 ustawy pz

p do wyjaśnień rażąco niskiej ceny m.in. pozycji: 

- 236 kosztorysu tj. tynki cementowo-wapienne, lekkie, gr.15 mm, wykonane z zaprawy 

do renowacji zabytków „antypleśniowej”. Wg opisu w PB miała być użyta do wykonania 

tych  prac  zaprawa  do  renowacji  zabytków  „antypleśniowa”,  przeznaczona  do  obiektów 

zabytkowych.  Cena  jednostkowa  w  kosztorysie  - 

48,42zł/m2,  przyjęta  do  wyceny  według 

Zamawiającego  nie  gwarantuje  zastosowania  zaprawy  do  obiektów  zabytkowych.  Cena 

podana w zestawieniu materiałów poz. 10 i poz. 11 w wysokości 400zł/t tj. 0,4zł/kg to cena 

zwykłego  tynku  maszynowego  a  nie  tynku  do  obiektów  zabytkowych,  którego  cena  za 

zaprawę  typu  Sanierputz  (uzyskana  od  przedstawiciela  handlowego  firmy  REMMERS) 

wynosi 4,47 zł/kg i zużycie 8,5 kg/m2 tynku o grubości I cm. Przy grubości 1,5 cm wartość 

samej zaprawy tynkarskiej wynosi 56,99 zł. 

Wykonawca  wyjaśnił,  że  w  poz.  236  przyjęta  została  następująca  kalkulacja 

jednostkowego kosztu wykonania prac ujętych w tej pozycji: 

Przyjęto  zastosowanie  renowacyjnej  zaprawy  tynkarskiej  Torggler  EKOR  44R  (karta 

techniczna  w  załączeniu  -  Załącznik  nr  3).  Jest  to  zaprawa  tynkarska,  do  wykonywania 

tynków  renowacyjnych  na  ścianach  i  sufitach,  polecana  do  podłoży  zawilgoconych                            


i  zasolonych,  dedykowana  do 

powierzchni  podatnych  na  kapilarne  podciąganie  wody, 

służąca do zapobieganiu powstawania wykwitów i pleśni w obiektach zabytkowych. 

Zużycie  dla  wykonania  1,5  cm  warstwy  tynku  -  18  kg/m2.  Cena  jednostkowa  -  0,52  zł/kg 

(zgodnie  z  załączoną  ofertą  -  Załącznik  nr  4  do  wyjaśnień  z  20.04.2020  r.).  Cena  masy 

tynkarskiej na lm2 przy założeniu grubości 15mm - 9,36 zł/m2. 

Do tego założono aplikację emulsji zwiększającej przyczepność  - Torggler Neoplast Latex 

(karta  techniczna  w  załączeniu  -  Załącznik  nr  5  do  wyjaśnień  z  20.04.2020  r.).  Zużycie  na 

1m2  -  0,2  kg/m2,  cena  za  1  kg  - 

13,5  zł  (zgodnie  z  ofertą  stanowiącą  załącznik  nr  4  do 

wyjaśnień z 20.04.2020 r.). Cena materiału na 1 m2 — 2,70 zł/m2. 

Nakłady  robocizny  na  wykonanie  warstwy  tynku  przyjęto  zgodnie  ze  wskazaną                                     

w  przedmiarach  podstawą  wyceny  -  KNR  K-04  0304-02  w  ilości  0,5426  r-g/m2.  Przy 

założeniu  rynkowej  stawki  robocizny  na  poziomie  35  zł/r-g,  jednostkowy  koszt  robocizny 

związanej z wykonaniem tynku wynosi 18,99 zł/m2. Do tego założono potrzebne nakłady na 

wykonanie obrzutki - 

koszt w wysokości 30% kosztu wykonania tynku, czyli 6,33 zł/m2 

Łączny  koszt  wykonania  tynku  wynosi  37,38  zł/m2  i  jest  niższy  od  zaoferowanej  ceny 

ofertowej.  Zaoferowana  cena  48,42  zł/m2  zawiera  jeszcze  zapas  na  ewentualne 

oczyszczenie podłoża, oraz narzut kosztów ogólnych i zysk. 

Po  analizie  wyjaśnień  Zamawiający  uznał,  że  oferent  wykonał  kalkulację  w  oparciu                            

o  zaprawę  tynkarską  Torggler  EKOR  44R  natomiast  w  Projekcie  Budowlanym  (opisie  do 

projektu  architektury)  była  wymagana  zaprawa  firmy  Remmers.  Oferent  przyjął  materiał 

niezgodny 

z  projektem  budowlanym,  który  był  zatwierdzony  przez  SWKZ  również                            

i w szczególności pod kątem zastosowanych materiałów. W opisie do pozycji przedmiarowej 

236  jest  wyraźne  wskazanie,  że  należy  w  materiale  do  tej  poz.  przyjąć  cyt.  „zaprawa  do 

renowacji  zabytków  "antypleśniowa”  przeznaczona  do  obiektów  zabytkowych  wg.  opisu                  

w  PB”.  Opis  dotyczący  rodzaju  tynków  znajduje  się  na  stronie  22  opisu  do  projektu 

architektury: „Opracowanie tynków na parterze budynku. W związku z wykonaniem przepon 

poziomych  zaleca  się  wykonanie  w  pasie  od  posadzki  na  wysokość  1,5  m  tynków 

renowacyjnych  (w  przypadku  polichromii  w 

holu głównym  postępować  zgodnie  z  odrębnym 

opracowaniem).  Zaleca  się  zastosowanie  tynku  solochłonnego  Grundputz  oraz  tynku 

renowacyjnego  Sanierputz  - 

stara  biel.  Pozostałe  tynki  wykonać  w  technologii  tynków 

tradycyjnych,  cementowo-wapiennych,  produktem  Rem

mers  Putzmörtel.  Opracowanie 

tynków na wyższych kondygnacjach budynku. zasada obrzutki jak wyżej. tynkować w całości 

w  technologii  tynków  tradycyjnych,  cementowo-wapiennych,  produktem  remmers 

putzmörtel”

Zgodnie z SIWZ jeżeli w dokumentacji przetargowej element przedmiotu zamówienia został 

wskazany poprzez znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces lub 

opisano element przedmiotu zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, 


aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 

30  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  pzp,  ewentualne  wskazania  na  takie  elementy  przedmiotu 

zamówienia  należy  odczytywać  z  wyrazami  „lub  równoważny”.  Zamawiający  dopuszcza                   

w  takim  przypadku  oferowanie 

elementów  równoważnych  pod  warunkiem,  że  zapewnią 

uzyskanie  parametrów  technicznych  nie  gorszych  od  założonych  w  ww.  dokumentacji 

przetargowej.  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać  w  ofercie  jakie  elementy  zostały 

zmienione  i  określić  jakie  elementy  w  ich  miejsce  proponuje.  Ponadto  winien  wykazać                       

w sposób nie budzący wątpliwości, że wskazane rozwiązania są równoważne. 

Wykonawca  składając  ofertę  nie  poinformował  Zamawiającego,  że  zmienił  zaprawę 

tynkarską  firmy  Remmers  na  Torggler  EKOR  44R  tym  samym  nie  podjął  nawet  próby 

wykazania, że przyjęta w ofercie zaprawa tynkarska jest równoważna. Zgodnie z art. 30 ust. 

5 ustawy Pzp, oraz wyrokiem KIO (1838/16) to obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie, 

że  pomiędzy  oferowanym  przez  niego  produktem  a  produktem  wymaganym  przez 

Zamawiającego zachodzi równoważność. Krajowa lzba Odwoławcza w wyroku z 18 sierpnia 

2016  r.  (KIO  1391/16,  KIO  1416/16,  KIO  1418/16)  przypomniała,  że  dokumenty  mające 

wykazać  równoważność  są  elementem  składanej  oferty,  w  związku  z  czym  nie  podlegają 

uzupełnieniu. Powyższe stanowisko Zamawiającego potwierdza również wyrok KIO (40/18). 

W  związku  z  powyższym  odrzucono  oferty  na  podstawie  art.  89  ust  1  pkt  2  ustawy  pzp 

ponieważ  jej  treść  nie  odpowiada  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia                              

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp; 

-  268  transfer  polichromii

,  przyjęta  cena  212,08zł/m2,  jest  to  sufit  na  1  piętrze  na  wprost 

klatki schodowej, tj. najbardziej zagrożony sufit z cennymi polichromiami (heraldyka pałacu). 

Przyjęta  do  "'ceny  cena  w  żaden  sposób  nie  gwarantuje  wykonania  robót  założonych  do 

wykonania w tej pozycji, z uwagi na to, że strop nad I piętrem jest przeznaczony do wymiany 

zgodnie  z  projektem  konstrukcyjnym.  Wobec  powyższego  istniejącą  polichromię  należy 

transferować na nowy strop i zrekonstruować polichromie zgodnie z projektem i programem 

prac  konserwatorskich.  Przyjęta  do  wyceny  cena  w  kwocie  212,08zł/m2  na  wykonanie 

transferu  polichromii  nie  gwarantuje  nawet  zabezpieczenia 

polichromii  i  nie  uwzględnia  jej 

konserwacji  i  rekonstrukcji.  Cena  za  wykonanie  tego  zakresu  robót  .  uwzględniająca  całą 

technologię robót to kwota ok. 4500zł/m2 

Transfer  polichromii  - 

wyjaśnienia  w  tym  zakresie  zostały  przez  Wykonawcę  zastrzeżone 

jako  taj

emnica  przedsiębiorstwa.  Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  złożonego  przez 

przedsiębiorcę  zastrzeżenia  pod  kątem  istnienia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 

przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  postanowił  niniejsze  zastrzeżenie 

tajemnic

y  przedsiębiorstwa  uznać  za  nieskuteczne  czego  skutkiem  jest  wyłączenie  zakazu 

ujawniania zastrzeżonych informacji z dniem 12.05.2020 r. (po upływie terminu na wniesienie 

odwołania na decyzję Zamawiającego w tym zakresie do Krajowej Izby Odwoławczej). 


Z    w

yjaśnień  na  rażąco  niską  cenę  z  20.04.2020  r.  wynika,  że  pozycja  268  została 

błędnie skalkulowana. Zamawiający w odpowiedziach na pytania z dnia 14.02.2020 napisał 

bowiem:  „Pytanie  58:  We  "Wnioskach  i  założeniach”  (str.  115)  do  załączonego  Programu 

Prac  Ko

nserwatorskich  jest  mowa  o  możliwej  konieczności  wykonania  transferów 

istniejących warstw polichromii w inne miejsce w pałacu. Jako, iż tego typu prace należą do 

jednych  z  najbardziej  kosztownych  zabiegów  konserwatorskich,  proszę  o  informacje  w  jaki 

sposób w razie konieczności wykonania - będą one rozliczane? Na dzień dzisiejszy nie ma 

informacji co konieczności i do ew. zakresu ich wykonania dlatego też oszacowanie kosztów 

i ew. zawarcie ich w cenie ofertowej jest niemożliwe. 

Odpowiedź:  Konieczność  transferu  jest  uzależniona  od  decyzji  Śląskiego  Wojewódzkiego 

Konserwatora  Zabytków,  jednak  w  oparciu  o  wnioski  z  Programu  Prac  Konserwatorskich 

oraz na postawie stanu technicznego stropu nad I piętrem a zwłaszcza tynku na tym stropie, 

transfer  polichromii  został  uwzględniony  w  poz.  268  zaktualizowanego  06.02.2020 

przedmiaru robót budowlanych .Uwaga do poz. przedmiarowych związanych z polichromią. 

1.  Przed  przystąpieniem  do  prac  konserwacyjnych  i  rekonstrukcyjnych  należy  dokonać 

odkrywek na całej powierzchni ścian i sufitów. Wykonanie odkrywek wkalkulować w cenę lm 

2 wartości konserwacji i rekonstrukcji ( do poz.269 i 270) . 

2.  Przed  przystąpieniem  do  prac  związanych  z  transferem  polichromii  należy  dokonać 

odkrywek na całej powierzchni sufitu, Po wykonaniu transferu należy przewidzieć czynności 

związane z miejscowym odtworzeniem i konserwacją całej powierzchni elementu polichromii. 

Czynności  te  należy  wkalkulować  w  cenę  1m  2  wartości  transferu.  (do  poz.268).”  Zgodnie                      

z  odpowiedzią  na  pytanie  należało  bezwzględnie  czynności  związane  z  rekonstrukcją 

(odtworzeniem) i konserwacją polichromii - wkalkulować w cenę lm2 wartości transferu. Wraz 

z podaniem do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania zamawiający i Wykonawcy są 

związani  treścią  udzielonych  wyjaśnień.  Złym  momentem  ustaje  ewentualny  stan 

niepewności  co  do  interpretacji  określonych  zapisów  SIWZ.  Wykonawca  w  swoich 

wyjaśnieniach  na  rażąco  niską  cenę  oświadczył,  iż  w  pozycji  268  nie  ujął  konserwacji                         

i  rekonstrukcji  polichromii, 

gdyż  zakres ten ujął w innej pozycji kosztorysowej (nie wiadomo  

w  której).  Wykonawca  nie  ujął  zatem  w  pozycji  268  istotnej  części  zakresu  robót. 

Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  rozliczenia  prac  polegających  na  konserwacji                      

i  rekonstrukcji  polichromii  podlegających  transferowi  (z  poz.  268)  w  innych  pozycjach. 

Zgodnie  z  8  ust.  1  projektu  umowy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci 

wynagrodzenie  ustalone  na  podstawie  cen  jednostkowych  wynikających  ze  złożonej  oferty 

Wykonawcy  oraz  ilości  wykonanych  i  odebranych  robót.  Wynagrodzenie  należne 

Wykonawcy  będzie  wynagrodzeniem  kosztorysowym.  A  zatem  wiedza  co  do  cen 

jednostkowych  poszczególnych  pozycji  kosztorysowych  ma  podstawowe  znaczenie  dla 

ustalenia  i  rozliczenia 

wynagrodzenia  należnego  wykonawcy.  Cena  jednostkowa  każdej 


pozycji  kosztorysowej  musi  zawierać  w  sobie  wszelkie  składowe.  Zamawiający  nie  jest                   

w  stanie  ustalić  prawidłowej  treści  oświadczenia  woli  Wykonawcy,  który  nie  stosuje  się  do 

wytyc

znych Zamawiającego w tym wypadku do odpowiedzi na pytania. A zatem Wykonawca 

nie ujął w  tej  pozycji  znaczącego  zakresu robót, więc  oferta w tym  zakresie jest  niezgodna                  

z SIWZ. (…) 

(…) Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy pzp wezwano Wykonawcę, który złożył ofertę 

nr  4,  tj.  Milimex  S.A  41-

100  Siemianowice  Śląskie,  ul.  Olimpijska  7  do  złożenia  wyjaśnień 

rażąco  niskiej  ceny  w  ofercie.  Cena  brutto  oferty  nie  odbiegała  o  30  %  od  wartości 

zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed 

wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen 

wszystkich złożonych ofert, jednakże zaoferowana cena części składowych, w tym wypadku 

nw.  pozycji  w  kosztorysie  robót  budowlanych,  wydaje  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia  i  budzi  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania 

przedmiotu  zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Zgodnie z wyrokiem 

KIO z dnia 17 grudnia 2018 r. KIO 2520/18 jeżeli ceny jednostkowe wydają się rażąco niskie 

w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania 

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  SIWZ,  zamawiający  może 

wystosować wezwanie o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny także jeśli różnice są poniżej 30%, 

dotyczy  to  także  istotnych  części  składowych  ceny,  czyli  cen  jednostkowych.  Komisja 

przetargowa  uważała,  że  zachodzi  podejrzenie  ustalenia  na  rażąco  niskim  poziomie 

następujących istotnych części składowych oferty nr 4: 

-  Poz.  268  -  transf

er  polichromii,  przyjęta  cena  212,08zł/m2,  jest  to  sufit  na  1  piętrze  na 

wprost  klatki  schodowej,  tj.  najbardziej  zagrożony  sufit  z  cennymi polichromiami (heraldyka 

pałacu).  Przyjęta  do  wyceny  cena  w  żaden  sposób  nie  gwarantuje  wykonania  robót 

założonych  do  wykonania  w  tej  pozycji,  z  uwagi  na  to,  że  strop  nad  I  piętrem  jest 

przeznaczony  do  wymiany  zgodnie  z  projektem  konstrukcyjnym.  Wobec  powyższego 

istniejącą  polichromię  należy  transferować  na  nowy  strop  i  zrekonstruować  polichromie 

zgodnie z projektem i p

rogramem prac konserwatorskich. Przyjęta do wyceny cena w kwocie 

212,08zł/m2  na  wykonanie  transferu  polichromii  nie  gwarantuje  nawet  zabezpieczenia 

polichromii i nie uwzględnia jej konserwacji i rekonstrukcji. Cena za wykonanie tego zakresu 

robót uwzględniająca całą technologię robót to kwota ok. 4500zł/m2. 

-  Poz.  269  - 

Konserwacja  i  rekonstrukcja  polichromii  sufitów.  W  cenie  należało  przyjąć 

uśrednioną cenę (50% rekonstrukcji i 50% konserwacji), tj. koszty związane z kompleksową 

rekonstrukcją  i  konserwacją  polichromii.  Przyjęta  do  wyceny  tych  robót  cena  jednostkowa                 

w  wysokości  300zł/m2  jest  ceną  nierealną  i  gwarantuje  jedynie  wykonanie  tynków 

renowacyjnych  i  ich  pomalowanie  a  nie  wykonanie  konserwacji  i  rekonstrukcji  polichromii. 

Właściwa rynkowa wycena tej pozycji powinna wynosić około 1600zł/m2. 


-  Pozycje:  247,  248,  249,  250,  251  - 

Okładziny  poddaszy,  sufitów,  stropów,  słupów                        

i  obudowy  szybów  instalacyjnych  z  płyt  gipsowo  włóknowych  i  gipsowo  kartonowych                         

o  odporności  ogniowej  F  1/EI  60  w  zaoferowanych  cenach  nie  są  cenami  rynkowymi  dla 

przegród  o  odporności  ogniowej  F  1/EI  60  a  ceną  dla  zwykłych  obudów  z  płyt  GK, 

stosowaną obecnie na rynku. 

Poz. 236 - Tynki cementowo-

wapienne na ścianach na podłożu ceramicznym wykonywane 

mechanicznie lekkie grubości 15mm z zaprawy. Wg opisu w PB ma być użyta do wykonania 

tych  prac  zaprawa  do  renowacji  zabytków  „antypleśniowa”,  przeznaczona  do  obiektów 

zabytkowych. Cena jednostkowa w kosztorysie  - 

48,42zł/m2, przyjęta do wyceny na pewno 

nie  gwarantuje  zastosowania  zaprawy  do  obiektów  zabytkowych.  Cena  podana                             

w zestawieniu materiałów poz. 10 i poz. 11 w wysokości 400zł/t tj. 0,4zł/kg to cena zwykłego 

tynku  maszynowego  a  nie  tynku  do  obi

ektów  zabytkowych,  którego  cena  za  zaprawę  typu 

Sanierputz  (uzyskana od przedstawiciela handlowego firmy  REMMERS  ) wynosi  4,47  zł/kg                  

i  zużycie  8,5  kg/m2  tynku  o  grubości  I  cm.  Przy  grubości  1,5  cm  wartość  samej  zaprawy 

tynkarskiej wynosi 5

6,99 zł. 

Poz. 521d.22 

Dostawa i montaż dźwigu osobowego 4 - ro przystankowego z wykonaniem 

podszybia  .Dźwig  przystosowany  dla  osób  niepełnosprawnych.  Ściany  szybu  przeszklone, 

Ściany i drzwi E160. Wg. rysunku AIO PW oraz specyfikacją dźwigu. Według odpowiedzi na 

pytania  z  31.01.2020  r.  Winda  jest  nieprzelotowa  (w  opisie  jest  błędny  zapis)  i  musi  być 

dostosowana  dla  osób  niepełnosprawnych.  Ze  względu  na  przechodzenie  windy  przez 

poszczególne  kondygnacje  tzn.  przez  strefy  pożarowe,  jej  szyb  musi  być  wydzielony 

ściankami  E160  z  drzwiami  E130.  Z  uwagi  na  zabytkowy  rodzaj  obiektu,  ścianki  szybu 

zostały  zaprojektowane  jako  przeszklone,  stwarzające  lekkość  i  nie  zasłaniające  widoku 

pomieszczeń.  Aby  uzyskać  szczelność  ścianek  szybu,  tafle  szkła  muszą  być  osadzone                  

w aluminiowych ramach. Napęd hydrauliczny, prędkość 0,5 m/s, ilość przystanków 4. Dźwig 

zabudowany zgodnie z wymogami dla osób niepełnosprawnych -drzwi kabiny zlokalizowane 

na krótszej ścianie. Pozostałe parametry dźwigu (windy) wg. załączonej „specyfikacja - dźwig 

osobowy”.  Zaoferowana  cena  jednostkowa  w  wysokości  228  000,00  zł  uwzględnia  jedynie 

sam dźwig natomiast nie uwzględnia wymagań związanych z wykonaniem szklanego szybu 

ze ścianek E160 z drzwiami ze stali nierdzewnej El 30. Przewidywany koszt tej pozycji to 388 

800 zł. 

-  Poz.  522  d.22 

Dostawa i montaż dźwigu towarowego- kuchennego, dwu przystankowego                    

z  wykonaniem  podszybia  i  szybu.  Ściany  i  drzwi  E160.  Wg.  rysunku  12  PB  pom.  0,09 

oznaczony jako "winda gastronomicz

na” oraz zgodnie ze specyfikacją dźwigu. Zaoferowana 

cena  jednostkowa  w  wysokości  35  000,00  zł  nie  odzwierciedla  rynkowej  ceny  tej  pozycji 

wynoszącej ok. 86 400,00 zł. 


W odpowiedzi firma Milimex S.A napisała: 

poz.  268  -  transfer  polichromii  - 

wyjaśnienia  w  tym  zakresie  zostały  przez  Wykonawcę 

zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  złożonego 

przez  przedsiębiorcę  zastrzeżenia  pod  kątem  istnienia  tajemnicy  przedsiębiorstwa                                   

w  rozumieniu  prz

episów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  postanowił  niniejsze 

zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa  uznać  za  nieskuteczne  czego  skutkiem  jest 

wyłączenie  zakazu  ujawniania  zastrzeżonych  informacji  z  dniem  12.05.2020  r.  (po  upływie 

terminu  na  wni

esienie  odwołania  na  decyzję  Zamawiającego  w  tym  zakresie  do  Krajowej 

Izby Odwoławczej).  

poz. 269 - 

konserwacja i rekonstrukcja polichromii sufitów. 

W kontekście w/w pozycji MILIMEX SA podtrzymuje rynkowość zaoferowanej ceny. Według 

Wykonawcy oszczędność wynika w tym wypadku z dokładnego przeanalizowania Programu 

Konserwatorskiego,  z  której  to  analizy  "'ciągnięto  następujące  wnioski  pozwalające  na 

zaoferowanie  niższej  ceny.  Na  przedmiotowych  sufitach  znajdują  się  zarówno  polichromie                    

o  charakterze  ornamentalnym  jak  i  - 

w  większości  -  polichromie  o  charakterze  jednolitego 

wymalowania.  Przyjęto  do  wyceny  ilości  w/w  polichromii  w  proporcji  1:3  (tzn.  25% 

powierzchni  polichromii  o  charakterze  ornamentalnym  i  75%  powierzchni  polichromii                              

o  charakterze  jednolitego  wymalowania),  oraz  założono  narzucony  udział  konserwacji                      

i  rekonstrukcji  w  proporcji  50%/50%.  W  ramach  tej  pozycji  ujęto  wyłącznie  koszty 

konserwacji/rekonstrukcji  polichromii  czyli  warstw 

malarskich  i  wymalowań;  pozycja  nie 

obejmuje  przygotowania  podłoża  (tynków,  pobiał).  Jednocześnie  Wykonawca  zauważa,  że 

przedmiotowa  polichromia  cechuje  się  bardzo  niskim  stopniem  skomplikowania,  w  związku                 

z  czym  koszt  wykonania  jej  konser

wacji  i  rekonstrukcji  jest  stanowczo  niższy  niż  średnia 

cena rynkowa za konserwację i rekonstrukcję polichromii w ogólnym jej rozumieniu. 

Koszty potrzebnych materiałów: 

żywica akryl. PRIMAL AC33, pigmenty ze spoiwem: 100 zł/litr x 0,1 litr/m2 10,00 zł/m2 

żywica akrylowa Paraloid B 72 80 zł/kg x 0,05 kg/m2 4,00 zł/m2 

RAZEM materiały: 14,00 zł/m2 

Koszty robocizny (wg oferty potencjalnego Podwykonawcy stanowiącej dla nas podstawę do 

sporządzenia oferty - Załącznik nr 1 do wyjaśnień z 20.04.2020 r.): 

- dla konserwacji/rekonstrukcji 50/50 polichromii o charakterze ornamentalnym: 

675 zł/m2 

- dla konserwacji/rekonstrukcji 50/50 polichromii o charakterze jednolitego wymalowania: 

135 zł/m2 

średnia cena przy założeniu udziału poszczególnych polichromii w proporcji 25%/75%: 0,25 

x 675 zł/m2 + 0,75 x 135 zł/m2 270 zł/m2 


MILIMEX  SA  dysponuje własnymi  rusztowaniami,  stąd  nie  zostały  one doliczone do  kosztu 

ceny jednostkowej. 

Razem KOSZT wykonania robót: 284,00 zł/m2 

MILIMEX  SA  podtrzymuje,  że  przedmiotowy  zakres  robót  jest  realny  do  wykonania                          

w oferowanej p

rzez niego cenie 300 zł/m2. (…) 

Pozycja 251 

Element: OBUDOWY SZYBÓW INSTALACYJNYCH 

NA METALOWEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ CD75 

JEDNA WARSTWA POKRYCIA 15 MM PŁYTA OGNIOODPORNA 

Z PŁYTĄ WTŁNY MINERALNEJ GR. 70MM 

ODPORNOŚĆ OGNIOWA R30 

Ix Płyta FERMACELL FIREPANEL Al g. 15mm 1 m2/m2 35,82 zł /m2 35,82 zł /m2 

FERMACEL wkręty 3,9x30 mm 10 szt/m2 0,04 zł /szt 0,40 zł /m2 

FERMACELL TB taśma wzmacniająca mb/m2 0,37 zł /mb 0,30 zł /m2 

FERMACELL masa szpachlowa 

0,25 kg/m2 2,86 zł /ml 0,72 zł /m2 

Profile stalowe C W75 1,8 m/m2 4,94 zł /mb 8,89 zł /m2 

Profile stalowe UW 0,8 m/m2 4,19 zł /mb 3,35 zł /m2 

Izolacja - 

wełna mineralna SUPERROCK gr. 70mm 1 m2/m2 9,00 zł /m2 9,00 zł /m2 

Taśma izolacyjna 1,3 mb/m2 0,73 zł /mb 0,95 zł /m2 

Kołek rozporowy 6/40mm 1,6 szt/m2 0,50 zł /m2 0,80 zł /m2 

RAZEM MATERIAŁY: 60,23 zł /m2 

Robocizna 2,5 r-

g/m2 25,00 zł /r-g 62,50 zł /m2 

Rusztowanie - 

własne 

RAZEM KOSZT WYKONANIA: 122,73 zł 1m2 

W  przedstawionych  wyżej  kalkulacjach  przyjęto  zużycie  materiałów  zgodnie  z  zaleceniami 

producenta  systemu.  Wykazane  jednostkowe  koszty  wykonania  robót  są  niższe  od  cen 

jednostkowych zawartych w ofercie. 

poz.  236  -  tynki  cementowo-

wapienne,  lekkie,  grubości  15mm,  wykonane  z  zaprawy  do 

renowacji zabytków „antypleśniowej”. Przyjęta została następująca kalkulacja jednostkowego 

kosztu wykonania prac ujętych w tej pozycji: 

Przyjęto  zastosowanie  renowacyjnej  zaprawy  tynkarskiej  Torggler  EKOR  44R  (karta 

techniczna  w  załączeniu  -  Załącznik  nr  3).  Jest  to  zaprawa  tynkarska,  do  wykonywania 

tynków  renowacyjnych  na  ścianach  i  sufitach,  polecana  do  podłoży  zawilgoconych                             

i  zasolonych,  dedykowana  do  powierzchni  podatnych  na  kapilarne  podciąganie  wody, 

służąca do zapobieganiu powstawania wykwitów i pleśni w obiektach zabytkowych. 


Zużycie  dla  wykonania  1,5cm  warstwy  tynku  -  18  kg/m2.  Cena  jednostkowa  -  0,52  zł/kg 

(zgodnie  z  załączoną  ofertą  -  Załącznik  nr  4  do  wyjaśnień  z  20.04.2020  r.).  Cena  masy 

tynkarskiej na lm2 

przy założeniu grubości 15 mm - 9,36 zł/m2. 

Do tego założono aplikację emulsji zwiększającej przyczepność - Torggler Neoplast Latex 

(karta  techniczna  w  załączeniu  -  Załącznik  nr  5  do  wyjaśnień  z  20.04.2020  r.).  Zużycie  na 

lm2  -  0,2  kg/m2,  cena  za  1  kg  - 

13,5  zł  (zgodnie  z  ofertą  stanowiącą  załącznik  nr  4  do 

wyjaśnień z 20.04.2020 r.). Cena materiału na 1m2 - 2,70 zł/m2. 

Nakłady  robocizny  na  wykonanie  warstwy  tynku  przyjęto  zgodnie  ze  wskazaną                             

w  przedmiarach  podstawą  wyceny  -  KNR  K-04  0304-02  w  ilości  0,5426  r-g/m2.  Przy 

założeniu  rynkowej  stawki  robocizny  na  poziomie  35  zł/r-g,  jednostkowy  koszt  robocizny 

związanej z wykonaniem tynku wynosi 1 8,99 zł/m2. Do tego założono potrzebne nakłady na 

wykonanie obrzutki - 

koszt w wysokości 30% kosztu wykonania tynku, czyli 6,33 zł/m2 

Łączny  koszt  wykonania  tynku  wynosi  37,38  zł/m2  i  jest  niższy  od  zaoferowanej  ceny 

ofertowej.  Zaoferowana  cena  48,42  zł/m2  zawiera  jeszcze  zapas  na  ewentualne 

oczyszczenie podłoża, oraz narzut kosztów ogólnych i zysk. 

poz.  521  -  do

stawa  i  montaż  dźwigu  osobowego,  z  wykonaniem  podszybia  i  szklaną 

obudową szybu. 

Przedstawiona  przez  MILIMEX  SA  cena  ofertowa  bazuje  na  otrzymanej  ofercie  od 

potencjalnego  Podwykonawcy  (Załącznik  nr  6  do  wyjaśnień  z  20.04.2020  r.).  Jest  to 

kompleksowa  ofer

ta  na  dostawę  i  montaż  dźwigu  windowego,  obudowę  szklaną  szybu 

windy,  oraz  wykonanie  potrzebnego  podszybia  zgodnie  z  określonymi  w  dokumentacji 

przetargowej wymaganiami. 

poz.  522  - 

dostawa  i  montaż  dźwigu  towarowo-kuchennego,  z  wykonaniem  podszybia                        

i szybu. 

Podobnie jak w zakresie opisanym w poz. 521 szacując cenę w w/w zakresie MILIMEX SA 

bazował  na  oszczędności  wynikającej  z  możliwości  skorzystania  z  oferty  potencjalnego 

podwykonawcy (Załącznik nr 6 do wyjaśnień z 20.04.2020 r). Na etapie tworzenia oferty nie 

została  podjęła  ostateczna  decyzja  o  wyborze  akurat  tego  dostawcy,  niemniej  wykonawca 

bazował na otrzymanej cenie tworząc ofertę dla Zamawiającego. 

Koszt  robót  związanych  z  dostawą  i  montażem  dźwigu  towarowego  wraz  z  konstrukcją 

samonośną to 30 000 zł. W ramach przygotowania szybu dla przedmiotowego dźwigu należy 

wykonać  ścianę  żelbetową  o  grubości  25cm  i  powierzchni  ok.  6m2.  Koszt  wykonania  tej 

ściany oszacowano następująco: 

- robocizna 48 r-

g x 25 zł/r-g 1 200 zł 

- beton 6,00m2 

x 0,25m x 250zł/m3 375 zł 

zbrojenie 150 kg x 2,5 zł/kg — 375 zł 

- deskowanie 

— płyty OSB 12 m2 x 28 zł/m2 336 zł 


ściągi, nakrętki, kantówki, itp. 200 zł 

RAZEM: 2 486 zł 

Razem  koszt  wykonania  szybu,  a  także  dostawy  i  montażu  dźwigu  towarowo  kuchennego 

wynosi  32  486  zł,  co  jest  kwotą  niższą  niż  przedstawioną  w  ofercie  MILIMEX  SA. 

Zaoferowana cena 35 000 zł zawiera dodatkowo narzut kosztów ogólnych. 

Po przeanalizowaniu wyjaśnień Milimex S.A Komisia przetargowa uznała, że: 

1)  nie  zgadza  się  z  poglądem  wyrażonym  w  wyjaśnieniach  Wykonawcy  na  rażąco  niską 

cenę,  że  jedynie  cena  końcowa  powinna  zostać  oceniona  pod  kątem  rażąco  niskiej  ceny                  

w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. Należy przypomnieć, iż celem art. 89 ust. 1 pkt 

4  w  związku  z  art.  90  ust.  3  ustawy  pzp  jest  eliminowanie  z  postępowania  przetargowego 

niewiarygodnych  wykonawców.  Zgodnie  z  ugruntowanymi  tezami  przedstawicieli  doktryny 

przepisy  te  mają  zapobiegać  wybieraniu  ofert,  które  nie  dają  pewności,  że  zamówienie 

zostanie  wyk

onane  i  to  bez  uszczerbku  dla  jego  jakości.  Przy  kosztorysowym  charakterze 

wynagrodzenia  wycena  poszczególnych  cen  jednostkowych  ma  istotne  znaczenie.  Jedynie 

przy  ryczałtowym  charakterze  wynagrodzenia  wątpliwości  co  do  "'ceny  pojedynczej  ceny 

jednostkowej 

wymagają  wykazania  wpływu  tej  jednostkowej  wyceny  na  całość  ceny 

ofertowej. (Sygn. akt: KIO 434/15; 431/15). Z kolei w wyroku sygn. akt: KIO 596/16 z dnia 29 

kwietnia  2016  r.  Izba  również  wyraża  pogląd,  że  Zamawiający  ma  prawo  badania 

jednostkowych cen zawartych w kosztorysie. Uprawnienie takie wynika wprost z art. 90 ust. 1 

ustawy  Pzp.  To  ustawodawca  zobligował  Zamawiającego  właśnie  do  badania 

poszczególnych  cenotwórczych  aspektów  oferty  danego  wykonawcy,  w  tym  sposobu 

obliczenia  kosztów  pracy.  Ograniczenie  badania  wyłącznie  do  ceny  końcowej,  globalnej 

mogłoby  bowiem  w  wielu  wypadkach  prowadzić  do  niezasadnego  przerzucenia  kosztów 

przez 

ze  szkodą  dla  pracowników  i  ochrony  ich  praw,  które  ustawodawca 

zagwarantował  im  w  obowiązujących  przepisach  prawa.  Z  kolei  zgodnie  z  wyrokiem  z  11 

lipca 2016 r. (sygn. akt. KIO 1131/16) orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, jak również 

Sądów  Okręgowych  dopuszcza  możliwość  uznania,  iż  zaoferowanie  cen  jednostkowych  w 

określonych okolicznościach faktycznych i prawnych może doprowadzić do odrzucenia oferty 

na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp.  Zamawiający  zwrócił  się  do  wyjaśnienia 

przedmiotowych  pozycji,  ponieważ  ceny  jednostkowe  budziły  wątpliwości  Zamawiającego. 

Część z tych cen jest oderwana od rzeczywistości. Przyjęcie  z kolei rynkowych cen w tych 

pozycjach z pewnością przełożyłoby się na ostateczną klasyfikację punktową wykonawców. 

W przypadku cen jednostkowych polichromii, która to jest jedynym elementem (który jeszcze 

pozostał)  mającym  wartość  historyczną,  sprawia  to,  że  z  punktu  widzenia  celu  jakiemu  ma 

służyć  renowacja  Pałacu  w  Baranowicach  jest  to  dla  Zamawiającego  wyjątkowo  ważne. 


Istotność to również rodzaj lub zakres robót. Z uwagi na specyfikę obiektu (obiekt wpisany do 

rejestru  zabytków)  i  wartość  historyczną  polichromii,  w  warunkach  udziału  w  postępowaniu 

nałożono obowiązek dysponowania osobami  posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu 

roboty konserwatorskiej na  polichromii.  To właśnie ten  zakres  robót  z  uwagi  na  to,  że jego 

wadliwe  wykonanie  spowoduje 

niemożliwą  do  odzyskania  utratę  jest  istotnym  elementem 

zarówno  zakresu  jak  i  składnika  ceny.  W  przypadku  pozostałych  cen  jednostkowych 

Zamawiający dostrzegł konieczność udowodnienia przez Wykonawcę, iż wyraźnie odmienne 

od  reszty  uczestników  przetargu  ceny  zostały  skalkulowane  w  sposób  który  nie  będzie 

oddziaływać  na  jakość  wykonania  zamówienia  ze  szkodą  dla  zamawiającego.  W  związku                 

z powyższym Zamawiający miał prawny obowiązek zbadać ceny kosztorysowe. 

1)  przyjmuje  wyjaśnienia  dotyczące  pozycji  poz.  247,  248,  249,  250,  251,  522  kosztorysu 

ofertowego  za  uzasadnione  i  nie  uważa  że  w  ww.  pozycjach  zaoferowano  rażąco  niskie 

ceny.  3)  nie  przyjmuje  wyjaśnień  dotyczących  pozycji  236,  268,  269,  521  kosztorysu 

ofertowego za uzasadnione i uważa że w ww. pozycjach zaoferowano rażąco niskie ceny: 

a)  poz.  236  -  tynki  cementowo-wapienne,  lekkie,  gr.15  mm,  wykonane  z  zaprawy  do 

renowacji  zabytków  „antypleśniowej”.  Oferent  wykonał  kalkulację  w  oparciu  o  zaprawę 

tynkarską  Torggler  EKOR  44R  natomiast  w  Projekcie  Budowlanym  (opisie  do  projektu 

architektury)  była  wymagana  zaprawa  firmy  Remmers.  Oferent  przyjął  materiał  niezgodny                  

z projektem budowlanym, który był zatwierdzony przez ŚWKZ również i w szczególności pod 

kątem  zastosowanych  materiałów.  W  opisie  do  pozycji  przedmiarowej  236  jest  wyraźne 

wskazanie,  że  należy  w  materiale  do  tej  poz.  przyjąć  cyt.  „zaprawa  do  renowacji  zabytków 

"antypleśniowa” przeznaczona do obiektów zabytkowych - wg. opisu w PB”. Opis dotyczący 

rodzaju  tynków  znajduje  się  na  stronie  22  opisu•  do  projektu  architektury:  „Opracowanie 

tynków  na  parterze  budynku.  W  związku  z  wykonaniem  przepon  poziomych  zaleca  się 

wykonanie  w  pasie  od  posadzki  na  wysokość  1,5  m  tynków  renowacyjnych  (w  przypadku 

polichromii  w  holu  głównym  postępować  zgodnie  z  odrębnym  opracowaniem).  Zaleca  się 

zastosowanie tynku solochłonnego Grundputz oraz tynku renowacyjnego Sanierputz - stara 

biel.  Pozostałe  tynki  wykonać  w  technologii  tynków  tradycyjnych,  cementowo-wapiennych, 

produktem  Remmers  Putzmörtel.  Opracowanie  tynków  na  wyższych  kondygnacjach 

budynku. zasada obrzutki jak wyżej. tynkować w całości w technologii tynków tradycyjnych, 

cementowo-

wapiennych, produktem remmers putzmörtel”. 

Zgodnie z SIWZ Jeżeli w dokumentacji przetargowej element przedmiotu zamówienia został 

wskazany poprzez znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło łub szczególny proces lub 

opisano element przedmiotu zamówienia za pomocą noma, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 

30  ust.  1  i  ust.3  ustawy  pzp,  ewentualne  wskazania  na  takie  elementy  przedmiotu 

zamówienia  należy  odczytywać  z  wyrazami  „lub  równoważny”.  Zamawiający  dopuszcza                  


w  takim  przypadku  oferowanie  elementów  równoważnych  pod  warunkiem,  że  zapewnią 

uzyskanie  parametrów  technicznych  nie  gorszych  od  założonych  w  ww.  dokumentacji 

przetargowej.  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać  w  ofercie  jakie  elementy  zostały 

zmienione  i  określić  jakie  elementy  w  ich  miejsce  proponuje.  Ponadto  winien  wykazać                     

w sposób nie budzący wątpliwości, że wskazane rozwiązania są równoważne. 

Wykonawca  składając  ofertę  nie  poinformował  Zamawiającego,  że  zmienił  zaprawę 

tynkarską  firmy  Remmers  na  Torggler  EKOR  44R  tym  samym  nie  podjął  nawet  próby 

wykazania, że przyjęta w ofercie zaprawa tynkarska jest równoważna. Zgodnie z art. 30 ust. 

5 ustawy Pzp, oraz wyrokiem KIO (1838/16) to obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie, 

że  pomiędzy  oferowanym  przez  niego  produktem  a  produktem  wymaganym  przez 

Zamawiającego zachodzi równoważność. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 18 sierpnia 

2016  r.  (KIO  1391/16,  KIO  1416/16,  KIO  1418/16  )  przypomniała,  że  dokumenty  mające 

wykazać  równoważność  są  elementem  składanej  oferty,  w  związku  z  czym  nie  podlegają 

uzupełnieniu. Powyższe stanowisko Zamawiającego potwierdza również wyrok KIO (40/18). 

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy pzp ponieważ jej treść 

nie odpowiadała treści Specyfikacji  Istotnych Warunków  Zamówienia. W  związku  z  tym,  że 

proponowana  w  ofercie  zaprawa  tynkarska  nie  spełnia  wymagań  opisanych  w  SIWZ 

wskazanie  w  ramach  wyjaśnień  na  rażąco  niską  cenę  wyrobów,  które  nie  odpowiadają 

wymaganiom SIWZ, w ocenie Zamawiającego powoduje, że zaniżona cena jednostkowa za 

tą zaprawę wynika właśnie z tego powodu. Zmaterializowało się podejrzenie Zamawiającego, 

że przedmiotowa cena jednostkowa jest rażąco niska. (…) 

b) 

poz. 521 dostawa i montaż dźwigu osobowego 4-ro przystankowego z wykonaniem 

podszybia.  Dźwig  przystosowany  dla  osób  niepełnosprawnych.  Ściany  szybu 

przeszklone. Ściany i drzwi E160. Wykonawca na potwierdzenie, że cena jednostkowa nie 

jest rażąco niska dołączył jedynie ofertę od podwykonawcy na dostawę dźwigów. W ofercie 

podwykonawcy brak kluczowej informacji, że obudowa szybu będzie wykonana jako szklana 

o  odporności  ogniowej  E160  z  drzwiami  E130.  Jest  to  rozwiązanie  nietypowe  z  uwagi  na 

zabytkowy  rodzaj  obiektu  i  ze  względu  na  przechodzenie  windy  przez  poszczególne  strefy 

pożarowe.  Według  wiedzy  Zamawiającego  wartość  przedmiotowego  szybu  znacznie 

przekracza  wartość  samego  dźwigu.  Ponadto  z  treści  oferty  podwykonawcy  wynika 

sprzeczność,  ponieważ  z  jednej  strony  zostało  napisane,  że  oferta  jest  sporządzona  na 

dźwig osobowy wraz z szybem windowym, natomiast z drugiej strony zapisano, że „podana 

cena  obejmuje:  oględziny  i  inwentaryzację  szybu”  co  sugeruje,  że  oferta jest  skalkulowana 

bez  wykonania  jakiegokolwiek  szybu  (tylko  montaż  dźwigu  w  istniejącym  już  szybie),  stąd 

stwierdzenie  w  ofercie  „oględziny  i  inwentaryzacja  szybu”.  Według  powyższej  analizy 

dokumentów Zamawiający stwierdził, że Wykonawca nie udowodnił, że cena nie jest rażąco 

niska. (…) 


c) Poz. 268 - transfer polichromii

Wycena za transfer polichromii (212,08 zł/m2 ) jest zaniżona ponieważ: 

znacząco odbiega od cen innych oferentów którzy zaproponowali następujące ceny:  

* za 1 m2 transferu: (

wg. kolejności ofert zawierających kosztorysy): 6 450 , 4 536, 4 560, 1 

500, 2 900, 10 000, 10 500 zł. 

nie pokrywa się z cenami uzyskanymi od specjalistów, którzy nie uczestniczyli w przetargu. 

Komisja  przetargowa  zwróciła  się  do  niezależnej  osoby  (eksperta  z  dziedziny  polichromii, 

konserwatora  dzieł  sztuki)  z  prośbą  o  określenie  zakresu  i  czasu  trwania  koniecznych 

czynności  oraz  materiałów  niezbędnych  do  wykonania  transferu  malowidła  ściennego 

najbardziej  optymalną  technologią.  Z  treści  przedmiotowej  opinii  jednoznacznie  wynika,  że 

nie  ma  możliwości  wykonać  transferu  polichromii  za  kwotę  212,08  zł/m

.  Opinia  stanowi 

załącznik  nr  I  do  niniejszego  pisma.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  pozycja  ta  została 

skalkulowana  poniżej  kosztów  zakupu  czy  wytworzenia.  Być  może  pozycja  ta  została 

skalkulowana z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. Należy zwrócić uwagę, iż wyjaśnienia wykonawcy w zakresie ceny 

rażąco  niskiej  nie  odnosiły  się  do  aspektu  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do 

ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo 

minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10 

października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  oczekiwanych  przez 

Zamawiającego i wyartykułowanych w wezwaniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. Złożonych przez 

wykonawcę wyjaśnień  nie można  w  ocenie Zamawiającego  uznać  zatem  za wyczerpujące, 

wszechstronne  i  czyniące  zadość  wezwaniu  Zamawiającego.  Oprócz  tego  z  wyjaśnień  na 

rażąco niską cenę z 20.04.2020 r. wynika, że pozycja 268 została błędnie skalkulowana, co 

Zamawiający  szczegółowo  opisał  w  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  na  podstawie  przepisu 

art. 89 ust. I pkt 2 ustawy pzp. Wykonawca nie ujął w tej pozycji znaczącego zakresu robót, 

oferta  w  tym  zakresie  jest  niezgodna  z  SIWZ,  a  w  związku  z  tym  jednocześnie  istotnie 

zaniżona. (…) 

d) Poz. 269 - Konserwacja i rekonstrukcja polichromii sufit

ów

Wycena za konserwację i rekonstrukcję polichromii na sufitach (300,00 zł/m2) jest zaniżona 

ponieważ  znacząco  odbiega  od  cen  innych  oferentów,  którzy  zaproponowali  następujące 

ceny: 

za 1 m2 konserwacji i rekonstrukcji polichromii sufitów (wg. kolejności ofert zawierających 

kosztorysy): 1 935 zł, 1 350 zł, 1 093 zł, 1 250 zł, 1 950 zł, 1 500 zł 000 zł oraz nie pokrywa 

się z cenami uzyskanymi od specjalistów, którzy nie uczestniczyli w przetargu. 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  pozycja  ta  została  skalkulowana  poniżej  kosztów  zakupu  czy 

wytworzenia.  Być  może  pozycja  ta  została  skalkulowana  z  naruszeniem  przepisów  ustawy             

z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę.  Należy  zwrócić 


uwagę, iż wyjaśnienia wykonawcy w zakresie ceny rażąco niskiej nie odnosiły się do aspektu 

kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od 

minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę  oczekiwanych  przez  Zamawiającego  i  wyartykułowanych  w  wezwaniu  z  dnia  10 

kwietnia 2020 r. Złożonych przez wykonawcę wyjaśnień nie można w ocenie Zamawiającego 

uznać zatem za wyczerpujące, wszechstronne i czyniące zadość wezwaniu Zamawiającego. 

Warto  zauważyć,  że  kolejną  pozycję  nr  270  -  Konserwacja  i  rekonstrukcja  malowideł  na 

ścianach Wykonawca wycenił na 880 zł za m2 czyli prawie trzykrotnie wyżej niż na sufitach. 

Oczywiste jest że prace przy malowidłach na sufitach, z rękami uniesionymi nad głowę i na 

rusztowaniu, są znacznie trudniejsze i bardziej uciążliwe niż przy malowidłach na ścianach. 

(...)”

W dniu 18.05.2020 r. 

(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO)  MILIMEX Spółka Akcyjna 

wniosła  odwołanie  na  czynność  z  08.05.2020  r.  Kopie  odwołania  Zamawiający  otrzymał                          

w  dniu  15.05.2020  r. 

(przez  elektroniczną  platformę  zakupową  Open  Nexus).  Zarzucił 

naruszenie: 

1.  art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  nierówne  traktowanie  wykonawców  skutkujące  zaniechaniem 

w

ezwania  do  założenia  przez  wykonawcę  Konsorcjum  ARS  LONGA  wyjaśnień                              

w  przedmiocie  rażąco  niskiej  ceny  pomimo  istnienia  w  ofercie  tego  wykonawcy  pozycji 

„zerowych" w zakresie cen jednostkowych ujawnionych w pkt. 542 kosztorysu stanowiącego 

załącznik do oferty tego wykonawcy; 

2.  art.  7  ust.  2  Pzp  w  zw.  z  art.  17  ust.  1  pkt  4  Pzp  poprzez  umożliwienie  udziału                             

w  przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  osobom  nie  zapewniającym 

bezstronności i obiektywizmu i nie wykluczenie ich wykonywania czynności w postępowaniu, 

tj. Pani J. J.

, która współpracuje lub w niedalekiej przeszłości współpracowała z wykonawcą, 

którego  ofertę  Zamawiający  uznał  ostatecznie  za  najkorzystniejszą  (firmą  ARS  LONGA),  a 

do której Zamawiający zwrócił się jako do „niezależnego eksperta" mającego wydać opinię w 

przedmiocie prawidłowości wyceny prac przygotowanej przez odwołującego w wyjaśnieniach 

złożonych  w  odpowiedzi  na  wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  w  kontekście  rażąco  niskiej 

ceny  i  która  to  osoba  opinię  taką  wydała,  co  stanowić  miało  rzekomą  podstawę 

uzasadniającą  złożenie  przez  MILIMEX  SA  oferty  zawierającej  rażąco  niską  cenę                             

i ostatecznie odrzucenie oferty Odwołującego; 

3.  art.  30  u

st.  5  Pzp  poprzez  jego  niewłaściwe  zastosowanie  skutkujące  uznaniem,  że 

Odwołujący  zaoferował  w  przygotowanym  przez  siebie  kosztorysie  ofertowym  rozwiązania 

równoważne w poz. 236 przy czym rozwiązania równoważnego nie uzasadnił, podczas gdy 


MILIMEX SA nie 

składał w żadnym zakresie oferty równoważnej, a zaoferowane świadczenie 

odpowiada w całości treści SIWZ; 

4.  art.  87  ust.  1  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  skutkujące  zaniechaniem  wezwania 

MILIMEX  SA  do  złożenia  wyjaśnień  co  do  treści  oferty  w  sytuacji  powzięcia  wątpliwości               

w  odniesieniu  do  zgodności  oferty  z  treścią  SIWZ  na  etapie  składania  wyjaśnień  co  do 

rażąco  niskiej  ceny  oferty,  co  doprowadziło  do  powzięcia  przedwczesnej  decyzji                                      

o odrzuceniu oferty MILIMEX SA; 

5. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez jego niezasadne zastosowanie skutkujące uznaniem, że 

oferta  MILIMEX  SA  jest  niezgodna  z  SIWZ  z  uwagi  na:  brak  dokonania  wyceny  istotnej 

części prac objętych przedmiarem w pozycji nr 268 (transfer polichromii), podczas gdy prace 

te wyceniono w opisanej pozycji oraz uwagi na twierdzenie jakoby MILIMEX SA zaoferował 

w  zakresie  opisanych  w  poz.  nr  236  kosztorysu  rozwiązanie  równoważne,  przy  czym  nie 

wykazał w ofercie kryteriów równoważności, podczas gdy Odwołujący zaoferował realizację 

zamówienia  zgodnie  z  wymogami  SIWZ  i  w  żadnym  miejscu  nie  oferował  rozwiązań 

równoważnych, stąd nie istniała potrzeba uzasadniania ich równoważności w ofercie. Nadto 

naruszenia  tego  przepisu  zamawiający  dopuścił  się  nie  dokonując  odrzucenia  oferty 

wykonawcy Konsorcjum ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J D 

M.  M. 

spółka  jawna  (Lider)  oraz  Wodpol  Sp.  z  o.o.  (Członek  Konsorcjum)  w  związku                   

z  niezgodnością  oferty  z  SIWZ  w  zakresie  poz.  433  kosztorysu  ofertowego  tegoż 

wykonawcy; 

6. art. 89 ust. 1 pkt  4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp poprzez jego niewłaściwe zastosowanie 

skutkujące  uznaniem,  że  oferta  MILIMEX  SA  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  związku                         

z  zaoferowaniem  w  pozycjach  2

36, 268, 269, 521 ceny rażąco niskiej, podczas, gdy oferta 

MIUMEX  SA  stanowi  ofertę  najkorzystniejszą,  a  zaoferowana  cena  nie  jest  rażąco  niska,                          

a  nadto  zaoferowane  ceny  jednostkowe  mieszczą  się  w  granicach  swobody  decydowania 

prze

z  Wykonawców  o  oferowanych  cenach  i  stanowią  zwykły  element  gry  rynkowej 

nakierowany na sporządzenie oferty najkorzystniejszej. 

Wnosił o nakazanie Zamawiającemu: 

1. powtórzenia czynności polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej; 

2. unieważnienia czynności polegającej odrzuceniu oferty MILIMEX SA; 

3.  wykonania  czynności  polegającej  na  odrzuceniu  oferty  Konsorcjum  ARS  LONGA 

Konserwacja  Dzieł  Sztuki  i  Obiektów  Zabytkowych  J  D  M.  M.  spółka  jawna  (Lider)  oraz 

Wodpol Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum). 

Po

nadto, wnosił o dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów: 

1.  Formularza  oferty  MILIMEX  SA  z  dnia  9  marca  2020  r.  wraz  z  załącznikami  w  postaci 

kosztorysów ofertowych w branży drogowej, budowlanej, elektrycznej (w tym niskich napięć), 

sanitarnej

,  formularza  JEDZ,  gwarancji  wadialnej,  oświadczenia  dot.  obowiązku 


podatkowego,  zobowiązania  podmiotu  trzeciego  -  RECO  wraz  z  formularzem  JEDZ  -  na 

okoliczność:  złożenia  przez  MILIMEX  SA  oferty  zgodnej  z  SIWZ  i  nie  zawierającej  rażąco 

niskiej  ceny  oraz  of

erty  najkorzystniejszej,  braku  zgłoszenia  przez  MIUMEX  SA  rozwiązań 

równoważnych; 

2.  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wraz  z  dokumentacją  przetargową 

(załącznik nr 3 do SIWZ) oraz aktualizacja przedmiaru w branży budowlanej z dnia 6 lutego 

2020  r

.  złożona  na  płycie  CD  -  na  okoliczność:  treści  specyfikacji  oraz  zgodności  wysłanej 

oferty  z  SIWZ,  braku  zgłoszenia  przez  MILIMEX  SA  rozwiązań  równoważnych  w  złożonej 

ofercie; 

3. Wezwania zamawiającego z 10.04.2020 r. do złożenia wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny 

w ofercie MIUMEX SA - 

na okoliczność dokonania przez Zamawiającego wezwania MIUMEX 

SA do złożenia wyjaśnień w kontekście rażąco niskiej ceny oraz zakresu tych wyjaśnień; 

4.  Odpowiedzi  MIUMEX  SA  z  20.04.2020  r.  na  wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  wraz                        

z  załącznikami  w  postaci:  otrzymanej  oferty  potencjalnego  Podwykonawcy  stanowiącej  dla 

nas  podstawę  do  sporządzenia  oferty,  wstępnej  oferta  na  dostawę  płyt  gipsowych,  karta 

techniczna zaprawy tynkarskiej Torggler EKOR 44R, oferta  firmy Torggler, karta techniczna 

produktu  Torggler  Neoplast  Latex,  ofercie  od  potencjalnego  Podwykonawcy  na  dostawę 

dźwigu  z  wykonaniem  podszybia  i  szklaną  obudową  -  na  okoliczność  treści  i  zakresu 

udzielonych  zamawiającemu  wyjaśnień  co  do  zaoferowanej  ceny  oraz  metody  wykonania 

zamówienia; 

5.  Pism  Zamawiającego  z  08.05.2020  r.  w  postaci  informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej 

oferty  oraz  informacji  o  wynikach  postępowania  i  odrzuceniu  oferty  MILIMEX  SA  -  na 

okoliczność:  podjęcia  przez  Zamawiającego  wadliwej  czynności  skutkującej  odrzuceniem 

oferty  MILIMEX  SA,  treści  uzasadnienia  tej  czynności,  dokonania  wadliwego  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej z pominięciem oferty MIUMEX SA; 

6. Opinii złożonej Zamawiającemu przez J. J. z 22.04.2020 r. – na okoliczność: skorzystania 

przez  Zamawiającego  z  usług  eksperta  związanego  z  innym  wykonawcą,  treści  opinii  z 

perspektywy uzasadnienia możliwości odrzucenia oferty MILIMBCSA; 

7. Wydruku ze strony Internetowej Bazy Uznawania Kwalifikacji Zawodowych z 15.05.2020 r. 

na okoliczność istnienia powiązań pomiędzy „niezależnym ekspertem" - Joanną Jabłońską, 

a  wykonawcą,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza  (konsorcjum  Ars 

Longa); 

8. Formularza ofertowego wraz z kosztorysem ofertowym wykonawcy Konsorcjum Ars Longa 

na  okoliczność:  złożenia  przez  tego  wykonawcę  oferty  niezgodnej  z  SIWZ,  a  nadto 

zawierającej rażąco niską cenę; 

9. Przesłuchania w charakterze świadka A. H. (konserwator zabytków, autor Programu Prac 

Konserwatorskich)  - 

doręczenie na  adres:  ul.  Zabrska  5.  40-083  Katowice  -  na  okoliczność 


jakości,  złożoności,  techniki  wykonania  i  skomplikowania  poiichromii  znajdujących  się  w 

przedmiocie  zamówienia  oraz  prawidłowości  przyjętej  metody  ich  transferu,  konserwacji  i 

rekonstrukcji przez 

MIUMEX SA w złożonych wyjaśnieniach; 

10.  Przesłuchanie  w  charakterze  świadka  S.  J.  -  doręczenie  na  adres  Odwołującego  -  na 

okoliczność:  przyjętej  metody  realizacji  świadczenia,  przyjętych  wartości  kosztorysowych  i 

ich źródeł, sposobu dokonywania kalkulacji oferty na potrzeby przetargu i przyjętych cenach. 

Naruszenie  art.  7  ust.  1  PZP  oraz  art.  89  ust.  1  pkt.  2  oraz  pkt.  4  w  odniesieniu  od 

oferty  Konsorcjum  Ars  Longa  -  Wodpol  sp.  z  o.o. 

W  ocenie  Odwołującego  Zamawiający 

prowadził  postępowanie  w  sposób  naruszający  zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania  wykonawców  z  art.  7  ust.  1.  Przede  wszystkim,  podczas  gdy  Zamawiający 

przeprowadził  dogłębne  i  szczegółowe  badanie  oferty  Odwołującego,  w  tym  wezwał 

Odwołującego do złożenia szczegółowych wyjaśnień w kontekście możliwości złożenia oferty 

zawierającej  rażąco  niską  cenę,  a  jednocześnie  zaniechał  adekwatnego  zbadania  ofert 

konkurencyjnych, w tym w szczególności oferty Konsorcjum Ars Longa - Wodpol Sp. z o.o.,  

w szczególności w odniesieniu do ujęcia w ofercie cen rażąco niskich. 

Odwołujący  podkreślił,  że  co  do  zasady  nie  zgadza  się  z  argumentacją 

Zamawiającego co  do możliwości  odrzucenia oferty  zawierającej  rażąco niską  cenę w  tych 

okolicznościach, jak w niniejszym postępowaniu (czego uzasadnienie przedstawione zostało 

w  dalszej  części  pisma),  niemniej  zakładając  konsekwencję  działania  zamawiającego, 

powinien on w równej mierze zbadać fragmenty kosztorysów ofertowych wśród pozostałych 

wykonawców  (a  przynajmniej  wykonawcy,  którego  ofertę  ocenia  jako  najkorzystniejszą).                   

W tym kontekście Odwołujący zauważa, że w kosztorysie ofertowym Konsorcjum Ars Longa 

Wodpol sp. z o.o. znajdują się poszczególne ceny jednostokowe, które spełniają przesłanki 

uznania za rażąco  niskie w  rozumieniu art.  90 ust.  1  Pzp.  Poniżej Odwołujący  przedstawia 

zestawienie  cen  poszczególnych  cen  jednostkowych  zawartych  w  ofercie  Konsorcjum  oraz 

innych wykonawców, których zbadania zaniechał Zamawiający. 

Poz.

Opis.

Średnia

wszystkich

ofert

ARS

LONGA

MILIMEX

SA

Cechini

Dombud

HLS

Inż.

BUD

Konior

Piaskowski

Klejenie tapet i tkanin na 

styk z dokładnym 

pasowaniem wzorów

tapety do obiektów 
zabytkowych z mat. 
naturalnych o historycznych 
wzorach, najwyższej jakości 
klej do tapet

materiałowych 

historycznych) 

na 

bazie 

pochodnych celulozy


(z.VHI) Posadzki z 
deszczułek

posadzkowych układane na 
klej

Deszczułki posadź, dębowe 
kl.I,gr.22mm Cokoły 
przyścienne dębowe o wym.i 
kształtach wg. projektu.

Nadto,  Konsorcjum  zaoferowało  w  pozycji  542  dot.  Wykonania  posadzki  tarasowej                 

z  włóknobetonu  cenę  „zerową".  Ponad  wszelką  wątpliwość  wykonanie  tego  zakresu  prac 

wymaga zar

ówno nakładów na zakup materiałów jak również poniesienia kosztów robocizny. 

O ile jednak Zamawiający zarzucał Odwołującemu - MILIMEX SA, że część prac oszacował 

poniżej  kosztów  niezbędnych  robocizny  (pomimo  że  kwestionowanej  pozycji  robót 

przypisano  określoną  wartość),  a  swoją  decyzję  o  odrzuceniu  oferty  MILIMEX  SA 

argumentował  m.in.  koniecznością  ochrony  praw  pracowników  do  wynagrodzenia,  o  tyle 

pominął  całkowicie  odniesienie  się  do  cen  zerowych  oferowanych  przez  innych 

wykonawców.  Zamawiający  w  analogicznych  okolicznościach  zaniechał  zarówno  wezwania 

Konsorcjum  Ars  Longa  do  złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  90  Pzp,  jak  również  następnie 

odrzucenia oferty na podstawie art. 90 ust. 1 pkt. 4 Pzp w odniesieniu do tego wykonawcy. 

W  konsekwencji,  należałoby  przyjąć,  że  jeśli  w  ocenie  Izby  ostać  miałyby  się 

argumenty  Zamawiającego  dotyczące  dopuszczalności  odrzucenia  oferty  MILIMEX  SA                          

w  okolicznościach  jak  w  niniejszym  postępowaniu,  to  w  również  mierze  odrzuceniu  winna 

podlegać  oferta  Konsorcjum  Ars  Longa,  W  takim  wypadku  zamawiający  winien  dokonać 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  pozostałych  ofert.  W  przeciwnym  razie,  zarówno  oferta 

Odwołującego  jak  i  Konsorcjum  Ars  Longa  winna  podlegać  porównaniu  i  w  konsekwencji 

zaoferowania ceny korzy

stniejszej przez MILIMEX SA, to oferta Odwołującego winna zostać 

wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Abstrahując  od  powyższych  zarzutów,  w  ocenie  MILIMEX 

SA, oferta Konsorcjum Ars Longa winna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 

2 SIWZ z uwagi 

na niezgodność z SIWZ. 

W pozycji nr 433 kosztorysu ofertowego Konsorcjum Ars Longa przedstawiło wycenę 

określonej ceny jednostkowej bez określenia czego cena ta dotyczy. 

Kalkulacja indywidualna. 

szł 

d18 wytarta indy- 

.1 widualna 

Jednocześnie w przedmiarze Zamawiającego pozycje te opisano w następujący sposób: 

Kalkulacja indywidualna. 

$zt 

d. wycena indy* 

koszt obliczeń konstrukcyjnych dotyczących nośność/ schodów stalowych z 

18,1 widualna 

podaniem sposobu ewent

ualnego wzmocnienia 1 sposobu montażu do 

ścian, wraz z kosztami Ich wykonania. 

szt 

RAZEM 

Kalkulacja  powyższego  punktu  przedmiaru  nie  znalazła  w  ogóle  odzwierciedlenia                    

w  kosztorysie  Konsorcjum  Ars  Longa.  Takie 

sformułowanie  treści  pozycji  w  kosztorysie 


ofertowym  jest  niezgodne  z  SIWZ  w  zakresie  opisanym  w  pkt.  13  ust.  3  SIWZ,  w  którym 

zamawiający  wskazuje,  że:  „Dopuszczalna  jest  zmiana  katalogów  nakładów  rzeczowych 

zaproponowanych  w  przedmiarze  robót,  jednakże  opis  pozycji  ma  być  zgodny  z  opisem 

zawartym  w  przedmiarze."  Brak  wskazania  treści  opisu  do  którego  oferent  się  odwoływał 

dyskwalifikuje ofertę ze względu na jej niezgodność z SIWZ w opisanym wyżej zakresie. 

Naruszenie art. 7 ust 2 Pzp  w zw. z art. 17 ust.  1 pkt. 4 Pzp. 

Zamawiający dopuścił 

się naruszenia art. 7 ust. 2 PZP w zw. z art. 17 ust. 1 pkt. 4 PZP w ten sposób, że dopuścił 

udziału  w  przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  osobom  nie 

zapewniającym  bezstronności  i  obiektywizmu i  nie wykluczenie ich wykonywania czynności 

w  postępowaniu,  tj.  Pani  J.  J.,  która  współpracuje  lub  w  niedalekiej  przeszłości 

współpracowała  z  wykonawcą,  którego  ofertę  zamawiający  uznał  ostatecznie  za 

najkorzystniejszą  (firmą  ARS  LONGA),  a  do  której  Zamawiający  zwrócił  się  jako  do 

„niezależnego eksperta" mającego wydać opinię w przedmiocie prawidłowości  wyceny prac 

przygotowanej  przez  odwołującego  w  wyjaśnieniach  złożonych  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

do złożenia wyjaśnień w kontekście rażąco niskiej ceny i która to osoba opinię taką wydała, 

co  stanowić  miało  rzekomą  podstawę  uzasadniającą  złożenie  przez  MIUMEX  SA  oferty 

zawierającej  rażąco  niską  cenę  i  ostatecznie  odrzucenie  oferty  Odwołującego.  Dane 

dotyczące  powiązań  J.  J.  z  firmą  Ars  Longa  dostępne  są  w  domenie  publicznej  na  stronie 

Internetowej: 

https://uok.msmt.cz/uok/not_detail.php?id=209

Załączony 

dokumenty 

wydrukowano  z  polskiej  wersji  językowej  strony.  Dowód:  -  wydruk  ze  strony  internetowej  z 

15.05.2020 r. 

Dodatkowo  wyraził  zdziwienie,  że  Zamawiający  zwrócił  się  o  wydanie  opinii 

dotyczącej  przedmiotu  postępowania  do  osoby,  która  nigdy  nie  badała  tego  obiektu  i  nie 

zajmowała  się  ustaleniami  co  do  jakości,  złożoności,  techniki  wykonania  i  skomplikowania 

polichromii znajdujących się w pałacu. Informacje te posiada z kolei konserwator zabytków - 

Pan A. H.

, który uprzednio przygotowywał dla Zamawiającego dokumenty  w postępowaniu, 

w  tym  program 

konserwatorski.  Specyfika  remontów  obiektów  zabytkowych  nakazuje 

każdorazowo brać pod uwagę okoliczności związane z pracami na konkretnych elementach 

indywidualnie  oznaczonego  zabytku.  Z  tego  względu,  koszty  jego  renowacji  mogą  się 

znacząco różnić w zależności od tego jak szczegółowo zbadano parametry przedmiotu robót. 

Zamawiający  musiał  wiedzieć  o  tym,  że  wyłącznie  konserwator  przygotowujący  uprzednio 

program  konserwacji  posiada  szczegółową  techniczną  wiedzę  co  do  wszystkich  aspektów 

związanych z polichromią pałacu i możliwościami jej rekonstrukcji. Pomimo to, Zamawiający 

zwrócił się o wydanie ogólnej opinii dotyczącej metod transferu polichromii do „zewnętrznego 

eksperta"

,  który  wykazuje  związki  z  innym  wykonawcą,  którego  oferta  następnie  zostaje 

wybrana  j

ako  najkorzystniejsza.  Takie  działanie  Zamawiającego  niewątpliwie  oddziałuje  na 


transparentność  procesu  udzielania  zamówienia  i  stawia  w  wątpliwość  działanie  Komisji 

Przetargowej  i  osób  wykonujących  dla  niej  zlecenia  (np.  wydanie  opinii)  w  sposób 

bezstronny. 

Naruszenie  art  30  ust.  5  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt.  2  - 

rozwiązania  równoważne. 

Zamawiający naruszył przepis art. 30 ust. 5 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp odrzucając ofertę 

Odwołującego,  co  uzasadnił  w  ten  sposób,  że  zarzucił  odwołującemu  zaoferowanie                         

w  przygotowanym  przez  siebie  kosztorysie  ofertowym  rozwiązania  równoważnego  w  poz. 

236  przy  jednoczesnym  braku  uzasadnienia  złożenia  takiego  rozwiązania  i  przedłużenia 

dowodów  równoważności.  MILIMEX  SA  wyraźnie  oświadcza,  że  nie  składał  w  żadnym 

zakresie oferty równoważnej, a zaoferowane świadczenie odpowiada w całości treści SIWZ. 

Zgodnie  z  opisem  w  poz.  236  przedmiaru  Zamawiającego  dot.  prac  budowlanych, 

Zamawiający żądał zaoferowania następującego elementu:  „Tynki cementowo-wapienne na 

ścianach  na  podłożu  ceramicznym  wykonywane  mechanicznie  lekkie  grubości  15  mm                      

z  zaprawy  zaprawa  do  renowacji  zabytków"  antypleśniowa"  przeznaczona  do  obiektów 

zabytkowych - 

wg. opisu w PB”.  

Z  zamieszcz

onego  w  tej  samej  rubryce  przedmiaru  opisu  do  obliczeń  wynika,  że 

pozycja  ta  dotyczy  wyłącznie:  „parteru  do  wys.  1,5  m".  Z  kolei  w  opisie  do  PB  na  który 

powołuje  się  Zamawiający  (str.  22  opisu  do  projektu  architektury)  wyraźnie  wskazano,  że:  

„W związku z wykonaniem przepon poziomych zaleca się wykonanie w pasie od posadzki na 

wysokość  1,5m  tynków  renowacyjnych  (...).  Zaleca  się  zastosowanie  tynku  solochłonnego 

Grundputz  oraz  tynku  renowacyjnego  Sanierputz  -  stara  biel."

. Wyjaśnienia do PB na które 

powołuje się zamawiający odnoszą się do pozostałych tynków (a więc innych niż do 1,5m na 

parterze  budynku).  W  tym  pasie  z  kolei  Zamawiający  wskazał  jedynie  przykładowe 

(zalecane) produkty. Ta część opisu wyraźnie kontestuje bowiem z jej następnym zdaniem, 

gdzie  wy

raźnie  wskazano,  że  pozostałe  tynki  należy  wykonać  produktem  Remmers 

Putzmortel. Powiązanie opisu do projektu architektury oraz treści przedmiaru zamawiającego 

nakazywało sądzić, że Zamawiający (zgodnie z opisem w przedmiarze) wymaga jedynie, aby 

zastosowa

na  zaprawa  do  renowacji  spełniała  następujące  cechy:  nadawała  się  do 

wykorzystania w zabytkach, posiadała właściwości antypleśniowe oraz (zgodnie z opisem do 

projektu architektury) - 

posiadała właściwości solochłonne. 

Konsekwentnie  Odwołujący,  w  zakresie  odnoszącym  się  do  wykonania  tynków                     

w pasie do wysokości 1,5m na parterze budynku, w pozycji 236 zaoferował wykonanie robót 

z  wykorzystaniem  produktu,  który  spełnia  wszystkie  w/w  oczekiwania  zamawiającego,  na 

dowód  czego  załączył  do  wyjaśnień  kartę  techniczną  produktu  oraz  opisał  szczegółowo 

cechy  oferowanego  materiału  w  treści  wyjaśnień.  W  kosztorysie  znajduje  się  wyraźne 

wskazanie,  że  tę  pozycję  robót  MILIMEX  SA  wykona  „wg.  opisu  w  PB".  Forsowanie 


koncepcji  jakoby  rozwiązanie  zaproponowane  przez  MILIMEX  SA  miało  charakter 

równoważnego  i  nie  zostało  uzasadnione  w  ofercie  jest  daleko  idącym  nadużyciem  i  nie 

znajduje oparcia w treści oferty. Podkreślenia wymaga, że kwestionowana pozycja 236 i jej 

kalkulacja  odnosi  się  wyłącznie  do  tynków  na  wysokości  1,5m  na  parterze  budynku,  to 

wyraźnie  podkreślono  w  treści  kosztorysu  ofertowego  Odwołującego,  a  więc  w  zakresie                   

w  którym  Zamawiający  wskazał  jedynie  przykładowy  produkt,  którego  wykorzystania 

oczekuje, a nie (jak w odniesieniu 

do pozostałych tynku) - inny produkt, wyraźnie oznaczony. 

Dowody: - 

zaktualizowany przedmiar robót Zamawiającego; - opis do projektu architektury, - 

kosztorys ofertowy wykonawcy,  - 

karta techniczna produktów Torggler EKOR 44R, Torggler 

Neoplast Latex, - zeznania S. J. . 

Jak  stwierdziła  Izba  w  wyroku  KIO  z  22.07.2019  r.,  sygn.  akt:  KIO  1309/19: 

„Zamawiający  nie  może  na  etapie  oceny  ofert  dokonywać  rozszerzającej  wykładni  swoich 

wymagań oraz obciążać wykonawców negatywnymi konsekwencjami braku precyzyjnego ich 

wyartykułowania  w  SIWZ.  Uprawnione  jest  zaś  stanowisko  sprowadzające  się  do  łącznej 

wykładni  wymagań  SIWZ,  z  uwzględnieniem  celu,  jakiemu  te  wymagania  mają  służyć  czy 

jaką funkcjonalność zapewniać.". Brak jest więc podstaw co do przyjęcia na obecnym etapie, 

że w opisanym wyżej zakresie Zamawiający wymagał zastosowania materiału oznaczonego 

precyzyjnie producenta, podczas gdy wskazania te miały charakter zaleceń i odnosiły się do 

cech produktu, które spełnia ten zaoferowany przez MIUMEX SA. 

W  k

ontekście  precyzji  postanowień  SIWZ  zwrócenia  uwagi  wymaga  chociażby 

stanowisko  Izby  wyrażone  w  wyroku  KIO  z  07.11.2019  r.,  KIO  2144/19  zgodnie  z  którym: 

„Czynność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ZamPublU winno poprzedzić 

wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  87  ust  1  ZamPublU.  Zamawiający  może 

dokonać  odrzucenia  oferty  na  podstawie  art.  89  ust  1  pkt  2  ZamPublU  jedynie                        

w  sytuacji  ustalenia  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości,  że  oferta  wykonawcy  nie  zapewni 

rea

lizacji zamierzonego i opisanego w SIWZ celu, a oferowane świadczenie nie odpowiada 

wyrażonym  w  treści  SIWZ  wymaganiom.  Okoliczność  braku  jednoznacznego  opisania                                

w  SIWZ  wymogów  wobec  oferty  nie  może  negatywnie  skutkować  dla  wykonawcy, 

odrzuceniem jego oferty, jeśli jej treść mieści się w zakresie dokonanego opisu."

Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 - 

brak wyceny elementu robót. Zamawiający naruszył 

art.  89  ust.  1  pkt.  2  Pzp  poprzez  jego  niezasadne  zastosowanie  skutkujące  uznaniem,  że 

oferta MILIMEX SA jest niezgodna z SIWZ z uwagi na brak dokonania wyceny istotnej części 

prac  objętych  przedmiarem  w  pozycji  nr  268  (transfer  polichromii)  w  zakresie  w  którym 

Odwołujący  pominął  w  tej  pozycji  kalkulację  dotyczącą  konserwacji  i  rekonstrukcji  części 

polichromii,  czego  zamawiający  wymagał  zgodnie  z  informacją  zawartą  w  odpowiedzi  na 

pytania wykonawców do SIWZ z dnia 14.02.2020 r. (pytanie nr 58). 


W  powyższym  kontekście  Odwołujący  został  wprowadzony  przez  Zamawiającego                  

błąd  w  treści  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  (w  odniesieniu  do  twierdzenia,  jakoby 

deklarowane  koszty  nie  pozwalały  nawet  na  pokrycie  kosztów  konserwacji),  stąd  MILIMEX 

SA złożył w wyjaśnieniach oświadczenie o skalkulowaniu kosztów konserwacji i rekonstrukcji 

w innej pozycji kosztorysowej. Dla Odwołującego jasne było, że kalkulacja ta uwzględniona 

została  w  pozycji  nr  269  (a  wiec  tuż  obok),  która  zatytułowana  została  jako  „Konserwacja                  

i  rekonstrukcja  polichromii  sufitów".  Z  kolei  w  odniesieniu  do  części  konserwacji,  która 

zgodnie z odpowiedziami do pytań do SIWZ miała być doliczona do pozycji 268, Odwołujący 

oświadcza,  że  skalkulowana  ona  została  na  poziomie  „O  zł",  stąd  nie  znalazła  żadnego 

odzwierciedlenia  w  treści  wyjaśnień,  ani  w  tym  bardziej  w  kosztorysie  uproszczonym 

stanowiącym  element  oferty.  Odwołujący  skorzystał  w  tym  zakresie  z  możliwości 

swobodnego  kształtowania  cen  za  określone  świadczenie  i  postanowił  nie  pobierać 

dodatkowego  wynagrodzenia  za  część  świadczenia  związanego  z  konserwacją                                  

i  rekonstrukcją  sufitów, o której mowa w  odpowiedziach  do  pytań  do  SIWZ  z  14.02.2020  r. 

(str.  115)  i  ograniczenia  się  do  pobrania  wynagrodzenia  z  tego  tytułu  w  zakresie,  który 

dotyczył wyłącznie części przedmiaru określonego w poz. nr 269. Ilość prac niezbędnych do 

wykonania  w  tym  zakresie  będzie  miała  w  ocenie  Odwołującego  charakter  marginalny                          

w  stosunku  do  całego  zobowiązania,  stąd  nie  uznano  za  konieczne  domagania  się 

wynagrodzenia w tym zakresie. 

Jak  stwierdziła  Izba  w  wyroku  KIO  z  07.08.2014  r.,  sygn.  akt:  KIO  1515/14: 

„Pominięcie  w  postępowaniu  wyceny  niektórych  pozycji  należy  traktować,  jak  wycenienie 

danej  pozycji  w  kwocie  0,00  zł,  bądź  też,  że  wycena  danej  pozycji  została  ujęta  w  innych 

wycenionych  pozycjach.  Relatywnie  często  spotykaną  przy  robotach  budowlanych                               

i wymaganiu w postępowaniu, złożenia kosztorysu opracowanego na podstawie przedmiaru 

robót,  jest  pominięcie  pewnych  pozycji  łub  kwot,  czy  podanie  kwoty  0,00  zł  wartości 

jednostkowej.  Pominięcia  takie  następują  częstokroć  z  powodu  przeoczenia,  skutkiem 

uwarunkowań  technicznych  programu  kalkulacyjnego  wykorzystywanego  przez  wykonawcę 

lub ujęcia wartości jednej pozycji w cenie innej pozycji z nią związanej. 

Analogiczna  sytuacja  ma  miejsce  w  tym  przypadku.  W  powyższym  zakresie 

Zamawiający postąpił pochopnie nie wzywając Odwołującego do złożenia wyjaśnień w trybie 

art. 87 ust. 1, w odniesieniu do części konserwacji i rekonstrukcji wykraczającej poza pozycję 

269,  której  koszty  doliczyć  należało  do  pozycji  268,  jeśli  powziął  wątpliwości  co  do  faktu 

uwzględnienia tej pozycji kosztorysie. Trudno w tym wypadku mówić nawet o pominięciu, czy 

potrzebie uzupełnienia oferty w trybie przewidzianym art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP, jako, że cena 

„0 zł" z tytułu wykonania tej części prac stanowi w tym wypadku nie tyle samodzielną pozycję 

kosztorysową, co element kształtujący cenę w pozycji nr 268, stąd nie została uwzględniona 

przez program kosztorysowy. 


Jak  wskazuje  KIO  w  wyr

oku  KIO  1515/14:  „Zamawiający  może  odrzucić  ofertę 

wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 prawa zamówień publicznych jedynie w sytuacji 

ustalenia  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości,  że  oferta  wykonawcy  nie  zapewni  realizacji 

zamierzonego  i  opisanego  w  SI

WZ  celu,  a  oferowane  świadczenie  nie  odpowiada 

wyrażonym  w  treści  SIWZ  wymaganiom.  Czynność  odrzucenia  ofert  wykonawcy  jest 

czynnością ostateczną i  zastosowanie instytucji uregulowanej w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

winno  nastąpić  dopiero  po  wyczerpaniu  wszystkich  dozwolonych  prawem  możliwości 

zmierzających do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty w celu ustalenia jej  zgodności treścią 

SIWZ." 

Podobnie  Izba  orzekła  w  wyroku  KIO  z  dnia  29  stycznia  2020  r.,  KIO  89/20 

stwierdzając, że: „Zamawiający może dokonać odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust 1 

pkt  2  ustawy  - 

Prawo  zamówień  publicznych  jedynie  w  sytuacji  „ustalenia  w  sposób 

niebudzący  wątpliwości  że  oferta  wykonawcy  nie  zapewnia  realizacji  zamierzonego                                   

i  opisanego  w  SIWZ 

celu,  a  oferowane  świadczenie  nie  odpowiada  wyrażonych  w  treści 

SIWZ  wymaganiom.  O  niezgodności  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  można  mówić  w  sytuacji, 

gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia 

realizacji  go  w  całości.".  W  analogicznym  nurcie  wypowiedziała  się  Izba  w  wyroku  KIO                                  

z 22.07.2019 r., sygn. akt: KIO 1238/19. 

W  opisywanym  stanie  faktycznym  Zamawiający  całkowicie  pominął  swoje 

zobowiązanie  w  tym  zakresie  i  podjął  arbitralną  decyzję  o  odrzuceniu  oferty  MILIMEX  SA, 

pomimo braku podstaw do dokonania tej czynności. 

Odwołujący  wyraźnie  podkreśla,  że  od  początku  jego  intencją  było  zadeklarowanie                 

w  ofercie  wykonania  oczekiwanego  przez  Zamawiającego  zakresu  robót  w  odniesieniu  do 

pozycji nr 268 przedmiaru, w zakresie oczekiwanym przez Zamawiającego (tj. wraz z częścią 

konserwacji  i  rekonstrukcji,  którą  doliczyć  należało  do  poz.  268  kosztorysu).  Wyraźnego 

zaznaczenia  wymaga,  że  wyjaśnienia  dotyczące  rażąco  niskiej  ceny  dotyczyły  objaśnienia 

problematyki  cen  poszczególnych  pozycji,  a  nie  zakresu  robót.  Oświadczając,  że  "pozycja 

nie obejmuje konserwacji i rekonstrukcji" 

Odwołujący miał na myśli - zgodnie z nagłówkiem 

akapitu  - 

wyjaśnienia  co  do  wyliczenia  ceny  i  tego  co  cena  ta  w  sobie  zawiera,  a  nie 

wyjaśnienia  w  jakie  roboty  MILIMEX  SA  wykona,  ale  nie  oczekują  za  nie  dodatkowego 

wynagrodzenia.  Wskazanie  z  szczegółowym  rozliczeniu  danej  pozycji  kosztorysowej,  iż 

jedną  z  cen  cząstkowych  do  tej  pozycji  Wykonawca  wycenia  na  „zero  złotych"  powoduje 

automatyczne  usunięcie  tej  pozycji  z  szczegółowej  kalkulacji  kosztorysu  jako  irrelewantnej 

dla  ostatecznego  wyniku  matematycznego.  Możliwość  indywidualnego  wpisania  ceny 

„zerowej"  istnieje  w  odniesieniu  do  całej  pozycji  kosztorysu,  gdzie  w  rubryce  obok  opisu 

można cenę jako „0.00 zł" O tym, że wszystkie roboty wynikające z SIWZ-u będą wykonane 

Odwołująca oświadczyła w wymaganym formularzu oferty. 


Naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt.  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  PZP  - 

rażąco  niska  cena                      

ofercie Odwołującego. Odrzucając ofertę MILIMEX SA Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 

pkt. 4 Pzp poprzez jego niewłaściwe zastosowanie skutkujące uznaniem, że oferta MILIMEX 

SA zawiera rażąco niską cenę w związku z zaoferowaniem w pozycjach 236, 268, 269, 521 

ceny  rażąco  niskiej,  podczas,  gdy  oferta  MILIMEX  SA  stanowi  ofertę  najkorzystniejszą,                   

a zaoferowana cena nie jest rażąco niska, a nadto zaoferowane ceny jednostkowe mieszczą 

się  w  granicach  swobody  decydowania  przez  Wykonawców  o  oferowanych  cenach                                   

i  stanowią  zwykły  element  gry  rynkowej  nakierowany  na  sporządzenie  oferty 

najkorzystniejszej. Odnosząc się do podstawy prawnej wskazanej przez Zamawiającego jako 

podstawę  odrzucenia  oferty,  Odwołująca  wskazuje  na  następujące  błędy  metodologiczno-

prawne  popełnione  przez  Zamawiającego  w  toku  badania  wyjaśnień  dotyczących  rażąco 

niskiej ceny i podejmowania decyzji o odrzuceniu oferty MILIMEX SA. 

Po  pierwsze,  nawet  w  przypadku  gdy  wynagrodzenie  w  danym  postępowaniu  ma 

charakter kosztorysowy, nie oznacza to, że Wykonawca musi obligatoryjnie wykazać zarobek 

na  każdej  z  tysięcy  pozycji  objętych  kosztorysami.  W  przedmiotowym  postępowaniu  nie 

może dojść do sytuacji w której po udzieleniu zamówienia Zamawiający nakaże Wykonawcy 

wykonanie wyłącznie wąskiego  zakresu  robót,  objętego  indywidualnie oznaczonymi  cenami 

jednostkowymi  (np.  najniższymi)  i  z  tego  zakresu  rozliczy  się    z  Wykonawcą.  Przeciwnie, 

umowa  dotyczyć  będzie  wykonania  kompleksowego  zakresu  robót  obejmującego  tysiące 

pozycji  kosztorysowych.  Jeśli  wiec  pojedyncze  pozycje  kosztorysowe  nie  oddziałują  na 

globalną wycenę zamówienia w ten sposób, że powodują, że cena ta jest rażąco niska, o tyle 

brak jest podstaw do stosowania art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp. 

W wyroku z 10

.08.2018 r., KIO 1453/18, KIO doszła do przekonania, że zamawiający 

był  uprawniony  do  uznania,  że  oferta  wykonawcy  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,                            

a  zaoferowana  cena  jest  ceną  realną,  gwarantującą  prawidłowe  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia,  przy  jednocześnie  zakładanym  zysku.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  zwróciła 

uwagę,  że  ustawa  Pzp  nie  definiuje  rażąco  niskiej  ceny,  niemniej  punktem  odniesienia 

powinien być przedmiot zamówienia. Należy przyjąć, że rażąco niska cena to taka, która jest 

niewiarygodna w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej. Nie wystarczy, aby cena zasadniczo 

odbiegała od wartości zamówienia. Istotne, aby była to cena taka, że przy zachowaniu reguł 

rynkowych  wykonanie  umowy  przez  wykonawcę  byłoby  nieopłacalne.  Konieczne  jest  tu 

zobiektywizowanie analizy  i  ustalenie,  czy  cena jest  niewiarygodna  na tyle,  że nie pozwala 

na wykonanie zamówienia. Przy czym ocena rażąco niskiej ceny nie może doprowadzić do 

wyeliminowania  podmiotu,  który  przy  użyciu  reguł  konkurencji,  racjonalnej  kalkulacji 

ekonomicznej  i  gospodarczej  jest  w  stanie  zaoferować  znacznie  tańszą  usługę  od 

konkurencji.  W  ocenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  samo  porównanie  usług  z  usługami 

konkurencji,  które  są  droższe  -  nie  jest  w  takim  przypadku  właściwie  zastosowaną  metodą 


ustalania  oferty  rażąco  niskiej  i  nie  może  prowadzić  do  paradoksalnej  sytuacji,  w  której 

odrzuca  się  ofertę  ekonomicznie  i  gospodarczo  uzasadnioną  i  tanią,  a  przyjmuje  się  za 

wiarygodne  ofertę  droższą,  co  wypacza  reguły  uczciwej  konkurencji,  funkcję  ustawy  Pzp, 

zapewniającą przejrzysty, optymalny i tani wybór najlepszej oferty na rzecz oferty droższej. 

Po  drugie,  wykonawca  posiada  uprawnienie  do  swobodnego  kształtowania  cen 

oferowanych  usług  i  świadczeń.  Nawet  w  przypadku  wynagrodzenia  kosztorysowego,  jeśli 

okaże się,  że kalkulacja  dotycząca  ilości  wymaganych roboczogodzin w  zakresie 1  z  setek 

elementów prac przedstawiona zostanie przez Wykonawcę w sposób niedostateczny, to i tak 

koszt nadwyżki kosztów roboczogodzin, czy też zakupu materiałów w tym względzie obciążał 

będzie  Wykonawcę,  który  liczy  na  pozyskanie  środków  na  ten  cel  w  wyniku  wykonania 

będzie  Wykonawcę,  który  liczy  na  pozyskanie  środków  na  ten  cel  w  wyniku  wykonania                     

z zyskiem innych zakresów robót w ramach tego samego zamówienia. 

Po  trzecie  z  kolei,  o  ile  Zamawiający  posiada  uprawnienie  do  badania  cen 

jednostkowych, zgodnie z art. 90 ust. 1 Pzp, to jednocześnie kwestię ustalenia rażąco niskiej 

ceny, w szczególności w okolicznościach takich jak w niniejszym postępowaniu, rozpatrywać 

można  wyłącznie  jako  cenę  globalną,  cena  realizacji  całego  zamówienia  została 

skalkulowana  przez  MILIMEX  SA  na  poziomie  niewiele  wyższych  niż  opublikowana  przez 

Zamawiającego  kwota  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  realizację  zamówienia.  Oferta 

MILIM

EX  opiewa  bowiem  na  kwotę  16.456.445,56  zł  brutto,  podczas  gdy  zamawiający 

zaplanował wydatek na poziomie 16.700.000 zł brutto. Oznacza to, że cena MILIMEX SA jest 

jedynie  o  243.554,44  zł  niższa  niż  zaplanowany  przez  zamawiającego  wydatek.  Oferta 

MILIMEX  j

est  więc  globalnie  niewiele  ponad  1%  tańsza  niż  kwota,  którą  planował 

przeznaczyć zamawiający na realizację zamówienia. Potwierdza to jedynie rynkowość oferty 

MILIMEX SA. 

W kontekście powyższego jasnym staje się, że ocena tego, czy dana oferta zawiera 

rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  powinna  być  dokonana,                            

w odniesieniu do całości ceny zaproponowanej przez wykonawcę (tak: wyrok SO w Lublinie 

z  dnia  24  marca  2005  r.  w  sprawie  o  sygn.  akt  II  Ca  425/04  oraz  wyrok  SO  w  Poznaniu                      

z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie o sygn. akt II Ca 219/05, wyrok KIO z dnia 20 lipca 2016 

r.,    KIO  1145/16).  W  odniesieniu  do  podejrzenia  rażąco  niskiej  ceny  oferty,  zarówno                 

w  przypadku  wynagrodzenia  k

osztorysowego,  jak  i  ryczałtowego,  co  do  zasady  badaniu 

podlega  cena  za  wykonanie  całości  przedmiotu  zamówienia.  Poszczególne  ceny 

jednostkowe,  czy  też  inne  elementy  składowe  ceny  ofertowej,  podlegają  badaniu                                  

w  kontekście  ich  wpływu  na  wysokość  zaoferowanej  ceny  oraz  na  możliwość  wykonania 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  prawidłowy,  zgodnie  z  wymaganiami  zamawiającego. 

Orzecznictwo  wskazuje,  że  przedmiotem  badania  pod  katem  ceny  rażąco  niskiej  nie  są 

jakieś  jego  wybiórcze  części,  niewielkie  elementy,  ale  cała  zaoferowana  cena,  chodzi 


bowiem  o  odniesienie  ceny  do  całego  przedmiotu  zamówienia,  nie  zaś  do  niektórych  jego 

pozycji. Istotna jest bowiem cena końcowa i ta powinna zostać oceniona pod kątem rażąco 

niskiej  ceny  w  rozumie

niu art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp (wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach                 

z  dnia  28.04.2008  r.,  sygn.  akt:  XIX  Ga  128/08,  Wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia 

2014-06-24,  KIO  1174/14).  Podobnie  w  wyroku  KIO  z  dnia  13.05.2013  r.,  sygn.  akt:  KIO 

/13. "Zarówno ustawa Pzp, jak również Dyrektywy Unii Europejskiej nie definiują pojęcia 

"rażąco  niskiej  ceny".  Zgodnie  z  ugruntowaną  linią  orzecznictwa  istotne  jest  to,  że  przy 

ocenie, czy mamy do czynienia z 

"rażąco niską ceną" należy brać pod uwagę cenę całkowitą 

oferty,  a  nie  ceny  za  poszczególne  elementy  oferty.  Wniosek  taki  wypływa  wprost                              

z  literalnego  brzmienia  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp,  zgodnie  z  którym  zamawiający  odrzuca 

ofertę,  jeśli  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  nie  zaś                    

w stosunku do pewnej części (w tym przypadku ceny jednostkowej) przedmiotu zamówienia. 

W  aspekcie  merytorycznym  związanym  z  przedstawieniem  dowodów,  iż  nawet 

poszczególne  ceny  jednostkowe  zaoferowane  przez  wykonawcę  nie  są  rażąco  niskie, 

Odwołujący  podtrzymuje  wszystkie  argumenty  i  dowody  przywołane  w  treści  wyjaśnień                      

z 20.04.2020 r. Wobec ogólnych zarzutów Zamawiającego przedstawionych na str. 12 pisma 

Zamawiającego  z  08.05.2020  r.,  Odwołujący  wskazuje,  że  nie  wykazano  Odwołującemu 

braków  w  zakresie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  tym  dysponowania 

personelem  o  kwalifikacjach  wymaganych  przez  Zamawiającego.  Jakiekolwiek  implikacje 

zakładające  z  góry  nienależyte  wykonanie  zobowiązania  przez  MILIMIEX  SA  chociażby                   

w  części  nie  zostały  w  żaden  sposób  poparte  przez  Zamawiającego  materiałem 

dowodowym.  W  równej  mierze  można  byłoby  zadać  pytanie,  czy  wybrany  obecnie  przez 

Zamawiającego  wykonawca  gwarantuje  należyte  wykonanie  posadzki  tarasowej                                

z  włóknobetonu,  oferując  za  wykonanie  tego  zakresu  prac  cenę  zerową?  Przepisy  ustawy 

prawo  zamówień  publicznych  nie  dają  Zamawiającemu  upoważnienia  do  swobodnego 

decydowania  o  ważności  (istotności)  danego  zakresu  robót  i  możliwości  surowszej  oceny 

zaoferowania  niższych  cen  w  kontekście  danego  zakresu  prac.  Co  więcej,  na  etapie 

formułowania  SIWZ  Zamawiający  nie  zidentyfikował  nawet  kluczowych  części  zamówienia                    

i nie zobowiązał wykonawców do ich osobistej realizacji w myśl art. 36a ust. 2 Pzp (pkt. 29 

SIWZ.  str.  24).  Wartościowanie  określonych  prac  z  perspektywy  ważności  dla 

Zamawiającego  na  obecnym  etapie  stanowi  niedozwoloną  ingerencję  w  swobodę 

decydowania  Wykonawcy  o  oferowa

nych  przez  niego  cenach  i  ogranicza  możliwość 

uczestniczenia  w  zwyczajnej  grze  rynkowej  nakierowanej  na  składanie  ofert 

najkorzystniejszych cenowo. 

W kontekście pozycji 236 kosztorysu, w odniesieniu do zarzutów sformułowanych na 

str.  12  pkt.  a)  w  piśmie  zamawiającego  z  08.05.2020  r.,  Odwołujący  wskazuje,  że 

formułowane tam uzasadnienie zostało powielone z uzasadnieniem dotyczącym odrzucenia 


oferty niezgodnej z SIWZ, które to zarzuty szczegółowo zostały omówione we wcześniejszej 

części odwołania. Co do samej ceny oferowanej zaprawy tynkarskiej, mając na względzie, że 

spełnia ona wymagania zamawiającego oraz jest zgodna z SIWZ oraz że jej cena różni się 

zaledwie  o  kilka  złotych  od  tej  na  którą  powołuje  się  Zamawiający,  brak  jest  podstaw  do 

przyjęcia, że cena ta spełnia przesłanki do bycia uznaną za rażąco niską. Powołując się na 

kalkulacje  przedstawione  przez  Wykonawcę  w  wyjaśnieniach  z  20.04.2020  r.  oraz  dowody 

tam  przywołane,  w  przytoczone  również  w  niniejszym  odwołaniu,  Odwołujący  podtrzymuje 

twierdzenie ryn

kowości przedstawionej ceny. 

Co  do  pozycji  268  (Transfer  polichromii) Wykonawca  podtrzymuje  swoje  stanowisko 

co  do  możliwości  realizacji  prac  w  technologii  Strappo  opisanej  szczegółowo  w  piśmie 

stanowiącym  wyjaśnienia  co  do  rażąco  niskiej  ceny.  W  zakresie,  w  którym  Zamawiający 

powołuje  się  na  opinię  „niezależnego  eksperta",  Odwołujący  ponownie  przywołuje 

okoliczność opisaną w zarzucie nr 2 w niniejszym odwołaniu, wskazując na brak możliwości 

przyjęcia  za  wiarygodną  opinii  osoby  współpracującej  z  innym  wykonawcom  składającym 

ofertę  w  przetargu.  Odwołujący  ponownie  podkreśla,  że  możliwość  wykonania 

przedmiotowych prac w zaoferowanej cenie została przez niego drobiazgowo skalkulowana. 

Przede wszystkim wzięto pod uwagę rzeczywisty stan skomplikowania polichromii i związany 

z tym zakres złożoności prac koniecznych do wykonania. Ponownie Wykonawca podkreśla, 

że  osobą  kompetentną  do  udzielenia  odpowiedzi  co  do  stanu  polichromii  winien  być  autor 

programu  konserwatorskiego  -  Pan  A.  H.

,  którego  Zamawiający  z  niewiadomych  przyczyn 

pominął  na  etapie  analizy  wyjaśnień  złożonych  przez  spółkę  MIUMEX.  Sposób  wykonania 

kalkulacji  opisać  może  również  kierownik  działu  Wykonawcy  odpowiedzialnego  za 

przygotowanie  kosztorysów  do  tego  postępowania  przetargowego  –  S.  J.  .  Dowód:  - 

zeznania świadka – A. H.; - zeznania świadka – S. J. .  

Już  z  samej  analizy  złożonych  ofert  innych  niż  oferta  MILIMEX  SA  wywieźć  można 

wniosek, że ten sam zakres prac ocenić można w skrajnie różny sposób. Zauważyć można, 

że najtańsza z ofert w tym względzie, inna niż oferta MILIMEX-u, opiewa na kwotę 1500 zł co 

jest sumą ponad sześciokrotnie mniejszą niż najwyższa zaoferowana w tym zakresie cena - 

tj.  10.000  zł.  Dowodzi  to  jedynie  tego,  że  specyfika  prac  konserwatorskich  umożliwia 

wykorzystanie bardzo różnego podejścia do tego samego zakresu prac. 

Wyjaśnienia w kontekście zarzutu rażąco niskiej ceny co do pozycji nr 269 kosztorysu 

wykonawcy  są  w  dużej  mierze  analogiczne  jak  w  w/w  wypadku.  W  pozostałym  zakresie 

wykonawca  wyjaśnia,  że  oszczędność  wynika  w  tym  wypadku  z  dokładnego 

przeanalizowania Programu Konserwatorskiego, z której to analizy wyciągnięto następujące 

wnioski  pozwalające  na  zaoferowanie  niższej  ceny.  Na  sufitach  znajdują  się  zarówno 

polichromie  o  charakterze  ornamentalnym  jak  i  - 

w  większości  -  polichromie  o  charakterze 

jednolitego wymalowania. Przyjęto do wyceny ilości w/w polichromii w proporcji 1:3 (tzn. 25% 


powierzchni  polichromii  o  charakterze  ornamentalnym  i  75%  powierzchni  polichromii                      

o  charakterze  jednolitego  wymalowania),  oraz  założono  narzucony  udział  konserwacji                          

i rekonstrukcji w proporcji 50%/50%. 

W  ramach  tej  pozycji,  ujęto  wyłącznie  koszty  konserwacji/rekonstrukcji  polichromii 

czyli warstw malarskich i wymalowani; pozycja nie obejmuje przygotowania podłoża (tynków, 

pobiał).  Jednocześnie  zauważyć  należy,  że  przedmiotowa  polichromia  cechuje  się  bardzo 

niskim  stopniem  skomplikowania,  w  związku  z  czym  koszt  wykonania  jej  konserwacji                        

i  rekonstrukcji  jest  stanowczo  niższy  niż  średnia  cena  rynkowa  za  konserwację                                   

i rekonstrukcję polichromii w ogólnym jej rozumieniu. 

Koszty potrzebnych materiałów: 

żywica akryl. PRIMAL AC33, pigmenty ze spoiwem: 100 zł/litr x 0,1 Iitr/m2 = 10,00 zł/m

żywica akrylowa Paraloid B 72  80 zł/kg x 0,05 kg/m2 = 4,00 zł/m

RAZEM materiały: 14,00 zł/m

Koszty robocizny: 

- dla konserwacji/rekonstrukcji 50/50 polichromii o charakterze ornamen

talnym: 675 zł/m

- dla konserwacji/rekonstrukcji 50/50 polichromii o charakterze jednolitego wymalowania: 135 

zł/m

średnia cena przy założeniu udziału poszczególnych polichromii w proporcji 25%/75%: 

0,25  x  675  zł/m

+  0,75  x  135  zł/m2  =  270  zł/m

.  MILI

MEX  SA  dysponuje  własnymi 

rusztowaniami, stąd nie zostały one doliczone do kosztu ceny jednostkowej. Razem KOSZT 

wykonania robót: 284,00 zł/m

.Wykonawca podtrzymuje, że przedmiotowy zakres robót jest 

realny do wykonania w oferowanej cenie 300 zł/m

W  odniesieniu  do  pozycji  nr  521  kosztorysu

,  Odwołujący  podkreśla,  że  bazował  na 

otrzymanej  ofercie  od  potencjalnego  Podwykonawcy.  Jest  to  kompleksowa  oferta  na 

dostawę  i  montaż  dźwigu  windowego,  obudowę  szklaną  szybu  windy,  oraz  wykonanie 

potrzebnego  podsz

ybia  zgodnie z  określonymi w  dokumentacji  przetargowej  wymaganiami. 

Wbrew  twierdzeniom  Zamawiającego,  oferta  potencjalnego  podwykonawcy  obejmuje 

również  wykonanie  szklanej  obudowy  o  wymaganej  odporności  ogniowej  EI60  z  drzwiami 

EI30.  Potencjalny  wykonawca 

co  do  zakresu  oferty  wskazał  precyzyjnie,  że:  „Wycena 

sporządzona zgodnie z  dokumentacją projektową", a więc jest ona zgodna ze Specyfikacją 

przedstawioną  przez  Zamawiającego,  w  tym  również  z  wymaganiami  w  kontekście 

odporności ogniowej. 

Zamawiający  w  dniu  18.05.2020  r.  (przez  elektroniczną  platformę  zakupową  Open 

Nexus) wezwał wraz kopią odwołania, w trybie art. 185 ust.1 Pzp, uczestników postępowania 

przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.  


W dniu 20.05.2020 r. 

(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Konsorcjum ARS LONGA 

zgłosiła  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  wnosząc  

o oddalenie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz 

Odwołującemu.  

W dniu 02.07.2020 r. 

(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Konsorcjum ARS LONGA 

złożył pismo procesowe wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Kopa została przekazana 

Zamawiającemu oraz Odwołującemu.  

W  dniu  02.07.2020  r.  (e-

mailem)  Zamawiający  wobec  wniesienia  odwołanie  do 

Prezesa KIO wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp, odpowiedź na odwołanie, w której 

oddala w całości odwołanie. Kopa została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu 

na posiedzeniu. 

Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej  po  zapoznaniu  się  z  przedstawionymi 

poniżej  dowodami,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  i  stanowisk  stron  oraz 

Przystępującego  złożonych  ustnie  do  protokołu w  toku  rozprawy,  ustalił  i  zważył,  co 

następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących  odrzuceniem  odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2  Pzp,  a  Wykonawca 

wnoszący odwołanie posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uprawniający do jego 

złożenia.  Odwołujący,  którego  oferta  została  odrzucona,  w  wypadku  potwierdzenia  zarzutu 

ma szan

se na uzyskanie zamówienia w tych zadaniu.  

Izba 

oddaliła  opozycję Odwołującego,  uznając  skuteczność  przystąpienia  po  stronie 

Zamawiającego  -  Konsorcjum  ARS  LONGA  składającego  się  z:  1)  ARS  LONGA 

Konserwacja  Dziel  Sztuki  i  Obiektów  Zabytkowych  J.D.M.  M.  Sp.  Jawna  (Lider)  oraz                       

2)  WodPol  Sp.  z  o.o.  (Członek  Konsorcjum),  z  adresem  dla  siedziby  lidera  konsorcjum:                   

ul. Podgórki Tynieckie 71, 30-398 Kraków. Należy podkreślić, że w zgłoszonym przystąpieniu 

jednoznacznie  pr

zywołano  przedmiotowe  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. Nie budzi żadnych wątpliwości Izby, że spółka ARS LONGA wstępowała w tym 

postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego, jako lider konsorcjum będący członkiem 

konsorcjum i miała umocowanie jako pełnomocnik tego konsorcjum, do wszelkich czynności 

w  postępowaniu,  zwłaszcza  do  wnoszenia  odwołań  (pkt  8).  Wynikało  to  niezbicie                              

z  pełnomocnictwa  z  05.03.2020  r.  załączonego  do  złożonej  oferty,  a  przekazanego  wraz                   

z ofertą przez Zamawiającego, z dokumentacją postępowania, w formie elektronicznej.  


Skład  orzekający  Izby  dopuścił  w  niniejszej  sprawie  dowody  z:  dokumentacji 

postępowania  o  zamówienie  publiczne  nadesłanej  przez  Zamawiającego  w  formie 

elektronicznej

W  szczególności  postanowień  SIWZ,  zmiany  SIWZ  (zwłaszcza  w  zakresie 

aktualizacji przedmiarów – patrz z 06.02.2020 r., ale zmiany z 18.02.2020 r.), odpowiedzi na 

wszystkie 

pytania (zwłaszcza odpowiedzi z 10.01.2020 r., 14.01.2020 r., 14.02.2020 r. oraz 

28.02.2020  r.).  Nadto,  cztery  pozwolenia,  w  tym  pozwolenie  konserwatorskie  Nr  342/2017, 

Opracowanie: 

„Badania  na  obecność  polichromii,  stratygrafia  tynków  i  elementów 

drewnianych

wraz z programem prac konserwatorskich”

p. E. P.-

Ś.   z Pracowni Projektowo-

Urbanistyczno-

Konserwatorskiej  „ABAKUS”,  Opisu  do  projektu  architektury  -  p.  E.  P.-Ś.  z 

Pracowni 

Projektowo-Urbanistyczno-

Konserwatorskiej 

„ABAKUS”, 

Program 

Prac 

Konserwatorskich  (wraz  z  odpowiedziami  na  pytania 

–  pismo  z  14.01.2020  r.), 

zaktualizowane przedmiary z branży budowlanej (zmiana SIWZ z 06.02.2020 r.) 

Dodatkowo,  z  wezwania 

Zamawiającego  w  trybie  art.  90  ust.1  Pzp  z  10.04.2020  r., 

wyjaśnień (odpowiedzi na wezwanie) z 20.04.2020 r. wraz z załącznikami: 

1) Ofertą p. J. G. z 24.02.2020 r.; 

2) Ofertą firmy 3W Dystrybucja Budowla SA z 30.01.2020 r.; 

3) Oferta firmy Serwer Polska Chemia wraz z kartą techniczna produktu zaprawy tynkarskiej 

Torggler EKOR 44R oraz kart

ą  techniczna emulsji Torggler Neoplast Latex; 

4) Ofertą Grupy ZED Sp. z o.o. 

Nadto,  Izba  uznała  jako  dowód  opinie  po  wyjaśnieniach  rażąco  niskiej  ceny                     

z 22.04.2020 r. Inspektora Nadzoru.  

Izba 

dopuściła  formalnie  jako  dowód  dołączone  do  odwołania  przez  Odwołującego 

załączniki (będące także częścią dokumentacji postępowania): 

Formularz  oferty  MILIMEX  SA  z  dnia  9  marca  2020  r.  wraz  z  załącznikami  w  postaci 

kosztorysów ofertowych w branży drogowej, budowlanej, elektrycznej (w tym niskich napięć), 

sani

tarnej,  formularza  JEDZ,  gwarancji  wadialnej,  oświadczenia  dot.  obowiązku 

podatkowego, zobowiązania podmiotu trzeciego - RECO wraz z formularzem JEDZ 

Płyta CD zwierająca: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją 

przetargową  (załącznik  nr  3  do  SIWZ)  oraz  aktualizacją  przedmiaru  w  branży  budowlanej              

z dnia 6 lutego 2020 r. 

3) Wezwanie  Z

amawiającego z dnia 10 kwietnia 2020 r, do złożenia wyjaśnień dot. rażąco 

niskiej  ceny  w  ofercie  MILIMEX  SA 

(nie  było  dołączone  do  odwołania  –  jest  w  aktach 

postępowania przesłanych przez Zamawiającego) 

Odpowiedź  MILIMEX SA z dnia 20 kwietnia 2020 r. na wezwanie do złożenia wyjaśnień 

wraz z załącznikami w postaci: otrzymanej oferty potencjalnego Podwykonawcy stanowiącej 

dla nas podstawę do sporządzenia oferty, wstępnej oferta na dostawę płyt gipsowych, karta 


techniczna zaprawy tynkarskiej Torggler EKOR 44R, oferta firmy Torggler, karta techniczna 

produktu  Torggier  Neopl

ast  Latex,  ofercie  od  potencjalnego  Podwykonawcy  na  dostawę 

dźwigu z wykonaniem podszybia i szklaną obudową (sama odpowiedź nie była dołączona do 

odwołania – jest w aktach postępowania przesłanych przez Zamawiającego 

5)  Dwa  pi

sma  Zamawiającego  z  08.05.2020  r.  w  postaci  informacji  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  oraz  inform

acji  o  wynikach  postępowania  i  odrzuceniu  oferty 

MILIMEX SA 

Opinia złożoną Zamawiającemu przez p. J. J. z 22.04.2020 r. 

7)  Wydruk  ze  strony  Internetowej 

wskazanej  w  odwołaniu  -  Bazy  Uznawania  Kwalifikacji 

Zawodowych z 15.05.2020 r. 

8) Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym wykonawcy Konsorcjum Ars Longa. 

Izba 

oddaliła wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka, tj. zeznań 

p.  A.  H. 

uznając,  że  istnieje możliwość  wydania  orzeczenia  na  podstawie  innych  dowodów 

znajdujących  się  dokumentacji  w  postępowaniu,  mających  charakter  dokumentów,  które 

mają  pierwszeństwo  na  dowodem  z  zeznań  (m.in.  cztery  pozwolenia,  w  tym  pozwolenie 

konserwatorskie Nr 342/2017, Opracowanie: „Badania na obecność polichromii, stratygrafia 

tynków  i  elementów  drewnianych  wraz  z  programem  prac  konserwatorskich”  p.  E.  P.-Ś.  z 

Pracowni  Projektowo-Urbanistyczno-

Konserwatorskiej  „ABAKUS”,  Opisu  do  projektu 

architektury - p. E. P.-

Ś.  z Pracowni Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorskiej „ABAKUS”, 

Program Prac Konserwatorskich (wraz z odpowiedziami na pytania 

– pismo z 14.01.2020 r.). 

Izba zawraca uwagę, że autorem Program Prac Konserwatorskich był sam p. A. H. .  

W  zakresi

e  drugiego  świadka,  wniosek  został  wycofany  z  uwagi  na  jego 

nieaktualność, gdyż osoba, której dotyczyła stawiła się jako strona.  

Izba 

dopuściła  jako  dowodu  w  sprawie  dołączony  przez  Zamawiającego  do 

odpowiedzi na odwołanie - artykuł internetowy autorstwa

p.

J. J. .    

Izba 

nie  dopuściła  jako  dowodu  w  sprawie  złożonych  przez  Zamawiającego  wraz 

odpowiedzią na odwołanie oraz na rozprawie: 

1) Oświadczenia z 30.06.2020 r. członka Komisji Przetargowej; 

Oświadczenia  (informacji)  z  02.07.2020  r.  p.  E.  P.-Ś.  z  Pracowni  Projektowo-

Urbanistyczno-

Konserwatorskiej „ABAKUS”.   

Przed Izbą bowiem obowiązuje zasada bezpośredniości dowodowej, a Zamawiający 

nie  wykazał  istnienia  uzasadnionych  przeszkód  w  przeprowadzeniu  dowodu  bezpośrednio,               

w  sposób  pozwalający  na  ocenę  wiarygodności  dowodu  (podobnie  w  wyroku  KIO                    

z  dnia  30.09.2013  r.,  sygn.  akt:  KIO  2112/13;  KIO  2114/13;  KIO  2121/13).  Nadto,  drugie                    


z oświadczeń nie było elementem dokumentacji postępowania i pojawiło się dopiero w toku 

rozprawy.  

Izba 

nie  dopuściła  jako  dowodu  w  sprawie  złożonych  na  rozprawie  przez 

Przystępującego: 

1.  Opinii  konserwatorskiej  o  technice,  technologii  oraz  kosztach  zabiegu  przeniesienia 

malowideł,  technologii  oraz  kosztach  zabiegu  przeniesienie  malowideł  ściennych 

znajdujących się na suficie holu I pietra w pałacu Żory – Baranowice; 

2. Opinii (informacji e-mailowej) firmy Remmers. 

Niniejsze opinie 

mają charakter opinii prywatnych, które jednakże nie mogą stanowić 

dowod

u w sprawie wskazując, iż na podstawie art. 278 k.p.c opinią biegłego jest wyłącznie 

opinia  sporządzona  przez  osobę  wyznaczoną  przez  sąd  (uzasadnienie  wyroku  SN                           

z  10.12.1998  r.,   

I  CKN  922/97). Według  judykatury,  nie  może  być  traktowana  jako  dowód                   

w  postępowaniu  opinia  biegłego  (w  tym  również  biegłego  sądowego)  sporządzona  na 

polecenie strony  

i złożona do akt sądowych (za wyrokiem SO we Wrocławiu z 22.01.2009 r., 

sygn. akt: X Ga 22/08). W konsekwencji stwierdzając, że niniejsze opinie prywatne, w takich 

okolicznościach sprawy, stanowią stanowisko Przystępującego, stanowią one jedynie dowód 

tego,  że osoba  lub  osoby, które ją  podpisały  wyraziły  zawarty  w  niej  pogląd,  nie korzystają 

one natomiast z domniemania zgodno

ści z prawdą zawartych w niej twierdzeń. Stanowisko 

doktryny  jasno  pokazuje,  że  ekspertyza  prywatna  nie  może  być  podstawą  wniosków  sądu 

pozostających  w  opozycji  do  stanowiska  strony  przeciwnej.  W  orzecznictwie  SN  wyrażono 

także  stanowisko,  że  gdyby  ekspertyzę  prywatną  przyjęto  za  podstawę  orzeczenia, 

stanowiłoby  to  istotne  uchybienie  procesowe,  które  mogłoby  być  nawet  podstawą 

skutecznego  zarzutu  apelacyjnego  (tak  SN  w  wyroku  z  29.09.1956  r.,  III  CR  121/56,  OSN 

1958, nr 1, poz. 16). 

Przy  rozpoznawaniu  przed

miotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

także  złożone  pisma  procesowe  w  sprawie,  tj.  odpowiedź  na  odwołanie  oraz  pismo 

procesowe,  które  z  uwagi  na  obszerny  charakter  nie  zostały  przywołane  w  uzasadnieniu, 

stanowiska 

i oświadczenia złożone ustnie do protokołu.  

Odnosząc  się  do  podniesionych  w  treści  odwołania  zarzutów  stwierdzić  należy,  że 

odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.  

Odwołujący sformułował w odwołaniu następujące zarzuty naruszenia:  

1.  art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  nierówne  traktowanie  wykonawców  skutkujące  zaniechaniem 

wezwania  do  założenia  przez  wykonawcę  Konsorcjum  ARS  LONGA  wyjaśnień                              

w  przedmiocie  rażąco  niskiej  ceny  pomimo  istnienia  w  ofercie  tego  wykonawcy  pozycji 


„zerowych" w zakresie cen jednostkowych ujawnionych w pkt. 542 kosztorysu stanowiącego 

załącznik do oferty tego wykonawcy; 

2.  art.  7  ust.  2  Pzp  w  zw.  z  art.  17  ust.  1  pkt  4  Pzp  poprzez  umożliwienie  udziału                             

w  przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  osobom  nie  zapewniającym 

bezstronności i obiektywizmu i nie wykluczenie ich wykonywania czynności w postępowaniu, 

tj. Pani J. J.

, która współpracuje lub w niedalekiej przeszłości współpracowała z wykonawcą, 

którego  ofertę  Zamawiający  uznał  ostatecznie  za  najkorzystniejszą  (firmą  ARS  LONGA),  a 

do której Zamawiający zwrócił się jako do „niezależnego eksperta" mającego wydać opinię w 

przedmiocie prawidłowości wyceny prac przygotowanej przez odwołującego w wyjaśnieniach 

złożonych  w  odpowiedzi  na  wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  w  kontekście  rażąco  niskiej 

ceny  i  która  to  osoba  opinię  taką  wydała,  co  stanowić  miało  rzekomą  podstawę 

uzasadniającą  złożenie  przez  MILIMEX  SA  oferty  zawierającej  rażąco  niską  cenę                             

i ostatecznie odrz

ucenie oferty Odwołującego; 

3.  art.  30  ust.  5  Pzp  poprzez  jego  niewłaściwe  zastosowanie  skutkujące  uznaniem,  że 

Odwołujący  zaoferował  w  przygotowanym  przez  siebie  kosztorysie  ofertowym  rozwiązania 

równoważne w poz. 236 przy czym rozwiązania równoważnego nie uzasadnił, podczas gdy 

MILIMEX SA nie składał w żadnym zakresie oferty równoważnej, a zaoferowane świadczenie 

odpowiada w całości treści SIWZ; 

4.  art.  87  ust.  1  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  skutkujące  zaniechaniem  wezwania 

MILIMEX  SA  do  złożenia  wyjaśnień  co  do  treści  oferty  w  sytuacji  powzięcia  wątpliwości               

w  odniesieniu  do  zgodności  oferty  z  treścią  SIWZ  na  etapie  składania  wyjaśnień  co  do 

rażąco  niskiej  ceny  oferty,  co  doprowadziło  do  powzięcia  przedwczesnej  decyzji                                      

o odrzuceniu oferty MILIMEX SA; 

5. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez jego niezasadne zastosowanie skutkujące uznaniem, że 

oferta  MILIMEX  SA  jest  niezgodna  z  SIWZ  z  uwagi  na:  brak  dokonania  wyceny  istotnej 

części prac objętych przedmiarem w pozycji nr 268 (transfer polichromii), podczas gdy prace 

te wyceniono w opisanej pozycji oraz uwagi na twierdzenie jakoby MILIMEX SA zaoferował 

w  zakresie  opisanych  w  poz.  nr  236  kosztorysu  rozwiązanie  równoważne,  przy  czym  nie 

wykazał w ofercie kryteriów równoważności, podczas gdy Odwołujący zaoferował realizację 

zamówienia  zgodnie  z  wymogami  SIWZ  i  w  żadnym  miejscu  nie  oferował  rozwiązań 

równoważnych, stąd nie istniała potrzeba uzasadniania ich równoważności w ofercie. Nadto 

naruszenia  tego  przepisu  zama

wiający  dopuścił  się  nie  dokonując  odrzucenia  oferty 

wykonawcy Konsorcjum ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J D 

M.  M. 

spółka  jawna  (Lider)  oraz  Wodpol  Sp.  z  o.o.  (Członek  Konsorcjum)  w  związku                   

z  niezgodnością  oferty  z  SIWZ  w  zakresie  poz.  433  kosztorysu  ofertowego  tegoż 

wykonawcy; 


6. art. 89 ust. 1 pkt  4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp poprzez jego niewłaściwe zastosowanie 

skutkujące  uznaniem,  że  oferta  MILIMEX  SA  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  związku                         

z  zaoferowaniem w pozycjach 236, 268, 269, 521 ceny rażąco niskiej, podczas, gdy oferta 

MIUMEX  SA  stanowi  ofertę  najkorzystniejszą,  a  zaoferowana  cena  nie  jest  rażąco  niska,                          

a  nadto  zaoferowane  ceny  jednostkowe  mieszczą  się  w  granicach  swobody  decydowania 

przez  Wykonawców  o  oferowanych  cenach  i  stanowią  zwykły  element  gry  rynkowej 

nakierowany na sporządzenie oferty najkorzystniejszej. 

Izba dokonała następujących ustaleń odnośnie do przedmiotowego odwołania: 

W pierwszej ko

lejności Izba przywołuje stan faktyczny wynikający z treści odwołania, 

odpowiedzi na odwołanie oraz pisma procesowego Przystępującego. Skład orzekający Izby 

stwierdził,  że  nie było sporu co  do  zaistniałego  stanu faktycznego,  ale  dopuszczalności 

określonych  działań  ze  strony  Zamawiającego  w  kontekście  sformułowanych  wymogów                   

w  postępowaniu  oraz  wszystkich  okoliczności  zaistniałych  w  postępowaniu.  Ich  ocena  był 

odmienna  między  stronami.  W  pozostałym  zakresie  Izba  odniesie  się  przy  rozpoznawaniu 

poszczególnych zarzutów przytaczając poszczególne okoliczności oraz dokumenty.    

Biorąc  pod  uwagę  ustalenia  i  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania  (art.  191 

ust.1 Pzp), Izba stwierdziła co następuje.   

Odnośnie  zarzutu  pierwszego  i  częściowo  piątego,  Izba  uznała  w/w  zarzuty 

dotyczące de facto oferty Konsorcjum ARS LONGA, za podlegające oddaleniu.  

W tym zakresie, Odwołujący sformułowań w pierwszej kolejności zarzut /pierwszy/ co 

do  braku  wezwania  innych  wykonawc

ów,  w  tym Przystępującego  do  złożenia wyjaśnień  co 

do ceny rażąco niskiej w zakresie poz. 254 kosztorysu budowlanego (klejenie tapet i tkanin 

na  styk  z  dokładnym  pasowaniem  wzorów  tapety  do  obiektów  zabytkowych  z  mat. 

naturalnych  o  historycznych  wzorach,  najwyższej  jakości  klej  do  tapet  materiałowych 

(historycznych)  na  bazie  pochodnych  celulozy)  i  356  (/z.  VIII/ 

Posadzki  z  deszczułek 

posadzkowych,  układane  na  klej  Deszczułki  posadź,  dębowe  kl.  I,  gr.22mm  Cokoły 

przyścienne  dębowe  o  wym.  i  kształtach  wg.  projektu.).  Nadto,  zarzucił,  że  nie  wezwał 

Przystępującego  do  udzielenia  wyjaśnień  co  do  rażąco  niskiej  ceny  w  pozycji  542 

(wykonanie posadzki tarasowej z włóknobetonu) kosztorysu mimo wycenienia na „0”.  

Poz.  254  dotyczy  klejenia  tapet,  a  poz.  356  kle

jenia  płytek  posadzkowych. 

Niewątpliwie  są  to  typowe  roboty  budowlane  -  wykończeniowe.  Izba  podziela  stanowisko 

Zamawiającego  z  odpowiedzi  na  odwołanie  oraz  Przystępującego  z  jego  pisma 

procesowego,  że  w  odróżnieniu  do  poz.  268  i  269,  które  mają  charakter  robót 

konserwatorskich  o 

wyodrębnionym  zamkniętym  charakterze,  poz.  254  oraz  356  nie  mają 

istotnego  charakteru.  Zaś,  zakres  robót  konserwatorskich  polegający  na  transferze  oraz 


odrestaurowaniu  z

achowanych  polichromii  w  tym  postępowaniu  stanowi  istotny  element 

przedmiotu zamówienia.

Izba 

uznaje za własne stanowisko Zamawiającego, że o istotności     

z punktu widzenia realizacji inwesty

cji można mówić nie tylko wtedy kiedy wartość finansowa 

danego zakresu robót jest znacząca. 

Z kolei występowanie pozycji „0” w poz. 542 kosztorysu ofertowego Przystępującego 

nie  powodowało  konieczności  występowania  do  tego  Wykonawcy  o  udzielenie  wyjaśnień                   

w  za

kresie  rażąco  niskiej  ceny.  W  tym  wypadku  należy  przytoczyć  stanowisko 

Zamawiającego mające odzwierciedlenie w kosztorysach ofertowych, że Odwołujący w poz. 

534  kosztorysu  ofertowego  również  zastosował  wycenę  0,00  zł  i  również  nie  został  z  tego 

tytułu wezwany do złożenia wyjaśnień. Stosowanie w kosztorysach ofertowych zerowych cen 

jednostkowych jest dość często spotykaną sytuacją na co wskazuje nawet sam Odwołujący 

w  swoim  odwołaniu.  Postanowienia  SIWZ  nie  zawierały  w  tym  zakresie  konkretnych 

postanowień  zakazujących  stosowanie  takich  stawek,  taka  praktyka  co  do  zasady  jest 

dopuszczalna.  W  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  w  żadnym  fragmencie  SIWZ 

nie  zakazał  wyceny  pozycji  na  0  zł,  nie  nakazał  wyceny  wyłącznie  cen  dodatnich,  nie 

zastrzegł, że wycena pozycji na 0 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

W następnej kolejności, w zakresie częściowo zarzutu piątego - Odwołujący zarzucił 

Zamawiającemu,  że  nie  odrzucił  oferty  Przystępującego,  za  brak  treści  opisu  w  poz.  433 

(wycena  indywidualna)  kosztorysu  budowlanego  na  podstawie  art.  89  ust.1  pkt  2  Pzp. 

Zgodnie z treścią opisu przedmiar: „Kalkulacja indywidualna. Koszt obliczeń konstrukcyjnych 

dotyczących nośności schodów stalowych z podaniem sposobu ewentualnego wzmocnienia  

i sposobu montażu do ścian, wraz z kosztami ich wykonania.”. Treść opisu Przystępującego: 

„Kalkulacja indywidualna”.  Izba  w  tym  zakresie powołuje się na  okoliczności  przedstawione 

s

zczegółowo  przez  Zmawiającego  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  iż  w  kosztorysie  ofertowym 

znajduje się  zestawienie  materiałów,  w  którym  w  poz.  174  znajduje  się  przedmiotowy  opis. 

Oznacza to, 

iż pozycja merytorycznie została wyceniona prawidłowo.  

Jednocześnie, odnosząc się do tez i wyliczeń Odwołującego, że jeśli jego oferta ma 

charakter  rażąco  niski  to  taki  charakter ma  również  oferta  Przystępującego, Izba  podkreśla 

że tego rodzaju zarzut sensu stricte nie był zawarty w odwołaniu i sformułowano go na etapie 

rozprawy,  ma  wi

ęc  charakter  spóźnione  i  w  konsekwencji  nie  podlega rozpoznaniu.  Nadto, 

Izba przypomina, 

że jeśli oferta danego Wykonawcy został odrzucona winien on w pierwszej 

kolejności  skupić  się  na  wykazaniu  niezasadności  swojego  odrzucenia,  a  nie  w  sposób 

spóźniony  kwestionować  sens  wezwania  do  wyjaśnień,  czy  też  w  zależności  od  swojej 

sytuacji  procesowej  na  rozprawie  formułować  nowe  zarzuty  względem  oferty 

Przystępującego.  Kwestią  zupełnie  poboczną,  czy  miałyby  one  jakikolwiek  wpływ  na  wynik 

postępowania, w co Izba w konsekwencji dokonanych powyżej ustaleń, powątpiewa.    


Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

Odnośnie zarzutu drugiego, Izba uznała w/w zarzut, za podlegający oddaleniu. 

Należy zauważyć, że autor opinii nie brał udziału w postępowaniu, ani nie wykonywał 

żadnych  czynności  (nie  był  nawet  formalnie  powołany  jako  biegły  przez  Zamawiającego),                  

a  sam  Odwołujący  był  niekonsekwentny,  gdyż  de  facto  mimo  że  kwestionował  opinie,                               

z  drugiej  str

ony  powoływał  się na  nią  stwierdzając,  że:„  że nawet  opinia,  na  którą  oparł  się 

Zamawiający  wskazuje,  że  technologia  strappo  jest  dopuszczalną  technologią  przy 

transferze  polichromii.  Ewentualnie  miało  miejsce  niedoszacowanie  roboczogodzin  (…)”.                     

W  ocenie  Izby  brak  jest  podstaw  do  kwestionowania  niezależności  autora  opinii,  jak                                    

i zaistnienia 

przesłanek wynikających z art. 17 ust.1 pkt 4 Pzp. Izba biorąc pod uwagę opinie 

po wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny z 22.04.2020 r., załączony do odpowiedzi na odwołanie 

wydruk artykułu uznała, że zarzut jest bezzasadny. Opinia w żaden sposób nie odnosi się do 

oferty  Odwołującego,  ani  do  badania  i  oceny  złożonych  ofert,  ale  dotyczy  tylko  i  wyłącznie 

technologii  strap

oo (nota bene jak Izba zwracała uwagę sam Odwołujący powoływał się na 

nią  w  tym  zakresie,  czyli  uznawał  jej  wiarygodny charakter).  Należy  uznać,  że opinia miała 

charakter  pomocniczy  tylko  i  wyłącznie  co  do  samej  technologii  i  jej  czasochłonności. 

Zaistniałe relacje dotyczą praktyki, czego Przystępujący nie ukrywał, którą autorka odbywała 

po  studiach  prawie  10  lat  temu. 

Wydruk  przedstawiony  przez  Odwołującego  do  odwołania                

w  tym  zakresie  nic  nie 

wnoszą  poza  tym,  że  ta  osoba  starając  się  o  uznanie  kwalifikacji 

zawodowych  w  Republice  Czech  w  2012  r.  powoływała  się  na  doświadczenia  zawodowe, 

czyli  praktykę  z  przed  lat.  Nie  przedstawiono  żadnego  dowodu,  iż  aktualnie  autorka  opinii 

miała lub ma kontakty z Przystępującym.        

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

Odnośnie  zarzutu  trzeciego  i  częściowo  piątego,  Izba  uznała  w/w  zarzuty,  za 

podlegające oddaleniu. 

Zgodnie  z  SIWZ  (Rozdz.  3.  Opis  Przedmiotu  Zamówienia  –  str.  4  -5)  wskazano: 

„Jeżeli  w  dokumentacji  przetargowej  element  przedmiotu  zamówienia  postał  wskazany 

poprzez  znak towarowy, patent lub pochodzenie, Źródło łub szczególny proces łub opisano 

element przedmiotu zamówienia zp pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust 1 

i ust 3 ustawy pzp, ewentualne wskazania na takie elementy przedmiotu  zmówienia należy 

odczytywać  z  wyrazami  „lub  równoważny”.  Zamawiający  dopuszczą  takim  przypadku 

oferowanie elementów  równoważnych  pod warunkiem,  że  zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych  nie  gorszych  od  założonych  w  ww.  dokumentacji  przetargowej.  Wykonawca 

jest  zobowiązany  wykazać  w  ofercie  jakie  elementy  zostały  zmienione  i  określić  jakie 


elementy  w  ich  miejsce  proponuje.  Ponadto  winien  wy

kazać  w  sposób  nie  budzący 

wątpliwości,  je  wskazane  rozwiązania  są  równoważne.”.  Z  kolei  według  odpowiedzi  na 

pytania (pismo z 10.01.2020 r. 

– odpowiedź na pytani 3): „Zamawiający dopuszcza w takim 

przypadku  oferowanie  elementów  równoważnych  pod  warunkiem,  że  zapewnią  uzyskanie 

parametrów  technicznych  nie  gorszych  od  założonych  w  ww.  dokumentacji  przetargowej. 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie jakie elementy zostały zmienione i określić 

jakie  elementy  w  ich  miejsce  proponuje.  Ponadto  winien  wykaz

ać  w  sposób  niebudzący 

wątpliwości,  że  wskazane  rozwiązania  są  równoważne”.  Z  oferty  dołączonej  przez 

Odwołującego  w  ramach  wyjaśnień  odnośnie  ceny  rażąco  niskiej  z  20.04.2020  r. 

Zamawiający  powziął  informację,  że  w  poz.  236  kosztorysu  ofertowego  Odwołującego 

wyceniono,  ale  także  zaoferowano  zaprawa  tynkarska  Torggler  EKOR  44R  /oferta  firmy 

Serwer Polsk

a Chemia wraz z kartą techniczną produktu zaprawy tynkarskiej Torggler EKOR 

44R/.  

W  ocenie,  Izby  odnośnie  poz.  236  kosztorysu  ofertowego,  Izba  uznała,  że 

za

oferowano  produkt,  który  nie  był  docelowy  (za  taki  Izba  uznała  zaprawę  firmy  Remmer)                      

i  Odwołujący  winien  w  sposób  jednoznaczny  w  ofercie  zawrzeć  informacje  zgodnie                                       

z  wymaganiami  SIWZ,  że  jest  to  produkt  równoważny  (zaprawa  tynkarska  Toreeler  EKOR 

44R)

,  zarazem  wykazując  jego  równoważność,  czego  nie  zrobił.  Powyższe,  już  samo                     

w sobie skutkuje koniecznością odrzucenia oferty Przystępującego w trybie art. 89 ust.1 pkt 2 

Pzp, gdyż na etapie wyjaśnień w zakresie ceny rażąco niskiej de facto miała miejsce zmiana 

lub  co  najmniej  uzupełninie treści  oferty  po jej  złożeniu  (tak  w  wyroku KIO  z  26.01.2018  r., 

sygn. akt: KIO 40/18).    

W  opisie  do  pozycji  przedmiarowej  236  /zaktualizowany  przedmiar  z  06.02.2020  r./: 

„Tynki  cementowo-wapienne  na  ścianach  na  podłożu  ceramicznym  wykonywane 

mechanicznie  l

ekkie  grubości  15  mm  z  zaprawy  zaprawa  do  renowacji  zabytków 

"

antypieśniowa"  przeznaczona  do  obiektów  zabytkowych  wg.  opisu  w  PB  <parter  na  wys. 

1,50m>

. Zgodnie, zaś z opisem do projektu architektury (str. 22): „Opracowanie tynków na 

parterze  budynku.  W  związku  z  wykonaniem  przepon  poziomych  zaleca  się  wykonanie                    

w  pasie  od  posadzki  na  wysokość  1,5  m  tynków  renowacyjnych  (w  przypadku  polichromii                       

w holu głównym postępować zgodnie z odrębnym opracowaniem). Zaleca się zastosowanie 

tynku solochłonnego Grundputz oraz tynku renowacyjnego Sanierputz - stara biel. Pozostałe 

tynki  wykonać  w  technologii  tynków  tradycyjnych,  cementowo-wapiennych,  produktem 

Remmers  Putzmörtel.  (…)  Opracowanie  tynków  na  wyższych  kondygnacjach  budynku. 

Zasada  obrzutki  jak  wyżej.  Tynkować  w  całości  w  technologii  tynków  tradycyjnych, 

cementowo-

wapiennych,  produktem  remmers  putzmörtel”.  Izba  neguje  przeciwstawianie 

bezrefleksyjne słowa „zaleca się” względem słowa „wykonać”. Odwołujący eksponuje słowo 


zaleca  się  zupełnie  pomijając  kontekst  robót,  ale  także  inne  postanowienia  z  opisu  do 

projektu  architektury  ze  str.  15    -  pkt  8.11  gdzie  zapisano, 

że  „dla  przeprowadzenia,  robót 

konserwatorsko budowlanych w obiekcie, jako referencyjne proponuje się technologię firmy 

Remmers  (..

.)”.  Dla  Izby  jest  jasne,  że  nie  chodziło  o  propozycje,  czy  też  o  zalecenie,  ale 

referencyjny, czyli docelowy produkt.  

Należy zauważyć, że Odwołujący jest profesjonalistą i jeśli jako profesjonalista dalej 

nie  rozumiał  przekazu  zawartego  w  opisie  do  projektu  architektury  konstruowanego  przez 

projektanta a nie prawnika, to Izba przypomina za wyrokiem SN z 05.06.2014 r., sygn. akt: IV 

CSK  626/2013 

–  gdzie  SN  wskazał  na  znaczenie  art.  38  Pzp  w  kontekście  przepisów 

Kodeksu  cywilnego  wyznaczających  ogólne  reguły  wykonywania  zobowiązań.  Zgodnie                   

z  omawianym  wyrokiem  Sądu  Najwyższego  art.  38  Pzp  w  związku  z  art.  354  §  2  k.c.                              

w  okolicznościach  konkretnego  zamówienia  publicznego  daje  nie  tylko  wykonawcy 

uprawnienie,  ale  także  nakłada  na  niego  obowiązek  zwrócenia  się  do  Zamawiającego                     

o  wyjaśnienie  treści  SIWZ.  Sąd  wskazał  także,  że  od  profesjonalisty  w  danej  dziedzinie, 

uzasadnione  jest  wymaganie  większej  staranności  niż  od  innych  uczestników  rynku,  a  to 

skutkuje  potrzebą  zwrócenia  się  do  Zamawiającego  o  udzielenie  potrzebnych  interpretacji 

postanowień SIWZ, celem właściwego przygotowania oferty. 

Zaoferowany  produkt    -  zaprawa  tynkarska  Torggler  EKOR  44R,  w  ocenie  Izby,  nie 

ma charakteru  równoważnego i to  nie  tylko  dlatego,  że jak  podniósł  Zamawiający  w  swojej 

odpowiedzi na odwołanie jest na rynku inny produkt firmy  Torggler, który posiada certyfikat 

WTA  /INTONACO  WTA/ 

(czemu  Odwołujący  nie  zaprzeczał  podczas  rozprawy),  a  tylko 

zaprawa  posiadająca  ten  certyfikat  jest  zaprawą  przeznaczoną  do  obiektów  zabytkowych. 

Odwołujący  wskazywał na rozprawie, że zaoferowany produkt ma charakter antypleśniowy, 

renowacyjny,  solochłonny  i  do  budynków  zabytkowych,  czyli  był  niekonsekwentny  bowiem     

w  odwołaniu  twierdził  i  zarzucał,  jakoby  brak  jest  jakichkolwiek  kryteriów  równoważności,                 

a następnie sam je sformułował na rozprawie. W zakresie solochłonnosci karta techniczna – 

we  fragmencie  z  ostatniego  akapitu  przed 

„zastosowanie”  może  spełniać  ten  cel:                            

„W  przypadku  obecności  w  murze  soli  rozpuszczalnych  w  wodzie,  EKOR  44R  blokuje 

zjawisko  wykwitów  na  powierzchni  tynku,  ponieważ  przesuwa  do  wnętrza  muru  lub  tynku 

strefę  parowania  wody  i  krystalizacji  soli.  Zapobiega  to  wykwitom  na  powierzchni  tynku”

Jednocześnie, sam Zamawiający nie przeczył, że

zaoferowana 

zaprawa jest antypleśniowa              

i solo

chłonna, podtrzymywał jednakże, iż nie jest przeznaczona do zabytków, bo nie ma tam 

żadnej  informacji  w  tym  zakresie.  Twierdzenie  Odwołującego,  że

jest  przeznaczona  do 

zabytków, gdyż:  „EKOR 44R jest szczególnie polecany jako tynk:  „zewnętrzny (elewacyjny) 

na zawilgoconych ścianach starych budynków, jako tynk zapobiegający podciąganiu wilgoci                   

i  wykwitom,  odporny  na  strumienie  wody  niesione  silnym  wiatrem  oraz  cykle  zamarzania                  


i  odmarzania”,  w  ocenie  Izby  jest  niewystarczające,  z  uwagi  na  zbyt  ogólny  i  wieloznaczny  

charakter  powyższego  fragmentu.  Jednocześnie,  załączona  karta  techniczna  stwierdza,  że 

zaprawa  EKOR  44R: 

„Jest  polecana  do  tynkowania  ścian  zawilgoconych  oraz  o    niskim 

stopniu  zasoleniu.  Przy  wysokim  stopniu  zasolenia  polecamy  tynk  INTONACO  WTA

Zważywszy,  że  poziom  soli  w  budynku  jest  bardzo  wysoki,  co  wynika  ze  skali  dewastacji 

zabytku 

(co wynika z dokumentacji zdjęciowej w ramach opracowań wskazanych w dalszej 

części uzasadnienia), jak i dokumentacji postępowania – „Wody opadowe odpowiedzialne są 

również  za  zniszczenia  tynków  wraz  z  warstwą  polichromii.  W  miejscach,  w  których                         

w  warstwach  przypowierzchniowych  następowała  krystalizacja  soli  mineralnych 

rozpuszczalnych 

w wodzie, następowało rozsadzanie struktury tynku w wyniku  zwiększania 

objętości  struktur  krystalicznych  soli.  W  wyniku  tego  procesu  tynki  utraciły  kohezję,                             

a warstwa malarska, znajdująca się na powierzchni, odpadła lub uległa odspojeniu.” /str. 96 - 

Opracowanie:  „Badania  na  obecność  polichromii,  stratygrafia  tynków  i  elementów 

drewnianych wraz 

z programem prac konserwatorskich” p. . P.-Ś.    z Pracowni Projektowo-

Urbanistyczno-

Konserwatorskiej  „ABAKUS”/,  czy  Opisu  do  projektu  architektury,  jak  i 

Programu Prac K

onserwatorskich, Izba uznała, bazując na samej karcie technicznej

zaprawy 

tynkarskiej  Torggler  EKOR  44R

,  że  równoważnym  produktem  dla  niniejszego  przedmiotu 

zamówienia  mógłby  być  co najwyżej  inny  produkt  tego  samego producenta, tj.

INTONACO 

WTA

, nie zaś zaprawa tynkarska Torggler EKOR 44R.    

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

W  zakresie  czwartego  zarzutu,  podlega  on  oddaleniu

.  W  ocenie  Izby,  Zamawiający 

nie był  zobligowany  do wezwania do wyjaśnień w  trybie art.  87  ust.  1  Pzp.  Nie podzielając 

twierdzenie Odwołującego, że nie został wezwany w tym trybie, jedynie w trybie art. 90 ust 1 

Pzp

,  a  jeżeli  Zamawiający  miał  wątpliwości,  co  do  zgodności  jego  oferty  z  przedmiotem 

zamówienia,  nie  mógł  poprzestać  na  wyjaśnieniach,  co  do  ceny  rażąco  niskiej,  gdyż 

dotyczyło  to  innej  kwestii.

W  ocenie  Izby,

Zamawi

ający  miał  prawo  wykorzystać  informację 

uzyskane  w  trybie  art.  90  ust.1  Pzp 

dla  oceny  merytorycznej  złożonej  oferty.  Z  jednym                     

w  wyroku  KIO  z  15.04.2019  r.,  sygn.  akt:  KIO  522/19 

stwierdza  się  jednoznacznie:  „Nie 

można  zgodzić  się  ze  stanowiskiem,  że  informacje  uzyskane  od  wykonawców  w  ramach 

wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny nie mogą służyć ocenie zgodności oferty z SIWZ, 

Nie  można  zakładać,  że  badanie  rażąco  niskiej  ceny  odbywa  się  niejako  w  oderwaniu  od 

sposobu  wykonania  zamówienia,  w  tym  wyceny  materiałów  służących  do  realizacji 

zamówienia. Skoro wykonawca składa wyjaśnienia dotyczące wyceny materiałów, to uznać 

należy,  że  wycena  materiałów  niezgodnych  z  specyfikacją  techniczną  zawartą  w  SIWZ 

powoduje jednocześnie niezgodność oferty z SIWZ, o jakiej ustawodawca mówi w art. 89 ust. 

1 pkt 2 p.z.p.”.  


Nadto,  co  do  poz.  236,  Izba  zgadza  się  z  Zamawiającym,  że  z  załączonej  do 

wyjaśnień  z  20.04.2020  r.  karty  technicznej  zaprawy  tynkarskiej  Torggler  EKOR  44R 

wynikało  jaką  zaprawę  zaoferowano  oraz  że  nie  jest  to  produkt  referencyjny  wskazany                      

w  opisie  do  projektu  architektury. 

Względem  poz.  268  kosztorysu  ofertowego,  Izba  zwraca 

uwagę  na  okoliczność  zupełnie  pomijaną  przez  Odwołującego,  że  w  odpowiedziach  na 

pytania 58  - pismo z 14.02.2020 wskazano: 

„Pytanie 58: We "Wnioskach i założeniach” (str. 

115)  do  załączonego Programu  Prac  Konserwatorskich  jest  mowa  o  możliwej  konieczności 

wykonania transferów istniejących warstw polichromii w inne miejsce w pałacu. Jako, iż tego 

typu prace należą do jednych z najbardziej kosztownych zabiegów konserwatorskich, proszę 

o informacje w jaki sposób w razie konieczności wykonania - będą one rozliczane? Na dzień 

dzisiejszy  nie  ma  informacji  co  konieczności  i  do  ew.  zakresu  ich  wykonania  dlatego  też 

oszacowanie kosztów i ew. zawarcie ich w cenie ofertowej jest niemożliwe. 

Odpowiedź:  Konieczność  transferu  jest  uzależniona  od  decyzji  Śląskiego 

Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  jednak  w  oparciu  o  wnioski  z  Programu  Prac 

Konserwatorskich  oraz  na  postawie  stanu  technicznego  stropu  nad  I  piętrem  a  zwłaszcza 

tynku na tym stropie, transfer polichromii został uwzględniony w poz. 268 zaktualizowanego 

06.02.2020  przedmiaru  robót  budowlanych  .Uwaga  do  poz.  przedmiarowych  związanych                  

z polichromią. 

1.  Przed  przystąpieniem  do  prac  konserwacyjnych  i  rekonstrukcyjnych  należy  dokonać 

odkrywek  na  całej  powierzchni  ścian  i  sufitów.  Wykonanie  odkrywek  wkalkulować  w  cenę  

m 2 wartości konserwacji i rekonstrukcji ( do poz.269 i 270) . 

2.  Przed  przystąpieniem  do  prac  związanych  z  transferem  polichromii  należy  dokonać 

odkrywek na całej powierzchni sufitu, Po wykonaniu transferu należy przewidzieć czynności 

związane z miejscowym odtworzeniem i konserwacją całej powierzchni elementu polichromii. 

Czynności  te  należy  wkalkulować  w  cenę  1m  2  wartości  transferu.  (do  poz.268).”.  Inaczej 

mówiąc  zgodnie  przytoczoną  odpowiedzią  na  pytanie  należało  bezwzględnie  czynności 

związane  z  rekonstrukcją  i  konserwacją  polichromii  -  wkalkulować  w  cenę  1m2  wartości 

transferu 

polichromii,  czyli  do  poz.  268  nie  mogła  być  ona  przeniesiona  do  innej  pozycji, 

wobec wyraźnego obostrzenia w tym zakresie. Skoro więc Odwołujący w ramach wyjaśnień 

w zakresie ceny rażąco niskiej stwierdził, że: „Zgodnie z opisem w tej pozycji kosztorysowej 

wykonawca ujął w tej pozycji wyłącznie czynności związane z przeniesieniem polichromii na 

nowe  podłoże.  Pozycja  ta  nie  obejmuje  konserwacji  i  rekonstrukcji  polichromii;  ten  zakres 

robót ujęty jest w innej pozycji kosztorysowej. Wobec tego bezprzedmiotowy staje się zarzut 

co do tego, że wskazana cena nie pozwoli nawet na konserwację polichromii. Pozycja ta nie 

obejmuje  również  wykonania  zabezpieczeń  polichromii  -  polichromię  MILIMEX  SA  planuje 

zdjąć  w  pierwszym  etapie  inwestycji  przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych.  W  tej  sytuacji 

wykonywanie jakichkolwiek zabezpieczeń mija się z celem i tylko generowałoby dodatkowe 


koszty.”  Zamawiający  miał  więc  prawo  nie  mieć  żadnych  wątpliwości.  Stanowisko 

Odwołującego   z  rozprawy,  jedynie utwierdziło Izbę  w  słuszności  braku owych  wątpliwości,             

o czym w dalszej części uzasadnienia.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

W  zakresie 

piątego  zarzutu,  Izba  uznała,  że  podlega  on  oddaleniu.  W  ocenie  Izby, 

oświadczenia przedstawiono na rozprawię przez Odwołującego potwierdzają, że w poz. 268 

transfer  polichromii  Odwołujący  nie ujął  w  swoje wycenie istotnych składników  do  realizacji 

pr

zedmiotowego transferu. Stwierdził bowiem, że: „sporny element to sufit o wielkości takiej 

jak w pomieszczeniu, w którym odbywa się rozprawa, a polichromia to 4 herby znakujące się 

w  rogach  sufitu  wielkości  kartki  A3.  W  sumie,  więc  należy  dokonać  transferu  polichromii 

powierzchni  o  wielkości  ok.  1  m2.  Wyjaśnia,  więc  że  rzeczywista  wielskość  tej  polichromii 

prac  z  tym  związanych  będzie  o  wiele  mniejsza,  stąd  też  koszt,  który  przedstawił  jest 

urealniony.  Oświadczył,  że  dokonał  wizji  lokalnej  na  miejscu,  gdzie  zrobił  dokumentacje 

zdjęciowa, nie opierał się tylko i wyłącznie na zdjęciach dostarczonych przez Zamawiającego 

w ramach programu prac konserwatorskich.”.  Izba zwraca uwagę, że de facto Odwołujący 

potwierdził  na  rozprawie  (okoliczności  przyznane  nie  wymagająca  dowodu),  że  zmienił 

przedmiot  zamówienia,  gdyż  uznał,  że  transfer  polichromii  należy  wykonać  na  powierzchni 

jedynie  1m2,  a  nie  jak  wyraźnie  zaznaczono  w  zaktualizowanych  przedmiarach  na 

powierzchni  ponad 22  m2. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać takiego rodzaju 

zmian,  gdyż  winien  taką  zmianę  skonsultować  z  Zamawiającym,  a  w  wypadku  jego 

akceptacji  winna być  ona upubliczniona względem  innych zainteresowanych Wykonawców, 

w przeciwnym razie oferty stają się nieporównywalne (z racji przyjęcia zupełnie odmiennych 

założeń  wyjściowych).  Jednocześnie,  Izba  bazując  na  4  pozwoleniach  konserwatorskich, 

Opracowaniu

:  „Badania  na  obecność  polichromii,  stratygrafia  tynków  i  elementów 

drewnianych wraz z programem prac konserwatorskich” p. E. P.-Ś.   z Pracowni Projektowo-

Urbanistyczno-

Konserwatorskiej „ABAKUS”/, Opisie do projektu architektury, jak i Programu 

Prac  Konserwatorskich 

zaprzecza  twierdzeniom  Odwołującego,  że  będą  to  marginalne  i 

nieskomplikowane  prace.  Nie  ma  tu  znaczenia,  czy  zastosowana  zostanie  technologia 

strappo,  czy  inna.  Nadto,  Odwołujący  czerpał  swoją  wiedze  na  bazie  dotychczasowej 

odkrywki 

co  wynika  z  jego  stwierdzeń  na  rozprawie:  „Dokonane  w  pewnych  miejscach 

odkrycie  daje  podstawę  do  uznania,  że  tylko  4  herby  w  rogach  sufitu  będą  wymagały 

transferu.”. Ponownie budzi to zdziwienie Izby, gdyż z przywołanej już odpowiedzi na pytanie 

58  jednoznacznie  wynika,  że  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  prac  związanych  z 

transferem  polichromii  musi 

dokonać  odkrywek  na  całej  powierzchni  sufitu.  Założenie  jest 

tym  bardziej  niezrozumiałe,  że  Odwołujący  nie  mógł  samodzielnie  wykazać  się 

doświadczeniem  w  zakresie  prac  renowacyjnych  i  posiłkował  się  doświadczeniem  innego 


podmiotu 

–  firmy  RECO  Konserwacja  Zabytków  Sp.  z  o.o.  Izba  także  zwraca  uwagę  za 

Przystępującym, że w ramach pozwolenia konserwatorskiego Nr 342/2017 wydanego przez 

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w którym na str. 4 - jest stwierdzenie że - 

p

ozwolenie  warunkuje  się,  koniecznością  ODSŁONIĘCIA  CAŁOŚCI  polichromii  oraz 

zwołanie  komisji  konserwatorskiej  w  celu  przedstawienia  wyników  odkrytej  polichromii  oraz 

pełnych badań konserwatorskich i ekspertyz konstrukcyjnych. Jednocześnie, Izba wskazuje, 

że de facto stwierdzenie Odwołującego z odwołania, że co do części konserwacji która miała 

zostać  ujęta  w  poz.  268  dokonał  wyceny  na  poziomie  0  PLN,  w  kontekście  oświadczenia                

z  rozprawy  że:  „(…)    W  sumie,  więc  należy  dokonać  transferu  polichromii  powierzchni                        

o  wielkości  ok.  1  m2.  Wyjaśnia,  więc  że  rzeczywista  wielskość  tej  polichromii  prac  z  tym 

związanych będzie o wiele mniejsza,  stąd też  koszt,  który  przedstawił  jest  urealniony (…)”

daje podstawę do uznania że nie tylko część kosztów z poz. 268 przeniósł do poz. 269, jak 

tw

ierdził  w  wyjaśnieniach  z  20.04.2020  r.  mimo  wyraźnego  zakazu  wynikającego                              

z odpowiedzi na pytanie 

58, ale w pozostałym zakresie błędnie i niezgodnie z ilością metrów 

podanych  w  przedmiarze  dla  poz.  268  przyjął  do  wyceny  jedynie  1  m2,  co  w  rezultacie 

wycenił  na  poziomie  0  PLN.  Jednocześnie  stwierdzenie  takie  jak  znalazło  się                                   

w wyjaśnieniach z 20.04.2020 r., nawet wobec technologii strappo: „Powierzchnia malowidła 

zostanie oczyszczona z przemalow

ań mechanicznie poprzez omiecenie pudrującej się farby” 

daje podstawę do uznania, ze Odwołujacy przyjął zupełnie odmienne założenia (i to nie tylko 

co do odsłonięcia polichromii, ale jej oczyszczenia z zabrudzeń) i abstrahował od 17 punktów 

Programu prac konserwatorskich i Przebiegu prac konserwatorskich (str. 27 do 30 Program 

Prac Konserwatorskich dołączony z odpowiedziami na pytania – pismo z 14.01.2020 r. p. A. 

H.)/.

Nadto,  jak  Izba  podnosiła  przy  rozpoznawaniu  zarzutu  drugiego,  sam  Odwołujacy 

odnosząc  się  do  opinii,  na  którą  oparł  się  Zamawiający  dotyczącej  technologii  strappo  

powoływał  się  na  nią  stwierdzając,  że:  „(…)technologia  strappo  jest  dopuszczalną 

technologią  przy  transferze  polichromii.  Ewentualnie  miało  miejsce  niedoszacowanie 

ro

boczogodzin (…)”. Inaczej mówiąc pośrednio przyznał, że nie doszacował niezbędnej ilości 

godzin koniecznych przy transferze polichromii.                       

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

W zakresie 

zarzutu szóstego, Izba uznała, że podlega on oddaleniu. 

Izba uznała, że w zakresie poz. 236, 268, 269 oraz 521 kosztorysu ofertowego, czyli 

niniejszych  cen  jednostkowych,  mamy  do  czynienia  z  istotnymi  częściami  składowymi 

zaoferowanej  ceny.  W  tym  zakresie 

podkreślając,  że  wszelkie  stwierdzenia  co  do 

konieczności odnoszenia ceny rażąco niskiej tylko i wyłącznie do ceny globalnej nie są już do 

końca aktualne. Należy podnieść, że: „(…) dopiero ostatnia nowelizacja wprowadziła wprost, 

że „jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe” możliwość badania – 


istotnych części  składowych  zaoferowanej  ceny w  kontekście ceny  rażąco niskiej.  (…)”  (za 

wyrokiem  KIO  z  24.08.2016  r.,  sygn.  akt:  KIO  1463/16). (za  wyrokiem  KIO  z  14.06.2017  r., 

sygn. akt: KIO 1074/17). 

Jednocześnie,  Izba  podkreśla  że  wszelkie  próby  negowania  takiego  ich  charakteru 

wyrażane  w  odwołaniu  lub  na  rozprawie,  są  spóźnione.  Jeśli  bowiem  Odwołujący  uznawał 

bezzasadność  wezwania  winien  je  zanegować  wniesieniem  stosownego  środka  ochrony 

prawnej.  

Jednocześnie,  Izba  podkreśla,  że  o  istotności  tych  pozycji  można  mówić  także                   

z  punktu  widzenia  realizacji  inwestycji, 

nie  tylko  wtedy  kiedy  wartość  finansowa  danego 

zakresu robót jest znacząca. W ocenie Izby, nie można zgodzić się, że znaczenie i istotność 

robót  z  poz.  236,  268  oraz  269,  ale  i  poz.  521  (o  czym  w  dalszej  części  uzasadnienia), 

Odwołujący  poznał  dopiero  w  konsekwencji  swojego  odrzucenia.  Okoliczność,  że 

Odwołujący  nie  mógł  samodzielnie  wykazać  się  doświadczeniem  w  zakresie  prac 

konserwacyjnych  /po  zmianie  SIWZ  z  18.02.2020  r.  -  pkt  5.A.  ppkt  3.2  lit.  d) 

Zamawiający 

uzna  warunek  określony  w  pkt.  5.2c  za  spełniony  jeżeli:  Wykonawca  skieruje  osoby,  do 

realizacji  zamówienia  w  szczególności  odpowiedzialne  za:  kierowanie  i  wykonywanie  prac 

konserwatorskich 

przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (kwalifikacje 

zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

oraz 

doświadczenie  w  wykonaniu  1  roboty  konserwatorskiej  na  polichromii  za  kwotę 

minimum  100.000  zł  brutto,  potwierdzone  przez  zleceniodawcę  i  właściwy  organ  ochrony 

zabytków  dowodami,  odpowiednio  że  przedmiotowe  prace  zostały  wykonane  należycie                                 

i odebrane)/, 

a musiał posiłkować się doświadczaniem innego podmiotu RECO Konserwacja 

Zabytków  Sp.  z  o.o.,  który  został  wskazany  jako  podwykonawcy  w  ofercie

w  zakresie  prac 

konserwacyjnych 

odnośnie  konserwacji  i  rekonstrukcji  polichromii,  to  potwierdza.  O  ich 

istotności  świadczy  także:  „Wnioski  i  założenia  konserwatorskie.  Polichromie  na  ścianach 

klatki schodowej i holi parteru, I i II piętra należy odsłonić i poddać konserwacji. Ze względu 

na  wyjątkowość  zachowanego  wystroju,  należy  przywrócić  pierwotny  układ  komunikacyjny 

poprzez  wyburzenie ściany  na I  piętrze pomiędzy  holem  a  nawą klatką schodową  z  lat  20-

tych  XX  wieku.  Polichromię  znajdującą  się  na  suficie  holu  na  I  piętrze  należy  odsłonić                      

i  poddać  konserwacji.  Przed  wykonaniem  prac  konserwatorskich  należy  dokonać  oceny 

technicznej  strop

u  (pomiędzy  I  a  II  piętrem).  Zaleca  się  zachowanie  stropu  poprzez 

wykonanie  niezbędnych  napraw.  W  przypadku  złego  stanu  technicznego  należy  strop 

wymienić,  a  malowidła  znajdujące  się  na  suficie przenieść  na  nowe  podłoże.  W  przypadku 

decyzji  o  przeniesieniu 

malowideł  na  nowe  podłoże,  ze  względu  na  odmienną  stylistykę 

kartuszy  herbowych,  należy  rozważyć  możliwość  montażu  ich  w  nowej  lokalizacji  (np. 

pomieszczenia  na  I  piętrze)”.  (str.115  -  Opracowaniu:  „Badania  na  obecność  polichromii, 

stratygrafia tynków  i  elementów  drewnianych  wraz  z  programem  prac  konserwatorskich”  p. 


E.  P.-

Ś.  z  Pracowni  Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorskiej  „ABAKUS”).  Nadto, 

potwierdza to 17 punktowy Program prac konserwatorskich i Przebieg prac konserwatorskich 

(str.  27  do  30  Pro

gram  Prac  Konserwatorskich  dołączony  z  odpowiedziami  na  pytania  – 

pismo  z 14.01.2020 r. p. A. H.). 

Odnośnie  poz.  236  kosztorysu  ofertowego  (cena  jednostkowa  w  kosztorysie  - 

48,42zł/m2. Cena podana w zestawieniu materiałów poz. 10 i poz. 11 w wysokości 400zł/t, tj. 

0,4zł/kg),  Izba  podtrzymuje  argumentacje  przedstawioną  na  kanwie  zarzutu  trzeciego                         

i  częściowo  piątego,  dotyczącego  zaprawa  tynkarska  Torggler  EKOR  44R.  Wyceniono 

produkt  inny  niż  referencyjny.  Produkt  ten  nie  ma  charaktery  równoważnego.                                    

W konsekwencji potwierdziło się, że Odwołujący wycenił inne (mniej kosztowne rozwiązanie, 

tzn. materiał), nie ten który powinien przyjąć na etapie składania ofert i które winien wycenić. 

Inaczej mówiąc, zaniżenie w tej pozycji wynikało z tego właśnie powodu.  

Odnośnie poz. 268 transferu polichromii (212, 08 zł/m2) /przy cenach w pozostałych 

kosztorysach:  6  450

zł,  4  536

zł,  4  560

zł,  1  500

zł,  2  900

zł,  10  000

zł,  10  500  zł/,  Izba 

podtrz

ymuje  argumentacje  przedstawioną  na  kanwie  zarzutu  piątego  i  wycenienie  de  fato 

zbyt  małej  powierzchni  oraz  przyjęcia  odmiennych  założeń  wyjściowych,  jak  i  nie  wliczenia 

części  kosztów.  Jednocześnie,  problemem  jest  sama  cena  jednostkowa,  gdyż  załączona 

o

ferta  do  wyjaśnień,  tj.  ofertą  p.  J.  G.  z  24.02.2020  r.  nie  jest  ofertą  wykazanego  w 

formularzu  ofertowym  podwykonawcy  firmy: 

RECO  Konserwacja  Zabytków  Sp.  z  o.o.  Izba 

wskazuje,  że  Odwołujacy  na  rozprawie  oświadczył:  „Wyjaśnia,  iż  w  zakresie  firmy  Reco, 

którą  wskazał  w  formularzu  na  etapie  wyjaśnień  dysponował  jedynie  ogólną  ofertą  tego 

wykonawcy  stąd  inna  oferta  załączona  do  wyjaśnień  podwykonawcy  konkurencyjnego. 

Odwołujący oświadcza, że zobowiązanie firmy Reco ma charakter trwały”. W konsekwencji, 

Odwołujacy załączył przypadkową ofertę, Wykonawcy, który nie będzie wykonywał transferu 

polichromii,  nie  wykazał  więc  w  żaden  sposób  w  złożonych  wyjaśnieniach  z  20.04.2020  r. 

realności zaoferowanej ceny jednostkowej.    

W  wyjaśnieniach  z  20.04.2020  r.  w  zakresie  ceny  rażąco  niskiej  Odwołujacy  nie 

odnosił się także do aspektu kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie 

może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  pr

zepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.                      

o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  oczekiwanych  przez  Zamawiającego                                     

i wyartykułowanych w wezwaniu z dnia 10 kwietnia 2020 r.  

Odnośnie  poz.  269  konserwacja  i  rekonstrukcja  polichromii  sufitów  (300,00  zł/m2)

/przy cenach w pozostałych kosztorysach: 1 935 zł, 1 350 zł, 1 093 zł, 1 250 zł, 1 950 zł, 1 

500 zł ,4 000 zł./. W tym wypadku ma miejsce podobna sytuacja jak w poz. 268

załączono 


do  wyjaśnień  ofertę  p.  J.  G.  z  24.02.2020  r.  i  nie  jest  to  oferta  wykazanego  w  formularzu 

ofertowym  podwykonawcy  firmy:  RECO  Konserwacja  Zabytków  Sp.  z  o.o.  /dotyczy 

robocizny/. 

W konsekwencji, Odwołujacy załączył przypadkową ofertę, Wykonawcy, który nie 

będzie  wykonywał  transferu  polichromii,  nie  wykazał  więc  w  żaden  sposób  w  złożonych 

wyjaśnieniach z 20.04.2020 r. realności zaoferowanej ceny jednostkowej.    

Jednocześnie,  Odwołujacy  w  wyjaśnieniach  z  20.04.2020  r.  stwierdził,  że:  „Na 

p

rzedmiotowych sufitach znajdują się zarówno polichromie o charakterze ornamentalnym jak 

i  - 

w  większości  -  polichromie  o  charakterze  jednolitego  wymalowania.  Przyjęto  do  wyceny 

ilości  w/w  polichromii  w  proporcji  1:3  (tzn.  25%  powierzchni  polichromii  o  charakterze 

ornamentalnym i 75% powierzchni polichromii o charakterze jednolitego wymalowania), oraz 

założono  narzucony  udział  konserwacji  i  rekonstrukcji  w  proporcji  50%/50%.  W  ramach  tej 

pozycji  ujęto  wyłącznie  koszty  konserwacji/rekonstrukcji  polichromii  czyli  warstw  malarskich                             

i  wymalowań;  pozycja  nie  obejmuje  przygotowania  podłoża  (tynków,  pobiał).  Jednocześnie 

zauważyć  należy,  że  przedmiotowa  polichromia  cechuje  się  bardzo  niskim  stopniem 

skomplikowania,  w  związku  z  czym  koszt  wykonania  jej  konserwacji  i  rekonstrukcji  jest 

stanowczo  niższy  niż  średnia  cena  rynkowa  za  konserwację  i  rekonstrukcję  polichromii                    

w ogólnym jej rozumieniu. Koszty potrzebnych materiałów: 

żywica akryl. PRIMAL AC33, pigmenty ze spoiwem: 100 zł/litr x 0,1 litr/m2 = 10,00 zł/m2 

żywica akrylowa Paraloid B 72 

80 zł/kg x 0,05 kg/m2 = 

4,00 zł/m2 

RAZEM materiały: 

14,00  zł/m2”.  W  konsekwencji,  Izba  podzieliła  stanowisko 

Przystępującego,  że  w  niniejszej  pozycji  uwzględniono  jedynie  materiał  do  rekonstrukcji 

wskazany  powyżej,  a  nie  do  konserwacji  malowidła  /w  wyjaśnieniach  wprost  jest  mowa 

jedynie  o  rekonstrukcji  bez  konserwacji 

–  a  ta  jest  przewidziana  w  ramach  17  punktów

Programu prac konserwatorskich i Przebiegu prac konserwatorskich (str. 27 do 30 Program 

Prac Konserwatorskich dołączony z odpowiedziami na pytania – pismo z 14.01.2020 r. p. A. 

H.)/.  

Nie  ulega  wątpliwości,  że  pozycja  ta  została  skalkulowana  poniżej  kosztów  zakupu, 

czy  wytworzenia.  W 

wyjaśnieniach  z  20.04.2020  r.  w  zakresie  ceny  rażąco  niskiej 

Odwołujacy  nie  odnosił  się  także  do  aspektu  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do 

ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo 

minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepis

ów  ustawy  z  dnia  10 

października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  oczekiwanych  przez 

Zamawiającego i wyartykułowanych w wezwaniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

Odnośnie poz. 521 kosztorysu ofertowego dostawa i montaż dźwigu osobowego 4-ro 

przystanko

wego 

wykonaniem 

podszybia. 

Dźwig 

przystosowany 

dla 

osób 

niepełnosprawnych.  Ściany  szybu  przeszklone.  Ściany  i  drzwi  EI  60.  Wykonawca  na 


potwierdzenie,  że  cena  jednostkowa  nie  jest  rażąco  niska  dołączył  do  wyjaśnień                               

z 20.04.2020 r. 

ofertę od podwykonawcy na dostawę dźwigów (oferta Grupy ZED Sp. z o.o.). 

W  ofercie  podwykonawcy  brak  kluczowej  informacji,  że  obudowa  szybu  będzie  wykonana 

jako  szklana  w  klasie 

odporności  ogniowej  EI  60  z  drzwiami  z  blachy  ze  stali  nierdzewnej                  

w klasie odporności ogniowej EI 30 (wymóg potwierdzony odpowiedzią na pytanie 1 – pismo 

z 28.02.2020 r.)

. Jest to rozwiązanie nietypowe, co świadczy o istotnym znaczeniu tej pozycji 

dla  zaoferowanej  ceny  przez  Odwołującego,  bo  -  dostosowane  do  zabytkowego  rodzaju 

obiektu  i  ze  względu  na  przechodzenie  windy  przez  poszczególne  strefy  pożarowe.  Izba 

także  podziela  i  dostrzega  istniejące  dwuznaczności  w  dostarczonej  przez  Odwołującego 

ofercie. Niewątpliwie z jednej strony stwierdza, że oferta jest sporządzona na dźwig osobowy 

wraz z szybem windowym, natomiast z drugiej strony zapisano, że: „podana cena obejmuje: 

oględziny  i  inwentaryzację  szybu”  co  może  oznaczać,  że  oferta  jest  skalkulowana  bez 

wykonania  jakiegokolwiek  szybu  (tylko  montaż  dźwigu  w  istniejącym  już  szybie).  Izba  przy 

tym  potwierdza,  że  oferta  była  sporządzona  pod  przedmiotowe  postępowanie  przetargowe                

o czym świadczy treść strony tytułowej. Jednocześnie, Izba dostrzega również, że w ofercie 

podwykonawcy  znajduje  się  określenie:  „Wycena  sporządzona  zgodnie  z  dokumentacja 

projektową”.  W  ocenie  Izby,  kwestie  przedstawione  powyżej  mogłyby  ewentualnie 

kwalifikować  się  do  ewentualnego  dopytania  w  trybie  art.  90  ust.  1  Pzp  (co  dopuszcza 

orzecznictwo)

,  jednakże  z  uwagi  na  inne  zakwestionowane  pozycje,  ich  nieprawidłowe 

wyliczenie oraz przyjęcie w nich odmiennych założeń, jest to bez znaczenia dla przedmiotu 

sporu.  Niewątpliwie  bowiem  to  na  Odwołującym  spoczywał  ciężar  wykazania  że  cena 

jednostkowa  także  w  tej  pozycji  nie  ma  charakteru  rażąco  niskiej  czemu  Odwołujący  nie 

sprostał. Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

W  tym  stanie  rzeczy,  Izba  oddaliła  odwołanie  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie 

pierwsze i ust. 2 Pzp oraz orzekła jak w sentencji.   

O  koszt

ach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  sprawy,  na  podstawie 

przepisu  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp 

w  zw.  z  §  3  pkt  1  lit.  a  i  pkt  2  lit.  a  oraz  §  5  ust.  3  pkt  1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba uznała koszty 

dojazdu  Zamawiającego  samochodem  prywatnym  zgodnie  z  przedłożonym  na  rozprawie 

wyliczeniem  koszt

ów  (480,  63  zł),  potwierdzającym  koszt  dojazdu  (§  3  pkt  2  lit.  a  w/w 

rozporządzenia). 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel