KIO 1060/20 POSTANOWIENIE dnia 28 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

KIO 1060/20 

Sygn. akt: KIO 1060/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:  

Klaudia Szczytowska-Maziarz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego    w  dniu  28  maja  2020  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  15  maja  2020  r.  przez 

wykonawcę Zakład Usługowo-Produkcyjny „Emiter” spółka jawna S. B., P. L., ul. 

Skrudlak  3,  34-600  Limanowa  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Energa-

Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-

557 Gdańsk 

przy udziale wykonawców: 

A. 

Mikronika Sp. z o.o., ul. Wykopy 2/4, 60-001 

Poznań,  

B. 

Apator Elkomtech S.A., ul. Wołowa 2C, 93-569 Łódź, 

zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

odwołującego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz                  

wykonawcy 

Zakład Usługowo-Produkcyjny „Emiter” spółka jawna S. B., P. L., ul. 

Skrudlak  3,  34-600  Limanowa  kwoty  15  0

00  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy 

złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 


KIO 1060/20 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa  Krajowej 

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:  …………………………………… 


KIO 1060/20 

U z a s a d n i e n i e 

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego przez Energa-Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 

557 Gdańsk (dalej „zamawiający”) na „Dostawę zestawów telesterowania dla stacji SN/nn 

3, 4 i 5 polowych” wykonawca Zakład Usługowo-Produkcyjny „Emiter” spółka jawna S. B., P. 

L., 

ul. 

Skrudlak 

600  Limanowa  (dalej  „odwołujący”)  złożył  odwołanie                             

od  czynności  wyboru  ofert  najkorzystniejszych  w  części  nr  1-6,  zarzucając  zamawiającemu 

naruszenie  następujących  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) [dalej „ustawa Pzp”]: 

1.  art. 91 ust. 1 w zw. z art. 101a ust. 

9, poprzez wybór oferty najkorzystniejszej wbrew 

kryteriom oceny ofert określonym w dziale XVI ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Z

amówienia (dalej „SIWZ”), 

2.  art. 

7  ust.  1,  poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  niezapewniający 

zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, wybierając 

oferty arbitralnie i poza kryterium. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  o  nakazanie  zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wyboru  ofert  najkorzystniejszych  w  części  nr  1-6,  a  także 

powtórzenia czynności  badania i  oceny  ofert  zgodnie  z  kryteriami  wskazanymi  w  dziale XVI 

ust. 4 SIWZ. 

Pismem  z  dnia  26  maja  2020  r.  z

amawiający  oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości 

zarzuty przedstawione w odwołaniu i wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego. 

Izba  ustaliła,  że  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  nie 

przystąpił żaden wykonawca. 

Wobec powyższego Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust. 2 

ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  postanowiła  postępowanie  odwoławcze 

umorzyć.  Stosownie  do  wskazanego  przepisu  ustawy  Pzp  Izba  może  –  w  przypadku 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, jeżeli 

w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca 

–  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz 

uczestników postępowania.  

Mając  powyższe  na  uwadze,  działając  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie 


KIO 1060/20 

ustawy Pzp i art. 186 ust. 2 w zw. z art. 186 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. 


KIO 1060/20 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  uwzględniła  okoliczność,  iż 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie  z  mocy  przepisu  art.  186  ust.  6  pkt  2)  lit.  b  ustawy  Pzp, 

orzekając jednocześnie o konieczności zwrotu odwołującemu kwoty wpisu uiszczonego przez 

odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący:  ………………………………………. 


wiper-pixel