KIO 1059/20 POSTANOWIENIE dnia 28 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 1059/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

po rozpoznaniu na 

posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  28  maja  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  15  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  Lucjan  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Solcu  Kujawskim  przy  ul.  Toruńskiej  39  (86-050  Solec  Kujawski)  w 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Izbę Administracji Skarbowej w Opolu 

z siedzibą przy ul. Ozimskiej 19 (45-057 Opole) 

przy udziale wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Ordona 

2A  (01-237  Warszawa), 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie 

odwołującego 

postanawia: 

1. Umarza 

postępowanie odwoławcze; 

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urz

ędu Zamówień Publicznych kwoty 15 000,00 zł 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  wykonawcy  Lucjan  Sp.  z  o.o.  

siedzibą w Solcu Kujawskim, stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu. 

Przewodniczący: ……………………….. 


Sygn. akt KIO 1059/20 

Uzasadnienie 

Izba  Administracji  Skarbowej  w  Opolu  zwana 

dalej:  „zamawiającym”,  prowadzi  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - 

Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.

),  zwanej  dalej:  „Pzp”  pn.  Dostawa  mebli  biurowych  do 

Opolskiego  Urzędu  Celno-Skarbowego w  Opolu oraz  Urzędu  Skarbowego  w  Namysłowie  i 

Oleśnie (znak sprawy: 1601-ILZ.260.2.2020), zwane dalej: „postępowaniem”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 25 marca 2020 r., pod numerem 2020/S 060-143160.  

Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy, jest wyższa od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

Wykonawca  Lucjan  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Solcu  Kujawskim  zwany  dalej: 

„odwołującym” w dniu 15 maja 2020 r. wniósł odwołanie wobec czynności zamawiającego w 

postaci wezwania wystosowanego w ramach pisma z dnia 5 maja 2020 r. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

art.  87  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  przez  jego  błędne  zastosowanie, 

ewentualną  błędną  wykładnię  dokonaną  przez  zamawiającego  sprowadzającą  się  do 

błędnego uznania przez zamawiającego, że przedmiotowy przepis poza  wzywaniem do 

wyjaśnień  uprawnia  zamawiającego  do  żądania  w  ramach  pisma  z  dnia  5  maja  br. 

założenia  przez  wykonawcę  szeregu  dokumentów  na  potwierdzenie  spełniania  przez 

oferowane  dostawy  wymagań  określonych  przez  zamawiającego,  mimo  tego,  że 

dokumenty te nie zostały wymienione przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  jako  wymagane  na  etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

2)  art. 87 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp 

przez bezpodstawną próbę zamawiającego 

w  ramach  wezwania  z  dnia  5  maja  2020  r. 

uzupełnienia  treści  oferty  odwołującego  o 

elementy  niewymagane  na  etapie  złożenia  oferty,  w  szczególności  poprzez  żądanie 

złożenia katalogów, prospektów, folderów oraz szczegółowych zdjęć mebli; 

3)  art. 25 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 26 ust. 1 oraz 3 Pzp oraz w zw. art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez 

żądanie przez zamawiającego w ramach pisma z dnia 5 maja 2020 r. dokumentów, które 

mają na celu potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy  wymagań określonych 

przez  zamawiającego  jednak,  które  to  dokumenty  nie  zostały  wskazane  przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

ja

ko żądane na etapie postępowania przetargowego. 


W związku z postawionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i 

nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności wezwania do wyjaśnień z dnia 5 maja 

2020  roku,  w  szczególności  w  zakresie  w  jakim  zamawiający  zażądał  od  odwołującego 

złożenia przedmiotowych dokumentów wymienionych w piśmie z dnia 5 maja 2020 r. 

Zamawiający przesłał kopie odwołania wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w dniu 

18 maja 2020 r. za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Skład  orzekający  ustalił,  iż  w  przedmiotowym  postępowaniu  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  odwołującego  zgłosił  wykonawca  Tronus  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie. 

W  dniu  22  maja  2020  r. 

do  sekretariatu  Izby  wpłynęło  pismo  zamawiającego,  w  którym 

oświadczył  on,  że  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  1  Pzp,  po  zapoznaniu  się  z  zarzutami 

wniesionymi w 

dniu 15 maja 2020 r. przez odwołującego, uwzględnia w całości zarzuty postawione w 

odwołaniu. 

Zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp - 

W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. W 

takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Izba ustaliła, że w niniejszej sprawie zaistniał stan faktyczny wskazany w powyższej 

normie prawnej, tj

. zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w całości, a do postępowania 

po stronie 

zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca. W związku z tym Izba umorzyła 

postępowanie  odwoławcze.  Natomiast  dalsze  czynności,  które  zamawiający  podjął  lub 

podejmie  w  celu 

uczynienia  zadość  żądaniom  odwołania,  pozostają  w  postępowaniu  poza 

oceną  Izby  w  związku  z  ustaleniem  zaistnienia  przesłanki  umorzenia  postępowania 

odwoławczego. 

Stosownie do art. 192 ust. 1 Pzp o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba 

orzeka w w

yroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Orzeczenie Izby 

w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało  charakteru  merytorycznego,  zatem 

przybrało postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 zd. 1 i art. 192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, postanowiła jak w pkt 1 sentencji przedmiotowego orzeczenia. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6 

pkt 1) Pzp 

uznając, że znoszą się one wzajemnie. Jednocześnie mając na względzie fakt, iż 

uwzględnienie  przez  zamawiającego  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  w  całości 

nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  nakazała  dokonanie  na  rzecz  odwołującego 


zwrotu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu,  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: ……………………… 


wiper-pixel