KIO 1056/20 POSTANOWIENIE dnia 30 lipca 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1056/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodnicząca: 

Ewa Sikorska  

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 22 lipca 2020 r. odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 maja 2020 roku przez FCC Polska Spółkę z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Zabrzu  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  NOVA 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu  

postanawia:  

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  FCC 

Polska  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Zabrzu  kwoty  13  500  zł  00  gr 

(słownie:  trzynaście tysięcy  pięćset  złotych zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie do art. 198a ust. 1, 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), na niniejsze postanowienie, w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. 


Sygn. akt: KIO 1056/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  22  lipca  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy, 

FCC  Polska  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu (odwołująca) cofnęła odwołanie wniesione w dniu 

15 maja 2020 roku. 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 

ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843), umorzyła postępowanie odwoławcze. 

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy 

– Prawo zamówień publicznych, Izba postanowiła 

zwrócić na rzecz odwołującej 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

………………………………… 


wiper-pixel