KIO 1051/20 WYROK dnia 29 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 1051/20 
 

WYROK 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Członkowie:   

Aneta Mlącka 

Andrzej Niwicki 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  25  czerwca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  15  maja  2020  r.  przez 

Odwołującego – Inforsys Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzyminie przy Al. Jana Pawła II 

24 (05-250 Radzymin)  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Skarb  Państwa  –  Główny 

Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94 (00-807 Warszawa) 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  wyłączenie  do  odrębnej  części 

zamówienia usług wydruku masowego. 

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Zamawiającego i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr. 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania. 

Zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: 

piętnaście tysięcy  złotych,  zero groszy)  tytułem zwrotu kosztów  strony  poniesionych 

w związku z wpisem od odwołania. 


str. 2 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   


str. 3 

Sygn. akt: KIO 1051/20 
 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –Głównego  Inspektora  Transportu 

Drogowego  na 

świadczenie  kompleksowych  usług  pocztowych,  usług  wydruku  masowego 

korespondencji,  usług  archiwizacyjnych  i  usług  towarzyszących  w  Głównym  Inspektoracie 

Transportu  Drogowego  (nr 

postępowania:  BDG.ZPB.230.13.2020),  ogłoszonym  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  5  maja  2020r.,2020/S  087-207812,  wobec  czynności 

polegającej  na  ustaleniu  zakresu  części  I  zamówienia,  opisania  warunków  udziału  w 

postępowaniu  dla  części  I  oraz  ustalenia  kryterium  oceny  ofert,  Wykonawca  Inforsys  S.A. 

(dalej jako Odwołujący), wniósł w dniu 15 maja 2020r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej (sygn. akt KIO 1051/20).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:  

1.  art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez 

sporządzenie dokumentacji 

przetargowej, w tym opisanie przedmiotu zamówienia w sposób bezzasadnie łączący 

w  I  Części  zamówienia  usługi  wydruku  masowego  oraz  usługi  pocztowe  w  obrocie 

krajowym  i  zagranicznym,  co  skutkuje  utrudnieniem  uczciwej  konkurencji, 

naruszeniem zasady pr

oporcjonalności oraz nie uwzględnienia wszystkich wymagań i 

okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie ofert; 

2.  art. 

22  ust.  1a  ustawy  Pzp  poprzez  wadliwe  opisanie  warunków  udziału  w 

postępowaniu  w  sposób  nieproporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie 

związanym  z  bezzasadnym  połączeniem  w  I  Części  zamówienia  usług  wydruku 

masowego oraz usług pocztowych; 

3.  art. 91 ust. 2 i 3 ustawy Pzp  w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez ustanowienie 

kryterium oceny ofert „Standardy środowiskowe i posiadane certyfikaty” dla Części I 

zamówienia,  które  nie  odnosi  się  do  przedmiotu  zamówienia,  narusza  zasadę 

proporcjonalności, a ponadto dotyczy właściwości wykonawcy. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu podziału Części I 

na dwie odr

ębne w sposób opisany w treści odwołania oraz usunięcia kryterium oceny ofert 

„Standardy środowiskowe i posiadane certyfikaty” dla Części I zamówienia.   

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Zgodnie z treścią dokumentacji przetargowej zamówienia podzielone zostało na dwie części: 

część  I  obejmuje  świadczenie  usług  wydruku masowego  oraz  usług  pocztowych  w  obrocie 

krajowym  i  zagranicznym  na  rzecz  GITD,  a  część  II  –  świadczenie  usług  archiwizacyjnych 

oraz usług związanych z zarządzaniem dokumentacją na rzecz GITD. 


str. 4 

Częścią I objęte zostały dwa odrębne typy świadczeń. Usługa masowego wydruku obejmuje: 

personalizowanie i wydruk korespondencji, konfekcjonowanie korespondencji, przygotowanie 

do  wysyłki  i  kopertowania  korespondencji.  W  odniesieniu  do  usług  pocztowych  przedmiot 

zamówienia  obejmuje  doręczanie  korespondencji  dla  przesyłek  listowych  krajowych  i 

zagranicznych oraz zwrot do nadawcy przesyłek niedoręczonych. 

Brak  podziału  tej  części  zamówienia  na  dwie  odrębne  prowadzić  ma  do  ograniczenia 

dostępu  do  zamówienia, które faktycznie kierowane jest  do  odmiennych grup  wykonawców 

działających  w  ramach  rynku  usług  pocztowych  oraz  rynku  usług  wydruku  masowego. 

Świadczenia te posiadają odmienny poziom konkurencyjności. Ze względu na zakres usług 

pocztowych  Zamawiającego  ofertę  złożyć  może  tylko  jeden  wykonawca  –  Poczta  Polska 

S.A.  Jednocześnie  na  rynku  występuje  wiele  podmiotów,  które  świadczą  usługi  wydruku 

masowego.  Z  uwagi  na  warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  potencjału 

technicznego, w którym wymaga się placówek pocztowych w każdej gminie w kraju (dla gmin 

miejskich  co  najmniej  jedną  placówką  pocztową  na  każde  rozpoczęte  6 000  mieszkańców) 

ofertę  może  złożyć  wyłącznie  grupa  wykonawców,  w  składzie  której  będzie  tzw.  operator 

wyznaczony (Poczta Polska S.A.). Obecnie 

– po wycofaniu się przedsiębiorstwa InPost S.A. 

z  prowadzenia  działalności  w  oparciu  o  ogólnopolską  sieć  placówek  –  brak  jest 

alternatywnego wykonawcy takich usług.  

Odwołujący  dokonał  analizy  postępowań  przetargowych  na  usługi  pocztowe  w  obrocie 

krajowym, k

tóra wskazuje na monopol jednego wykonawcy (składana jest tylko jedna oferta 

przez  Pocztę  Polską  S.A.).  Poczta  Polska  S.A.  uczestniczyła  w  dialogu  technicznym  i 

wyrażała  zainteresowanie  bezpośrednim  udziałem  w  postępowaniu,  stąd  nie  będzie 

zainteresowana u

dostępnieniem innemu wykonawcy swoich zasobów. Faktycznie to Poczta 

Polska  S.A.  zdecyduje  kto  będzie  realizował  w  niniejszym  zamówieniu  usługi  masowego 

wydruku. 

Konstrukcja  warunków  udziału  w  postępowaniu  (ściśle  związanych  z  potencjałem  Poczty 

Polskiej S.

A.) uniemożliwia złożenie oferty. Co istotne, ok. 15% wynagrodzenia Wykonawcy 

w  części  I  zamówienia  stanowi  cenę  za  usługi  pocztowe,  co  pozbawia  możliwości 

konkurowania  z  Pocztą  Polską,  nawet  jeżeli  wykonawca  uzyskałby  zgodę  tego  operatora 

pocztowego na ud

ostępnienie zasobów w formule podwykonawstwa. 

Odwołujący  wskazał  na  stanowisko  Prezesa  UZP,  iż  w  sytuacji,  gdy  daną  usługę  może 

zrealizować tylko jeden wykonawca, to powiązanie tej usługi z innymi usługami, które można 

nabyć również u innych wykonawców jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. 

W  ocenie  Odwołującego  brak  jest  wystarczających  argumentów  przemawiających  za 

połączeniem  w  ramach  jednej  Części  zamówienia  dwóch  odmiennych  typów  świadczeń: 


str. 5 

–  usługi  pocztowe  dotyczące  listów  oraz  79823000-9  –  usługi  drukowania  i 

dostawy. 

Rynek  usług  wydruku  masowego  jest  wyspecjalizowanym  segmentem  szerokiej  branży 

poligraficznej. Funkcjonują na nim podmioty o wieloletniej ugruntowanej pozycji stale jednak 

pojawiają  się  nowe  o  korzeniach  i  kapitale  zarówno  polskim,  jak  i  również  zagranicznym. 

Trzej liderzy z branży (Inforys S.A., EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.) brali udział 

w dialogu technicznym. 

Odwołujący  szeroko  zacytował  stanowisko  Prezesa  UZP  dotyczące  wpływu  podziału 

zamówienia  na  części  na konkurencyjność  postępowania  przetargowego. W  zaznaczonych 

fragmentach  wskazano  między  innymi,  iż  obawy  związane  z  ewentualnymi  niewielkimi 

trudnościami  czy  kosztami  bądź  nieznacznymi  problemami  z  koordynowaniem  działań 

wykonawców,  a  tym  bardziej  wygoda  zamawiającego,  nie  powinny  stanowić  dostatecznej 

podstawy  do  zaniechania  podziału  zamówienia  na  części.  Jednakże  zastrzec  należy,  że 

ocena 

ta powinna być dokonywana każdorazowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności 

danego przypadku. 

Zarzut  dotyczący  pozacenowego  kryterium  oceny  ofert  dla  Części  I  –  certyfikowanego 

systemu  zarządzania  środowiskowego  zgodnego  z  międzynarodowym  standardem  ISO 

14001, europejskim systemem ekozarządzanianie odnosi się do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający  złożył  w  piśmie  z  dnia  23.06.2020  r.  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

uwzględnił  zarzut  dotyczący  pozcenowego  kryterium  oceny  ofert.  W  pozostałym  zakresie 

wniósł  o  oddalenie  odwołania  i  przedstawił  argumentację  mającą  uzasadniać  uznanie,  iż 

obecna  konstrukcja  przedmiotu  za

mówienia  znajduje  uzasadnienie  w  obiektywnych 

potrzebach  Zamawiającego.  Zamawiający  podkreślił,  iż  przepisy  Ustawy  nie  nakładają 

obowiązku  podziału  zamówienia  na  części,  stąd  nie  ma  podstawy  do  postawienia  zarzutu 

Zamawiającemu  w  tym  zakresie.  Niezależnie  od  tej  okoliczności  Zamawiający  wskazał  na 

własne  potrzeby,  które  determinowały  sposób  prowadzenia  postępowania,  w  którym 

dokonano  podziału  zamówienia  na  dwie  części.  Zamawiający  jest  zainteresowany 

współpracą  z  jednym  wykonawcą  w  zakresie  usług  pocztowych  dotyczących  drukowania  i 

dostawy  oraz  doręczania  korespondencji  z  przyczyn  obiektywnych.  Zawarcie  dwóch  umów 

wiązałoby  się  z  koniecznością  zmian  organizacyjnych,  gdyż  Zamawiający  zobowiązany 

zostałby  do  pełnienia  funkcji  swoistego  łącznika  pomiędzy  dwoma  wykonawcami. 

Zamawiający  nie  posiada  komórki  organizacyjnej,  która  mogłaby  odbierać  korespondencję 

wydrukowaną  przez  jednego  wykonawcę,  sprawdzać  następnie  jej  prawidłowość  i 

przekazywać do doręczenia przez drugiego wykonawcę. Koordynacja tych działań wiązałaby 


str. 6 

się  z  nadmiernymi  kosztami  (zatrudnienia  osób),  byłoby  to  nieefektywne.  W  ocenie 

Zamawiającego wiązałoby się to z wydłużeniem czasu realizacji zleceń – przez konieczność 

pośrednictwa  Zamawiającego  w  przekazywaniu  dokumentacji.  Zamawiający  zwrócił  uwagę 

również  na  większe  koszty,  z  jakimi  wiązałaby  się  integracja  CPD  CANARD  (systemu 

teleinformatycznego Zamawiającego), gdyż  ponosiłby  koszty  integracji  dwóch  wykonawców 

oraz  konieczne  byłyby  zmiany  w  systemie  Zamawiającego  (dodatkowy  nakład  pracy). 

Kolejn

ym  argumentem,  który  podniósł  jest  potrzeba  zapewnienia  skutecznej  egzekucji 

dochodów  Skarbu  Państwa  i  minimalizacji  ryzyka  rozmycia  się  odpowiedzialności  na 

nienależyte świadczenie. 

Odwołujący na posiedzeniu nie wycofał pozostałych zarzutów, zatem na podstawie art. 186 

ust. 4a Ustawy 

odwołanie podlegało rozpoznaniu w zakresie zarzutów podtrzymanych przez 

Wykonawcę. 

 Stanowisko Izby 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  w  brzmieniu  po  nowelizacji 

dokonanej  ustawą  z  dnia  22  czerwca 

2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw 

(Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  

Pr

zystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyni

ku kwestionowanej czynności Zamawiającego, jaką było nieprawidłowe skonstruowanie 

siwz  w  części  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  oraz  warunkami  udziału  w 

postępowaniu,  co  miało  uniemożliwić  Odwołującemu  złożenie  oferty.  Oceny  tej  należało 

dokonać  z  uwzględnieniem  sytuacji  faktycznej,  jaka  istniała  w  momencie  składania 

odwołania.  Nie  przesądzając  o  zasadności  zarzutów  Izba  zobowiązana  była  przyjąć  stan 

hipotetyczny  wynikający  z  wniosków  Odwołującego  -  o  wprowadzeniu  zapisów 

uniemożliwiających  udział  w  postępowaniu  szerszemu  gronu  podmiotów,  które  mogłyby 

złożyć  ofertę  przy  aktualnym  stanie  podziału  zamówienia  na  części.  Uwzględniając 

powyższe  Izba  uznała,  iż  czynność  stanowiąca  przedmiot  zarzutu  prowadzić  może  do 

ograniczenia  konkurencji.  Izba  uznała,  iż  odwołanie  służyć  ma  ochronie  interesów 

W

ykonawcy  w  postępowaniu,  przede  wszystkim  przez  usunięcie  niekorzystnych  skutków 

czynności,  które  wymagają  korekty  przed  upływem  terminu  na  złożenie  ofert.  Stan  nie 

pozwalający  danemu  Wykonawcy  na  udział  w  postępowaniu  na  równych  zasadach,  z 


str. 7 

poszanowaniem  uczciwej  konkurencji, 

wynikać  ma  w  niniejszej  sprawie  z  ustalenia 

dyskryminujących  zapisów,  które  mają  prowadzić  do  tego,  iż  decyzja  o  tym  kto  w  części 

będzie  realizował  zamówienie  publiczne  nie  będzie  wynikiem  konkurowania  podmiotów  na 

rynku, lecz strategii biznesowej tylko jednego podmiotu, znajdującego się w uprzywilejowanej 

pozycji.   

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  uznała,  iż  spełnione  zostały  przesłanki  z  art.  179  ust.  1 

Ustawy.  

W  świetle  przedstawionych  stanowisk  oraz  analizy  dokumentacji  postępowania  Izba 

uznała, iż odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.  

Rozpoznając  odwołanie  Izba  stanęła  przed  koniecznością  rozstrzygnięcia  o  zasadności 

zarzutu wskazującego na naruszenie przez Zamawiającego art. art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 

7 ust. 1 Ustawy, stanowiącego również uzasadnienie dla zarzutu naruszenia art. 22 ust. 1a 

Ustawy.  Zasadniczymi  dla  oceny  wniesionego  środka  ochrony  prawnej  były  okoliczności 

dotyczące  ujęcia  dwóch  różnych  rodzajowo,  chociaż  powiązanych  ze  sobą  usług,  w  jedną 

część  zamówienia  (Część  I),  w  której  z  uwagi  na  monopol  operatora  pocztowego  udział 

innych podmiotów na zasadzie uczciwej konkurencji miał być wyłączony.  

Ustalenia  poczynione  na  podstawie  złożonych  dokumentów,  w  tym  treści  siwz  i  wyjaśnień 

stron stanowiły podstawę dla podjętego rozstrzygnięcia. 

Zamawiający  zamierza  udzielić  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi  kwalifikowane 

wg CPV do: usług pocztowych dotyczących listów (64112000-4), usług drukowania i dostawy 

(79823000-9)  oraz  us

ług  archiwizacyjnych  (79995100-6),  szczegółowo  opisane  w  części  III 

siwz. 

Przedmiot  ten  podzielony  został  na  dwie  części:  Część  I  obejmująca  usługi  wydruku 

masowego i 

usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla GITD oraz Część II, do 

której wyłączono usługi archiwizacyjne oraz usługi związane z zarządzaniem dokumentacją 

na  rzecz  GITD.  Wykonanie  usług  objętych  Częścią  I  wiąże  się  z  potrzebą  uruchomienia 

interfejsu  wymiany  danych  CANARD  pomiędzy  systemem  teleinformatycznym Wykonawcy, 

a  systemem  teleinformatycznym  CPD  CANARD.  Wykonawca  zapewnić  ma  integrację  z 

systemem teleinformatycznym CPD CANARD za pośrednictwem Interfejsu wymiany danych 

CANARD  celem  bieżącego,  automatycznego  oraz  obustronnego  przekazywania  danych 

dot

yczących  zrealizowanych  przez  Wykonawcę  wydruków  oraz  danych  z  korespondencji 

zwrotnej (pkt 4.1.1 ppkt 6 i 10 siwz). 

W części  II  siwz  Zamawiający  opisał  warunki  udziału  w  postępowaniu  z  rozbiciem  na  dwie 

części  zamówienia.  W  ramach  części  I  wymagane  jest  wpisanie  Wykonawcy  do  rejestru 

operatorów  pocztowych  prowadzonego  przez  Prezesa  Urzędu  Komunikacji  Elektronicznej, 


str. 8 

zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe w zakresie obrotu 

krajowego i zagranicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający opisał niezbędny potencjał techniczny składający się z 

placówek pocztowych zlokalizowanych w każdej gminie w kraju w celu odbioru awizowanej 

przesyłki,  odpowiadające  kryterium  dostępności  dla  sieci  operatora  wyznaczonego  wg 

rozporządzenia  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  w  sprawie  warunków  wykonywania  usług 

powszechnych przez operatora wyznaczonego (pkt 1.2.1.2 siwz.).  

Izba zważyła. 

Odnosząc  się  do  zarzutów  podtrzymanych  przez  Odwołującego  Izba  uznała,  iż  ujęcie  w 

jednej części zamówienia usług wydruku masowego i usług pocztowych w obrocie krajowym 

i  zagranicznym  dla  GITD,  prowadziło  do  naruszenia  art.  29  ust.  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1 

Ustawy. 

Należy zgodzić się z Zamawiającym, iż Ustawa nie nakłada obowiązku podziału zamówienia 

na części, nie oznacza to jednak, iż decyzja o tym czy zamówienie powinno być udzielone w 

całości tylko jednemu wykonawcy nie podlega ocenie pod kątem ogólnych zasad rządzących 

procesem udzielania zamówień publicznych (art. 7 ust. 1 Ustawy). Wartym podkreślenia są 

prezentowane w orzecznictwie oraz doktrynie opinie na temat potrzeby tworzenia dogodnych 

warunków  dla  zwiększania  konkurencyjności  w  sektorze  zamówień  finansowanych  z 

środków  publicznych,  co  ma  szczególne  znaczenie  dla  mniejszych  i  średnich 

przedsiębiorstw,  ale  nie  tylko.  Jednym  z  mechanizmów  odpowiadającym  na  postulaty 

przedsiębiorców  jest  właśnie  podział  zamówienia  na  części.  W  niniejszej  sprawie  sporną 

stała  się  decyzja  Zamawiającego  o  wyłączeniu  do  odrębnej  części  zamówienia  wyłącznie 

usług związanych z archiwizowaniem i zarządzaniem dokumentacją. Odwołujący wskazywał 

na  konsekwencje  braku  wydzielenia  do  odrębnej  części  usług  wydruku  masowego,  które 

połączone  zostały  w  ramach  Części  I  z  usługą  pocztową.  Argumenty  prezentowane  przez 

Odwołującego Izba przyjęła jako własne i uznała, że brak było uzasadnienia dla utrzymania 

konstrukcji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego. Zamawiający wprawdzie wskazywał 

na otwarcie zamówienia na szerszą konkurencję przez wydzielenie do odrębnej części usług 

archiwizacyjnych, to w odniesieniu do usług wydruku masowego, swoją decyzję uzasadniał 

koniecznością zapewnienia niezakłóconego obiegu dokumentów na styku podmiotów, które 

miałyby ze sobą współpracować, tak aby zapewnić skuteczność doręczanej korespondencji, 

generującej wpływy do budżetu Państwa.  

Należy podkreślić, iż sposób podziału zamówienia na części stanowić może przeszkodę dla 

udziału  szerszego  grona  podmiotów  działających  na  danym  rynku,  stąd  ważnym  jest  aby 


str. 9 

d

ecyzja  o  tym  czy  i  jak  podzielić  zamówienie,  była  podejmowana  ze  świadomością  jej 

wpływu  na  rynek  i  konkurencję.  Ustawa  nakłada  na  Zamawiającego  obowiązek 

przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  z  poszanowaniem  zasad  uczciwej 

konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców,  co  chronić  ma  potencjalnych 

wykonawców przed, nawet niezamierzonymi działaniami, które konkurencję w postępowaniu 

wykluczają  lub  znacznie  ograniczają.  Nabiera  to  szczególnego  znaczenia  przy 

zamówieniach,  które  obejmują  świadczenia  różne  rodzajowo,  których  zestawienie  w  jedno 

zamówienie (część) może istotnie wpływać na konkurencyjność postępowania. 

W  niniejszym  postępowaniu  ustalenie  zasad  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  ujęcie  w 

jednej części usług pocztowych wraz z usługami wydruku masowego, co powiązane zostało 

z  opisem  warunków  udziału  w  postępowaniu,  które  były  odnoszone  m.in.  do  potencjału 

operatora wyznaczonego

, ograniczało faktycznie konkurencję. Powstała sytuacja prowadziła 

do tego, że w pozycji uprzywilejowanej znalazła się Poczta Polska S.A., spełniająca warunki 

określone  dla  operatora  wyznaczonego  (przywołane  w  opisie  warunku  udziału  w 

postępowaniu),  której  zakres  usług  stanowił  jedynie  ok.  15%  całości  zamówienia  objętego 

Częścią  I  (Zamawiający  tej  okoliczności  nie  zaprzeczył).  Jako  podmiot  spełniający 

wymagania podmiotowe poczta znalazła się w sytuacji, w której to podmioty zainteresowane 

wykonaniem usługi wydruku masowego musiałyby zabiegać o nawiązanie współpracy, czy to 

w  formule  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie,  czy  to  w  formule  podwykonawstwa. 

Poczta  może  swobodnie  decydować,  o  tym  z  jakim  podmiotem  podjąć  współpracę  w  celu 

wykonania usług  wydruku masowego,  natomiast  żaden  z  podmiotów  działających na  rynku 

poligraficznym nie może bez uzyskania zgody Poczty Polskiej  S.A. samodzielnie przystąpić 

do  przetargu.  Ważnym  odnotowania  jest  fakt,  iż  na  etapie  dialogu  konkurencyjnego  trzy 

podmioty  z  rynku  usług  poligraficznych  wykazywały  zainteresowanie  uzyskaniem 

zamówienia  w  obszarze  swojej  działalności. W niniejszej  sprawie  ogłoszenie postępowania 

w  formule  otwartej,  przy  pozostawieniu  połączonych  w  jedną  część  usług  pocztowych  oraz 

usług wydruku masowego, faktycznie nie stwarza warunków do uczciwej konkurencji. O tym, 

który  z  podmiotów  profesjonalnie  świadczących  usługi  wydruku,  będzie  mógł  zrealizować 

zamówienie w tym zakresie, nie zdecyduje Zamawiający na podstawie wyników oceny ofert, 

ale Poczta Polska S.A. na etapie wewnętrznych uzgodnień poprzedzających złożenie oferty 

w postępowaniu. 

Zamawiający  ma  świadomość  tego,  iż  Poczta  Polska  S.A.  nie  jest  w  stanie  samodzielnie 

wykonać  w  całości  zamówienia,  gdyż  w  części  dotyczącej  wydruku  masowego  musiałaby 

posiłkować  się  podwykonawstwem,  ewentualnie  zawiązać  konsorcjum  z  podmiotem 

mogącym  wykonać  tą  usługę.  Aktualnie  Zamawiający  ma  zawartą  umowę  z  konsorcjum  w 

składzie,  którego  występuje  również  Poczta  Polska  S.A.,  a  usługę  wydruku  świadczy 


str. 10 

aktualnie podwykonawca. 

Przedstawione w odwołaniu zestawienie postępowań wskazuje, iż 

przy  usługach  pocztowych ofertę  składa  wyłącznie jeden  wykonawca (Poczta Polska  S.A.), 

natomiast w przypadku usług wydruku masowego oferty skłało od 2 do 4 wykonawców. Tym 

samym,  przy  obecnych  zapisach  siwz,  należy  się  spodziewać,  iż  tylko  wykonawca,  który 

będzie  działał  w  porozumieniu  z  Pocztą  Polską  S.A.  będzie  mógł  złoży  jedyną  ofertę  w 

postępowaniu.   

Zamawiający powinien unikać sytuacji, w której tylko jeden podmiot może dyktować warunki 

dla  innych  podmiotów,  które  chciałyby  wziąć  udział  w  przetargu.  Rozwiązaniem 

pozwalającym zneutralizować prawne uprzywilejowanie Poczty Polskiej S.A. jest wydzielenie 

usług  charakteryzujących  się  dużą  konkurencyjnością  do  odrębnej  części  zamówienia.  W 

ocenie  Izby  Zamawiający  nie  przedstawił  argumentów,  które  pozwoliłyby  ocenić,  iż  obecny 

stan  znajduje  uzasadnienie  i  pozwala 

zaakceptować  istotne  ograniczenie  dostępu  do 

zamówienia. Nie można bowiem traktować postępowania, w którym ofertę złożyć może tylko 

jeden  podmiot  (nawet  gdyby  działał  w  konsorcjum),  jako  postępowania  otwartego  na 

konkurencję,  jeżeli  pomimo  zastosowania  trybu  przetargu  nieograniczonego  mechanizmy 

konkurencji  dotyczące  rynku  właściwego  zostają  wyłączone.  W  przypadku  usług 

poligraficznych  istnieje  wiele  podmiotów,  które  mogą  to  zamówienie  realizować,  co 

potwierdził  chociażby  dialog  konkurencyjny,  w  którym  chęć  udziału  w  postępowaniu 

zadeklarowały  trzy  takie  podmioty.  Ponownie  należy  podkreślić,  iż  Poczta  Polska  S.A.  nie 

musi wykazywać elastyczności w negocjacjach, a jednocześnie sama ostatecznie wskaże z 

kim  zamierza  realizować  usługi  wydruku  masowego  lub  komu  je  zleci  w  ramach  formuły 

podwykonawstwa.  

Zamawiający  podkreślał  znaczenie,  jakie  obecny  kształt  siwz  ma  mieć  dla  zapewnienia 

terminowego  doręczenia  korespondencji  i  możliwości  uniknięcia  ryzyka  związanego  z 

koniecznością  zapewnienia  współpracy  pomiędzy  dwoma  podmiotami.  Obawy  dotyczące 

większego  zaangażowania  po  stronie  Zamawiającego  w  nadzorze,  czy  też  zwiększenia 

kosztów po jego stronie w związku z koniecznością synchronizacji systemu informatycznego 

CPD  CANARD,  nie  zostały  wykazane,  jako  rzeczywiście  istotne.  Kwestia  nadzoru  miałaby 

dotyczyć potrzeby większej kontroli nad poszczególnymi etapami obsługi korespondencji, tak 

aby  możliwe  było  ustalenie,  który  z  podmiotów  ponosić  powinien  odpowiedzialność  przy 

ewentualnym uchy

bieniu terminowości w doręczaniu wezwań. Natomiast wzrost kosztów po 

stronie  Zamawiającego  dotyczyć  miał  kosztów  zatrudnienia  dodatkowych  osób  oraz 

integracji  systemu  IT  z  systemami  dwóch  podmiotów,  oszacowanych  częściowo  przez 

podmiot  aktualnie  zapewniający  obsługę  systemu  teleinformatycznego  na  poziomie  ok.  80 

roboczodni. 


str. 11 

W  ocenie  Izby  kwestia  nadzoru  nad  terminowością  realizowanych  usług  nie  mogła 

uzasadniać  stanu  naruszenia  konkurencji.  Jak  sam  Zamawiający  wyjaśniał,  również  przy 

jednym  podmiocie  realizującym  w  całości  usługę  wydruku  masowego  oraz  doręczania 

przesyłek,  dokonuje  on  w  systemie  teleinformatycznym  weryfikacji  dochowania  terminów 

przy  ocenie  skuteczności  doręczenia  mandatów,  przed  ewentualnymi  dalszymi  krokami 

egzekucyjnymi.  To  czy  wykonanie  wydruku  masowego 

świadczone  jest  w  formule 

podwykonawstwa,  czy  też  wykonawstwa,  nie  zmienia  faktu,  iż  Zamawiający  nie  jest 

zaangażowany  w  druk,  czy  też  dystrybucję  dokumentów  i  otrzyma  informację  o  terminie 

doręczenia  w  systemie,  jak  ma  to  miejsce  obecnie.  Wprowadzenie  drugiej  części 

zam

ówienia  nie  oznacza,  iż  to  Zamawiający  miałby  uczestniczyć  w  kontaktach  z 

wykonawcami  na  etapie  realizowanych  umów.  Zamawiający  ma możliwość  zabezpieczenia 

terminów w klauzulach umownych, jak również może określić szczegółowe warunki na jakich 

obieg  dokume

ntów  miałby  się  odbywać,  co  pozwoliłoby  określić  etapy,  za  które  dany 

wykonawca  odpowiada.  W  ocenie  Izby  ustalenie  kto  odpowiada  za  błędy  nie  jest 

najważniejsze.  Istotnym  pozostaje  wykazanie,  czy  udział  dwóch  podmiotów  może 

rzeczywiście zagrażać terminowości doręczeń. W ocenie Izby takiego dowodu Zamawiający 

nie przedstawi

ł. Zamawiający prezentował bardzo ogólnie obawy, co do możliwych zakłóceń 

we  współpracy  dwóch  podmiotów,  czego  nie  da  się  wykluczyć  przy  żadnym  z  wariantów. 

Skoro  nie  ma  jednego  podmiotu  k

ompleksowo  świadczącego  cały  zakres  prac  aktualnie 

objętych  jedną  częścią,  to  niezależnie  od  konstrukcji  prawnej  współpracy,  zawsze  istnieje 

takie ryzyko.  

Odnosząc  się  natomiast  do  dodatkowych  kosztów,  z  jakimi  wiązałoby  się  udzielenie 

zamówienia  dwóm  wykonawcom,  Zamawiający  na  rozprawie  wyjaśniał,  iż  podana  przez 

podmiot  obsługujący  system  CPD  CANARD  ilość  80  roboczogodzin  nie  została  jeszcze 

wyceniona. Zmiana interfejsu w przypadku konieczności zapewnienia komunikacji z dwoma 

(a nie jednym podmiotem) nie 

została przez Zamawiającego również wykazana jako istotnie 

podwyższająca  obecne  koszty  utrzymania  systemu.  Z  drugiej  strony,  jednym  z  elementów 

wyceny  po  stronie  wykonawców  jest  koszt  integracji  z  systemem  Zamawiającego.  Jak 

przyznał Zamawiający, pozostawienie obecnego stanu nie będzie generowało dodatkowych 

kosztów  po  jego  stronie  i  to  wykonawca  będzie  musiał  dostosować  się  do  interfejsu 

Zamawiającego.  Powyższe  oznacza,  iż  obecny  wykonawca  usługi  nie  będzie  ponosił 

dodatkowych  kosztów,  co  już  daje  pewną  przewagę  nad  konkurencją.  Zamawiający  nie 

powinien wprowadzać dalszych ograniczeń i umożliwić działanie mechanizmów konkurencji, 

która  charakteryzuje  rynek  usług  poligraficznych.  Odnosząc  się  natomiast  do  wzrostu 

kosztów  zatrudnienia  pracowników,  którzy  mieliby  nadzorować  i  koordynować  obieg 

dokumentów  pomiędzy  dwoma  podmiotami,  ich  wystąpienie  nie  zostało  nawet 


str. 12 

uprawdopodobnione.  Ponownie  należy  wskazać,  iż  zmiana  o  jaką  wnosi  Odwołujący  nie 

powoduje konieczność włączenia w proces obiegu dokumentów Zamawiającego. Do obsługi 

zamówienia  służyć  ma  bowiem  system  teleinformatyczny,  w  którym  odnotowywane  są 

zdarzenia  istotne  z  punktu  widzenia  potrzeb  Zamawiającego.  Niezależnie  od  konstrukcji 

zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do integracja z systemem CPD CANARD celem 

bieżącego,  automatycznego  oraz  obustronnego  przekazywania  danych  dotyczących 

zrealizowanych przez Wykonawcę wydruków oraz danych z korespondencji zwrotnej. Zapisy 

siwz przeczą zatem argumentom Zamawiającego.  

W  związku  z  powyższym  Izba  uwzględniła  odwołanie  i  nakazała  Zamawiającemu  wydzielić 

do odrębnej części zamówienia usługi wydruku masowego. 

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art.  192  ust.  10  Prawa  zamówień  publicznych    oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  4 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania wpis wniesiony przez Odwołującego w kwocie 15.000,00 zł.  

Przewodniczący: ………………………… 

Członkowie:         ………………………… 

………………………… 


wiper-pixel