KIO 1049/20 POSTANOWIENIE dnia 18 czerwca 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1049/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  18  czerwca  2020  r.  

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 maja 2020 r. przez 

odwołującego:  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.  z  Warszawy  (ul.  Żupnicza  11,  03-821 

Warszawa) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Wojewódzki  Szpital 

Podkarpacki 

im. Jana Pawła Il z Krosna  (ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno), 

przy udziale wykonawcy: MEDIX S. S. 

Spółka komandytowa z Warszawy (ul. Kokoryczki 18, 

04-191 Warszawa) 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego, 

postanawia:  

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego:  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.  z  Warszawy  (ul.  Żupnicza  11,  03-821 

Warszawa)  kwoty 13.500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), 

stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Krośnie. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 1049/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), [ustawa Pzp lub Pzp] przez 

zamawiającego: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła Il z Krosna  w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Zakup aparatury i sprzętu 

medycznego  (m.in.  autoklawu 

parowego  z  wytwornicą  własną  600l,  aparatu  RTG 

Te

lekomando  z  tomosyntezą)”.  Numer  referencyjny:  EZ/215/26/2020.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu zostało zamieszczone w Dz. Urz. UE w dniu 5.05.2020 r. pod numerem 2020/S 

Wnoszący  odwołanie  wykonawca  -  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.  z  Warszawy 

(Odwołujący)  podniósł  zarzuty  wobec  postanowień  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia w zakresie: 

  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  naruszający  zasady  uczciwej  konkurencji  i 

równego  traktowania  Wykonawców  poprzez  dobór  parametrów  granicznych  w  sposób 

uniemożliwiający  Odwołującemu  złożenie  ważnej  i  konkurencyjnej  oferty,  która  nie 

podlegałaby odrzuceniu; 

   określeniu  sposobu  oceny  ofert  w  sposób  sprzeczny  z  zasadą  równego  traktowania  i 

uczciwej  konkurencji  poprzez  preferowanie  rozwiązań  określonego  producenta,  a  nie 

obiektywnych walorów użytkowych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  w  zakresie  art.7  ust.  1  i  3  oraz  art.  29  ust.  1,  2  i  3  tej  ustawy 

i  wniósł  o: 

u

względnienie odwołania w całości; dokonanie modyfikacji Specyfikacji w zakresie wszystkich 

podniesionych w odwołaniu zarzutów. 

Do postępowania odwoławczego na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy Pzp w piśmie 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

zgłosił przystąpienie po stronie Zamawiającego wykonawca:  MEDIX 

S. S. 

Spółka komandytowa z Warszawy wnosząc o oddalenie odwołania.  

Odwołujący w piśmie z dnia 17czerwca 2020 r. -  wskazując  na art. 187 ust.8 ustawy 

Pzp  - 

oświadczył, że cofa odwołanie wniesione pismem z dnia 15 maja 2020 r.  

Izba stwierdza 

co następuje: 


P

ostępowanie  odwoławcze  w  tej  sprawie  z  uwagi  na  złożone  przez  wykonawcę 

oświadczenie o cofnięciu odwołania podlega umorzeniu na podstawie art. 187 ust.8 zdanie 

pierwsze ustawy Pzp. Izba ponadto, zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

na po

dstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), orzekła również o zwrocie 

na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości  15.000 zł.  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel