KIO 1048/20 POSTANOWIENIE dnia 29 maja 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1048/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Małgorzata Matecka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  29  maja  2020  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

15 maja  2020 

r.  przez  wykonawcę  Apator  Elkomtech  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Łodzi 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Energa  –  Operator  Spółka  Akcyjna 

siedzibą w Gdańsku 

przy  udziale  wykonawcy  Mikronika 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

w Poznaniu 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy Apator Elkomtech 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi kwoty 15.000 zł 00 

gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  uiszczony  wpis  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt KIO 1048/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Energa  –  Operator  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w Gdańsku  prowadzi 

postępowanie  wykonawcze  (P/1/0030/20)  do  umów  ramowych  zawartych  w  ramach 

sektorowego  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawy  zestawów  telesterowania  dla  stacji 

SN/nn 3, 4 i 5 polowych 

(postępowanie P/1/0086/2019), publikacja w Dzienniku Urzędowym 

Unii  Europejskiej  w dniu  20  sierpnia  2019  r.  pod  numerem:  2019/S  159-393466.  W dniu 

15 maja 2020 r. wykonawca Apator Elkomtech 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wniósł do 

Prezesa 

Kr

ajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  czynności  wyboru  ofert 

najkorzystniejszych w ww. p

ostępowaniu w zakresie części nr 1, 2, 3 i 4. Odwołujący zarzucił 

zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako „ustawa Pzp”: 1) art. 91 

ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  wybór  oferty  najkorzystniejszej  w  zakresie  części  nr  1,  2,  3  i  4 

wbrew  kryteriom  oceny  ofert  określonym  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

2) art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  prowadzenie  p

ostępowania  w  sposób  niezapewniający 

zachowania

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Mając na uwadze 

podniesione  zarzuty  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

z

amawiającemu unieważnienia czynności wyboru ofert najkorzystniejszych w częściach nr 1, 

2 ,3 i 4 

oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 

W  dniu  18  maja  2020  r.  wykonawca  Mikronika 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w Poznaniu  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego.  

W  dniu  26  maja  2020  r. 

do  akt  sprawy  wpłynęło  pismo  zamawiającego  stanowiące 

odpowiedź  na  odwołanie,  zawierające  oświadczenie  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów 

odwołania. 

W  dniu  29  maja  2020  r.  do  akt  sprawy  wpłynęło  pismo  wykonawcy  Mikronika  Spółka 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zawierające oświadczenie o braku 

sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów odwołania.  

Izba stwierdziła, iż  w świetle  oświadczeń złożonych przez  zamawiającego oraz wykonawcę 

Mikronika  Spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Poznaniu  zachodzi 

podstawa  do  umorzenia  postępowania  odwoławczego  na  podstawie  art.  186  ust.  3  ustawy 

Pzp. 

W  sytuacji,  o  której  mowa  w  tym  przepisie,  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 


O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. 

b)  ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel