KIO 1046/20 POSTANOWIENIE dnia 8 lipca 2020 r.

Data: 26 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1046/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  8  lipca  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego 

do 

Prezesa 

Krajowej 

Iz

by 

Odwoławczej 

dniu 

maja  

2020  r.  przez  wykonawcę  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.,  ul.  Żupnicza  11,  03-821 

Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki 

Zdrowotnej  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Wojskowej  Akademii  Medycznej 

Uniwersytetu  Medycznego  w  Łodzi  -  Centralny  Szpital  Weteranów,  ul.  Żeromskiego 

549 Łódź   

przy  udziale  wykonawcy 

„PHILIPS  POLSKA”  Sp.  z  o.o.,  Al.  Jerozolimskie 195B,  02-222 

Warszawa 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa kwoty 13 500 zł 

00  gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1046/20 

U z a s a d n i e n i e 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. 

Wojskowej  Akademii  Medycznej  Uniwersytetu  Medycznego  w  Łodzi  -  Centralny  Szpital 

Weteranów  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  dostawę  sprzętu  medycznego:  tomografu, 

angiografu  ze  wstrzykiwaczem  do  podawania  kontrastu,  defibrylatora. 

Postępowanie  to 

prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843

),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  5  maja  2020  r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 

pod pozycją 2020/S 087-2067652. 

W  postępowaniu  tym  wykonawca  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Warszawie 

(dalej:  „Odwołujący”)  w  dniu  15  maja  2020  r.  złożył  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej.  

W  dniu  21  maja  2020  r.  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego zgłosił wykonawca „PHILIPS POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

W dniu 3 lipca 2020 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego 

oddalenie. 

W dniu 7 lipca 2020 r. 

Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel