KIO 1043/20 WYROK dnia 6 lipca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 1043/20 

WYROK 

z dnia 6 lipca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

Protokolant:  

Aldona Karpińska  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 

2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do 

Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14.05.2020 r. przez wykonawcę PGZ Stocznia 

Wojenna  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gdyni,  ul. 

Śmidowicza  48,  81-127  Gdynia  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego 

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku, ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk  

przy  udziale  wykonawcy  SOCARENAM  Boulogne  sur  Mer,  ul.  2  boulevard  de  Chatillon 

BP  429  lok.  62206,  Francja 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie.  


Kosztami postępowania obciąża odwołującego PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ogra-

niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia 

i z

alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  PGZ 

Stocznia  Wojenna  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą w  Gdyni, 

ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia tytułem wpisu od odwołania;  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku.  

Przewodniczący: 

………………………………  


Sygn. akt KIO 1043/20 

U z a s a d n i e n i e  

Zamawiający  Morski  Oddział  Straży  Granicznej  w  Gdańsku,  ul.  Oliwska  35,  80-563 

Gdańsk wszczął postępowanie na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą 

»Dostawa Pełnomorskiej Jednostki Patrolowej OPV«.  

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Pzp 

– 111.330.000,00 zł.  

13.12.2019 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej pod nrem 2019/S 241-590938.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej w skrócie Pzp lub 

ustawą bez bliższego określenia.  

4.05.2020 r. zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy 

SOCARENAM  Boulogne  sur  Mer,  ul.  2  boulevard  de  Chatillon  BP  429  lok.  62206,  Francja 

(dalej wykonawca S).  

14.05.2020  r.  wykonawca  PGZ  Stocznia  Wojenna  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gdyni,  ul.  Śmidowicza  48,  81-127  Gdynia,  zgodnie  z  art. 

182 ust. 1 pkt 1 Pzp, wniósł do Prezesa KIO odwołanie.  

Odwołujący sformułował zarzut naruszenia przez zamawiającego:  

1)   art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

wykonawcy S, mimo że oferta ta nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;  

2)   art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  S 

zawierającej rażąco niską cenę.  

Odwołujący wniósł o:  

unieważnienie czynności polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty;  

nakazanie zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert  

ewentualnie odwołujący wniósł o:  

odtajnienie całości dokumentacji złożonej przez wykonawcę S w tym postępowaniu  

ponadto odwołujący wniósł o:  

obciążenie zamawiającego kosztami postępowania przed KIO.  


Argumentacja odwołującego  

Wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych odwołania oraz wskazanie dowodów na ich 

poparcie  

Decyzja  zamawiającego  o  wyborze  oferty  wykonawcy  S  jest  zdaniem  odwołującego 

wadliwa z uwagi na następujące okoliczności:  

1. Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia 

oferty wykonawcy S, mimo że oferta ta nie spełnia wymagań określonych w SIWZ  

7.05.2020  r.  odwołujący  w  związku  z  nadesłaną  4.05.2020  r.  informacją  o  rezultatach 

postępowania  odnośnie  wyboru  wykonawcy  S  zawnioskował  do  zamawiającego  o  udos-

tępnienie  kompletu  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  przez  wykonawcę  S  okreś-

lonych w 

postępowaniu warunków technicznych opisanych w poz. 4.11.3 A. SIWZ, w szcze-

gólności przez przedstawienie:  

I.  Opisu  technicznego  oferowanego  typu  jednostki  pływającej,  uwzględniającego,  co 

najmniej:  

a) parametry techniczno-

taktyczne (prędkość maksymalna, zasięg, autonomiczność),  

b) zakres badań modelowych oraz niezbędnych analiz,  

c) opis kadłuba z nadbudową, podział na przedziały wodoszczelne,  

d) wyposażenie kadłubowe, w tym pokładowe,  

e) układ napędowy (typ silników napędowych, przekładni, pędników),  

f) zespoły prądotwórcze (typ zespołów, moc, wstępny bilans energetyczny),  

g) systemy zarządzania,  

h) system monitoringu i kontroli dostępu,  

i) instalacje (urządzenia, sterowanie armaturą zaworową),  

j) zbiorniki na paliwo, oleje, wodę słodką, balast wodny, ścieki,  

k) system tłumienia przechyłów,  

l) wyposażenie w urządzenia nawigacyjne, łączności i obserwacji technicznej,  

m) opis łodzi typu RIB,  

n) opis kontenerów,  

o) opis drona.  

II. Planu jednostki pływającej:  

a)  plan  ogólny  oferowanego  typu  jednostki  pływającej  (rzut  z  boku,  góry,  od  dziobu, 

przekroje podłużne i poprzeczne), w tym wizualizacja 3D,  

b) plan układu napędowego,  

c) plan sieci elektrycznej wraz z źródłami energii,  


d) plan rozmieszczenia mechanizmów i urządzeń w siłowniach,  

e) pl

an rozmieszczenia urządzeń i wyposażenia na pokładzie,  

f) plan rozmieszczenia wyposażenia Zintegrowanego Mostka Nawigacyjnego,  

g) plan rozmieszenia zbiorników,  

h) plan rozmieszczenia pomieszczeń,  

i) plan ładowni (warsztat techniczny, pomieszczenia magazynowe),  

j) plan instalacji ppoż.  

Dowód 1: Pismo odwołującego z 7.05.2020 r.  

9.05.2020  r.  za  pismem  (MO-PK-

1.3712.2019)  zamawiający  przekazał  odwołującemu, 

jak zamawiający stwierdził, „dokumenty wymienione w piśmie odwołującego”, nie zawierając 

w  tym 

piśmie  zastrzeżenia,  że  jakikolwiek  zakres  żądanych  informacji  nie  podlega 

ujawnieniu.  

Dowód 2: Wydruk wiadomości e-mail zamawiającego z 9.05.2020 r.  

Po  analizie  przez  odwołującego  przesłanej  dokumentacji,  12.05.2020  r.  odwołujący 

wysłał do zamawiającego pismo z uwagą, że dokumentacja nie jest kompletna i nie pozwala 

na stwierdzenie czy oferta wykonawcy S spełnia warunki techniczne opisane w SIWZ i od-

wołujący  wniósł  o  przekazanie  dokumentów  wymagających  uzupełnienia,  tj.:  dokumentacja 

techniczna  oferto

wej  jednostki  pływającej  uwzględniającej  wymagania  zawarte  w  opisie 

przedmiotu zamówienia [OPZ] i zawierającej co najmniej: Uwagi do przesłanej dokumentacji.  

Brak  I.  Opis  techniczny  oferowanego  typu  jednostki  pływającej,  uwzględniający  co 

najmniej: Niekompletny 

– brakuje 65 stron:  

Brak e) układ napędowy (typ silników napędowych, przekładni, pędników),  

Brak f) zespoły prądotwórcze (typ zespołów, moc, wstępny bilans energetyczny),  

Brak g) systemy zarządzania,  

Brak h) system monitoringu i kontroli dostępu,  

Brak i) instalacje (urządzenia, sterowanie armaturą zaworową),  

Brak j) zbiorniki na paliwo, oleje, wodę słodką, balast wodny, ścieki,  

Brak l) wyposażenie w urządzenia nawigacyjne, łączności i obserwacji technicznej,  

Brak m) opis łodzi typu R,  

Brak n

) opis kontenerów,  

Brak o) opis drona.  

Brak II. Plany jednostki pływającej:  


Niekompletny 

–  a  –  plan  ogólny  oferowanego  typu  jednostki  pływającej  (rzut  z  boku, 

góry, od dziobu, przekroje podłużne i poprzeczne), w tym wizualizacja 3D,  

Brak 

– c – plan sieci elektrycznej wraz z źródłami energii,  

Brak 

– d – plan rozmieszczenia mechanizmów i urządzeń w siłowniach,  

Brak  oddzielnego  rysunku 

–  e  –  plan  rozmieszczenia  urządzeń  i  wyposażenia  na 

pokładzie,  

Brak 

–  jedynie  wizualizacja  –  f  –  plan  rozmieszczenia  wyposażenia  Zintegrowanego 

Mostka Nawigacyjnego,  

Brak 

– g – plan rozmieszenia zbiorników,  

Niepełny – tylko informacja o półkach w opisie technicznym – i – plan ładowni (warsztat 

techniczny, pomieszczenia magazynowe),  

Brak 

– j – plan instalacji ppoż.  

Dow

ód 3: Pismo odwołującego z 12.05.2020 r.  

Zamawiający  nie  udostępnił  wyżej  wymienionych  dokumentów,  wskazując  przy  tym  

w piśmie z 13.05.2020 r. na brak możliwości przekazania wnioskowanej dokumentacji z po-

wodu  zastrzeżenia  takich  informacji  przez  wykonawcę  S,  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  

w  rozumieniu  art.  11  pkt  2  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010).  

Zdaniem  odwołującego  uzasadnienie  braku  możliwości  przekazania  wymienionych 

dokumentów  z  powołaniem  się  na  tajemnicę  przedsiębiorstwa  wykonawcy  jest 

nieuprawnione,  gdyż  dokumenty  takie  nie  mogą  zostać  objęte  klauzulą  tajemnicy 

przedsiębiorstwa.  Informacje  w  nich  zawarte  opisują  tylko  widoczne  parametry  techniczne 

przedmiotu  zamówienia,  które  obiektywnie  nie  mogą  być  traktowane  jako  rozwiązania 

techniczne o charakterze unikalnym np. liczba i moc siników czy też urządzenia montowane 

na pokładzie.  

Informacje  związane  z  działalnością  przedsiębiorcy  niewątpliwie  stanowią  kategorie 

danych, mających z perspektywy wykonawcy charakter poufny, których ujawnienie mogłoby 

pociągać za osobą negatywne konsekwencje dla pozycji rynkowej przedsiębiorcy. Natomiast 

informacje  nt.  urządzeń  i  systemów  nabywanych  od  podmiotów  trzecich,  np.  zespołów 

prądotwórczych,  silników  itp.,  nie  mogą  być  potraktowane  jako  spełniające  przesłanki 

upoważniające  do  zakwalifikowania  ich  do  takiej  kategorii.  Co  więcej,  informacje  te  ze 

względu  na  swój  charakter  będą  musiały  być  ujawnione  np.  wobec  towarzystwa 

klasyfikacyjnego 

zatwier

dzającego  dokumentację  techniczną  statku  czy  instytucji 

wykonujących badania modelowe, na etapie projektowania i budowy jednostki.  


Dowód 4: Pismo zamawiającego z 13.05.2020 r.  

Wobec  braku  udostępnienia  żądanych  dokumentów  z  powołaniem  się  na  wadliwie 

i

nterpretowane  uprawnienie  do  zastrzeżenia  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  przez  wykonawcę  S,  odwołujący  uważa,  że  istnieje  uzasadniona 

wątpliwość czy dokumenty takie zostały w rzeczywistości przekazane zamawiającemu, a je-

żeli  dokumenty  takie  zostały  przekazane,  to  czy  spełniają  one  warunki wynikające  z  SIWZ. 

Stąd,  w  przekonaniu odwołującego,  doszło do  naruszenia art.  7 ust.  1 Pzp  w  zw.  z  art.  89 

ust.  1  pkt  2  Pzp,  przez  prowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

z  narus

zeniem  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  co 

przejawiało  się  przez  utajnienie  informacji  i  dokumentów,  które  zdaniem  odwołującego  nie 

mogły być skutecznie zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.  

2.  Naruszenie  art.  89  ust.  1 

pkt  4  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  zawierającej 

rażąco niską cenę  

W oparciu o powyższą argumentację oraz wysoce prawdopodobny brak przedstawienia 

przez  wykonawcę  S  kompletu  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  przez  ofertę 

wykonawcy  S  warunk

ów  technicznych  określonych  w  SIWZ,  w  ocenie  odwołującego, 

okoliczności  te  mają  niewątpliwy  wpływ  na  wysokość  oferty  cenowej  złożonej  przez 

wykonawcę S.  

Rozwiązania  szczegółowe  wymagane  przez  zamawiającego  i  zawarte  w  SIWZ  są 

rozwiązaniami generującymi znaczne koszty, np. jednoczesne spełnienie wymogu prędkości 

19  węzłów  wraz  z  zastosowaniem  napędu  diesel-electric  oraz  pędników  azymutalnych 

(zamiast układu klasycznego opartego na śrubę napędzaną silnikiem tradycyjnym przez linię 

wału).  

Spełnienie  przez  wykonawcę  S  powyższych  wymagań  przy  jednoczesnym  określeniu 

długości  statku  66  m  musi  wiązać  się  z  bardzo  dużymi  kosztami  związanymi  choćby  z  za-

kupem systemu napędowego dysponującego dodatkową mocą.  

Z  danych  przekazanych  przez  zamawiającego  wynika,  że  w  projektach  bazowych 

zbudowanych  statków,  na  których  wykonawca  S  oparł  swoją  ofertę,  stosowane  są 

najprostsze napędy konwencjonalne z dwoma silnikami i klasycznymi śrubami napędzanymi 

przez  linię  wałów,  co  jest  rozwiązaniem  znacznie  tańszym,  niż  rozwiązanie  wymagane  

w SIWZ. Jest więc też rozwiązaniem niezgodnym z treścią SIWZ.  

Biorąc  pod  uwagę  okoliczności  faktyczne  oraz  wskazane  naruszenia  przepisów 

odwołanie powinno zostać uwzględnione, a czynności zamawiającego powtórzone.  


Odwołujący przesłał w terminie kopię odwołania zamawiającemu 14.05.2020 r. (art. 180 

ust. 5 i art. 182 ust. 1-4 Pzp).  

Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 18.05.2020 

r. (poniedziałek) (art. 185 ust. 1 in initio Pzp). 

r. wykonawca S złożył Prezesowi KIO pismo o zgłoszeniu przystąpienia do 

postępowania  toczącego  się  w  wyniku  wniesienia  odwołania  po  stronie  zamawiającego. 

Przystępujący przekazał kopie przystąpienia zamawiającemu i odwołującemu (art. 185 ust. 2 

Pzp).  

Zamawiający  nie  zgłosił  opozycji  przeciw  przystąpieniu  wykonawcy  S.  Odwołujący  nie 

zgłosił opozycji przeciw przystąpieniu wykonawcy S (art. 185 ust. 4 Pzp).  

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy 25.05.2020 

r. (art. 186 ust. 1 Pzp).  

Argumentac

ja zamawiającego:  

Działając na  podstawie art.  186  ust.  1  Pzp zamawiający  –  w  odpowiedzi  na  odwołanie 

nie uwzględniając zarzutów – wnosi o: 

1) oddalenie odwołania w całości;   

2) obciążenie odwołującego kosztami postępowania przed KIO. 

Zamawiający  stwierdził,  że  zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa 28/ZP/2019), którego 

przedmiotem  jest  dostawa  pełnomorskiej  jednostki  patrolowej  (OPV).  W  14.05.2020  r. 

zamawiający  otrzymał  kopię  odwołania,  w  którym  odwołujący  odwołuje  się  od  czynności 

zamawiającego  związanych  z  badaniem  i  oceną  ofert  oraz  wyborem  oferty 

najkorzystniejszej.  

Zarzuty zawarte w odwołaniu są nieuzasadnione i w związku z tym zamawiający wniósł 

o oddalenie odwołania w całości.  

Zamawiając odniósł się do zarzutu nr 1, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp w zw. 

z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy S, mimo że oferta 

wykonawcy S nie spełnia wymagań określonych w SIWZ i zamawiający stwierdził, że jest to 

zarzut bezpodstawny.  

Zamawiający  nie  miał  podstaw  prawnych  do  odrzucenia  oferty  wykonawcy  S  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, ponieważ oferta wykonawcy S odpowiadała treści SIWZ.  


Zamawiający  określił  swoje  wymagania  odnośnie  oferowanej  przez  wykonawców 

dostawy  w  OPZ,  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  SIWZ.  Zamawiający  dokonał  oceny,  czy 

oferowana  przez  wykonawcę  S  dostawa  odpowiada  wymaganiom  zamawiającego,  na 

podstawie  dokumentów  złożonych  przez  tego  wykonawcę  S  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

zamawiającego,  wystosowane  na  podstawie  art.  26  ust.  1  Pzp  (dowody:  pismo 

zamawiającego z 26.02.2020 r. oraz pismo przewodnie wykonawcy S z 23.03.2020 r. wraz 

załącznikami – w aktach sprawy) oraz dokumentów i wyjaśnień, złożonych w odpowiedzi na 

wezwanie  z

amawiającego  na  podstawie art.  26 ust.  3 Pzp z  09.04.2020  r.  (dowody:  pismo 

zamawiającego z 09.04.2020 r. oraz pismo przewodnie wykonawcy S z 23.04.2020 r. wraz  

z załącznikami – w aktach sprawy).  

Dokumenty  przesłane  przez  wykonawcę  S  potwierdziły,  że  oferowana  przez  tego 

wykonawcę  S  jednostka  pływająca  spełnia  wymagania  zamawiającego  (dowód  A:  protokół  

z  postępowania,  protokół  z  posiedzenia  komisji  przetargowej  z  04.05.2020  r.  w  aktach 

sprawy).  Wobec  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  zakresie  dokumentacji 

technicznej,  poczynionego  przez  wykonawcę  S  pismami  z  23.03.2020  r.  i  09.05.2020  r. 

(dowód  B:  pisma  wykonawcy  S  z  23.03.2020  r.  i  09.05.2020  r.  w  aktach  sprawy) 

zamawiający  nie  przekazał  odwołującemu  dokumentów  określonych  przez  wykonawcę  S 

jako 

zastrzeżone.  Jednak  sam  fakt  niedysponowania  kompletem  dokumentów  przez 

odwołującego nie daje odwołującemu podstaw do twierdzenia, że zamawiający wybrał ofertę 

niespełniającą wymagań określonych w SIWZ i zawierającą rażąco niską cenę. Zamawiający 

ocenił  ofertę  wykonawcy  S  i  dokonał  weryfikacji  czy  wykonawca  S  spełnia  warunki  udziału  

w  postępowaniu  oraz  czy  wykonawca  S  podlega  wykluczeniu  z  postępowania,  a  także  czy 

oferowana  przez  wykonawcę  S  jednostka  pływająca  spełnia  wymagania  zamawiającego 

zgodnie z OPZ.  

Zamawiający  odniósł  się  do  zarzutu  2  w  zakresie  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp 

przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  S  zawierającej  rażąco  niską  cenę  i  za-

mawiający wskazał, że zarzut jest bezpodstawny.  

W  myśl  art.  90  ust.  1  Pzp  jeżeli  zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich  istotne  części 

składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą 

wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu.  

Zamawiający  nie  miał  wątpliwości,  że  zaoferowana  przez  wykonawcę  S  cena  nie  jest 

rażąco  niska  i  w  związku  z  powyższym  nie  zwracał  się  do  wykonawcy  S  o  jakiekolwiek 

wyjaśnienia  w  tym  zakresie.  Nie  zachodziły  również  przesłanki  z  art.  90  ust.  1a  Pzp,  aby 


zamawiający  był  ustawowo  zobowiązany  zwrócić  się  do  wykonawcy  S  o  udzielenie 

wyjaśnień  dotyczących wyliczenia ceny  lub  kosztu,  w  celu poczynienia  ustaleń  czy  podana  

w ofercie cena w sto

sunku do przedmiotu zamówienia jest rażąco niska.  

Ustalona  wartość  zamówienia  dokonana  przez  zamawiającego  przed  wszczęciem 

postępowania o zamówienie publiczne na podstawie rozeznania rynku na usługi stoczniowe 

wyniosła 111 330 000,00 zł (netto i brutto – VAT w stawce 0%).  

W  przedmiotowym  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  złożone  zostały  dwie  oferty. 

Jedna  oferta  z  ceną  111.000.000,00  zł,  druga  z  ceną  138.990.000,00  zł.  Średnia  cena 

złożonych ofert to 124.995.000 PLN, przy czym z analizy zamawiającego wynika, że to oferta 

odwołującego znacznie przewyższa wartość rynkową jednostki pływającej o charakterystyce 

opisanej w OPZ.  

Wymagania postawione przez zamawiającego to między innymi długość jednostki 60-66 

m  oraz  w  stosunku  do  układu  napędowego:  układ  spalinowo-elektryczny,  3-4  zespoły 

prądotwórcze  zasilające  silniki  elektryczne  napędu  głównego,  2-3  pędniki  azymutalne  ze 

śrubą  o  stałym  skoku.  Zamawiający  określając  wartość  zamówienia  korzystał  z  aktualnych 

informacji o realizowanych budowach jednostek pływających dla Urzędu Morskiego wartość 

zamówienia  dla  dwóch  jednostek  z  napędem  spalinowo-elektrycznym  i  pędnikami 

azymutalnymi  wynosi  213.650.000  PLN  tj.  106.825.000,00  PL

N  za  jednostkę  (por. 

https://www.ums.gov.pl/375-nostrimaris-wodowanie-kadluba-jednostki-wielozadaniowej. 

html).  

Oczywiście nie są to tożsame jednostki, gdyż ich przeznaczenie jest różne, a w związku 

z  tym  i  wyposażenie,  natomiast  układy  napędowe  są  zgodne  z  wymogami  OPZ 

zamawiającego,  tj.  układem  spalinowo-elektrycznym  z  pędnikami  azymutalnymi.  Są  to 

jednostki  o  większej  wyporności,  kadłubie  o  klasie  lodołamacza  i  o  bogatym  wyposażeniu 

specjalistycznym,  służącym  do  prac  hydrograficznych,  gaszenia  pożarów,  likwidacji 

zanieczyszczeń itd.  

Zamawiający  analizując  cenową  ofertę  wykonawcy  S  miał  odniesienie  do 

przedstawionych przez wykonawcę S wartości faktycznie zbudowanych w latach 2017-2019 

trzech  okrętów  patrolowych  dla  Francuskiej  Marynarki  Wojennej,  których  wartość 

jednostkowa  wyniosła  87.438.650,00  PLN.  Jednostki  te  mają  długość  61  m,  mają 

nieograniczony  rejon  żeglugi,  a  ich  napęd  jest  spalinowo-elektryczny  z  konwencjonalną 

śrubą napędową (dowód C: JEDZ wykonawcy S oraz spis wykonanych dostaw  – w aktach 

sp

rawy). Oferowana dla zamawiającego jednostka patrolowa w założeniach miała bazować 

na  rozwiązaniach  technicznych  i  doświadczeniu  wykonawcy  S  z  budowy  jednostek 

patrolowych o długości 61 m.  


Z  analizy  przeprowadzonej  przez  zamawiającego,  m.in.  w  celu  określenia  wartości 

zamówienia,  konsultacji  z  innymi  podmiotami  działającymi  na  rynku  stoczniowym  (np. 

Stocznią  Remontową  Shipbulding,  która  ma  doświadczenie  w  projektowaniu  i  budowie 

jednostek  pływających  ze  spalinowo-elektrycznymi  układami  napędowymi  i  pędnikami 

azymutalnymi) wynikało, że koszt budowy jednostki z układem napędowym spalinowo-elek-

trycznym  i  pędnikami azymutalnymi  może być  wyższy  o ok.  15-20%  w  stosunku do kosztu 

budowy  jednostki  z  klasycznym  układem  napędowym  bazującym  na  silnikach  spalinowych 

n

apędu głównego, linii wałów i pędniku w postaci śruby napędowej o stałym (lub zmiennym) 

skoku,  co  wskazywało,  że  wybudowanie  jednostki  patrolowej  dla  zamawiającego  

o parametrach określonych w OPZ byłoby możliwe za ok. 100 mln zł. 

W  związku  z  powyższym  zarzut  w  stosunku  do  zamawiającego,  że  zamawiający 

zaniechał  odrzucenia  oferty  o  rażąco  niskiej  cenie  jest  całkowicie  bezpodstawny. 

Zamawiający nie miał podstaw do odrzucenia oferty wykonawcy S  ze względu, jak twierdzi 

odwołujący, na rażąco niską cenę.  

W  prz

edmiotowym  postępowaniu  zastosowana  została  procedura  przewidziana 

przepisem art. 24aa ust. 1 Pzp, a zatem zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a nas-

tępnie  zbadał  czy  wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie 

podlega  wykl

uczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  W  tym  trybie 

prowadzonego  przetargu  nieograniczonego  zamawiający  nie  dysponował  dokumentacją 

techniczną  odwołującego,  aby  porównać  z  dokumentacją  techniczną  wykonawcy  S  i  e-

wentualnie  ustalić,  dlaczego  oferta  odwołującego  jest  tak  droga  w  stosunku  do  oferty 

najkorzystniejszej. 

W myśl art. 7 ust. 1 Pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o u-

dzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe 

traktowanie  wyko

nawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości. 

Zamawiający  nie  złamał  zasad,  o  których  mowa  w  tym  przepisie.  OPZ  dokonany  został  

w sposób zapewniający konkurencyjność w tym postępowaniu i umożliwiający ubieganie się 

o  udzielenie  zamówienia  wszystkim  wykonawcom,  którzy  są  w  stanie  wykonać  przedmiot 

zamówienia  zgodnie  z  potrzebami  zamawiającego.  W  tym  zakresie  odwołujący  nie  wnosił 

żadnych zastrzeżeń. Wszyscy wykonawcy byli traktowani równo.  

W myśl art. 8 ust. 2 Pzp zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych 

z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  tylko  w  przypadkach  określonych  w  ustawie. 

Między innymi takim przypadkiem jest przepis art. 8 ust. 3 Pzp. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 

Pzp  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 

przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w  ter-

minie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że 


informacje  nie  mogą  być  udostępniane  oraz  wykazał,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  Przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa w  myśl  art.  11  ust.  2  ustawy  

z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  rozumie  się  informacje 

techniczne, technologi

czne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich 

elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom  zwykle  zajmującym  się  tym  rodzajem 

informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z in-

formacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  działania  

w celu utrzymania ich w poufności.  

Wykonawca  S  wniósł  zastrzeżenie  w  odniesieniu  do  dużej  części  dokumentacji  o  nie 

ujawnianie  jej,  gdyż  informacje  tam  zawarte  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa 

wykonawcy  S.  Złożona  przez  Wykonawcę  S  dokumentacja  zawiera  w  swojej  treści 

informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  posiadające  wartość  gospodarczą 

(między innymi pozwalają na zaoszczędzenie kosztów, przez co wykonawca S jest bardziej 

konkurencyjny  na  rynku)  i  które  jako  całość  oraz  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich 

elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom  zwykle  zajmującym  się  tym  rodzajem 

informacji.  

W  ocenie  zamawiającego  wykonawca  S  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  chroni 

poufność informacji, stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa.  

Zamawiający  nie  udostępnił  odwołującemu  zastrzeżonej  przez  wykonawcę  S 

dokumentacji, ponieważ została ona zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Mając  powyższe  na  uwadze  stwierdzić  należy,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do 

uwzględnienia odwołania, ponieważ zamawiający nie naruszył przepisów Pzp, które miałyby 

wpływ lub mogłyby mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.  

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  na  podstawie  dokumentacji 

postępowania,  wyjaśnień  oraz  stanowisk  stron  zaprezentowanych  podczas  rozprawy  – 

Krajowa I

zba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:  

Skład orzekający Izby stwierdził, że odwołanie nie jest zasadne.  

Izba  stwierdza,  że  nie  zachodzą  przesłanki  określone  w  art.  189  ust.  2  Pzp,  których 

zaistnienie skutkowałoby odrzuceniem odwołania.  


W oc

enie Izby odwołujący wypełnił łącznie przesłanki zawarte w art. 179 ust. 1 Pzp, to 

jest odwołujący wykazał posiadanie interesu w uzyskaniu rozpoznawanego zamówienia oraz 

odwołujący wykazał wystąpienie możliwości poniesienia szkody przez odwołującego.  

Izb

a  ustaliła,  że  stan  faktyczny  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

(postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacje zawarte w ogło-

szeniu o zamówieniu) nie jest sporny.  

Izba  postanowiła  dopuścić,  jako  dowód,  dokumentację  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego przekazaną przez zamawiającego, potwierdzoną za zgodność z o-

ryginałem.  

Izba wzięła pod uwagę dowody złożone przez:  

A)  

odwołującego:  

dowód  1:  pismo  odwołującego  z  7.05.2020  r.  –  wniosek  udostępnienie  przez 

zamawiającego  kompletu  dokumentów  złożonych  zamawiającemu  przez  wykonawcę  S 

na okoliczność, że odwołujący wnioskował o okazanie całości dokumentacji;  

dowód 2: wydruk wiadomości e-mail zamawiającego z 9.05.2020 r. o braku możliwości 

udostępnienia  pełnej  dokumentacji  złożonej  przez  wykonawcę  S  na  okoliczność 

zastrzeżenia części dokumentacji przez wykonawcę S;  

dowód 3: pismo odwołującego z 12.05.2020 r. zastrzeżenia odwołującego do okazanej 

dokumentacji  złożonej  przez  wykonawcę  S  na  okoliczność  niekompletności  tej 

dokumentacji;  

dowód  4:  pismo  zamawiającego  z  13.05.2020  r.  informacja  zamawiającego  o 

zastrzeżonych  elementach  dokumentacji  wykonawcy  S  na  wykazanie  braku  okazania 

przez zamawiającego pełnej dokumentacji wykonawcy S;  

B)  

zamawiającego:  

do

wód A1: protokół z postępowania z 04.05.2020 r. – w aktach sprawy – na wykazanie 

właściwego przeprowadzenia przez zamawiającego postępowania zamówieniowego;  

dowód A2: protokół z posiedzenia komisji przetargowej z 04.05.2020 r. w aktach sprawy 

na  wykazanie 

odpowiedniego  badania  przez  zamawiającego  oferty  złożonej  przez 

wykonawcę S; 

dowód B1, B2 i B3: pisma wykonawcy S z 23.03.2020 r., 09.05.2020 r. i 23.04.2020 r. na 

wykazanie zastrzeżenia przez wykonawcę S części dokumentacji;   

dowód  C1  i  C2:  JEDZ  wykonawcy  S  oraz  spis  wykonanych  dostaw  na  wykazanie 

spełnienia przez wykonawcę S warunków zamówienia;  


Dowód  D:  pismo  wykonawcę  S  z  14.05.2020  r.  na  wykazanie  odpowiedniego 

zastrzeżenia odpowiednich fragmentów dokumentacji wykonawcy S.  

W ocenie Izby, zarzut pierwszy naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp 

– 

przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy S, mimo że oferta wykonawcy S nie spełnia 

wymagań określonych w SIWZ – nie zasługuje na uwzględnienie.  

Izba  stwierdza,  że  po  badaniu  oferty  wykonawcy  S  zamawiający  uznał,  że  treść  oferty 

odpowiada  treści  SIWZ,  a  w  szczególności  wymogom  określonym  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia (OPZ), który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Badanie oferty obejmowało m.in. 

wystosowanie przez zamawiającego wezwania z 9.04.2020 r. na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp 

do 

złożenia przez wykonawcę S odpowiednich dokumentów oraz wyjaśnień. Przepis art. 26 

ust. 3 Pzp brzmi 

»Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 

1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do 

udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania«.  Dokumenty  przesłane  przez 

wykonawcę  S  potwierdziły  spełnienie  wymagań  postawionych  w  SIWZ  przez  ofertę 

wykonawcy S, co obrazuje 

w szczególności protokół z posiedzenia komisji przetargowej.   

W  związku  z  tym  zamawiający  nie  stwierdził  zaistnienia  przesłanki  odrzucenia  oferty,  

o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, który to przepis brzmi »Zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli […] jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zas-

trzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3«.  

Tak  samo  Izba 

–  na  podstawie  całej  dokumentacji  postępowania  zamówieniowego, 

dowodów  i  stanowisk  stron  oraz  uczestnika  postępowania  odwoławczego  –  nie  może 

stwierdzić,  że  zamawiający  bezpodstawnie  zaniechał  odrzucenia  oferty  wykonawcy  S  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp

,  gdyż  w  postępowaniu  zamówieniowym  nie  wystąpiły 

przesłanki do odrzucenia oferty wykonawcy S, określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.  

Również  odwołujący  stwierdził,  że  w  postępowaniu  zastrzeżenie  zastrzeżonych  przez 

wykonawcę  S  dokumentów  cyt.  »…  jest  nieuprawnione,  gdyż  dokumenty  takie  nie  mogą 

zostać  objęte klauzulą  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Informacje  w  nich  zawarte  opisują tylko 

widoczne  parametry  techniczne  przedmiotu  zamówienia,  które  obiektywnie  nie  mogą  być 

traktowane  j

ako  rozwiązania  techniczne  o  charakterze  unikalnym  np.  liczba  i  moc  siników 

czy też urządzenia montowane na pokładzie«. Jednak Izba stwierdza, że wykonawca w pos-

tępowaniu  zamówieniowym  nie  może  zastrzec  tylko  informacji  o  których  jednoznacznie 


stanowi  art

. 8 ust. 3 i 86 ust. 4 Pzp, które odpowiednio brzmią: »Nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o do-

puszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio 

do konkursu«, »Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i wa-

runków płatności zawartych w ofertach«. Dlatego Izba nie może wziąć pod uwagę argumentu 

o  zakazie 

zastrzegania  informacji  zastrzeżonych  przez  wykonawcę  S.  jako  zakazu 

dotyczącego jakiś okoliczności, oczywiście oprócz zakazu wynikającego z art. 8 ust. 3 Pzp.  

Ponadto Izba  stwierdza,  że  odwołujący  oparł  swój  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  Pzp, 

który  to  przepis  brzmi  »Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzie-

lenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe 

traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości«,  na 

sugestii  naruszenia  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp. 

Odwołujący  nie  uzasadnił  zarzutu 

naruszenia  art.  7  ust.  1  Pzp 

w  żaden  inny  sposób,  a  skoro  odwołujący  nie  wykazał 

naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, to również zarzut naruszenia art. 7 

ust. 1 Pzp nie może się spotkać z uwzględnieniem przez Izbę. Dlatego cały zarzut pierwszy 

naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp 

– nie może podlegać uwzględnieniu 

przez Izbę.  

W  ocenie  Izby,  zarzut  drugi  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp 

–  przez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  S  zawierającej  rażąco  niską  cenę  –  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie.  

Izba  stwierdza,  że  odwołujący  zarzucił,  że  oferta  wykonawcy  S  zawiera  rażąco  niską 

cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  mimo  to  zamawiający  zaniechał  w  pos-

tępowaniu zamówieniowym zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp i tym samym zamawiający 

zaniechał  odrzucenia  oferty  wykonawcy  S.  Przepis  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp  brzmi 

»Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli […] zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 

przedmiotu  zamówienia«.  Zamawiający  może  dokonać  odrzucenia  oferty  na  podstawie  art. 

89  ust.  1  pkt  4  Pzp  po  zastosowaniu  procedury  wyjaśnienia  zaoferowania  określonej  ceny 

przez  wykonawcę.  Pierwszym  przepisem  dotyczącym  procedury  wyjaśniania  ceny  jest  art. 

90 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia Pzp, który to przepis brzmi »Jeżeli zaoferowana cena 

lub  koszt,  lub  ich  istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania 

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub 


wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  lub  kosztu,  w  szczególności  w  zakresie 

[…]«.  Jednak  u  zamawiającego  nie  zrodziły  wątpliwości  odnośnie  zaoferowania  rażąco 

niskiej  ceny  przez  wykonawcę  S,  gdyż  zamawiający  wycenił  przedmiot  zamówienia,  cyt.  

z odpowiedzi zamawiającego: »przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na 

podstawie  rozeznania  rynku  na  usługi  stoczniowe  [i  cena  –  przyp.  Izby]  wyniosła 

000,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne złożone zostały 

dwie oferty. Jedna oferta z ceną 111.000.000,00 zł, druga z ceną 138.990.000,00 zł. Średnia 

cena złożonych ofert to 124.995.000 zł«. Izba ocenia, że w związku z takim ukształtowaniem 

cen,  zgodnie  z  doświadczeniem  życiowym,  u  zamawiającego  obiektywnie  nie  musiała  się 

pojawić  wątpliwość  co  do  zbyt  niskiej  ceny  w  ofercie  wykonawcy  S.  Ponadto  zamawiający 

nie  był  zobligowany  do  przeprowadzenia  procedury  badania  ceny  oferty  wykonawcy  S  na 

podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp, który to przepis brzmi »W przypadku gdy cena całkowita 

oferty  jest  niższa  o  co  najmniej  30%  od  […]  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny 

podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 

1  i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert,  zamawiający  zwraca  się  

o  udzielenie 

wyjaśnień,  o  których  mowa  w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okolicz-

ności  oczywistych,  które  nie  wymagają  wyjaśnienia«.  Wynika  to  z  faktu,  że  zaoferowana 

cena  przez  wykonawcę  S  –  111.000.000,00  zł,  nie  była  niższa  o  co  najmniej  30%  od 

wyliczonej  prz

ez  zamawiającego  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  VAT 

77.931.000 zł) ani od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (87.496.500 zł), 

a  wprost  przeciwnie  cena  oferty  wykonawcy  S 

była  prawie  równa  szacunkowi 

zamawiającego  (niższa  o  0.3%)  i  tylko  o  11,2%  niższa  od  średniej  arytmetycznej  cen 

wszystkich  złożonych  ofert,  a  nawet  tylko  niższa  o  20,1%  od  ceny  zaoferowanej  przez 

odwołującego.  

Dlatego  Izba  nie  może  uwzględnić  zarzutu  zaoferowania  rażąco  niskiej  ceny  przez 

wykonawcę S i jest zmuszona odrzucić ten zarzut.  

W związku z brakiem potwierdzenia zarzutów Izba nie może przychylić się do spełnienia 

wniosków odwołującego.  

Izba  także  stwierdza,  że  stany  faktyczne  przytoczonego  orzecznictwa  nie  odpowiadają 

stanowi faktycznemu rozpoznawanej sprawy.  

Zamawiający  –  podczas  prowadzenia  postępowania  –  nie  naruszył  wskazanych  przez 

odwołującego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

Z powyższych względów oddalono odwołanie, jak w sentencji.  


O  kosztach  post

ępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

Pzp,  czyli  stosownie  do  wyniku  postępowania  uznając  za  uzasadnione  koszty 

wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w kwocie 3 600,00 zł zgodnie z § 3 pkt 2 lit. b 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i spo-

sobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym  

i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………………………  


wiper-pixel