KIO 1042/20 WYROK dnia 7 lipca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 1042/20 

WYROK 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:   Ernest Klauziński 

Protokolant:  Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  29  czerwca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  

do  P

rezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  maja  2020  r.  przez  Odwołujących  - 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  J.  S.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą S. J. WIK-HOL Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z 

siedzibą  w  Szamotułach,  M.  C.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  M.  C. 

AUTO-C.  Pomoc  Drogowa  Transport  Specjalny 

z  siedzibą  w  Poznaniu  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Komendę  Wojewódzką  Policji  z  siedzibą  w  Poznaniu 

przy  udziale  wykonawcy  P.  J. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  P.  J. 

Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa z siedzibą w Wielowsi 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu:  

unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  części  13 
postępowania,  

1.2 przeprowadzenie 

ponownej  czynności  badania  i  oceny  ofert  w  części  13 

postępowania,  w  tym  odrzucenie  oferty  złożonej  przez  P.  J.  prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą P. J. Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa 
z siedzibą w Wielowsi jako oferty:  


a)  z

awierającej rażąco niską cenę, 

b) 

której złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  15  000,00  zł  (piętnaście  tysięcy 
złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  19 123,80  zł  (słownie: 
dziewiętnaście  tysięcy  sto  dwadzieścia  trzy  złote  80/100)  stanowiącą  uzasadnione 
koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika 
oraz kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pra

wo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 
 

…………………………..…………… 


Sygn. akt KIO 1042/20 

U z a s a d n i e n i e 

Komenda  Wojewódzka  Policji  z  siedzibą  w  Poznaniu  (dalej  Zamawiający)  prowadzi  

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.,  dalej:  Pzp) 

postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie 

holowania  i  parkowania  pojazdów  i  części  zabezpieczonych  do  celów  procesowych  przez 

wybrane  jednostki  Policji  woj.  wielkopolskiego

”,  numer:  ZZP.2380.2.2020,  zwane  dalej 

Postępowaniem.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii  Europejskiej  3  marca  2020  r.  pod  numerem  2020/S  044-104240

. Wartość  zamówienia 

przekracza  kwoty 

określone  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na  podstawie  

art. 11 ust. 8 Pzp.  

14  maja  2020  r. 

wykonawcy  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  J.  S. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą S. J. WIK-HOL Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe z siedzibą w Szamotułach, M. C. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

M.  C.  AUTO-C.  Pomoc  Drogowa  Transport  Specjalny 

z  siedzibą  w  Poznaniu  (Dalej: 

Odwołujący),  wnieśli  odwołanie,  w  którym  zaskarżyli  niezgodne  z  przepisami  czynności  i 

zaniechania 

Zamawiającego, zarzucając mu naruszenie następujących przepisów Pzp: 

1.  art. 7 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1 i ust. 1a pkt 

1 Pzp 

z powodu zaniechania zgodnego z ww. przepisami badania i oceny złożonych 

przez Wykonawcę wyjaśnień rażąco niskiej ceny, w tym istotnych części składowych 

ceny, zaniechania odrzucenia tej oferty, 

2.  art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku

rencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, z późn. 

zm., dalej: uznk

) z powodu zaniechania badania i oceny złożonych przez Wykonawcę 

wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  zaniechania  odrzucenia  tej  oferty  ponieważ  stanowi 

czyn nieuczciwej konkurencji. 

Odwołanie dotyczy części XIII postępowania. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części XIII postępowania, 

dokonania  ponownej  czynności  badania  i  oceny  ofert  w  części  XIII  postępowania,  

w tym 

odrzucenia oferty złożonej przez P. J. prowadzącego działalność gospodarczą 


pod 

firmą 

P. 

J. 

Transport 

Usługowy 

Lekki 

Pomoc 

Drogowa  

z siedzibą w Wielowsi (dalej: Przystępujący) na podstawie: 

a)  art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, 

b)  art. 90 ust. 3 Pzp, 

c)  art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 Uznk. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 

holowanie pojazdów do 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Piła,  

parkowanie  i  holowanie  pojazdów,  części  zamiennych  i  innych  rzeczy  dla  KPP 

Czarnków,  

parkowanie  i  holowanie  pojazdów,  części  zamiennych  i  innych  rzeczy  dla  KPP 

Gniezno,  

parkowanie  i  holowanie  pojazdów,  części  zamiennych  i  innych  rzeczy  dla  KPP 

Gostyń,  

parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KMP Kalisz,  

parkowanie  i  holowanie  pojazdów,  części  zamiennych  i  innych  rzeczy  dla  KPP 

Kępno,  

parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KMP Konin,  

parkowanie  i  holowanie  pojazdów,  części  zamiennych  i  innych  rzeczy  dla  KPP 

Kościan, 

parkowanie  i  holowanie  pojazdów,  części  zamiennych  i  innych  rzeczy  dla  KPP 

Krotoszyn, 

parkowanie  i  holowanie  pojazdów,  części  zamiennych  i  innych  rzeczy  dla  KPP 

Oborniki, 

parkowanie  i  holowanie  pojazdów,  części  zamiennych  i  innych  rzeczy  dla  KPP 

Ostrzeszów, 

parkowanie  i  holowanie  pojazdów,  części  zamiennych  i  innych  rzeczy  dla  KPP 

Rawicz,  

parkowanie  i  holowanie  pojazdów,  części  zamiennych  i  innych  rzeczy  dla  KPP 

Szam

otuły. 

Na  realizację  części  13  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  przeznaczył  131  380,16  zł 

brutto. W tej 

części postępowania zostały złożone dwie oferty: 

Odwołującego, za cenę 65 807,00 zł, z upustem 11%, 

Przystępującego, za cenę 22.272,50 zł, z upustem 10%. 


4 maja 2020 r. Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej w postępowaniu oferty 

złożonej  przez  Przystępującego.  W  uzasadnieniu  czynności  wyboru  Zamawiający  wskazał, 

że  Przystępujący  nie  podlegał  wykluczeniu,  a  złożona  przez  niego  oferta  nie  podlegała 

odrzuceniu.  Oferta 

Przystępującego  uzyskała  największą  ilość  punktów  (99,09  pkt)  

w kryteriach oceny ofert zawartych w SIWZ:  

1.  Kryterium A: cena - 90,00 pkt.,  

2.  Kryterium B: u

pust w % od ceny parkowania/składowania części/innych przedmiotów 

- 9,09 pkt. 

Oferta 

Odwołującego uzyskała 57,77 pkt.: 

1.  Kryterium A - 47,77 pkt.,  

2.  Kryterium B - 10,00 pkt. 

W  toku  oceny  ofert  Zamawiający  wezwał  Przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień 

dotyczących  możliwości  wystąpienia  rażąco  niskiej  ceny  w  jego  ofercie.  Odpowiadając  

na  wezwanie 

Przystępujący  nie  ujął  w  wyjaśnieniach  kosztów  holowania  tj.  punktu  H3.  

W  tym  zakresie  Przystępujący  w  wyjaśnieniach  wskazał  jedynie:  „H3  oferta  specjalna”. 

Odwołujący  podkreślił,  że  był  to  istotny  element,  gdyż  miał  wpływ  na  ocenę  ofert.  Koszt 

transportu H3 był bowiem ujęty w kryteriach oceny ofert dla części 13 zamówienia. 

Zamawiający  przyznał  ofercie  Przystępującego  maksymalną  liczbę  punktów  za  cenę  

poz.  H3,  tj.  2,5  punktu

,  mimo  że  Przystępujący  nie  złożył  wymaganych  w  wezwaniu 

wyjaśnień,  ani  dowodów.  Zdaniem  Odwołującego  nie  można  było  uznać  takich  wyjaśnień  

za zgodne z art. 90 ust. 2 Pzp - 

wyjaśnień w zakresie holowania H-3 nie udzielono w ogóle. 

Wobec  powyższego  Zamawiający  powinien  unieważnić  czynność  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  i  d

okonać  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  odrzucić  ofertę 

Przystępującego. 

Przystępujący odpowiadając na wezwanie do ww. wyjaśnień oświadczył, że cena oferty nie 

zawiera  łącznego  kosztu  faktycznego  wykonania  zamówienia,  gdyż  współpraca  z  Policją 

pozwala  mu 

na  osiągnięcie  dodatkowych  dochodów  związanych  z  dalszą  obsługą 

zabezpieczanego mienia. 

Przystępujący oświadczył też, że łączne przychody, które planuje 

osiągnąć  z  tytułu  realizacji  zamówienia  to  47  950,00  zł.  Przystępujący  potwierdził  zatem,  

że  cena  w  jego  ofercie  obejmowała  jedynie  ok.  47%  faktycznych  łącznych  planowanych 

d

ochodów.  Ponadto,  z  treści  złożonych  przez  Przystępującego  wyjaśnień  wprost  wynikało, 

że  ceny  za  niektóre  pozycje  zostały  skalkulowane  ze  stratą.  Zamawiający  powinien  więc 

odrzuc

ić ofertę Przystępującego zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp, gdyż 

cena  w  jego  ofercie 

była  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  do  tego 

składowe  istotne  elementy  ceny  (H6,  H7,  H9  i  H10)  były  wycenione  poniżej  kosztów 


własnych wykonawcy (dumping cenowy). 

Ponadto  Odwołujący  podniósł,  że  w  jego  ocenie,  z  treści  wyjaśnień  złożonych  przez 

Przystępującego  wynikało,  że  dysponował  on  większą  wiedzą  niż  inni  wykonawcy. 

Przystępujący  oświadczył,  że  dodatkowy  dochód  pozwoli  mu  na  pokrycie  różnicy  między 

ofertą,  a  faktyczną  wyceną.  W  ocenie  Odwołującego  ujęcie  przez  Przystępującego  poza 

ceną  oferty  dodatkowego  dochodu  dowodziło,  że  Przystępujący  dopuścił  się  czynu 

nieuczciwej  konkurencji. 

Fakt,  że  wykonawca  posłużył  się  wiedzą  o  dodatkowych 

dochodach, 

których Zamawiający nie ujął, ani nie dopuszczał w SIWZ spowodował, że oferta 

takiego wykonawcy po

winna być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 

15  ust.  1  Uznk.  Zao

ferowanie  wykonania  czynności  objętych  przedmiotem  zamówienia 

poniżej kosztów własnych wykonawcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 

1  lipca  2020 

r.  Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie.  Zamawiający  wniósł  

o oddalenie odwołania wskazując ponadto: 

Przystępujący  dzięki  wiedzy  uzyskanej  na  podstawie  długoletniej  współpracy  

z  Zamawiającym  mógł  ocenić,  które  elementy  przedmiotu  zamówienia  mają  charakter 

incydentalny  lub  bagatelny  i  uwzględnić  to  odpowiednio  w  swoich  szacunkach.  Pozostali 

wykonawcy  także  mieli  możliwość  uzyskania  informacji,  które  elementy  przedmiotu 

zamówienia  mają  charakter  incydentalny  lub  bagatelny  a  następnie  mogli  uwzględnić  

to  odpowiednio  w  cenach  swoich  ofert

.  Zamawiający,  w  przypadku  usług  które  występują 

sporadycznie i mają marginalny udział, przyjął symboliczne ilości tych usług do wyceny przez 

w

ykonawców  w  formularzu  ofertowym.  Ponadto  każdy  z  wykonawców  ubiegających  

się  o  udzielenie  zamówienia  miał  możliwość  zadawania  na  etapie  postępowania  pytań 

dotyczących  treści  SIWZ  lub  wystąpienia  w  trybie  dostępu  do  informacji  publicznej  

z zapytaniem o liczbę poszczególnych zdarzeń na przestrzeni ostatnich lat. Odwołujący nie 

skorzystał jednak z takiej możliwości. 

W  ocenie  Zamawiającego  składniki:  H6,  H7,  H9  i  H10  nie  były  istotnymi  elementami 

kształtującymi  cenę  oferty,  ponieważ  zakres  każdego  z  tych  świadczeń  obejmował  cenę 

zryczałtowaną  za  holowanie  motocykla,  motoroweru,  quada  i  przewóz  części  zmiennych.  

Z uwagi na to, iż na przestrzeni kilku lat zdarzenia te nie występowały w ogóle albo bardzo 

sporadycznie, Z

amawiający we wzorze formularza ofertowego przyjął symboliczne ilości tych 

usług. 

Niewykazanie zysku 

przy ww. składnikach przez Przystępującego, zważywszy na przedmiot 

tych  usług  oraz  fakt,  że  są  to  zdarzenia  występujące  bardzo  rzadko,  w  ocenie 

Zamawiającego  prowadziło  do  wniosku,  że  Przystępujący  kalkulując  cenę  adekwatnie  


do  ilości  szacunkowej  liczby  zdarzeń  zapewnił  sobie  zysk  dla  tych  zdarzeń,  których  na 

przestrzeni  lat  jest  najwięcej  lub  dla tych  o  najwyższej  cenie  —  a  więc  dla  składników  H1, 

H2,  H  13,  H  15. 

Tym  samym  w  ocenie Zamawiającego  Przystępujący  podjął  dopuszczalne 

ryzyko  gospodarcze  w  zakresie  niskiej  wyceny  zdarzeń  o  niewielkim  prawdopodobieństwie 

wystąpienia  (quady  rzadko  poruszają  się  po  drogach,  rzadkie  przypadki  spraw  karnych  

z udziałem motoroweru).  

S

twierdzenie  rażąco  niskiej  ceny  może  dotyczyć  ceny  całkowitej  za  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia  lub  jej  istotnej  części  składowej.  Nie  jest  zatem  możliwe  odrzucenie  oferty  

z  powodu  rażąco  niskiej  ceny  w  sytuacji  zakwestionowania  tylko  niektórych  elementów 

oferty,  niemających  istotnego  charakteru.  Przystępujący  uwzględnił  w  swojej  ofercie 

potencjalne  koszty  oraz  przewidywany  zysk,  a  informacja  o  możliwych  dodatkowych 

przychodach dotyczy

ła wyłącznie uzasadnienia decyzji wykonawcy w zakresie niskiej marży, 

zysku  na  poziomie  niższym  niż  średnie  rynkowe.  Przystępujący  zobowiązał  się  więc 

wykonać  zamówienie  na  granicy  opłacalności,  z  niewielkim  zyskiem,  właśnie  dlatego,  

że przewidział w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia wystąpienie dodatkowych 

dochod

ów,  które  nie  będą  pochodzić  od  Zamawiającego,  lecz  od  osób  prywatnych  — 

właścicieli pojazdów. 

Odwołujący  w  żadnej  sposób  w  swoim  odwołaniu  nie  udowodnił  w  jaki  sposób  doszło  

do naruszenia uczciwej konkurencji. Art. 15 ust. 1 pkt  1 Uznk wymaga, 

aby zaniżenie ceny 

było działaniem świadomym, celowym i nakierowanym na eliminację innych przedsiębiorców. 

U

znanie  sprzedaży  poniżej  kosztów  własnych  (sprzedaży  ze  stratą)  za  czyn  nieuczciwej 

konkurencji  powinno  być  traktowane  jako  rozwiązanie  szczególne  i  wyjątkowe  z  uwagi  

na  istniejącą  w  gospodarce  rynkowej  swobodę  ustalania  i  różnicowania  cen  przez 

przedsiębiorców.  Ustawodawca,  za  nieuczciwą,  uznał  tylko  taką  sprzedaż  poniżej  kosztów 

własnych,  która  podejmowana  jest  w  celu  eliminacji  innego  przedsiębiorcy,  czyli  w  celu 

zajęcia jego miejsca na rynku, a w konsekwencji stworzenia sobie w przyszłości warunków 

umożliwiających  dyktowanie  klientom  cen  lub  innych  warunków  umów.  Dlatego  sprzedaż 

poniżej  kosztów  własnych  nie  wystarcza  do  zakwalifikowania  jej  jako  czynu  nieuczciwej 

konkurencji 

—  konieczne  jest  wykazanie,  że  doszło  do  niej  w  celu  eliminacji  innych 

przedsiębiorców.  Czyn  nieuczciwego  zaniżania  cen  może  być  dokonany  tylko  świadomie, 

umyślnie,  w  celu  eliminacji  innego  przedsiębiorcy,  a  tego  rodzaju  okoliczności  Odwołujący 

nie wykazał. 

1 lipca 2020 r. odpowiedź na odwołanie złożył również Przystępujący. W swoim stanowisku 

zgodził się z Zamawiającym i wskazał ponadto m. in.: 

Przystępujący  kalkulując  cenę  oferty  rzeczywiście  wziął  pod  uwagę  szczególne 


uwaru

nkowania  i  możliwe  do  osiągnięcia  dodatkowe  przychody,  dzięki  czemu  mógł 

oszacować  cenę  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  na  tak  korzystnym  poziomie.  Jego 

cena  ofertowa  uwzględniała  jednak  wszystkie  koszty  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  

co  zostało  wykazane  Zamawiającemu  na  etapie  wyjaśniania  ceny  oferty  w  szczegółowych 

wyliczeniach,  a  szczególna  sytuacja  umożliwiła  oszacowanie  zysku  na  możliwie  niskim 

poziomie. 

W  szczegółowych  wyliczeniach  przedstawionych  Zamawiającemu  w  ramach 

procedury  badania  rażąco  niskiej  ceny  Przystępujący  uwzględnił  wszystkie  niezbędne  

do  prawidłowej  realizacji  przedmiotu  zamówienia  elementy.  W  zakresie  usług  parkowania 

były to: 

1.  koszty pracownicze,  

2.  OC d

ziałalności, 

podatek od nieruchomości,  

marża. 

zakresie usług holowania:  

1.  koszty pracownicze, 

2.  ubezpieczenie pojazdu,  

3.  OC 

działalności, 

koszty licencji 10,84 zł/miesiąc,  

inne koszty obsługi min. serwis, oleje, filtry, części,  

marża.  

Powyższe,  zgodnie  z  wieloletnim  doświadczeniem  Przystępującego  było  pełnym 

zestawieniem  kosztów  i  zysku  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Przystępujący 

wyjaśnił ponadto, że: 

1.  pozycja  H6  odnosi

ła  się  do  holowania  jednego  motocykla,  motoroweru,  pojazdu 

czterokołowego typu quad wraz z uprzątnięciem miejsca wypadku poprzez zebranie 

wszystkich e

lementów pojazdu, na terenie miasta powiatowego i powiatu, 

2.  pozycja  H7  dotyczy

ła  1  km  holowania  jednego  motocykla,  motoroweru,  pojazdu 

czterokołowego  typu  quad  na  terenie  województwa  wielkopolskiego  i  kraju  wraz  

z uprzątnięciem miejsca wypadku poprzez zebranie wszystkich elementów, 

3.  pozycja  H9  dotyczy

ła  natomiast  przewozu  części  i  innych  przedmiotów  na  12  m

skrzyni  ładownej  przestrzeni  bagażowej,  np.  samochodem  marki  Star  skrzyniowy 

wraz  z  załadunkiem  i  wyładunkiem  w  miejscu  wskazanym  na  terenie  miasta 

powiatowego i powiatu, 

4.  pozycja  H10  odnosi

ła  się  do  przewozu  części  i  innych  przedmiotów  wraz  

z załadunkiem i wyładunkiem w miejscu docelowym samochodem o skrzyni ładownej 

odpowiednio 4 m


Przystępujący  wskazał,  że  pozycje  te  mają  charakter  szczególny,  ponieważ  bardzo  rzadko 

występują  samodzielnie.  W  przypadku  kolizji  pojazdów  takich  jak  motocykl  czy  motorower, 

najczęściej  konieczne  jest  holowanie  innego  pojazdu  uczestniczącego  w  tej  kolizji,  którym 

jest  zazwyczaj  samochód.  Tym  samym  rzadko  dochodzi  do  samodzielnego  holowania 

jednośladu  -  najczęściej  jest  on  przewożony  razem  z  samochodem,  co  pozwala  

na obniżenie kosztów transportu. 

W  ocenie  Przystępującego,  wyjaśnienia  złożone  Zamawiającemu  16  kwietnia  2020  r.  jako 

całość  były  szczegółowe,  nie  miały  charakteru  ogólnikowego,  oparte  były  na  precyzyjnej 

kalkulacji  kosztów.  Przystępujący  nie  przedstawił  dodatkowych  dowodów,  oprócz  wyliczeń 

zawartych  w  załączniku  nr  1  do  wyjaśnień,  jednak  zgodnie  z  wyrokiem  Sądu  Okręgowego  

w Krakowie z 24 czerwca 2019 r., sygn. akt 

Il Ca 928/19, z przepisów art. 90 ust. 2 i 3 Pzp 

należy wyprowadzić wniosek, że wykonawca wezwany do wyjaśnienia wysokości ceny oferty 

może  przedłożyć  dowody  na  poparcie  swoich  twierdzeń,  jednak  brak  dowodów  nie 

deprecjonuje  udzielonych  wyjaśnień.  Liczy  się  treść  tych  wyjaśnień,  jako  oświadczenie 

własne wykonawcy. 

U

względniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  SIWZ,  

jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  Stron  złożone  podczas 

rozprawy, Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  Odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 

uczestnikowi  konkursu,  a 

także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 
odwołania. 
Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołanie,  uznając,  
że zasługuje ono na uwzględnienie. 

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  holowania  i  parkowania  pojazdów,  części 

zamiennych i innych rzeczy dla jednostek Policji woj. wielkopolsk

iego. Przedmiot zamówienia 

został podzielony na części. Przedmiotem zamówienia części nr 13, której dotyczy odwołanie 

jest 

parkowanie  i  holowanie  pojazdów,  części  zamiennych  i  innych  rzeczy  dla  KPP 

Szamotuły.  Całkowita  wartość  szacunkowa  przedmiotu  zamówienia  została  przez 

Zamawiającego ustalona na poziomie 1 708 808,85 zł netto. Wartość szacunkowa części 13 


przedmiotu  zamówienia  to  106  813,14  zł  netto.  Na  realizację  części  13  przedmiotu 

zamówienia Zamawiający przeznaczył 131 380,16 zł. 

Część  XIII  SIWZ,  w  punkcie  2.1  zawiera  następujące  informację  o  zasadach przyznawania 

punktów ofertom w kryterium ceny:  

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 90 pkt. Obliczenie punktów w kryterium 

„Cena”  dla  poszczególnego  składnika  cenotwórczego  (P1-P8/H1-H16)  zostanie  dokonane  

w oparciu o następujący wzór: 

P1/H1-

P8/H16 = (Cmin / Co ) x maksymalna ilość punktów odpowiednio dla danego składnik 

cenotwórczego, gdzie: 

P1/H1-P8/H16 - 

liczba punktów w kryterium „cena” dla danego składnika cenotwórczego, 

Cmin  -  najni

ższa  cena  (kwota  brutto)  dla  danego  składnika  cenotwórczego  P1/H1-P8/H16 

spośród złożonych ofert, 

Co - 

cena (kwota brutto) dla danego składnika cenotwórczego P1/H1-P8/H16 oferty badanej. 

Ocena  danej  oferty  zostanie  dokonana  poprzez  zsumowanie  punków  wyliczonych  dla 

każdego składnika cenotwórczego na podstawie poniższego wzoru:  

P1 + P2 + …….P8 + H1 + H1.1 + H2 …… + H16 = C 

gdzie:   

P1 itd. - 

liczba punktów dla danego składnika cenotwórczego P,  

H1 itd. - 

liczba punktów dla danego składnika cenotwórczego H, 

C  - 

liczba  punktów  w  kryterium  „Cena”  -  suma  punktów  wszystkich  składników 

cenotwórczych P i H. 

Dla  usługi  parkowania  w  ww.  części  SIWZ  Zamawiający  ustalił  następujące  zasady 

przyznawania punktów w ramach kryterium ceny: 

P1  - 

Cena  zryczałtowana  za  1  dobę  parkowania  samochodu  osobowego  i  osobowo-

terenowego  i  innych  przedmiotów  i  pojazdów  o  DMC  do  3500  kg  wraz  

z zabezpiec

zonym ładunkiem lub bez ładunku - 15 pkt, 

P2  - 

Cena  zryczałtowana  za  1  dobę  parkowania  pojazdu  samochodowego 

dostawczego/furgonu 

dopu

szczalnej  masie  całkowitej  do3500  kg  wraz  

z zabezpiec

zonym ładunkiem lub bez ładunku - 8 pkt, 

P3 - 

Cena zryczałtowana za 1 dobę parkowania pojazdu samochodowego typu samochód 

ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3 500 kg nie przekraczającej 16 000 kg 

lub  długości  nie  przekraczającej  12  m  -  w  tym  zestaw  pojazdów  ciągnik  siodłowy  


z  naczepą,  samochód  ciężarowy  z  przyczepą  wraz  z  zabezpieczonym  ładunkiem  lub 

bez ładunku - 5 pkt, 

P4 - 

Cena zryczałtowana za 1 dobę parkowania pojazdu samochodowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej przekraczającej 16 000 kg lub długości przekraczającej 12 m - w tym 

zestaw pojazdów ciągnik siodłowy z naczepą, samochód ciężarowy z przyczepą wraz  

z zabezpiec

zonym ładunkiem lub bez ładunku - 2,5 pkt, 

P5  - 

Cena  zryczałtowana  za  1  dobę  parkowania  motocykla,  motoroweru,  pojazdu 

czterokołowego typu quad - 2,5 pkt, 

P6 - 

Cena zryczałtowana za 1 dobę parkowania roweru - 2 pkt, 

P7  - 

Cena  zryczałtowana  za  1  dobę  składowania  części  pojazdów  samochodowych  oraz 

części maszyn i urządzeń w pomieszczeniu zamkniętym - stawka za 1 m

 zajmowanej 

powierzchni - 5 pkt, 

P8  - 

Cena  zryczałtowana  za  1  dobę  składowania  części  pojazdów  samochodowych  

oraz  części  maszyn  i  urządzeń  na  terenie  otwartym  stawka  za  1  m

  zajmowanej 

powierzchni - 5 pkt. 

W zakresie u

sługi holowania Zamawiający ustalił następujące zasady przyznawania punktów 

w ramach kryterium ceny: 

H1 - 

Cena zryczałtowana za holowanie 1 pojazdu samochodowego osobowego i osobowo-

terenowego i innych przedmiotów i pojazdów o DMC do 3500 kg wraz z uprzątnięciem 

miejsca  wypadku  poprzez  zebranie  wszystkich  elementów  pojazdu  na  terenie  miasta 

powiatowego i powiatu - 4,5 pkt, 

H1.1  - 

Cena  zryczałtowana  za  holowanie  1  pojazdu  samochodowego  osobowego  

i  osobowo-

terenowego  i  innych  przedmiotów  i  pojazdów  o  DMC  do  3500  kg  wraz  

z uprzątnięciem miejsca wypadku poprzez zebranie wszystkich elementów pojazdu jak 

i  ładunku  przewożonego  przez  niego  na  terenie  miasta  powiatowego  i  powiatu  -  4,5 

pkt, 

H2  -  Stawka  za  1  km  holowania  pojazdu  samochodowego  osobowego  i  osobowo-

terenowego i innych przedmiotów i pojazdów o DMC do 3500 kg wraz z uprzątnięciem 

miejsca  wypadku  poprzez  zebranie  wszystkich  elementów  pojazdu  jak  i  ładunku 

przewożonego przez niego na terenie województwa wielkopolskiego i kraju - 1,0 pkt, 

H3 - Cena zryc

załtowana za holowanie pojazdu służbowego policji samochodu osobowego, 

furgonu,  motocykla,  pojazdu  czterokołowego  typu  quad  oraz  łodzi  na  terenie  miasta 

powiatowego i powiatu - 2,5 pkt, 

H4 

Cena  zryczałtowana  za  holowanie  1  pojazdu  samochodowego  typu 

dostawczego/furgon  o  DMC 

do  3500  kg  wraz  z  uprzątnięciem  miejsca  wypadku 


poprzez  zebranie  wszystkich  elementów  pojazdu  na  terenie  miasta  powiatowego  

i powiatu - 2,5 pkt, 

H4.1  - 

Cena  zryczałtowana  za  holowanie  1  pojazdu  samochodowego  typu 

dostawczego/furgon  o  DMC 

do  3500  kg  wraz  z  uprzątnięciem  miejsca  wypadku 

poprzez  zebranie  wszystkich  elementów  pojazdu  jak  i  ładunku  przewożonego  przez 

niego na terenie miasta powiatowego i powiatu - 2,5 pkt, 

H5 - Stawka za 1 km holowania pojazdu samochodowego typu dostawczego/furgon o DMC 

do  3500  kg  ,  na  terenie 

województwa  wielkopolskiego  i  kraju  wraz  z  uprzątnięciem 

miejsca  wypadku  poprzez  zebranie  wszystkich  elementów  pojazdu  jak  i  ładunku 

przewożonego przez niego - 1,0 pkt, 

H6 - 

Cena zryczałtowana za holowanie 1 motocykla, motoroweru, pojazdu czterokołowego 

typu  quad  wraz  z  uprzątnięciem  miejsca  wypadku  poprzez  zebranie  wszystkich 

elementów pojazdu, na terenie miasta powiatowego i powiatu - 2,0 pkt, 

H7  - 

Stawka  za  1  km  holowania  1  motocykla,  motoroweru,  pojazdu  czterokołowego  typu 

quad  na  terenie 

województwa  wielkopolskiego  i  kraju  wraz  z  uprzątnięciem  miejsca 

wypadku poprzez zebranie wszystkich elementów - 1,0 pkt, 

H8  - 

Cena  zryczałtowana  za  przewóz  części  i  innych  przedmiotów  na  4  m2  skrzyni 

ładownej,  przestrzeni  bagażowej,  np.  samochodem  marki  Fiat  Ducato  wraz  

załadunkiem  i  wyładunkiem  w  miejscu  wskazanym  na  terenie  miasta  powiatowego  

i powiatu - 5,0 pkt,  

H9  - 

Cena  zryczałtowana  za  przewóz  części  i  innych  przedmiotów  na  12  m

  skrzyni 

ładownej  przestrzeni  bagażowej,  np.  samochodem  marki  Star  skrzyniowy  wraz  

załadunkiem  i  wyładunkiem  w  miejscu  wskazanym  na  terenie  miasta  powiatowego  

i powiatu - 5,0 pkt, 

H10  - 

Stawka  za  1  km  przewozu  części  i  innych  przedmiotów  wraz  z  załadunkiem  

i  wyładunkiem  w  miejscu  docelowym  samochodem  o  skrzyni  ładownej  (w  rozbiciu  

na pojazdy ze skrzynią o powierzchni 4 m

 i 12 m

 - 3,0 pkt, 

H11  - 

Cena  zryczałtowana  za  holowanie  pojazdu  samochodowego  ciężarowego  -  DCM  

od  3  500  kg  do  16  000  kg  - 

zestaw  ciężarowy  tj.  ciągnik  i  naczepa  (razem)  wraz  

z  uprzątnięciem  miejsca  wypadku  poprzez  zebranie  wszystkich  elementów  pojazdu  

na terenie miasta powiatowego i powiatu - 1,0 pkt, 

H11.1  - 

Cena  zryczałtowana  za  holowanie  pojazdu  samochodowego  ciężarowego  -  DCM 

od  3  500  kg  do  16  000  kg  - 

zestaw  ciężarowy  tj.  ciągnik  i  naczepa  (razem)  wraz  

z  uprzątnięciem  miejsca  wypadku  poprzez  zebranie  wszystkich  elementów  pojazdu  

jak  i  ładunku  przewożonego  przez  niego  na  terenie  miasta  powiatowego  i  powiatu  

- 1,0 pkt, 


H12 - Stawka za 1 km holowania pojazdu samochodowego 

ciężarowego - DCM od 3 500 

kg do 16 000 kg - 

zestaw ciężarowy tj. ciągnik i naczepa (razem), wraz z uprzątnięciem 

miejsca  wypadku  poprzez  zebranie  wszystkich  elementów  na  terenie  całego  

woj. wielkopolskiego i kraju - 1,0 pkt, 

H13 - 

Cena zryczałtowana za holowanie pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej  przekraczającej  16  000  kg  -  zestawu  ciężarowego  tj.  ciągnika  i  naczepy 

(razem)  wraz  z  uprzątnięciem  miejsca  wypadku  poprzez  zebranie  wszystkich 

elementów pojazdu na terenie miasta powiatowego i powiatu - 1,0 pkt, 

H13.1  - 

Cena  zryczałtowana  za  holowanie  pojazdu  samochodowego  o  dopuszczalnej 

masie  całkowitej  przekraczającej  16  000  kg  -  zestawu  ciężarowego  tj.  ciągnika  

i naczepy (razem) wraz z uprzątnięciem miejsca wypadku poprzez zebranie wszystkich 

elementów  pojazdu  jak  i  ładunku  przewożonego  przez  niego  na  terenie  miasta 

powiatowego i powiatu - 1,0 pkt, 

H14  -  Stawka  za  1 km holowania  pojazdu  samochodowego 

ciężarowego o dopuszczalnej 

masie  całkowitej  przekraczającej  16  000  kg  -  zestawu  ciężarowego  tj.  ciągnika  

i  naczepy  (razem),  wraz  z  uprzątnięciem  miejsca  wypadku  poprzez  zebranie 

wszystkich elementów na terenie całego woj. wielkopolskiego i kraju - 1,0 pkt, 

H15 - 

Cena za 1 km dojazdu sprzętu specjalistycznego lub dźwigu do miejsca zdarzenia - 

2,0 pkt, 

H16 - 

Stawka za 1 godzinę faktycznej pracy dźwigu/sprzętu specjalistycznego, zawierająca 

w  sobie  wszelkie  koszty  związane  z  jego  obsługa,  liczona  od  momentu  podjęcia 

faktycznych  czynności  związanych  z  załadunkiem  na  miejscu  zdarzenia  do  momentu 

zakończenia przygotowania do holowania - 2,5 pkt. 

Przystępujący zaoferował następujące ceny jednostkowe za świadczenie usług holowania: 

H1 - 50,00 

zł, 

H1.1 - 50,00 

zł, 

H2 - 0,60 

zł, 

H3 - 20,00 

zł, 

H4 - 60,00 

zł, 

H4.1 - 60,00 

zł, 

H5 - 0,70 

zł, 

H6 - 15,00 

zł, 

H7 - 0,20 

zł, 

H8 - 80,00 

zł, 

H9 - 25,00 

zł, 


H10 - 4 m

zł, 

12 m

zł, 

H11 - 200,00 

zł, 

H11.1 - 200,00 

zł, 

H12 - 2,20 

zł, 

H13 - 400,00 

zł, 

H13.1 - 400,00 

zł, 

H14 - 2,80 

zł, 

H15 - 1,00 

zł, 

H16 - 60,00 

zł. 

Ceny za usługi parkowania w ofercie Przystępującego kształtowały się następująco: 

P1 - 

1,00 zł, 

P2 - 

1,00 zł, 

P3 - 

1,50 zł, 

P4 - 

2,00 zł, 

P5 - 

0,20 zł, 

P6 - 

0,10 zł, 

P7 - 

0,10 zł, 

P8 - 

0,10 zł. 

10  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  skierował  do  Przystępującego  wezwanie  do  złożenia 

wyjaśnień  oraz  złożenia  dowodów  dotyczących  elementów  oferty  dla  części  13,  mających 

wpływ  na  wysokość  ceny.  W  uzasadnieniu  wezwania  Zamawiający  wskazał  m.  in.: 

„Zamawiający wartość zamówienia ustalił na kwotę: dla części nr 13 (KPP Szamotuły) — 131 

380,16  zł  brutto,  natomiast  Pan  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  opisanego  przez 

Zamawiającego  zaoferował  cenę  22  272,50  zł,  która  jest  niższa  o  83,05  %  niż  wartość 

szacunkowa  zamówienia  oraz  jest  niższa  o  66,52  %  od  średniej  arytmetycznej  cen 

wszystkich złożonych ofert. W związku z tym, że zaoferowana przez Pana cena jest niższa 

od  wartości  szacunkowej  oraz  od  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert 

postanawia się jak na wstępie”. 

W  odpowi

edzi  Przystępujący  wyjaśnił:  „Na  wstępie  pragnę  zaznaczyć  że  jesteśmy  firmą, 

która  działa  w  kilku  branżach.  Główniejsze  z  nich  to:  Transport  Międzynarodowy  Towarów, 

Spedycja, Holowanie 

i Parkowanie Pojazdów min. dla Urzędu Celnego, Urzędu Skarbowego, 

Starostwa 

Powiatowego  jak  i  dla  większości  wiodących  firm  ubezpieczeniowych  w  Polsce. 

Dysponując  takim  potencjałem  możemy  negocjować  ceny  zakupu  np.  pojazdów,  leasingu, 

paliw,  ubezpieczeń,  części,  i  wielu  innych.  Do  tego  dochodzą  promocje,  rabaty  związane  

z ilością zakupów. 


Wracając  do  naszej  oferty,  wyjaśniam,  że  współpraca  z  Policją  pozwala  na  osiągnięcie 

dodatkowych docho

dów związanych z dalszą obsługą zabezpieczanego mienia. 

Według naszych wyliczeń: 

  Złożona oferta opiewa na kwotę 22.272,50 zł. 
  wycena według załącznika nr 1 kształtuje się na poziomie 21.543,02 zł. 

Na podstawie dotychczasowej w

spółpracy szacujemy osiągnięcie dodatkowych dochodów: 

holowanie 

H1,  około  70  pojazdów  zostanie  przetransportowanych  na  życzenie  właściciela  

w ryczałcie za 350,00 zł, co daje 24.500,00 zł. 

H4,  około  7  pojazdów  zostanie  przetransportowanych  na  życzenie  właściciela  

w ryczałcie za 400,00 zł, co daje 2.800,00 zł. 

H11,  około  3  pojazdy  zostaną  przetransportowane  na  życzenie  właściciela  w  ryczałcie 

za 800,00 zł, co daje 2.400,00 zł. 

H13,  około  5  pojazdów  zostanie  przetransportowanych  na  życzenie  właściciela  

w ryczałcie za 1.200,00 zł, co daje 6.000,00 zł. 

parkowanie 

P1,  około  70  pojazdów  będzie  parkowanych  na  koszt  właściciela  przez  około  5  dób  

za 35,00zł/doba = 12.250,00 zł. 

To wszyst

ko daje nam kwotę 47.950,00 zł. Dodatkowy dochód pozwala na pokrycie różnicy 

między  ofertą  a  faktyczną  wyceną.  W  związku  z  tym  uważam,  że  przedstawiona  wycena 

pozwala nam na 

osiągnięcie godziwych dochodów”. 

Ze  względu  na  wagę  oceny  powyższych  wyjaśnień  dla  rozstrzygnięcia  zarzutów 

postępowania  treść  wyjaśnień  została  przytoczona  w  całości.  Do  powyższych  wyjaśnień 

Przystępujący  załączył  szczegółowe  wyliczenie  poszczególnych  cen  jednostkowych. 

Wyliczenie  odpowiadało  swoją  szczegółowością  treści  wezwania  z  10  kwietnia  2020  r. 

Przystępujący wyjaśnił m. in.: 

„Dla części H1 – H10 

Koszty utrzymania pracownika przy założeniu że 40% czasu pracuje na holownikach 

252,99 zł. 

Paliwo kupowane hurtowo, przejeżdża około 5 000 km. miesięcznie = 1 366,50 zł. 

3.  Ubezpieczenie pojazdu 1 

455,00 zł./rok = 121,25 zł./miesiąc 

4.  OC Dz

iałalności = 8,46 zł./miesiąc 

Licencja = 10,84 zł./miesiąc 

inne koszty obsługi min. serwis, oleje, filtry, części = 60 zł. miesiąc co daje nam koszt 

rzędu 2 820,04 zł./miesięcznie : średnio 70 zdarzeń = 40,29 zł. 


Dla części: 

H1 

– ryczałt 40,29 zł. + 24,10% marży = 50,00 zł, 

H1.1 

– ryczałt 40,29 zł. + 24,10% marży = 50,00 zł, 

H2 

– 2.820,04 zł. : 5000 km. + 7,14% marży = 0,60 zł, 

H3 

– oferta specjalna, 

H4 

– ryczałt 40,29 zł. + 48,92% marży = 60,00 zł, 

H4.1 

– ryczałt 40,29 zł. + 48,92% marży = 60,00 zł, 

H5 

– 2.820,04 zł. : 5000 km. + 25% marży = 0,70 zł, 

H6 

– ryczałt 40,29 zł. oferta = 15,00zł. = - 25,29 zł, 

H7 

– 2.820,04 zł. : 5000 km. = 0,56 zł. oferta 0,20 zł = - 0,36 zł, 

H8 

– ryczałt 40,29 zł. + 98,56% marży = 80,00 zł, 

H9 

– ryczałt 40,29 zł. oferta = 25,00zł. = -15,29 zł, 

H10 

a) 

– 2.820,04 zł. : 5000 km. = 0,56 zł. oferta 0,30 zł = -0,26 zł, 

b) 

– 2.847,58 zł. : 5000 km. = 0,56 zł. oferta 0,40 zł = -0,16 zł”. 

Tym  samym  potwierdziła  się  okoliczność,  iż  Przystępujący  nie  wyjaśnił  ceny  jednostkowej 

dla  składnika  ceny  oferty  H3,  a  ceny  jednostkowe  składników  H6,  H7,  H9  i  H10  osiągnęły 

wartości ujemne. Biorąc pod uwagę sposób przyznawania punktów w kryterium  Cena, Izba 

uznała,  że  stanowisko  Zamawiającego  i  Przystępującego  wskazujące,  że  te  części  oferty 

miały charakter nieistotny jest nietrafne.  Zamawiający przyznawał punkty w kryterium Cena 

w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  brutto  za  poszczególne  składniki,  nie  za  iloczyn  tych  cen 

jednostkowych  i  szacowan

ej  ilości  zdarzeń,  tj.  szacowanej  ilości  przypadków,  za  które 

Za

mawiający  faktycznie  wypłaci  wykonawcy  wynagrodzenie.  Z  tego  względu  nie  miało 

znaczenia, czy zdarzenia dotyczące składników H6, H7, H9 i H10 ceny ofertowej występują 

sporadycznie. 

Za  najkorzystniejsze  ceny  jednostkowe  tych  składników  Zamawiający 

przewidzi

ał przyznanie łącznie 11 punktów. 

Przystępujący  nie  wyjaśnił  ceny  składnika  H3,  a  Zamawiający  nie  podjął  dalszych  działań  

w celu uzyskania niezbędnych dla oceny oferty Przystępującego.  

W  świetle  złożonych  wyjaśnień  i  wyliczeń  nie  budził  wątpliwości  fakt,  że  Przystępujący 

zaoferował  ceny  ujemne  dla  składników  H6,  H7,  H9  i  H10  –  realizacja  usług  dotyczących 

tych składników wiązałaby się ze stratą po stronie Przystępującego. Ceny te należało zatem 

uznać,  za  ceny  dumpingowe  czyli  niepokrywające  kosztów  wykonania  usługi,  zastosowane  

w  celu  zdystansowania  konkurentów  w  postępowaniu.  Przystępujący  jasno  wskazał,  

że faktycznych zysków upatruje w źródłach zewnętrznych wobec realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 


Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  złożenie  stanowi 

czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zamawiający dokonując badania i oceny oferty obowiązany jest ustalić, czy jej złożenie nie 

stanowi

ło czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ww. przepisów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 

Uznk  znamiona  czynu  nieuczciwej  konkurencji  wyczerpuje  takie 

działanie  przedsiębiorcy, 

które  jest  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  jeżeli  zagraża  lub  narusza  interes 

innego  przedsiębiorcy  lub  klienta.  Za  czyn  nieuczciwej  konkurencji  uznać  należy  m.  in. 

manipulowani

e ceną oferty przez określanie cen jednostkowych w taki sposób, że część cen 

określana  jest  na  poziomie  rażąco  niskim,  nie  pozwalającym  na  pokrycie  rzeczywistych 

kosztów  i  nakładów  związanych  z  realizacją  zamówienia.  W  ocenie  Izby  działanie 

Przystępującego  stanowiło  takiego  rodzaju  manipulowanie  ceną  oferty.  Opisane  wyżej 

o

kreślenie  cen  jednostkowych  składników  H6,  H7,  H9  i  H10  praktycznie  zagwarantowało 

Przystępującemu, że jego oferta w kryterium Cena uzyska korzystną ilość punktów. Zgodnie 

z  art.  15  ust.  1  pkt  1  Uznk  czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest  utrudnianie  innym 

przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku,  w  szczególności  przez  sprzedaż  towarów  lub  usług 

poniżej  kosztów  ich  wytworzenia  lub  świadczenia  albo  ich  odprzedaż  poniżej  kosztów 

zakupu  w  celu  eliminacji  innych  przedsiębiorców.  Biorąc  pod  uwagę  określone  w  SIWZ 

zasady  przyznawania  punktów  w  kryterium  Cena  Zamawiający  miał  podstawy  uznać,  

że  działanie  Przystępującego  wypełniło  przesłanki  określone  w  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp  

w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 Uznk

, a działanie Przystępującego jest świadome i nakierowane 

na  eliminację  z  postępowania  innych  wykonawców.  Tym  samym  obowiązkiem 

Zamawiającego  było  odrzucenie  oferty  Przystępującego.  Ponadto  biorąc  pod  uwagę  cenę 

oferty Przystępującego, treść złożonych przez Przystępującego wyjaśnień oraz załączoną do 

nich  szczegółową  kalkulację  ceny  oferty  Zamawiający  powinien  uznać,  że  cena  ta  została 

skalkulowana 

na  poziomie  rażąco  niskim.  Przystępujący  wprost  oświadczył,  że  „złożona 

oferta  opiewa  na  kwotę  22.272,50  zł.  (...)  na  podstawie  dotychczasowej  współpracy 

szacujemy osiągnięcie dodatkowych dochodów (...). Dodatkowy dochód pozwala na pokrycie 

różnicy między ofertą a faktyczną wyceną". W tej sytuacji uznać należało, że Przystępujący 

w  pełni  świadomie  skalkulował  cenę  oferty  poniżej  kosztów  świadczenia  usług  objętych 

przedmiotem zamówienia, faktycznych zysków upatrując w działalności na rzecz podmiotów 

trzecich. 

Izba oddaliła wniosek o przeprowadzenie dowodu z dokumentów złożonych w toku rozprawy 

przez  Odwołującego.  Fakty,  które  miały  być  potwierdzone  za  pomocą  dowodów  zostały 

stwierdzone  przede  wszystkim  na  podstawie  dokumentacji  postępowania,  w  tym:  SIWZ, 

wezwania  do  wyjaśnień  ceny  oferty  z  10  kwietnia  2020  r.  skierowanego  przez 

Zamawiającego  do  Przystępującego oraz  wyjaśnień  Przystępującego  z  16  kwietnia  2020  r. 


wraz  z  załącznikiem.  Tym  samym  w  ocenie  Izby  zostały  wypełnione  przesłanki  wskazane  

w  art.  190  ust.  6  Pzp,  kt

óry  stanowi,  że  Izba  odmawia  przeprowadzenia  wnioskowanych 

dowodów, jeżeli fakty będące ich przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub 

gdy zostały powołane jedynie dla zwłoki. 

Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

…………………………..…………… 


wiper-pixel