KIO 104/20 WYROK dnia 3 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 104/20 

WYROK 

z dnia 3 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 30 stycznia 2020

r. odwołania wniesionego 

do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2020r. przez wykonawcę MGGP 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Tarnowie,  ul.  Kaczkowskiego  6  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

zamawiającego Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4 

przy  udziale 

wykonawcy  SGS  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Jana  Kazimierza  3  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  w 

sprawie sygn. akt KIO 104/20 po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  Umar

za  postępowanie  w  zakresie  zarzutu  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  26 

ust.  3  ustawy  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  przez  jego  niezastosowanie  i 

zaniechanie  wezwania  wykonawcy  SGS  do  złożenia  wyjaśnień  w  odniesieniu  do 

osoby  wskazanej  na  stanowiska  Eksperta  Nadzoru  Przyrodniczego  na  skutek  jego 

uwzględnienia przez zamawiającego, 

2.  uwzględnia 

odwołanie  w  zakresie  żądań  unieważnienia  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  i  wykluczenia  wykonawcy  SGS  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  i 

nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i 

dokonanie  czynności  wykluczenia  wykonawcy  SGS  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  z 

uwagi na podanie informacji wprowadzającej w błąd dotyczącej doświadczenia p. K. 

W. 

jako  osoby  sprawującej  funkcję  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  przy 

świadczeniu  usług  budowlanego  nadzoru  inwestorskiego,  przyrodniczego  i 


zarządzania  realizacją  inwestycji  pn.  „Budowa  tłoczni  Kędzierzyn”,  w  pozostałym 

zakresie odwołanie oddala 

3.  Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-

SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4 i: 

zalicza 

na  poczet  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000zł.  00  gr.  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę MGGP Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6 tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  Operator  Gazociągów  Przesyłowych  GAZ-SYSTEM 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Mszczonowska  4  na  rzecz  MGGP  Spółka 

Akcyjna 

z  siedzibą  w  Tarnowie,  ul.  Kaczkowskiego  6  kwotę  18  600zł.  00  gr  (słownie: 

osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  wpisu  i 

zastępstwa prawnego. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: ……………………… 


 
Sygn. akt KIO 104/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

świadczenie  usługi  budowlanego  nadzoru  inwestorskiego,  przyrodniczego  i  zarządzania 

realizacją inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie 

systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą 

niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko- 

mazurskiego  tj.  gazociąg  Polska  -  Litwa,  odcinek  północny"  zostało  wszczęte  ogłoszeniem 

opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  26  lipca  2019r.  za 

numerem 2018/S 143-353462.  

W  dniu  10  stycznia  2020r.  zamawiający  poinformował  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej 

oferty wykonawcy 

SGS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, 

ul. Jana Kazimierza 3. 

W  dniu  20  stycznia  2020r.  odwołanie  wniósł  wykonawca 

MGGP  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w 

Tarnowie,  ul.  Kaczkowskiego  6 

–  dalej  odwołujący.  Odwołanie  zostało  wniesione  przez 

pełnomocnika  działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  17  stycznia 

2020r.udzielonego  przez 

wiceprezesa  zarządu  zgodnie  z  zasadami  ujawnionymi  w  KRS. 

Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 20 stycznia 2020r.  

Odwołujący wniósł odwołanie od czynności i zaniechań polegających na: 

wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez SGS Polska Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 

3,01-248 Warszawa 

– dalej wykonawca SGS; 

2. zaniechaniu wykluczenia wykonawcy SGS; 

3.  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  wykonawcy  SGS,  jako  wykon

awcy  który  został  wykluczony  z 

p

ostępowania, 

ewentualnie w przypadku uznania, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy SGS  

z  p

ostępowania i odrzucenia jego oferty  - zaniechania wezwania SGS do wyjaśnienia i uzupełnienia 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

Czynnościom i zaniechaniom zamawiającego zarzucam: 

1. naruszenie art. 91  w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez jego niezastosowanie i dokonanie wyboru 

jako  najkorzystniejs

zej  oferty  SGS,  pomimo  że  wykonawca  ten  powinien  zostać  wykluczony  z 

p

ostępowania; 

2.  naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt.  16  i  17  ustawy  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  przez  jego 

niezastosowanie  i  zaniecha

nie  wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  SGS  z  postępowania 

pomimo, że wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził w 

błąd zamawiającego przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunek udziału  w postępowaniu lub 

co  najmniej  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające 

zamawiającego  w  błąd,  a  mające  istotny  wpływ  na  podejmowane  przez  zamawiającego  decyzje  w 


zakresie  oceny 

spełniana  przez  wykonawcę  SGS  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  zakresie  dysponowania  przez  tego  wykonawcę  osobami 

mającymi pełnić funkcję Eksperta nadzoru ds. automatyki (wykonawca oświadczył, że p. K. W. pełnił 

funkcję  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  gdy  w  rzeczywistości  był  on  Ekspertem  Nadzoru  Robót) 

oraz  Eksperta  Nadzoru  Przyrodniczego  (w

ykonawca  wskazał,  że  p.  J.  M.  O.  zdobyła  właściwe 

doświadczenie podczas realizacji inwestycji drogowej o długości 25  km, w sytuacji gdy inwestycja ta 

miała długość mniejszą niż 20 km); 

3. naruszenie art. 24 ust. ust. 1 pkt. 12 ustawy przez jego niezastosowanie i zaniechanie wykluczenia 

wykonawcy z postępowania, pomimo że wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków udziału w 

p

ostępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania przez tego 

w

ykonawcę  osobami  mającymi  pełnić  funkcję  Eksperta  Nadzoru  Przyrodniczego  oraz  Inspektora 

Nadzoru Robót Technologicznych; 

4.  ewentualnie,  naruszenia  art.  26  ust.  3  ustawy  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  przez  jego 

niezastosowanie  i 

zaniechanie  wezwania  wykonawcy  SGS  do  złożenia  wyjaśnień,  uzupełnień 

dokumentów pomimo, że złożone przez tego wykonawcę na wezwanie zamawiającego dokumenty, w 

szczególności  załącznik  Potencjał  Kadrowy,  nie  potwierdzały,  że  osoby  wskazane  na  stanowiska 

Eksperta  Nadzoru  Przyrodniczego  oraz  Inspektora  Nadzoru  Robót  Technologicznych,  posiadają 

wiedzę  i  doświadczenie  wystarczające  do  potwierdzenia  spełniania  wymagań  zamawiającego  w 

od

niesieniu do tych osób, zakreślonych jako warunki udziału w postępowaniu. 

Wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności z dnia 10 stycznia 2020 r. polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej 

oferty SGS; 

2) dokona

nia powtórnej czynności badania i oceny ofert; 

3) wykluczenia wykonawcy SGS z p

ostępowania oraz dorzucenia jego oferty; 

ewentualnie,  w  przypadku  uznania,  że  nie  zachodzą  podstawy  do  wykluczenia  wykonawcy  SGS  z 

p

ostępowania oraz odrzucenia jego oferty - wezwania wykonawcy SGS do wyjaśnienia i uzupełnienia 

dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  jakim mają 

potwierdzać dysponowanie przez wykonawcę osobami o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu 

Ponadto  o  przeprowadzenie 

dowodów  z  dokumentów  powołanych  w  treści  niniejszego  odwołania  i 

dokumentów przedstawionych na rozprawie na okoliczności wskazane w uzasadnieniu odwołania. 

Odwołujący  wskazał,  że  przedmiotowe  odwołanie  jest  drugim  wnoszonym  na  czynności/zaniechania 

zamawia

jącego w postępowaniu. W wyniku pierwszego odwołania została dokonana ponowna ocena 

ofert niepodlegających odrzuceniu. Odwołujący złożył w postępowaniu ważną ofertę, która została w 

ramach powtórnej oceny ofert oceniona jako druga z kolei pod względem korzystności. W przypadku 

uwzględnienia  odwołania  zgodnie  z  jego  treścią  wykonawca  dalej  ma  możliwość  uzyskania 

zamówienia. Odwołujący uważa zatem, że ma interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

Wybór oferty wykonawcy SGS, który powinien zostać wykluczony z postępowania pozbawi faktycznie 

odwołującego  możliwości  pozyskania  zamówienia.  Wskutek  tego  po  stronie  odwołującego  powstał 

interes do zaskarżenia wymienionych w niniejszym odwołaniu czynności i zaniechań zamawiającego. 


Pozbawienie  odwołującego  szansy  na  zamówienie  wynika  z  naruszenia  przez  zamawiającego 

przepisów  ustawy  i  jako  takie  naraża  odwołującego  na  szkodę.  Odwołujący  podniósł,  że  posiada 

interes „w złożeniu niniejszego odwołania bowiem w przypadku uwzględnienia odwołania odwołujący 

będzie miał możliwość pozyskania zamówienia. 

W zakresie zarzutu zaniechania wykluczenia na podst

awie art. 24 ust 1 pkt 16 i 17 ustawy, odwołujący 

wskazał, że zgodnie z rozdziałem IX ust. 4 pkt. I ppkt. 13), pkt. II ppkt. 13), pkt. III ppkt. 13) SIWZ o 

zamówienie  mogą  się  ubiegać  wykonawcy  między  innymi  spełniający  warunek  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznych  i  zawodowych  w  zakresie  dysponowania  osobami 

zdolnymi 

do 

wykon

ania 

zamówienia, 

posiadającymi 

niezbędne 

do 

jego 

wykonania 

wykształcenie/kwalifikacje  zawodowe/doświadczenie,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu 

zamówienia.  

Jedną z osób wymaganych przez zamawiającego jest: 

Ekspert Nadzoru ds. automatyki - 

posiadający następujące doświadczenie: 

Zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie w kierowaniu 

robotami branży  automatyki lub sterowania podczas realizacji  zamówienia polegającego na budowie 

lub  przebudowie  lub  remoncie  obiektu 

sieci  gazowej  (wyłącznie  gazociąg  lub  stacja  gazowa  lub 

tłocznia gazu lub magazyn gazu); lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego (na stanowisku Inspektora 

Nadzoru  Inwestorskiego)  branży  automatyki  lub  sterowania  podczas  realizacji  zamówienia 

polegającego  na  budowie  lub  przebudowie  lub  remoncie  obiektu  sieci  gazowej  (wyłącznie  gazociąg 

łub stacja gazowa lub tłocznia gazu lub magazyn gazu). 

W odpowiedzi na wezwanie 

zamawiającego w trybie art. 26 ust 1. ustawy, wykonawca SGS w dniu 03 

grudnia  2019  r.  złożyła  zamawiającemu  załącznik  Potencjał  kadrowy  wskazując  na  stanowisko 

Eksperta Nadzoru ds. automatyki pana K. W. 

. SGS oświadczył, że pan K. W. w ciągu ostatnich 10 lat 

przed  upływem  terminu  składania  ofert  zdobył  doświadczenie  na  stanowisku  Inspektora  Nadzoru 

Inwestorskiego  przy  wykonywaniu  nadzoru  inwestorskiego  w  branży  automatyki  dla  zamówienia  pn. 

Świadczenie  usług  budowlanego  nadzoru  inwestorskiego,  przyrodniczego  i  zarządzania  realizacją 

Inwestycji  pn.  Budowa  tłoczni  Kędzierzyn,  polegającego  na  budowie  obiektu  sieci  gazowej  -  tłoczni 

gazu.  Przedmiotowe  zadanie  zostało  zrealizowane  na  rzecz  zamawiającego,  tj.  Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

W  dniu  23.12.2019  r.  z

amawiający,  działając  na  podstawie  art.26  ust.3  ustawy  wezwał  wykonawcę 

SGS  Polska  SP.  z  o.o.  - 

w  zakresie  osoby  mającej  zajmować  stanowisko  Eksperta  Nadzoru  ds. 

automatyki  - 

do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  w  tym  wykazu  Potencjał  kadrowy  przez  wskazanie  innego  zamówienia 

potwie

rdzającego, że doświadczenie pana K. W. odpowiada warunkowi udziału w postępowaniu bądź 

wskazanie  nowej  osoby  na  stanowisko  Eksperta  Nadzoru  ds.  automatyki,  gd

yż  z  informacji,  jakie 

posiada z

amawiający. Pan K. W. na zadaniu wskazanym w wykazie Potencjał Kadrowy pełni funkcje 

Eksperta  Nadzoru  Robót  w  zakresie  automatyki  i  sterowania,  a  nie  Inspektora  Nadzoru 

Inwestorskiego. 

W odpowiedzi na wezwanie 

zamawiającego, w dniu 08.01.2020r. wykonawca SGS złożył uzupełniony 

formularz  Potencjał  kadrowy  zmieniając  osobę  na  stanowisko  Eksperta  Nadzoru  ds.  automatyki  z 


Pana W. na Pana K. W. . 

Wykonawca SGS 

w pierwotnie złożonym wykazie Potencjał kadrowy oświadczył, że Pan K. W. pełnił 

funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. Niezgodność ta, 

w  ocenie  odwołującego,  została  stwierdzona  jednoznacznie  przez  zamawiającego  w  wezwaniu  do 

wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów z dnia 23 grudnia 2019 r. przy czym odwołujący podkreślił, że 

z

amawiający,  jako  podmiot  dla  którego  było  realizowane  zamówienie  mające  potwierdzić 

doświadczenie zawodowe przestawionej osoby, miał pełną wiedzę co do zakresu udziału i funkcji p. 

W. 

w  ramach  przywołanej  inwestycji.  SGS  podał  informację  nieprawdziwą,  wprowadzającą 

zamawiającego  w  błąd,  mającą  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania,  co  stanowi  podstawę  do 

wykluczenia  tego  w

ykonawcy  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  ustawy. 

Dodatkowo, 

odwołujący wskazał, że zachowanie SGS po otrzymaniu wezwania w trybie art. 26 ust. 3 

u

stawy  potwierdziło,  że  informacja  dotycząca  doświadczenia  pana  K.  W.  była  nieprawdziwa. 

Wykonawca  nie  próbował  bowiem  w  żaden  sposób  wyjaśnić  zaistniałej  sytuacji,  nie  wskazał,  że 

informacja  dotycząca  osoby  wskazanej  do  pełnienia  funkcji  Eksperta  Nadzoru  ds.  automatyki  jest 

zgodna ze stanem faktycznym. 

Wręcz przeciwnie, od razu przedstawił nowego eksperta do pełnienia 

przedmiotowej  funkcji  potwierdzając  tym  samym,  że  informacje  dotyczące  tego  specjalisty  są 

nieprawdziwe. 

Odwołujący  podniósł,  że  zgodnie  z  linią  orzeczniczą  Krajowej  Izby  Odwoławczej  złożenie  przez 

w

ykonawcę  dokumentu  lub  oświadczenia  o  nieprawdziwej  treści  ma  charakter  ostateczny  i  taki 

dokument  nie  może  zostać  uzupełniony  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy.  Uzupełnieniu  podlegają 

wyłącznie dokumenty, których nie złożono lub złożono wadliwie. Powyższe stanowisko znalazło swoje 

potwierdzenie m. in. w wyroku z dnia 08.08.2017 r. Sygn. KIO 1509/17. 

Odwołujący podkreślił, że z dokumentów udostępnionych odwołującemu wynika, że wykonawca SGS 

nawet  nie  próbował  skorzystać  z  przysługującego  mu  prawa  do  samooczyszczenia  w  trybie  art.  24 

ust.8 ustawy. 

W  świetle  powyższego  niezrozumiałym  dla  odwołującego  są  działania  zamawiającego,  który  w 

momencie powzięcia wiedzy o podaniu przez SGS nieprawdziwej informacji zignorował sprzeczność 

pomiędzy treścią oferty a rzeczywistością i nie wykluczył tego wykonawcy z postępowania, akceptując 

przy  braku  jakichkolwiek  wyjaśnień  mających  na  celu  potwierdzenie  zgodności  z  prawdą 

oświadczenia  zawartego  w  dokumencie  Potencjał  kadrowy  w  odniesieniu  do  osoby  p.  W.  - 

przedstawienie w jego miejsce nowej osoby. 

W dalszej kolejności odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z rozdziałem IX ust. 4 pkt. I ppkt. 14)  SIWZ o 

zamówienie  mogą  się  ubiegać  wykonawcy  między  innymi  spełniający  warunek  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznych  i  zawodowych  w  zakresie  dysponowania  osobami 

zdolnymi 

do 

wykonania 

zamówienia, 

posiadającymi 

niezbędne 

do 

jego 

wykonania 

wykształcenie/kwalifikacje  zawodowe/doświadczenie,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu 

zamówienia.  Jedną  z  osób  wymaganych  przez  zamawiającego  jest  (...)  Ekspert  Nadzoru 

Przyrodniczego - 

posiadający łącznie następujące wykształcenie i doświadczenie: 

a) 

Wykształcenie wyższe w dziedzinie ochrony przyrody lub pokrewnej (przez pokrewne wykształcenie 

Zamawi

ający  rozumie  wykształcenie  w  zakresie  nauk  biologicznych  lub  leśnych  lub  rolniczych  lub 


nauk o ziemi), 

b) 

Zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie zawodowe, 

polegające na sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów przyrodniczych, w tym co najmniej jednego 

nadzoru przyrodniczego dla obiektu liniowego, o długości co najmniej 20 km. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust  1  ustawy

,  w  dniu  3  grudnia  2019  r.  SGS  złożył 

zamawiającemu  załącznik  Potencjał  kadrowy  wskazując  na  stanowisko  Eksperta  Nadzoru 

Przyrodniczego  panią  J.  M.  O.  .  Na  potwierdzenie  wymaganego  doświadczenia  wykonawca  SGS 

oświadczył, że Pani J. M. O. w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert zdobyła 

doświadczenie  w  sprawowaniu  nadzoru  przyrodniczego  podczas  realizacji  m.in.  inwestycji  pn. 

Rozbudowa  DW  nr  653  na  odcinku  Suwałki  -  Sejny  na  obszarze  Wigierskiego  Parku  Narodowego. 

Zgodnie  z  oświadczeniem  zawartym  w  wykazie  zadanie  to  dotyczyło  drogi  o  długości  25  km  i 

zrealizowane  zosta

ło  na  rzecz  Podlaskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Białymstoku.  Realizacja 

przedmiotowej inwestycji miała miejsce w latach 2014-2015. 

Z  informacji  posiadanych  przez 

odwołującego  wynika,  że  w  okresie  wskazanym  przez  wykonawcę 

SGS 

w  formularzu  Potencjał  kadrowy  tj.  w  latach  2014-2015  na  rzecz  Podlaskiego  Zarządu  Dróg 

Wojewódzkich  realizowana  była  inwestycja  obejmująca  swoim  zakresem  rozbudowę  drogi 

wojewódzkiej nr 653 pn. Nadzór inwestorski na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi . wojewódzkiej Nr 

653  wraz  z  d

rogowymi  obiektami  inżynierskimi  i  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  na  odcinku 

Suwałki  -  Smolany  Dąb  od  km  35+548,00  do  km  50+420,00.  Już  z  samej  nazwy  zadania  według 

odwołującego wynika więc, że zadanie to dotyczyło drogi o długości 14,872 km, a nie jak oświadczył 

wykonawca SGS - 25 km. 

Ponownie 

zdaniem odwołującego zachodzi sprzeczność pomiędzy stanem faktycznym a informacjami 

przedstawionymi przez w

ykonawcę w formularzu Potencjał kadrowy. Odmienna od stanu faktycznego 

jest  długość  nadzorowanego  odcinka  drogi,  a  więc  informacja  mająca  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania.  Zamawiający  wyraźnie  określił  minimalną  długość  odcinka,  a  wykonawca  SGS 

oświadczając, że zadanie dotyczy odcinka drogi o długości 25 km wprowadził  zamawiającego w błąd 

przez  podanie  ni

eprawdziwej  informacji,  która  miała  potwierdzić  spełnianie  warunku  udziału  w 

postępowaniu. Tym samym ziściły się przesłanki co najmniej art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy. 

Jako  d

owód  odwołujący  powołał:  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  dla  zadania  pn. 

Nadzór inwestorski na zadaniu: „Budowa  i rozbudowa drogi  wojewódzkiej Nr 653  wraz  z drogowymi 

obiektami ' inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Suwałki - Smolany Dąb od 

km 35+548,00 do km 50+420,00"pkt III Opis Przedmiotu Zamówienia 

Podsumowując odwołujący stwierdził, że działania SGS wypełniają przesłanki określone w art. 24 ust. 

1 pkt. 17) lub 16) ustawy. Informacje złożone  zamawiającemu, mające weryfikować spełnianie przez 

SGS 

warunku  udziału  w  postępowaniu  nie  odpowiadają  prawdzie,  co  powinno  skutkować 

wykluczeniem tego wykonawcy. 

Nie  może  być  wątpliwości,  że  działanie  SGS  w  zakresie  przedstawianych  informacji  dotyczących 

wiedzy i doświadczenia osób wskazanych do pełnienia funkcji Eksperta Nadzoru ds. automatyki oraz 

Eksperta Na

dzoru Przyrodniczego (doświadczenie przy realizacji zadania Rozbudowa DW nr 653 na 

odcinku Suwałki - Sejny) wypełniają znamiona co najmniej lekkomyślności i niedbalstwa, informacje te 


wprowadzają  w  błąd  zamawiającego oraz mogą mieć istotny  wpływ na  decyzje  podejmowane  przez 

niego w p

ostępowaniu. 

Zdaniem  odwołującego  art.  24  ust.  1  pkt.  17)  ustawy  nakazuje  wykluczenie  wykonawcy  gdy 

wprowadził  on  w  błąd  zamawiającego  nawet  w  wyniku  zachowania  nieumyślnego  (lekkomyślność, 

niedbalstwo) w przeciwieństwie do dyspozycji pkt 16) wskazującego na konieczność zajścia celowego 

działania wykonawcy zmierzającego do wprowadzenie w błąd lub rażącego niedbalstwa wywołującego 

ten sam skutek. 

Przepis art. 24 ust. 1 pkt. 17) ma zastosowanie nawet gdy wykonawca wprowadził zamawiającego w 

błąd  nie  mając  takiego  zamiaru  a  poprzez  niedochowanie  należytej  staranności  (niedbalstwa)  czy 

lekkomyślności.  W  ocenie  odwołującego  trzeba  pamiętać,  że  ocena  czynności  wykonawcy  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  dokonuje  się  z  zastosowaniem  przepisów 

Kodeksu cywilnego, co wynika z art. 14 Pzp. Zgodnie zaś z art. 355 § 1 Kodeksu cywilnego dłużnik 

zobowiązany  jest  do  staranności  ogólnie  wymaganej  w  stosunkach  danego  rodzaju  (należyta 

staranność),  przez  którą  rozumie  się  określony  sposób  postępowania,  mający  doprowadzić  do 

spełnienia  świadczenia,  pewien  model  czy  wzorzec  postępowania.  Dodatkowo,  w  stosunku  do 

profesjonalistów  miernik  ten  ulega  podwyższeniu,  gdyż  należytą  staranność  dłużnika  w  zakresie 

prowadzonej  przez  niego  działalności  gospodarczej  określa  się  przy  uwzględnieniu  zawodowego 

charakteru  tej  działalności,  co  skutkuje  uzasadnionym  zwiększeniem  oczekiwania  co  do  wiedzy, 

skrupulatności i rzetelności podmiotu prowadzącego taką działalność. Takim profesjonalistą jest także 

w

ykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Wzorzec  należytej  staranności 

nakłada  na  takiego  wykonawcę  miedzy  innymi  obowiązek  upewnienia  się  (sprawdzenia)  czy 

deklarowany  w  składanych  w  ramach  postępowania  przetargowego  oświadczeniach/dokumentach 

stan  faktyczny  jest  prawdziwy  (odpowiada  rzeczywistości).  Na  ich  podstawie  bowiem  Zamawiający 

dokonuje oceny wykonawcy, w tym oceny spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu i 

maja one wpływ na decyzje zamawiającego (tak KIO w wyroku z dnia 7 marca 2019 r. sygn. akt KIO 

Wykonawca  SGS 

niewątpliwie  podał  nieprawdziwe  informacje  co  do  doświadczenia  osób  mających 

pełnić funkcje: 

Eksperta Nadzoru ds. automatyki wskazując na jego doświadczenie nabyte podczas pełnienia funkcji 

Insp

ektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  gdy  w  rzeczywistości  był  on  Ekspertem  Nadzoru  Robót  w 

zakresie automatyki i sterowania; 

Eksperta Nadzoru Przyrodniczego wskazując na inną (większą) długość inwestycji niż rzeczywista. 

Charakter  przedmiotowych  informacji  w  o

cenie  odwołującego  powoduje  że  miały  one  wpływ  na 

decyzje 

zamawiającego oraz-jeżeli chodzi o informacje dotyczące Eksperta Nadzoru Przyrodniczego - 

wprowadziły go w błąd, gdyż między innymi na ich podstawie zamawiający stwierdził, że wykonawca 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Jednocześnie  odwołujący  wskazał,  że  fakt  dostrzeżenia 

przez 

zamawiającego  nieprawdziwej  informacji  co  do  doświadczenia  p.  K.  W.,  nie  zmienia 

odpowiedzialności  wykonawcy  za  podanie  takiej  informacji,  ani  też  nie  znosi  obowiązku 

zamawiającego  do  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  (tak  m.in.:  wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej z 28.06.2019 r. sygn. akt KIO 1139/19, z 14.10.2019 r. sygn. akt KIO 1139/19). 


O

dwołujący wskazał, że kwestia wykluczania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy 

w odniesieniu do wskazania przy doświadczeniu osób wskazanych do realizacji zamówienia informacji 

nie mających potwierdzenia w rzeczywistości była już badana przez Krajową Izbę Odwoławczą. KIO 

uznawała  za  prawidłową  czynność  wykluczenia  wykonawców,  którzy  wprowadzili  w  błąd 

zamawiającego, co znalazło swoje potwierdzenie m. in. w następujących wyrokach: 

- Wyrok z dnia 13 lutego 2018 roku, sygn. akt: KIO 185/18 

- Wyrok z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt: KIO 380/18 

Reasumując,  SGS  złożyło  zamawiającemu  formularz  Potencjał  kadrowy  wskazując  nieprawdziwe 

informacje,  co  wskazuje  na  rażące  niedbalstwo  i  lekkomyślność  tudzież  na  celowe  działanie 

zmierzające  do  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd.  W  związku  z  powyższym,  odwołujący 

wskazuje,  że  wobec  ww.  osób  podano  w  ofercie  informacje  nieprawdziwe  mogące  wprowadzić 

zamawiającego w błąd. Powyższe stanowi podstawę wykluczenia SGS z postępowania. 

Niezależnie od tych okoliczności odwołujący wskazał, że zgodnie z rozdziałem IX ust. 4 pkt. II ppkt. 2) 

SIWZ 

o  zamówienie  mogą  się  ubiegać  wykonawcy  między  innymi  spełniający  warunek  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  zdolności technicznych i  zawodowych  w  zakresie dysponowania* osobami 

zdolnymi 

do 

wykonania 

zamówienia, 

posiadającymi 

niezbędne 

do 

jego 

wykonania 

wykształcenie/kwalifikacje  zawodowe/doświadczenie,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu 

zamówienia; Jedną z osób wymaganych przez zamawiającego jest: 

(...)  Inspektor  Nadzoru  Robót  Technologicznych  -  posiadający  łącznie  następujące  kwalifikacje  i 

doświadczenie: 

a) Uprawnienia budowlane, o k

tórych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 

2019 r, w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  831)  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane 

wydane  na  podstawie  uprzednio  obowiązujących  przepisów  prawa,  lub  odpowiednich  przepisów 

obowiązujących  na  terenie  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 

uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2ze  zm.)  lub  zamierzający  świadczyć  usługi  transgraniczne  w  rozumieniu  przepisów  tej  ustawy 

oraz  art.  20a  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów  oraz 

inżynierów  budownictwa  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1725ze  zm.)  zwane  dalej  „Uprawnieniami 

budowlanymi",  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w 

zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i 

kanalizacyjnych,  oraz  wpis  na  listę  członków  właściwej  izby  samorządu  zawodowego  (w  przypadku 

gdy  dana  osoba  posiada  uprawnienia  budowlane  wydane  na  podstawie  innej  podstawy  prawnej  niż 

aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymagał, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do 

kierowania  robotami  budowlanymi  bez 

ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci 

gazowych), 

b) 

Zdobyte  w  ciągu  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  doświadczenie  w 

kierowaniu  robotami  (na  stanowisku  Kierownik  Budowy  lub  Kierownika  Robót)  podczas  realizacji 


zam

ówienia polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie stalowego rurociągu do przesyłu 

paliw płynnych lub gazowych o długości co najmniej 10 km lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego 

(na  stanowisku  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego)  na  zamówieniu  polegającym  na  budowie  lub 

przebudowie lub remoncie stalowego rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych o długości 

co najmniej 10 km. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust  1.  Ustawy,  w  dniu  03  grudnia  2019r.  SGS 

złożył 

zamawiającemu  załącznik  Potencjał  Kadrowy  wskazując  na  stanowisko  Inspektora  Nadzoru  Robót 

Technologicznych  panią  M.  S.  .  W  treści  wykazu,  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu, wykonawca SGS, wskazał przy doświadczeniu pani M. - S. pełnienie funkcji Inspektora 

Nadzoru  Inwestorskiego  przy  realizacji  nadzoru  inwestorskiego  dla  zadania  pn.  Nadzór  inwestorki, 

przyrodniczy  i  zarządzanie  realizacją  Inwestycji  pn.  "Budowa  gazociągu  DN  1000,  MOP  8,4  MPa-

Pogórska  Wola  -  Tworzeń  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą",  polegającym  na  budowie  stalowego 

rurociągu  do  przesyłu  paliw  gazowych  o  długości  168  km.  Zadanie  to  zostało  zrealizowane  przez 

Panią  M.  S.  na  rzecz  zamawiającego  -  Operatora  Gazociągów  Przesyłowych  GAZ-SYSTEM  S.A.  w 

okresie od 11.07.2018r, do 05.04.2019r. 

W  Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia  zamawiający  wyraźnie  wskazał,  że  w  powyższym 

zakresie wymagane jest wykazanie się doświadczeniem na zamówieniu polegającym na budowie lub 

przebudowie tub remoncie stalowego rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych o długości 

co najmniej 10 km. Roboty Budowlane na wykonawstwo gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń zawarte 

zostały dopiero w lipcu 2019 r., a więc 3 miesiące po zakończeniu pełnienia przez panią M. S. funkcji 

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Tym  samym,  Pani  M.  S. 

nie  zdążyła  nabyć  wymaganego przez 

zamawiającego  doświadczenia,  które  zostało  dokładnie  opisane  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia.  Sam  fakt  zgłoszenia  Pani  S.  na  stanowisko  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  na 

kontrakcie,  na  którym  nie  rozpoczęto  jeszcze  robót  budowlanych  nie  może  potwierdzać  posiadania 

wymaganego  doświadczenia  w  nadzorowaniu  robót.  Tym  samym  Pani  M.  S.  nie  spełnia  warunków 

udziału w postępowaniu. 

Jako  d

owód  odwołujący  powołał:  Wydruk  ze  strony  zamawiającego  Operatora  Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informujący o podpisaniu umów na budowę gazociągu Podgórska 

Wota-

Tworzeń 

Nadto  odwołujący  podniósł,  że  zgodnie  z  rozdziałem  IX  ust.  4  pkt.  I  ppkt.  14)  SIWZ  o  zamówienie 

mogą się ubiegać wykonawcy między innymi spełniający warunek udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności  technicznych  i  zawodowych  w  zakresie  dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia, 

posiadającymi 

niezbędne 

do 

jego 

wykonania 

wykształcenie/kwalifikacje 

zawodowe/doświadczenie,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia.  Jedną  z  osób 

wymaganych, przez 

zamawiającego jest: 

(...)  Ekspert  Nadzoru  Przyrodniczego  - 

posiadającym  łącznie  następujące  wykształcenie  i 

doświadczenie: 

c) 

Wykształcenie wyższe w dziedzinie ochrony przyrody łub pokrewnej (przez pokrewne wykształcenie 

Zamawiający  rozumie  wykształcenie  w  zakresie  nauk  biologicznych  lub  leśnych  lub  rolniczych  lub 

nauk o ziemi), 


d) 

Zdobyte w ciągu ostatnich 10 łat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie zawodowe, 

polegające na sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów przyrodniczych, w tym co najmniej jednego 

nadzoru przyrodniczego dla obiektu liniowego, o długości co najmniej 20 km. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust  1.  ustawy,  w  dniu  03  grudnia  2019r.  SGS 

złożył 

zamawiającemu Wykaz osób wskazując na stanowisko Eksperta Nadzoru Przyrodniczego Panią J. M. 

O. . Na potwierd

zenie wymaganego doświadczenia wykonawca SGS Polska Sp. z o.o. oświadczył, że 

Pani J. M. O. 

w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie 

w  sprawowaniu  nadzoru  przyrodniczego  podczas  realizacji  inwestycji  pn.:  Budowa  S8  Radzymin-

Wyszków  wraz  z  obwodnicą  Wyszkowa  na  rzecz  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad. 

Zgodnie  z 

informacją  przedstawioną  przez  wykonawcę  SGS  w  formularzu  Potencjał  kadrowy 

realizacja przedmiotowej inwestycji miała miejsce w latach 2006-2008. Tym samym wykonawca SGS 

Polska  Sp.  z  o.o.  nie  pot

wierdził  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  osoby 

wskazanej  do.  pełnienia,  funkcji  Eksperta  nadzoru  przyrodniczego,  gdyż  wskazane  w-  wykazie 

Potencjał kadrowy zadanie ukończone zostało w terminie wykraczającym poza wymagane ostatnie 10 

la

t  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Składanie  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu  miało 

miejsce 30 sier

pnia 2019 r., w związku z czym wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału  w  postępowaniu  winni  przedstawić  doświadczenie  zdobyte  w  okresie  od  08.2009r.  do 

08.2019r. 

Bi

orąc  pod  uwagę  powyższe,  odwołujący  stwierdził,  że  wykonawca  SGS  nie  wykazał  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie opisanym. 

W przypadku uznania prze

z Izbę, że SGS nie podlega wykluczeniu zgodnie z argumentacją wskazaną 

powyżej, odwołujący wskazał na konieczność wezwania tego wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 

ustawy 

do  złożenia  wyjaśnień/uzupełnień  czy  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  osoby  wskazanej  do  pełnienia  funkcji  Eksperta 

Nadzoru Przyrodniczego oraz Inspektora Nadzoru Robót Technologicznych. 

W dniu 21 stycznia 2020r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania.  

W  dniu  23  stycznia  2020r.  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosił  swój 

udział  wykonawca  SGS  wnosząc  o  oddalenie  odwołania.  Wskazał,  że  posiada  interes  w 

rozstrzygnięciu  na  korzyść  zamawiającego,  gdyż  zamawiający  wybrał  jego  ofertę  jako 

najkorzystniejszą, jednak w skutek odwołania wybór ten został podważony i uwzględnienie odwołania 

może  uniemożliwić  wykonawcy  SGS  uzyskanie  zamówienia.  Zgłoszenie  zostało  wniesione  przez 

pełnomocnika  działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  21  stycznia  2020r.  udzielonego 

przez  członka  zarządu  ujawnionego  w  KRS  i  upoważnionego  do  samodzielnej  reprezentacji.  Kopia 

zgłoszenia została przekazana stronom w dniu 23 stycznia 2020r.  

Przystępujący  złożył  pisemne  stanowisko  wnosząc  o  przeprowadzenie  dowodu  z  następujących 

dokumentów: 

Zakres obowiązków z umowy Pana K. W. 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (po  zmianie  Il  z  dnia  05.09.2013r.)  przetarg 


nieograniczony  o  wartości  zamówienia  przekraczającej  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  styczni

a  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z 

2013r.,  poz.  907),  Zadanie  2 

—  Nadzór  inwestorski  na  zadaniu  „Budowa  i  rozbudowa  drogi 

wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną 

na odcinku Suwałki - Smolany Dąb od km 35+548 do km 50+420”. 

Fragment umowy z dnia 11.07.2018 r. pomiędzy SGS Polska Sp. z o.o. a Operatorem Gazociągów 

Przesyłowych  GAZ-SYSTEM  S.A.  na  „Usługi  nadzoru  inwestorskiego,  przyrodniczego  i  zarządzanie 

realizacją inwestycji pn: Budowa gazociągu DNIOOO MOP 8,4 MPa Pogórska Wola-Tworzeń wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą”  

Pismo  Zamawiającego  z  dnia  10.07.2018  z  akceptacją  Pani  M.  S.  na  stanowisko  inspektora 

nadzoru robót technologicznych A. 

Fragment  dzienników  budowy  gazociągu  Pogórska  Wola-Tworzeń  TOM  Il  2019  r.  wydany  dnia 

08.01.2019 oraz Dziennika budowy nr 1 2018 wydany dnia 05.12.2018 r. 

Przystępujący  SGS  wskazał,  że  zarzuty  odwołania  nie  znajdują  potwierdzenia  w  stanie  faktycznym 

niniejszej sprawy, zatem samo odwo

łanie nie zasługuje na uwzględnienie i należy je oddalić w całości. 

Odnośnie żądania wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 16 i 17 ustawy, przystępujący podniósł, 

że  jeśli  chodzi  o  Pana  K.  W.,  to  przepisy  dotyczące  samodzielnych  funkcji  technicznych  w 

budownictwie, określone w przepisach ustawy Prawo budowlane, nie przewidują samodzielnej funkcji 

technicznej w „branży automatyki”. 

Wykonawca  nie miał możliwości ingerencji  w  treść formularza, który narzucał nazwę odpowiedniego 

stanowiska  (w  kol

umnie „doświadczenie  zawodowe”). Zamawiający  w  przedmiotowym postępowaniu 

przygotował  formatkę  wykazu  potencjał  kadrowy”  w  taki  sposób,  że  nie  można  było  oświadczyć,  że 

osoba zdobyła doświadczenie na stanowisku eksperta nadzoru, gdyż formatka narzucała stanowisko 

inspektora nadzoru. 

Przystępujący  SGS  nie  zgodził  się  za  zarzutem,  że  „celowo  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd”, 

bowiem 

wskazał  doświadczenie  kandydata  zdobyte  na  zadaniu  realizowanym  uprzednio  przez 

Zamawiającego.  Zatem  przeciwnie,  wskazując  takie  zadanie,  przystępujący  SGS  umożliwił 

z

amawiającemu  pełną  weryfikację  przedstawionych  danych/  informacji.  zamawiający  miał  bowiem 

pełną wiedzę na temat zakresu czynności i obowiązków wykonywanych przez daną osobę. 

W tym miejscu przyst

ępujący podał brzmienie art. 24 ust 1 pkt 16 i 17 ustawy.  

Przystępujący  podniósł,  że  zamawiający  jako  podmiot  dla  którego  było  realizowane  zamówienie 

mające potwierdzić doświadczenie zawodowe przedstawionej osoby, miał pełną wiedzę co do zakresu 

udziału  i  funkcji  p.  W.  w  ramach  przywołanej  inwestycji  nie  sposób  więc  w  ogóle  rozpatrywać 

przypadku  Pana  W. 

w  kontekście  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  tudzież  przedstawienia 

inf

ormacji  wprowadzających  w  błąd  zamawiającego.  Nie  sposób  również,  zdaniem  przystępującego 

SGS, 

skutecznie  bronić  zarzutu  „celowego  wprowadzania  zamawiającego  w  błąd”,  jeśli  wykonawca 

przedstawia informacje, które zamawiający zna i jest w stanie zweryfikować niejako „z urzędu”  

Powyższe stanowisko potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 lipca 2019r. sygn. akt 

Na  gruncie  przedmiotowej  sprawy  na  uwagę  zasługuje  również  pogląd  wyrażony  przez 

Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z 5 lipca 2019r. (KIO 1151/19). 


W  ocenie 

przystępującego  SGS,  zaproponowana  pierwotnie  kandydatura  p.  K.  W.  spełniania 

wymagania  SIWZ,  bowiem  wobec  braku  wyodrębnienia  branży  „automatyka”  w  istniejących 

kategoriach uprawnień budowlanych (zgodnie z Prawem budowlanym), obowiązki inspektora nadzoru 

są takie same jak dla stanowiska określanego jako „ekspert”. 

Z  praktycznego  punktu  widzenia  obowiązki  pełnione  przez  eksperta  niczym  nie  różnią  się  od 

obowiązków inspektora, nazewnictwo stanowiska wynika jedynie z faktu, że w branży automatyki nie 

istnieją uprawnienia budowlane i dlatego GAZ-SYSTEM taką nazwę dla tego stanowiska przewidział. 

W  SIWZ  dla  przedmiotowego  zamówienia  zresztą  (jak  również  innych  zamówień  realizowanych 

aktualnie  przez  GAZ-

SYSTEM)  próżno  szukać  stanowiska  inspektora  nadzoru  branży  automatyki. 

Wynika  to  z  faktu,  że  w  praktyce  osoba  na  stanowisku  eksperta  nadzoru  pełni  funkcję  inspektora 

nadzoru  w  tej  branży,  a  jej  obowiązki  w  niczym  nie  odbiegają  od  obowiązków  inspektorów  innych 

branż. 

W załączeniu jako dowód nr 1 przystępujący SGS złożył zakres obowiązków z umowy Pana K. W. . 

Przy

stępujący  SGS  zacytował  treść  wezwania  skierowanego  przez  zamawiającego  i  stwierdził,  że 

m

ając  na  względzie,  że  weryfikacja  zamawiającego  doprowadziła  go  do  przekonania,  że 

zaproponowany  kandydat  nie  spełnia  wymagań  SIWZ,  zatem  stosownie  do  przepisów  ustawy 

w

ykonawca SGS Polska przedstawił nową kandydaturę, która została przyjęta. Próba przekonywania 

z

amawiającego  o  słuszności  „swoich  racji”  stanowiłaby  w  ocenie  przystępującego  niczym 

nieuzasadnioną  polemikę,  która  jedynie  wpłynęłaby  na  długość  postępowania.  Nie  sposób  jednak 

dopatrzeć się w działaniu zamawiającego błędów czy też naruszeń przepisów ustawy. 

W tym przypadku z

amawiający jednoznacznie wskazał, że życzy sobie albo wskazania innej inwestycji 

Pana  W. 

na  której  pełnił  on  funkcję  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  albo  uzupełnienia  wykazu 

poprzez wskazanie innej osoby na to stanowisko. Z dale

ko posuniętej ostrożności więc przystępujący 

dysponując Panem W. wskazał go jako zamianę na to stanowisko. 

W  przedmiotowej  sprawie

,  w  ocenie  przystępującego,  nie  ma  zatem  możliwości  skutecznego 

wykluczenia wykonawcy na podstawie przepis

ów ustawy. Jak wynika z treści cytowanego orzeczenia 

ustalenie z

amawiającego nie mogło prowadzić do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 

pkt  16  i  17,  czego  d

omaga  się  odwołujący  się,  a  wobec  wskazania  innej  osoby  do  pełnienia  funkcji 

Eksperta nadzoru ds. automatyki 

— brak również podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie 

innych przepisów, w tym art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. 

Jeśli chodzi o doświadczenie Pani J. O.- w pierwszej kolejności przystępujący stwierdził, że nie może 

w tym przypadku być mowy o jakimkolwiek wprowadzeniu w błąd. 

Odnosząc  się  do  zarzutów  dot.  doświadczenia  p.  J.  O.,  wskazanej  do  pełnienia  funkcji  eksperta 

nadzor

u przyrodniczego wskazał, że nie ma podstaw do kwestionowania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu przez ww. osobę w uwagi na następujące okoliczności: 

Zamawiający określił następujące wymagania dla osoby mającej pełnić funkcję na stanowisku Ekspert 

Nadzoru Przyrodniczego”  

a) 

Wykształcenie wyższe w dziedzinie ochrony przyrody lub pokrewnej (przez pokrewne wykształcenie 

Zamawiający  rozumie  wykształcenie  w  zakresie  nauk  biologicznych  lub  leśnych  lub  rolniczych  lub 

nauk o ziemi), 


b) 

Zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie zawodowe, 

polegające na sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów przyrodniczych, w tym co najmniej jednego 

nadzoru przyrodniczego dot. obiektu liniowego, o długości co najmniej 20 km. 

Odwołujący  się  kwestionując  doświadczenie  przy  realizacji  zamówienia  „Zadanie  2  —  Nadzór 

inwestorski na zadaniu Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami 

inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Suwałki - Smolany Dąb od km 35+548 

do km 50+420”, odwołuje się do nieaktualnej (przed zmianą) treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Do  odwołania  dołączono  bowiem  kopię  SIWZ  po  I 

zmianie,  jaka  miała  miejsce  w  lipcu  2013r.  Odwołującemu  umknęło  jednak,  że  SIWZ  została 

zmieniona po raz kolejny we wrześniu 2013r. Zmiana ta dotyczyła rozszerzenia zakresu zamówienia o 

pełnienie nadzoru nad budową kolejnego obiektu liniowego — kanału technologicznego o długości 25 

300 km. 

Zarzuty odwołującego się są, w ocenie przystępującego, w tym zakresie oparte na nieaktualnej treści 

dokumentów, co ma wywrzeć „wrażenie” słuszności jego twierdzeń. 

Po zmianie SIWZ we wrześniu 2013r., zamówienie obejmowało, m.in.. 

„2.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: 

Budowę  i  rozbudowę  drogi  wojewódzkiej  Nr  653  wraz  z  drogowymi  obiektami  inżynierskimi  i 

niezbędną  infrastrukturą  techniczną  na  odcinku  Suwałki  -  Smolany  Dąb".  Zakres  robót  obejmuje 

odcinek od km 35+548,00 do k

m 50+420,00 (nadzór nad robotami budowlanymi) oraz na odcinku od 

km 35+548,00 do km 60+848,50 (nadzór nad budową kanału technologicznego). 

2.2  Parametry  charakterystyczne  inwestycji:  długość  przebudowanej  drogi  wojewódzkiej  -  długość 

przebudowanej drogi wo

jewódzkiej 14,872 km. 

długość budowy kanału technologicznego 25,300 km 

2.3 Zamówieniem usługi — pełnieniem nadzoru inwestorskiego - objęte zostaną: 

roboty  budowlane  na  rozbudowywanym  odcinku  drogi  wojewódzkiej  Nr  653  na  odcinku:  Suwałki 

Smolany Dąb od km 35+548 do km 50+420 

roboty budowlane związane z budową kanału technologicznego na drodze wojewódzkiej Nr 653 na 

odcinku: Suwałki — Seiny od km 35+548,00 do km 60+848,50 

1)  Wykonanie  kanału  technologicznego  wzdłuż  rozbudowywanej  drogi  wojewódzkiej  nr  653  od  km 

35+548,00 do km 60+848,50 tj.: 

a) w terenie zabudowanym: 

- budowa kanalizacji 2-otworowej z rur HDPE 110/3,7 wraz ze studniami 

b) w terenie niezabudowanym: 

budowa rurociągu kablowego 4-rurowego z rur HDPE 40/3,7 wraz ze studniami 

Zgodnie  z  defin

icją  zawartą  w  przepisach  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  prawo  budowlane  Art.  3. 

(Definicje) 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

3a)  2  obiekcie  liniowym  - 

należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany,  którego  charakterystycznym 

parametrem  jest  długość,  w  szczególności  droga  wraz  ze  zjazdami,  linia  kolejowa,  wodociąg,  kanał  

gazociąg,  ciepłociąg,  rurociąg,  linia  i  trakcja  elektroenergetyczna,  linia  kablowa  nadziemna  i, 


umieszczona  bezpośrednio  w  ziemi,  podziemna,  wał  przeciwpowodziowy  oraz  kanalizacja  kablowa, 

przy  czym  kable  w  niej  zainstalowane  oraz  kable  zainstalowane  w  kanale  technologicznym  nie 

stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego; 

Jako dowód nr 2 , w załączeniu przystępujący SGS przekazał SIWZ (po zmianie Il) dla postępowania 

na 

nadzór inwestorski przy „ Budowie i rozbudowie DW 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi 

i  niezbędną  infrastruktura  techniczną  na  odcinku  Suwałki-  Smolany  Dąb,  z  którego  wynika 

jednoznacznie,  że  na  odcinku  Suwałki-Seiny  (od  km  35  +  548,00  do  km  60+848  50)  w  ramach 

przedmiotowego  zamówienia  budowany  był  kanał  technologiczny,  będący  obiektem  liniowym  o 

długości ponad 25 km. 

Powyższe jednoznacznie w ocenie przystępującego SGS dowodzi, że: 

a) 

doświadczenie  p.  J.  O.  spełnia  wymagania  zamawiającego,  bowiem  obejmuje  swoim  zakresem 

sprawowanie nadzoru przyrodniczego dot. obiektu liniowego, o długości co najmniej 20 km. 

b) 

powyższa okoliczność mogła zostać ustalona w toku sprawdzania ofert przez zamawiającego i nie 

wymagała dodatkowego wezwania wykonawcy SGS; do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. 

Przystępujący SGS uważa, że w żadnej mierze nie wypełniły się przesłanki określone w art. 24 ust. 1 

pkt. 17 lub 16 ustawy. Informacje złożone zamawiającemu potwierdziły spełnienie przez SGS Polska 

sp. z o

.o. warunków udziałów w postępowaniu, co doprowadziło zamawiającego do słusznej decyzji o 

wyborze oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu. 

Przystępujący  wskazał,  że  jeśli  chodzi  o  doświadczenie  Pani  M.  S.  —  jako  dowód  nr  3  przedstawił 

fragment  umowy  z  dnia  11.07.2018  r.  zawartej  z  GAZ-

SYSTEM  na  „Usługi  nadzoru  inwestorskiego, 

przyrodniczego  i  zarzadzanie  realizacją  inwestycji  pn:  Budowa  gazociągu  DN1000  MOP  8,4  MPa 

Pogórska Wola-Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą”  

W  drugiej 

kolejności,  przedstawił  pismo  z  akceptacją  Pani  M.  S.  przez  GAZ  SYSTEM  (dowód  nr  4) 

oraz wpisy do dziennika budowy (dowód nr 5), z których wynika, że Pani M. S. przejęła obowiązki na 

budowie w dniu 05.12.2018 r dla zadania nr 4 i w dniu 21.12.2018 r dla zadania nr 3. 

Nieprawdą  jest  więc  w  ocenie  przystępującego,  jak  twierdzi  odwołujący,  że  nie  rozpoczęto  robót 

budowlanych na tym kontrakcie przed lipcem 2019 roku. 

Nie  ma  to  jednak  dużego  znaczenia  dla  sprawy,  z  uwagi  na  fakt  iż  umowa  na  nadzór  została 

podpisana  w  dniu  11.07.2018  roku  i  Pani  M.  S.  jest  od  tej  daty  inspektorem  nadzoru  na  tym 

kontrakcie. 

Zamawiający  w  SIWZ  wymagał  doświadczenia  cyt:  „w  wykonywaniu  nadzoru  inwestorskiego  na 

zamówieniu polegającym na budowie lub przebudowie lub remoncie stalowego rurociągu do przesyłu 

paliw płynnych lub gazowych”. 

Niezaprzeczalnym 

dla przystępującego jest fakt, że Pani S. wykonywała nadzór inwestorski na takim 

zamówieniu  od  dnia  11.07.2018,  czyli  od  dnia  podpisania  umowy  pomiędzy  SGS  Polska  a  GAZ-

SYSTEM. 

Przystępujący  może  przedstawić  potwierdzenie  rozliczenia  dniówek  Pani  M.  za  łącznie  ponad  9 

miesięcy pełnienia funkcji inspektora nadzoru (od 07.2018 do 04.2019). 

Działania  przystępującego  SGS  w  jego  ocenie  w  żadnej  mierze  nie  wypełniły  więc  przesłanek 

określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy. Informacje złożone zamawiającemu potwierdziły spełnienie 


przez SGS Polska sp. z o.o. warunków udziałów w postępowaniu. 

Jeśli chodzi o doświadczenie Pani J. O. na budowie drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków (2006-

2008)  to  z

amawiający  miał  obowiązek  w  tej  sytuacji  wezwać  przystępującego  do  wyjaśnień  / 

uzupełnień  oferty  i  przedstawienia  innego  doświadczenia  Pani  O.  z  ostatnich  10  lat,  które  spełnia 

wymagania SIWZ. Przystępujący nie był w sprawie tej osoby wzywany ani razu do wyjaśnień. 

Przystępujący  zapewnił,  że  Pani  O.  posiada  stosowne  doświadczenie  z  ostatnich  10  lat-  inne  niż 

wskazane w ofercie. 

Zamawiający  oświadczył  na  posiedzeniu,  iż  częściowo  uwzględnia  zarzuty  odwołania,  tj.  w 

zakresie zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 w zw. Z art. 7 ust. 1 i ust. 3 (zarzut ewentualny), tj. 

iż  osoba  wskazana  na  stanowisko  eksperta  nadzoru  przyrodniczego  (J.  M.  O.)  w  zakresie 

wykazan

ego  doświadczenia  dotyczącego  trasy  Radzymin-Wyszków  nie  spełnia  wymagań 

zamawiającego  co  do  czasu  okresu  pochodzenie  doświadczenia  –  doświadczanie  jest 

wcześniejsze  niż  określony  termin  dziesięciu  lat.  W  tym  zakresie  zamawiający  widzi 

podstawę  do  wezwania  wykonawcy  SGS  Polska  do  uzupełnienia.  W  pozostałym  zakresie 

wnosi o oddalenie odwołania. 

Przystępujący nie wniósł sprzeciwu.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz w brzmieniu ustalonym w dniu 30 lipca 

2019r. wraz załącznikami – nr 6 i 7, ofertę wykonawcy SGS, wezwania do tego wykonawcy kierowane 

w  trybie  art.  26  ust.  1  i  3  oraz  udzielone  odpowiedzi  wraz  z  załącznikami,  dowody  dołączone  do 

odwołania i pisma przystępującego z dnia 30 stycznia 2020r. .  

W oparciu o dopuszczony materiał dowodowy Izba ustaliła, co następuje: 

W rozdziale IX. 

Zamawiający zawarł opis warunków udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

– pkt 23) ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy. 

Potwierdzą  posiadanie  środków  finansowych  lub  zdolności  kredytowej  na  kwotę  nie  mniejszą  niż 

2.700.000,00 złotych (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych).  

W okresie ostatnich  pięciu lat  przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  zrealizowali  co  najmniej  jedno  zamówienie  polegające  na 

wykonywaniu nadzoru inwe

storskiego obejmującego co najmniej branżę technologiczną, nad budową 

lub  przebudową  co  najmniej  20  km  odcinka  stalowego  rurociągu  do  przesyłu  paliw  płynnych  lub 

gazowych, o ciśnieniu powyżej MOP 1,6 MPa.  

Za branżę technologiczną zamawiający uznaję branżę, która obejmuje swoim zakresem, co najmniej 

spawanie i ułożenie w wykopie stalowego rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych. 


Dysponują  lub  będą  dysponować  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  które  będą 

uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  posiadającymi  niezbędne  do  jego  wykonania  wykształcenie,  

kwalifikacje zawodowe i/lub doświadczenie, w tym: 

I. 

Zespół 1 dla Zadania 1: 

Inspektorem Nadzoru Robót Technologicznych A - posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i 

doświadczenie: 

a) Up

rawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 

2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  831)  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane 

wydane  na  podstawie  uprzednio  obowiązujących  przepisów  prawa,  lub  odpowiednich  przepisów 

obowiązujących  na  terenie  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 

uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia  2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2272  ze  zm.)  lub 

zamierzający  świadczyć  usługi  transgraniczne  w  rozumieniu  przepisów  tej  ustawy 

oraz  art.  20a  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów  oraz 

inżynierów  budownictwa  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1725  ze  zm.)  zwane  dalej  „Uprawnieniami 

b

udowlanymi”,  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w 

zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i 

kanalizacyjnych,  oraz  wpis  na  listę  członków  właściwej  izby  samorządu  zawodowego  (w  przypadku 

gdy  dana  osoba  posiada  uprawnienia  budowlane  wydane  na  podstawie  innej  podstawy  prawnej  niż 

aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do 

kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci 

gazowych), 

b) 

Zdobyte  w  ciągu  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  doświadczenie  w 

kierowaniu  robotami  (na  stanowisku  Kierownik  Budowy  lub  Kierownika  Robót)  podczas  realizacji 

zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie stalowego rurociągu do przesyłu 

paliw płynnych lub gazowych o długości co najmniej 10 km lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego 

(na  stanowisku  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego)  na  zamówieniu  polegającym  na  budowie  lub 

przebudowie lub remoncie stalowego rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych o długości 

co najmniej 10 km. 

13) Ekspertem Nadzoru ds. automatyki - 

posiadającym następujące doświadczenie: 

Zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie w kierowaniu 

robotami branży  automatyki lub sterowania podczas realizacji  zamówienia polegającego na budowie 

lub  przebudowie  lub  remoncie  obiektu  sieci  gazowej  (wyłącznie  gazociąg  lub  stacja  gazowa  lub 

tłocznia gazu lub magazyn gazu); lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego (na stanowisku Inspektora 

Nadzoru  Inwestorskiego)  branży  automatyki  lub  sterowania  podczas  realizacji  zamówienia 

polegającego  na  budowie  lub  przebudowie  lub  remoncie  obiektu  sieci  gazowej  (wyłącznie  gazociąg 

lub stacja gazowa lub tłocznia gazu lub magazyn gazu). 

14)  Ekspertem  Nadzoru  Przyrodniczego  - 

posiadającym  łącznie  następujące  wykształcenie  i 


doświadczenie:  

a) 

Wykształcenie wyższe w dziedzinie ochrony przyrody lub pokrewnej (przez pokrewne wykształcenie 

Zamawiający  rozumie  wykształcenie  w  zakresie  nauk  biologicznych  lub  leśnych  lub  rolniczych  lub 

nauk o ziemi), 

b) 

Zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie zawodowe, 

polegające na sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów przyrodniczych, w tym co najmniej jednego 

nadzoru przyrodniczego dla obiektu liniowego, o długości co najmniej 20 km.  

II. 

Zespół 2 dla Zadania 2: 

Inspektorem Nadzoru Robót Technologicznych A - posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i 

doświadczenie: 

a) 

Uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 

2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  831)  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane 

wydane  na  podstawie  uprzednio  obowiązujących  przepisów  prawa,  lub  odpowiednich  przepisów 

obowiązujących  na  terenie  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 

uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia  2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2272  ze  zm.)  lub  zamierzający  świadczyć  usługi  transgraniczne  w  rozumieniu  przepisów  tej  ustawy 

oraz  art.  20a  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów  oraz 

inżynierów  budownictwa  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1725  ze  zm.)  zwane  dalej  „Uprawnieniami 

budowlanymi”,  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w 

zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i 

kanalizacyjnych,  oraz  wpis  na  listę  członków  właściwej  izby  samorządu  zawodowego  (w  przypadku 

gdy  dana  osoba  posiada  uprawnienia  budowlane  wydane  na  podstawie  innej  podstawy  prawnej  niż 

aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do 

kierowania  robotami  budowl

anymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci 

gazowych), 

b) 

Zdobyte  w  ciągu  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  doświadczenie  w 

kierowaniu  robotami  (na  stanowisku  Kierownik  Budowy  lub  Kierownika  Robót)  podczas  realizacji 

zamówienia  polegającego  na  budowie  lub    przebudowie  lub  remoncie  stalowego  rurociągu  do 

przesyłu  paliw  płynnych  lub  gazowych  o  długości  co  najmniej  10  km  lub  wykonywaniu  nadzoru 

inwestorskiego  (na  stanowisku  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego)  na  zamówieniu  polegającym  na 

budowie lub przebudowie lub remoncie stalowego rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych 

o długości co najmniej 10 km. 

13) Ekspertem Nadzoru ds. automatyki - 

posiadającym następujące doświadczenie: 

Zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie w kierowaniu 

robotami branży  automatyki lub sterowania podczas realizacji  zamówienia polegającego na budowie 

lub  przebudowie  lub  remoncie  obiektu  sieci  gazowej  (wyłącznie  gazociąg  lub  stacja  gazowa  lub 

tłocznia gazu lub magazyn gazu); lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego (na stanowisku Inspektora 


Nadzoru  Inwestorskiego)  branży  automatyki  lub  sterowania  podczas  realizacji  zamówienia 

polegającego  na  budowie  lub  przebudowie  lub  remoncie  obiektu  sieci  gazowej  (wyłącznie  gazociąg 

lub stacja gazowa lub tłocznia gazu lub magazyn gazu). 

14)  Ekspertem  Nadzoru  Przyrodniczego  - 

posiadającym  łącznie  następujące  wykształcenie  i 

doświadczenie:  

a) 

Wykształcenie wyższe w dziedzinie ochrony przyrody lub pokrewnej (przez pokrewne wykształcenie 

Zamawiający  rozumie  wykształcenie  w  zakresie  nauk  biologicznych  lub  leśnych  lub  rolniczych  lub 

nauk o ziemi), 

b) 

Zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie zawodowe, 

polegające na sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów przyrodniczych, w tym co najmniej jednego 

nadzoru przyrodniczego dla obiektu liniowego, o długości co najmniej 20 km.  

III. 

Zespół 3 dla Zadania 3: 

Inspektorem Nadzoru Robót Technologicznych A - posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i 

doświadczenie: 

a) 

Uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 

2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  831)  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane 

wydane  na  podstawie  uprzednio  obowiązujących  przepisów  prawa,  lub  odpowiednich  przepisów 

ob

owiązujących  na  terenie  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 

uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia  2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2272  ze  zm.)  lub  zamierzający  świadczyć  usługi  transgraniczne  w  rozumieniu  przepisów  tej  ustawy 

oraz  art.  20a  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów  oraz 

inżynierów  budownictwa  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1725  ze  zm.)  zwane  dalej  „Uprawnieniami 

budowlanymi”,  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w 

zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i 

kanalizacyjnych,  oraz  wpis 

na  listę  członków  właściwej  izby  samorządu  zawodowego  (w  przypadku 

gdy  dana  osoba  posiada  uprawnienia  budowlane  wydane  na  podstawie  innej  podstawy  prawnej  niż 

aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do 

kie

rowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci 

gazowych), 

b) 

Zdobyte  w  ciągu  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  doświadczenie  w 

kierowaniu  robotami  (na  stanowisku  Kierownik  Budowy  lub  Kierowni

ka  Robót)  podczas  realizacji 

zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie stalowego rurociągu do przesyłu 

paliw płynnych lub gazowych o długości co najmniej 10 km lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego 

(na  stanowisku  Inspektora  Nadzoru  I

nwestorskiego)  na  zamówieniu  polegającym  na  budowie  lub 

przebudowie lub remoncie stalowego rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych o długości 

co najmniej 10 km. 

13) Ekspertem Nadzoru ds. automatyki - 

posiadającym następujące doświadczenie: 


Zdobyt

e w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie w kierowaniu 

robotami branży  automatyki lub sterowania podczas realizacji  zamówienia polegającego na budowie 

lub  przebudowie  lub  remoncie  obiektu  sieci  gazowej  (wyłącznie  gazociąg  lub  stacja  gazowa  lub 

tłocznia gazu lub magazyn gazu); lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego (na stanowisku Inspektora 

Nadzoru  Inwestorskiego)  branży  automatyki  lub  sterowania  podczas  realizacji  zamówienia 

polegającego  na  budowie  lub  przebudowie  lub  remoncie  obiektu  sieci  gazowej  (wyłącznie  gazociąg 

lub stacja gazowa lub tłocznia gazu lub magazyn gazu). 

14)  Ekspertem  Nadzoru  Przyrodniczego  - 

posiadającym  łącznie  następujące  wykształcenie  i 

doświadczenie:  

a) 

Wykształcenie wyższe w dziedzinie ochrony przyrody lub pokrewnej (przez pokrewne wykształcenie 

Zamawiający  rozumie  wykształcenie  w  zakresie  nauk  biologicznych  lub  leśnych  lub  rolniczych  lub 

nauk o ziemi), 

b) 

Zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie zawodowe, 

polegające na sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów przyrodniczych, w tym co najmniej jednego 

nadzoru przyrodniczego dla obiektu liniowego, o długości co najmniej 20 km.  

Zamawiający wymagał, aby wykonawca dysponował co najmniej po 1 osobie do pełnienia ww. funkcji.  

Zamawiający  nie  dopuszcza  przedstawienia  tej  samej  osoby  do  pełnienia  więcej  niż  jednej  funkcji  z 

wymienionych 1)-

14) powyżej.  

Zamawiający  nie  dopuszczał  przedstawienia  tej  samej  osoby  do  pełnienia  danej  funkcji  Personelu 

Stałego pomiędzy Zadaniami.  

Zamawiający  nie  dopuszczał  łączenia  funkcji  Personelu  Stałego  z  pełnieniem  funkcji  Personelu 

Czasowego pomiędzy Zadaniami.  

Zamawiający  dopuszczał  łączenie  tych  samych  funkcji  Personelu  Czasowego  pomiędzy  Zadaniami, 

pod warunkiem spełnienia wymagań dla danej funkcji w ramach poszczególnych Zadań.  

Ocena  spe

łniania  warunków  wymaganych  od  wykonawców  miała  być  dokonana  według  formuły 

„spełnia –  nie spełnia” na  podstawie  dokumentów i  oświadczeń  zawartych  w jednolitym dokumencie 

(Załącznik  nr  2  do  SIWZ)  sporządzonym  i  przesłanym  zamawiającemu  w  formie  dokumentu 

elektronicznego,  podpisanego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  zgodnie  z  zasadami 

opisanymi w Rozdziale VII SIWZ powyżej. Zamawiający wskazuje, że w zakresie części IV jednolitego 

dokum

entu wymaga wypełnienia wyłącznie sekcji α (alfa). 

Wykonawca  wykazując  spełnianie  warunków,  o  których  mowa  w  ust.  2.  –  ust.  4.  powyżej  może 

polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy. 

Zamawiający  bada czy  wobec podmiotu,  na  zdolnościach którego polega Wykonawca  nie  zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – pkt 22) Ustawy, z zastrzeżeniem art. 

133 ust. 4 Ustawy. 

Zamawiający  w  rozdziale  XI.  Określił    wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć 

wykonawcy, 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Do  oferty  składanej  za  pośrednictwem 


Portalu  Zakupowego  należało  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  oferty  oświadczenie 

stanow

iące  wstępne  potwierdzenie,  że  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie wykonawca był zobowiązany złożyć 

w  formie  jednolitego  dokumentu  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ),  w  postaci  dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami 

opisanymi w Rozdziale VII SIWZ powyżej. 

Nadto na wezwanie zamawiającego wykonawca miał przedłożyć: 

Wykaz  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  wraz  z  informacjami  na 

temat  ich  kwalifikacji  zaw

odowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do 

wykonania  z

amówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  zgodnie  z  warunkiem 

opisanym w Rozdziale IX ust. 4 SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

(zgo

dnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ) – wykaz ten zamawiający skonkretyzował jako załącznik 

nr 7 do siwz.  

Wykonawca SGS na wezwanie zamawiającego z dnia 22 listopada 2019r. złożył wykaz osób, z dnia 3 

grudnia 2019r., w którym wskazał: 

Dla zadania 1: 

Inspektor Nadzoru Robót Technologicznych A Marian. N.  

Zakres  uprawnień:  Uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności 

instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych  

w ograniczonym zakresie**

/ bez ograniczeń**  

**niepotrzebne skreślić  

Numer: 23/97/Op  

Oświadczamy,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  niniejszej  funkcji  w  ciągu  ostatnich  10  lat  przed 

upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie na stanowisku:  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: TAK/NIE**  

w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego: TAK/NIE**  

na zamówieniu: 

Świadczenie usług nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa 

Zdzieszowice 

– Kędzierzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (przedmiot zamówienia) polegającym 

na: 

budowie: TAK/NIE** 

przebudowie TAK/NIE** 

remoncie: TAK/NIE** 

do przesyłu paliw płynnych/gazowych** 

długość ww rurociągu stalowego:17,3 km (co najmniej 10 km) 

podmiot na rzecz, którego wykonano zamówienie: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

termin rozpoczęcia zamówienia:02.2018 (dd/mm/rr) 

termin zakończenia zamówienia: obecnie (dd/mm/rr) 


Oświadczamy,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  niniejszej  funkcji  jest  wpisana  na  listę  członków: 

O

polskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  pod  numerem:  OPL/IS/0690/02    data  ważności:  

Umowa zlecenie  

13. Ekspert Nadzoru ds. automatyki K. W. 

Oświadczamy, że osoba wskazana do pełnienia niniejszej 

funkcji  w  ciągu  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  zdobyła  doświadczenie  na 

stanowisku:  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:  TAK/NIE**  

w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego: TAK/NIE**    

podczas  realizacji zamówienia:  

świadczenie  usług  budowlanego  nadzoru  inwestorskiego,  przyrodniczego  i  zarządzania  realizacją 

Inwestycji pn. ”Budowa tłoczni Kędzierzyn” (przedmiot zamówienia) branży: automatyki: TAK/NIE** 

sterowania: TAK/NIE**  

polegającego na:   

budowie: TAK/NIE**  

przebudowie: TAK/NIE**  

remoncie: TAK/NIE**  

obiektu sieci gazowej: 

gazociąg/stacja gazowa/tłocznia gazu/magazyn gazu**  

podmiot, na rzecz którego wykonano zamówienie: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM  

termin rozpoczęcia zamówienia: 14.06.2019 (dd/mm/rr)  

termin zakończenie zamówienia: obecnie (dd/mm/rr)  

Umowa zlecenie  

14.  Ekspert Nadzoru Przyrodniczego J. M. O.  

Oświadczamy,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  niniejszej  funkcji  posiada  wykształcenie  wyższe  na 

kierunku Rolnictwo  

Oświadczamy,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  niniejszej  funkcji,  w  ciągu  ostatnich  10  lat  przed 

upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie zawodowe:   

polegające na:   

sprawowaniu nadzoru przyrodniczego: TAK/NIE**  

„Budowa S8 Radzymin-Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa”  (przedmiot zamówienia)  

podmiot, na rzecz którego wykonano zamówienie: GDDKiA  

termin rozpoczęcia zamówienia: 2006 (dd/mm/rr) termin zakończenie zamówienia: 2008 (dd/mm/rr)  

Oświadczamy,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  niniejszej  funkcji,  w  ciągu  ostatnich  10  lat  przed 

upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie zawodowe:   

polegające na:   

sprawowaniu nadzoru przyrodniczego : TAK/NIE**  

Rozbudowa  DW  nr  653  na  odcinku  Suwałki-,Sejny”  na  obszarze  Wigierskiego  Parku  Narodowego”. 

(przedmiot zamówienia)  

dla obiektu liniowego: TAK/NIE**  

rodzaj obiektu liniowego: droga 

o długości: 25 km (co najmniej 20 km)  

podmiot, na rzecz którego wykonano zamówienie:  


Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

termin rozpoczęcia zamówienia: 2014 (dd/mm/rr)  

termin zakończenie zamówienia: 2015  (dd/mm/rr)  

Umowa zlecenia 

Zadanie nr 2 

2. Inspektor Nadzoru Robót Technologicznych A M. S.  

Zakres  uprawnień:  Uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności*: 

Instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych.  

w ograniczonym zakresie

**/ bez ograniczeń**   

Numer*: 107/99  

Oświadczamy,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  niniejszej  funkcji  w  ciągu  ostatnich  10  lat  przed 

upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie na stanowisku:  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: TAK/NIE**  

w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego: TAK/NIE**  

na  zamówieniu:  Nadzór  inwestorki,  przyrodniczy  i  zarządzanie  realizacją  Inwestycji  pn.  ”Budowa 

gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Pogórska Wola – Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   

(przedmiot zamówienia)  

polegającym na:   

budowie: TAK/NIE**  

przebudowie: TAK/NIE**  

remoncie: TAK/NIE**  

stalowego rurociągu: TAK/NIE**  

do przesyłu paliw płynnych/gazowych **  

długość w/w rurociągu stalowego: 168 km  (co najmniej 10 km)  

podmiot, na rzecz którego wykonano zamówienie: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A.  

termin rozpoczęcia zamówienia: 11.07.2018 (dd/mm/rr)  

termin zakończenie zamówienia: 05.04.2019  (dd/mm/rr)  

Oświadczamy, że osoba wskazana do pełnienia niniejszej funkcji jest:  

wpisana na listę członków:  

Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

pod numerem: SLK/IS/7637/02  

data ważności wpisu: 2020-02-28  

Umowa o pracę 

13. Ekspert Nadzoru ds. automatyki K. W. 

Oświadczamy, że osoba wskazana do pełnienia niniejszej 

funkcji  w  ciągu  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  zdobyła  doświadczenie  na 

stanowisku:  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:  TAK/NIE**  

w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego: TAK/NIE**    

podczas  realizacji zamówienia:  


świadczenie  usług  budowlanego  nadzoru  inwestorskiego,  przyrodniczego  i  zarządzania  realizacją 

Inwestycji pn. ”Budowa tłoczni Kędzierzyn” (przedmiot zamówienia) branży: automatyki: TAK/NIE** 

sterowania: TAK/NIE**  

polegającego na:   

budowie: TAK/NIE**  

przebudowie: TAK/NIE**  

remoncie: TAK/NIE**  

obiektu sieci gazowej: 

gazociąg/stacja gazowa/tłocznia gazu/magazyn gazu**  

podmiot, na rzecz którego wykonano zamówienie: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM  

termin rozpoczęcia zamówienia: 14.06.2019 (dd/mm/rr)  

termin zakończenie zamówienia: obecnie (dd/mm/rr)  

Umowa zlecenie  

14. Ekspert Nadzoru Przyrodniczego A. W.  

Oświadczamy,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  niniejszej  funkcji  posiada  wykształcenie  wyższe  na 

kierunku biologicznochemicznym w dziedzinie biologia środowiskowa  

Oświadczamy,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  niniejszej  funkcji,  w  ciągu  ostatnich  10  lat  przed 

upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie zawodowe:   

polegającego na:   

sprawowaniu nadzoru przyrodniczego: TAK/NIE**  

przy  realizacji  poniższego  zamówienia:  Budowa  drogi  ekspresowej  nr  5  w  ramach  projektu 

Zaprojektowanie  i  wybudowanie drogi ekspresowej 

S5 Poznań- Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez 

węzła) – węzeł Widawa Wrocław, zadanie 1 i 2  (przedmiot zamówienia)  

podmiot, na rzecz którego wykonano zamówienie: GDDKiA  

termin rozpoczęcia zamówienia: 2015 (dd/mm/rr)  

termin zakończenie zamówienia: 2018 (dd/mm/rr)  

i  Oświadczamy,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  niniejszej  funkcji,  w  ciągu  ostatnich  10  lat  przed 

upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie zawodowe:   

polegającego na:   

sprawowaniu nadzoru przyrodniczego: TAK/NIE**  

przy  realizacji  p

oniższego  zamówienia:    Nadzór  nad  budową  gazociągu  DN1000  Zdzieszowice  – 

Wrocław, odcinek Brzeg – Zębice – Kiełczów  (przedmiot zamówienia)  

 dla obiektu liniowego: TAK/NIE**  

rodzaj obiektu liniowego: gazociąg   

o długości: 49 km  (co najmniej 20 km)  

pod

miot, na rzecz którego wykonano zamówienie: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A.  

termin rozpoczęcia zamówienia: 2018 (dd/mm/rr)  

termin zakończenie zamówienia: obecnie  (dd/mm/rr)  

Umowa zlecenie 

W zadaniu 3 


2. Inspektor Nadzoru Robót Technologicznych A A. P.  

Zakres  uprawnień:  Uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności 

instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych.  

w ograniczonym zakresie**

/ bez ograniczeń**  

**niepotrzebne skreślić  

Numer: 90/DOŚ/05  

Oświadczamy,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  niniejszej  funkcji  w  ciągu  ostatnich  10  lat  przed 

upływem  terminu  składania  ofert  zdobyła  doświadczenie  na  stanowisku:  Inspektora  Nadzoru 

Inwestorskiego: TAK/NIE**  

w  wykonywaniu nadzoru  inwestorskiego: TAK/NIE**  na  zamówieniu:  Nadzór nad budową gazociągu 

wysokiego ciśnienia DN 1000 Tworóg-Kędzierzyn    (przedmiot zamówienia)  

polegającym na:   

budowie: TAK/NIE**  

przebudowie: TAK/NIE**  

remoncie: TAK/NIE**  

stalowego rurociągu: TAK/NIE**  

do przesyłu paliw płynnych/ gazowych **  

długość w/w rurociągu stalowego: 43,4 km (co najmniej 10 km)  

podmiot, na rzecz którego wykonano zamówienie: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM  

termin 

rozpoczęcia zamówienia: 12.2017 (dd/mm/rr)  

termin zakończenie zamówienia: obecnie (dd/mm/rr)  

Oświadczamy,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  niniejszej  funkcji  jest  wpisana  na  listę  członków: 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem: DOS/IS/3004/01  

data ważności:  31-12-2019  

Umowa zlecenie  

14. Ekspert Nadzoru Przyrodniczego M. W.  

Oświadczamy,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  niniejszej  funkcji  posiada  wykształcenie  wyższe  na 

kierunku ochrona środowiska w dziedzinie ochrony przyrody 

Oświadczamy,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  niniejszej  funkcji,  w  ciągu  ostatnich  10  lat  przed 

upływem  terminu  składania  ofert  zdobyła  doświadczenie  zawodowe:  polegające  na:    sprawowaniu 

nadzoru przyrodniczego: TAK/NIE**  

Przebudowa  układów  torowych  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  na  linii  kolejowej  E59,  odcinek 

granica  woj.  Dolnośląskiego  –  Leszno  w  ramach  projektu  „Prace  na  linii  kolejowej  E59  na  odcinku 

Wrocław  –Poznań,  etap  IV  odcinek  granica  woj.  Dolnośląskiego  –  Czempin”  przy  realizacji 

zam

ówienia:  (przedmiot zamówienia)  

podmiot, na rzecz którego wykonano zamówienie: PKP PLK S.A.  

termin rozpoczęcia zamówienia: 02.2019 (dd/mm/rr)  

termin zakończenie zamówienia: 06.2019 (dd/mm/rr)  

i  Oświadczamy,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  niniejszej  funkcji,  w  ciągu  ostatnich  10  lat  przed 


upływem  terminu  składania  ofert  zdobyła  doświadczenie  zawodowe:  polegające  na:    sprawowaniu 

nadzoru przyrodniczego: TAK/NIE**  

przy realizacji zamówienia: Nadzór Przyrodniczy nad realizacją Inwestycji pn.  „Budowa gazociągu DN 

1000 MOP 8,4 MPa Tworóg- Tworzeń  wraz z infrastrukturą towarzyszącą”  (przedmiot zamówienia)  

dla obiektu liniowego: TAK/NIE**  

rodzaj obiektu liniowego: gazociąg  

o długości: 55 km (co najmniej 20 km)  

podmiot, na rzecz którego wykonano zamówienie: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM  

termin rozpoczęcia zamówienia: 04.2018 (dd/mm/rr)  

termin zakończenie zamówienia: obecnie (dd/mm/rr)  

Umowa zlecenie 

W dniu 23 grudnia 2019r. zamawiający wezwał wykonawcę SGS do uzupełnienia i wyjaśnień w trybie 

art. 26 ust. 3 i 4 ustawy wskazując w zakresie spornym: 

W zakresie I Zespół 1 dla Zadania 1: 

Wykonawca SGS wskazał: 

5. Pana K. W. na stanowisko Eksperta Nadzoru ds. automatyki 

Ad. 5 Ekspert Nadzoru ds. automatyki 

Wykonawca  wskazał  w  wykazie  Potencjał  kadrowy  na  stanowisko  Eksperta  Nadzoru  ds.  automatyki 

Pana  K.  W. 

.  Wykonawca  oświadczył,  w  treści  wykazu  Potencjał  kadrowy,  że  Pan  K.  W.  w  ciągu 

ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  zdobył  doświadczenie  na  stanowisku 

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  w  wykonywaniu  nadzoru  inwestorskiego  branży  automatyki 

podczas  realizacji  zamówienia:  „Świadczenie  usług  budowlanego  nadzoru  inwestorskiego, 

przyrodniczego  i  zarządzania  realizacją  Inwestycji  pn.  Budowa  tłoczni  Kędzierzyn”  polegającego  na 

budowie obiektu sieci gazowej (tłocznia  gazu).  Podmiot na rzecz, którego  wykonanie  zamówienie to 

Operator  Gazociągów  Przesyłowych  GAZ-SYSTEM  S.A.  Termin  rozpoczęcia  zamówienia  to 

14.06.2019 r. termin zakończenia zamówienia: obecnie. 

W tym miejscu Zamawiający pragnie wskazać, że zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale IX ust. 

4  pkt  III.  ppkt  13)  SIWZ  osoba  wskazana  na  stanowisko  Eksperta  Nadzoru  ds.  automatyki  musi 

posiadać  zdobyte  w ciągu  ostatnich 10  lat przed upływem terminu składania  ofert, doświadczenie  w 

kierowaniu robotami branży   automatyki lub sterowania podczas realizacji  zamówienia  polegającego 

na  budowie  lub  przebudowie  lub  remo

ncie  obiektu  sieci  gazowej  (wyłącznie  gazociąg  lub  stacja 

gazowa  lub  tłocznia  gazu  lub  magazyn  gazu);  lub  wykonywaniu  nadzoru  inwestorskiego  (na 

stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) branży automatyki lub sterowania podczas realizacji 

zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu sieci gazowej (wyłącznie 

gazociąg lub stacja gazowa lub tłocznia gazu lub magazyn gazu). 

Z  inf

ormacji,  jakie  posiada  Zamawiający  Pan  K.  W.  na  zadaniu:  „Świadczenie  usług  budowlanego 

nadzoru  inwest

orskiego,  przyrodniczego  i  zarządzania  realizacją  Inwestycji  pn.  Budowa  tłoczni 

Kędzierzyn"  pełni  funkcję  Eksperta  Nadzoru  Robót  w  zakresie  automatyki  i  sterowania,  a  nie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 


Mając na uwadze powyższe. Zamawiający wzywa do uzupełnienia. na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy 

Pzp: 

•  wykazu  Potencjał  kadrowy,  poprzez  wskazanie  innego  (nowego)  zamówienia  dla  Pana,  K.  W. 

potwierdzającego spełnienie przez Pana K. W. warunku, opisanego w Rozdziale IX ust. 4 pkt 'Il. ppkt 

13) siwz. 

Alternatywnie, w przypadku. gdy Pan K. W

. nie posiada doświadczenia. potwierdzającego. spełnienie 

warunku opisanego Rozdziale  IX ust. 4  p

kt III. ppkt 13) SIWZ. Zamawiający wzywa do uzupełnienia. 

na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp: 

• wykazu Potencjał kadrowy poprzez wskazanie innej (nowel) osoby na stanowisko Eksperta Nadzoru 

ds.  automatyki 

zdolnej  do  wykonania  zamówienia,  która  będzie  uczestniczyć  w  wykonaniu 

zamówienia,  posiadającej  niezbędne  do  jego  wykonania  doświadczenie  Informacje  o  podstawie 

dysponowania tą osobą zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale IX ust. 4 pkt. I. ppkt 13) SIWZ 

W  zakresie  II  Zespół  2  dla  zadania  2  w  analogiczny  sposób  w  poz.  5  zamawiający  zakwestionował 

pana K. W. na stanowisko Eksperta Nadzoru ds. automatyki.  

W  zakresie  III  Zespół  3  dla  zadania  3  zamawiający  zakwestionował  Pana  A.  P.  na  stanowisko 

Inspektora  Nadzoru  Robót  Technologicznych  A,  Pana  K.  W.  na  stanowisko  Eksperta  Nadzoru  ds. 

automatyki i Pana M. W. na stanowisko Eksperta Nadzoru Przyrodniczego.  

Ekspert nadzoru Przyrodniczego 

Wykon

awca wskazał w wykazie Potencjał kadrowy na stanowisko Eksperta Nadzoru Przyrodniczego 

Pana  M.  W. 

.  Wykonawca  oświadczył  w  treści  Wykazu  Potencjał  kadrowy,  że  Pan  M.  W.  w  ciągu 

ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  zdobył  doświadczenie  polegające  na 

sprawowaniu  nadzoru  przyrodniczego  przy  realizacji  zamówienia:  „Przebudowa  układów  torowych 

wraz  z  infrastruktu

rą  towarzyszącą  na  linii  kolejowej  E59,  odcinek  granica  woj.  Dolnośląskiego  — 

Leszno  w  ramach  projektu  „Prace  na  linii  kolejowej  E59  na  odcinku  Wrocław  —Poznań,  etap  IV 

odcinek granica woj. Dolnośląskiego — Czempin". Podmiot na rzecz, którego wykonano zamówienie 

PKP PLK S.A. Termin rozpoczęcia zamówienia 02.2019, termin zakończenia zamówienia 06.2019. Z 

informacji  uzyskanych  przez  z

amawiającego  od  podmiotu  na  rzecz  którego  "konano  zamówienie  - 

PKP  PLK  S.A.  wynika,  iż  Pan  M.  W.  nie  sprawował  nadzoru  przyrodniczego  w  ramach  ww. 

zamówienia 

Mając na uwadze powyższe, zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 

26 ust. 4 ustawy przez udzielenie jednoznacznej odpowiedzi: 

-czy  Pan  M.  W. 

sprawował  nadzór  przyrodniczy  na  zamówieniu:  „Przebudowa  układów 

torowych  wraz  z  Infrastrukturą  towarzyszącą  na  linii

kolejowej  E59,  odcinek  granica  wol. 

Dolnośląskiego  -  Leszno  w  ramach  projektu  „Prace  na  linii  kolejowej  E59  na  odcinku 

Wrocław —Poznań, etap IV odcinek granica WOJ. Dolnośląskiego — Czempin"? 

W dniu 8 stycznia 2020r. przystępujący SGS udzielił następujących wyjaśnień i uzupełnień: 

Ad  IV)  W  załączeniu  przekazujemy  uzupełniony  wykaz  potencjał  kadrowy  Zespół  1  dla 

zadania 1 gdzie:  


w  zakresie  zadań  1,  2  i  3  -  zmieniono  osobę  na  stanowisko  Eksperta  nadzoru  ds. 

automatyki z Pana W. na Pana K. W.

, który posiada doświadczenie jako inspektor nadzoru 

ds. automatyki na obiekcie magazynu gazu.  

uzupełniono  podmiot  na  rzecz  którego  Pan  M.  W.  pełnił  nadzór  przyrodniczy  na 

wskazanym zadaniu. Odbiorcą docelowym usługi było PKP PLK S.A., natomiast Pan W. był 

związany umową z ZRK Dom Poznań. W załączeniu przesyłamy mailowe potwierdzenie z 

PKP  PLK  o  tym,  że  Pan  W.  pełnił  nadzór  przyrodniczy  na  wskazanym  kontrakcie. 

Niniejszym  potwierdzamy,  że  Pan  M.  W.  sprawował  nadzór  przyrodniczy  na  zamówieniu: 

Przebudowa  układów  torowych  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  na  linii  kolejowej  E59, 

odcinek granica woj. Dolnośląskiego – Leszno w ramach projektu „Prace na linii kolejowej 

E59  na  odcinku  Wrocław  –  Poznań,  etap  IV  odcinek  granica  woj.  Dolnośląskiego  – 

Czempin”.  

Uzupełniony potencjał kadrowy w spornym zakresie przedstawia się następująco: 

Zadanie 1: 

13. Ekspert Nadzoru ds. automatyki 

– K. W.  

Oświadczamy, że osoba wskazana do pełnienia niniejszej funkcji w ciągu ostatnich 10 lat 

przed upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie na stanowisku:   

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego::  TAK/NIE**  

w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego: TAK/NIE**    

podczas 

realizacji zamówienia:  

Budowa Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach  (przedmiot zamówienia)  

branży: automatyki: TAK/NIE**   

sterowania: TAK/NIE**  

polegającego na:   

budowie: TAK/NIE**  

przebudowie: TAK/NIE**  

remoncie: TAK/NIE**  

obiektu sieci gazowej: 

gazociąg/stacja gazowa/tłocznia gazu/magazyn gazu**  

podmiot, na rzecz którego wykonano zamówienie: PGNiG S.A.  

termin rozpoczęcia zamówienia:  01.2010 (dd/mm/rr)  

termin zakończenie zamówienia: 06.2015  (dd/mm/rr)  

umowa o pracę 

14. Ekspert Nadzoru Przyrodniczego J. M. O.  

Oświadczamy,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  niniejszej  funkcji  posiada  wykształcenie 

wyższe na kierunku Rolnictwo  

Oświadczamy, że osoba wskazana do pełnienia niniejszej funkcji, w ciągu ostatnich 10 lat 

przed upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie zawodowe:   


polegające na:   

sprawowaniu nadzoru przyrodniczego: TAK/NIE**  

„Budowa S8 Radzymin-Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa”  (przedmiot zamówienia)  

podmiot, na rzecz którego wykonano zamówienie: GDDKiA  

termin rozpoczęcia zamówienia: 2006 (dd/mm/rr)  

termin zakończenie zamówienia: 2008 (dd/mm/rr)  

i Oświadczamy, że osoba wskazana do pełnienia niniejszej funkcji, w ciągu ostatnich 10 lat 

przed upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie zawodowe:   

polegające na:   

sprawowaniu nadzoru przyrodniczego : TAK/NIE**  

Rozbudowa  DW  nr  653  na  odcinku  Suwałki-„Sejny”  na  obszarze  Wigierskiego  Parku 

Narodowego”. (przedmiot zamówienia)  

dla obiektu liniowego: TAK/NIE**  

rodzaj obiektu liniowego: droga  

o długości: 25 km (co najmniej 20 km)  

podmiot, na rzecz którego wykonano zamówienie: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Białymstoku  

termin rozpoczęcia zamówienia: 2014 (dd/mm/rr)  

termin zakończenie zamówienia: 2015  (dd/mm/rr)  

Umowa zlecenie 

Zadanie 2: 

2. Inspektor Nadzoru Robót Technologicznych A M. S.  

Zakres  uprawnień:  Uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w 

specjalności*:  Instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  wodociągowych  i 

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.  

w ograniczonym zakresie**/ 

bez ograniczeń**   

Numer*: 107/99  

Oświadczamy, że osoba wskazana do pełnienia niniejszej funkcji w ciągu ostatnich 10 lat 

przed upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie na stanowisku:  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: TAK/NIE**  

w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego: TAK/NIE**  

na  zamówieniu:  Nadzór  inwestorki,  przyrodniczy  i  zarządzanie  realizacją  Inwestycji  pn. 

”Budowa  gazociągu  DN  1000,  MOP  8,4  MPa  Pogórska  Wola  –  Tworzeń  wraz  z 

infrastrukturą towarzyszącą” (przedmiot zamówienia)  

polegającym na:   

budowie: TAK/NIE**  


przebudowie: TAK/NIE**  

remoncie: TAK/NIE* 

stalowego rurociągu: TAK/NIE**  

do przesyłu paliw płynnych/gazowych **  

długość w/w rurociągu stalowego: 168 km  (co najmniej 10 km)  

podmiot,  na  rzecz  którego  wykonano  zamówienie:  Operator  Gazociągów  Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A.  

termin 

rozpoczęcia zamówienia: 11.07.2018 (dd/mm/rr)  

t

ermin zakończenie zamówienia: 05.04.2019  (dd/mm/rr)  

Oświadczamy,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  niniejszej  funkcji  jest:    wpisana  na  listę 

członków: Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem: SLK/IS/7637/02 

data ważności wpisu: 2020-02-28  

Umowa o pracę 

Ze  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na  zadanie  2  –  Nadzór  inwestorski  na 

zadaniu  „Budowa  i  rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  653  wraz  z  drogowymi  obiektami 

inżynierskimi  i  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  na  odcinku  Suwałki-  Smolany  Dąb  od 

km 35+548 do km 50+420 

wynika, że długość przebudowywanej drogi wojewódzkiej to 14, 

872 km 

– pkt. 2.2. siwz 

Z notatki prasowej strony internetowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

SA 

wynika,  że  GAZ-SYSTEM  w  lipcu  2019r.  zawarł  umowy  na  wykonawstwo  robót 

budowlanych dla trzech odcinków gazociągu Podgórska Wola n-Tworzeń. Cała inwestycja 

jest jednym z najdłuższych elementów korytarza gazowego Północ-Południe o długości 165 

km. Odcinek I 

i II zostały przekazane do dyspozycji wykonawcom robót budowlanych już 11 

lipca br (2019). Odcinki I i II mają mieć odpowiednio długość 78 km i 56 km.  

Z zakresu 

obowiązków z umowy Pana K. W. wynika, że: 

p.  K.  W. 

miał  zakres  obowiązków  jako  Inspektor  Nadzoru  Robót  w  Zakresie  Automatyki  miał  w 

zakresie  obowiązków  przejęcie  wszelkich  praw  i  obowiązków    branży  AKPiA  w  zakresie  nadzoru 

inwestycyjnego  wynikające  z  ustawy  Prawo  budowlane  i  umowy,  kontrolowanie  w  branży  AKPiA 

wykonywanych robót, powiadamianie o wykrywanych wadach, określanie zakresu robót koniecznych 

do  wykonania robót poprawkowych, nadzór nad  terminowością, powiadamianie  o  wykrytych  wadach 

wykonanych  robót,  prowadzenie  kontroli  robót  i  postępu  prac,  sprawowanie  kontroli  zgodności 

realizacji  inwestycji  z  dokumentacją  projektową,  decyzjami  administracyjnymi,  przepisami  prawa, 

sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach, 

potwierdzenie  faktycznie  wykonanych  robót,  wstrzymywanie  robót  prowadzonych  w  sposób 

zagrażający  bezpieczeństwu  lub  niezgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  lub  umowy  o 

generalną  realizacje  inwestycji,  nadzorowanie  nad  usuwaniem  skutków  awarii,  opiniowanie 


dokumentacji,  przygotowanie  i  skompletowanie  dokumentacji  budowy,  nadzorowanie  prowadzonych 

prób  i  rozruchów,  przygotowywanie  sprawozdań  i  raportów,  potwierdzanie  protokołów  robót  na 

potrzeby wystawiania faktur itp.  

Ze 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (po  zmianie  Il  z  dnia  05.09.2013r.)  przetarg 

nieograniczony  o  wartości  zamówienia  przekraczającej  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z 

2013r.,  poz.  907),  Zadanie  2 

—  Nadzór  inwestorski  na  zadaniu  „Budowa  i  rozbudowa  drogi 

wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną 

na odcinku Suwałki - Smolany Dąb od km 35+548 do km 50+420” wynika, że zamówienie obejmowało 

pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  na  zadaniu  określonym  w  dokumentacji  projektowej  na  „Budowę  i 

rozbudowę  drogi  wojewódzkiej  nr  653  wraz  z  drogowymi  obiektami  inżynierskimi  i  niezbędną 

infrastrukturą techniczną na odcinku Suwałki – Smolany Dąb zakres robót obejmuje odcinek od km 35 

+548,00 d

o km 50+420,00 (nadzór nad robotami budowlanymi) oraz na odcinku od km 35+548,00 do 

km  60+848,50  (nadzór  nad  budową  kanału  technicznego).  Parametry  charakterystyczne  inwestycji: 

długość przebudowywanej drogi wojewódzkiej: 

długość przebudowywanej drogi wojewódzkiej 14, 874km  

długość budowy kanału technologicznego 25,300 km 

Zamówieniem usługi – pełnieniem nadzoru inwestorskiego  - objęte zostaną: 

roboty  budowlane  na  rozbudowywanym  odcinku  drogi  wojewódzkiej  nr  653  na  odcinku  Suwałki  – 

Smolany Dąb 

-  rob

oty budowlane związane z budową kanału technologicznego na drodze wojewódzkiej nr 653 na 

odcinku Suwałki- Sejny zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje: 

Pkt. 2b przebudowę rozbudowę i budowę obiektów inżynierskich:  

b) przepustów drogowych i przejść dla zwierząt: 

przepust dla płazów i małych zwierząt zintegrowany z ciekiem w km 36+570,28 (…) 

przepust dla zwierząt i płazów zintegrowany z ciekiem w km 50+385,29 (50+453) 

14) przebudowę systemu odwodnienia 

15()przebudowę i uporządkowanie istniejącego systemu odwodnienia 

18)  wycinkę  drzew  i  krzewów  oraz  wykonanie  nasadzeń  tam,  gdzie  pozwalają  na  to  warunki 

techniczne i warunki bezpieczeństwa ruchu 

19) budow

ę barier ochronnych liniowych w rejonie przepustów i mostów 

20) wykonanie kanału technologicznego wzdłuż rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, w tym budowa 

kanalizacji 

2 otworowej ze studniami i budowa rurociągu kablowego 4 rurowego ze studniami 

Nadzór inwestorki obejmował: 

6)  stały  nadzór  przyrodniczy  w  postaci  specjalisty  przyrodnika  zgodnie  z  decyzją  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach,  

7) nadzór nad robotami związanymi z budową kanału technologicznego 

Izba ustaliła na podstawie powyższych dowodów, że warunek dla Ekspertem Nadzoru ds. automatyki 

– mógł być wykazany doświadczeniem dwojakiego rodzaju: 


w  kierowaniu  robotami  branży  automatyki  lub  sterowania  podczas  realizacji  zamówienia 

polegającego  na  budowie  lub  przebudowie  lub  remoncie  obiektu  sieci  gazowej  (wyłącznie  gazociąg 

lub stacja gazowa lub tłocznia gazu lub magazyn gazu);  

lub wykonywaniu n

adzoru inwestorskiego (na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) branży 

automatyki lub sterowania podczas realizacji zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie 

lub  remoncie  obiektu  sieci  gazowej  (wyłącznie  gazociąg  lub  stacja  gazowa  lub  tłocznia  gazu  lub 

magazyn gazu).  

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  nie  dopuścił  powoływania  się  na  doświadczenie  zdobyte  na 

stanowiskach równoważnych zakresem zadań. 

W  ocenie  Izby  z  treści  pierwotnego  wykazu  wynikało  jednoznacznie,  że  doświadczenie  p.  W.  było 

doświadczeniem  w  wykonywaniu  nadzoru  inwestorskiego  i  dla  takiego  doświadczenia  zamawiający 

wymagał zajmowania stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Pomiędzy  stronami  nie  było  sporne,  że  P.  W.  nie  był  w  ramach  wykazanego  doświadczenia 

Insp

ektorem  Nadzoru  Inwestorskiego,  ale  Ekspertem  Nadzoru  Robót  w  zakresie  automatyki  i 

sterowania. 

Dopiero  na  etapie  procedury  odwoławczej  przystępujący  podnosił,  że  uważał 

doświadczenie  Eksperta  Nadzoru  Robót  w  zakresie  automatyki  i  sterowania  za  doświadczenie 

równoważne  doświadczeniu  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  branży  automatyki  lub  sterowania. 

Przystępujący  nie  przedstawił  także,  że  p.  W.  posiada  inne  doświadczenie  spełniające  wymagania 

zamawiającego. Przystępujący natomiast na wezwanie zamawiającego, dopuszczające podanie innej 

osoby, 

wskazał na stanowisko Eksperta Nadzoru ds. automatyki p. K. W. . Zatem Izba ustaliła, że bez 

podania  nowego  kandydata  na  stanowisko  Eksperta  Nadzoru  ds.  automatyki  przystępujący  nie 

spełniałby warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego. Izba ustaliła także, że 

zarówno  p.  W.  jak  i  p.  W.  byli  zasobem  własnym  wykonawcy,  którym  dysponował  przystępujący 

bezpośrednio  odpowiednio  na  podstawie  umowy  zlecenia  i  umowy  o  pracę.  Izba  dała  wiarę 

wyjaśnieniom  przystępującego  zawartym  w  piśmie  złożonym  na  posiedzeniu,  że  przystępujący 

wskazując  p.  W.  działał  w  błędnym  przekonaniu,  że  zamawiający  dopuści  osobę,  której  zakres 

obowiązków  odpowiadał  obowiązkom  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  w  branży  automatyki.  W 

ocenie Izby takie stanowisko wskazuje na lekkomyślność przy podawaniu informacji o stanowisku na 

którym p. W. nabył doświadczenie.  

Z fragmentu 

umowy z dnia 11.07.2018 r. pomiędzy SGS Polska Sp. z o.o. a Operatorem Gazociągów 

Przesyłowych  GAZ-SYSTEM  S.A.  na  „Usługi  nadzoru  inwestorskiego,  przyrodniczego  i  zarządzanie 

realizacją  inwestycji pn: Budowa  gazociągu  DN1000  MOP 8,4 MPa  Pogórska Wola-Tworzeń  wraz  z 

infrastrukturą towarzyszącą” wynika, że umowa ta została zawarta w dniu 11 lipca 2018 

pisma zamawiającego  z  dnia 10.07.2018, wynika akceptacja Pani M. S. na stanowisko inspektora 

nadzoru robót technologicznych A. 

Z  fragmentu 

dzienników  budowy  gazociągu  Pogórska  Wola-Tworzeń  TOM  Il  2019  r.  wydany  dnia 

08.01.2019  oraz  Dziennika  budowy  nr  1  2018  wydany  dnia  05.12.2018  r.

,  wynika,  że  wpisy  do 

dzienników budowy były dokonywane przed lipcem 2019r.  


Izba ustaliła, że na stanowisko Inspektora Nadzoru Robót Technologicznych A zamawiający 

wymagał dwojakiego doświadczenia: 

w kierowaniu robotami (na stanowisku Kierownik Budowy lub Kierownika Robót) podczas 

realizacji zamówienia polegającego na budowie lub  przebudowie lub remoncie stalowego 

rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych o długości co najmniej 10 km  

-lub  wykonywaniu  nadzoru  inwestorskiego  (na  stanowisku  Inspektora  Nadzoru 

Inwestorskiego)  na  zamówieniu  polegającym  na  budowie  lub  przebudowie  lub  remoncie 

stalowego  rurociągu  do  przesyłu  paliw  płynnych  lub  gazowych  o  długości  co  najmniej  10 

km. 

Izba  ustal

iła,  że  przystępujący  wskazał  p.  M.  S.,  która  zdobyła  doświadczenie  na 

stanowisku  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego 

na  zamówieniu:  Nadzór  inwestorski, 

przyrodniczy i zarządzanie realizacją Inwestycji pn. ”Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 

MPa  Po

górska  Wola  –  Tworzeń  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą”.  Z  przedstawionych 

przez  przystępującego  dowodów  wynika,  że  umowa,  z  której  wynikała  funkcja  P.  S.  jako 

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  została  zawarta  w  dniu  11  lipca  2018r.,  zaś  Pani  S. 

została zaakceptowana na wskazanym stanowisku w dniu 10 lipca 2018r., a od 5 grudnia 

2018r.  dla  inwestycji  były  prowadzone  Dzienniki  Budowy  i  były  prowadzone  prace 

przygotowawcze do  prowadzenia inwestycji.  Izba ustaliła,  że  zamawiający  nie przedstawił 

w ramach postawionego warunku wymagań dotyczących minimalnego zakresu czynności, 

które  musi  podjąć  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego,  ani  nie  postawił  wymagań,  co  do 

minimalnego czasookresu sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Izba  nie  us

taliła  w  konsekwencji,  że  wykonywany  nadzór  inwestorski  (na  stanowisku 

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego)  na  zamówieniu  polegającym  na  budowie  lub 

przebudowie lub remoncie stalowego rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych o 

długości  co  najmniej  10  km  pn.  ”Budowa  gazociągu  DN  1000,  MOP  8,4  MPa  Pogórska 

Wola 

–  Tworzeń  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą”  nie  odpowiadał  wymaganiu 

zamawiającego określonym w pkt. IX.4 pkt. II ppkt. 2 siwz.  

Z odpowiedzi PGNIG z dnia 21 stycznia 2019r. wynika, że na pytanie „Czy dla zadania pn. 

Nadzór  nad  Budową  Podziemnego  Magazynu  Gazu  w  Wierzchowicach  Pan  K.  W.  pełnił 

funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zakresie branży automatyki ? 

PGNIG poinformował, że Pan K. W. nie pełnił samodzielnej funkcji technicznej – inspektora 

nadzoru  inwestorskiego  dla  zadania  pn.  Budowa  Podziemnego  Magazynu  Gazu  w 

Wierzchowicach PGNIG.  

Izba  oceniła  powyższy  dowód  jako  nieprzydatny  dla  rozstrzygnięcia,  gdyż  odwołujący  nie 

sformułował  zarzutu  zaniechania  wykluczenia  przystępującego  z  postępowania  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt.  16  lub  17  z  uwagi  na  wprowadzenie  w  błąd  co  do  pełnienia 


przez p. K. W. 

funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu Nadzór nad Budową 

Podziemnego  Magazynu  Gazu  w 

Wierzchowicach.  Zgodnie  zaś  z  art.  192  ust.  7  ustawy 

Izba  nie  może  orzekać  ponad  postawione  w  odwołaniu  zarzuty,  tym  samym  dowód 

dotyczący  zarzutu  niepodniesionego  w  odwołaniu  nie  może  być  uznany  za  przydatny  dla 

rozstrzygnięcia. W konsekwencji Izba pominęła ustalenia wynikające z tego dowodu.  

Na  pytanie  odwołującego  z  dnia  14  stycznia  2020r.  o  treści  :  „Czy  dla  zadania  pn. 

Rozbudowa  DWnr653  na  odcinku  Suwałki-Sejny”  na  obszarze  Wigierskiego  Parku 

Narodowego” Pani J. M. O. pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Przyrodniczego? Jeśli tak, 

to  bardzo  proszę  o  podanie  czasookresu  pełnienia  powyższej  funkcji  przez  panią  O.  .", 

PZDW odpowiedział: Pani J.O. w okresie od 27.02.2014 r. do 23.12.2015 r. pełniła funkcję 

nadzoru  przyrodni

czego  na  zadaniu  pn.  Budowa  i  rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  Nr  653 

wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Suwałki — Smolany Dąb od km 35+548 do km 50+420”  

W  dniu  22  stycznia  2020r.  Egis  Poland  Sp.  z  o.o.  potwierdz

ił,  że  w  okresie  od  stycznia 

2014r. do grudnia 2015

r. pełnił nadzór inwestorski nad robotami na zadaniu pn. „Budowa i 

rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  653  wraz  z  drogowymi  obiektami  inżynierskimi  i 

niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Suwałki — Smolany Dąb od km 35+548,00 

do km 50+420,00". Zadanie to podzielone było na Zadanie A (o wartości robót budowlanych 

63.713.629,17  zł  netto)  oraz  Zadanie  B  (o  wartości  robót  budowlanych  1.221.795,57  zł 

netto). Zadanie B obejmowało swoim zakresem jedynie budowę kanału technologicznego w 

pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Suwałki  - Sejny od km 35+548,00 

do km 60+848,50. Zadanie B nie obejmowało swoim zakresem nadzoru przyrodniczego. 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na maila zamawiającego 

z dnia 23.01.2020 r. o doszczegółowienie informacji informuje, że nadzór przyrodniczy był 

dla całego zadania pn : „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi 

obiektami  inżynierskimi  i  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  na  odcinku  Suwałki  — 

Smolany  Dąb  od  km  35+548  do  km  50+420”,  w  tym  dla  zadania  B  pn  :  „Budowa  kanału 

technologicznego  w  pasie  drogowym  drogi  wojewódzkiej  Nr  653  na  odcinku  Suwałki  — 

Sejny  od  km  35+548 

do  km  60+848,50”.  Na  przedmiotowym  zadaniu  funkcję  nadzoru 

przyrodniczego była pełniona przez Panią J. O. . 

Zarzut  odwołującego  sprowadzał  się  do  tego,  że  doświadczenie  p.  O.  na  zadaniu  pn. 

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi 

niezbędną  infrastrukturą  techniczną  na  odcinku  Suwałki  —  Smolany  Dąb  od  km 

35+548,00 do km 50+420,00" 

nie dotyczyło nadzoru przyrodniczego dla obiektu liniowego, 

o długości co najmniej 20 km. Jednakże zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala na 

ustalenie 

w  sposób  niebudzący  wątpliwości,  że  na  obiekcie  kanał  technologiczny  nie  był 


sprawowany  nadzór  przyrodniczy.  Jedynym  dowodem, który  mógłby  o tym  świadczyć  jest 

pismo  EGIS,  któremu  przeczy  pismo  przedstawione  zamawiającemu  przez  PZDW,  w 

którym  ten  zamawiający  potwierdza,  że  w  całym  zadaniu  sprawowany  był  nadzór 

przyrodniczy.  

W  ocenie  Izby  z  treści  siwz  dla  zadania  pn.  „Budowa  i  rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr 

653  wraz  z  drogowymi  obiektami  inżynierskimi  i  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  na 

odcinku Suwałki — Smolany Dąb od km 35+548,00 do km 50+420,00" wersja z września 

nie wynika,  że stały  nadzór  przyrodniczy  opisany  w  pkt.  3.6.  był  wyłączony  w  odniesieniu 

do  pkt.  3.7.  siwz.  Pomiędzy  pismami  wystawionymi  przez  PZDW  odwołującemu  i 

zamawiającemu nie ma żadnej sprzeczności, gdyż oba referują do nazwy zadania, a nie do 

czynności  w  tym  zadaniu,  tym  samym  z  pisma  przedstawionego  przez  odwołującego  nie 

można  wywieść,  że  nadzór  przyrodniczy  dotyczył  tylko  budowy  i  rozbudowy  drogi  bez 

budowy  kanału  technologicznego.  Izba  zatem  ustaliła,  że  nie  zostało  udowodnione,  że 

obiekt  liniowy  dla  którego  sprawowano  nadzór  przyrodniczy  w  zadaniu  pn.  „Budowa  i 

rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  653  wraz  z  drogowymi  obiektami  inżynierskimi  i 

niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Suwałki — Smolany Dąb od km 35+548,00 

do  km  50+420,00"  był  krótszy  niż  20  km.  Izba  nie  ustaliła  złożenia  informacji 

wprowadzającej  w  błąd  co  do  długości  obiektu  liniowego  dla  osoby  wskazanej  na 

stanowisko Eksperta Nadzoru Przyrodniczego 

– p. J. M. O. .  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 

ust. 2 ustawy.  

Izba  nie  dopatrzyła  się  zaistnienia  przesłanek  odrzucenia  odwołania  z  art.  189  ust.  2 

ustawy.  

Izba 

oceniła,  że  odwołujący  wykazał  przesłankę  materialnoprawną  dopuszczalności 

odwołania z art. 179 ust. 1 ustawy.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  24  ust.  1  pkt.  16  i  17  ustawy  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3 

ustawy  przez  jego  niezastosowanie  i  zaniecha

nie  wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  SGS  z 

postępowania  pomimo,  że  wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa  wprowadził  w  błąd  zamawiającego  przy  przedstawianiu  informacji,  że  spełnia  warunek 

udziału  w  postępowaniu  lub  co  najmniej  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  zamawiającego  w  błąd,  a  mające  istotny  wpływ  na  podejmowane  przez 

zamawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  spełniana  przez  wykonawcę  SGS  warunków  udziału  w 

p

ostępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania przez tego 

w

ykonawcę  osobami  mającymi  pełnić  funkcję  Eksperta  nadzoru  ds.  automatyki  (wykonawca 

oświadczył, że p. K. W. pełnił funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gdy w rzeczywistości był on 


Ekspertem Nadzoru Robót) oraz Eksperta Nadzoru Przyrodniczego (wykonawca wskazał, że p. J. M. 

O. 

zdobyła  właściwe  doświadczenie  podczas  realizacji  inwestycji  drogowej  o  długości  25  km,  w 

sytuacji gdy inwestycja ta mi

ała długość mniejszą niż 20 km) 

Zarzut  zaniechania  wykluczenia  przystępującego  z  powodu  wprowadzenia  w  błąd  co  do  stanowiska 

wykonywanego  przez  p.  K.  W. 

w  wykazanym  przez  niego  doświadczeniu  potwierdził  się.  W  ocenie 

Izby  zgromadzony  materiał  dowodowy  potwierdził,  że  p.  K. W.  nie  pełnił  funkcji  Inspektora  Nadzoru 

Inwestorskiego, a przystępujący w wykazie osób skreślił słowo „NIE” przy funkcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, składając tym samym oświadczenie, że p. W. pełnił tę funkcję w ramach świadczenie 

nadzoru  inwestorskiego,  przyrodniczego  i  zarządzania  realizacją  inwestycji  pn.  „Budowa  tłoczni 

Kędzierzyn”.  Przystępujący  nie  kwestionował  ustalenia  zamawiającego,  że  p.  W.  był  Ekspertem 

Nadzoru  Robót  w  zakresie  automatyki  i  sterowania.  Tym  samym  oświadczenie  zawarte  w  wykazie 

osób  było  informacją  wprowadzającą  w  błąd  zamawiającego,  co  do  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu. Informacja ta została podana w wyniku lekkomyślnego działania przystępującego. Tym 

samym przedmiotem rozwa

żań Izby będzie norma art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy, gdyż w ocenie Izby nie 

można  przystępującemu  przypisać  celowego  działania  przy  podawaniu  informacji.  Dowodzi  tego  w 

ocenie Izby fakt odwołania się do zakresu obowiązków p. W. .  

Izba  dostrzega,  że  w  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  jak  i  Sądów  Okręgowych  rysują  się 

dwie linie orzecznicze.  

Pierwsza z nich prezentowana w orzeczeniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 lipca 2018r. 

sygn.  akt  XXIII  Ga  849/18  wskazuje,  że  dla  rozważań  dotyczących  przesłanki  wykluczenia  z  art.  24 

ust.  1  pkt  17  ustawy  istotne  jest  jedynie  zachowanie  wykonawcy  i  treść  informacji  (mogącej  mieć 

wpływ  na  decyzje  zamawiającego),  natomiast  stan  wiedzy  czy  zachowanie  zamawiającego  nie  ma 

żadnego znaczenia. W szczególności jak podnosi Sąd Okręgowy w Warszawie nie ma znaczenia czy 

zamawiający został skutecznie wprowadzony w błąd na skutek czego podjął jakiekolwiek decyzje czy 

wykonał  jakiekolwiek  czynności.  Sąd  podkreślił  nawet,  że  gdyby  zamawiający  w  powołaniu  na 

wypracowane 

notorium  (uwzględniając  stan  wiedzy  posiadanej  przez  zamawiającego)  zachowałby 

ostrożność  w podejmowaniu decyzji, to samo podanie informacji nieprawdziwej  wypełnia  przesłankę 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  

Druga linia zaprezentowana z

ostała w powołanym przez zamawiającego i przystępującego orzeczeniu 

Sądu  Okręgowego  w  Katowicach  z  dnia  13  września  2019r.  sygn.  akt  XIX  Ga  953/19,  przy  czym 

istotną różnicą w stosunku do bieżącego stanu faktycznego, jest to, że Sąd Okręgowy w Katowicach 

u

stalił,  że  „Z.S.  spełniał  wymagania  określone  w  (…)  to  jest  posiadał  doświadczenie  przy  realizacji 

zadania  obejmującego  budowę  lub  przebudowę  obiektów  m.  od  rozpoczęcia  robót  do  wykonania 

zadania na stanowisku K.R. i w konsekwencji stwierdził, że złożenie Wykazu Osób w jego pierwotnym 

brzmieniu zawierało w swej wartości semantycznej prawdziwą informację o tym, iż oferta Konsorcjum 

(…)  spełnia  wymagania  siwz  i  nieprawdziwą  informację  mająca  stanowić  potwierdzenie  prawdziwej 

informacji.  Gdyby  nie  doszło  do  zauważenia  tej  nieprawdziwości,  nie  było  ryzyka  wyboru  oferty  nie 

spełniającej  warunków  udziału  w  postępowaniu.  I  na  kanwie  tak  ustalonego  stanu  faktycznego  Sąd 

Okręgowy w Katowicach poczynił rozważania, że dla zastosowania normy z pkt. 17 jak i 16 konieczne 


jest, by nieprawdziwa informacja wprowadziła w błąd zamawiającego, a nie tylko była informacją, która 

hipotetycznie mogła go w błąd wprowadzić, a nadto możliwy istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  musi  dotyczyć  tego,  czy  konkretny 

wykonawca  podlega  wykluczeniu

,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i 

niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane  kryteriami  selekcji.  Takie  odczytanie  normy  zawartej  w  pkt.  17 

nakazuje ustalić czy doszło w realiach konkretnej sprawy do wprowadzenia w błąd, a jeśli tak, to czy 

był to błąd istotny. Sąd zauważył, że możliwe są sytuacje, w których nieprawdziwość informacji zostaje 

zauważona  na  skutek  rutynowych  działań  zamawiającego,  mających  na  celu  weryfikację  informacji 

odwołujących się do danych  znajdujących się  w jego  zasobach.  Sąd doszedł  w  takim przypadku do 

przekonania,  że  wówczas  nie  dochodzi  do  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd.  Sąd  podzielił 

stanowisko  części  składów  Izby,  że  aby  można  było  mówić  o  istotnym  wpływie  informacji 

wprowadzających  w błąd na decyzje  zamawiającego  w  postępowaniu, konieczne jest wykazanie,  że 

zamawiający  podjąłby  na  podstawie  informacji  niewprowadzających  w  błąd  inną  decyzję  niż  na 

podstawie informacji wprowadzających w błąd. Sąd odwołał się do art. 57 Dyrektywy z dnia 26 lutego 

2014r. nr 2014/24/WE i wskazał, że interpretacja przepisów krajowych powinna uwzględniać fakt, że 

podstawą wykluczenia powinno być tylko „poważne wprowadzenie w błąd”, co oparł także na motywie 

101 dyrektywy ws

kazującym, że stosując fakultatywne przesłanki wykluczenia instytucje zamawiające 

powinny  zwracać  szczególną  uwagę  na  zasadę  proporcjonalności,  a  drobne  nieprawidłowości 

powinny  jedynie  w  wyjątkowych  okolicznościach  prowadzić  do  wykluczenia  wykonawcy.  Odniósł  się 

również  do  treści  art.  22a  ust.  6  ustawy  i  wywiódł,  że  ustawodawca  w  przypadku  informacji 

nieprawdziwych  pochodzących  od  podmiotu  udostępniającego  zasoby  przewidział  możliwość 

konwalidacji oferty, w tym przez wskazanie innego podmiotu, a także zwrócił uwagę, że norma art. 26 

ust. 3 ustawy ma także zastosowanie do oświadczeń i dokumentów niekompletnych lub zawierających 

błędy i doszedł do przekonania, że oświadczenie błędne w pierwszej kolejności podlega uzupełnieniu 

w  ramach  wezwania  z  art.  26  ust. 

3  ustawy,  które  musi  poprzedzać  decyzję  zamawiającego  o 

ewentualnym wykluczeniu wykonawcy. Sąd nie kwestionując utrwalonego orzecznictwa, że informacji 

nieprawdziwej  mającej  lub  mogącej  mieć  wpływ  na  wynika  postępowania  nie  można  zastępować 

informacją prawdziwą doszedł do przekonania,  w realiach analizowanej sprawy,  że  zamawiający  nie 

został  wprowadzony  w  błąd,  a  nawet  gdyby  przyjąć  inaczej,  to  biorąc  pod  uwagę  okoliczności 

rozpoznawanego wypadku należałoby uznać, że błąd nie był poważny w rozumieniu art. 57 dyrektywy, 

a  wykluczeniu  sprzeciwiała  się  zasada  proporcjonalności.  Sąd  poczynił  także  ustalenia,  że  do 

zamknięcia  rozprawy  przed  Sądem  Okręgowym  Konsorcjum  skutecznie  przeprowadziło  procedurę 

samooczyszczenia z art. 24 ust. 8 ustawy, który nie różnicuje wszystkich stanów faktycznych ani nie 

przewiduje terminu końcowego do przeprowadzenia opisanej w nim procedury. Sąd uznał również, że 

treść  wezwania  zamawiającego  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  nakazywało  przyjąć,  że  Konsorcjum 

mogło poprzestawać w usprawiedliwionym przekonaniu, że wystarczające jest wykonanie wezwania, 

bez odwoływania się do procedury opisanej w treści art. 24 ust. 8 ustawy albowiem zamawiający nie 

uważa się za wprowadzonego w błąd albo ten błąd uznaje za nieistotny.  

Obszerne  przytoczeni

e  obu  stanowisk  miało  na  celu  przedstawienie  zagadnienia  budzącego 

rozbieżności  w  orzecznictwie,  co  stanowiło  podstawę  do  odroczenia  publikacji  wyroku  w  niniejszej 


sprawie.  

Izba  natomiast  podziela  i  przyjmuje  za  własne  stanowisko  wyrażone  przez  Sąd  Okręgowy  w 

Warszawie z następujących względów : 

Stan  faktyczny  w  przedmiotowej  sprawie  i 

w sprawie rozpoznanej przez Sąd Okręgowy w Katowicach nie są identyczne. W pierwotnym 

Wykazie  osób  złożonym  przez  przystępującego  ze  wskazaniem  informacji  prawdziwej  o 

stanowisku p. W.

, przystępujący nie wykazałby spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

gdyż  zamawiający  literalnie  wymagał  doświadczenia  albo  w  kierowaniu  robotami  branży 

automatyki  lub  sterowania  albo  w  wykonywaniu  nadzoru  inwestorskiego  (na  stanowisku 

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego)  branży  automatyki  lub  sterowania.  Dla  p.  W.  wykazano 

tylko  jedno  doświadczenie  i  doświadczenie  to  w  rzeczywistości  nie  było  doświadczeniem 

spełniającym  wymagania  zamawiającego  z  racji  nie  zajmowania  stanowiska  inspektora 

nadzoru  inwestorskiego.  Tym  samym  pierwotny  wykaz  nie  dowodził  spełniania  przez 

wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu,  co  jest  ustaleniem  odmiennym  od 

poczynionego  przez  Sąd  Okręgowy  w  Katowicach,  stąd  też  nie  można  uznać,  czy  w  stanie 

faktyczn

ym  bieżącej  sprawy  również  doszłoby  do  zważenia  przez  Sąd  Okręgowy  w 

Katowicach, że zamawiający nie został wprowadzony w błąd, a także, że nawet gdyby do tego 

doszło to, to nie było to poważne wprowadzenie w błąd.  

Przesłanki  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  są 

przesłankami  obligatoryjnymi  wykluczenia  na  gruncie  ustawy  krajowej,  co  oznacza  że 

zamawiający  nie  może  odstąpić  od  czynności  wykluczenia  wykonawcy,  który  przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd. Izba wzięła także pod uwagę brzmienie art. 57 ust. 4 lit. h i 

dyrektywy  2014/24/WE  i  doszła  do  przekonania,  że  również  na  gruncie  prawa  unijnego 

roz

różniono sytuacje zawinionego i niezawinionego wprowadzenia w błąd: 

h) 

jeżeli  wykonawca  był  winny  poważnego 

wprowadzenia  w  błąd  przy  dostarczaniu  informacji,  które  wymagane  były  do  weryfikacji 

braku  podstaw  wykluczenia  lub  do  weryfikacji  spełnienia  kryteriów  kwalifikacji,  zataił  te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających wymaganych 

na mocy art. 59; lub  

i) 

jeżeli  wykonawca  podjął  kroki,  aby 

nienależycie  wpłynąć  na  proces  podejmowania  decyzji  przez  instytucję  zamawiającą, 

pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia  lub  wskutek  zaniedbania  przedstawić  wprowadzające  w  błąd 

informa

cje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji 

lub udzielenia zamówienia. 

Przy czym przy niedbałym przedstawieniu wprowadzających w błąd informacji ocena jego 

istotności jest uzależniona od tego czy mógł, a nie czy miał wpływ na decyzje w sprawie 

udzielenia zamówienia. W ocenie Izby ten właśnie przepis dyrektywy implementowany w 

art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy powinien być przedmiotem analizy w badanym postępowaniu. 

Z brzmienia dyrektywy wynika, że wystarczające jest dla wykluczenia wykonawcy, to aby 


podana  informacja  mogła  jedynie  potencjalnie  wpłynąć  na  decyzje  zamawiającego. 

Trzeba  zauważyć  cel  wprowadzenia  przesłanek  wykluczenia  –  mają  one  chronić 

zamawiających  przez  nierzetelnymi  wykonawcami.  Badanie  zatem  przesłanek 

wykl

uczenia  musi  być  dokonywane  z  uwzględnieniem  celu  ich  wprowadzenia. 

Wykonawca, który podaje informację nie mającą odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie 

rzeczy,  nie  daje  rękojmi  rzetelności  i  poddaje  w  wątpliwość  swoją  należytą  staranność 

profesjonalisty. 

W  ocenie  Izby  przyjęcie  stanowiska,  że  ocena  istotnego  wpływu  jest 

zależna  od  stanu  wiedzy  zamawiającego  rodzi  niebezpieczne  skutki,  gdyż  uzależnia 

ocenę  kłamstwa  od  tego  czy  zamawiający  dał  się  okłamać,  czy  też  nie.  W  ocenie  Izby 

gdyby  przyjąć  stanowisko  Sądu  Okręgowego  w  Katowicach,  to  należałoby  uznać,  że 

wykonawca,  którego  kłamstwo  wykrył  sam  zamawiający,  jest  wykonawcą  rzetelnym, 

któremu  należy  przyznać  dostęp  do  środków  publicznych  (w  ramach  wypłacanego 

wynagrodzenia),  natomiast  wykonawca,  którego  kłamstwo  wykrył  inny  wykonawca 

(konkurent)  jest  wykonawcą  nierzetelnym  i  nie  powinien  otrzymać  zamówienia.  W  tym 

rozumowaniu  niknie  jeszcze  trzecia  kategoria  wykonawcy 

–  wykonawca,  który  skłamał  i 

jego kłamstwo nie zostało przez nikogo wykryte. W ocenie Izby każde kłamstwo świadczy 

o  nierzetelności  wykonawcy,  a  przyjęcie,  że  nie  można  wykluczyć  wykonawcy,  którego 

kłamstwo  wykrył  zamawiający,  prowadziłoby  do  przerzucania  na  zamawiających 

odpowiedzialności,  za  informacje  podawane  przez  wykonawców.  Wykonawcy  mogliby 

bowiem  ekskulpować  się  wskazując,  że  informacja  nie  mogła  wprowadzać 

zamawiającego w błąd, bo powinien znać rzeczywisty stan faktyczny z racji tego, że jego 

jednostki  organizacyjne  realizowały  dane  zamówienie.  W  konsekwencji  dano  by 

wykonawcom  przyzwo

lenie na składanie oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością. Co 

więcej nie można zapominać, że zamawiający może weryfikować składane oświadczenia 

za  pomocą  informacji  pozyskiwanych  od  innych  zamawiających  –  par.  2  ust.  6 

rozporządzenia  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od 

wykonawców,  oraz  form,  w  jakich  te  dokumenty  mogą  być  składane.  Zatem  również 

można  by  postawić  zamawiającemu  zarzut,  że  powinien  był  znać  rzeczywisty  stan 

faktyczny dotyczący innych zamówień nie wykonywanych na jego rzecz, bo powinien był 

sprawdzić ten stan bezpośrednio u innych zamawiających. W ocenie Izby z tych właśnie 

względów nie można podzielić poglądu wykładającego treść art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy z 

uwzględnieniem  stanu  świadomości  zamawiającego.  Oczywiście  pogląd  wyrażony  przez 

Sąd  Okręgowy  w  Warszawie,  który  Izba  podziela,  może  wywoływać  przekonanie  o 

nadmierny  formalizm,  zwłaszcza  w  analizowanej  przez  Sąd  Okręgowy  w  Katowicach 

sytuacji,  gdy  to  samego  wykonawcę  wprowadzono  w  błąd,  a  on  ten  błąd  powielił 

przekazując  zamawiającemu.  Jednakże  Izba  wyraża  przekonanie,  że  zamówienia 

publiczne  są  realizowane  w  celu  zaspokajania  potrzeb  społecznych,  wykonania  zadań 

państwa  wobec  obywateli,  stąd  też  wykonawca,  który  pozyskuje  takie  zamówienia,  tym 

bardziej  musi  b

yć  wykonawcą  rzetelnym  i  zdolnym  do  wykonania  zamówienia.  Należy 

bowiem  wziąć  pod  uwagę,  że  podanie  takiej  informacji  wprowadzającej  w  błąd  ma 


wywołać przekonanie, że wykonawca może należycie wykonać zamówienie, podczas gdy 

w  rzeczywistości  nie  posiada  cech  (własnych  lub  udostępnionych),  które  dla 

zamawiającego były tak istotne że uczynił z nich kryteria kwalifikacji.  

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Izba  doszła  do  przekonania,  że  stan  świadomości  zamawiającego  jest 

irrelewantny dla oceny zaistnienia przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy, a ocena istotności powinna 

być  dokonywana  z  uwzględnieniem  tego,  czy  gdyby  zamawiający  podjął  decyzje  na  podstawie 

nieprawdziwej informacji, to ta decyzja 

była inna od decyzji, którą podjąłby zamawiający na podstawie 

prawdziw

ej  informacji.  Niewątpliwie  należy  uznać,  ze  gdyby  zamawiający  nie  wykryłby 

nieprawdziwości  informacji  uznałby  przystępującego  za  wykonawcę  spełniającego  warunek  i  nie 

wzywałby  przystępującego  do  uzupełnienia  wykazu,  a  w  zatem  w  oparciu  o  pierwotny  wykaz 

z

amawiający  podjąłby  decyzję  o  zakwalifikowaniu  oferty  przystępującego  do  oceny  ofert,  a  w 

konsekwencji  do  udzielenia  temu  wykonawcy  zamówienia.  Natomiast,  gdyby  w  pierwotnym  wykazie 

przystępujący  oświadczył,  że  p.  W.  nie  był  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  na  wykazanej 

inwestycji,  to  zamawiający  nie  uznałby  tego  doświadczenia  jako  spełniającego  warunki  udziału  w 

postępowaniu.  Zatem  decyzje  byłyby  odmienne,  tym  samym  należało  uznać,  że  informacja 

wprowadzająca w błąd mogła mieć istotny wpływ na decyzje zamawiającego w sprawie kwalifikacji, a 

następnie udzielenia zamówienia. Tym samym w ocenie Izby zostały wypełnione przesłanki z art. 24 

ust.  1  pkt  17  ustawy  to  jest  informacja  była  informacją  wprowadzającą  w  błąd  co  do  rzeczywistego 

stanu rzeczy, zosta

ła podana w wyniku lekkomyślnego działania przystępującego i mogła mieć istotny 

wpływ na decyzje zamawiającego podejmowane w postępowaniu.  

Izba  w  analizowanej  sprawie  nie  doszła  do  przekonania,  że  wykonawca  dokonał 

samooczyszczenia  w  rozumieniu  art.  24  us

t.  8  ustawy,  gdyż  przepis  ten  stanowi,  że

w

ykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, 

może  przedstawić  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do 

wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej 

przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną 

krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz 

współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych, 

organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym 

przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu 

wykonawcy. 

Zatem  wykonawca  powinien  był  wyjaśnić  zamawiającemu  rzetelnie  stan 

faktyczny  i  wskazać  na  podjęcie  konkretnych  środków,  które  są  odpowiednie  do 

zapobiegania dalszemu nieprawidłowemu zachowaniu. Przeciwnie jak wynika ze stanowiska 

procesowego  przystępującego  przystępujący  nadal  uważa,  że  mógł  podać  informację  o 

stanowisku p. W. 

jako inspektora nadzoru inwestorskiego, gdyż jego zakres obowiązków był 

podobny, a branża automatyki nie wymaga sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie.  W  ocenie  Izby  taka  postawa  nie  stanowi  usprawiedliwienia  dla  podania 

ni

eprawdziwej  informacji  w  ofercie.  Co  więcej  rodzi  ryzyko,  że  przystępujący  nadal  w 

przyszłości  będzie  podawał  informacje,  w  taki  sposób,  aby  sprawiać  wrażenie  pełnej 


zgodności  z  wymaganiami  zamawiającego.  Jeśli  wykonawca  chciał  ustalić  możliwość 

dopuszczen

ia  innych  funkcji  czy  stanowisk  równoważnych,  w  jego  ocenie,  stanowisku 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  w  branży  automatyki,  to  miał  do tego  środek  w  postaci 

wyjaśnień  treści  siwz,  nie  mógł  natomiast  podawać  informacji  nieprawdziwej  w  celu 

wywołania błędnego przekonania, że p. W. pełnił właśnie funkcję inspektora. Zastąpienie p. 

W. p. W. 

nie stanowi w ocenie Izby również podjęcia konkretnych czynności organizacyjnych 

czy kadrowych, które zapobiegałyby nierzetelności w przyszłości, gdyż Izba w tym zakresie 

podtrzymuje  ugruntowane  stanowisko,  że  niedopuszczalne  jest  zastępowanie  informacji 

nieprawdziwej informacją prawdziwą. W przedmiotowej sprawie odwołujący nie kwestionował 

prawidłowości  wezwania  zamawiającego w  trybie art.  26  ust.  3  ustawy  stąd też  Izba  do  tej 

kwestii  się  nie  odnosiła  w  uzasadnieniu.  Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Izba  doszła  do 

przekonania,  że  zarzut  zaniechania  wykluczenia  wykonawcy  SGS  Polska  spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością z postępowania na podstawie art. 24 ust.  1 pkt 17 ustawy 

pomimo  podania  informacji  wprowadzającej  w  błąd  dotyczącej  doświadczenia  p.  K.  W. 

potwierdził się i odwołanie w tym aspekcie zasługuje na uwzględnienie.  

Zarzut zaniechania wykluczenia przystępującego z powodu wprowadzenia w błąd zamawiającego co 

do długości inwestycji drogowej w doświadczeniu Eksperta Nadzoru Przyrodniczego nie zasługuje na 

uwzględnienie.  W  ocenie  Izby  ustalony  stan  faktyczny  dowodzi,  że  w  zadaniu  pn.  „Budowa  i 

rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  653  wraz  z  drogowymi  obiektami  inżynierskimi  i  niezbędną 

infrastrukturą  techniczną  na  odcinku  Suwałki  —  Smolany  Dąb  od  km  35+548,00  do  km  50+420,00" 

była realizowana droga o długości 14, 872 km i kanał technologiczny o długości 25, 300 km. Z pism 

PZDW wynika, że w tym zadaniu był sprawowany stały nadzór przyrodniczy bez rozróżniania, którego 

podzadania  ten  nadzór  dotyczy.  Jedynie  dowód  z  pisma  EGIS  wskazuje,  że  w  zadaniu  dotyczącym 

kanału  technologicznego  nadzór  przyrodniczy  nie  był  realizowany,  jednak  dowód  ten  pozostaje  w 

sp

rzeczności  z  dowodami  pochodzącymi  od  inwestora.  W  ocenie  Izby  zatem  nie  można  ustalić  w 

sposób  niebudzący  wątpliwości,  że  nadzór  przyrodniczy  nie  był  prowadzony  nad  budową  kanału 

technologicznego. Izba dała wiarę pismom PZDW, które są zgodne z treścią zmodyfikowanego siwz i 

potwierdzają  prawdziwość  oświadczenia  przystępującego  złożonego  w  Wykazie  osób.  W 

konsekwencji zarzut był niezasadny i podlegał oddaleniu.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. ust. 1 pkt. 12 ustawy przez jego niezastosowanie i 

zaniechanie  wykl

uczenia  wykonawcy  z  postępowania,  pomimo  że  wykonawca  ten  nie  wykazał 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w 

zakresie  dysponowania  przez  tego  w

ykonawcę  osobami  mającymi  pełnić  funkcję  Eksperta  Nadzoru 

Przyrodniczego oraz Inspektora 

Nadzoru Robót Technologicznych 

Zarzuty nie potwierdziły się.  

Jak  wynika  z  ustalonego  stanu  faktycznego  zamawiający  wymagał  doświadczenia  na  stanowisku 


Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  na  określonego  rodzaju  inwestycji,  natomiast  zamawiający  nie 

postawił  szczegółowych  wymagań  określających  minimalny  zakres  czynności,  jakie  miałby  wykonać 

Inspektor  dla  kwalifikowalności  przedstawianego  doświadczenia,  nie  wskazał  także  minimalnego 

okresu  wykonywania  czynn

ości.  W  konsekwencji  zarzut  odwołującego  oparty  o  to,  że  p.  O.  nie 

nadzorowała  etapu  technologicznego  wykonania  robót  budowlanych,  w  ocenie  Izby  jest  zarzutem 

opartym  na  rozszerzającej  wykładni  treści  warunku  dokonanej  przez  odwołującego.  Izba  stoi  na 

stanowisku,  że  wykładnia  warunku  udziału  w  postępowaniu  nie  może  być  wykładnią  rozszerzającą, 

gdyż prowadziło by to do naruszenia zasady przejrzystości postępowania. Wykonawcy przygotowując 

się  do  udziału  w  postępowaniu  poddają  analizie  warunki  udziału  w  postępowaniu  i  dokonują  oceny 

swoich  możliwości  udziału  w  danym  postępowaniu,  tym  samym  wyłącznie  etap  przed  upływem 

terminu składania ofert, może być etapem wyjaśniania treści sformułowanego warunku i ewentualnego 

jego  zawężenia  lub  rozszerzenia.  Natomiast  po  upływie  terminu  składania  ofert  warunek  musi  być 

analizowany z zastosowaniem wykładni literalnej. Inaczej bowiem wygląda ocena możliwości wzięcia 

udziału  w  postępowaniu  w  sytuacji,  gdy  zamawiający  precyzuje,  że  doświadczenie  w  sprawowaniu 

samodzieln

ej  funkcji  technicznej  w  budownictwie  przy  dookreśleniu,  że  sprawowanie  tej  funkcji  ma 

rozpoczynać  się  z  momentem  zawarcia  umowy  do  np.  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 

nadzorowanych robót budowlanych, a inaczej, gdy zamawiający  określa moment sprawowania funkcji 

co  najmniej  zakończenia  umowy  albo  w  ogóle  takiego  zakresu  czasowego  nie  wskazuje.  Pierwszy 

przykład  zatem  zasadniczo  wyklucza  możliwość  zmiany  na  stanowisku  Inspektora  Nadzoru 

Inwestorskiego w wykazywanym doświadczeniu, natomiast drugi przykład zezwala na wykazanie się 

doświadczeniem w dokończeniu nadzoru po innej osobie, a ostatni dopuszcza nabycie doświadczenia 

na  dowolnym  etapie  budowy,  w  którym  nadzór  był  sprawowany.  W  przedmiotowej  sprawie 

zamawiający  opisał  warunek  bez  określania  momentu  budowy  z  którym  wiąże  się  wykonywany 

nadzór,  a  tym  samym  dla  spełnienia  warunku  wystarczające  jest  doświadczenie  w  nadzorze  nad 

budową  na  etapie  prac  przygotowawczych.  W  konsekwencji  Izba  uznała  zarzut  na  niezasadny  i 

podlegający oddaleniu. 

Zarzut dotyc

zący zaniechania wykluczenia przystępującego z uwagi na niespełnienie warunku udziału 

w  postępowaniu  dotyczący  Eksperta  Nadzoru  Przyrodniczego  jest  zarzutem  przedwczesnym. 

Przystępujący  nie  kwestionował,  że  wskazane  dla  p.  O.  doświadczenie  nie  spełnia  wymogu 

doświadczenia  zdobytego  w  ciągu  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  jednak 

podnosił,  że  p.  O.  posiada  inne  doświadczenie  wystarczające  dla  spełnienia  warunku,  jednak 

zamawiający  nie  wykonał  jeszcze  względem  przystępującego  obowiązku  z  art.  26  ust.  3  ustawy. 

Niewątpliwie przepis art. 26 ust. 3 ustawy nakazuje wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentu 

podmiotowego zawierającego błędy lub niekompletnego. Wezwanie jest obowiązkiem zamawiającego. 

Skoro  wykazane  doświadczenie  jest  niekompletne  tj.  nie  potwierdza  spełnienia  wymogu 

doświadczenia  zdobytego  w  ciągu  ostatnich  10  lat,  to  zamawiający,  analogicznie  jak  w  przypadku 

pisma  z  dnia  20  grudnia  2019r.,  powinien  wezwać  przystępującego  do  uzupełnienia  doświadczenia 

dla  Eks

perta  Nadzoru  Przyrodniczego.  Zamawiający  nie  mógł  natomiast  na  tym  etapie  wykluczyć 

przystępującego,  czego  domaga  się  odwołujący.  W  konsekwencji  zarzut  był  niezasadny  i  podlegał 

oddaleniu.  


Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  26  ust.  3  ustawy  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3 

ustawy przez jego niezastosowanie i zaniechanie wezwania wykonawcy SGS do złożenia 

wyjaśnień,  uzupełnień  dokumentów  pomimo,  że  złożone  przez  tego  wykonawcę  na 

wezwanie  zamawiającego  dokumenty,  w  szczególności  załącznik  Potencjał  Kadrowy,  nie 

potwierdzały,  że  osoby  wskazane  na  stanowiska  Eksperta  Nadzoru  Przyrodniczego  oraz 

Inspektora  Nadzoru  Robót  Technologicznych,  posiadają  wiedzę  i  doświadczenie 

wystarczające do potwierdzenia spełniania wymagań zamawiającego w odniesieniu do tych 

osób, zakreślonych jako warunki udziału w postępowaniu (zarzut ewentualny) 

Zarzut częściowo nie podlegał rozpoznaniu, tj. w zakresie naruszenia przez zamawiającego 

art. 26 ust. 3 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez jego niezastosowanie i zaniechanie 

wezwania  wykonawcy  SGS  do  złożenia  wyjaśnień,  uzupełnień  dokumentów  pomimo,  że 

złożone  przez  tego  wykonawcę  na  wezwanie  zamawiającego  dokumenty,  w  szczególności 

załącznik Potencjał Kadrowy, nie potwierdzały, że osoba wskazana na stanowiska Eksperta 

Nadzoru  Przyrodniczego  posiada 

wiedzę  i  doświadczenie  wystarczające  do  potwierdzenia 

spełniania wymagań zamawiającego zakreślonych jako warunki udziału w postępowaniu. W 

tym zakresie zamawiający oświadczył, że uwzględnia częściowo zarzuty odwołania w trybie 

art.  186  ust.  3a 

ustawy,  a  przystępujący  w  tym  zakresie  nie  wniósł  sprzeciwu.  Izba  w 

konsekwencji 

umorzyła postępowanie, zgodnie z art. 186 ust. 3a ustawy. W takim przypadku 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

z

amówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu  w  zakresie  uwzględnionych 

zarzutów. 

Zarzut w pozostałej części nie zasługiwał na uwzględnienie. Jak wynika z ustalonego stanu 

faktycznego  zamawiający  wymagał  doświadczenia  na  stanowisku  Inspektora  Nadzoru 

Inwestorskiego  na  określonego  rodzaju  inwestycji,  natomiast  zamawiający  nie  postawił 

szczegółowych  wymagań  określających  minimalny  zakres  czynności,  jakie  miałby  wykonać 

Inspektor  dla  kwalifikowalności  przedstawianego  doświadczenia,  nie  wskazał  także 

minim

alnego okresu wykonywania czynności. W konsekwencji zarzut odwołującego oparty o 

to,  że  p.  O.  nie  nadzorowała  etapu  technologicznego  wykonania  robót  budowlanych,  w 

ocenie  Izby  jest  zarzutem  opartym  na  rozszerzającej  wykładni  treści  warunku  dokonanej 

przez odwołującego. Izba stoi na stanowisku, że wykładnia warunku udziału w postępowaniu 

nie  może  być  wykładnią  rozszerzającą,  gdyż  prowadziło  by  to  do  naruszenia  zasady 

przejrzystości  postępowania.  Wykonawcy  przygotowując  się  do  udziału  w  postępowaniu 

po

ddają  analizie  warunki  udziału  w  postępowaniu  i  dokonują  oceny  swoich  możliwości 

udziału  w  danym  postępowaniu,  tym  samym  wyłącznie  etap  przed  upływem  terminu 


składania  ofert,  może  być  etapem  wyjaśniania  treści  sformułowanego  warunku  i 

ewentualnego  jego  zaw

ężenia  lub  rozszerzenia.  Natomiast  po  upływie  terminu  składania 

ofert  warunek  musi  być  analizowany  z  zastosowaniem  wykładni  literalnej.  Inaczej  bowiem 

wygląda  ocena  możliwości  wzięcia  udziału  w  postępowaniu  w  sytuacji,  gdy  zamawiający 

precyzuje,  że  doświadczenie  w  sprawowaniu  samodzielnej  funkcji  technicznej  w 

budownictwie  przy  dookreśleniu,  że  sprawowanie  tej  funkcji  ma  rozpoczynać  się  z 

momentem  zawarcia  umowy  do  np.  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 

nadzorowanych  robót  budowlanych,  a  inaczej,  gdy  zamawiający    określa  moment 

sprawowania  funkcji  co  najmniej  zakończenia  umowy  albo  w  ogóle  takiego  zakresu 

czasowego nie wskazuje. Pierwszy przykład zatem zasadniczo wyklucza możliwość zmiany 

na  stanowisku  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  w  wykazywanym  doświadczeniu, 

natomiast drugi przykład zezwala na wykazanie się doświadczeniem w dokończeniu nadzoru 

po innej osobie, a ostatni dopuszcza 

nabycie doświadczenia na dowolnym etapie budowy, w 

którym nadzór był sprawowany. W przedmiotowej sprawie zamawiający opisał warunek bez 

określania  momentu  budowy  z  którym  wiąże  się  wykonywany  nadzór,  a  tym  samym  dla 

spełnienia  warunku  wystarczające  jest  doświadczenie  w  nadzorze  nad  budową  na  etapie 

prac  przygotowawczych.  W  konsekwencji  Izba  uznała  zarzut  na  niezasadny  i  podlegający 

oddaleniu.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  91  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  przez  jego 

niezastosowanie  i  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejs

zej oferty SGS, pomimo że wykonawca ten 

powinien zostać wykluczony z postępowania 

Zarzut 

potwierdził  się.  Izba  doszła  do  przekonania,  że  zamawiający  nieprawidłowo 

zaniechał  wykluczenia  przystępującego  SGS  z  postępowania  i  w  konsekwencji  wadliwie 

dokonał wyboru tej oferty, mimo że pochodziła od wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

Taki  stan  powoduje  naruszenie  normy  art.  91  ust.  1  ustawy  i  art.  7  ust.  3  ustawy  przez 

wybór oferty wykonawcy niezgodny z przepisami ustawy, a także prowadzi do naruszenia 

zasady równego traktowania wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy.  

Izba  uwzględniła  odwołanie  na  podstawie  art.  192  ust.  1,  2  i  3  pkt.  1  ustawy  nakazując 

zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  dokonanie 

czynności wykluczenia wykonawcy SGS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  z  uwagi  na  podanie  informacji 

wprowadzającej  w  błąd  dotyczącej  doświadczenia p.  K. W. jako  osoby  sprawującej funkcję 

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskie

go  przy  świadczeniu  usług  budowlanego  nadzoru 

inwestorskiego,  przyrodniczego 

i  zarządzania  realizacją  inwestycji  pn.  „Budowa  tłoczni 


Kędzierzyn”.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy

,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972) 

zmienionego  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r. 

zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  47) 

nakazując  zamawiającemu  zwrot  odwołującemu  kosztów 

uiszczonego wpisu w wysokości 15 000zł. oraz kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 

600zł.  zgodnie  ze  złożoną  fakturą  Vat.  Izba  doszła  do  przekonania,  że  uwzględnienie 

dwóch  zarzutów  odwołania  stanowi  w  rzeczywistości  o  wygranej  odwołującego  w  całości, 

gdyż  uwzględnione  zarzuty  powodują  wyeliminowanie  z  postępowania  wykonawcy  SGS  i 

umożliwiają odwołującemu uzyskanie przedmiotowego zamówienia.  

Przewodniczący: ………………………… 


wiper-pixel