KIO 1041/20 POSTANOWIENIE dnia 25 czerwca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1041/20 

POSTANOWIENIE 

   z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

  P

rzewodniczący:    Ewa Kisiel 

Ryszard Tetzlaff 

Agnieszka Trojanowska 

  Protokolant:  

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  25  czerwca  2020  r. 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 maja 2020 r. przez 

wykonawcę  Billennium  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Mangalii  2A  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Aplikacje  Krytyczne  Sp.  z  o.  o.  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, 

przy udziale: 

A.  wykonawcy 

Sii  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  Al.  Niepodległości  69, 

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 

1041/20 po 

stronie Zamawiającego, 

B.  wykonawcy  Asseco  Poland  S

.A.  z  siedzibą  w  Rzeszowie  przy  ul.  Olchowej  14, 

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 

1041/20 po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowania odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Billennium  S.A.  z 

siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Mangalii  2A  kwoty  13 

500  z

ł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% 

uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.)  na  niniejsze  postanowienie  

w  terminie 

7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Iz

by Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………...….…..…..… 

…………………………..… 

…………………………..… 


Sygn. akt: KIO 1041/20 

U z a s a d n i e n i e 

Aplikacje  Krytyczne  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Chmielnej  85/87 

(dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, na 

świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla 

spółki Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. 

W

artość  zamówienia  przekracza  kwoty,  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 12 lutego 2020 r. w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 030-070044. 

W dniu w dniu 14 maja 2020 r. wykonawca Billennium S.A. z 

siedzibą w Warszawie 

przy  ul.  Mangalii  2A  (

dalej:  „Odwołujący”  lub „Billennium”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia 

oświadczeń  i  dokumentów,  dokonanej  z  naruszeniem  art.  26  ust.  3  oraz  art.  7  ust.  1  Pzp, 

przez  określenie  zbyt  krótkiego  i  nierealnego  terminu  na  uzupełnienie  oświadczeń  i 

doku

mentów. 

W dniu  23  czerwca  2020  r.  do  Izby  w  formie  elektronicznej 

ze strony Odwołującego 

wpłynęło oświadczenie o cofnięciu w całości odwołania.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia rozprawy; w  takim  przypadku  Izba  umarza postępowanie odwoławcze.  Zgodnie 

zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka 

w wyroku. 

W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy.  Uwzględniając powyższe,  Krajowa Izba 


Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zdanie  2  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowania odwoławcze w sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed 

otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Analogiczne brzmienie posiada 

przepis 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Ponieważ  Odwołujący  cofnął  odwołanie  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  na 

podstawie art. 187 ust. 8 zdanie 2 Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującym  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych 

łącznej kwoty 13 500 zł, stanowiących 90% uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………...….…..…..… 

…………………………..… 

…………………………..… 


wiper-pixel