KIO 1040/20 POSTANOWIENIE dnia 15 lipca 2020 roku

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1040/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 lipca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     

Emil Kawa 

                                                        Protokolant:   

Aldona 

Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  15  lipca  2020  roku  w  Warszawie, 

odwołania  wniesionego do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  maja  2020  roku 

przez wykonawcę  konsorcjum  

Ekspert Security Duo  sp. z o.o. ul. Magazynowa 11 a lok. 63, 02-652 Warszawa 

(lider konsorcjum) 

Ekspert Security sp. z o.o. ul. Karola Chodkiewicza 4 lok. 110, 02-593 Warszawa 

Art-Security 

ul. Skwierzyńska 5, 04-853 Warszawa   

Art  Group  ul.  Skwierzyńska  5,04-853  Warszawa,    w  postepowaniu  prowadzonym 

przez 

Jednostkę Wojskową 3964 ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa 

przy udziale wykonawców – konsorcjum 

A.  BASMA SECURITY sp. z o.o 

– lider konsorcjum, al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 

01-424 Warszawa  

B.  CERBER  Ochrona  sp.  z  o.o.  ul.  Nowomiejska  49,  07-100  Liw 

zgłaszających 

przystąpienie do postepowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

                                                              postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze w związku z jego wycofaniem 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego  konsorcjum – lidera   Ekspert Security Duo Spółka z o.o. ul. Magazynowa 11 

a  lok.  63,  02-652  Warszawa   

kwoty  13  500,00  (trzynaście  tysięcy  pięćset)  złotych  tytułem 

zwrotu 90% kwoty uiszczonego wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w  Warszawie. 

Przewodniczący ……………………………… 


Sygn. KIO 1040/20 

                                                    UZASADNIENIE 

Jednostka 

Wojskową 3964 ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, prowadzi postępowanie w 

trybie  przetargu  nieograniczonego 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Świadczenie 

usługi  bezpośredniej  ochrony  fizycznej  osób  i  mienia  w  kompleksach  wojskowych 

zlokalizowanych  w  Warszawie  przy:  ul  Bystra  1,  11  Listopad

a  17/19,  Nieświeska  54/56, 

Ziemowita 51 A

” - Pierwsza część zamówienia", znak postępowania: sprawa nr 7/2020/Z". 

Ogłoszenie  o  przedmiotowym  postępowaniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  21  lutego 2020  roku,  numer  ogłoszenia:  2020/S  037-

087725, data ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego: 21 lutego 2020 roku.   

Zamawiający  w  dniu  04  maja  2020  roku  poinformował  wykonawców  o  zakończeniu  oceny 

ofert  i  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  postepowaniu,  za  którą  została  uznana  oferta 

złożona przez przystępującego.  

Zaskarżonym  czynnościom  zamawiającego  w  ramach  dokonanego  wyboru 

najkorzystniejszej oferty  

odwołujący zarzucił  naruszenie: 

  1.art.  24  ust.  1  pkt  12)  Pzp,  art.  22  ust.  1  pkt  2)  Pzp  w  zw.  z  art.  45  ust.  1  Pzp  poprzez 

zaniechanie zastosowania wskazanych przepisów i braku wykluczenia Konsorcjum Basma w 

sytuacji gdy Konsorcjum Basma nie wykazało, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a 

w szczególności warunek posiadania pozwolenia na broń na okaziciela przez specjalistyczną 

uzbrojoną  formację  ochronna  (SUFO)  oraz  statusu  specjalistycznej  uzbrojonej  formacji 

ochronnej (SUFO) realizującą ochronę obiektów, określony w § 1 ust. 2 i 5 załącznika nr 2a 

do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  -  gdyż  z  dokumentów  załączonych  do 

oferty  nie  wynika  aby  Konsorcj

um  Basma  w  chwili  złożenia  oświadczenia  spełniało  w  w. 

wymóg, 

art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp - poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Basma 

pomimo,  iż  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  ze 

względu na niespełnienie określonego w nim ww. wymogu, 

art.  91  ust.  1  Pzp  - 

poprzez  jego  niewłaściwe  zastosowanie  i  zaniechanie  jego 

właściwego  zastosowania  przejawiające  się  tym,  że  wybrano  jako  najkorzystniejszą  ofertę 

Konsorcjum  Basma,  które  nie  wykazało  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu 

dotyczące  posiadania  pozwolenia  na  broń  na  okaziciela  przez  specjalistyczną  uzbrojoną 

formację  ochronną  (SUFO)  oraz  posiadania  statusu  specjalistycznej  uzbrojonej  formacji 

ochronnej (SUFO) realizującą ochronę obiektów i zaniechaniu wyboru jako najkorzystniejszej 

oferty  złożonej  przez  Odwołującego,  która  to  oferta  w  przypadku  wykluczenia  Konsorcjum 

Basma i odrzucenia jej oferty, będzie ofertą najkorzystniejszą. 


art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z wyżej wymienionymi przepisami - poprzez prowadzenie 

postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  równego 

traktowania wykonawców, jak również poprzez wybór wykonawcy, którego oferta zgodnie z 

przepisami  Pzp  nie  powinna  być  wybrana,  i  w  konsekwencji  nie  powinno  mu  zostać 

udzielone zamówienie. 

Podnosząc  powyższe  wniósł  w  szczególności  o  wykluczenie  wykonawcy  którego 

oferta została wybrana, a także o odrzucenie jego oferty oraz dokonanie ponownego badania 

i oceny ofert. 

W  dniu  15  lipca  o  godz.  11,51

,  a  więc  na  półtorej  godziny  przed  wyznaczonym 

terminem posiedzenia/rozprawy do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  wpłynęła informacja 

od  odwołującego  w  której  oświadczył,  że  cofa  przedmiotowe  odwołanie,  wnosząc  o  jego 

umorzenie i zwrot odwołującemu 90% uiszczonej kwoty wpisu od odwołania.   

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie art. 187 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień Publicznych oraz w związku § 13 

ust.  2  pkt.  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r poz.1092) umorzyła 

postępowania odwoławcze w przedmiotowej sprawie.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  - 

Prawo  zamówień  publicznych  i  na 

podstawie  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U z 2018 r , poz. 

1092),  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołujących  90%  kwoty  wpisu,  który 

został uiszczony w wysokości 15 000,00 złotych.  

Przewodniczący …………………………. 


wiper-pixel