KIO 1038/20 WYROK dnia 10 lipca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1038/20 

WYROK 

  z dnia 10 lipca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

 Protokolant:    

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  DKS  Sp. 

z o.o. z 

siedzibą w Kowalach

postępowaniu  prowadzonym  przez  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie, 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

orzeka:  

1.  Oddal

a odwołanie; 

Kosztami postępowania obciąża wykonawcę DKS Sp. z o.o. i: 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kwotę  3 600  zł  00  gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  uzasadnione 

koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  styczn

ia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Szczecinie.  

Przewodniczący:      ………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd 

Gospodarki  Wodnej  w  Szczecinie 

  prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dzierżawa  urządzeń  drukujących 

wraz z ich montażem, instalacją systemu Centralnego Wydruku oraz kompleksową obsługą 

serwisowo-

eksploatacyjną dla RZGW w Szczecinie i podległych jednostek organizacyjnych. 

Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 28 stycznia 2020 r. pod numerem 2020/S 019-041214.

W  dniu  14  maja  2020  r.  DKS  Sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  wobec 

zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy ATA Szczecin Sp. z o.o., mimo że oferta ta: 

nie odpowiada treści SIWZ w następującym zakresie: 

  nie spełnienia wymogu minimalnej wydajności tonerów dla wydruków formatu A4 i A3; 
  nie spełnienia okresu referencji, tj. wykazania usługi wykonywanej w okresie ostatnich 

3 lat przed terminem składania ofert w kwocie co najmniej 150.000,00zł.; 

  nie wykazano posiadania certyfikatów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015; 

zawiera rażąco niską cenę. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 

89 ust. 1 pkt 4, art. 90 ust. 3, art. 91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. 

Odwołujący  wskazał,  że  pismem  z  4  maja  2020  r.  Zamawiający  poinformował 

wykonawców  o  wyborze  oferty  ATA  Szczecin  Sp.  z  o.o.  jako  najkorzystniejszej.  W  treści 

pisma  Zamawiający  podał,  że  wybrany  wykonawca  spełnił  wszystkie  wymogi  określone 

SIWZ.  Uzasadniając  swoją  decyzję  Zamawiający  wskazał,  że  wyboru  dokonał 

uwzględnieniem najniższej ceny zaoferowanej przez tego wykonawcę. 

Odwołujący  podniósł,  że  rozwiązanie  zaoferowane  przez  ATA  Szczecin  nie  spełnia 

wymogów SIWZ w zakresie minimalnej wydajności oferowanych tonerów wydruków A4 i A3. 

Wskazał, że Zamawiający przed podjęciem decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia przetargu, 

w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień m.in. w zakresie 

pełnej  specyfikacji technicznej  oferowanych urządzeń,  co  do  zużycia tonera. W odpowiedzi 

Wykonawca  przedstawił  dokumenty  prywatne  w  postaci  bliżej  nieokreślonych  raportów 


sporządzonych w angielskiej wersji językowej, bez podpisu, bez tłumaczenia przez tłumacza 

przysięgłego,  pochodzących  od  bliżej  nieokreślonej  osoby  trzeciej,  które  w  ocenie 

Odwołującego nie mogą być wiążące dla Zamawiającego. Zdaniem Odwołującego doszło do 

sytuacji,  w  której  wykonawca  zleca  dokonanie  oceny  oferty  w  tym  zakresie  bliżej  nie 

określonej osobie trzeciej. 

Zdaniem Odwołującego w tym zakresie doszło do naruszenia przez Zamawiającego 

art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Pzp,  poprzez  niewłaściwe  jego  zastosowanie  i  prowadzenie 

postępowania  w  sposób,  który  nie  zapewnia  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców, gdyż jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu powołuje się na 

opinię  techniczną  o  zgodności  oferty,  pochodzącą  od  bliżej  nieokreślonej  osoby  trzeciej. 

Odwołujący  wskazał  przy  tym,  że  czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest  działanie  sprzeczne 

prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  jeżeli  zagraża  interesowi  innego  przedsiębiorcy  bądź 

klienta  lub  go  narusza  (art.  3  ust.  1  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji).  Czyny  nieuczciwej  konkurencji  zostały  określone  w  art.  5-17d 

u.z.n.k.  Zasad  uczciwej  konkurencji  powinni  przestrzegać  także  wykonawcy,  dlatego 

zamawiający w postępowaniu powinien uwzględnić również przepisy art. 6 ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184) 

(zakaz  porozumień,  których  celem  lub  skutkiem  jest  wyeliminowanie,  ograniczenie  lub 

naruszenie  w 

inny  sposób  konkurencji  na  rynku  właściwym)  i  art.  9  u.o.k.k.  (zakaz 

nadużywania  pozycji  dominującej).  Zasada  równego  traktowania  wykonawców  zabrania 

zamawiającemu  preferowania  lub  dyskryminacji  któregokolwiek  z  wykonawców,  gwarantuje 

wykonawcom  równe  szanse  w  dostępie  do  informacji  o  zamówieniu  i  w  uzyskaniu 

zamówienia  oraz  przeciwdziała  wykorzystywaniu  pozycji  monopolistycznych  przez 

któregokolwiek z wykonawców.  

Odwołujący  podkreślił,  że  w  piśmie  z  25  marca  2020  r.  Zamawiający  wezwał  ATA 

Szczecin  do  złożenia  rzeczowych  i  wyczerpujących  wyjaśnień  w  temacie  realizacji 

wymaganych minimalnych wydajności tonerów w zakresie: Grupa I – A4 9 sztuk minimalna 

wydajność  tonerów  na  poziomie  13.000,  Grupa  II  –  A3  17  sztuk  minimalna  wydajność 

tonerów na poziomie 33.000. W dniu 26 marca 2020 r. ATA Szczecin udzieliła odpowiedzi, 

że  zaoferował  rozwiązanie  spełniające  wymagania  zgodnie  z  odpowiedziami  na  pytania, 

tym  samym  zgodne  z  SIWZ.  W  dniu  3  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  ponownie  wezwał 

ATA  Szczecin  do  przedstawienia  wyjaśnień  dotyczących  wydajności  tonerów,  załączając 

ogólnodostępne  ulotki  produktowe  producenta  sprzętu  RICOH,  w  których  wydajności 

tonerów dla zaoferowanych urządzeń są niższe od wymaganych. W dniu 5 kwietnia 2020 r. 

wykonawca odpowiedział: 


1.  Grupa  I 

–  Wydajność  tonerów  13.781  wydruków  kolorowych,  19.890  wydruków/kopii 

czarnych według normy ISO/IEC 19798; 

2.  Grupa  II 

–  Wydajność  tonerów  34.323  wydruków  kolorowych,  46.604  wydruków/kopii 

czarnych według normy ISO/IEC 19798. 

Na potwierdzenie powyższego wykonawca przedstawił dokumenty wewnętrzne Ricoh 

mówiące  o  wykonaniu  testów  zgodnych  z  normą  ISO/IEC  19798.  Na  dokumentach  nie ma 

podpisu  organizacji  testującej  oraz  przedstawiciela  Ricoh,  są  one  sporządzone  w  języku 

angielskim, a tłumaczenie na język polski zostało wykonane przez niewiadomą osobę, a nie 

przez  tłumacza  przysięgłego.  Dodatkowo  nie  są  podpisane  jako  takie,  jak  również  za 

zgodność z oryginałem. Tym samym nie spełniają one wymogów formalnych. 

Odwołujący podniósł, że Zamawiający zmienił OPZ i określił minimalne, a nie średnie 

wymagania  na  poziomie:  Grupa  I 

–  A4  9  sztuk  minimalna  wydajność  tonerów  na  poziomie 

13.000,  Grupa  II 

–  A3  17  sztuk  minimalna  wydajność  tonerów  na  poziomie  33.000. 

Natomiast  ATA  Szczecin  w  przedstawionych  dokumentach  opiera  się  na  wartościach 

średnich. 

Odwo

łujący  podniósł,  że  w  wynikach  testów  grupy  I  widzimy,  że  tonery  grupy  I  nie 

realizowały  minimalnych  wymagań  na  poziomie  13.000  wydruków  w  szczególności  dla 

tonerów  Magenta,  natomiast  tonery  grupy  II  nie  realizowały  minimalnych  wymagań  na 

poziomie 33.000 w

ydruków w szczególności dla tonerów Magenta. 

Dalej Odwołujący wskazał, że Zamawiający wezwał ATA Szczecin do przedstawienia 

dokumentów  rejestrowych  oraz  referencji  dotyczącej  usługi  wykonanej  w  okresie  ostatnich 

lat  przed  terminem  składania  ofert  w  kwocie  co  najmniej  150.000  zł.  W  odpowiedzi 

wykonawca  przedstawia  referencje  z  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Klinicznego  nr 

informującego, że wartość umowy zawartej na okres 3 lat wyniosła 332.372,32 zł brutto. 

Odwołujący  podkreślił,  że  ATA  Szczecin  powołuje  się  na  kontrakt  „Dzierżawa 

urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania zarządzającego wydrukami wraz z usługą 

serwisową”,  realizowany  na  rzecz  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Klinicznego  Nr 

1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. Prof. Tadeusza 

Sokołowskiego, w okresie od 

01.08.2015  r.  do  31.07.2018  r.  Zdaniem  Odwołującego  kontrakt  ten  nie  spełnia  wymagań 

SIWZ z 

następujących powodów: 

 

przedstawia informację o wartości  umowy,  a nie  o zrealizowanej  wartości,  w  związku 

czym  Zamawiający  powinien  wezwać  do  przedstawienia  dowodów  na  realizację 

dostaw w 

wymaganej wysokości np. w postaci faktur; 


 

rozpoczął  się  01.08.2015  r.  czyli  4  lata,  7  miesięcy  i  2  dni  przed  05.03.2020  r., 

związku z czym wykonawca powinien przedstawić referencje o wartości co najmniej 

150.000zł, a wartość ta powinna być liczona od dnia 05.03.2017 r. a nie jak wynika to 

treści ofert od dnia 01.08.2015r.; 

 

wszystkie dokumenty są niepodpisane, przez co należy je uznać za nieodpowiadające 

wymogą formalnym, a jako takie za nieważne. 

Da

lej  Odwołujący  wskazał,  że  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  (załącznik  nr  7  do 

SIWZ)  Zamawiający  wymagał  przedstawienia,  na  wezwanie  Zamawiającego,  wymaganych 

certyfikatów  ISO  9001:2015  ISO  14001:2015.  Zdaniem  Odwołującego  w  protokole 

przekazanym  Odwołującemu  nie  widnieją  żadne  dokumenty  potwierdzające  posiadanie 

certyfikatu ISO przez ATA Szczecin Sp. z. o.o., czy też wezwania oferenta do uzupełnienia 

dokumentów.  Jako  że  w  formularzach  ofertowych  ATA  Szczecin  nie  powołała  się  na 

podwykonawców, musi samodzielnie wykazać te dokumenty, czego nie uczyniła.   

Następnie  Odwołujący  podniósł  zarzut  zaniechania  odrzucenia  oferty  ATA  Szczecin 

ze względu na rażąco niską cenę. 

Odwołujący  wskazał,  że  pismem  12  marca  2020  r.  Zamawiający  wezwał  ATA 

Szczecin  do  wyjaśnienia  ceny  oferty,  która  jest  niższa  o  32,56%  niższą  od  wartości 

zamówienia.  Zdaniem  Odwołującego  ww.  wykonawca  w  złożonych  wyjaśnieniach  nie 

przedstawił  żadnych  dowodów  zakupu,  ani  innych  konkretnych  informacji.  Szczegółowo 

opisuje jedynie elementy mało istotne, takie jak koszt dostawy, co wskazuje, że wyjaśnienia 

mają charakter pozorny i jako takie nie powinny zostać ocenione przez Zamawiającego jako 

wyczerpujące.  Wykonawca  opiera  się  na  kalkulacji  ceny,  a  nie  kosztów,  nie  uwzględnia 

kosztów w związku  z tym nie wykazuje zysków, jedynie wyjaśnia sposób obliczania oferty. 

Odwołujący  stwierdził,  że  w  wyjaśnieniach  nie  został  również  uwzględniony  zakup 

licencji  wymaganych  do  procesu  OCR,  w  tym  OCR  Unit  Type  M13  dla  wszystkich  26 

urządzeń.  Jednocześnie  urządzenia  zaoferowane  przez  ATA  Szczecin,  nawet  jeśli  będą 

wyposażone w OCR Unit Type M13, wykonują OCR dokumentów w chmurze. W przypadku 

urządzeń  podłączonych  do  sieci  nieposiadającej  dostępu  do  Internetu,  OCR  nie  będzie 

dostępny. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia  czynności  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej,    powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz  przedłużenia 

okresu związania ofertą o 60 dni. 


Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska stron, Izba 

ustaliła i zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp  przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu 

zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.  

Izba  nie  dopuściła  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego 

wykonawcy ATA Szczecin Sp. z o.o. z uwagi na to, że zgłoszenie przystąpienia wpłynęło do 

Izby po upływie 3-dniowego terminu określonego w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp. Izba ustaliła, 

że  Zamawiający  przekazał  wykonawcom  kopię  odwołania  wraz  z  wezwanie  do  udziału 

postępowaniu  odwoławczym  15  maja  2020  r.,  zatem  termin  na  zgłoszenie  przystąpienia 

upłynął 18 maja 2020 r. Zgłoszenie przystąpienia ww. wykonawcy wpłynęło do Izby 20 maja 

2020 r. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Zarzut  dotyczący  niespełnienia  wymogu  minimalnej  wydajności  tonerów  dla  wydruków 

formatu A4 i A3 

Izba ustali

ła następujący stan faktyczny: 

Zgodnie z pierwotną treścią punktu 2 Opisu przedmiotu zamówienia (Opis urządzeń 

wielofunkcyjnych)  Zamawiający  określił  następujące  wymagania  w  zakresie  wydajność 

tonerów: 

  Grupa I – urządzenia wielofunkcyjne kolorowe A4  – 9 szt. – minimalna wydajność tonera: 

15.000 wydruków/kopii kolorowych przy 5% pokryciu, 

  Grupa II – wysokowydajne urządzenia wielofunkcyjne A3 kolorowe – 17 szt. – minimalna 

wydajność tonera: 40,000 wydruków/kopii kolorowych przy 5% pokryciu. 

W  dniu  14  lutego  2020  r.  (

pismo  SZ.ROZ.2810.1.04.2020.KT)  Zamawiający  udzielił 

następujący wyjaśnień do SIWZ: 

Pytanie  1: 

Zamawiający  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  wymaga:  minimalna  wydajność 

tonerów  15.000  wydruków/kopii  kolorowych  przy  5%  pokryciu.  Czy  zamawiający  dopuści 

rozwiązanie: wydajność tonerów 13.781 wydruków/kopii kolorowych według normy ISO/IEC 

Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy to rozwiązanie.   


Pytanie  13: 

Zamawiający  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  wymaga  Minimalna  wydajność 

tonerów  40,000  wydruków/kopii  kolorowych  przy  5%  pokryciu.  Czy  zamawiający  dopuści 

rozwiązanie: wydajność tonerów 34.323 wydruków/kopii kolorowych według normy ISO/IEC 

Odpowiedź:  Tak.  Zamawiający  dokonuje  Modyfikacji  Opisu  przedmiotu  zamówienia 

w przedmiotowej  kwestii. Zmodyfikow

any OPZ stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.  

Jednocześnie w tym samym piśmie Zamawiający poinformował, że w oparciu o art. 

38 ust. 4 ustawy Pzp,  dokonuje modyfikacji OPZ 

– załącznika nr 7 do SIWZ w następujący 

sposób:  

2. Opis urządzeń wielofunkcyjnych   

  Grupa  I  –  urządzenia  wielofunkcyjne  kolorowe  A4    –  9  szt.  –  minimalna  wydajność 

tonera: 13.000 wydruków/kopii kolorowych przy 5% pokryciu, 

  Grupa  II  –  wysokowydajne  urządzenia  wielofunkcyjne  A3  kolorowe  –  17  szt.  – 

minimalna wydajność tonera: 33.000 wydruków/kopii kolorowych przy 5% pokryciu. 

W załączniku nr 1a wykonawca ATA Szczecin wskazał, że oferuje urządzenia Ricoh 

IMC3500A  wraz  z  czytnikami  i  kartami  oraz  wymaganym  oprogramowaniem  i  Ricoh 

IMC400F wraz z czynnikami i kartami, oraz wymaganym oprogramowaniem. 

Pismem z 25 marca 2020 r. Zamawiający wezwał ATA Szczecin – na podstawie art. 

87 ust. 1 ustawy Pzp 

– do wyjaśnień w następującym zakresie: 

Zgodnie  opisem  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  dla  Grupa  I  –  urządzenia 

wielofunkcyjne  kolorowe  A4 

–  9  szt.  określił  minimalną  wydajność  tonerów  na  poziomie 

13000  wydruków/kopi  kolorowych  przy  5%  pokryciu  a  dla  Grupa  II  –  wysokowydajne 

urządzenia wielofunkcyjne A3 kolorowe  – 17 szt. minimalna wydajność tonerów wymagana 

była  na  poziomie  33000  wydruków/kopi  kolorowych  przy  5%  pokryciu.  W  złożonym 

formularzu cenowym 

– Załącznik nr 1a do SIWZ, Wykonawca w opisie produktów wskazuje, 

że  dostarczy  urządzenia  typu  Ricoh  MC3500A  oraz  Ricoh  MC400F  wraz  z  czytnikami 

i kartami,  oraz  wymaganym  oprogramowaniem.  Po  weryfikacji  specyfikacji  technicznej  ww. 

urządzeń pobranej z oficjalnej strony producenta wynika, że minimalna wydajność tonerów to 

8000  wydruków/kopi  kolorowych  przy  5%  pokryciu  dla  Grupy  I  oraz  19000  wydruków/kopi 

kolorowych przy 5% pokryciu dla Grupy II. Tym 

samym, Zamawiający powziął wątpliwość czy 

oferowany  asortyment  jest  zgodny  z  wymaganiami  zawartymi  w Opisie  przedmiotu 

zamówienia,  ponieważ  przyjmując  wskazania  specyfikacji  technicznej  producenta 

oferowanych urządzeń, urządzenia nie spełniają wymagań Opisu Przedmiotu Zamówienia. 


W  odpowiedzi  na  powyższe  wezwanie  wykonawca  ATA  Szczecin  przywołał  treść 

pytań i udzielonych przez Zamawiającego w dniu 14 lutego 2020 r. odpowiedzi dotyczących 

wymaganej  wydajności  tonerów  i  wskazał,  że  w  związku  z  udzielonymi  odpowiedziami 

zaoferował urządzenia dopuszczone przez Zamawiającego.

Pismem  z  3  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  ponownie  zwrócił  się  do  ATA  Szczecin 

udzielenie wyjaśnień, wskazując:  

Wykonaw

ca  w  złożonej  ofercie  oświadcza,  że  oferuje  sprzęt  dopuszczony  przez 

Z

amawiającego  jednakże  z  złożonym  formularzu  cenowym  –  Załącznik  nr  1a  do  SIWZ, 

Wykonawca  w  opisie  produktów  wskazuje,  że  dostarczy  urządzenia  typu  Ricoh 

MC3500Aoraz  Ricoh  MC400F  wraz  z  czytnikami  i  kartami,  oraz  wymaganym 

oprogramowaniem. 

Po weryfikacji sp

ecyfikacji technicznej ww. urządzeń pobranej z oficjalnej strony producenta 

wynika,  że  minimalna  wydajność  tonerów  to  8000  wydruków/kopi  kolorowych  przy  5% 

pokryciu dla Grupy I oraz  19000 wydruków/kopi kolorowych przy 5% pokryciu dla Grupy II. 

Tym  samym,  Z

amawiający  powziął  wątpliwość  czy  oferowany  asortyment  jest  zgodny 

wymaganiami  zawartymi  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia,  ponieważ  przyjmując 

wskazania  specyfikacji  technicznej  producenta  oferowanych  urządzeń.  urządzenia  nie 

spełniają wymagań Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca  został  wezwany  do  udzielenia  wyjaśnień  w  powyższym  zakresie  w  dniu 

25.03.2020  r.  pismem  o  sygnaturze  SZ.ROZ.2810.1.09.2020.KT,  na  które  w  opinii 

Zamawiającego – wykonawca nie udzielił wystarczającej odpowiedzi, ponadto nie odniósł się 

do  konkretnych  wątpliwości  Zamawiającego.  Wobec  powyższego,  Zamawiający  ponownie 

wzywa Wykonawcę do udzielenia rzeczowych i  wyczerpujących wyjaśnień w odniesieniu do 

zgodności  parametrów  oferowanych  urządzeń  przez  Wykonawcę  a specyfikacji  technicznej 

ww. 

urządzeń pobranej z oficjalnej strony producenta. 

Zamawiający  w  załączeniu  przekazuje  Specyfikacje  Techniczną  ze  strony  oficjalnej 

producenta zaoferowanych przez Wykonawcę urządzeń. 

W  odpowiedzi 

na  powyższe  wezwanie  wykonawca  podtrzymał  wcześniejsze 

wyjaśnienia i poinformował, że kierując się odpowiedziami na pytania dotyczące SIWZ złożył 

ofertę  na  urządzenia  spełniające  wielkości  pojemności  wg  normy  ISO/IEC  19798  dla 

poszczególnych grup tj.:  

  dla  grupy  I  –  wydajność  tonerów  13.781  wydruków/kopii  kolorowych,  19.890 

wydruków/kopii czarnych według normy ISO/IEC 19798,  


  dla  grupy  II  –  wydajność  tonerów  34.323  wydruków/kopii  kolorowych,  46.604 

wydruków/kopii czarnych według normy ISO/IEC 19798. 

Wykonawca  poinformował,  że  w  ramach  dodatkowego  wyjaśnienia  przesyła 

załączeniu Deklaracje zgodności producenta dot. pojemności tonerów wg. normy ISO /IEC 

19798 dla urządzeń z grupy I i II wraz z ich tłumaczeniem.  

Według  przedstawionych  przez  ATA  Szczecin  Deklaracji  wydajności  zgodnie 

z ISO/IEC 19798 minimalna wyd

ajność (90% Lower Confidece) dla grupy I wynosi: 

Kartridż niebieski – 13.344 stron, 

Kartridż czerwony – 13.078 stron, 

Kartridż żółty – 15.087 stron, 

Kartridż czarny – 19.890 stron, 

Według  przedstawionych  przez  ATA  Szczecin  Deklaracji  wydajności  zgodnie 

z ISO/IEC 19798 minimalna 

wydajność (90% Lower Confidece) dla grupy II wynosi: 

Kartridż niebieski – 35.231 stron, 

Kartridż czerwony – 33.299 stron, 

Kartridż żółty – 34.495 stron, 

Kartridż czarny – 46.604 stron. 

W  dokumentacji  postępowania  znajduje  się  maila  Zamawiającego  do  Ricoh  Polska 

przeanalizowanie  dwóch  deklaracji  otrzymanych  od  dystrybutora.  Różnica  widnieje  przy 

ilości  wydruków  dla  pojedynczego  tonera.  W  specyfikacji  technicznej  producenta  dla 

urządzenia IM C400 jest to ilość 8tys kopii kolorowych, w  załączonej deklaracji jest to ilość 

13344  kopii.  Ten  sam  problem  powstał  przy  urządzeniu  IM  C3500.  Czy  dostarczone 

deklaracje  są  wiarygodne?  Nie  posiadają  sygnatur,  nazwisk  specjalistów  dokonujących 

badania itp. niezbędnych informacji.  

Przedstawiciel Ricoh Polska 

udzielił następującej odpowiedzi: 

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że otrzymane od dystrybutora deklaracje 

wydajności tonerów dla urządzeń Ricoh IM C3000/3500 oraz IM C400 odnoszą się do normy 

ISO/IEC 19798 są wiarygodne (deklaracje w takiej formie są udostępniane przez producenta 

urządzeń).  Różnice  w  wydajności  tych  samych  tonerów  (podane  w  broszurach  urządzeń 

oraz  w  deklaracjach)  wynikają  z  dwóch  różnych  metod  pomiaru  materiałów 

eksploatacyjnych, według  których były  liczone oraz  kryteriów  jakie  zostały  przyjęte  dla tych 


metod  (dot.  pokrycie  strony,  drukowanie  jedno- 

lub  dwustronne,  wielkość  zadania,  typ 

nośnika, warunki otoczenia itp.)

 Zgodnie z art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie  odpowiada 

treści  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

W  ocenie  Izby  brak  jest 

podstaw  do  twierdzenia,  że  oferta  ATA  Szczecin  nie 

odpowiada treści SIWZ w zakresie minimalnej wydajności tonerów. 

Po  pierwsze  zauważenia  wymaga,  że  Zamawiający  nie  wymagał  od  wykonawców 

złożenia  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  w  celu 

potwierdzenia,  że  oferowany  sprzęt  spełnia  wymagania  dotyczące  wydajności  tonerów. 

Kwestionowane  przez  Odwołującego  dokumenty  w  postaci  deklaracji  wydajności  zostały 

przedłożone jako element wyjaśnień treści oferty i nie były dokumentami, co do których czy 

to  przepisy  prawa,  czy 

Zamawiający,  określają  jakiekolwiek  wymagania  formalne. 

Wykonawca  miał  więc  prawo  złożyć  dokumenty,  jakimi  posługuje  się  producent  urządzeń, 

celu  potwierdzenia  prawidłowości  swoich  wyjaśnień  co  do  treści  oferty.  Zamawiający 

dodatkowo  uzyskał  od  przedstawiciela  producenta  (Ricoh)  potwierdzenie,  że  otrzymane  od 

dystrybutora  deklaracje  wydajności  tonerów  dla  urządzeń  Ricoh  IM  C3000/3500  oraz  IM 

C400  odnoszą  się  do  normy  ISO/IEC  19798  są  wiarygodne  (deklaracje  w  takiej  formie  są 

udostępniane  przez  producenta  urządzeń).  Jeśli  dokumenty  te  w  sposób  wiarygodny 

potwierdzały  spełnianie  wymagań  SIWZ,  to  nie  było  przeszkód,  aby  zostały  przez 

Zamawiającego  uwzględnione  w  ramach  wyjaśnień  złożonych  na  podstawie  art.  87  ust.  1 

ustawy Pzp.  

Wobec  powyższego  wszelkie  zastrzeżenia  co  do  formy  tych  dokumentów  nie 

zasługują  na  uwzględnienie.  W  szczególności  podkreślić  należy,  że  nie  wiadomo,  z  czego 

Odwołujący  wywodzi  obowiązek  przedstawienia  tłumaczenia  tych  dokumentów  na  język 

polski  wykonane

go  przez  tłumacza  przysięgłego.  Przepisy  regulujące  postępowanie 

udzielenie  zamówienia  publicznego  nie  nakładają  na  wykonawcę  takiego  obowiązku. 

Z

auważenia wymaga, że nawet w przypadku dokumentów wymaganych na podstawie art. 25 

ust.  1  ustawy  Pzp  przepisy 

nie  wymagają  przedstawienia  tłumaczenia  wykonanego  przez 

tłumacza przysięgłego. Stosownie do § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca  2016  r. 

w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od 

wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  dokumenty  lub  oświadczenia, 

których  mowa  w  rozporządzeniu,  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz 

tłumaczeniem  na  język  polski,  przy  czym  brak  jest  wymogu,  aby  było  to  tłumaczenie 

sporządzone przez tłumacza przysięgłego.  


Stwi

erdzić  również  należy,  że  tezy  Odwołującego  o  braku  potwierdzenia  złożonych 

deklaracji  za  zgodność  z  oryginałem,  jest  niezgodne  ze  stanem  faktycznym,  deklaracje  te 

zostały  bowiem  złożone  w  formie  elektronicznej  i  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym

, który został przez Zamawiającego zweryfikowany.  

Zgodnie  z  §  14  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie 

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w postępowaniu 

udzielenie zamówienia: 

  ust.  3:  Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca, 

podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca,  wykonawcy  wspólnie 

ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  podwykonawca,  w  zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

  ust.  4:  Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub 

oświadczenia,  o  której  mowa  w  ust.  2,  następuje  przy  użyciu  kwalifikowanego  podpisu 

elektronicznego.  

Należy  więc  stwierdzić,  że  elektroniczne  kopie  złożonych  deklaracji  zostały 

potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  wykonawcę,  stosownie  do  przywołanych 

wyżej przepisów. 

W  zakresie  merytorycznej  treści  wyjaśnień  i  załączonych  do  nich  deklaracji  Izba 

stwierdziła, że potwierdzają one spełnianie wymagań co do minimalnej wydajności tonerów. 

Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  przedstawionym  na  rozprawie,  minimalna  wydajność 

dopuszczona przez Zamawiającego nie wynosiła 13.781 stron dla grupy I i 34.323 stron dla 

grupy  drugiej,  ale  odpowiednio  13.000  i  33.000,  co  wprost  wynika,  ze  zmian  OPZ 

wprowadzonych pismem 14 lutego 2020 r. znak: SZ.ROZ.2810.1.04.2020.KT. 

Nie ma  również  oparcia w  materiale  dowodowym  twierdzenie Odwołującego,  jakoby 

wykonawca  ATA  Szczecin 

przedłożył  dokumenty  przedstawiające  średnie  wartości 

wydajności  tonerów,  podczas  gdy  Zamawiający  określił  wartości  minimalne.  Odwołujący 

pominął okoliczność, że złożone deklaracje wydajności, obok wydajności średniej, określają 

również  wydajność  minimalną.  Jak  wynika  z  wydruku    opracowania  Ricoh  „Informacje  na 

temat  ISO”,  które  złożył  sam  Odwołujący,  każde  badanie  wydajności  tuszu/tonera  ISO/EIC 

jest  wykonywane  przy  użyciu  minimum  trzech  urządzeń  i  trzech  kaset,  na  każdy  kolor 

urządzenie.  W  przypadku  nowo  opracowanych  urządzeń  kasety  są  pozyskiwane  od 

producenta  i  z  różnych  serii  produkcyjnych.  W  przypadku  istniejących  urządzeń  kasety  są 

pozyskiwane  na  rynku  z  wielu  źródeł.  Na  podstawie  badania  dziewięciu  próbek  z  każdej 

kasety szacowana jest najniższa wydajność o istotności statystycznej wynoszącej 90%.  


Według  przedstawionych  przez  ATA  Szczecin  Deklaracji  wydajności  zgodnie 

ISO/IEC 19798 najniższa wydajność (90% Lower Confidece) dla grupy I wynosi: 

Kartridż niebieski – 13.344 stron, 

Kartridż czerwony – 13.078 stron, 

Kartridż żółty – 15.087 stron, 

Kartridż czarny – 19.890 stron, 

Według  Deklaracji  wydajności  zgodnie  z ISO/IEC  19798  najniższa  wydajność  (90% 

Lower Confidece) dla grupy II wynosi: 

Kartridż niebieski – 35.231 stron, 

Kartridż czerwony – 33.299 stron, 

Kartridż żółty – 34.495 stron, 

Kartridż czarny – 46.604 stron. 

Zatem  w  każdym  z  tych  przypadków  dla  najmniej  wydajnego  kartridża  minimalna 

wydajność,  ustalona  zgodnie  z  metodologią  badania,  przekraczała  określone  przez 

Zamawiającego minimum. 

Jednocześnie wymagań w zakresie minimalnej wydajności tonera nie sposób odnosić 

do  wydajności  osiąganej  w  ramach  pojedynczych  prób,  ale  do  wydajności  minimalnej 

określonej zgodnie z metodologią badań. Jak słusznie wskazał Zamawiający, dopiero wyniki 

określone  po  przeprowadzeniu  wszystkich  prób  i  w  sposób  zgodny  z  właściwą  normą 

pozwala

ją  na  określenie,  że  dany  rodzaj  tonerów  posiada  taką  a  nie  inną  minimalną 

wydajność. 

Tym  samym  zarzut  zaniechania  odrzucenia  oferty  oraz  powiązany  z  nim  zarzut 

naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, należało uznać 

za niezasadny. 

Zarzut  dotyczący  niespełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

doświadczenia 

Izba  ustaliła,  że  w  Rozdz.  VI  pkt  1.2.c  SIWZ  Zamawiający  określił  następujący 

warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia wykonawcy: 

Z

amawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykazał 

się  doświadczeniem  polegającym  na  należytym  zrealizowaniu  co  najmniej  jednego 


zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia 

o wartości nie mniejszej niż 150 000, 00 zł. 

Przez  zamówienie  odpowiadające  swoim  rodzajem  dostawie  stanowiącej  przedmiot 

zamówienia  należy  rozumieć  serwis  urządzeń,  dostarczanie  wymaganych  materiałów 

eksploatacyjnych, oraz dostawę urządzeń drukujących. 

Pismem z 15 kwietnia 2020 r. Zamawiający wezwał wykonawcę ATA Szczecin – na 

podstawie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp 

–  do  złożenia  m.in.  Wykazu  wykonanych  dostaw, 

a w pr

zypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,  w  okresie 

ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat 

wykonania  i 

podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem 

dowodów  określających  czy  te  dostawy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie. 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rz

ecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –  oświadczenie  wykonawcy; 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W  związku  z  tym,  że  wykonawca  nie  przekazał  dokumentów,  o  których  mowa 

wezwaniu, pismem z 20 kwietnia 2020 r. Zamawiający wystosował do niego wezwanie na 

podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

W  odpowiedzi  wykonawca  przedstawił  wykaz  dostaw,  w  którym  wskazał  umowę  na 

„Dzierżawa  urządzeń  wielofunkcyjnych  oraz  oprogramowania  zarządzającego  wydrukami 

wraz z usługą serwisową”, realizowaną w okresie od 1 sierpnia 2015 do 3 lipca 2018 r. na 

rzecz  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Klinicznego  Nr  1  Pomorskiego  Uniwersytetu 

Medycznego  im.  prof.  Tadeusza  Sokołowskiego,  o  wartości  332.372,32  zł.  Do  wykazu 

załączono  referencje  z  31  sierpnia  2018  r.,  w  których  stwierdza  się,  że  wykonawca  ATA 

Szczecin w ramach ww. umowy dostarczyła i obsługiwała 73 urządzenia wielofunkcyjne oraz 

że  dostawa  urządzeń,  sposób  ich  wdrożenia,  a  także  obsługa  serwisowa,  przebiegały  bez 

żadnych zastrzeżeń. 

Pismem  z  2

2  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  ATA  Szczecin,  na 

podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp

,  do  wyjaśnień,  czy  wskazane  w  wykazie  zamówienie 

obejmowało dostawę materiałów eksploatacyjnych. Wyjaśnienia wykonawcy w tym zakresie 


Zamawiający  uznał  za  wystarczające.  Kwestia  terminu  realizacji  zamówienia  nie  była 

przedmiotem wyjaśnień. 

Odnosząc  się  do  zarzutów  o  przedstawieniu  wartości  umowy,  a  nie  wartości 

zrealizowanej  umowy  stwi

erdzić  należy,  że  nieużycie  w  referencjach  słowa  „zrealizowanej” 

nie  świadczy  o  niepotwierdzeniu  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Referencje 

potwierdzają należyte wykonanie zadania, natomiast określenie cech tego zadania następuje 

w  formie  oświadczenia  wykonawcy.  W  rozpoznawanej  sprawie  oświadczenie  to  zostało 

złożone  zgodnie  z  wzorem  określonym  w  załączniku  nr  9  do  SIWZ,  zatytułowanym  Wykaz 

wykonanych  dostaw

.  ATA  Szczecin,  wypełniając  powyższy  wykaz,  złożył  oświadczenie,  że 

wykonał  zadanie  pn.  „Dzierżawa  urządzeń  wielofunkcyjnych  oraz  oprogramowania 

zarządzającego  wydrukami  wraz  z  usługą  serwisową”,  że  zostało  ono  zakończone,  a  jego 

wartość to 332.372,32 zł. 

Odnosząc  się  do  tezy,  że  bezpodstawnie  uwzględniono  wartość  umowy  z  całego 

zakresu  jej  rea

lizacji,  stwierdzić  należy,  że  teza  ta  opiera  się  na  błędnym  założeniu,  że 

uwzględniona  powinna  być  wartość  zadania  tylko  z  okresu  3  lat  przed  terminem  składania 

ofert, tj.  od 

5 marca 2015 r. Tymczasem za rozstrzygającą należy uznać datę zakończenia 

wykony

wania  zamówienia.  Wykonawca  nabywa  bowiem  doświadczenie  z  momentem 

zrealizowania  referencyjnego  zadania.  Zatem,  s

koro  zamówienie  zostało  zakończone 

(zrealizowane)  w  okresie  3  lat  przed  terminem  składania  ofert,  to  wykonawca  mógł  je 

przedstawić na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.  

Nie  polegają  na  prawdzie  twierdzenia  Odwołującego,  że  dokumenty  złożone  na 

potwierdzenie  warunku  w  zakresie  doświadczenia  są  niepodpisane.  Uszło  uwadze 

Odwołującego,  że  wykaz  dostaw  został  podpisany  przez  wykonawcę  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym.  Ponadto 

wykonawca  przedstawił  elektroniczną  kopię  referencji, 

którą  potwierdził  za  zgodność  z  oryginałem  za  pomocą  kwalifikowanego  podpisu 

elektronicznego,  zgodnie  z   

§  14  ust.  4  rozporządzenia  w  sprawie  rodzajów  dokumentów, 

jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia. 

Podpisy  te  zostały  przez  Zamawiającego  zweryfikowane,  co  znajduje  potwierdzenie 

w przekazanej Izbie w formie elektronicznej dokumentacji 

postępowania. 

Nieza

leżnie  od  powyższego  wskazać  należy  na  oczywiście  błędną  kwalifikację 

prawną  przedmiotowego  zarzutu.  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, stwierdzając, że oferta ATA Szczecin jest niezgodna z SIWZ, gdyż: 

nie  spełnia  okresu  referencji,  tj.  wykazania  usługi  wykonywanej  w  okresie  ostatnich  3  lat 

przed terminem składania ofert w kwocie co najmniej 150.000,00 zł. Odnosząc się do takiego 

sformułowania  zarzutu  wskazać  należy,  że  niezgodność  oferty  z  treścią  SIWZ  dotyczy 


syt

uacji zaoferowania przedmiotu świadczenia niezgodnego z merytorycznymi wymaganiami 

zamawiającego  co  do  cech  tego  przedmiotu  lub  sposobu  realizacji  zamówienia. 

Zasadniczym  błędem  jest  zarzucanie  niezgodności  oferty  z  treścią  SIWZ  w  sytuacji 

niewykazania  spe

łniania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  która  to  okoliczność  może 

prowadzić  do  wykluczenia  wykonawcy  z postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12 

ustawy Pzp, nigdy natomiast do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ. 

W związku z tym 

zarzut odwołania został sformułowany w sposób oczywiście błędny. 

Zarzut  dotyczący  nieprzedstawienia  certyfikatów 

ISO  9001:2015  oraz  ISO 

Izba ustaliła, że Zamawiający wskazał w załączniku nr 7 do SIWZ (Opis przedmiotu 

zamówienia),  że  na  wezwanie  Zamawiającego,  Wykonawca  musi  przedstawić  wszystkie 

wymagane certyfikaty ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.  

Zauważyć  należy,  że  ww.  certyfikaty  nie  zostały  wskazane w  SIWZ jako  dokumenty 

wymagane na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy 

(tj. dokumenty potwierdzające spełnianie 

przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań  określonych  przez 

Zamawiającego).  Zamawiający  nie  wymagał  ich  przedstawienia  na  etapie  postępowania 

przetargowego,  nie  figurują  one  w  katalogu  dokumentów,  które  mają  być  złożone  na 

wezwanie 

Zamawiającego skierowane przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 

ust. 1 ustawy Pzp.  

Obowiązek  przedłożenia  certyfikatów  jest  natomiast  elementem  Opisu  przedmiotu 

zamówienia  i oznacza,  że  wykonawca  winien  legitymować  się  nimi  na  etapie  realizacji 

zamówienia.  Zatem  zarzut  ich  nieprzedstawienia  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego jest oczywiście bezzasadny. 

Zarzut dotyczący rażąco niskiej ceny 

Zgodnie  z  protokołem  postępowania  wartość  zamówienia  została  oszacowana  na 

kwotę 832.980,00 zł. 

Wykonawca ATA Szczecin złożył ofertę z ceną 690.945,12 zł brutto. 

Pismem  z  12  marca  2020  r.  Zamawiający  wezwał  ATA  Szczecin  do  wyjaśnień 

w zakresie  ceny  oferty. 

Zamawiający  podał,  że  weryfikując  ofertę  ustalił,  że  Wykonawca 

oferuje  wykonanie  przedmio

tu  zamówienia  za  kwotę  o  32,56  %  niższą  od  wartości 

zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed 


wszczęciem postępowania. Zgodnie z wezwaniem, wyjaśnienia Wykonawcy będą oceniane 

przez  Zamawiającego  w  oparciu  o  przedstawione  czynniki  obiektywne  mające  wpływ  na 

zaoferowaną cenę. Wykonawca w wyjaśnieniach musi wykazać, iż zaproponowana cena nie 

jest  rażąco  niska  –  wyjaśnienia  muszą  być  konkretne  i  wyczerpujące  a  przedstawione 

dowody  powinny  potwierdzać,  że  zaproponowane  ceny  zostały  skalkulowane  w  sposób 

rzetelny  i  umożliwiający  wykonanie  zamówienia  zgodnie  z  warunkami  określonymi  przez 

Zamawiającego.  Wykonawca  powinien  mieć  świadomość,  iż  celem  wyjaśnień  jest 

umożliwienie  dokonania  przez  Zamawiającego  prawidłowej  oceny,  dlatego  wyjaśnienia 

muszą zawierać informację przydatne dla owej oceny

W odpowiedzi na wezwanie wykonawca ATA Szczecin złożył wyjaśnienia, w których 

wskazał,  że  od  1994  roku  jest  dystrybutorem  urządzeń  koncernu  Ricoh.  Przez  cały  okres 

współpracy wypracowała ustabilizowaną pozycję czołowego dystrybutora w  kraju. Wielkość 

sprzedaży i rozwiązania oferowane wraz ze sprzętem spotykają się z uznaniem producenta 

Klientów  firmy.  Wraz  z  wielkością  sprzedaży  wysokość  rabatów  zakupowych  udzielonych 

przez producenta rośnie, dzięki czemu ATA może uzyskiwać preferencyjne warunki zakupu 

produktów.  

Wykonawca  podał,  że  na  podstawie  wyceny  wykonanej  przez  przedstawicieli 

producenta  tj.  Ricoh  Polska  Sp.  z  o.o.,  pod  projekt  dostawy  dla  Regionalnego  Zarządu 

Gospodarki Wodnej w  Szc

zecinie, ATA otrzymała ceny  ze wsparciem producenta, które po 

dodaniu  marży  pozwoliły  zaoferować  następujące  urządzenia  wraz  z  koniecznymi  pracami. 

Składowymi ceny jako podstawę wyliczeni były: 

Model 

KOD EDP 

ilość 

IMC3500A 

LCIT PB3290 

Memory Unit Type M37 4GB 

Polski zestaw językowy 

IMC400F 

Polski zestaw językowy 

Czytniki zbliżeniowe 

Karty z nadrukiem 

Oprogramowanie,  szkolenie  i  wsparcie 

techniczne 

Wdrożenie, dojazd, instalacja i szkolenie  

Koszt finansowania przez 36 miesięcy 

Ponadto  wykonawca  przedstawił  wyszczególnieniem  trasy  i  roboczogodzin 

w odniesieniu do miejsc lo

kalizacji w podziale na 5 tras oraz wskazał, że (…) dysponuje flotą 

samochodów  dostawczych,  które  w  pełni  wystarczą  do  wykonania  zadania.  Szacunkowa 

ilość  kilometrów,  oraz  godziny  pracy  techników  złożyły  się  na  wyliczenie  kosztów 


wymaganych na realizację zadania i zostały wliczone do kalkulacji urządzeń. Z kalkulacji tras 

koniecznych  do  wykonania  podczas  d

ostaw  przyjęto  652  km  przejechanych  w  ramach 

dostawy  ze  średnim  spalaniem  7,1l/100km  (  na  podstawie  :Raporty  spalania  FORD 

TRANSIT 

CONNECT 

II 

VAN 

TDCi 

120KM 

88kW 

źródło: 

https://www.autocentrum.pl/spalanie/ford/transit-connect/ii/van/silnik-diesla-1.5-tdci-120km-

od-2014/ 

) co daje w zaokrągleniu 46 litrów paliwa w średniej cenie 4,90 zł brutto za litr (cena 

1  litra  oleju  napędowego  wynikająca  ze  zbiorczej  faktury  dla  ATA  za  miesiąc  sierpień  na 

podstawie umowy flotowej) = 225,40 brutto

W wyjaśnieniach przedstawiono także kalkulację kosztów pracy dla 64 osobogodzin, 

przy  przyjęciu,  że  dostawy  wykonuje  2  pracowników.  Wykonawca  wskazał,  że  wliczając 

średnie  wynagrodzenie  pracowników  działu  serwisu  w  ATA  4698,00    zł  brutto  dla  160 

godzinnego  miesiąca  pracy  osobogodzina  wynosi  29.36  zł  brutto.  W  kalkulacji  kosztów 

p

rzyjęto więc 64 osobogodzin x 29,36 zł brutto , co daje 1879,20 zł brutto. Biorąc pod uwagę 

wszystkie  składowe  zadania  związane  z  dostawą  rozwiązania  będącego  przedmiotem 

postępowania, propozycja w ofercie ATA SZCZECIN Sp. z o.o. zawiera: 

Składowa 

KOD EDP 

Wartość 

brutto 

Urządzenia zgodnie z SIWZ 

towar 

Oprogramowanie wraz z maintenance na 36 

miesięcy zgodnie z SIWZ 

towar 

Koszt wdrożenia i szkolenia 

usługa 

Koszt dostawy do lokalizacji 

usługa 

Czas pracy ATA Szczecin (dostawy) 

usługa 

Czytniki zbliżeniowe 

towar 

Karty z nadrukiem 

towar 

Koszt finansowania składników sprzętowych 

usługa 

RAZEM składniki dzierżawy 

Od  wskazanej  kwoty  odliczono  tzw.  wartość  szczątkową  jaką  będą  posiadały  urządzenia 

wraz z oprogramowaniem po zakończeniu kontraktu. Przyjęto wartość na podstawie średnich 

rynkowych cen używanych urządzeń 3-letnich tej klasy . Dla urządzeń grypy A4 – 1230,00 zł 

brutto , dla urządzeń grupy A3 – 2460,00. W rezultacie odliczono kwotę 52890,00 zł brutto. 

W  arkuszu  cenowym  znalazła  się  zatem  realna  kwota  wynikająca  z  dostawy  i  odjęcia 

wartości szczątkowej urządzeń  394820,16 – 52890,00 = 341930,16 zł brutto , która została 

podzielona na każde  z urządzeń uwzględniając opłatę miesięczną , co dało 297,00 zł netto 

na urządzenie. 

Wykonawca  ATA  Szczecin  podał  ponadto:  W  dalszym  kroku  dokonano  wyliczenia 

kosztów  dotyczących  kompleksowej  obsługi  serwisowej  (przeglądy  serwisowe,  naprawy, 

bieżące  monitorowanie  stanu  urządzeń),  oraz  dostarczania  części  eksploatacyjnych  przez 


cały  okres  obowiązywania  umowy  (36  miesięcy).  Podane  przez  zamawiającego 

przewidywane  ilości  wydruków  miesięcznie,  pozwoliły  na  oszacowanie  ilości  potrzebnych 

materiałów, które będą niezbędne do wydrukowania wymaganej ilości stron i częstotliwości 

wykonywania  przeglądów  okresowych  oraz  innych  prac  serwisowych.  To  przełożyło  się  na 

wyliczenie  kosztu  wydrukowania  10  stron  dla  każdej  z  grup  urządzeń.  Wszystkie  składowe 

wraz  z  marżą  łącznie  dały  kwotę  283.752,00  zł  netto  349.014,96  zł  brutto.  W  związku 

powyższym  oszacowano  i  przedstawiono  ofertę    realizacji  dostawy  dla  Regionalnego 

Zarządu  Gospodarki  Wodnej  w  Szczecinie  na  poziomie  561.744,00  zł  netto  690.945,12  zł 

brutto.  

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z

amawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Stosownie  do  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp, 

Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy, 

który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi 

dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia. 

Art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp  stanowi,  że  obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera 

rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 

W  pierwszej  kolejności  stwierdzić  należy,  że  obciążenie  wykonawcy  składającego 

wyjaśnienia  ciężarem  wykazania  prawidłowości  ceny,  zarówno  w  odniesieniu  do  wyjaśnień 

składanych zamawiającemu (art. 90 ust. 2 ustawy Pzp), jak i w postępowaniu odwoławczym 

(art. 190 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp), nie zwalnia wykonawcy, który kwestionuje w odwołaniu 

prawidłowość  zaoferowanej  przez  innego  wykonawcę  ceny,  z  obowiązku  precyzyjnego 

sformułowania zarzutów i przedstawienia okoliczności faktycznych, na których te zarzuty się 

opierają.  Zmiana  rozkładu  ciężaru  dowodu  w  przypadku  zarzutu  rażąco  niskiej  ceny  nie 

oznacza

,  że  Odwołujący  może  poprzestać  na  ogólnikowym  zanegowaniu  prawidłowości 

złożonych  wyjaśnień,  bez  wyspecyfikowania,  na  czym  ich  wadliwość  polega  i  bez 

przedstawienia  wywodu  uzasadniającego  te  twierdzenia.  Badaniu  Izby  podlega  dokonana 

przez Zamawiającego ocena złożonych wyjaśnień, ale w granicach okoliczności faktycznych 

stanowiących  podstawę  zarzutów,  przy  ogólnikowo  sformułowanym  zarzucie  nie  jest 

natomiast 

zobowiązana  samodzielnie  poszukiwać  braków  w wyjaśnieniach  i  ich  wpływu  na 

rzetelność  kalkulacji  ceny.  Izba  nie  może  bowiem  orzekać  co  do  zarzutów,  które  nie  były 

zawarte  w  odwołaniu  (art.  192  ust.  7  ustawy  Pzp),  a  granice  zarzutów  wyznaczają  m.in. 

okoliczności faktyczne, z których odwołujący wywodzi naruszenie przepisów prawa. 

W rozpoznawanej sprawie O

dwołujący ograniczył się do twierdzenia, że wykonawca 

ATA  Szczecin  n

ie  przedstawia  żadnych  dowodów  zakupu  ani  innych  konkretnych 


(wymiernych) informacji

, przy czym nie wiadomo, dlaczego informacje, które w wyjaśnieniach 

przedstawiono,  nie  są  zdaniem  Odwołującego  konkretne  i  wymierne.  Trudno  stwierdzić,  co 

Odwołujący  miał  na  myśli  podając,  że  oferent  opiera  się  na  kalkulacji  ceny,  a  nie kosztów

sytuacji  gdy  w  wyjaśnieniach  przedstawiono  składniki  ceny, które  są właśnie elementami 

kosztotwórczymi (wartość urządzeń, oprogramowania, wdrożenia i szkoleń, koszty dostawy, 

koszty  pracy  i  inne),  a  różnica  między  tymi  elementami  a  ceną  oferty  stanowi  zakładany 

zysk. 

Jeśli  chodzi  o  zarzucane  pominięcie  w  kalkulacji  kosztów  pozycji  OCR  Unit  Type 

M13

,  Odwołujący  poprzestał  na  niepopartym  żadnym  wywodem  oświadczeniu,  że  taki 

składnik powinien być wyszczególniony, nie wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem jest to składnik 

niemieszczący  się w  innych pozycjach kalkulacji  (która  zwiera  m.in.  pozycję odnoszącą  się 

do  oprogramowania)  i 

nie  wskazał  też,  w  jakim  stopniu  wypływa  on  na  koszty  realizacji 

zamówienia, całkowicie pomijając kwestię istotności tego elementu. 

Podniesione  przez  Odwołującego  na  rozprawie  okoliczności  dotyczące  porównania 

do 

cen  urządzeń  zaoferowanych  przez  ATA  Szczecin  w  innym  postępowaniu  (z  czego 

Odwołujący  wywodzi  niedoszacowanie  ceny  ofertowej),  Izba  uznała  za  wykraczające  poza 

granice  zarzutów  określonych  w  odwołaniu.  W  odwołaniu  nie  przedstawiono  bowiem 

żadnych  okoliczności,  z  których  Odwołujący  wywodzi  zaniżenie  tego  elementu  ceny. 

Podkreślenia wymaga,  że wykonawca  nie może formułować zarzutu  w  sposób  ogólnikowy, 

następnie dopiero podczas rozprawy, przedstawiać dodatkowych okoliczności faktycznych 

stanowiących jego podstawę. Podstawy te powinny zostać określone już w treści odwołania. 

W  związku  z  powyższym  Izba  nie  dopatrzyła  się  podstaw  do  uznania  zarzutu  za 

zasadny. 

W

obec  niestwierdzenia  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy, 

odwołanie podlegało oddaleniu.  


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt  1  i  2  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j.  Dz.  U.  z 2018  r.  poz.  972), 

stosownie  do  wyniku  postępowania  obciążając  kosztami 

postępowania Odwołującego. 

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel