KIO 1037/20 POSTANOWIENIE dnia 1 lipca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1037/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Brzeska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  1  lipca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Produkcyjne  i  Handlowe  „COM-D”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Jaworze 

postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kowary z siedzibą 

w Kowarach  

postanawia: 

1. umo

rzyć postępowanie odwoławcze; 

2.  nakaz

ać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z 

siedzibą w Jaworze kwoty 13 500 zł 00  gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero 

groszy), st

anowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843 

z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -    w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.  

Przewodniczący:      ………………………. 


Sygn. akt: KIO 1037/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Gmina  Miejska  Kowary  z  siedzibą  w  Kowarach  prowadzi  w   trybie 

przetargu  nieograniczonego,  na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo 

zamówień  publicznych  (zwanej  dalej  również  „ustawą  Pzp”),  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  pn.  „Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości  zamieszkałych  i  niezamieszkałych  położonych  na  terenie  gminy  miejskiej 

Kowary". 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  przekazane  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji 

Wspólnot Europejskich w dniu 6 marca 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej w dniu 11 marca 2020 r. pod numerem 2020/S 050-118880.  

W  dniu  1  lipca  2020  r.  przed  otwarciem  rozprawy

,  Odwołujący  –  wykonawca 

Prz

edsiębiorstwo  Usługowo-Produkcyjne  i  Handlowe  „COM-D”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Jaworze 

cofnął odwołanie wniesione do Prezesa KIO w dniu 13 maja 2020 r. 

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy z 

dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  z 

późn.  zm.)  umorzyła  postępowanie  odwoławcze.  Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  Izba  postanowiła  o  zwrocie  na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu.  

Pr

zewodniczący:      ………………………. 


wiper-pixel