KIO 1036/20 POSTANOWIENIE dnia 25 maja 2020 r.

Data: 27 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 1036/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Agnieszka Trojanowska 

po  rozpoznaniu  na 

posiedzeniu niejawnym bez  udziału stron w Warszawie w dniu 25 maja 

r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  maja 

2020r.  przez  wykonawc

ę  D.  Ś.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Przedsiębiorstwo  Budowlane  CZĘSTOBUD  D.  Ś.  z  siedzibą  w  Częstochowie,  al. 

Bohaterów Monte Casino 40 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto 

Gliwice 

– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach, ul. Lipowa 29 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie,  

Nakazuje  zwrot  z  r

achunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień  Publicznych  kwoty  10  000zł.  00  gr  (słownie:  dziesięć  tysięcy 

złotych  zero  groszy)  uiszczonej  przez  wykonawcę  D.  Ś.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

CZĘSTOBUD  D.  Ś.  z  siedzibą  w  Częstochowie,  al.  Bohaterów  Monte 

Casino 40 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący: ………………….. 


Sygn. akt KIO 1036/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

rozbudowę budynku szkoły o część przedszkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w 

Gliwicach 

zostało  wszczęte  ogłoszeniem  zamieszczonym  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych z dnia 8 maja 2020r. za numerem 538018-N-2020.  

W  dniu  13  maja  2020r.  wykonawca  D. 

Ś.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD D. Ś. z siedzibą w Częstochowie, al. Bohaterów 

Monte  Casino  40 

wniósł  odwołanie.  Odwołanie  zostało  wniesione  przez  właściciela  firmy. 

Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 13 maja 2020r.  

Odwołujący wniósł odwołanie wobec czynności zamawiającego polegającej na sporządzeniu 

treści siwz w sposób naruszający przepisy prawa. 

Cz

ynnościom zamawiającego zarzucił naruszenie: 

Art.  7  ust  1  ustawy 

przez  prowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w 

sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców; 

Art.  91  w  związku z  art.  91  ust  2d  ustawy  przez  określenie kryterium  oceny  ofert  w 

zakresie  kryterium  czas  realizacji,  gwarancja  i  rękojmia,  doświadczenie  zawodowe 

kierownika  budowy/projektu  w  sp

osób  niejednoznaczny,  niezrozumiały  i  uniemożliwiający 

stwierdzenie w jaki sposób punkty w tym kryterium zostaną przydzielone. 

Art. 22 ust. 1a 

w związku z brzmieniem cz. 9 pkt. 3 ppkt 3) siwz w zakresie żądania 

zbyt dużej ilości realizacji specjalistycznych robót; 

art  139  ustawy  w  związku  z  art.  14  ustawy,  w  związku  z  art.  5  KC,  art.  353(1)  KC, 

oraz  art.  36  ust.  1  pkt  16)  ustawy 

przez  określenie  warunków  przyszłej  umowy  w  tym  w 

szczególności  w  zakresie kar  umownych  w  sposób  naruszający  zasadę  równości  stron  i  w 

sposób wygórowany. 

Wniósł o: 

1.  uwzgl

ędnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu  dokonania  modyfikacji  siwz  w 

zakresie: 

zmianę  postanowień  siwz  w  zakresie  kryteriów  oceny  ofert  przez  dookreślenie 

przydziału punktów w ramach kryterium czas realizacji zamówienia, gwarancji i rękojmi oraz 

doświadczenia  zawodowego kierownika i  jednoznacznie określenie w  jaki  sposób  i  w  jakiej 

ilości  zamawiający  zamierza  przyznawać  punkty  za  poszczególne  kryteria  wraz  ze 

wskazaniem górnych granic przydziału tych punktów, 

zmianę przez obniżenie z trzech do dwóch realizacji palcu zabaw 


Zmianę w zakresie zał. nr 4 do siwz w § 12 ust. 1 pkt 1) - 5] oraz ust. 2-3, ust 7pkt a], 

ust.  8 

przez  obniżenie  wysokości  kar  umownych  przy  jednoczesnym  określeniu 

odpowiedzialn

ości wykonawcy za zwłokę a nie za opóźnienie. 

Odwołujący  wskazał,  że  jego  interes  we  wniesieniu  odwołania  polega  na  tym,  iż  obecne 

postanowienia siwz naruszają przepisy ustawy, a tym samym interes odwołującego, w tym w 

szczególności  poprzez  uniemożliwienie  udziału  w  postępowaniu.  Szkoda  odwołującego 

polega  na  wyłączeniu  możliwości  pozyskania  zamówienia,  a  w  konsekwencji  osiągnięcia 

zysku  w  związku  z  jego  realizacją.  Powyższe  dowodzi  naruszenia  interesu  w  uzyskaniu 

zamówienia,  co  czyni  zadość  wymaganiom  określonym  w  art.  179  ust.  1  ustawy  do 

wniesienia niniejszego odwołania. 

W dniu 18 

maja 2020r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania. 

W  terminie  określonym  w  art.  185  ust.  2  ustawy  nikt  do  postępowania  odwoławczego  nie 

przystąpił.  

W dniu 21 maja 

2019r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie

uwzględniając w całości 

odwołanie  i  wnosząc  o  umorzenie  odwołania.  Zamawiający  zobowiązał  się  do  powtórzenia 

zaskarżonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

Izba zważyła, co następuje.  

Izba  ustaliła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których  mowa  w  art. 

189 ust. 2 ustawy.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał,  iż  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może 

ponieść  szkodę  w  związku  z  potencjalnym  naruszeniem  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy, czym została wypełniona przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy.  

Przepis art. 186 ust. 2 ustawy stanowi, że w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego 

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania i wskazał, że wykona czynności 

zgodnie z żądaniami odwołującego. Nadto Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego 

nikt nie przystąpił. W tej sytuacji ustalony stan faktyczny podpada pod normę art. 186 ust. 2 

ustawy  i  pozwala  Izbie  na  wydanie  postan

owienia  umarzającego  postępowanie.  W  tej 

sytuacji  Izba  umorzyła  postępowania,  a  zamawiający  ma  obowiązek  dokonania  czynności 

zgodnie z żądaniami zawartymi w odwołaniu. 


Stosownie do art. 186 ust. 6 pkt. 1 koszty postępowania Izba wzajemnie zniosła. Natomiast 

zgodnie  z  §  5  ust.  2  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41 poz. 238  ze 

zm.  z  2016r.  pod.  47)  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  Urzędu 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Przewodniczący: …………………… 


wiper-pixel