KIO 1035/20 WYROK dnia 17 lipca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1035/20 

WYROK 

 z dnia 17 lipca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:    

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  16  lipca  2020  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  AKBiK 

Sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 6 (53-609 Wrocław) w postępowaniu 

prowadzonym  przez 

zamawiającego  Strzeliński  Ratusz  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  

w Strzelinie przy ul. 

Ząbkowickiej 11 (57-100 Strzelin) 

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  D.  P. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Usługi  Remontowo-Budowlane  „Ciepły 

Dom”  D.  P.  z  siedzibą  w  Karnkowie  pod  numerem  15A  (57-130  Przeworno)  oraz 

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego MERKURY Sp. z o.o. z siedzibą 

w Prudniku przy ul. 

Powstańców Śląskich 2-4 (48-200 Prudnik), zgłaszających przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

orzeka: 

Umarza postępowanie odwoławcze w części dotyczącej zarzutu przedstawionego w pkt 2 

uzasadnienia  odwołania  tj.  zarzutu  odnoszącego  się  do  warunku  udziału  w  postępowaniu 

określonego w rozdziale VI pkt 1.2.1. ppkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

zakresie posiadania 

środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 

2 000 000,00  zł  (słownie:  dwa miliony  złotych),  w  okresie nie wcześniejszym  niż  1 miesiąc 

przed  upływem  terminu  składania  ofert  z  uwagi  na  cofnięcie  odwołania  w  tej  części  przez 

odwołującego; 

2. W pozostałym zakresie oddala odwołanie; 

. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę AKBiK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i: 

zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  ww.  wykonawcę  tytułem  wpisu  od 

odwołania; 


.2.  zasądza  od  wykonawcy  AKBiK  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  na  rzecz 

zamawiającego Strzeliński Ratusz Spółka z o.o. z siedzibą w Strzelinie, kwotę w wysokości 

3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty 

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843)  na niniejszy  wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego we Wrocławiu.  

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 1035/20 

U z a s a d n i e n i e 

Strzeliński Ratusz Spółka z o.o. z siedzibą w Strzelinie zwana dalej: „zamawiającym”, 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  na  podstawie  przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 

zwanej  dalej:  „Pzp”  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  pn.:  Odbudowa  budynku 

Ratusza w Strzelinie 

(numer zamówienia: ZP.SR.1.20200), zwane dalej „postępowaniem”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 4 lutego 2020 r., pod numerem 509218-N-2020.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest 

niższa  od  kwot  wskazanych  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust. 8 Pzp.  

W  dniu  13  maja  2020  r.  wykonawca  AKBiK  Sp.  z  o.o

.  z  siedzibą  we  Wrocławiu 

(zwany 

dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego 

polegających  na  wyborze  oferty  konsorcjum  firm  Usługi  Remontowo-Budowlane  „Ciepły 

D

om” D. P. i PPHU Merkury Sp. z o.o. (zwanej dalej: „Konsorcjum”), jako najkorzystniejszej, 

pomimo, iż oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

-  art.  89  Pzp  przez 

zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum  na  podstawie  Rozdziału  VII 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej: „SIWZ”) pkt 1.5, gdyż w  wyniku 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu  infor

macji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu  lub  kryteria  selekcji,  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

-  art.  89  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum,  pomimo,  i

ż  treść  oferty  jest 

niezgodna z SIWZ oraz wybór oferty Konsorcjum, jako najkorzystniejszej, pomimo, iż oferta 

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

W  oparciu  o  przedstawione  wyżej  zarzuty  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie 

odwołania  i  nakazanie  unieważnienia  czynności  zamawiającego  polegającego  na  wyborze 

oferty Konsorcjum i wykluczenia Konsorcjum z udziału w postępowaniu. 

Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania, gdyż zamawiający 

przez  swoje  działania  dopuścił  się  naruszenia  przepisów  Pzp,  a  w  przypadku  poprawnej 


oceny oferta Konsorcjum powinna zostać odrzucona, a oferta odwołującego powinna zostać 

uznana za najkorzystniejszą.  

W  uzasadnieniu  odwołujący  wskazał,  że  oferta  złożona  przez  Konsorcjum  jest 

obarczona  następującymi  wadami,  które  powinny  skutkować  wykluczeniem  i  odrzuceniem 

oferty:  

1.  Konsorcjum  w  zakresie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  w 

rozdziale  VI  SIWZ  pkt.  1.2.2  ppkt.  a)  1  i  2,  wskazało  w  załączniku  nr  6  –  Wykaz  robót 

budowlanych,  realizację  inwestycji  pn.  „Roboty  budowlane  i  prace  konserwatorskie  nr 

1/1/2018”  wykonane  dla  Parafii  Rzymskokatolickiej  pod  wezwaniem  Św.  Jakuba  Starszego 

Apostoła i Św. Agnieszki w Nysie, którą miał wykonać Członek Konsorcjum PPHU Merkury 

Sp.  z  o.o. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  zgodnie  z  informacjami  opublikowanymi  przez 

z

amawiającego  ww.  inwestycja  zostanie  zakończona  do  30  listopada  2020  roku,  a  jej 

wartość  zgodnie  z  ofertą  firmy  PPHU  Merkury  Sp.  z  o.o.  wynosi  18.265.500  zł  brutto.  W 

ocenie odwołującego być może stan jej zaawansowania na dzień 10 lutego 2020 r. wynosił 

ponad 14 milionów złotych brutto jednak oznacza to, że do wykonania pozostało ponad 20% 

zamówienia.  Na  potwierdzenie  powyższego  odwołujący  załączył  do  odwołania:  wyciąg  z 

zapytania  ofertowego  potwierdzający  okres  realizacji  zamówienia  do  11/2020  (str.  1  i  6 

zapytania ofertowego z dnia 28 listopada 2017 

r.), informacje z otwarcia ofert potwierdzającą 

wartość  prac  PPHU  Merkury  Sp.  z  o.o.  na  kwotę  18.265.500  zł  brutto  oraz  protokół 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  z  dnia  20  stycznia  2018  r.  potwierdzający  wybór 

oferty  PPHU  Merkury  Sp.  z  o.o.  (w

szystkie  dane  dostępne  na  stronie: 

http://bazylika-

nysa.pl/index.php?id=263

W  tym  kontekście  w  ocenie  odwołującego  na  uwagę  zasługiwała  okoliczność,  iż 

z

amawiający w wezwaniu nr 2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w pkt. 3 wprost prosił o wyjaśnienie, 

czy  okres  realizacji  wskazany  w  Wykazie  robót  jest  okresem  „zrealizowania  (zakończenia) 

zamówienia”.  W  związku  z  tym  nie  można  nawet  twierdzić,  że  chodzi  o  pomyłkę  lub 

niedbalstwo  Konsorcjum,  a  raczej  o  umyślne  działanie  w  celu  wprowadzenia  w  błąd 

z

amawiającego. Ponadto analiza treści referencji świadczy, że w żadnym miejscu nie pada 

informacja, że realizacja umowy o roboty budowlane lub zamówienia zostało zakończone, a 

jedynie, że wartość wykonanych prac w danym okresie wyniosła daną kwotę.  

2. Ponadto Konsorcjum nie potwierdziło warunku określonego w rozdziale VI SIWZ pkt 1.2.1 

ppkt. 1 w zakresie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co 

najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 

miesiąc przed upływem terminu składania ofert w kwocie min. 2 mln zł przedstawiło jedynie 


informację, że Lider Konsorcjum Usługi Remontowo- Budowlane „Ciepły Dom” D. P. w dniu 2 

kwietnia  2020 

r.  posiadał  saldo  na  jednym  rachunku  na  kwotę  889  683,36  zł,  a  w  dniu  1 

kwietnia 2020 

r. posiadał 1 320 315,65 zł środków na innym rachunku w innym banku. Takie 

wykazanie 

w zakresie spełniania ww. warunku w ocenie odwołującego mogło świadczyć, że 

chodzi o tą samą kwotę, która została przelana z jednego rachunku na drugi. 3. Dodatkowo 

duże  wątpliwości  odwołującego  budziło  oświadczenie  uczestników  Konsorcjum  w  zakresie 

spełnienia  warunku  określonego  w  rozdziale  VI  SIWZ  pkt  1.2.1  ppkt.  3  w  zakresie 

osiągnięcia minimalnego rocznego obrotu w realizacji robót budowlanych za okres ostatnich 

3  lat  obrotowych,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  za  ten  okres,  o 

wa

rtości  co  najmniej  6  000  000,00  zł  (słownie:  sześć  milionów  złotych)  netto.  Odwołujący 

zwrócił  uwagę,  że  obaj  uczestnicy  Konsorcjum  oświadczyli,  że  ich  obroty  w  realizacji  robót 

budowlanych są wyższe niż 6 min zł (załącznik nr 3 do SIWZ). Oznacza to że chodzi o lata 

2019.  Dane  z  roku  2019  jeszcze  nie  zostały  opublikowane.  Przy  czym  Członek 

Konsorcjum  PPHU  Merkury  Sp.  z  o.o.  do  2018  roku  główne  przychody  miał  ze  sprzedaży 

materiałów  i  towarów,  gdyż  jego  głównym  przedmiotem  działalności  jest  hurtownia/sklep  z 

materiałami budowlanymi – w raporcie przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. 

Natomiast  w  pozycji  w  której  mogłyby  się  znajdować  przychody  z  realizacji  robót 

budowlanych w przychodach z produkcji w 2018 miał 6,3 mln, za to w 2017 tylko 1,3 mln zł - 

co  i  tak  nie  oznacza,  że  wszystkie  przychody  w  tym  zakresie  były  związane  z  usługami 

budowlanymi, bo zgodnie z danymi z PKD prowadzi również inne działalności produkcyjne, 

które mogły zostać zakwalifikowane tym rodzaju przychodów, a nie koniecznie są związane z 

realizacj

ą  robót  budowlanych.  Na  potwierdzenie  powyższego  odwołujący  załączył  do 

odwołania raport z wykonanego sprawdzenia Członka Konsorcjum PPHU Merkury Sp. z o.o. 

w Krajowym Instytucie Prawa Gospodarczego.  

Ponadto 

odwołujący  wniósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  następujących 

dowodów:  

-  pisma  o

dwołującego  z  dnia  11  maja  2020  r.  –  informacja  o  niezgodnej  z  przepisami  Pzp 

czynności zamawiającego;  

wyciągu z zapytania ofertowego potwierdzającego okres realizacji zamówienia do 11/2020 

(str. 1 i 6 zapytania ofertowego z dnia 28 listopada 2017 r.);  

- informacj

ę z otwarcia ofert potwierdzającą wartość prac PPHU Merkury Sp. z o.o. na kwotę 

500 zł brutto;  

-  protok

ołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  z  dnia  20  stycznia  2018  r. 

potwierdzającego  wybór  oferty  PPHU  Merkury  Sp.  z  o.o.  (dane  z  pkt.  2-4  dostępne  na 

stronie: 

http://bazylika-nysa.pl/index.php?id=263


Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosili 

wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: D. P. prowadzący działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  Usługi  Remontowo-Budowlane  „Ciepły  Dom”  D.  P.  z  siedzibą  w 

Karnkowie oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MERKURY Sp. z o.o. z 

siedzibą  w  Prudniku.  Wraz  ze  zgłoszonym  przystąpieniem  ww.  wykonawcy  wnieśli  o 

oddalenie odwołania oraz podali argumentację w tym zakresie. 

Zamawiający w dniu 6 lipca 2020 r. złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o: 

oddalenie odwołania w całości;  

dopuszczenie  dowodów  z  dokumentów  załączonych  do  niej  na  okoliczność  ich  treści  i 

prawidłowych  czynności  podejmowanych  w  prowadzonym  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  przez  zamawiającego  oraz  braku  podstaw  do  wykluczenia  i 

odrzucenia złożonej przez konsorcjum firm oferty; 

przyznanie  zwrotu  kosztów  postępowania  w  tym  kosztów  związanych  z  dojazdem  na 

wyznaczone  posiedzenie  lub  posiedzenia/rozprawę  Izby  i  wynagrodzenia  pełnomocnika,  w 

sytuacjach prawem przewidzianych.  

Odwołujący na posiedzeniu niejawnym złożył oryginał pisma procesowego, którym: 

podtrzymał zarzuty zawarte w odwołaniu; 

wniósł  o  zasądzenie  kosztów  postępowania  odwoławczego  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami oraz kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 3 600,00 zł; 

wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów dołączonych do tego pisma. 

Odwołujący  na  posiedzeniu  niejawnym  oświadczył,  że  cofa  odwołanie  w  części 

dotyczącej zarzutu przedstawionego w pkt 2 uzasadnienia odwołania. 

Na podstawie dokument

acji przedmiotowego postępowania, złożonych dowodów oraz 

biorąc pod uwagę stanowiska stron i uczestnika postępowania, Izba ustaliła i zważyła, 

co następuje: 

Na  wstępie  Izba  uznała,  że  odwołujący  spełnił  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp 

przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, 

a  naruszenie  przez  z

amawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez 

niego 

szkody  polegającej  na  utracie  możliwości  uzyskania  zamówienia.  Nie  została 

wypełniona  także  żadna  z  przesłanek  ustawowych  wynikających  z  art.  189  ust.  2  Pzp, 

skutkujących odrzuceniem odwołania.  


W

obec spełnienia przesłanek określonych w art. 185 ust. 2 i 3 Pzp, Izba dopuściła do 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego,  jako  uczestnika 

wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  D.  P.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Usługi  Remontowo-Budowlane  „Ciepły  Dom”  D.  P.  z 

siedzibą  w  Karnkowie  oraz  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo  Usługowe  MERKURY 

Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku (zwanych dalej: „przystępującym” lub nadal „konsorcjum”). 

Izba dopuściła w przedmiotowej sprawie dowody z: 

1)  dokumentacji przekazanej  w  postaci  papierowej 

oraz po części w postaci elektronicznej 

zap

isanej  na  płycie  CD,  przesłanej  do  akt  sprawy  w  dniu  27  maja  2020  r.  przez 

zamawiającego, w tym w szczególności z treści: 

SIWZ wraz z załącznikami; 

- oferty 

przystępujacego;  

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego przez lidera 

konsorcjum przystępującego; 

oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  sporządzonego  przez 

członka konsorcjum przystępującego; 

wezwania zamawiającego nr RAT.22.2020.ZR z dnia 6 kwietnia 2020 r. skierowanego do 

przystępujacego w celu złożenia oświadczeń  lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków  udziału  w  postepowaniu  (wysłanego  na  podstawie  art.  26  ust.  2  w  zw.  z  art.  25 

ust. 1 Pzp);  

wykazu robót  z  dnia  8 kwietnia 2020  r.  oraz  listu  referencyjnego  z  dnia 10  lutego  2020 r. 

wystawionego dla 

członka konsorcjum dla zadania na obiekcie gotyckiej Bazyliki św. Jakuba 

w Nysie polegającego na przebudowie wraz z remontem budynku o kubaturze 35 700 m

  i 

powierzchni  użytkowej  1  900  m

na  łączną  wartość  14  980  000  zł,  złożonych  przez 

przystępującego;  

wezwania zamawiającego nr RAT.24.2020.ZR z dnia 16 kwietnia 2020 r. skierowanego do 

przystępujacego  w  celu  poprawienia  lub  uzupełnienia  przedłożonych  dokumentów  lub 

złożenia wyjaśnień (wysłanego na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 Pzp); 

odpowiedzi  przystępującego  z  dnia  22  kwietnia  2020  r.,  która  zawierała  między  innymi 

poprawiony wykaz robót budowlanych; 

wezwania zamawiającego nr RAT.27.2020.ZR z dnia 29 kwietnia 2020 r. skierowanego do 

przystępujacego  w  związku  niezgodnością  wartości  zamówienia  z  poprawionym  wykazem 

robót budowlanych (wysłanego na podstawie art. 26 ust. 4 w zw. z art. 25 ust. 1 Pzp); 

odpowiedzi  przystępującego  z  dnia  4  maja  2020  r.,  która  zawierała  poprawiony  list 

referencyjny; 


- informacji o wyb

orze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z dnia 8 maja 2020 r.; 

pisma  odwołującego  z  dnia  11  maja  2020  r.  sygn.  nr  0246-pw-2020  skierowanego  do 

zamawiającego w trybie art. 181 ust. 1 Pzp, dotyczącego niezgodności z przepisami ustawy 

czynności  zamawiającego  z  dnia  8  maja  2020  r.,  polegającej  na  wyborze  oferty 

przystępujacego; 

załączonych do odwołania: 

wyciągu z zapytania ofertowego potwierdzającego okres realizacji zamówienia do 11/2020 

(str. 1 i 6 zapytania ofertowego z dnia 28 listopada 2017 r.);  

- informacji 

z otwarcia ofert potwierdzającej wartość prac PPHU Merkury Sp. z o.o. na kwotę 

500 zł brutto;  

-  protok

ołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  z  dnia  20  stycznia  2018  r. 

potwierdzającego  wybór  oferty  PPHU  Merkury  Sp.  z  o.o.  (dane  z  pkt.  2-4  dostępne  na 

stronie: 

http://bazylika-nysa.pl/index.php?id=263

-  raportu  z  wykonanego  sprawdzenia  c

złonka  konsorcjum  PPHU  Merkury  Sp.  z  o.o.  w 

Krajowym Instytucie Prawa Gospodarczego; 

załączonych do pisma zawierającego zgłoszenie przystąpienia: 

wyjaśnień  inwestora  z  dnia  15  maja  2020  r.  dotyczących  kwestionowanego  przez 

odwołującego zadania; 

oświadczenia członka konsorcjum przystępującego z dnia 15 maja 2020 r.; 

załączonych  do  pisma  odwołującego  z  15  lipca  2020  r.  (złożonego  w  oryginale  na 

posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postepowania odwoławczego): 

umowy  o  roboty  budowalne  z  28  listopada  2017  r.  dotyczącej  wykonania  prac 

konserwatorskich i robót budowlanych gotyckiej Bazyliki PW. św. Jakuba Starszego Apostoła 

św.  Agnieszki  w  Nysie,  pomiędzy  Parafią  Rzymskokatolicką  przy  Bazylice  św.  Jakuba 

Starszego  Apostoła  i  św.  Agnieszki  w  Nysie  a  PPHU  „Merkury”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Prudniku; 

faktury dotyczącej wykonania umowy wskazanej w pkt. 1; 

protokołów odbiorów częściowych do ostatniej faktury; 

- zestawienia zaawansowania prac z umowy o roboty budowlane zawarta 28 listopada 2017 

dotyczącego  wykonania  prac  konserwatorskich  i  robót  budowlanych  gotyckiej  Bazyliki  PW. 

Św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki w Nysie; 

-  sprawozdania  finansowego 

–  Informacji  dodatkowej  PPHU  „MERKURY”  sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Prudniku KRS 0000…527, za 2017 r.; 

-  sprawozdania  finansowego 

–  Informacji  dodatkowej  PPHU  „MERKURY”  sp.  z  o.o.  z 

s

iedzibą w Prudniku KRS 000015…7, za 2018 r.; 


sprawozdania  zarządu  PPHU  „MERKURY”  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Prudniku  KRS 

…27, za 2017 r.; 

sprawozdanie  zarządu  PPHU  „MERKURY”  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Prudniku  KRS 

…27, za 2018 r. 

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  w  części  dotyczącej  zarzutu  przedstawionego  w 

pkt 

2  uzasadnienia  odwołania  tj.  zarzutu  odnoszącego  się  do  warunku  udziału  w 

postępowaniu  określonego  w  rozdziale  VI  pkt  1.2.1.  ppkt  1)  SIWZ  w  zakresie  posiadania 

środków  finansowych  lub  zdolności  kredytowej  w  wysokości  co  najmniej  2  000  000,00  zł 

(słownie:  dwa  miliony  złotych),  w  okresie  nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed  upływem 

terminu  składania  ofert,  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  w  powyżej  wskazanym 

zakresie. 

I

zba ustaliła co następuje 

Zgodnie  z  rozdziałem  VI  pkt  1.2.2.  lit.  a)  ppkt  1)  i  2)  SIWZ  o  udzielenie  zamówienia  mogli 

ubiegać  się  w  wykonawcy,  którzy  spełniali  warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące 

zdolności  zawodowej.  Wykonawca  spełniał  warunek  jeżeli  wykazał,  że  posiada  niezbędną 

wiedzę  i  doświadczenie:  Zamawiający  uznał,  że  warunek  dotyczący  posiadania  wiedzy  i 

doświadczenia  zostanie  spełniony,  jeżeli  wykonawca  wykaże  że  w  okresie  ostatnich  pięciu 

lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 

krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył):  

1)  co  najmniej  jedno  zamówienie  polegające  na  budowie,  przebudowie  budynku 

użyteczności  publicznej  o:  kubaturze  co  najmniej  8  tys.m

i  powierzchni  użytkowej  co 

najmniej 1500 m

i wartości robót brutto nie mniejszej niż 10 mln zł oraz  

2)  co  najmniej  jedno  zamówienie  polegające  na  przebudowie,  odbudowie,  rozbudowie, 

nadbudowie, remoncie budynku zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków o: kubaturze 

co  najmniej  4  tys.m

  i  pow

ierzchni  użytkowej  co  najmniej  750 m

i  wartość robót  brutto  nie 

mniejszej niż 5 mln zł. Warunki pkt 1 i pkt 2 może spełniać jeden obiekt łącznie. 

Na  potwierdzenie  spełnienia  tego  warunku  zgodnie  z  rozdziałem  VIII  pkt  7.3  SIWZ 

wykonawcy mieli złożyć – wykaz robót budowlanych (załącznik 6 do SIWZ) wykonanych nie 

wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  w 

postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z 

podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 


których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz 

którego  roboty  budowlane  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o 

obiektywnym  charakterze  Wykonaw

ca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  -  inne 

dokumenty

Przystępujący  złożył  wykaz  robót  budowlanych  zał.  nr  6  do  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

zamawiającego  nr  RAT.22.2020.ZR  z  dnia  6  kwietnia  2020  r.  do  złożenia  oświadczeń  lub 

dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postepowaniu  (wysłane  na 

podstawie art. 26 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 Pzp). W wykazie robót budowlanych pierwotnie 

znajdowały się trzy pozycje, w tym pod pozycją 3 wskazane zostało zamówienie pn.: „Roboty 

budowlane i pr

ace konserwatorskie nr 1/1/2018” z wartością zamówienia brutto 14 980,00 zł i 

datą wykonania 24.01.2018 – 10.02.2020, wykonane na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Św. Jakuba Starszego i Św. Agnieszki. Na potwierdzenie realizacji zamówienia przedłużono 

List  referencyjny  dla  PPHU  Merkury  Sp.  z  o.o.  z  Prudnika 

—  członka  Konsorcjum  firm,  w 

którym  potwierdzono,  że  zadanie  na  obiekcie  gotyckiej  Bazyliki  św.  Jakuba  w  Nysie 

polegające na przebudowie wraz z remontem budynku o kubaturze 35 700 m

 i powierzchni 

użytkowej  1  900  m

na  łączną  wartość  14  980  000  zł  wykonano,  a  prace  przebiegały 

terminowo,  jakość  prac  była  bardzo  wysoka,  firma  potwierdza  wysokie  kwalifikacje 

posiadanej kadry inżynierskiej oraz zatrudnionych pracowników

Zamawiający pismem nr RAT.24.2020.ZR z dnia 16 kwietnia 2020 r. działając na podstawie 

art.  26  ust.  3  w  zw.  z  art.  25  ust.  1  Pzp  wezwał  przystępującego  do  poprawienia  lub 

uzupełnienia przedłożonych dokumentów lub złożenia wyjaśnień, ponieważ podana kwota w 

poz.  3  wykazu  robót  budowlanych  była  inna  niż  w  Liście  referencyjnym  dotyczącym  tego 

przedmiotu  zamówienia.  Ponadto  z  uwagi  na  brak  terminu  realizacji  zamówienia  w 

przedłożonym Liście referencyjnym wezwano przystępującego do wyjaśnienia czy podany w 

wykazie  robót  budowlanych  przy  poz.  3  czas  wykonania  zamówienia  24.01.2018  r.  - 

10.02.2020 r. jest okresem zrealizowania (zakończenia) zamówienia. 

W  odpowiedzi  na  powyższe  wezwanie  przystępujący  pismem  z  dnia  22  kwietnia  2020  r. 

przedłożył między innymi poprawiony  wykaz robót budowlanych z dwoma pozycjami w tym 

pod  poz.  2  zamówienie  pod  nazwą  „Przebudowa  wraz  z  remontem  gotyckiej  Bazyliki  św. 

Jakuba  w  Nysie”  z  nową  wartością  zamówienia  brutto  14  980  000  zł  (pozostałe  dane  bez 

zmian) oraz przedłożył List referencyjny, w którym wpisano okres realizacji od 24.01.2018 do 

10.02.2020  na  zadaniu  „Rewitalizacja  i  renowacja gotyckiej  Bazyliki  św.  Jakuba  w  Nysie  w 

celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”. W liście tym wskazano, że członek 

konsorcjum  przystępującego  wykonał  remont  budynku  polegający  w  szczególności  na 

wymianie  pokrycia  dachowego  wraz  z  wymianą  konstrukcji,  naprawie  głównego gotyckiego 


fryzu,  wykonaniu  ksz

tałtek  z  cegły  gotyckiej,  rzeźb  i  elementów  architektonicznych  z 

kamienia  naturalnego,  czyszczeniu  i  malowaniu  zabytkowej  el

ewacji  wraz  z  naprawą 

ubytków,  wymianie  witraży,  posadzki  granitowej,  renowacji  elewacji  oraz  budowie  podestu 

stalowego. Wartość prac określono na 14 498 000 zł. 

Z uwagi na niezgodność wartości zamówienia z poprawionym wykazem robót budowlanych 

na podstawi

e art. 26 ust. 4 w zw. z art. 25 ust. 1 Pzp, zamawiający wezwał przystępującego 

pismem nr RAT.27.2020.ZR z dnia 29 kwietnia 2020 r. do złożenia wyjaśnień. W odpowiedzi 

na wezwanie w dniu 4 maja 2020 r. przystępujący przedłożył poprawiony List referencyjny z 

kwotą zgodną z poprawionym wykazem robót budowlanych tj. 14 980 000 zł oraz  wyjaśnił, 

że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. 

Natomiast  zgodnie  z  rozdziałem  VI  pkt  1.2.1.  ppkt  3)  SIWZ  o  udzielenie  zamówienia  mogli 

ubiegać  się  w  wykonawcy,  którzy  spełniali  warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące 

sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełniał warunek, jeżeli wykazał, że: 

3)  osiągnął  minimalny  roczny obrót w  realizacji  robót  budowlanych  za okres ostatnich  3 lat 

obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, o wartości co 

najmniej 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) netto

Na  potwierdzenie  spełniania  ww.  warunku  zgodnie  z  rozdziałem  VIII  pkt  1.2.  SIWZ 

zamawiający  żądał  oświadczenia  wykonawcy  o  obrocie  wykonawcy  w  obszarze  objętym 

zamówieniem, tj. obrót w realizacji robót budowlanych za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata 

obrotowe,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  za  ten  okres.  Zgodnie  z 

rozdziałem  VIII  ust.  2  SIWZ  –  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez 

Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1, ppkt 1.1.-1.2. powyżej składa każdy z 

Wykonawców  wspólnie ubiegających  się  o  zamówienie.  Oświadczenia te mają potwierdzać 

brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Członkowie konsorcjum przystępującego tj. lider jak i członek złożyli stosowne oświadczenia 

zgodnie  z  załącznikiem  nr  3  do  SIWZ  –  Oświadczenie Wykonawcy  o  spełnianiu  warunków 

udziału w postępowaniu. 

Zamawiający  w  dniu  6  maja  2020  r.  dokonał  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

przystępującego. 

Treść przepisów dotyczących zarzutów:  

- art. 89 ust. 1 Pzp 

– 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) jest niezgodna z ustawą;  

2)  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;  


3)  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji;  

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

5)  została  złożona przez wykonawcę wykluczonego  z  udziału w  postępowaniu o  udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;  

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

7)  wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;  

7a) wykonawca  nie wyraził  zgody,  o której mowa w  art. 85  ust.  2,  na  przedłużenie terminu 

związania ofertą;  

7b)  wadium  nie  zostało  wniesione  lub  zostało  wniesione  w  sposób  nieprawidłowy,  jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium;  

7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;  

7d)  jej  przyjęcie  naruszałoby  bezpieczeństwo  publiczne  lub  istotny  interes  bezpieczeństwa 

państwa,  w  tym  bezpieczeństwo  podmiotów  objętych  jednolitym  wykazem  obiektów, 

instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w 

art.  5b  ust.  7  pkt  1 

ustawy  z dnia 26 kwietnia 2007 r. o  zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.  z 

2019  r.  poz.  1398),  a  tego  bezpieczeństwa  lub  interesu  nie  można  zagwarantować  w  inny 

sposób;  

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

Izba zważyła co następuje. 

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska stron 

i  uczestnika  postępowania  odwoławczego  Izba  uznała,  że  odwołanie  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie.  

Na wstępie należy wskazać, że w odwołaniu zostały podniesione zarzuty naruszenia 

art.  89  Pzp,  natomiast  w 

uzasadnieniu  odwołujący  nie  podał  żadnej  argumentacji  lub 

okoliczności  związanych  z  koniecznością  odrzucenia  oferty  przystępującego.  W 

uzasadnieniu  odwołujący  skupił  się  na  okolicznościach  dotyczących  wprowadzenia 

zamawiającego  przez  przystępującego  w  błąd  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub 

rażącego  niedbalstwa  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu. Argumentacja ta co prawda wiąże się z przepisem art. 89 Pzp przez jego ust. 

1  pkt  5),  który  stanowi,  że  zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez 

wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub 

niezaproszonego  do  składania  ofert,  niemniej  odwołujący  w  ocenie  składu  orzekającego 


odwrócił  kolejność  przedstawiając  swoją  argumentację  przedstawioną  na  poparcie 

odwołania. Z treści uzasadnienia wynika, że odwołujący skupił się de facto na argumentacji 

odnoszącej się do treści art. 24 ust. 1 pkt 16) Pzp. Zgodnie z tym przepisem z postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania 

lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, 

że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i 

niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane 

dalej  „kryteriami  selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje 

lub  nie jest  w  stanie  przedstawić  wymaganych dokumentów.  Jak  wynika z  powyższego dla 

zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 16) 

Pzp muszą zostać kumulatywnie spełnione następujące 

przesłanki:  

1.  Przedst

awienie  przez  wykonawcę  informacji  niezgodnej  z  rzeczywistością,  która 

wprowadziła zamawiającego w błąd;  

2. Błąd polegał na przyjęciu przez zamawiającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu;  

3.  Przedstawienie  informacji  jest  wynikiem  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa.  

W  związku  z  tym  odwołujący  powołując  się  na  przesłanki  wynikające  z  ww.  przepisu 

powinien  przede wszystkim skupić się na  przedstawieniu okoliczności  potwierdzających ich 

spełnienie, ponieważ tylko kumulatywne spełnienie wszystkich przesłanek określonych w tym 

przepisie powoduje zastosowanie normy prawnej w nim zawartej. Tymczasem odwołujący w 

ocenie  Izby  prze

dstawił  dość  pobieżną  argumentacje,  która  lakonicznie  i  hasłowo 

nawiązywała do przesłanek określonych w treści art. 24 ust. 1 pkt 16) Pzp i którą można było 

potraktować  co  najwyżej  jako  wyraz  pewnych  wątpliwości  odwołującego  wobec 

przystępującego  i  złożonej  przez  niego  oferty.  Z  pewnością  nie  można  było  stwierdzić,  że 

odwołujący udowodnił swoje twierdzenia, zatem Izba nie znalazła podstaw do uwzględnienia 

odwołania. 

Przechodząc konkretnie do okoliczności podniesionych w odwołaniu skład orzekający 

odniósł się do nich w kolejności przyjętej przez odwołującego.  

Jeśli chodzi o warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej (rozdział VI pkt 

1.2.2.  lit.  a)  ppkt  1)  i  2) 

SIWZ),  należy  wskazać,  że  zamawiający  w  dokumentacji 

przetargowej nie podał co rozumie pod określeniem zamówienia na potrzeby spełnienia tego 

warunku,  ani  nie  zastrzegł  co  rozumie  przez  zrealizowanie  (zakończenie)  takiego 

zamówienia.  W  związku  z  tym  należało  przyjąć,  że  zakres  zamówienia  potwierdzającego 

spełnienie  tego  warunku  wyznaczały  wymogi  wskazane  w  treści  tego  warunku,  które 

odnosiły  się  do  budowy,  przebudowy  budynku  użyteczności  publicznej  o:  kubaturze  co 

najmniej  8  tys.  m

i  powierzchni  użytkowej  co  najmniej  1500  m

i  wartości  robót  brutto  nie 


mniejszej  niż  10  mln  zł  oraz  przebudowy,  odbudowy,  rozbudowy,  nadbudowy,  remontu 

budynku zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków o: kubaturze co najmniej 4 tys.m

 i 

powierzchni użytkowej co najmniej 750 m

i wartość robót brutto nie mniejszej niż 5 mln zł. 

Oba wymogi mógł spełniać jeden obiekt łącznie. 

Odwołujący nie kwestionował, że z przedłożonego przez przystępującego wykazu robót jak i 

referencji  wynikło,  iż  przystępujący  wykonał  zamówienie  w  zakresie  wyznaczonym  przez 

wymogi  podane  w  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Odwołujący  skupił  się  wyłącznie  na 

udowodnieniu  okoliczności  niezrealizowania  (niezakończenia)  przez  przystępującego 

zamówienia  wskazanego  w  wykazie  robót.  Jak  wynika  z  czynności  podjętych  przez 

zamawiającego  w  celu  ustalenia  spełnienia  przez  przystępującego  tego  warunku, 

kwestionowana  przez  odwołującego  inwestycja  spełniła  ten  warunek  w  zakresie 

przedstawionym  w  jego  treści.  Przystępujący  wykazał  –  czego  odwołujący  nie 

zakwestionował  –  wykonanie  robót  budowlanych  o  wartości  i  wymogach  przekraczających 

określone przez zamawiającego minimum. Wynikało to zarówno ze złożonego wykazu robót i 

zostało potwierdzone przez złożenie oświadczenia wiedzy przez inwestora, na którego rzecz 

te roboty były wykonywane – co wynikało z referencji. Referencje potwierdzały jakość prac, 

zakres, 

a także fakt ich wykonania w związku z tym argumentacja odwołującego nie mogła 

skutkować uwzględnieniem odwołania w tym zakresie. 

Skład  orzekający  pominął  przy  tym  dowody  złożone  przez  odwołującego  w  zakresie 

powyższej argumentacji. Dowody te w żaden sposób nie potwierdziły spełnienia przesłanek 

określonych  w  art.  24  ust.  1  pkt  16  )  Pzp,  ani  okoliczności  niespełnienia  postawionego 

warunku  przez  przystępującego.  W  ocenie  składu  orzekającego  co  najwyżej  potwierdzały 

one  (np.  faktury  i  protokoły  odbiorów  częściowych  do  ostatniej  faktury  złożone  wraz  z 

oryginałem  pisma  procesowego  na  posiedzeniu  niejawnym),  że  wskazane  przez 

przystępującego  zamówienie  spełniało  postawiony  przez  zamawiającego  warunek,  gdyż  z 

treści  protokołów  odbiorów  częściowych  wynikało,  iż  roboty  w  nich  ujęte  zostały  wykonane 

zgodnie z umową (projektem i kosztorysem). 

W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej (rozdział VI pkt 

1.2.1.  ppkt  3)  SIWZ

),  należy  wskazać,  że  odwołujący  w  swojej  argumentacji  skupił  się 

wyłącznie  na  sytuacji  członka  konsorcjum  przystępującego  –  PPHU  Merkury  Sp.  z  o.o. 

Tymczasem  mając  na  uwadze  treść  warunku,  przepisów  Pzp  (szczególnie  jej  art.  23)  jak  i 

istotę  konsorcjum  w  ogóle,  nie  można  wymagać,  aby  dany  warunek  spełniali  wszyscy 

członkowie konsorcjum. Członek konsorcjum w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału 

w  postępowaniu  złożonym  wraz  z  ofertą  na  wzorze  stanowiącym  załącznik  nr  3  do  SIWZ 

oświadczył, że roczny obrót Wykonawcy w realizacji robót budowlanych, uzyskany w okresie 


każdego  z  ostatnich  lat  obrotowych  wyniósł  co  najmniej  6 000 000  zł  netto,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie prowadzonej działalności.  

W  cytowanym  powyżej  oświadczeniu  jest  mowa  o  wykonawcy,  czyli  przystępującym 

składającym  ofertę  w  konsorcjum,  zatem  nie  można  uznać,  że  członek  konsorcjum 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  oświadczając  spełnienie  tego  warunku  samodzielnie. 

Członek konsorcjum oświadczył, że wykonawca spełnia warunek. Ponadto należy wskazać, 

że  przystępujący  na  rozprawie  wyjaśnił,  iż  lider  konsorcjum  samodzielnie  spełnia  ten 

warunek, czego 

odwołujący nie był w stanie zakwestionować. Tym samym w okolicznościach 

dotyczących  tego  zarzutu  nie  miało  znaczenia  badanie  statusu  członka  konsorcjum  w 

odniesieniu do  przedmiotowego warunku,  ponieważ  odwołujący  nie był  w  stanie,  ani  nawet 

nie  próbował  kwestionować  spełnienia  tego  warunku  przez  lidera  konsorcjum. Wobec  tego 

Izba  nie  miała  podstaw  do  zanegowania  stanowiska  przystępującego,  który  stwierdził,  że 

lider  konsorcjum  spełnia  ten  warunek  samodzielnie. 

Zgodnie  z  zasadą  rozkładu  ciężaru 

dowodu,  wynikającą  z  art.  6  k.c.  w  zw.  z  art.  190  ust.  1  Pzp,  obowiązek  udowodnienia 

okoliczności faktycznych spoczywa na tym, kto ze swoich twierdzeń wywodzi skutek prawny 

(w  tym  wypadku  na  odwołującym),  a  odwołujący  nie  był  w  stanie  udowodnić  swoich 

twierdzeń  wobec  przystępującego,  zatem  Izba  uznała  zarzut  za  nieudowodniony  i 

gołosłowny. 

Skład  orzekający  pominął  przy  tym  dowody  złożone  przez  odwołującego  w  zakresie  tej 

części uzasadnienia odwołania. Dowody złożone przez odwołującego odnosiły się wyłącznie 

do  członka  konsorcjum  przystępującego,  zatem  z  przyczyn  opisanych  powyżej  nie  mogły 

stanowić potwierdzenia zarzutu wobec przystępującego, który złożył ofertę w konsorcjum.

Mając  na  uwadze  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  Pzp  orzeczono  jak 

w sentencji.  

Zgodnie  z  treścią  art.  192  ust.  2  Pzp  Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi 

naruszenie  przepisów  ustawy,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Natomiast  wobec  braku  potwierdzenia  zarzutów 

podniesionych  w 

odwołaniu,  w przedmiotowym  stanie  faktycznym  nie  została  wypełniona 

hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 Pzp, zatem odwołanie zostało przez Izbę 

oddalone. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  tj. 

stosownie do wyniku sprawy oraz zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 


(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972), zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego 

koszt wpisu 

od odwołania uiszczony przez odwołującego oraz zasądzając od odwołującego 

na rzecz 

zamawiającego koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel