KIO 1034/20 POSTANOWIENIE dnia 25 maja 2020 r.

Data: 27 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 1034/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

bez  udziału  stron  w  dniu  25  maja  2020  r.  w  Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  maja  2020  r. 

przez 

wykonawcę  Zakłady  Pomiarowo-Badawcze  Energetyki  "ENERGOPOMIAR"  Sp.  z 

o.o., 

z siedzibą w Gliwicach,  

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Krakowski Holding Komunalny S.A. 

w Krakowie,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień 

Publicznych 

na 

rzecz 

wykonawcy 

Zakładów  Pomiarowo-Badawczych 

Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o., 

z siedzibą w Gliwicach kwoty 7 500,00 

złotych  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 1034/20 

U z a s a d n i e n i e 

Krakowski  Holding  Komunalny  S.A.  w  Krakowie  (dalej: 

Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie 

przetargu nieograniczonego 

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  zwanej dalej „ustawa Pzp”, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Usługi  polegające  na  poborze, 

przygotowaniu  i 

akredytowanym  prowadzeniu  badań  próbek  odpadów  kierowanych  do 

termicznego  przekształcenia  w  Zakładzie  Termicznego  Przekształcania  Odpadów  w 

Krakowie - 

zamówienie powtórzone”, zwanego dalej „Postępowanie".  

W  dniu  13  maja  2020  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy 

Zakłady  Pomiarowo-Badawcze  Energetyki  "ENERGOPOMIAR"  Sp.  z  o.o.,  z 

siedzibą w Gliwicach (dalej „Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie:  (1) art. 

89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  7  ust,  1  oraz  art.  7 ust.  3  Pzp  poprzez  zaniechanie  czynności 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  Eurofins  OBIKS  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Owocowa  8,  40-158 

Katowice  (dalej  zwany:  Eurofins

)  mimo,  iż  treść  oferty  wykonawcy  nie  odpowiada 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ)  tj.  zaoferował  on  przedmiot  usługi, 

który nie odpowiada opisanemu w SIWZ przedmiotowi zamówienia; (2) art. 24 ust. 1 pkt 12 

oraz  ust.  4  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  Pzp  poprzez  błędne  uznanie  przez 

Zamawiającego, że przedłożone referencje przez Eurofins potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w Postępowaniu i nie wykluczenie wykonawcy Eurofins z Postępowania z uwagi na 

nie  wykaza

nie  przez  Eurofins  spełniania  warunków  udziału  w  Postępowaniu  w  zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej; (3) art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp w zw. z art. 25a ust. 1 

pkt  1,  art.  7  ust.  1  i  3  oraz  art.  26  ust.  2  Pzp  poprzez  niewykluczenie  Eurofins  z  udzi

ału  w 

postępowaniu, mimo tego, że wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania wprowadził 

Zamawiającego  w  błąd,  przy  przedstawianiu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w 

Postępowaniu przedkładając referencje, o których Eurofins miał wiedzę, że nie potwierdzają 

spełniania  warunków  udziału  w  Postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  (i) 

u

nieważnienia  czynności  polegającej  na  wyborze  oferty  Eurofins  jako  oferty 

najkorzystniejszej; (ii) p

owtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty 

Eurofins na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, ewentualnie wykluczenie wykonawcy Eurofins 

Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki  z  Postępowania  ze  względu  na  brak  wykazania 

przez  Eurofins  spełniania  warunków  udziału  w  Postępowaniu  lub  wykluczenie  Erofins  na 


podstawie  art.  art.  24  ust.  1  pkt  16  iub  17  Pzp;  (4)  o

postępowania odwoławczego oraz nakazanie zwrotu poniesionych kosztów Odwołującemu. 

W  dniu  22  maja  2020 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła  odpowiedź  na 

odwołania  Zamawiającego,  w  której  oświadczył,  iż  uwzględnia  w  całości  odwołanie 

wniesione przez Odwołującego. 

Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.   

Zatem,  w  związku  z  faktem,  że  żaden  z  wykonawców  nie  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  postępowanie  odwoławcze  –  stosownie  do 

dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – należało umorzyć. 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła 

okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy,  zatem 

koszty  te znoszą się  wzajemnie z  mocy  przepisu art.  186 ust.  6 pkt  2 lit.  a)  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu 

uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do 

§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:……………………………...


wiper-pixel