KIO 1033/20 POSTANOWIENIE dnia 25 maja 2020 roku

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 1033/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 25 maja 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  25  maja  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  13  maja  2020 

roku przez  wykonawcę  J.  T.  prowadzącego działalność  gospodarczą 

pod nazwą Cypher J. T. z siedzibą w Ząbkach  

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica 

Targówek   

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  J.  T. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Cypher  J.  T.  z 

siedzibą w Ząbkach kwoty 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), 

stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie .  

Przewodniczący:    ………………………………  


Sygn. akt: KIO 1033/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  pod 

nazwą  Roboty  drogowe  związane  z  oznakowaniem  poziomym  i  pionowym  na  drogach 

będących w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek.  

W dniu 13 maja 2020 

roku działając na podstawie art. 179 ust. 1 w zw. z art. 180 ust. 

2  ustawy   

Prawo  zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843;  dalej:  „Pzp”  lub 

„ustawa”) Odwołujący wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego w ww. 

postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  polegających  na  wyborze  oferty 

wykonawcy  A.  P. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Znakserwis  A.  P.  w 

Warszawie.  

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  18  maja  2020  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  tym  samym  dniu,  poinformował,  że  przekazał 

kopię odwołania  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  w  dniu  14  maja  2020 roku 

za pomocą poczty elektronicznej. 

Do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia  

do postępowania odwoławczego, w tym po stronie Zamawiającego.  

Izba  zaznacza  w  tym  miejscu,  że  nie  można  uznać  za  zgłoszenie  przystąpienia  

do  postępowania  odwoławczego  skanu  pisma  przesłanego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w załączeniu do emaila skierowanego na skrzynkę „odwołania” w dniu 18 maja 

2020 roku

. Wymaga dostrzeżenia, że sam autor - wykonawca A. P. prowadzący działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  Znakserwis  A.  P.  w  Warszawie,  w  treści  emaila  wskazał,  że 

przesyła  „odpowiedź  na  odwołanie”,  również  takie  twierdzenie  znajduje  się  w  treści  pisma. 

Tym  samym  pismo  to  można  jedynie  traktować  jako  stanowisko  tego  podmiotu.  Izba 

wskazuje,  że  zgodnie  z  art.  185  ust.  2  ustawy  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego  doręcza  się  Prezesowi  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie  pisemnej  albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  –  w  rozpoznawanym  przypadku  pismo  doręczone 

zostało  Prezesowi  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  innej  formie,  takiej  która  nie  została 

pr

zewidziana  obowiązującymi  przepisami  dla  zgłoszenia  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego.  Jednocześnie  kluczowym  jest,  że  pismo  takie,  aby  mogło  stanowić 

zgłoszenie  przystąpienia  musi  również  zawierać  stosowne  oświadczenia  wykonawcy 

wynikające z art. 185 ust. 3 ustawy tj. wskazanie strony, do której przystępuje wykonawca w 

postępowaniu  odwoławczym  oraz  wskazanie  interesu  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na 


korzyść strony do której przystępuje. Brak złożenia stosownych oświadczeń w piśmie przez 

A.  P. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Znakserwis  A.  P.  w  Warszawie, 

oraz  brak  dochowania formy  ustawowej,  a także wskazanie  w  piśmie,  że pismo to stanowi 

odpowiedź  na  wniesione  odwołanie  daje  Izbie  podstawę  do  stwierdzenia,  że  w 

przedmiotowym  postępowaniu  odwoławczym  nie  doszło  do  skutecznego  zgłoszenia 

przystąpienia do postepowania odwoławczego.  

W  dniu  19  maja  2020  roku  e-mail

,  a  następnie  pisemnie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  wpłynęło  pismo  Zamawiającego  z  dnia  18  maja  2020  roku  zawierające 

oświadczenie  o  uwzględnieniu  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  

w odwołaniu złożonym przez wykonawcę J. T. prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą Cypher J. T. z siedzibą w Ząbkach. Pismo to podpisał pełnomocnik Pan M. D. radca 

prawny

,  działający  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  18  maja  2020  roku  udzielonego 

przez  Panią  Burmistrz  Dzielnicy  Targówek  Miasta  Stołecznego  Warszawy  Małgorzatę 

K

wiatkowską działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 8 maja 2020 roku udzielonego 

przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego.  

Wobec  ustalenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  

w  odwołaniu  oraz  braku  zgłoszenia  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przystąpień  

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  na  dzień  wydawania 

postanowienia,  Izba  stwierdziła,  że  zaszły  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ………………………………  


wiper-pixel