KIO 103/20 WYROK dnia 5 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 103/20 

WYROK 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

Członkowie:              Monika Szymanowska 

                       Justyna Tomkowska 

Protokolant:             Adam S

kowroński         

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2020 r. przez wykonawcę ADT 

Group Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 

w postępowaniu prowadzonym przez 

Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa  

przy udziale wykonawców indata.systems Sp. z o.o., ul. Zgrupowania AK „Żmija” 15/197, 

01-875  Warszawa;  ASCOMP  S.A.,  ul.  Christo Botewa  14,  40-

798 Kraków zgłaszających 

swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie  

2.  k

osztami  postępowania  obciąża  ADT  Group  Sp.  z  o.o.,  ul.  Poleczki  35,  02-822 

Warszawa i:    

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę                

ADT  Group  Sp.  z  o.o.,  ul.  Poleczki  35,  02-822  Warszawa 

tytułem  wpisu  od 

o

dwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843)

na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 103/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na: 

„Zakup  sprzętu  serwerowego  i  sieciowego"  znak  ZP-DI-47/19,                       

w  zakresie  Części  nr  1  -  System  Pamięci  Masowej  wraz  z  przełącznikami  FC;  zostało 

wszczęte  ogłoszeniem  w  ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  w  dniu  23.09.2019  r.  pod  nr  2019/S  183-445238  przez 

Urząd  Dozoru 

Technicznego

, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa zwana dalej: „Zamawiającym” 

W  dniu  10.01.2020  r.  (e-mailem) 

Zamawiający  poinformował  o  odrzuceniu  na 

podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dni

a 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

t.j. Dz. U. z 16 października 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej: „Pzp” oferty ADT Group 

Sp.  z  o.o.,  ul.  Poleczki  35,  02-822  Warszawa  zwanej  dalej: 

„ADT  Group  Sp.  z  o.o.  albo 

„Odwołującym”. Stwierdził: „(…) Powód odrzucenia: Oferta podlega odrzuceniu zgodnie z art. 

89  ust.  1  pkt  2  ustawy  PZP,  gdyż  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ". 

1.  Wymagania  SIWZ.  Zgodnie  z  załącznikiem  nr  3  do  SIWZ  -  Specyfikacja  Techniczna  - 

część  1,  wymagania  ogólne:  „Zamawiający  wymaga  aby  każda  funkcjonalność 

wyspecyfikowana  w  dokumencie  miała  potwierdzenie  w  aktualnym  oraz  ogólnodostępnym 

dokumencie  producenta  w  postaci  instrukcji  użytkownika  lub  dokumentacji  technicznej.                        

W  razie  wątpliwości  co  do  realizacji  funkcjonalności,  Zamawiający  może  zwrócić  się  do 

Wykonawcy  o  udostępnienie  wyżej  wymienionych  dokumentów  w  celu  potwierdzenia  jej 

realizacji."  oraz  „Zamawiający  oczekuje  dostawy  rozwiązania  klastra  geograficznego 

składającego  się  z  dwóch  sztuk  macierzy  o  parametrach  opisanych  w  niniejszym 

dokumencie.  Wszystkie  wymagania  muszą  być  spełnione  łącznie  tj.  każda  macierz  musi 

realizować  w  tym  samym  momencie  wszystkie  wymienione  funkcjonalności."  Wymaganie 

wiersz  13  - 

Rozwiązanie  musi  posiadać  wbudowane  w  system  podłączenie  do  sieci  SAN 

poprzez protokół Fibrę Channel o minimalnej liczbie portów 8 i o minimalnej przepustowości 

każdego  portu  16  Gbps,  oraz  oferować  połączenia  poprzez  protokół  iSCSI  o  minimalnej 

liczbie portów 8 i minimalnej przepustowości każdego portu 10 Gbps. Niedopuszczalne jest 

stosowanie  sprzętu  pośredniczącego  ISCSI-FC  itp.  Wymaganie  wiersz  14  -  Rozwiązanie 

musi  posiadać  funkcjonalność  replikacji  synchronicznej  umożliwiające  utworzenie  z  obu 


macierzy  klastra  geograficznego  active-

active  (pomiędzy  dwiema  serwerowniami 

zlokalizowanymi  w  osobnych  budynkach)  oraz  posiadać  wszystkie  komponenty  sprzętowe 

niezbędne do realizacji funkcjonalności replikacji. Jeżeli takowe komponenty są używane ich 

właściwości  -  typu  rozmiar  fizyczny,  zużycie  energii  -  muszą  zostać  wliczone  w  całkowity 

rozmiar rozwiązania. Replikacja danych między macierzami systemu pamięci masowej musi 

odbywać  się  z  użyciem  protokołu  Ethernet  z  użyciem  minimum  4  portów  10  Gbps  na 

pojedynczej  macierzy  dyskowej.  Wymaganie  wiersz  19  - 

Macierz  musi  posiadać  (bez 

stosowania  dodatkowych  przełączników  lub  koncentratorów)  możliwość  skalowalności  do 

minimum 20 portów Fibre Channel 16 Gbps lub 16 portów iSCSI 10 Gbps. 

2.  Oferta  Wykonawcy  ADT  Group  sp.  z  o.o.  Oferta  Wykonawcy  -  interpretacja  Wykonawcy                 

w świetle złożonych wyjaśnień z dnia 13.12.2019 

Macierz IBM FS 9150 jako zaoferowane rozwiązanie posiada zainstalowane: 

8 portów FC 16Gbps do podłączenia do sieci SAN 

- 8 port

ów miedzianych 10 Gbps do podłączenia poprzez protokół iSCSI 

-  4  porty  optyczne  10Gbps  do  realizacji  replikacji  synchronicznej  oraz  funkcji  HyperSwap 

(automatyczne  przełączenie  do  drugiej  lokalizacji)  realizowane  przy  wykorzystaniu 

obsługiwanych przez macierz interfejsów 25Gbps z funkcją negocjacji do 10Gbps, 

/rysunek/

zdjęcie z dokumentacji producenta/ 

Rys.  1  Opis  graficzny  zaproponowanego  rozwiązania  (wizualizacja  Zamawiającego  na 

podstawie dokumentacji producenta) 

•para wolnych slotów umożliwia zamiennie montaż 2 x 4 FC 16 Gbps (łącznie 8 portów FC) 

lub 2x2 porty optyczne 10

Gbps (łącznie 4 porty optyczne 10Gbps) 

Wyjaśnienie możliwości rozbudowy z dnia 13.12.2019: Rozbudowa do 20 portów FC 

16Gbps możliwa jest poprzez dołożenie dodatkowej pary kart FC oraz instalację dodatkowej 

obudowy  kontrolnej  wyposażonej  w  16  portów  FC,  co  w  sumie  pozwoli  na  uzyskanie  32 

portów FC w każdej macierzy. Rozbudowa do 16 portów iSCSI możliwa jest na wiele różnych 

sposobów,  przykładowo  poprzez  dołożenie  do  zaoferowanej  konfiguracji  posiadającej  12 

portów  dodatkowej  obudowy  z  dodatkowymi  portami  10Gb.  Jeśli  dodatkowa  obudowa 

kontrolna  zainstalowana  zostanie  w  identycznej  konfiguracji,  wówczas  każda  macierz 

posiadać będzie po 24 porty 10Gb iSCSI. 

Wykonawca  zaoferował  z  niewiadomych  przyczyn  nadmiarowo  trzy  pary  kart  po  4 

porty FC: 

/z

djęcie z oferty Odwołującego/ 


W  wyjaśnieniach  złożył  oświadczenia  producenta  o  dedykowanej  specjalnej 

konfiguracji:  Dotyczy:  postępowaniu  przetargowego  prowadzonego  przez  Urząd  Dozoru 

Technicznego  na  zaku

p sprzętu serwerowego i sieciowego, nr sprawy ZP-DI-47/19 (zwane 

dalej Dostępowaniem) 

Informujemy,  że  w  ramach  postępowania,  została  przygotowana  dedykowana 

konfiguracja  techniczna  zawierająca  zintegrowane  w  obudowie  kontrolnej  macierzy  (PN: 

9846-AP8)  4  po

rty  l(V25Gb  Ethernet  obsługujące  protokół  NVMe-oP,  uzyskane  na  parze 

kart.  każda  karta  z.  dwoma  portami  25Gb.  Dodatkowo  każda  macierz  posiada  fabrycznie 

zainstalowane 8 portów 16Gb FC z obsługa protokołu XVMe-oF oraz 8 portów HKib iSCSI 

Konfiguracja  techni

czna  każdej macierzy  zawiera również nadmiarowe pary kart PC 

(po  2  pary  dla  każdej  macierzy,  nie  zainstalowane  w  macierzach),  które  przewidziane  jako 

elementy zapasowe, pozwalające na przyśpieszenie ewentualnych operacji serwisowych. 

Producent  w  swoim  oświadczeniu  wymienia  fabrycznie  zainstalowane  8  portów  FC 

oraz 8 portów 10Gb i SCSI oraz dwie pary kart jako nadmiarowe. 

Niezgodność oferty. Niezgodność oferowanego przez Wykonawcę ADT Group sp.  z o.o. 

rozwiązania: 

Z oficjalną dokumentacją producenta: 

https://www/ibm.com/support/knowledgecenter/STSLR9_8.3.0/com.ibm.fs9100_830.doc/svc.planningdirectattach.

html 

/rysunek/

zdjęcie z dokumentacji producenta/ 

Rys. 2 Sposób kablowania o minimalnej liczbie połączeń (konfiguracja nie wspierana przez 

producenta  ze  wzg

lędu  na  brak  połączeń  nadmiarowych  wymaganych  podczas  awarii  tzw. 

pojedynczy punkt awarii) 

/rysunek/

zdjęcie z dokumentacji producenta/ 

Rys. 3 Zalecenia konfiguracja połączeń dla drugiego kontrolera 

Powyżej  oferowane  rozwiązania  są  niezgodne  z  wymaganiami  i  deklaracjami 

wykonawcy:  Wymaganie  wiersz  19  - 

Macierz  musi  posiadać (bez  stosowania dodatkowych 

przełączników lub koncentratorów) możliwość skalowalności ... 

4. Uzasadnienie 

Dodatkowa obudowa z dodatkowymi portami 

pełni tutaj funkcję (rolę) przełącznika lub 

koncentratora.  Wykonawca  w  sposób  zamierzony  używa  w  treści  wyjaśnień  terminologii 

„obudowa  kontrolna"  tzn.  obudowa  z  dodatkowymi  kontrolerami  ale  rola  tej  obudowy 

sprowadza  się  wyłącznie  do  funkcji  przełącznika  sygnałów  tub  koncentratora  i  jest  to 

urządzenie zewnętrzne. Zamawiający wskazuje, że w żadnym przypadku rozwiązanie które 


jest  zaoferowane  nie  zapewni  identycznej  przepustowości  i  wydajności  dostępu  do  danych 

znajdujących  się  na  dyskach  w  pierwszej  obudowie.  Dodatkowa  obudowa  jest  w  istocie 

przełącznikiem  tzw.  rozgałęźnikiem  sygnałów  -  producenci  mogą  stosować  różne 

nazewnictwo  aie  najważniejszy  dla  zamawiającego  jest  wymagany  sposób  działania 

zaproponowanego rozwiązania. Zaproponowane rozwiązanie jest niezgodne także z: 

a)  z  zaoferowanymi  przez  W

ykonawcę w  postępowaniu parametrami  stanowiącymi kryteria 

oceny ofert: 

Ilość zajmowanego miejsca w szafie serwerowej rack czyli wysokość RU (Rack Unit) 

oferowanej pojedynczej macierzy dyskowej - 

wykonawca zaoferował 1 RU, za co uzyskałby 

7  pkt.  podczas  gdy 

rozwiązanie  zaoferowane  będzie  posiadało  w  rzeczywistości  4  RU. 

Zamawiający  w  wierszu  6  Specyfikacji  Technicznej  preferował  rozwiązanie  kompaktowe  tj.               

o  jak  najmniejszym  rozmiarze  fizycznym,  rozwiązania  większych  gabarytów  jak  najbardziej 

by

ło dopuszczalne  ale w takim  przypadku  wykonawca nie otrzymałby dodatkowej  punktacji  

w kryteriach poza cenowych; 

>  Należy  podkreślić  że  parametr  punktowany  dotyczył  wysokości  rozwiązania  w  szafie 

serwerowej  i  preferował  jej  obniżenie.  W  postępowaniu  Zamawiający  nie  przewidywał  i  nie 

dopuszczał  rozbudowy  poprzez  dodanie  odrębnego/dodatkowego  urządzenia  i  właśnie                    

z  tego  powodu  punktowany  parametr  nie  precyzował  czy  wysokość  dotyczy  urządzenia 

przed czy po rozbudowie,  skoro rozbudowa nie mog

ła być dokonana przez  zakup i montaż 

zupełnie  nowego/od  rębnego  urządzenia  jak  w  przypadku  wykonawcy.  Kryterium  oceny 

dotyczyło oferowanego urządzenia, które ma możliwość w ramach zaoferowanej konfiguracji 

rozbudowy - 

rozbudowy, która winna następować bez zmiany wymiarów urządzenia a to jest 

możliwe wyłącznie za pomocą kart w wolnych slotach w ramach dostarczanej obudowy. 

W  tej  sytuacji  dodatkowa  punktacja  w  ramach  kryterium  jest  niedopuszczalna.  Przede 

wszystkim  jednak  zaoferowane  rozwiązanie  jest  niezgodne  z  SIWZ,  co  w  konsekwencji 

jedynie oznacza tym bardziej niedopuszczalność dodatkowej punktacji takiego rozwiązania. 

Punktacja w ramach kryterium oceny ofert może dotyczyć jedynie rozwiązania które spełnia 

wymagania SIWZ. Wobec zaistniałem jednoznacznej niezgodności treści oferty wykonawcy  

z treścią SIWZ brak punktacji jest konsekwencją tej czynności. 

>  Maksymalne  zapotrzebowanie  na  moc  oferowanej  pojedynczej  macierzy  dyskowej  - 

wykonawca zaoferował poniżej 1,5 kwh, za co uzyskałby 5 pkt.; 

W  przypadku  rozb

udowy  na  niedozwolonej  drodze  tj.  przez  dodatkowe  urządzenie 

oczywistym  jest  że  bilans  mocy  ulegnie  znacznemu  zwiększeniu  zatem  punktacja  ta  także 


nie jest dopuszczalna. Ponadto wobec zaistnienia przesłanki odrzucenia oferty nie może być 

mowy o dopuszczaln

ości stosowania dodatkowej punktacji takiej oferty. 

b)  Oferta  stała się  nieporównywalna  i  nie  adekwatna  z  pozostałymi  dwoma  ofertami,  gdzie 

rozbudowa do wymaganej liczby portów możliwa jest w ramach tej samej obudowy, co było 

wymaganiem Zamawiającego. 

Gdyby  pozostali  Wykonawcy  zastoso

wali  analogiczne  rozwiązania,  rozbudowa 

poprzez dodatkowe urządzenie) z pewnością mogliby zaoferować zupełnie inne rozwiązania 

to  zaś  przełożyłoby  się  w  sposób  bezpośredni  na  cenę  tych  ofert.  Przypomnieć  należy 

wyraźnie  że  Zamawiający  nie  przewidywał  i  nie  dopuszczał  w  postępowaniu  możliwości 

składania  ofert  wariantowych  tg.  określających  odmienny  niż  opisany  w  SIWZ  sposób 

wykonania zamówienia. 

c) 

Koszt  instalacji  kart  wewnętrznych  jest  niewspółmiernie  tańszy  (takie  było  oczekiwanie        

przewidziany przez Zamawiającego sposób rozbudowy urządzenia będącego przedmiotem 

zamówienia  i  ofert  Wykonawców)  niż  instalacja  zewnętrznej  obudowy  z  dodatkowymi 

kartami; 

Należy  wyraźnie  wskazać,  że  taki  sposób  rozbudowy  jak  zaoferowany  przez 

Wykonawcę  przenosi  na  Zamawiającego  w  całości  w  sposób  nieuzasadniony  koszty 

związane  z  jedynym  możliwym  dla  oferowanego  rozwiązania  sposobem  rozbudowy.  Przy 

podjęciu  decyzji  o  rozbudowanie  zaoferowanego  przez  Wykonawcę  rozwiązania 

koniecznością  byłoby  dokonanie  zakupu  kolejnego  urządzenia  wraz  z  kolejnymi  kartami. 

Koszty zakupu kart są nieporównywalnie tańsze w stosunku do zakupu nowego urządzenia 

wraz  z  nowymi  kartami.  Powyższe  także  stanowi  argument  nt.  nieporównywalności  ofert                   

i  koszt

ach  cyklu  życia  produktu,  które  w  przypadku  rozwiązania  Wykonawcy  są 

nieporównywalnie  droższe  i  koszty  takie  nie  były  przewidziane  przez  Zamawiającego                     

w ramach rozbudowy nabywanego w aktualnym przetargu rozwiązania. 

d) 

Rozwiązanie  w  zaproponowanej  rozbudowie  przestaje  spełniać  zadeklarowane  przez 

Wykonawcę parametry tzn. NIE „charakteryzuje się niskim poborem energii wynoszącym nie 

więcej niż 1,5 kW dla całego pojedynczo oferowanego urządzenia" ponieważ rozbudowa jest 

możliwa  przez  zaoferowanie  2  urządzeń  -  drugie  urządzenie  do  rozbudowy  nie  jest 

przedmiotem  obecnego  zamówienia  i  z  pewnością  będzie  stanowiło  dużą  barierę  przy 

podjęciu decyzji o rozbudowie systemu do oczekiwanej liczby portów; 

 e) 

Zamawiający w wierszu 12 Specyfikacji Technicznej - Rozbudowa przestrzeni dyskowej, 

dotyczącej rozbudowy pojemności rozwiązania „dopuszczał rozbudowę pojemności poprzez 

dokładanie  do  systemu  dodatkowych  kontrolerów  macierzowych  z  dyskami/modułami  flash 

łączonych po protokole NVMe tworzących jedną macierz zarządzaną z jednego interfejsu". 


Oferta  Wykonawcy  jednak  nie  dotyczy  rozbudowy  pojemności  systemu  w  zakresie 

dysków/modułów  flash  ale  dodatkowych  interfejsów,  które  były  wymagane  bez  instalacji 

dodatkowych przełączników lub koncentratorów tzn. urządzeń zewnętrznych; 

f) 

Oferta  Wykonawcy  jest  niezgodna  z  wyjaśnieniami,  ponieważ  dopiero  przy  ostatnich 

wyjaśnieniach została dodana informacja o „kartach zapasowych" przy czym w ofercie mowa 

jest o 3 parach kart 4 portowych FC a w wyjaśnieniach o 2 parach kart 4 portowych FG, które 

nie  będą  instalowane  w  proponowanym  rozwiązaniu  a  więc  nie  są  one  potrzebne 

Zamawiającemu i nie umożliwiają osiągnięcia zamierzonej funkcjonalności; 

Podkreślenia  wymaga  fakt,  że  niezgodność  z  SIWZ  dotyczy  zarówno  sytuacji,  gdy 

z

aoferowany  przedmiot  nie  posiada  wymaganej  ilości  komponentów  ale  także  dotyczy 

przypadku gdy ilość ta jest większa. 

Należy  wskazać,  że  w  rozwiązaniu  zaoferowanym  przedmiot  oferty  i  wyceny 

Wykonawcy to karty które nie są przedmiotem zamówienia, są nadmiarowe a Zamawiający 

nie może ich wykorzystać w dostarczonej konfiguracji, jak wynika z wyjaśnień karty te mają 

być  „kartami  na  zapaś"  gdyby  dostarczone  wymagane  uległy  uszkodzeniu.  Należy 

podkreślić,  że  przedmiotem  zamówienia  są  urządzenia  w  konfiguracji  i  ukompletowaniu 

pozwalającym na ich eksploatację. 

Zamawiający  nie  kupuje  w  aktualnym  przetargu  komponentów  w  celu  wymiany 

uszkodzonych  ale  przedmiotem  zakupu  są  karty  nowe,  w  ilości  pozwalającej  na  ich 

wykorzystanie,  co  istotne  przedmiotem  zamówienia  są  objęte  także  świadczenia 

gwarancyjne  - 

w  tym  także  dotyczące  dostarczonych  kart.  W  przypadku  ich 

awarii/uszkodzenia  zakres  świadczeń  gwarancyjnych  obejmuje  ich  naprawę  względnie 

wymianę na nowe ale w ramach świadczeń gwarancyjnych Wykonawcy. 

g)  Nawet  sugerowana 

przez  Wykonawcę rozbudowa przez  dołożenie  dodatkowej  obudowy 

kontrolnej wyposażonej w 16 portów FC (2 x 4 porty oraz 2x4 porty) pozwala na rozbudowę 

macierzy do 32 portów FC, jednakże połowa z nich musi zostać używana do celów budowy 

klastra w trybie high-

performance (by zapewnić jak największą wydajność oraz redundancję 

rozwiązania  i  wyeliminowanie  pojedynczego  punktu  awarii).  Wówczas  Zamawiający 

otrzymuje  jedynie  16  nieobsadzonych  portów  FC.  Ten  sam  efekt  Zamawiający  uzyskałby 

rozbudowując macierz  poprzez  obsadzenie 1  pary  4 portowych kart  FC w  nieobsadzonych 

slotach, przy czym za każdym razem będzie to maksymalnie 16 portów FC do wykorzystania 

przez Zamawiającego przy wymaganych min. 20 portach FC po rozbudowie. 

/zdjęcie z dokumentacji producenta/ 


Podsum

owując powyższe rozważania w kontekście złożonej oferty i wyjaśnień przez 

Wykonawcę  ADT  Group  sp.  z  o.o.  nie  zostało  wykazane  aby  oferta  spełniała  wymagania 

techniczne opisane w załączniku nr 3 do SIWZ tzn. Specyfikacji Technicznej w części nr 1. 

Oferta  wr

az  z  wyjaśnieniami  jest  nie  spójna  i  pomimo  analizy  parametrów 

oferowanego  rozwiązania  z  dokumentacją  producenta  nie  można  wykazać  ich  zgodności                 

wymaganiami technicznymi Zamawiającego. 

Dodatkowo należy wskazać na wyraźną treść wymagania Zamawiającego zawartego 

w SIWZ: „Zamawiający wymaga aby każda funkcjonalność wyspecyfikowana w dokumencie 

miała potwierdzenie w aktualnym oraz ogólnodostępnym dokumencie producenta w postaci 

instrukcji  użytkownika  lub  dokumentacji  technicznej.  W  razie  wątpliwości  co  do  realizacji 

funkcjonalności,  Zamawiający  może  zwrócić  się  do  Wykonawcy  o  udostępnienie  wyżej 

wymienionych dokumentów w celu potwierdzenia jej realizacji." 

Jak  wynika  z  powyższego  jedynym  dowodem  potwierdzającym  oferowane 

funkcjonalności  (precyzyjnie  -  każdą  z  nich)  miały  być  wyłącznie  dokumenty  producenta  w 

postaci  instrukcji  użytkownika  lub  dokumentacji  technicznej.  Informacje  te  miały  być 

potwierdzone w ogólnodostępnej instrukcji lub dokumentacji technicznej. 

W  ocenie  Zamawiającego  dokumenty  ogólnodostępne  producenta  w  postaci 

dokumentacji  technicznej 

dostępnej 

pod 

adresem: 

https://www.  ibm.com/support/knowledaecenter/en/STSL.R9_8.3.0/com.ibm.fs9100_830.doc/fs9300_portsandconnect.html

 nie 

potwierdzają  wymaganych  funkcjonalności,  o  których  mowa  w  SIWZ.  W  toku  wyjaśnień 

Wykonawca nie kwestionował,  że dokumenty na które powoływał się Zamawiający w treści 

wezwania do wyjaśnień nie odnoszą się do zaoferowanych urządzeń, czy też nie są aktualne 

ani  nie  przedstawił  i  nie  wskazał  innych  ogólnodostępnych  i  aktualnych  potwierdzających 

oferowane funkcjonalności. 

Wręcz  przeciwnie  korespondencja  prowadzona  z  Wykonawcą  w  ramach  wyjaśnień 

treści  oferty  –  w  tym  oświadczenie  krajowego  dystrybutora  producenta  zaoferowanych 

urządzeń  -  dowodzą,  ze  została  w  postępowaniu  zaoferowana  specjalna  dedykowana 

konfiguracja techniczna urządzeń. 

Uwzględniając  powyższe  nie  istnieje  możliwość  potwierdzenia  wszystkich 

zaoferowanych funkcjonalności w aktualnej oraz ogólnodostępnej instrukcji użytkownika ani 

dokumentacji techniczne

j podczas gdy taki był właśnie wymóg Zamawiającego. Wymóg ten 

dodatkowo  wskazuje,  że  skoro  każda  funkcjonalność  miała  być  potwierdzona                                 

w ogólnodostępnej dokumentacji to rozwiązania tzw. customowe czyli szyte na miarę nie były 


dopuszczone, podczas gdy w postępowaniu takie właśnie rozwiązanie zostało zaoferowane. 

(…)”. 

W  dniu  20.01.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP)    ADT 

Group  Sp.  z  o.o. 

wniosło  odwołanie  na  czynność  z  10.01.2020  r.  Kopie  odwołania 

Zamawiający otrzymał w tym samym dniu (e-mailem).  Zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

I. 

art.  92  ust.  1  pkt  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  - 

przez  sformułowanie  uzasadnienia  do 

czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  w  sposób  nieprzejrzysty,  bez  jednoznacznego 

wskazania  wymogów  SIWZ,  z  którymi  oferta Odwołującego  pozostaje  w  sprzeczności  oraz 

powodów tej sprzeczności, co spowodowało po stronie Odwołującego obiektywne trudności                                           

w zidentyfikowaniu podstaw odrzucenia oferty oraz sporządzeniu odwołania; 

II. 

art. 92 ust. 1 pkt 3 w  zw.  z art. 7 ust. 1 Pzp  - 

poprzez sformułowanie uzasadnienia do 

czynności odrzucenia oferty Odwołującego z uwzględnieniem nierzetelnie przetłumaczonych 

fragmentów  dokumentacji  technicznej  producenta  dotyczącej  rozwiązania  zaoferowanego 

przez  Odwołującego,  co  spowodowało  naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców;   

III. 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  - 

przez  błędne  przyjęcie,  że  oferta  Odwołującego  nie  spełnia 

wymogu  minimalnego  określonego  w  pozycji  nr  19  Specyfikacji  technicznej  -  „Skalowanie 

rozwiązania",  bowiem  zaoferowano  rozwiązanie,  w  którym  skalowanie  rozwiązania 

zapewniane jest w sposób niedopuszczony w treści ww. wymogu minimalnego (przez użycie 

przełącznika  lub  koncentratora),  podczas  gdy  Odwołujący  zaoferował  rozwiązanie,  które 

spełnia ww. wymóg;   

IV. 

art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  Pzp  - 

poprzez  błędne  przyjęcie,  że  oferta 

Odwołującego  nie  spełnia,  określonego  w  pozycji  nr  6  Specyfikacji  technicznej  -  „Standard 

RACK", 

parametru  dodatkowego  dotyczącego  preferowanego  kompaktowego  rozmiaru 

oferowanego  rozwiązania  oraz  przez  błędne  uznanie,  że  oferta  Odwołującego  nie  może 

uzyskać  maksymalnej  liczby  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Dodatkowa 

funkcjonalność  /  właściwości",  podkryterium  „Ilość  zajmowanego  miejsca  w  szafie 

serwerowej  rack,  czyli  wysokość  RU  (Rack  Unit)  oferowanej  pojedynczej  macierzy 

dyskowej",  podczas  gdy 

Odwołujący  zaoferował  rozwiązanie,  które  spełnia  ww.  parametr 

dodatkowy oraz powinno otrzymać maksymalną liczbę punktów ww. kryterium oceny ofert; 

V. 

art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  Pzp  - 

poprzez  błędne  przyjęcie,  że  oferta 

Odwołującego  nie  spełnia,  określonego  w  pozycji  nr  6  Specyfikacji  technicznej  -  „Standard 


RACK"

,  parametru  dodatkowego  dotyczącego  preferowanego  niskiego  poboru  energii 

oferowanego  rozwiązania  oraz  przez  błędne  uznanie,  że  oferta  Odwołującego  nie  może 

uzyskać  maksymalnej  liczby  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Dodatkowa 

funkcjonalność  /  właściwości",  podkryterium  „Maksymalne  zapotrzebowanie  na  moc 

oferowanej  pojedynczej  macierzy  dyskowej",  podczas  gdy 

Odwołujący  zaoferował 

rozwiązanie,  które  spełnia  ww.  parametr  dodatkowy  oraz  powinno  otrzymać  maksymalną 

liczbę punktów ww. kryterium oceny ofert;   

VI. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - 

przez błędne przyjęcie, że oferta Odwołującego jest niezgodna 

z  SIWZ,  bowiem  jest  nieporównywalna  i  nieadekwatna  do  pozostałych  ofert,  w  których 

zaoferowano  rozwi

ązania,  gdzie  rozbudowa  do  wymaganej  liczby  portów  możliwa  jest                    

w  ramach  tej  samej  obudowy,  podczas  gdy 

oferta  Odwołującego  jest  zgodna  z  SIWZ, 

porównywalna i adekwatna do pozostałych ofert;   

VII. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - 

przez błędne przyjęcie, że oferta Odwołującego jest niezgodna  

z  SIWZ,  bowiem  w  przypadku  rozbudowy  zaoferowanego  rozwiązania  koszt  instalacji  kart 

wewnętrznych  w  ramach  jednej  obudowy  jest  niewspółmiernie  tańszy  niż  instalacja 

zewnętrznej obudowy z dodatkowymi kartami, podczas gdy oferta Odwołującego jest zgodna 

z SIWZ w tym zakresie; 

VIII. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - 

przez błędne przyjęcie, że oferta Odwołującego jest niezgodna  

z SIWZ, bowiem rozwiązanie w zaoferowanej rozbudowie przestaje spełniać zadeklarowane 

przez  Od

wołującego  parametry  tzn.  nie  charakteryzuje  się  niskim  poborem  energii 

wynoszącym nie więcej niż 1,5 kW dla całego pojedynczo oferowanego urządzenia, podczas 

gdy 

oferta Odwołującego jest zgodna z SIWZ w tym zakresie; 

IX. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - przez b

łędne przyjęcie, że oferta Odwołującego jest niezgodna 

z  SIWZ,  bowiem  Zamawiający  w  pozycji  nr  12  Specyfikacji  Technicznej  -  „Rozbudowa 

przestrzeni  dyskowej" 

dopuszczał  rozbudowę  pojemności  poprzez  dokładanie  do  systemu 

dodatkowych  kontrolerów  macierzowych  z  dyskami/modułami  flash  łączonych  po  protokole 

NVMe tworzących jedną macierz zarządzaną z jednego interfejsu, zaś oferta Odwołującego 

nie  dotyczy  rozbudowy  pojemności  systemu  w  zakresie  dysków/modułów  flash,  ale 

dodatkowych interfejsów, które były wymagane bez instalacji dodatkowych przełączników lub 

koncentratorów, tzn. urządzeń zewnętrznych, podczas gdy oferta Odwołującego jest zgodna 

z SIWZ w tym zakresie; 

X. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - 

przez błędne przyjęcie, że oferta Odwołującego jest niezgodna  

z  SIWZ

,  bowiem  jest  niezgodna  z  wyjaśnieniami  treści  oferty,  ponieważ  dopiero  przy 

ostatnich  wyjaśnieniach  została  dodana  informacja  o  kartach  zapasowych  przy  czym                   


w  ofercie  mowa  jest  o  3  parach  kart  portowych  FC  a  wyjaśnieniach  o  2  parach  kart  4 

portowych FC, które nie będą instalowane w proponowanym rozwiązaniu a więc nie są one 

potrzebne  Zamawiającemu  i  nie  umożliwiają  osiągnięcia  zamierzonej  funkcjonalności, 

podczas  gdy 

oferta  Odwołującego  nie  jest  sprzeczna  ze  złożonymi  w  toku  postępowania 

wyjaśnieniami treści oferty oraz jest zgodna z SIWZ w tym zakresie; 

XI. 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  - 

poprzez  bezzasadne  uznanie,  że  oferta  Odwołującego  jest 

niezgodna  z  SIWZ,  bowiem  zaoferowano  większą  liczbę  komponentów  niż  wymagano                     

w SIWZ (tj. 3 pary kart portowych FC, zamiast 2 par kart portowych FC), podczas gdy oferta 

Odwołującego jest zgodna SIWZ w tym zakresie;   

XII. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - 

przez błędne przyjęcie, że oferta Odwołującego jest niezgodna 

z  SIWZ,  bowiem  nawet  sugerowana 

przez  Odwołującego  rozbudowa  przez  dołożenie 

dodatkowej  obudowy  kontrolnej  wyposażonej  w  16  portów  FC  (2  x  4  porty  oraz  2x4  porty) 

pozwala  na  rozbudowę  macierzy  do  32  portów  FC,  jednakże  połowa  z  nich  musi  zostać 

używana  do  celu  budowy  klastra  w  trybie  high  -  performance  (by  zapewnić  jak  największą 

wydajność  oraz  redundancje  rozwiązania  i  wyeliminowanie  pojedynczego  punktu  awarii,                  

a  wówczas  Zamawiający  otrzymuje  jedynie  16  nieobsadzonych  portów  FC,  podczas  gdy 

oferta Odwołującego jest zgodna z SIWZ w tym zakresie;   

XIII. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - 

przez błędne przyjęcie, że oferta Odwołującego jest niezgodna  

z  SIWZ,  bowiem  aktualna  oraz  ogólnodostępna  dokumentacja  producenta  w  postaci 

instrukcji  użytkownika  lub  dokumentacji  technicznej  nie  potwierdza  wymaganych  w  SIWZ 

funkcjonalności  oferowanego  rozwiązania,  podczas  gdy  oferta  Odwołującego  jest  zgodna                   

z SIWZ w tym zakresie 

XIV. 

art.  24aa  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  92  ust.  1  Pzp  -  poprzez  brak 

jednoczesnej  oc

eny  wszystkich  ofert  złożonych  w  postępowaniu,  tj.  dokonanie  w  pierwszej 

kolejności  oceny  oferty  Odwołującego,  a  następnie  zwlekanie  z  badaniem  i  oceną  oferty 

wykonawcy  ASCOMP  S.A.  oraz  oferty  wykonawcy  indata.  Systems  Sp.  z  o.o.  -  w  celu 

uniemożliwienia  lub  utrudnienia  Odwołującemu  skorzystania  ze  środków  ochrony  prawnej               

w  zakresie  czynności  i  zaniechać  Zamawiającego  w  ramach  weryfikacji  ofert  ww. 

wykonawców,  pomimo  że  oferty  te  zawierają  znaczną  liczbę  nieprawidłowości,  w  tym  nie 

odpowiadają wymaganiom SIWZ;   

XV. 

ewentualnie 

innych 

przepisów 

wynikających 

bezpośrednio 

lub 

pośrednio                                        

z uzasadnienia. 

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 


powtórzenia  procesu  badania  i  oceny  ofert  w  postępowaniu,  z  uwzględnieniem  oferty 

Odwołującego, 

dokonania czynności związanych z oceną ofert w sposób przejrzysty oraz jednoczesny - 

tj. umożliwiający odniesienie się do pozostałych ofert, 

przyznanie  Odwołującemu  maksymalnej  liczby  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  pn. 

„Dodatkowa  funkcjonalność  /  właściwości"  w  podkryteriach  „Maksymalne  zapotrzebowanie 

na  moc  oferowanej  pojedynczej  macierzy  dyskowej" 

oraz  „Ilość  zajmowanego  miejsca                     

w szafie serwerowej rack, czyli wysokość RU (Rack Unit) oferowanej pojedynczej macierzy 

dyskowej"

dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  oferty  najkorzystniejszej  w  wyniku 

ponownego badania i oceny ofert. 

Zarys  wstępny  sprawy:  1.  Zamawiający  przewidział  zastosowanie  art.  24aa  ust.  1  Pzp. 

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  sprzętu  serwerowego  i  sieciowego.  Zamawiający 

dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 4 części: Część nr 1 - System Pamięci Masowej 

wraz z przełącznikami FC, 

Część nr 2 - Serwery rack, Część nr 3 - Serwery modułowe, Część nr 4 - Rozbudowa klastra 

przełączników  sieciowych.  Niniejsze  odwołanie  dotyczy  Części  nr  1  -  System  Pamięci 

Masowej wraz z przełącznikami FC. 

2.  Odwołujący  przedstawił  wyjaśnienie  kluczowych  pojęć  związanych  z  przedmiotem 

zamówienia w pkt II ppkt 2 uzasadnienia zarzutów. 

3.  Zamawiający  określił  wymogi  minimalne  dotyczące  oferowanego  rozwiązania                               

w dokumencie pn. 

„Specyfikacja techniczna - część 1” (załącznik nr 3 do SIWZ). W niniejszej 

sprawie istotne znaczenie mają wymagania określone w pozycjach nr 6, 12 oraz 19: 

W  ramach  tabeli    -  Lp. 

–  Parametr  -  Charakterystyka  (wymagania  minimalne)  - 

Potwierdzenie  spełnienia  wymagań  Zamawiającego  poprzez  wypełnienie  tej  kolumny                       

w sposób opisowy   wypełnia Wykonawca wskazał: 

  poz. 6. Standard RACK  - 

Wymagane 

jest 

rozwiązanie 

mieszczące 

się                              

w standardowej, pojedynczej szafie 19” 42U. Preferowane jest rozwiązanie kompaktowe 

tj. o jak najmniejszym rozmiarze fizycznym i charakteryzuj

ące się niskim poborem energii 

wy

noszącym  nie  więcej  niż  maksymalnie  3,5  kW  dla  całego  pojedynczo  oferowanego 

urządzenia. 

  poz.  12.  Rozbudowa  przestrzeni  dyskowej  - 

Rozbudowa  pojemności  rozwiązania  musi 

być  możliwa  o  minimum  jeden  nośnik  lub  moduł  Flash  oraz  o  zestaw  nośników  lub 


modułów  Flash  w  liczbie  nieprzekraczającej  14  w  celu  zwiększenia  elastyczności 

rozbudowy. 

Dopuszczalna  jest  rozbudowa  pojemności  poprzez  dokładanie  do  systemu 

dodatkowych  kontrolerów  macierzowych  z  dyskami/modułami  flash  łączonych  po  protokole 

NVMe tworzących jedną macierz zarządzaną z jednego interfejsu. 

Macierz musi umożliwiać podłączenie co najmniej jednej dodatkowej pary kontrolerów 

lub co najmniej zewnętrznej tj. znajdującej się poza obudową z kontrolerami półki dyskowej 

poprzez protokół NVMe-oF.   

poz. 19. Skalowanie rozwiązania -  Macierzy  musi  umożliwiać  skalowalność  wertykalną 

(scal-

up) to jest taką gdzie konfiguracja inicjalna  zaczyna  się od  niepełnego obsadzenia 

dyskami i poz

wala na instalowanie kolejnych dysków w wolnych slotach półki bez wpływu 

na dostępność do danych. 

Oferowana  macierz  musi  umożliwiać  bezprzerwowe  przejście  do  wyższego  modelu 

macierzy tego samego producenta poprzez np. wymianę kontrolerów lub poprzez dołożenie 

dodatkowych kontrolerów, które będą tworzyły z oferowanymi w postępowaniu kontrolerami 

jeden  spójny  system  macierzowy  zarządzany  z  jednej  konsoli  administracyjnej.  Wymiana 

kontrolerów  lub  ich  dołożenie  nie  może  powodować  przerwy  w  dostępie  do  danych  oraz 

utraty którejkolwiek z wymaganych funkcjonalności. 

Macierz  musi  posiadać  (bez  stosowania  dodatkowych  przełączników  lub 

koncentratorów) możliwość skalowalności do minimum 20 portów Fibre Channel 16 Gbps lub 

16 portów iSCS1 10 Gbps. 

Maksymalna  wydajność  rozwiązania  musi  być  osiągalna  z  aktywnymi  i  pracującymi 

wszystkimi  funkcjami  redukcji  danych,  niezależnie  od  stopnia  zapełnienia  przestrzeni 

fizycznej danymi tj. od zajętości 1% do 100%. 

Rozwiązanie musi wspierać pracę na wszystkich portach  front-end  w  trybie  round-

robin  z  niezmiennymi  czasami  odpowiedzi,  niezależnie  od  aktualnie  wykorzystywanego 

portu, kontrolera i wolumenu. 

Niezależnie  od  rodzaju  zapisanych  danych  i  przy  macierzy  zapełnionej                                

w  przynajmniej  50%  fizycznej  poje

mności,  rozwiązanie  w  oferowanej  konfiguracji  musi 

oferować  następującą  wydajność  na  całej  powierzchni  dostępnej  dla  użytkownika,                           

z  aktywnymi  i  pracującymi  wszelkimi  oferowanymi  funkcjami  redukcji  danych  (thin-

provisioning, deduplikacja, kompresja): 


co  najmniej  350  000  losowych  operacji  odczytu  wykonywanych  blokiem  8 kB  ze  średnim 

czasem odpowiedzi mierzonym po stronie hosta nieprzekraczającym 1 ms, 

co  najmniej  150  000  losowych  operacji  zapisu  wykonywanych  blokiem  8  kB  ze  średnim 

czasem odpowiedzi mierzonym po stronie hosta nieprzekraczającym 1 ms, - odczyt danych 

na poziomie co najmniej 13 GB/s, 

- zapis danych na poziomie co najmniej 5 GB/s. 

Te same parametry wydajnościowe muszą być spełnione w przypadku, gdy w czasie 

testów trwających minimum 60 minut, na wolumenach poddanych obciążeniu: 

tworzone są kopie migawkowe 

dane są dodawane i usuwane 

z macierzy tymczasowo usunięte zostają minimum dwa nośniki Flash   

4. Ponadto Zamawiający sformułował w dokumencie pn. „Specyfikacja techniczna - część 1” 

wymóg, aby potwierdzenie funkcjonalności oferowanego rozwiązania wynikało z aktualnego 

oraz  ogólnodostępnego  dokumentu  producenta  w  postaci  instrukcji  użytkownika  lub 

dokumentacji technicznej: 

„Zamawiający  wymaga,  aby  każda  funkcjonalność  wyspecyfikowana  w  dokumencie 

miała potwierdzenie w aktualnym oraz ogólnodostępnym dokumencie producenta w postaci 

instrukcji  użytkownika  lub  dokumentacji  technicznej.  W  razie  wątpliwości  co  do  realizacji 

funkcjonalności,  Zamawiający  może  zwrócić  się  do  Wykonawcy  o  udostępnienie  wyżej 

wymienionych dokumentów w celu potwierdzenia jej realizacji"

5. Zamawiający określił w SIWZ m.in. kryterium oceny ofert pn. „Dodatkowa funkcjonalność / 

właściwości”. Kryterium to dzieliło się na m.in. następujące w podkryteria: 

„Maksymalne zapotrzebowanie na moc oferowanej pojedynczej macierzy dyskowej”

W kryterium tym można było uzyskać maksymalnie 7 pkt wedle schematu : 

Lp.     

Opis dodatkowej funkcjonalności: 

Dodatkowa funkcjonalność/ właściwości 

Ilość punktów 

Ilość zajmowanego miejsca w szafle  

serwerowej rack czyli wysokość RU  

(Rack  Unit)  oferowanej  pojedynczej 

macierzy dyskowej 

2 RU 

3-5 RU 

6RU i powyżej 

„Ilość  zajmowanego  miejsca  w  szafie  serwerowej  rack,  czyli  wysokość  RU  (Rack  Unit) 

oferowanej poj

edynczej macierzy dyskowej”


W kryterium tym można było uzyskać maksymalnie 5 pkt wedle schematu: 

L

Lp.     

Opis 

dodatkowej 

funkcjonalności: 

Dodatkowa funkcjonalność/ właściwości 

Ilość 

punktów 

Maksymalne  zapotrzebowanie  na  moc 

oferowanej 

pojedynczej 

macierzy 

dyskowej 

poniżej 1,5 kWh 

poniżej 1,5 kWh 

poniżej 2,5 kWh 

poniżej 3 kWh 

Obydwa  powyższe  kryteria  nawiązywały  treścią  do  parametru  dodatkowego 

określonego w pozycji nr 6 Specyfikacji technicznej  - „Standard RACK”  w  zakresie w jakim 

mowa 

tam  jest  o  preferowaniu  rozwiązania  kompaktowego  i  charakteryzującego  się  niskim 

poborem energii: 

6.  Standard RACK  - 

Wymagane  jest  rozwiązanie  mieszczące  się  w  standardowej, 

pojedynczej  szafie  19”  42U.  Preferowane  jest  rozwiązanie  kompaktowe  tj.  o  jak 

na

jmniejszym  rozmiarze  fizycznym  i  charakteryzujące  się  niskim  poborem  energii 

wynoszącym  nie  więcej  niż  maksymalnie  3,5  kW  dla  całego  pojedynczo  oferowanego 

urządzenia.   

Dnia  31.10.2019  r.  ofertę  w  postępowaniu  złożył  m.in.  Odwołujący.  Wartość  jego 

oferty  w

ynosi 2 733 060,00 zł brutto. Wartość pozostałych ofert wynosi  od 3 807 096,00 zł 

brutto  do  4  437  840,00  zł  brutto.  Zamawiający  poinformował,  że  zamierza  przeznaczyć  na 

realizację  zamówienia  4.324.839,44  zł  brutto.  Przedmiotem  oferty  Odwołującego  są  dwie 

m

acierze IBM FlashSystem 9150 SFF NVMe. Odwołujący w zakresie poz. nr 6, 12 oraz 19 

Specyfikacji  technicznej  Odwołujący  wskazał  informacje  potwierdzające,  że  zaoferowane 

rozwiązanie  spełnia  wymagania  SIWZ.  Zamawiający  dnia  20.11.2019  r.,  działając  w  trybie 

art.  87  ust.  1  Pzp,  wezwał  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  treści  oferty.  Odwołujący 

złożył stosowne wyjaśnienia dnia 27.11.2019 r. Następnie Zamawiający dnia 06.12.2019 r., 

działając w trybie art. 87 ust. 1 Pzp, wezwał Odwołującego do złożenia kolejnych wyjaśnień 

treści oferty. Wezwanie dotyczyło: 

spełnienia  wymagania,  o  którym  mowa  w  poz.  3  Specyfikacji  technicznej  „Wymagania 

ogólne"

spełnienia  wymagania,  o  którym  mowa  w  poz.  12  Specyfikacji  technicznej  „Rozbudowa 

przestrzeni dyskowej”

spełnienia wymagania, o którym mowa w poz. 15 Specyfikacji technicznej „Niezawodność” 

spełnienia  wymagania,  o  którym  mowa  w  pkt  4  Formularza  ofertowego:  W  przypadku 

jednoczesnej  realizacji  dla  całej  dostępnej  przestrzeni  dyskowej  dodatkowych  procesów 


mających na celu optymalizację przestrzeni danych. Odwołujący złożył stosowne wyjaśnienia 

w  terminie  dnia  13.12.2019  r.  Elementem  tych  wyjaśnień  było  oświadczenie  producenta 

rozwiązania zaoferowanego przez Odwołującego, tj. IBM Polska Sp. z o.o. z 13.12.2019 r., 

co 

do konfiguracji tego rozwiązania. 

10. Dnia 10.01.2020 r. Zamawiający zawiadomił Odwołującego o odrzuceniu jego oferty na 

podstawie  alt.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  z  uwagi  na  niezgodność  z  SIWZ.  Zasygnalizować  tutaj 

należy,  że  uzasadnienie  do  czynności  odrzucenia  oferty  sporządzone  jest  w  sposób 

nieprzejrzysty.  Niemniej  z  treści  tego  dokumentu  możliwe  jest  wyprowadzenie  wniosku,  że 

wedle  Zamawiającego  oferta  Odwołującego  jest  niezgodna  przede  wszystkim  z  wymogiem 

minimalnym  określonym  w  poz.  19  Specyfikacji  technicznej  -  „Skalowanie  rozwiązania”.                

W  tej  mierze  Zamawiający  uznał,  że  Odwołujący  zaoferował  rozwiązanie,  w  którym 

skalowanie  rozwiązania  zapewniane  jest  w  sposób  niedopuszczony  w  treści  ww.  wymogu 

minimalnego (tj. przez użycie przełącznika lub koncentratora). 

Ponadto  - 

analizując całokształt treści zawiadomienia o odrzuceniu oferty Odwołującego — 

Odwołujący stwierdził, że Zamawiający upatruje niezgodności oferty Odwołującego z treścią 

SIWZ  w  okolicznościach  wymienionych  w  pkt  4  „Uzasadnienie”  wyliczonych  po  zwrocie 

„Zaproponowane  rozwiązanie  jest  niezgodne  także  z”.  Wymieniono  tam  następujące 

okoliczności: 

oferta Odwołującego nie spełnia, określonego w poz. 6 Specyfikacji technicznej „Standard 

RACK"

,  parametru  dodatkowego  dotyczącego  preferowanego  kompaktowego  rozmiaru 

oferowanego rozwiązania (pkt 4 „Uzasadnienie”, lit. a); 

oferta Odwołującego nie spełnia ,określonego w poz. 6 Specyfikacji technicznej „Standard 

RACK"

,  parametru  dodatkowego  dotyczącego  preferowanego  niskiego  poboru  energii 

ofe

rowanego rozwiązania (pkt 4 „Uzasadnienie”, lit. a); 

oferta Odwołującego jest nieporównywalna i nieadekwatna do pozostałych ofert, w których 

zaoferowano  rozwiązania,  gdzie  rozbudowa  do  wymaganej  liczby  portów  możliwa  jest                            

w ramach tej samej obudowy (pkt 4 

„Uzasadnienie", lit. b); 

w  przypadku  rozbudowy  zaoferowanego  przez  Odwołującego  rozwiązania  koszt  instalacji 

kart  wewnętrznych  w  ramach  jednej  obudowy  jest  niewspółmiernie  tańszy  niż  instalacja 

zewnętrznej obudowy z dodatkowymi kartami (pkt 4 „Uzasadnienie", lit. c); 

rozwiązanie Odwołującego w zaoferowanej rozbudowie przestaje spełniać zadeklarowane 

parametry tzn. nie charakteryzuje się niskim poborem energii wynoszącym nie więcej niż 1,5 

kW dla całego pojedynczo oferowanego urządzenia (pkt 4 „Uzasadnienie”, lit. d); 


Zamawiający  w  poz.  nr  12  Specyfikacji  Technicznej  -  „Rozbudowa  przestrzeni  dyskowej” 

dopuszczał  rozbudowę  pojemności  poprzez  dokładanie  do  systemu  dodatkowych 

kontrolerów  macierzowych  z  dyskami/modułami  flash  łączonych  po  protokole  NVMe 

tworzących  jedną  macierz  zarządzaną  z  jednego  interfejsu,  zaś  oferta  Odwołującego  nie 

dotyczy rozbudowy pojemności systemu w zakresie dysków/modułów flash, ale dodatkowych 

interfejsów,  które  były  wymagane  bez  instalacji  dodatkowych  przełączników  lub 

koncentratorów, tzn. urządzeń zewnętrznych (pkt 4 „Uzasadnienie”, lit. e); 

oferta  Odwołującego  jest  niezgodna  z  wyjaśnieniami  treści  oferty,  ponieważ  dopiero  przy 

ostatnich wyjaśnieniach została dodana informacja o kartach zapasowych przy tym w ofercie 

mowa jest o 3 parach kart portowych FC a wyjaśnieniach o 2 parach kart 4 portowych FC, 

które  nie  będą  instalowane  w  proponowanym  rozwiązaniu  a  więc  nie  są  one  potrzebne 

Zamawiającemu  i  nie  umożliwiają  osiągnięcia  zamierzonej  funkcjonalności  (pkt  4 

„Uzasadnienie", lit. f); 

w ofercie Odwołującego zaoferowano większą liczbę komponentów niż wymagano w SIWZ 

(tj. 3 pary kart portowych FC, zamiast 2 par kart portowych FC) (pkt 4 

„Uzasadnienie", lit. e); 

nawet sugerowana przez Odwołującego rozbudowa przez dołożenie dodatkowej obudowy 

kontrolnej wyposażonej w 16 portów FC (2 x 4 porty oraz 2 x 4 porty) pozwala na rozbudowę 

macierzy  do  32  portów  FC,  jednakże połowa  z  nich musi  zostać  używana  do  celu budowy 

klastra w trybie high - performance (b

y zapewnić jak największą wydajność oraz redundancje 

rozwiązania  i  wyeliminowanie  pojedynczego  punktu  awarii,  a  wówczas  Zamawiający 

otrzymuje jedynie 16 nieobsadzonych portów FC (pkt 4 „Uzasadnienie”, lit. g); 

aktualna  oraz  ogólnodostępna  dokumentacja  producenta  w  postaci  instrukcji  użytkownika 

lub  dokumentacji  technicznej  nie  potwierdza  wymaganych  w  SIWZ  funkcjonalności 

oferowanego  rozwiązania  (pkt  4  „Uzasadnienie”,  fragment  rozpoczynający  się  zwrotem: 

„Dodatkowo  należy  wskazać  na  wyraźną  treść  wymagania  Zamawiającego  zawartego                     

w SIWZ:"). 

Ponadto w zawiadomieniu do odrzucenia oferty Zamawiający wskazał, że Odwołujący 

nie  może  uzyskać  maksymalnej  liczby  punktów  kryterium  oceny  oferty  pn.  „Dodatkowa 

funkcjonalność / właściwości”, w podkryteriach: 

„Maksymalne zapotrzebowanie na moc oferowanej pojedynczej macierzy dyskowej” oraz 

„Ilość  zajmowanego  miejsca  w  szafie  serwerowej  rack,  czyli  wysokość  RU  (Rack  Unit) 

oferowanej pojedynczej macierzy dyskowej”


I. Zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pk

t 3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez sformułowanie uzasadnienia do 

czynności odrzucenia oferty Odwołującego w sposób nieprzejrzysty, bez jednoznacznego wskazania 

wymogów  SIWZ,  z  którymi  oferta  Odwołującego  pozostaje  w  sprzeczności  oraz  powodów  tej 

sprzeczno

ści,  co  spowodowało  po  stronie  Odwołującego  obiektywne  trudności  w  zidentyfikowaniu 

podstaw  odrzucenia  oferty  oraz  sporządzeniu  odwołania  oraz  zarzut  naruszenia  art.  92  ust.  1  pkt  3                

w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  sformułowanie  uzasadnienia  do  czynności  odrzucenia  oferty 

Odwołującego z uwzględnieniem nierzetelnie przetłumaczonych fragmentów dokumentacji technicznej 

producenta dotyczącej rozwiązania zaoferowanego przez Odwołującego, co spowodowało naruszenie 

zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców: 

1. Wskazał, że uzasadnienie odrzucenia oferty sformułowane było w sposób nieprzejrzysty, 

bez  jednoznacznego wskazania wymogów  SIWZ,  z  którymi  oferta Odwołującego pozostaje  

w  sprzeczności  oraz  powodów  tej  sprzeczności.  Stwierdził,  że  w  przypadku  szeregu 

okolicznościach  powołanych  przez  Zamawiającego  w  zawiadomieniu  o  odrzuceniu  oferty                 

w pkt 4 

„Uzasadnienie”, wyliczonych po zwrocie „Zaproponowane rozwiązanie jest niezgodne 

także  z",  nie  podano  w  ogóle  z  którymi  postanowieniem  SIWZ  sprzeczna  jest  oferta 

Odwołującego. Przykładowo: 

-  (pkt  4 

„Uzasadnienie”,  lit.  b):  Zamawiający  wskazał,  że  oferta  Odwołującego  jest 

nieporównywalna i nieadekwatna do pozostałych ofert, w których zaoferowano rozwiązania, 

gdzie  rozbudowa  do 

wymaganej  liczby  portów  możliwa  jest  w  ramach  tej  samej  obudowy. 

Nie  jest  jednak  wiadome  z  którym  konkretnie  wymogiem  minimalnym  Specyfikacji 

technicznej  czy  postanowieniem  SIWZ  sprzeczna  jest  oferta  Odwołującego  w  związku                     

z powołanymi okolicznościami. 

-  (pkt  4 

„Uzasadnienie”,  lit.  c):  Zamawiający  wskazał,  że  w  przypadku  rozbudowy 

zaoferowanego  przez  Odwołującego  rozwiązania  koszt  instalacji  kart  wewnętrznych                         

w  ramach  jednej  obudowy  jest  niewspółmiernie  tańszy  niż  instalacja  zewnętrznej  obudowy                  

z  dodatkowymi  kartami.  Nie  wiadomo  jednak  z  którym  konkretnie  wymogiem  minimalnym 

Specyfikacji  technicznej  czy  postanowieniem  SIWZ  sprzeczna  jest  oferta  Odwołującego                  

w związku z powołanymi okolicznościami. 

- (pkt 4 

„Uzasadnienie”, lit. f): Zamawiający wskazał, że oferta Odwołującego jest niezgodna 

z wyjaśnieniami treści oferty, ponieważ dopiero przy ostatnich wyjaśnieniach została dodana 

informacja o kartach zapasowych przy czym w ofercie mowa jest o 3 parach kart portowych 

FC  a  wyjaśnieniach  o  2  parach  kart  4  portowych  FC,  które  nie  będą  instalowane                              

w proponowanym rozwiązaniu a więc nie są one potrzebne Zamawiającemu i nie umożliwiają 

osiągnięcia  zamierzonej  funkcjonalności.  Także  tutaj  nie  wiadomo  jednak  z  którym 


konkretnie  wymogiem  minimalnym  Specyfikacji  technicznej  czy  postanowieniem  SIWZ 

sprzeczna jest oferta Odwołującego w związku z powołanymi okolicznościami. 

-  (pkt  4 

„Uzasadnienie”,  lit.  e):  Zamawiający  podniósł,  że  w  ofercie  Odwołującego 

zaoferowano większą liczbę komponentów niż wymagano w SIWZ (tj. 3 pary kart portowych 

FC, zamiast 2 par kart portowych FC). Z uzasadnienia nie wynika jednak z którym konkretnie 

wymogiem  minimalnym  Specyfikacji  technicznej  czy  postanowieniem  SIWZ  sprzeczna  jest 

oferta  Odwołującego  w  związku  z  powołanymi  okolicznościami.  Wskazał,  że  zastosowany 

przez Zamawiającego sposób opisania powodów niezgodności oferty Odwołującego z treścią 

siwz spowodował po stronie Odwołującego obiektywne trudności w zidentyfikowaniu podstaw 

odrzucenia  oferty.  W  związku  z  brakiem  wskazania  w  treści  uzasadnienia  konkretnych 

wymogów  minimalnych  wynikających  ze  Specyfikacji  technicznej  czy  postanowień  SIWZ  - 

odniesienie się do podstaw odrzucenia oferty było obiektywnie utrudnione. W szczególności 

nie było możliwe zestawienie treści oferty z treścią wymogu minimalnego czy postanowienia 

SIWZ  i  określenie  na  czym  dokładnie  polega  zarzucana  niezgodność.  Sformułowanie 

uzasadnienia  odrzucenia  oferty  Odwołującego  w  opisany  wyżej  sposób  -  stanowi  bez 

wątpienia naruszenie zasady przejrzystości, o której mowa w art. 7 ust. 1 Pzp. Ponadto nie 

realizuje  ono  celu,  któremu  służy  art.  92  ust.  1  pkt  3  Pzp,  tj.  nie  wskazuje  wykonawcy 

ubiegającemu  się  o  udzielenie  zamówienia  powodów  odrzucenia  jego  oferty  w  sposób  na 

tyle  jasny,  że  może  on  powody  te  zweryfikować  oraz  ocenić  czy  zachodzi  konieczność 

korzystania ze środków ochrony prawnej. 

2.  Niezależnie  od  powyższego  w  zawiadomieniu  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego 

Zamawiający  oparł  się  na  nierzetelnie  przetłumaczonych  fragmentach  dokumentacji 

technicznej producenta dotyczącej rozwiązania zaoferowanego przez Odwołującego. Ma to o 

tyle znaczenie, że fragmenty te Zamawiający powołał dla wykazania, że oferta Odwołującego 

pozostaje 

sprzeczna  z  wymogiem  minimalnym  określonym  w  pozycji  nr  19  Specyfikacji 

technicznej - 

„Skalowanie rozwiązania”. Chodzi tutaj o następujące fragmenty: 

Fragment nr 1 zawiadomienia o odrzuceniu oferty Odwołującego: „Figure 1. Cabling 

with  minimal  connectivity

  (w  tym  miejscu  odwołania  rysunek/zdjęcie  z  materiałów 

producenta) 

Rys. 2 Sposób kablowania o minimalnej liczbie połączeń (konfiguracja nie wspierana 

przez producenta ze względu na brak połączeń nadmiarowych wymaganych podczas awarii 

tzw. pojedynczy punkt awarii) 

Oryginalny fragment dokumentacji technicznej producenta: 

„2. Fibre Channel direct attuchment between nodes in a system. 


Direct connection ot the system Fibre Channel ports Without using a Fibre Channet switch is supported. Such direct 

connections 

between the system nodes might be useful in small configurations where no Fibre Channaå switch exists. Ensure 

that sufficient bandwidth is provisioned between nodes to accommodate atl the intra-node traffic. For example, to connect twin 

control enclosures by using two portg of a Fibre Channel adapter in each node canister, complete the minimal cabling shown in 

Figure 1. 

Figure 1. Cabling with minimal connectivity”

(w tym miejscu odwołania zdjęcie z materiałów producenta) 

To increase performance, use all four ports to connect node canisters with eight  as shown in Figure 2. 

Figure 2. Cablingfor a huh-performance system 

(w tym miejscu odwołania rysunek/zdjęcie z materiałów producenta) 

Fragment dokumentacji technicznej producenta po tłumaczeniu na język polski: 

2.  Bezpośrednie  połączenie  węzłów  (czyli  kontrolerów  —  dopisek  Odwołującego)                  

w system (macierzowy 

— dopisek Odwołującego) za pomocą Fibre Channel. 

Bezpośrednie  połączenie  węzłów  za  pomocą  portów  FC  macierzy,  bez  użycia 

przełącznika  Fibre  Channel  jest  wspierane.  Bezpośrednie  połączenie  węzłami  może  być 

użyteczne w małych konfiguracjach, gdzie nie występują przełączniki Fibre Channel. Upewnij 

się,  że  pomiędzy  węzłami  zapewnione  jest  wystarczające  pasmo  transmisyjne  do  obsługi 

ruchu miedzy w

ęzłami. 

Dla  przykładu,  do  połącznia  dwóch  dwukontrolerowych  obudów,  z  użyciem  dwóch 

portów  adaptera  Fibre  Channel  z  jednego  slotu  w  każdym  z  węzłów,  przy  minimalnym 

okablowaniu, prezentuje rysunek numer 1. 

Rysunek  1.  Okablowanie  z  minimalną  liczbą  połączeń  (w  tym  miejscu  odwołania 

rysunek/

zdjęcie z materiałów producenta) 

Z  zestawienia  powyższych  fragmentów  wynika,  że  Zamawiający  przytoczył 

dokumentację techniczną producenta w sposób nierzetelny. Zwrócił uwagę, że Zamawiający 

przetłumaczył opis do schematu  „Figure 1. Cabling with minimal connectivity” - tj. schemat, 

który  dotyczy  rozwiązania  zaoferowanego  przez  Odwołującego  -  w  taki  sposób,  że  wynika                   

z  niego,  że  przedstawiona  konfiguracja  połączenia  dwóch  kontrolerów  nie  jest  wspierana 

przez 

producenta.  Tymczasem  w  rzeczywistości  konfiguracja  połączeń  między  dwoma 

kontrolerami przedstawiona na ww. schemacie jest wspierana przez producenta. Producent 

w dokumentacji technicznej wskazał, że jest ona wspierana i zapewnia minimalną łączność. 

Stwie

rdził, że Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu, z którego by wynikało, że 

nie  można  zaoferować  rozwiązania  zapewniającego  minimalną  łączność.  Oznacza  to,  że 

zaoferowanie takiego rozwiązania było dopuszczalne. 

Fragment nr 2 zawiadomienia o odrzuceniu ofer

ty Odwołującego: 

„Figure  2.  Cabling  for  a  high-performance  system”  (w  tym  miejscu  odwołania 

rysunek/

zdjęcie  z materiałów producenta) 


Rys. 3 Zalecenia konfiguracja połączeń dla drugiego kontrolera 

Oryginalny fragment dokumentacji technicznej producenta: 

„To increase performance, use all ioor ports to connec: node caniszers with eight cables, as shown in Figure 2. Figure 

2. Cabling for a high-

performance system (w tym miejscu odwołania zdjęcie z materiałów producenta). Node to host and node to 

node direct attachment is supported on all 32 Gb Fibre Channel ports and 16 Gb Fibre Channel ports. 

Fragment dokumentacji technicznej producenta po tłumaczeniu na język polski: 

W  celu  zwiększenia  wydajności,  użyj  wszystkich  czterech  portów  z  jednego  slotu 

węzła,  połączonych  za  pomocą  ośmiu  kabli,  jak  pokazano  na  Rysunek  2.  Rysunek  2. 

Okablowanie  dla  systemu  wysokiej  wydajności  (podwyższonej  w  stosunku  do  okablowaniu 

na  rysunku  1.  Okablowanie  minimalne  spełnia  wydajnościowe  założenia  SIWZ  -  dopisek 

Odwołującego) 

Z  zesta

wienia  powyższych  fragmentów  wynika,  że  Zamawiający  przytoczył 

dokumentację techniczną producenta w sposób nierzetelny. Zwrócił uwagę, że Zamawiający 

przetłumaczył  opis  do  schematu  „Figure  2.  Cabling  for  a  high  -  performance  connectivity”              

w  ta

ki  sposób,  że  wynika  z  niego,  że  przedstawiona  konfiguracja  połączenia  dwóch 

kontrolerów  jest  zalecana  przez  producenta  (a w  domyśle  -  jest to jedyna  wspierana przez 

producenta konfiguracja, skoro konfigurację przedstawioną na schemacie „Figure 1. Cabling 

with  minimal  connectivjty”  -  Zamawiający  opisał  jako  niewspieraną  przez  producenta). 

Tymczasem  w  rzeczywistości  konfiguracja  połączeń  między  dwoma  kontrolerami 

przedstawiona  na  schemacie 

„Figure  2.  Cabling  for  a  high  -  performance  connectivity”  jest 

konfig

uracją zalecaną przez producenta, ale dla uzyskania połączeń o wysokiej wydajności. 

Nie  jest  jednak  jedyną  wspierana  przez  producenta  konfiguracja  połączeń  między  dwoma 

kontrolerami.  Jak  wynika  z  oryginalnej  dokumentacji  technicznej  producenta  przytoczonej 

powyżej przez Odwołującego - producent wspiera również połączenie opisane na schemacie 

„Figure 1. Cabling with minimal connectivity”, tj. takie które zaoferował Odwołujący. 

Stwierdził, że Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu, z którego by wynikało, że 

n

ależy zaoferować rozwiązanie zapewniające łączność  „high- performance”. Sformułowanie 

przez  Zamawiającego  uzasadnienia  do  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego                          

z  uwzględnieniem  nierzetelnie  przetłumaczonych  fragmentów  dokumentacji  technicznej 

producenta  dotyczącej  rozwiązania  zaoferowanego  przez  Odwołującego  -  bez  wątpienia 

spowodowało  naruszenie  określonych  w  art.  7  ust.  1  Pzp  zasad  uczciwej  konkurencji                        

i  równego  traktowania  wykonawców.  Nie  można  tutaj  pomijać  celu  w  jakim  Zamawiający 

powołał  się  na  przytoczone  fragmenty  -  zostało  to  dokonane  w  celu  wykazania,  że 


rozwiązanie zaoferowane przez Odwołującego nie jest wspierane przez producenta oraz nie 

odpowiada wymogowi minimalnemu, o którym mowa w poz. nr 19 Specyfikacji technicznej - 

„Skalowanie rozwiązania”

II.  Zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  błędne  przyjęcie.  że  oferta  Odwołującego  nie 

spełnia  wymogu  minimalnego  określonego  w  pozycji  nr  19  Specyfikacji  technicznej  -„Skalowanie 

rozwiązania",  bowiem  zaoferowano  rozwiązanie,  w  którym  skalowanie  rozwiązania  zapewniane  jest             

w  sposób  niedopuszczony  w  treści  ww.  wymogu  minimalnego  (przez  użycie  przełącznika  lub 

koncentratora), podczas gdy Odwołujący zaoferował rozwiązanie, które spełnia ww. wymóg. 

1.  Zamawiający  odrzucił  ofertę  Odwołującego  wskazując  na  jej  niezgodność  z  poz.  nr  19 

Specyfikacji technicznej - 

„Skalowanie rozwiązania”. W ocenie Zamawiającego zaoferowano 

rozwiązanie,  w  którym  skalowanie  rozwiązania  zapewniane  jest  w  sposób  niedopuszczony  

w  treści  wspominanej  pozycji,  tj.  poprzez  zastosowanie  przełącznika  lub  koncentratora. 

Tymczasem  w  rzeczywistości  Odwołujący  zaoferował  rozwiązanie,  w  którym  skalowanie 

rozwiązania  zapewniane  jest  przez  użycie  dodatkowego  kontrolera,  a  zatem  bez 

zastosowania  przełącznika  lub  koncentratora).  Oznacza  to,  że  Odwołujący  zaoferował 

rozwiązanie,  w  którym  skalowanie  rozwiązania  zapewniane  jest  w  sposób  niezabroniony                     

w  treści  wymogu,  o  którym  mowa  w  poz.  nr  19  Specyfikacji  technicznej  -  „Skalowanie 

rozwiązania”.  Zwrócił  uwagę,  że  w  poz.  nr  19  Specyfikacji  technicznej  -  „Skalowanie 

rozwiązania”  Zamawiający  określił  jedynie  w  jaki  sposób  skalowanie  rozwiązania  nie  może 

następować:  „Macierz  musi  posiadać  (bez  stosowania  dodatkowych  przełączników  lub 

koncentratorów) możliwość skalowalności do minimum 20 portów Fibre Channel 16 Gbps lub 

16  portów  iSCSI  10  Gbps".  Zamawiający  nie  określił  tam  natomiast  w  jaki  sposób 

zapewnienie skalowalności ma nastąpić. Wynika z tego, że dopuszczalny był każdy sposób 

zapewnienia  skalowalności  inny  niż  przez  zastosowanie  dodatkowych  przełączników  lub 

koncentratorów. 

2.  W  tym  miejscu  dla  zapewnienia  jasności  wywodu  należy  dokonać  wyjaśnienia  pojęć 

„skalowanie”,  „macierz  dyskowa”,  „kontroler”,  „przełącznik”,  „koncentrator”:  W  tym  miejscu 

Odwołujący oświadcza, że wyjaśnienie pojęć oparto na informacjach dostępnych na stronie 

organizacji  Storage  Networking  Industry  Association  (SNIA),  stanowiącej  najbardziej 

wiarygodne źródła wiedzy w branży IT, oraz definicjach słownikowych. 

Skalowanie

:  SNIA  nie  definiuje  pojęcia  skalowalności  dlatego  przytoczono  definicję                           

z Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/scalability

scalability  - the ability of a business or system to grow larger

Tłumaczenie na język polski: 


Skalowalność / Skalowanie - Cecha określająca możliwość rozwoju biznesu lub systemu  

Macierz dyskowa: 

Storage array 

„A collection of storage devices from one or more commonly accessible storage subsystems, 

combined with a body of control software.” 

Context Categories: 

Storage System 

Tłumaczenie na język polski: 

Macierz dyskowa - 

Kombinacja urządzeń pamięci masowej (tj. dyski i/lub moduły, kontrolery, 

obudowa  ze  slotami  2.5"/3.5"/NVMe),  połączone  programową  warstwą  zarządzania,                           

w efekcie tworzące jeden lub wiele dostępnych systemów pamięci masowej 

https://www.ibm.com/suppoWknow/edgecenter/STSLR9_8.2.l/com.ibm.fs9100_821.doc/fs9100_overview.html 

Macierz dwu-kontrolerowa: 

Figure 1. Front view of the control enclosure (w tym miejscu odwołania zdjęcie  z materiałów producenta) Each FlashSystem 

9100 control enclosure contains two identical node canisters. As Figure 2. shows one; each node canister is bounded on each 

side  by  a  power  supply  unit.  Figure  2.  Rear  view  of  the  control  enclosure

(w  tym  miejscu  odwołania  zdjęcie    z 

materiałów producenta). 

Przykład rozbudowy systemu macierzowego o dodatkowe kontrolery 

(w tym miejscu odwołania rysunek/zdjęcie  z materiałów producenta) 

You  can  scafo  out  tor  capecjty  by  "ding  nodos  with  no  contm!ormodo",  or  br  podormaneo  by  ad&g  nodas  with  highar-end 

sforage amays, al' whif9 dienłs and hosts continuo to access data. 

Kontroler: 

Controller 

1.  The  contro/  logic  in  a  disk  or  tape  that  performs  command  decoding  and  execution,  host  data  transfer,  serialization  and 

deserialization of data, error detection and correction, and overall management of device operations. 

2. The control logic in a storage subsystem that performs command transformation and routing, aggregation (RAID, mirroring, 

stríping, or other), high-level error recovety, and performance optimization for multiple storage devices. 

Context Całegories: 

Storage System 

Management 

Tłumaczenie na język polski: 

Kontroler: 

1. Komponent odpowiadający za logiczne sterowanie pracą dysków lub taśm, przekazujący 

polecenia  do  dysków,  dekoduje  dane  na  nich,  jest  odpowiedzialny  za  transfer  danych  do 

hostów.  Realizuje  procesy  serializacji  i  deserializacji  danych,  wykrywa  i  koryguje  błędy  na 

dyskach oraz odpowiada za całość operacji urządzenia. 


2.  Warstwa  zarządzania  w  systemach  pamięci  masowej,  która  odpowiedzialna  jest  za 

tłumaczenie i przekazywanie poleceń, agregacje (grupy RAID, mirroring danych, stripping (w 

kontekście  grup  RAID  —  „paskowanie”  danych)  oraz  inne  tego  typu  operacje), 

odzyskiwanie/naprawa  danych których zapis  jest  obarczony  dużym  poziomem  błędów  oraz 

optymalizację pracy i użycia wielu urządzeń pamięci masowej. 

Kategoria: 

Systemy pamięci masowej 

Zarządzanie 

Wizualizacja kontolera NetApp E2800: 

(w tym miejscu odwołania rysunek/zdjęcie  z materiałów producenta) 

Przełącznik: 

Switch 

A network infrastructure component to which multiple ports attach. 

Unlike hubs, switches typically have internal bandwidth that is a multiple of link bandwidth, and the ability to rapidly switch port 

connections  from  one  to  another.  A  typical  switch  can  accommodate  several  simultaneous  full  link  bandwidth  transmissions 

between different pairs of ports. See hub. 

Context Categories: 

Network  - https://www.snia.org/education/online-dictionaty/term/switch 

Tłumaczenie na język polski: 

Przełącznik (sieciowy) - Komponent infrastruktury sieci IT do których podłączonych jest wiele 

portów (sieciowych). 

W  przeciwieństwie  do  koncentratorów  (hubów),  przełączniki  posiadają  wewnętrzne 

pasmo  będące  wielokrotnością  pasma  portów  w  przełączniku  (określającą  możliwości 

przełączania ramek przez przełączania) oraz możliwości błyskawicznego przełączania ramek 

miedzy  posiadanymi  portami.  Typowy  potrafi  obsłużyć  kilka  (lub  więcej,  w  zależności  od 

klasy sprzętu) równoległych transmisji pomiędzy różnymi parami portów. 

Kategoria: 

Sieć IT 

Wizualizacja przełącznika Ethernet Lenovo N1032: 

(w tym miejscu odwołania rysunek/zdjęcie  z materiałów producenta) 

Koncentrator: 

Hub 

A communications infrastructure element to which nodes on a multi-point bus or loop are physically connected. 

Commonly used in Ethernet and Fibre Channel networks to improve the manageability of connecting devices to a bus structure, 

both managing physical cables and supporting the addition or removal of nodes from the bus while it is operating. Hubs maintain 


the logical loop topology of the network of which they are a part, while creating a "hub and spoke" physical star layout. Unlike 

switches, hubs do not aggregate bandwidth. 

Context Categories: 

Network - https://www.snia.org/education/online-dictionary/term/hub 

Tłumaczenie na język polski: 

Koncentrator - 

Element infrastruktury komunikacyjnej, do którego podłączane są węzły (inne 

urządzenia  pracujące  w  sieci  IT,  tworząc  wielopunktowa  magistrale  lub  pętle.  Zazwyczaj 

kon

centratory  używane  są  w  sieciach  Ethernet  lub  Fibre  Channel  w  celu  zwiększenia 

możliwości zarządzania urządzeniami połączonych w sieć o strukturze magistrali oraz w celu 

wspomagania  procesu  dodawania  i  usuwania  węzłów  z  magistrali,  bez  przerywania  pracy 

si

eci  opartej  o  strukturę  magistrali.  Koncentratory  umożliwiają  również  stworzenie  logicznej 

topologii  pętli  (ring),  dzięki  wykorzystaniu  fizycznej  struktury  gwiazdy  połączonej  w  modelu 

„Hub and Spoke” 

Kategoria: Sieć IT 

Wizualizacja koncentratora IBM Network HUB: 

(w tym miejscu odwołania rysunek/zdjęcie  z materiałów producenta) 

Wyjaśnił  także  różnicę  między  dodatkowym  kontrolerem  a  przełącznikiem                                 

i  koncentratorem:  Kontroler  macierzowy  jest  jednym  z  elementów  wchodzących  w  skład 

macierzy  dyskowej.  Jego  zadaniem  jest  obsługa  procesów  i  funkcjonalności  systemu 

macierzowego, czy komunikacja z dyskami. Skalowanie macierzy  za pomocą dodatkowych 

kontrolerów  pozwala  podnieść  wydajność  i  pojemność  macierzy.  Kontroler  macierzowy  nie 

jes

t  elementem  sieci  SAN  lub  LAN  i  nie  może  pełnić  roli  urządzenia  sieciowego.  Kontroler 

macierzowy  jest  dedykowany  do  systemu  z  konkretnym  modelem/modelami  macierzy.                 

Z  kolei  przełączniki  oraz  koncentratory  wchodzą  w  skład  infrastruktury  tworzącej  sieci  LAN 

oraz  SAN.  Elementy  sieciowe  LAN  oraz  SAN  nie  są  komponentami  macierzowymi, 

dodatkowo  z  natury  środowisk  IT  są  one  dostosowane  do  pracy  ze  sprzętem  różnych 

dostawców. Reasumując: Kontroler:  Nie jest elementem sieci SAN lub LAN; Nie może pełnić 

roli urządzenia sieciowego; Jest dedykowany do systemu z konkretnym modelem/modelami 

macierzy.  Przełącznik  oraz  koncentrator:  Jest  elementem  sieci  SAN  lub  LAN;  Może  pełnić 

rolę  urządzenia  sieciowego;  Nie  jest  dedykowany  do  systemu  z  konkretnym 

modelem/m

odelami macierzy, jest dostosowany do pracy ze sprzętem różnych dostawców. 

Wracając  do  podanych  przez  Zamawiającego  powodów  odrzucenia  oferty  wskazał, 

że twierdzenia te nie odpowiadają rzeczywistości. Zamawiający wskazał w uzasadnieniu, że 

w  przypadku  skal

owania  rozwiązania  zaoferowanego  przez  Odwołującego  -  dodatkowy 


kontroler  (określany  przez  Zamawiającego  jako  „dodatkowa  obudowa  z  dodatkowymi 

portami") - 

pełni wyłącznie role przełącznika lub koncentratora. Twierdzenie to nie odpowiada 

rzeczywistości.  Podniósł,  że  w  przypadku  rozwiązania  oferowanego  przez  Odwołującego 

dodatkowy  kontroler  nie  pełni  wyłącznie  funkcji  przełącznika  lub  koncentratora.  Podkreślić 

należy,  że  dodatkowy  kontroler  nie  jest  urządzeniem  zewnętrznym  w  stosunku  do 

rozwiązania  podstawowego  zaoferowanego  przez  Odwołującego  (tak  jak  by  to  było                            

w  przypadku  zaoferowania  rozwiązania  opartego  na  koncentratorze  lub  przełączniku). 

Dodatkowy  kontroler  jest  elementem  spójnego  systemu,  do  tego  jest  to  urządzenie,  które 

może działać wyłącznie z rozwiązaniem zaoferowanym przez Odwołującego (w odróżnieniu 

od  koncentratora  lub  przełącznika  -  które  mogą  działać  z  dowolnym  innym  urządzeniem 

/rozwiązaniem/).  Ponadto  Zamawiający  wskazał  w  uzasadnieniu  do  odrzucenia  oferty 

Odwołującego,  że  rozwiązanie  przez  niego  oferowane  -  w  razie  skalowania  przy  użyciu 

dodatkowego kontrolera  - 

nie zapewni identycznej przepustowości i  wydajności dostępu do 

danych  znajdujących  się  na  dyskach  w  pierwszej  obudowie.  Odnosząc  się  do  tego 

twierdzenia  Zam

awiającego  należy  podnieść,  że  z  żadnego  z  wymogów  określonych                      

w  Specyfikacji  technicznej  nie  wynika,  aby  Zamawiający  wymagał  zapewnienia  podanej 

przez  siebie  w  uzasadnieniu  do  odrzucenia  oferty  wydajności  (tj.  aby  w  razie  skalowania 

r

ozwiązania  zapewniona  była  identyczna  przepustowość  i  wydajność  dostępu  do  danych 

znajdujących się na dyskach w pierwszej obudowie). 

Zamawiający  wskazał dodatkowo, że rozwiązanie zaoferowane przez Odwołującego 

jest  niezgodne  z  SIWZ  z  tego  powodu,  że  założony  tam  sposób  skalowania  rozwiązania 

przez zastosowanie dodatkowego kontrolera - 

nie jest w ogóle wspierany przez producenta 

zaoferowanego  rozwiązania.  Zamawiający  w  tym  zakresie  powołał  się  na  dokumentację 

techniczną producenta i przytoczył jej fragmenty (schematy „Figure 1. Cabling with minimal 

connectivity” oraz „Figure 2. Cabling for a high - performance connectivity”). Odnosząc się do 

tego  twierdzenia  Zamawiającego  należy  podnieść,  że  nie  odpowiada  ono  rzeczywistości. 

Zamawiający  oparł  swoje  ustalenia  na  nierzetelnie  przetłumaczonych  fragmentach 

dokumentacji  technicznej  producenta  oraz  wyciągnął  wnioski  stojące  w  sprzeczności                       

z  treścią  tej  dokumentacji.  Odwołujący  opisał  różnicę  między  uzasadnieniem  odrzucenia 

oferty  sporządzonym  przez  Zamawiającego  a rzeczywistą  treścią  dokumentacji  producenta  

w ramach pkt I ppkt 2 uzasadnienia zarzutów. W tym miejscu należy jedynie wskazać, że  - 

wbrew  twierdzeniom  Zamawiającego  -  sposób  skalowania  rozwiązania  zaoferowany  przez 


Odwołującego  - jest  w  100%  wspierany przez  producenta,  a potwierdzenie tej  okoliczności 

wynika z następujących fragmentów dokumentacji technicznej producenta: 

„2.  Bezpośrednie  połączenie  węzłów  (czyli  kontrolerów  -  dopisek  ADT)  w  system 

(macierzowy - 

dopisek ADT) za pomocą Fibre Channel. Bezpośrednie połączenie węzłów za 

pomocą  portów  FC  macierzy,  bez  użycia  przełącznika  Fibre  Channel  jest  wspierane. 

Bezpośrednie połączenie węzłami może być użyteczne  w  małych konfiguracjach,  gdzie nie 

występują  przełączniki  Fibre  Channel.  Upewnij  się,  że  pomiędzy  węzłami  zapewnione  jest 

wystarczające  pasmo  transmisyjne  do  obsługi  ruchu  między  węzłami.  Dla  przykładu,  do 

połącznia  dwóch  dwukontrolerowych  obudów,  z  użyciem  dwóch  portów  adaptera  Fibre 

Channel  z  jednego  slotu  w  każdym  z  węzłów,  przy  minimalnym  okablowaniu,  prezentuje 

rysunek  numer  1.  Rysunek  1.  Okablowanie  z  minimalną  liczbą  połączeń”  (w  tym  miejscu 

odwołania zdjęcie  z materiałów producenta). 

W tym miejscu odnieść do twierdzenia Zamawiającego, że w przypadku założonego 

przez  Odwołującego  sposobu  skalowania  rozwiązania  (tj.  przez  dołożenie  dodatkowego 

kontrolera  wyposażonego  w  16  portów  FC  12  x  4  porty  oraz  2  x  4  porty),  co  prawda 

uzyskana zostanie łączna liczba 32 portów FC, jednakże połowa z nich będzie używana do 

celu budowy klastra w trybie high - 

performance (by zapewnić jak największą wydajność oraz 

redundancje  rozwiązania  oraz  wyeliminowanie  pojedynczego  punktu  awarii)  oraz  że 

wówczas  Zamawiający  otrzyma  jedynie  16  nieobsadzonych  portów  FC.  Wskazał,  że 

powyższe  twierdzenia  Zamawiającego  opierają  się  na  błędnym  założeniu,  że  w  SIWZ 

określono  jakie  ma  być  przeznaczenie  portów  w  oferowanym  rozwiązaniu.  Tymczasem                    

w  poz.  nr  19  Specyfikacji  technicznej  „Skalowanie  rozwiązania”  mowa  jest  jedynie                            

o  minimalnej  liczbie  portów  jaka  ma  być  zapewniona  po  skalowaniu  rozwiązania:  „Macierz 

musi posiadać (bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów) możliwość 

skalowalności do minimum 20 portów Fibre Channel 16 Gbps lub 16 portów iSCSI 10 Gbps”

Nie  ma  tam  natomiast  wymogów  co  do  tego  jakie  ma  być  przeznaczenie  tych  portów.                       

W  przypadku  rozwiązania  zaoferowanego  przez  Odwołującego  -  w  przypadku  jego 

skalowania w sposób założony w ofercie - Zamawiający uzyska łącznie 32 porty. Oznacza to, 

że  rozwiązanie  zaoferowane  przez  Odwołującego  spełnia  wymóg  minimalny  określony                           

w  poz.  nr  19  Specyfikacji  technicznej  - 

„Skalowanie  rozwiązania”,  tj.  zapewnia  możliwość 

skalowania  do  minimum  portów  Fibre  Channel  16  Gbps  lub  16  portów  iSCSI  10  Gbps. 

Dodatkowo zakładając minimalne połączenie wspierane przez producenta, czyli za pomocą 4 

kabli, macierz udostępnia 24 nieobsadzone porty. 


Wskazał  także,  że  jeśli  brać  pod  uwagę  całokształt  wymogów  minimalnych 

określonych w Specyfikacji technicznej, nasuwa się wniosek, że rozwiązanie jakie zaoferował 

Odwołujący  (a  więc  zapewnienie  możliwości  skalowania  przez  użycie  dodatkowego 

kontrolera)  było  nie  tylko  dopuszczone,  lecz  również  preferowane  przez  Zamawiającego. 

Wskazał na następujące wymogi Specyfikacji technicznej: 

Poz. nr  19 Specyfikacji technicznej  - 

„Skalowanie rozwiązania”:  „Oferowana macierz 

musi  umożliwiać  bezprzewowe  przejście  do  wyższego  modelu  macierzy  tego  samego 

producenta  poprzez  np.  wymianę  kontrolerów  lub  poprzez  dołożenie  dodatkowych 

kontrolerów, które będą tworzyły  z oferowanymi w postępowaniu kontrolerami jeden spójny 

system  macierzowy  zarządzany  z  jednej  konsoli  administracyjnej".  Zamawiający  wymagał 

wiec  zapewnienia  możliwości  przejścia  do  wyższego  modelu  macierzy  tego  samego 

producenta  przez  dołożenie  dodatkowych  kontrolerów,  które  tworzyły  będą  spójny  system.  

W  odniesieniu  do  powyższego  wymogu  należy  wskazać,  że  rozwiązanie  oferowane  przez 

Odwołującego oparte jest na założeniu zapewniającym spójność systemu. 

Poz.  nr  12  Specyfikacji  technicznej  - 

„Skalowanie  rozwiązania”:  „Dopuszczalna  jest 

rozbudowa  pojemności  poprzez  dokładanie  do  systemu  dodatkowych  kontrolerów 

macierzowych  z  dyskami/modułami  flash  łączonych  po  protokole  NVMe  tworzących  jedną 

macie

rz zarządzaną z jednego interfejsu. Macierz musi umożliwiać podłączenie co najmniej 

jednej  dodatkowej  pary  kontrolerów  lub  co  najmniej  zewnętrznej  O.  znajdującej  się  poza 

obudową  z  kontrolerami  półki  dyskowej  poprzez  protokół  NVMe-oF”.  Zamawiający  dopuścił 

więc  rozbudowę  pojemności  poprzez  dokładanie  do  systemu  dodatkowych  kontrolerów 

macierzowych.  Przyjęcie  przez  Zamawiającego  w  powyższych  okolicznościach,  że  oferta 

Odwołującego  nie  spełnia  wymogu  minimalnego  określonego  w  poz.  nr  19  Specyfikacji 

technicznej  - 

„Skalowanie  rozwiązania”,  bowiem  zaoferowano  rozwiązanie,  w  którym 

skalowanie  rozwiązania  zapewniane  jest  w  sposób  niedopuszczony  w  treści  ww.  wymogu 

minimalnego  (tj.  przez  użycie  przełącznika  lub  koncentratora)  -  stanowi  naruszenie  art.  89 

ust.  1  pkt 

2  Pzp.  W  rzeczywistości  Odwołujący  zaoferował  rozwiązanie,  które  spełnia  ww. 

wymóg (możliwość skalowania zapewniona jest bez użycia przełącznika lub koncentratora). 

III. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp poprzez błędne przyjęcie, że oferta 

Odwołującego  nie  spełnia,  określonego  w  pozycji  nr  6  Specyfikacji  technicznej  -„Standard  RACK”, 

parametru  dodatkowego  dotyczącego  preferowanego  kompaktowego  rozmiaru  oferowanego 

rozwiązania  oraz  przez  błędne  uznanie,  że  oferta  Odwołującego  nie  może  uzyskać  maksymalnej 

liczby  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Dodatkowa  funkcjonalność  I  właściwości”,  podkryterium 

„Ilość  zajmowanego  miejsca  w  szafie  serwerowej  rack,  czyli  wysokość  RU  (Rack  Unit)  oferowanej 


pojedynczej macierzy dyskowej", po

dczas gdy Odwołujący zaoferował rozwiązanie, które spełnia ww. 

parametr dodatkowy oraz powinno otrzymać maksymalną liczbę punktów ww. kryterium oceny ofert: 

W  pierwszej  kolejności  podniósł,  że  wymóg,  aby  oferowane  urządzenie  posiadało 

kompaktowy  rozmiar  ni

e  miał  charakteru  wymogu  minimalnego.  Był  to  natomiast  parametr 

dodatkowy.  Wskazuje  na  to  sposób  sformułowania  przez  Zamawiającego  treści  wymogu: 

Poz.  nr  6  Specyfikacji  technicznej  - 

„Standard  RACK”:  „Wymagane  jest  rozwiązanie 

mieszczące się w standardowej, pojedynczej szafie 19” 421.1. Preferowane jest rozwiązanie 

kompaktowe  tj.  o  jak  najmniejszym  rozmiarze  fizycznym  i  charakteryzujące  się  niskim 

poborem  energii  wynoszącym  nie  więcej  niż  maksymalnie  3,5  kW  dla  całego  pojedynczo 

oferowanego  urządzenia.”  Zwrócił  uwagę,  że  w  zakresie  kompaktowości  rozwiązania 

Zamawiający  posłużył  się  zwrotem  „preferowane  jest”,  a  nie  „wymagane  jest”  (jak                           

w  przypadku  wymogu  by  rozwiązanie  mieściło  się  w  standardowej  pojedynczej  szafie  19” 

42U). Zamawia

jący nawiązał do przedmiotowego parametru dodatkowego w kryterium oceny 

ofert  pn. 

„Dodatkowa  funkcjonalność  /  właściwości”,  podkryterium  „Ilość  zajmowanego 

miejsca  w  szafie  serwerowej  rack,  czyli  wysokość  RU  (Rack  Unit)  oferowanej  pojedynczej 

macierzy dyskowej"

. W kryterium tym można było uzyskać maksymalnie 7 pkt, w zależności 

od ilości miejsca zajmowanego w szafie przez zaoferowane urządzenie (2 RU - 7 pkt, 3-5 RU 

5 pkt, 6 RU i powyżej - 0 pkt). 

Wskazał, że zarówno parametr dodatkowy dotyczący preferowanego kompaktowego 

rozmiaru rozwiązania określony w poz. nr 6 Specyfikacji technicznej - „Standard RACK”, jak 

również kryterium oceny ofert „Dodatkowa funkcjonalność / właściwości”, podkryterium „Ilość 

zajmowanego miejsca w szafie serwerowej rack, czyli wys

okość RU (Rack Unit) oferowanej 

pojedynczej  macierzy  dyskowej”  dotyczyły  rozmiarów  rozwiązania  podstawowego,  a  nie 

rozmiarów  rozwiązania  po  rozbudowie.  Brak  jest  w  treści  SIWZ  jakichkolwiek  podstaw  do 

przyjęcia,  że  ww.  parametr  dodatkowy  oraz  podkryterium  -  odniosły  się  do  rozmiarów 

rozwiązania  już  po  rozbudowie.  Rozwiązanie  zaoferowane  przez  Odwołującego  (w  wersji 

podstawowej)  zajmuje  2  RU.  W  związku  z  tym  taką  wartość  Odwołujący  zadeklarował                   

w  ofercie.  Ilość  zajmowanego  miejsca  na  poziomie  2  RU  znajduje  potwierdzenie                              

w powszechnie dostępnej dokumentacji technicznej producenta: 

IBM FlashSystem 9150 SFF NVMe Control Endosure features: 

•  Two  node  canisters.  each  with two  14-core  processors  and  options  for  up  to  768  GB memory  for a  system  total  of  1.5 TB 

memory 

• 

Four 10 Gb Ethernet ports standard for 10 Gb iSCSl connectjvity 

• 

Up to three 1/0 adapter features for 16 Gb F-

C and 25 Gb iSCSI connecüvity 


• 

Support for up to twenty•four 2.54nch NVMe qash drives 0 2U. 194łch rack mount endosure 

Tłumaczenie na język polski: 

IBM  FlashSystem  9150  SFF  NVMe  Control  Enclosure  (Obudowa  podstawowa  -  dopisek 

Odwołującego) zapewnia: (…) 

• 2U, obudowa do montażu w 19 calowym stojaku rack 

(Dostęp 

do 

dokumentacji 

producenta: 

https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=879/ENUS118-

0358&infotype=AN&subtype=CA)

Spełnia  więc  ono  zarówno  parametr  dodatkowy  dotyczący 

preferowanego kompaktowego rozwiązania określony w pozycji nr 6 Specyfikacji technicznej 

„Standard  RACK”,  jak  również  powinno  otrzymać  maksymalną  liczbę  punktów  (tj.  7  pkt)                  

w  kryterium  oceny  ofert 

„Dodatkowa  funkcjonalność  /  właściwości”,  podkryterium  „Ilość 

zajmowanego miejsca w szafie serwerowej rack, czyli wysokość RU (Rack Unit) oferowanej 

pojedynczej macierzy dyskowej"

Wskazał,  że  twierdzenia  Zamawiającego,  że  nie  przewidywał  i  nie  dopuszczał 

rozbudowy  poprzez  dodanie  odrębnego/dodatkowego  urządzenia,  a  w  związku  z  tym 

punktowany  parametr  nie  precyzował,  czy  wysokość  dotyczy  urządzenia  przed  czy  po 

rozbudowie - 

nie mają odzwierciedlenia w postanowieniach SIWZ. W szczególności podniósł, 

że - wbrew treści uzasadnienia do odrzucenia oferty Zamawiający w Specyfikacji technicznej 

przewidział  i  dopuścił  rozbudowę  rozwiązania  poprzez  dodanie  odrębnego/dodatkowego 

urządzenia. Wynika  to wprost  z  treści  pozycji  nr  12  Specyfikacji  technicznej  -  „Rozbudowa 

przestrzeni dyskowej” oraz pozycji nr 19 specyfikacji technicznej - „Skalowanie rozwiązania”

Poz. nr 12 Specyfikacji technicznej - 

„Rozbudowa przestrzeni dyskowej”: „Dopuszczalna jest 

rozbudowa  pojemności  poprzez  dokładanie  do  systemu  dodatkowych  kontrolerów 

macierzowych  z  dyskami/modułami  flash  łączonych  po  protokole  NVMe  tworzących  jedną 

macierz zarządzaną z jednego interfejsu. Macierz musi umożliwiać podłączenie co najmniej 

jednej  dodatkowej  paty  kontrolerów  lub  co  najmniej  zewnętrznej  tj.  znajdującej  się  poza 

obudową z kontrolerami półki dyskowej poprzez protokół NVMe-oF” 

Poz. nr  19 Specyfikacji technicznej  - 

„Skalowanie rozwiązania”:  „Oferowana macierz 

musi  umożliwiać  bezprzewowe  przejście  do  wyższego  modelu  macierzy  tego  samego 

producenta  poprzez  np.  wymianę  kontrolerów  lub  poprzez  dołożenie  dodatkowych 

kontrolerów, które będą tworzyły  z oferowanymi w postępowaniu kontrolerami jeden spójny 

system mac

ierzowy zarządzany z jednej konsoli administracyjnej"

W  kontekście  treści  przywołanych  wymogów  należy  podnieść,  że  fizycznie  nie  ma 

możliwości  dołożenia  dodatkowego  kontrolera  bez  zmiany  wymiaru  całego  urządzenia.                    

W  związku z  powyższym  twierdzenia  Zamawiającego,  że nie przewidywał  i  nie dopuszczał 


rozbudowy rozwiązania poprzez dodanie odrębnego/dodatkowego urządzenia, a w związku  

z tym punktowany parametr nie precyzował, czy wysokość dotyczy urządzenia przed czy po 

rozbudowie - nie odpo

wiadają treści SIWZ. 

Powyższe  potwierdza,  że  zarówno  parametr  dodatkowy  dotyczący  preferowanego 

kompaktowego  rozmiaru  rozwiązania  określony  w  pozycji  nr  6  Specyfikacji  technicznej  - 

„Standard  RACK”,  jak  również  kryterium  oceny  ofert  „Dodatkowa  funkcjonalność  / 

właściwości”,  podkryterium  „Ilość  zajmowanego  miejsca  w  szafie  serwerowej  rack,  czyli 

wysokość RU (Rack Unit) oferowanej pojedynczej macierzy dyskowej” dotyczyły rozmiarów 

rozwiązania  podstawowego,  a  nie  rozmiarów  rozwiązania  po  rozbudowie.  W  konsekwencji 

uznanie przez Zamawiającego, że oferta Odwołującego nie spełnia, określonego w pozycji nr 

6  Specyfikacji  technicznej  - 

„Standard  RACK”,  parametru  dodatkowego  dotyczącego 

preferowanego kompaktowego rozmiaru  oferowanego rozwiązania oraz  przyjęcie,  że oferta 

Odwołującego  nie  może  uzyskać  maksymalnej  liczby  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  pn. 

„Dodatkowa  funkcjonalność  /  właściwości”,  podkryterium  „Ilość  zajmowanego  miejsca                       

w szafie serwerowej rack, czyli wysokość RU (Rack Unit) oferowanej pojedynczej macierzy 

dyskowej”  stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp. 

IV. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp poprzez błędne przyjęcie, że oferta 

Odwołującego  nie  spełnia.  określonego  w  pozycji  nr  6  Specyfikacji  technicznej  -„Standard  RACK”, 

parametru  dodatkowego  dotyczącego  preferowanego  niskiego  poboru  energii  oferowanego 

rozwiązania  oraz  przez  błędne  uznanie.  że  oferta  Odwołującego  nie  może  uzyskać  maksymalnej 

liczby  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Dodatkowa  funkcjonalność  I  właściwości”,  podkryterium 

„Maksymalne  zapotrzebowanie  na  moc  oferowanej  pojedynczej  macierzy  dyskowej”.  podczas  gdy 

Odwołujący  zaoferował  rozwiązanie.  które  spełnia  ww.  parametr  dodatkowy  oraz  powinno  otrzymać 

maks

ymalną liczbę punktów ww. kryterium oceny ofert: 

W  pierwszej  kolejności  podniósł,  że  wymóg,  aby  oferowane  urządzenie 

charakteryzowało się niskim poborem energii nie miał charakteru wymogu minimalnego. Był 

to natomiast - 

częściowo parametr dodatkowy a częściowo wymóg minimalny. Wskazuje na 

to  sposób  sformułowania  przez  Zamawiającego  treści  wymogu:  Poz.  nr  6  Specyfikacji 

technicznej  - 

„Standard  RACK”:  „Wymagane  jest  rozwiązanie  mieszczące  się                          

w  standardowej,  pojedynczej  szafie  19”  42U.  Preferowane jest  rozwiązanie kompaktowe tj.                  

o  jak  najmniejszym  rozmiarze  fizycznym  i  charakteryzujące  się  niskim  poborem  energii 

wynoszącym  nie  więcej  niż  maksymalnie  3,5  kW  dla  całego  pojedynczo  oferowanego 

urządzenia.”  Zwrócił  uwagę,  że  co  do  kwestii  zapotrzebowania  na  energię  oferowanego 

rozwiązania  Zamawiający  posłużył  się  zwrotem  „preferowane  jest”,  a  nie  „wymagane  jest” 


(jak w przypadku wymogu by rozwiązanie mieściło się w standardowej pojedynczej szafie 19” 

42U).  Z  drugiej  strony  Z

amawiający jednocześnie doprecyzował, że oferowane rozwiązanie 

nie  może  charakteryzować  się  poborem  energii  nie  większym  niż  maksymalnie  3,5  kW. 

Jednocześnie  Zamawiający  nawiązał  do  przedmiotowego  parametru  dodatkowego                              

w  kryterium  oceny  ofert  pn. 

„Dodatkowa  funkcjonalność  /  właściwości”,  podkryterium 

„Maksymalne  zapotrzebowanie  na  moc  oferowanej  pojedynczej  macierzy  dyskowej".                       

W  kryterium  tym  można  było  uzyskać  maksymalnie  5  pkt,  w  zależności  od  maksymalnego 

zapotrzebowania  na  moc  oferowanej  pojedynczej  macierzy  dyskowej  (poniżej  1,5  kWh  -  5 

pkt,  poniżej  2,5  kWh  -  2  pkt,  poniżej  3  kWh  -  0  pkt).  Dalej  wskazał,  że  zarówno  parametr 

dotyczący  zapotrzebowania  na  energię  określony  w  poz.  nr  6  Specyfikacji  technicznej  - 

„Standard  RACK”,  jak  również  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Dodatkowa  funkcjonalność                         

/ właściwości”, podkryterium „Maksymalne zapotrzebowanie na moc oferowanej pojedynczej 

macierzy dyskowej” dotyczyły zapotrzebowania na energię rozwiązania podstawowego, a nie 

zapotrzebowania  na  energię  rozwiązania  po  rozbudowie.  Brak  jest  w  treści  SIWZ 

jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że ww. parametr dodatkowy oraz podkryterium odniosły 

się  do  zapotrzebowania  na  energię  rozwiązania  po  rozbudowie.  Rozwiązanie  zaoferowane 

przez  Odwołującego  (w  wersji  podstawowej)  charakteryzuje  się  zapotrzebowaniem  na 

energię  na  poziomie  poniżej  1,5  kWh.  W  związku  z  tym  taką  wartość  Odwołujący 

zadeklarował w ofercie.  

Parametr  ten  znajduje  potwierdzenie  w  p

owszechnie  dostępnej  dokumentacji 

technicznej producenta:  

(w tym miejscu odwołania znajduje się oryginalny fragment z dokumentacji producenta) 

Tłumaczenie na język polski:  

Tabela 2. Konsumpcja energii, przykłady dotyczące poszczególnych obudów: 

Model i typ 

Konfiguracja 

Całkowita konsumpcja energii Wartość kaloryczna (BTU/h) 

FlashSystem 9100 9846-AF7 i 9848 AF7 

- 1 obudowa z 24x dwuportowymi dyskami NVMe 

(1.92 TB, 3,84 TB, 7.68 TB, 15.36 TB), 3 adaptery hosta  - 711 w - 2426 

FlashSystem  9100 9846-AF8 and 9848AF8 - 1 obudowa z 24x dwuportowymi dyskami FCM 

NVMe (4.8 TB, 9.6 TB, 19.2 TB), 3 adaptery hosta - 1254 w -4279 

(Dostęp  do 

dokumentacji 

producenta: 

https://www.ibm.com/support/knowIedgecenter/STSLR9_8.2.0/com.ibm.fs9100 

820.doc/fs9100 eas.y preparephysicalenv.html) 

Spełnia  więc  ono  zarówno  parametr  dodatkowy  dotyczący  niskiego  poboru  mocy 

określony  w  poz.  nr  6  Specyfikacji  technicznej  -  „Standard  RACK”,  jak  również  powinno 

otrzymać  maksymalną  liczbę  punktów  (tj.  5  pkt)  w  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Dodatkowa 


funkcjonalność  /  właściwości”,  podkryterium  „Maksymalne  zapotrzebowanie  na  moc 

oferowanej pojedynczej macierzy dyskowej”

Dalej  wskazał,  że  twierdzenia  Zamawiającego,  że  rozbudowa  rozwiązania  poprzez 

dodatkowe  urządzenie  -  jest  „niedozwoloną  drogą”  -  nie  znajduje  potwierdzenia                          

w  postanowieniach  SIWZ.  Wbrew  treści  uzasadnienia  do  odrzucenia  oferty  -  Zamawiający                

w  Specyfikacji  technicznej  przewidział  i  dopuścił  rozbudowę  rozwiązania  poprzez  dodanie 

odrębnego/dodatkowego  urządzenia.  Wynika  to  wprost  z  treści  poz.  nr  12  Specyfikacji 

technicznej  - 

„Rozbudowa  przestrzeni  dyskowej”  oraz  poz.  nr  19  Specyfikacji  technicznej  - 

„Skalowanie  rozwiązania":  Poz.  nr  12  Specyfikacji  technicznej  -  „Rozbudowa  przestrzeni 

dyskowej”:  „Dopuszczalna  jest  rozbudowa  pojemności  poprzez  dokładanie  do  systemu 

dodatkowych  kontrolerów  macierzowych  z  dyskami/modułami  flash  łączonych  po  protokole 

NVMe tworzących jedną macierz zarządzaną z jednego interfejsu. Macierz musi umożliwiać 

podłączenie co najmniej jednej dodatkowej pary kontrolerów lub co najmniej zewnętrznej tj. 

znajdującej  się  poza  obudową  z  kontrolerami  półki  dyskowej  poprzez  protokół  NVMe-oF” 

Poz.  nr  19  Specyfikacji  technicznej  - 

„Skalowanie  rozwiązania”:  „Oferowana  macierz  musi 

umożliwiać bezprzerwowe przejście do wyższego modelu macierzy tego samego producenta 

poprzez  np.  wymianę  kontrolerów  lub  poprzez  dołożenie  dodatkowych  kontrolerów,  które 

będą morzyły z oferowanymi w postępowaniu kontrolerami jeden spójny system macierzowy 

zarządzany  z  jednej  konsoli  administracyjnej”.  W  związku  z  powyższym  twierdzenia 

Zamawiającego,  że  nie  przewidywał  i  nie  dopuszczał  rozbudowy  rozwiązania  poprzez 

dodanie  odrębnego/dodatkowego  urządzenia,  oraz  że  na  skutek  dołożenia  dodatkowego 

kontrolera  oczywistym 

jest,  że  znacznemu  zwiększeniu  ulegnie  bilans  mocy  -  nie 

odpowiadają  treści  SIWZ.  Powyższe  potwierdza,  że  zarówno  parametr  dotyczący 

zapotrzebowania na energię oferowanego rozwiązania określony w pozycji nr 6 Specyfikacji 

technicznej  - 

„Standard  RACK”,  jak  również  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Dodatkowa 

funkcjonalność  /  właściwości”,  „Maksymalne  zapotrzebowanie  na  moc  oferowanej 

pojedynczej  macierzy  dyskowej”  dotyczyły  zapotrzebowania  na  energię  rozwiązania 

podstawowego,  a  nie  zapotrzebowania  na  energię  rozwiązania  po  rozbudowie.  Zatem 

uznanie  przez  Zamawiającego  w  powyższych  okolicznościach,  że  oferta Odwołującego  nie 

spełnia, określonego w pozycji nr 6 Specyfikacji technicznej  -  „Standard RACK", parametru 

dotyczącego zapotrzebowania na energię oraz przyjęcie, że oferta Odwołującego nie może 

uzyskać  maksymalnej  liczby  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  pn.  pn.  „Dodatkowa 

funkcjonalność/właściwości”,  podkryterium  „Maksymalne  zapotrzebowanie  na  moc 


oferowanej pojedynczej macierzy dyskowej” - stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw.                  

z art. 91 ust. 1 Pzp. 

V.  Zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  PZP  przez  błędne  przyjęcie,  że  oferta  Odwołującego  jest 

niezgodna  z  SIWZ.  bowiem  jest  nieporównywalna  i  nieadekwatna  do  pozostałych  ofert,  w  których 

zao

ferowano  rozwiązania,  gdzie  rozbudowa  do  wymaganej  liczby  portów  możliwa  jest  w  ramach  tej 

samej obudowy,  podczas  gdy  oferta Odwołującego jest  zgodna  z SIWZ. porównywalna i adekwatna 

do pozostałych ofert: 

Zamawiający  wskazał,  że  oferta  Odwołującego  -  w  związku  z  zaoferowaniem 

rozwiązania,  gdzie  rozbudowa  następuje  poprzez  zastosowanie  dodatkowego  kontrolera  - 

stała  się  nieporównywalna  i  nieadekwatna  z  pozostałymi  ofertami,  gdzie  rozbudowa  do 

wymaganej  liczby  portów  możliwa  jest  w  ramach  tej  samej  obudowy,  co  było  wymogiem 

Zamawiającego.  Dalej  Zamawiający  wskazał,  że  nie  przewidywał  i  nie  dopuszczał                         

w  postępowaniu  możliwości  składania  ofert  wariantowych,  tj.  określających  odmienny  niż 

opisany  w  SIWZ 

sposób  wykonania  zamówienia.  Podniósł,  że  powyższe  twierdzenia 

Zamawiającego  nie  znajdują  potwierdzenia  w  treści  wymogu  określonego  w  pozycji  nr  19 

Specyfikacji  technicznej  - 

„Skalowanie  rozwiązania”.  Przypomniał,  że  Zamawiający  nie 

wskazał  tam,  że  skalowanie  rozwiązania  ma  nastąpić  w  ramach  tej  samej  obudowy. 

Zamawiający  zastrzegł  tam  jedynie,  że  niedopuszczalne  jest  zaoferowanie  rozwiązania, 

gdzie  możliwość  skalowania  zapewniona  jest  przez  zastosowanie  koncentratorów  lub 

przełączników. Odwołujący tymczasem zaoferował rozwiązanie, gdzie możliwość skalowania 

zapewniona  jest  przez  zastosowanie  dodatkowego  kontrolera  (a  zatem  bez  zastosowania 

koncentratora lub przełącznika). Taki sposób zapewnienia możliwości skalowania nie został 

wykluczony w treści przedmiotowego wymogu ani w innym postanowieniu SIWZ. 

Na  marginesie  wskazał,  że  wszyscy  pozostali  wykonawcy,  którzy  złożyli  oferty                      

w  niniejszym  postępowaniu  (ASCOMP  S.A.  oraz  indata.systems  Sp.  z  o.o.)  -  wbrew 

twierdzeniom Zamawiającego - w rzeczywistości zaoferowali rozwiązania, gdzie rozbudowa 

nie  jest  możliwa  w  ramach  tej  samej  obudowy.  Konfiguracja  zaoferowanych  przez  nich 

urządzeń jest taka, że ewentualna rozbudowa rozwiązania zgodnie z wymogiem określonym 

przez  Zamawiającego  w  poz.  nr  19  Specyfikacji  technicznej  „Skalowanie  rozwiązania”  -                     

w  ramach  tej  samej  odbudowy  - 

nie  jest  możliwa  bez  konieczności  usunięcia  portów 

zapewniających  funkcjonalności  rozwiązania,  o  których  mowa  w  poz.:  nr  13  Specyfikacji 

technicznej  - 

„Fibre  Channel”  oraz  nr  14  Specyfikacji  technicznej  —  „Wysoka  dostępność”

Zwrócił tutaj uwagę, że każda obudowa — ma swoje ograniczenia fizyczne. Może pomieścić 

ograniczoną  liczbę  portów.  Zatem  gdyby  -  jak  wywodzi  Zamawiający  -  w  przypadku 


rozwiązań  zaoferowanych  przez  innych  wykonawców  rozbudowa  do  liczby  portów 

wymaganej  w  treści  wymogu  z  poz.  nr  19  Specyfikacji  technicznej  -  „Skalowanie 

rozwiązania”  następować  miała  w  ramach  tej  samej  obudowy,  odbyłoby  się  to  kosztem 

portów, o których mowa w poz.: nr 13 Specyfikacji technicznej - „Fibre Channel” oraz nr 14 

Specyfikacji  technicznej  - 

Wysoka  dostępność”.  W  takiej  sytuacji  -  istotnie  rozbudowa 

rozwiązania,  lecz  wyłącznie  w  zakresie  poz.  nr  19  Specyfikacji  technicznej  -  „Skalowanie 

rozwiązania", odbyłaby się w ramach jednej obudowy. Problem w tym, że w celu zachowania 

zgodności  rozwiązania  ze  wszystkimi  wymogami  Zamawiającego,  konieczne  byłoby 

przeniesienie  portów,  o  których  mowa  w  poz.:  nr  13  Specyfikacji  technicznej  -  „Fibre 

Channel” oraz nr 14 Specyfikacji technicznej - „Wysoka dostępność" - do innej, dodatkowej 

obudowy.  W  związku  z  powyższym  oferta  Odwołującego  jest  porównywalna  i  adekwatna                 

w  stosunku  do  pozostałych  ofert  złożonych  w  postępowaniu.  Przyjęcie  przez 

Zamawiającego,  że  oferta  Odwołującego  jest  niezgodna  z  SIWZ,  bowiem  jest 

nieporównywalna i nieadekwatna do pozostałych ofert - stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 

2  Pzp.  Oferta  złożona  przez  Odwołującego  nie  ma  również  charakteru  oferty  wariantowej. 

Odwołujący zaoferował jedno rozwiązanie, odpowiadające wymaganiom SIWZ. 

VI.  Zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  błędne  przyjęcie,  że  oferta  Odwołującego  jest 

niezgodna z SIWZ. bowiem w przypadku rozbudowy zaoferowanego rozwiązania koszt instalacji kart 

wewnętrznych  w  ramach  jednej  obudowy  jest  niewspółmiernie  tańszy  niż  instalacja  zewnętrznej 

obudowy  z  dodatkowymi  kartami,  podczas  gdy  oferta  Odwołującego  jest  zgodna  z  SIWZ  w  tym 

zakresie: 

Zamawiający  wskazał,  że  w  przypadku  rozbudowy  rozwiązania  będącego 

przedmiotem  zamówienia  koszt  instalacji  kart  wewnętrznych  z  portami,  w  ramach  jednej 

obudowy,  jest  niewspółmiernie  tańszy  niż  instalacja  zewnętrznej  obudowy  z  dodatkowymi 

kartami z portami. Dalej Zamawiający wskazał, że przyjęty w ofercie Odwołującego sposób 

rozbudowy  rozwiązania  (przez  zastosowanie  dodatkowego  kontrolera)  przenosi  na 

Zamawiającego w  całości  w  sposób  nieuzasadniony  koszty  związane  z  jedynym  możliwym 

sposobem  rozbudowy.  Odnosząc  się  do  powyższego  wskazać  ponownie  należy,  że 

Zamawiający  w  wymogu  określonym  w  poz.  nr  19  Specyfikacji  technicznej  -  „Skalowanie 

rozwiązania”  nie  wykluczył  zaoferowania  rozwiązania,  gdzie  możliwości  zapewnienia 

skalowania  zapewniana  będzie  przez  zastosowanie  dodatkowego  kontrolera.  Zamawiający 

zastrzegł  tam  jedynie,  że niedopuszczalne  jest zaoferowanie rozwiązania,  gdzie możliwość 

skalowania  zapewniona  jest  przez  zastosowanie  koncentratorów  lub  przełączników.                        

W świetle postanowień SIWZ całkowicie dopuszczalne było więc zaoferowanie rozwiązania 


opartego na takich złożeniach jak Odwołujący. Wydaje się jednocześnie, że Zamawiający - 

formułując  postanowienia  SIWZ  -  powinien  przewidywać  konsekwencje  finansowe  swojego 

działania.  Podniósł  również,  że  rozwiązanie  zaoferowane  przez  Odwołującego  -  jest 

znacząco tańsze od ofert pozostałych wykonawców. Wartość oferty Odwołującego wynosi 2 

733 060,00 zł brutto. Tymczasem wartość pozostałych ofert wynosi od 3 807 096/00 zł brutto 

do  4  437  840,00  zł  brutto.  Mając  na  uwadze  powyższe  należy  wskazać,  że  w  przypadku 

wyboru  oferty  Odwołującego,  potencjalna  rozbudowa  rozwiązania  oparta  o  dodatkowy 

kontroler,  a  nie  o  dołożenie  dodatkowych  kart  FC  —  mogłaby  okazać  się  niewspółmiernie 

tańsza w stosunku do różnicy między wartością oferty Odwołującego a wartością ofert innych 

wykonawców.  Podkreślił,  że  w  przypadku  urządzeń  będących  przedmiotem  niniejszego 

postępowania  (macierzy  dyskowych)  głównym  czynnikiem  cenotwórczym  są  dyski  NVM-e 

oraz  znajdującej  się  na  nich  licencje.  Same  kontrolery  są  niewspółmiernie  tańsze  (są 

kilkukrotnie tańsze niż różnica pomiędzy ofertą Odwołującego a kolejną ofertą). Rozbudowa 

rozwiązania zaoferowanego przez Odwołującego — miałby odbyć się poprzez zakup samych 

kontrolerów, bez zakupu dysków NVM-e oraz licencji. W  konsekwencji  możliwe  jest,  że                 

w ostatecznym rozrachunku - 

wybór oferty Odwołującego będzie dla Zamawiającego bardziej 

zasadny  ekonomicznie  niż  wybór  ofert  innych  wykonawców.  Mając  na  uwadze  powyższe  - 

przyjęcie  przez  Zamawiającego,  że  oferta  Odwołującego  jest  niezgodna  z  SIWZ,  bowiem                   

w  przypadku  rozbudowy  zaofero

wanego  rozwiązania  koszt  instalacji  kart  wewnętrznych                   

w  ramach  jednej  obudowy  jest  niewspółmiernie  tańszy  niż  instalacja  zewnętrznej  obudowy                

z dodatkowymi kartami 

— stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

VII.  Zarzut  n

aruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  błędne  przyjęcie,  że  oferta  Odwołującego  jest 

niezgodna  z  SIWZ,  bowiem  rozwiązanie  w  zaoferowanej  rozbudowie  przestaje  spełniać 

zadeklarowane  przez  Odwołującego  parametry  En.  nie  charakteryzuje  się  niskim  poborem  energii 

wnoszącym nie więcej niż 1,5 kW dla całego pojedynczo oferowanego urządzenia, podczas gdy oferta 

Odwołującego jest zgodna z SIWZ w tym zakresie:  

Zamawiający  wskazał,  że  rozwiązanie  zaoferowane  przez  Odwołującego                        

w  zaproponowan

ej  rozbudowie  przestaje  spełniać  zadeklarowane  przez  niego  w  ofercie 

parametry, tj. nie charakteryzuje się niskim poborem energii wynoszącym nie więcej niż 1,5 

kW dla całego pojedynczo oferowanego urządzenia.

Odnosząc się do powyższego podnieść 

należy, że wymóg, aby oferowane urządzenie charakteryzowało się niskim poborem energii 

nie miał charakteru wymogu minimalnego. Był to natomiast - częściowo parametr dodatkowy. 

Wskazuje  na  to  sposób  sformułowania  przez  Zamawiającego  treści  wymogu:

Poz.  nr  6 

Specyfikacji  technicznej  - 

„Standard  RACK”:  „Wymagane  jest  rozwiązanie  mieszczące  się                  


w  standardowej,  pojedynczej  szafie  19”  42U.  Preferowane jest  rozwiązanie kompaktowe tj.                     

o  jak  najmniejszym  rozmiarze  fizycznym  i  charakteryzujące  się  niskim  poborem  energii 

wynoszącym  nie  więcej  niż  maksymalnie  3,5  kW  dla  całego  pojedynczo  oferowanego 

urządzenia”.

Zwrócił  uwagę,  że  co  do  kwestii  zapotrzebowania  na  energię  oferowanego 

rozwiązania  Zamawiający  posłużył  się  zwrotem  „preferowane  jest",  a  nie  „wymagane  jest” 

(jak w przypadku wymogu by rozwiązanie mieściło się w standardowej pojedynczej szafie 19” 

420).  Z drugiej  strony  Zamawiający  jednocześnie doprecyzował,  że  oferowane rozwiązanie 

nie  może  charakteryzować  się  poborem  energii  nie  większym  niż  maksymalnie  3,5  kW. 

Kluczowe  jest  jednak,  że  przedmiotowy  wymóg  -  dotyczył  zapotrzebowania  na  energię 

rozwiązania podstawowego, a nie zapotrzebowania na energię rozwiązania po rozbudowie. 

Brak  jest  w  treści  SIWZ  jakichkolwiek  podstaw  do  przyjęcia,  że  ww.  parametr  dodatkowy  - 

odnosił  się  do  zapotrzebowania  na  energię  rozwiązania  po  rozbudowie.  Rozwiązanie 

zaoferowane  przez  Odwołującego  (w  wersji  podstawowej)  charakteryzuje  się 

zapotrzebowaniem na energię na poziomie poniżej 1,5 kWh. W związku z tym taką wartość 

Odwołujący  zadeklarował  w  ofercie.  Parametr  ten  znajduje  potwierdzenie  w  dokumentacji 

technicznej producenta :

Tłumaczenie na język polski: 

Tabela 2. Konsumpcja energii, przykłady dotyczące poszczególnych obudów: 

Model i typ 

Konfiguracja 

Całkowita konsumpcja energii 

Wartość kaloryczna (BTU/h) 

FlashSystem 9100 9846-AF7 i 9848 AF7 -  1  obudowa  z  24x  dwuportowymi  dyskami  NVMe 

(1.92 TB, 3,84 TB, 7.68 TB, 15.36 TB), 3 adaptery hosta - 711 w - 2426 

FlashSystem  9100  9846-AF8  and  9848-1  obudowa  z  24x  dwuportowymi  dyskami  F-CM 

NVMe (4.8 TB, 9.6 TB, 19.2 TB), 3 adaptery hosta - 1254 w - 4279 

(Dostęp do dokumentacji producenta: 

https://www.ibm.com/suppQrt/knowledgecenter/STSLR9_8.2.0/com.ibm.fs9100_820.doc/fs9100_easy preparephysicalenv.html) 

Spełnia więc ono parametr dotyczący poboru mocy określony w poz. nr 6 Specyfikacji 

technicznej „Standard RACK” zarówno w ten sposób, że pobór ten jest mniejszy niż 1,5 kWh, 

jak  również  w  ten  sposób,  że  pobór  mniejszy  jest  niż  3,5  kWh.  Dalej  wskazał,  że                         

w  przypadku  rozwiązania  zaoferowanego  przez  Odwołującego  -  nawet  w  przypadku 

dołożenia  całej  macierzy  (a  więc  nie  tylko  samego  kontrolera,  lecz  również  dysków)  -  tak 

rozbudowane  rozwiązanie  będzie  miało  zapotrzebowanie  na  energię  poniżej  3,5  kWh.  Nie 

może być więc tutaj mowy o niezgodności z SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe - przyjęcie 

przez Zamawiającego, że oferta Odwołującego jest niezgodna z SIWZ, bowiem rozwiązanie 

w  zaoferowanej  rozbudowie  przestaje  spełniać  zadeklarowane  przez  Odwołującego 


parame

try tzn. nie charakteryzuje się niskim poborem energii wynoszącym nie więcej niż 1,5 

kW dla całego pojedynczo oferowanego urządzenia - stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp. 

VIII.  Zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  błędne  przyjęcie,  że  oferta  Odwołującego  jest 

niezgodna  z  SIWZ,  bowiem  Zamawiający  w  pozycji  nr  12  Specyfikacji  Technicznej  „Rozbudowa 

przestrzeni  dyskowej”  dopuszczał  rozbudowę  pojemności  poprzez  dokładanie  do  systemu 

dodatkowych  kontrolerów  macierzowych  z  dyskami/modułami  flash  łączonych  po  protokole  NVMe 

tworzących  jedną  macierz  zarządzaną  z  jednego  interfejsu.  zaś  oferta  Odwołującego  nie  dotyczy 

rozbudowy pojemności systemu w zakresie dysków/modułów flash, ale dodatkowych interfejsów, które 

były  wymagane  bez  instalacji  dodatkowych  przełączników  lub  koncentratorów,  urządzeń 

zewnętrznych, podczas gdy oferta Odwołującego jest zgodna z SIWZ w tym zakresie: 

Zamawiający  wskazał,  że  oferta  Odwołującego  jest  niezgodna  z  SIWZ,  bowiem 

Zamawiający  w  poz.  nr  12  Specyfikacji  Technicznej  „Rozbudowa  przestrzeni  dyskowej” 

dopuszczał  rozbudowę  pojemności  poprzez  dokładanie  do  systemu  dodatkowych 

kontrolerów  macierzowych  z  dyskami/modułami  flash  łączonych  po  protokole  NVMe 

tworzących  jedną  macierz  zarządzaną  z  jednego  interfejsu,  zaś  oferta  Odwołującego  nie 

dotyczy rozbudowy pojemności systemu w zakresie dysków/modułów flash, ale dodatkowych 

interfejsów,  które  były  wymagane  bez  instalacji  dodatkowych  przełączników  lub 

koncentratorów,  tzn.  urządzeń  zewnętrznych.  W  odniesieniu  do  powyższego  podnieść 

należy,  że  w  postanowieniach  SIWZ  nie  wykluczono  możliwość  zaoferowania  rozwiązania 

opartego  na  dodatkowych  kontrolerach  macierzowych.  Wykluczono  wyłącznie  rozwiązania, 

gdzie  możliwość  skalowania  oparta  jest  na  przełącznikach  lub  koncentratorach  (poz.  nr  19 

Specyfikacji technicznej 

„Skalowanie rozwiązania"). Niemniej Odwołujący nie oferuje takiego 

rozwiązania.  Przedmiotem jego oferty  jest rozwiązanie,  gdzie możliwość  skalowania oparta 

jest  na  zastosowaniu  dodatkowego  kontrolera  macierzowego.  Jednocześnie  pokreślił,  że                    

w  przypadku  rozwiązania  zaoferowanego  przez  Odwołującego  -  przeprowadzenie 

skalowania,  o którym  mowa  w  poz.  19  Specyfikacji  technicznej  -  „Skalowanie  rozwiązania”                    

z zastosowaniem dodatkowego kontrolera - nie wyklucza rozbudowy przestrzeni dyskowej w 

sposób określony w poz. 12 Specyfikacji technicznej „Rozbudowa przestrzeni dyskowej", ze 

spełnieniem  wszystkich określonych tam  wymogów. W  związku z  powyższym  przyjęcie,  że 

oferta Odwołującego jest niezgodna z SIWZ, bowiem Zamawiający w poz. nr 12 Specyfikacji 

Technicznej 

„Rozbudowa przestrzeni dyskowej” dopuszczał rozbudowę pojemności poprzez 

dokładanie  do  systemu  dodatkowych  kontrolerów  macierzowych  z  dyskami/modułami  flash 

łączonych  po  protokole  NVMe  tworzących  jedną  macierz  zarządzaną  z  jednego  interfejsu, 


zaś  oferta  Odwołującego  nie  dotyczy  rozbudowy  pojemności  systemu  w  zakresie 

dysków/modułów  flash,  ale  dodatkowych  interfejsów,  które  były  wymagane  bez  instalacji 

dodatkowych  przełączników  lub  koncentratorów,  tzn.  urządzeń  zewnętrznych  -  stanowi 

naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

IX.  Zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  błędne  przyjęcie.  że  oferta  Odwołującego  jest 

niezgodna  z  SIWZ.  bowiem  jest  niezgodna  z  wyjaśnieniami  treści  oferty,  ponieważ  dopiero  przy 

ostatnich wyjaśnieniach została dodana informacja o kartach zapasowych przy czym w ofercie mowa 

jest o 3 parach kart portowych FC  a  wyjaśnieniach  o 2  parach kart 4 portowych FC, które nie będą 

instalowane  w  proponowanym  rozwiązaniu  a  więc  nie  są  one  potrzebne  Zamawiającemu  i  nie 

umożliwiają  osiągnięcia  zamierzonej  funkcjonalności.  podczas  gdy  oferta  Odwołującego  nie  jest 

sprzeczna  ze  złożonymi  w  toku  postępowania  wyjaśnieniami  treści  oferty  oraz  jest  zgodna  z  SIWZ                 

w tym zakresi

e oraz zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez bezzasadne uznanie, że oferta 

Odwołującego  jest  niezgodna  z  SIWZ.  bowiem  zaoferowano  większą  liczbę  komponentów  niż 

wymagano  w  SIWZ  (tj.  3  pary  kart  portowych  FC,  zamiast  2  par  kart  portowych  FC).  podczas  gdy 

oferta Odwołującego jest zgodna SIWZ w tym zakresie: 

Zamawiający  wskazał,  że oferta Odwołującego jest  niezgodna  z  SIWZ, bowiem  jest 

sprzeczna  z  wyjaśnieniami  treści  oferty,  ponieważ  dopiero  przy  ostatnich  wyjaśnieniach  (tj. 

wyjaśnieniach  z  dnia  13.12.2019  r.)  została dodana informacja o kartach zapasowych przy 

czym w ofercie Odwołującego mowa jest 0 3 parach kart portowych FC a wyjaśnieniach o 2 

parach  kart  4  portowych  FC,  które  nie  będą  instalowane  w  proponowanym  rozwiązaniu                            

a  więc  nie  są  one  potrzebne  Zamawiającemu  i  nie  umożliwiają  osiągnięcia  zamierzonej 

funkcjonalności.  W  odniesieniu  do  powyższego  podniósł,  że  zaoferowanie  przez 

Odwołującego nadmiarowej pary kart portowych FC związane jest ze sposobem konfiguracji 

r

ozwiązania,  które  zaoferował  Odwołujący  w  systemie  producenta.  Odwołujący  nie  miał 

intencji  zaoferowania  Zamawiającemu  nadmiarowej  pary  kart  portowych  FC,  niemniej 

nastąpiło  to  w  związku  z  obowiązującym  sposobem  konfiguracji  w  systemie  producenta. 

Dalej  na

leży  podnieść,  że  okoliczność,  że  Odwołujący  zaoferował  Zamawiającemu 

nadmiarową parę kart portowych FC (a zatem więcej niż wymagano tego w SIWZ) nie może 

powodować, że jego oferta jest niezgodna z SIWZ. Niezgodność treści oferty z SIWZ musi 

następować  w  odniesieniu  do  konkretnego  jej  postanowienia.  Tymczasem  w  SIWZ 

obowiązującej w niniejszym postepowaniu Zamawiający nie przewidział, że niedopuszczalne 

jest  zaoferowanie  rozwiązania,  które  z  nadmiarem  wypełni  wymogi  Zamawiającego. 

Okoliczność  ta  znajduje  potwierdzenie  w  fakcie,  że  Zamawiający  nie  wskazał  w  treści 

uzasadnienia do odrzucenia oferty z którym konkretnie postanowieniem SIWZ sprzeczna jest 


oferta  Odwołującego  w  związku  z  zaoferowaniem  nadmiarowej  pary  kart  portowych  FC.                    

Z kolei o

dnosząc się do podniesionej przez Zamawiającego kwestii sprzeczności treści oferty 

z treścią wyjaśnień Odwołującego z dnia 13.12.2019 r. należy  wskazać, że sprzeczność ta                

w rzeczywistości nie istnieje. Odwołujący w ofercie wskazał, że oferuje 3 pary kart portowych 

FC.  Z  kolei  w  ramach  wyjaśnień  z  13.12.2019  r.  załączył  oświadczenie  producenta 

zaoferowanego rozwiązania, w którym podmiot ten wskazał: „Konfiguracja techniczna każdej 

macierzy  zawiera  również  nadmiarowe  pary  kart  FC  (po  2  pary  dla  każdej  macierzy, 

niezainstalowane w macierzach), które przewidziane jako elementy zapasowe, pozwalające 

na  przyśpieszenie  ewentualnych  operacji  serwisowych”  Mając  na  uwadze  powyższe 

wskazać należy, że między treścią oferty Odwołującego a treścią wyjaśnień z 13.12.2019 r. 

(oświadczeniem producenta) brak jest sprzeczności. Zamawiający w Specyfikacji technicznej 

definiował wymagania dotyczące pojedynczej macierzy dyskowej. Wskazuje na to posłużenie 

się przez Zamawiającego w treści tego dokumentu zwrotem „każda macierz”

„Zamawiający oczekuje dostaw rozwiązania klastra geograficznego składającego się 

z  dwóch  sztuk  macierzy  o  parametrach  opisanych  w  niniejszym  dokumencie.  Wszystkie 

wymagania muszą być  spełnione łącznie,  tj.  każda macierz  musi  realizować w tym  samym 

momencie wszystkie wymienione funkcjonalności” 

„Zamawiający  wymaga  aby  każda  funkcjonalność  wyspecyfikowana  w  dokumencie 

miała potwierdzenie w aktualnym oraz ogólnodostępnym dokumencie producenta w postaci 

instrukcji  użytkownika  lub  dokumentacji  technicznej.  W  razie  wątpliwości  co  do  realizacji 

funkcjonalności,  Zamawiający  może  zwrócić  się  do  Wykonawcy  o  udostępnienie  wyżej 

wymienionych dokumentów w celu potwierdzenia jej realizacji. Zamawiający nie dopuści do 

oferowania  systemu  pamięci  masowej  obecnego  na  rynku  krócej  niż  90  dni  na  moment 

złożenia  oferty,  a  więc  systemu  który  nie  był  oferowany  w  momencie  opublikowania 

przedmiotowego  post

ępowania.  Zamawiający  oczekuje  dostawy  rozwiązania  klastra 

geograficznego  składającego  się  z  dwóch  sztuk  macierzy  o  parametrach  opisanych                          

w  niniejszym  dokumencie.  Wszystkie  wymagania  muszą  być  spełnione  łącznie  tj.  każda 

macierz  musi  realizować  w  tym  samym  momencie  wszystkie  wymienione  funkcjonalności. 

Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  w  kolumnie  4  formularza  technicznego  wskazał 

szczegółowo  parametry  oferowanego  sprzętu,  a  nie  zawierał  zapisy  typu  „zgodne  z  SIWZ” 

lub  „Spełnia”  lub  wpisywał  wymagania  podane  przez  Zamawiającego  na  zasadzie  „kopiuj-

wklej”.  

„Poz. 1  System Pamięci Masowej – 1 szt.  (…) 


Lp. 3. 

(…)  System  Pamięci  Masowej  musi  być  zbudowany  z  min.  2  sztuk  niezależnych 

macierzy  dyskowych  typu  all-

flash  tworzących  klaster  geograficzny.  Poniższe  wymagania 

techniczne dotyczą pojedynczej macierzy dyskowej składającej się na klaster geograficzny.” 

W ofercie Odwołujący - w odniesieniu do jednej macierzy - wskazał, że oferuje 3 pary 

kart FC: (W tym miejscu odwołania zdjęcie z oferty Odwołującego - AHB3 16 Gb FC 4 Port 

Adapter Cards (Pair) 3). 

Oznacza to, że Odwołujący zaoferował 3 pary kart FC per macierz, 

tj.  6  kart  FC  po  4  porty  (łącznie  24  porty).  Miało  to  spełnić  wymaganie  Zamawiającego 

określone  w  pozycji  nr  13  Specyfikacji  technicznej  -  „Fibre  Channel”  (gdzie  wymagano 

zaoferowania w podstawowej konfiguracji - 

w odniesieniu do każdej macierzy - 8 portów). Dla 

spełnienia ww. wymogu w ofercie Odwołującego 8 portów uzyskuje się dzięki 1 parze kart FC 

czyli 2 karty FC razy 4 porty. W tej sytuacji 2 pary kart FC są kartami nadmiarowymi (czyli 4 

karty  FC  po  4  porty  per  macierz  16  portów).  Mając  na  uwadze  powyższe  -  twierdzenie 

producenta, że: „Konfiguracja techniczna każdej macierzy zawiera również nadmiarowe pary 

kart FC (po 2 pary dla każdej macierzy, niezainstalowane w macierzach), które przewidziane 

jako  elementy  zapasowe,  pozwalające  na  przyśpieszenie  ewentualnych  operacji 

serwisowych” - nie stoi w sprzeczności z treścią oferty Odwołującego. Zaoferował on 2 pary 

kart  nadmiarowych  per  macierz  i  właśnie  to  potwierdził  producent  w  oświadczeniu 

załączonym do wyjaśnień z 13.12.2019 r. Zwrócić uwagę należy, że producent posłużył się 

zwrotem  „każdej  macierzy”.  Odniósł  się  on  więc  do  nadmiarowej  liczby  kart  per  macierz.                   

W  związku  z  powyższym  przyjęcie  przez  Zamawiającego,  że  oferta  Odwołującego  jest 

niezgodna  z  SIWZ,  bowiem  jest  sprzeczn

a z  wyjaśnieniami treści  oferty,  ponieważ dopiero 

przy  ostatnich  wyjaśnieniach  (tj.  wyjaśnieniach  z  dnia  13.12.2019  r.)  została  dodana 

informacja o kartach zapasowych przy czym w ofercie Odwołującego mowa jest o 3 parach 

kart  portowych  FC  a  wyjaśnieniach  o  2  parach  kart  4  portowych  FC,  które  nie  będą 

instalowane  w  proponowanym 

rozwiązaniu  a  więc  nie  są  one  potrzebne  Zamawiającemu                     

i  nie  umożliwiają  osiągnięcia  zamierzonej  funkcjonalności  oraz  przyjęcie,  że  oferta 

Odwołującego  jest  niezgodna  z  SIWZ,  bowiem  zaoferowano  większą  liczbę  komponentów 

niż  wymagano w SIWZ (tj. 3 pary kart portowych FC, zamiast 2 par kart portowych FC)  — 

stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

X.  Zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  PZP  przez  błędne  przyjęcie,  że  oferta  Odwołującego  jest 

niezgodna  z  SIWZ,  bowiem  nawet  sugerowana  przez  Odwołującego  rozbudowa  przez  dołożenie 

dodatkowej obudowy kontrolnej wyposażonej w 16 portów F-C (2 x 4 porty oraz 2 x 4 porty) pozwala 

na  rozbudowę  macierzy  do  32  portów  FC,  jednakże  połowa  z  nich  musi  zostać  używana  do  celu 

budowy  klastra  w  trybie  high 

—  performance  (by  zapewnić  jak  największą  wydatność  oraz 


redundancje  rozwiązania  i  wyeliminowanie  pojedynczego  punktu  awarii.  a  wówczas  Zamawiający 

otrzymuje  jedynie  16  nieobsadzo

nych  portów  FC,  podczas  gdy  oferta  Odwołującego  jest  zgodna                   

z SIWZ w tym zakresie:  

Zamawiający  wskazał,  że  oferta  Odwołującego  jest  niezgodna  z  SIWZ,  bowiem 

sugerowany  przez  Odwołującego  sposób  rozbudowy,  tj.  przez  dołożenie  dodatkowej 

o

budowy kontrolnej wyposażonej w 16 portów FC (2 x 4 porty oraz 2 x 4 porty), co prawda 

pozwala  na  rozbudowę  macierzy  do  32  portów  FC,  jednakże  połowa  z  nich  musi  zostać 

używana  do  celu  budowy  klastra  w  trybie  high  -  performance  (by  zapewnić  jak  największą 

wydajność  oraz  redundancje  rozwiązania  i  wyeliminowanie  pojedynczego  punktu  awarii,                    

a wówczas Zamawiający otrzymuje jedynie 16 nieobsadzonych portów FC.

W odniesieniu do 

powyższego  należy  podnieść,  że  powyższe  twierdzenia  Zamawiającego  opierają  się  na 

błędnym założeniu, że w SIWZ określono jakie ma być przeznaczenie portów w oferowanym 

rozwiązaniu. Tymczasem w pozycji nr 19 Specyfikacji technicznej „Skalowanie rozwiązania” 

mowa  jest  jedynie  o  minimalnej  liczbie  portów  jaka  ma  być  zapewniona  po  skalowaniu 

rozwiązania:

„Macierz  musi  posiadać  (bez  stosowania  dodatkowych  przełączników  lub 

koncentratorów) możliwość skalowalności do minimum 20 portów Fibre Channel 16 Gbps lub 

16  portów  iSCSI  10  Gbps”.  Nie  ma  tam  natomiast  wymogów  co  do  tego  jakie  ma  być 

przeznaczenie tych portów. W przypadku rozwiązania zaoferowanego przez Odwołującego - 

w przypadku jego skalowania w sposób założony w ofercie - Zamawiający uzyska łącznie 32 

porty.

Oznacza  to,  że  rozwiązanie  zaoferowane  przez  Odwołującego  spełnia  wymóg 

minimalny  określony  w  poz.  nr  19  Specyfikacji  technicznej  -  „Skalowanie  rozwiązania”,  tj. 

zapewnia możliwość skalowania do minimum portów Fibre Channel 16 Gbps lub 16 portów 

iSCS1  10  Gbps.

Podniósł  również,  że  argumentacja  Zamawiającego  (co  do  tego,  że                        

w  przypadku  rozbudowy  rozwiązania  w  sposób  założony  w  ofercie  Odwołującego  z  32 

portów  FC  połowa  z  nich,  tj.  16  byłaby  użyta  w  celu  budowy  klastra  w  trybie  high  - 

performance)  oparta  jest  na  błędnym  założeniu,  że  obowiązkiem  wykonawców  było 

zaoferowanie  rozwiązania  zapewniającego  możliwość  skalowania  w  trybie  high  - 

performance.

Tymczasem w SIWZ brak jest takiego wymogu.

Dodał także, że w przypadku 

rozwiązania zaoferowanego przez Odwołującego - skalowanie rozwiązania - może odbyć się 

nie  tylko  w  trybie  high  - 

performance,  lecz  również  z  zastosowaniem  okablowania  dla 

minimalnego wspieranego przez producenta rozwiązania w  zakresie łączności. Obrazuje to 

następujących  schemat  z  dokumentacji  technicznej  producenta:

Rys.  Okablowanie                

z minimalną liczbą połączeń: (W tym miejscu odwołania zdjęcie z dokumentacji producenta)

W  takiej  sytuacji  z  32  portów  F-C  uzyskanych  po  rozbudowie  -  do  budowy  klastra  przy 


minimalnej  wspieranej  przez  producenta  łączności  -  użyte  jest  tylko  8  portów  FC. 

Rozwiązanie  takie  nie  jest  sprzeczne  z  SIWZ  (Zamawiający  nie  wymagał  zaoferowania 

rozwiązania  zapewniającego  możliwość  skalowania  w  trybie  high  -  performance)  oraz 

gwarantuje  realizację  wymogu,  o  którym  mowa  w  poz.  19  Specyfikacji  technicznej  

„Skalowanie  rozwiązania”  (Zamawiający  po  skalowaniu  ma  do  dyspozycji  24  porty  FC, 

podczas gdy wymagał minimum 20 portów FC). W związku z powyższym przyjęcie, że oferta 

Odwołującego  jest  niezgodna  z  SIWZ,  bowiem  nawet  sugerowana  przez  Odwołującego 

rozbudowa p

rzez dołożenie dodatkowej obudowy kontrolnej wyposażonej w 16 portów FC (2 

x  4 porty  oraz  2  x  4 porty),  co prawda  pozwala  na  rozbudowę macierzy  do  32  portów  FC, 

jednakże  połowa  z  nich  musi  zostać  używana  do  celu  budowy  klastra  w  trybie  high  - 

performance  (

by  zapewnić  jak  największą  wydajność  oraz  redundancje  rozwiązania                           

i wyeliminowanie pojedynczego punktu awarii, a wówczas Zamawiający otrzymuje jedynie 16 

nieobsadzonych portów FC) - stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

XI. 

Zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  błędne  przyjęcie,  że  oferta  Odwołującego  jest  niezgodna                 

z  SIWZ,  bowiem  aktualna  oraz  ogólnodostępna  dokumentacja  producenta  w  postaci  instrukcji  użytkownika  lub 

dokumentacji  technicznej  nie 

potwierdza  wymaganych  w  SIWZ  funkcjonalności  oferowanego  rozwiązania. 

podczas gdy oferta Odwołującego jest zgodna z SIWZ w tym zakresie: 

Zamawiający  wskazał,  że  oferta  Odwołującego  jest  niezgodna  z  SIWZ,  bowiem 

aktualna oraz ogólnodostępna dokumentacja producenta w postaci instrukcji użytkownika lub 

dokumentacji technicznej nie potwierdza wymaganych w SIWZ funkcjonalności oferowanego 

rozwiązania.  Odnosząc  się  do  powyższego  trzeba  odróżnić  pojęcie  „funkcjonalność”  od 

„konfiguracji”.  Producent  w  oświadczeniu  załączonym  do  wyjaśnień  z  13.12.2019  r.  nie 

oświadczał o funkcjonalnościach oferowanego rozwiązania, lecz o jego konfiguracji. Z kolei 

potwierdzenie  spełnienia  przez  rozwiązanie  zaoferowane  przez  Odwołującego  wszystkich 

funkcjonalności  wymaganych  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  -  wynikało  z  powszechnie 

dostępnych  i  aktualnych  dokumentów  technicznych  producenta.  Dalej  wskazał,  że 

rozwiązanie  zaoferowane  przez  Odwołującego  -  było  „szyte  na  miarę”  jedynie  w  zakresie 

konfiguracji  (np.  dobór mocy  kontrolerów,  liczby  portów),  lecz  nie  zostało przygotowane od 

podstaw  na  potrzeby  niniejszego  postępowania.  Odwołujący  konfigurując  rozwiązanie 

będące przedmiotem jego oferty - poruszał się w ramach elementów, których funkcjonalność 

jest  opisana  w  dokumentacji  producenta.  W  k

ontekście  twierdzenia  Zamawiającego,  że                  

w  jego  ocenie  ogólnodostępne  dokumenty  producenta  w  postaci  dokumentacji  technicznej 

dostępnej  w  Internecie  nie  potwierdzają  wymaganych  funkcjonalności,  o  których  mowa                    

w  SIWZ  -  nie 

można  również  pomijać,  że  Zamawiający  dokonał  weryfikacji  treści  oferty 


Odwołującego  w  oparciu  o  nierzetelnie  przetłumaczone  fragmenty  tej  dokumentacji, 

wywodząc  z  tych  fragmentów  wnioski  sprzeczne  z  ich  rzeczywistą  treścią  (Odwołujący 

odniósł się do tych kwestii w pkt I ppkt 2 uzasadnienia zarzutów). W związku z powyższym 

przyjęcie  przez  Zamawiającego,  że  oferta  Odwołującego  jest  niezgodna  z  SIWZ,  bowiem 

aktualna oraz ogólnodostępna dokumentacja producenta w postaci instrukcji użytkownika lub 

dokumentacji 

technicznej nie potwierdza wymaganych w SIWZ funkcjonalności oferowanego 

rozwiązania — stanowi naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

XII. Zarzut naruszenia art. 24aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 Pzp poprzez brak jednoczesnej 

oceny ws

zystkich ofert złożonych w postępowaniu,  dokonanie w pierwszej kolejności oceny oferty Odwołującego, 

a  następnie  zwlekanie  z  badaniem  i  oceną  oferty  wykonawcy  ASCOMP  S.A.  oraz  oferty  wykonawcy 

indata.systems  Sp.  z  o.o.  - 

w  celu  uniemożliwienia  lub  utrudnienia  Odwołującemu  skorzystania  ze  środków 

ochrony prawnej w zakresie czynności i zaniechań Zamawiającego w ramach weryfikacji ofert ww. wykonawców, 

pomimo że oferty te zawierają znaczną liczbę nieprawidłowości, w tym nie odpowiadają wymaganiom SIWZ: 

Przedm

iotowy  zarzut  związany  jest  z  działaniem  Zamawiającego,  który  dnia 

10.01.2020  r.  dokonał  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  z  postępowania,  nie 

dokonując jednocześnie oceny pozostałych ofert złożonych w postępowaniu. Zwrócić w tym 

miejscu  należy  uwagę,  że  Zamawiający  w  pkt  V  ppkt  1  SIWZ  przewidział  zastosowanie 

procedury,  o  której  mowa  w  art.  24aa  ust.  1  Pzp.  Tym  samym  badanie  i  ocena  ofert                           

w  niniejszym  postępowaniu  -  zakresie merytorycznym  -  musi  dotyczyć  ofert WSZYSTKICH 

WY

KONAWCÓW  uczestniczących  w  niniejszym  postępowaniu,  tj.  oferty  Odwołującego, 

oferty wykonawcy ASCOMP S.A. oraz oferty wykonawcy indata.systems Sp. z o.o. Z uwagi 

na przewidzenie w SIWZ art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający nie może działać w taki sposób, 

że ofertę jednego wykonawcy w zakresie merytorycznym bada wcześniej, a innego później. 

Zgodnie  z  opinią  UZP  dotyczącą  procedury  odwróconej:  Opinia  Prezesa  UZP  pn. 

„Procedura  uregulowana  w  art.  24aa  ustawy  Pzp,    odwrócona««”:  Procedura  ta  polega 

zatem  na  tym,  że  zamawiający  w  toku  czynności  oceny  ofert  nie  dokonuje  podmiotowej 

oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku 

podstaw  do  wykluczenia),  nie  badając  nawet  wszystkich  wstępnych  oświadczeń 

wykonawców,  składanych  w  szczególności  w  formie  jednolitego  europejskiego  dokumentu 

zamówienia.  W  pierwszej  kolejności  dokonuje  on  oceny  ofert  pod  kątem  przesłanek 

odrzucenia oferty (aft. 89 ust. 1 Pzp) oraz kryt

eriów oceny ofert opisanych w siwz, po czym 

dopiero  wyłącznie  w  odniesieniu  do  wykonawcy,  którego  oferta  została  oceniona  jako 

najkorzystniejsza  (uplasowała  się  na  najwyższej  pozycji  rankingowej),  dokonuje  oceny 


podmiotowej  wykonawcy,  7.  bada  oświadczenie  wstępne,  a  następnie  żąda  przedłożenia 

dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp

(Dost

ęp:  https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzidotyczace-nowelizacji-ustawy-

prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aaustawy-pzp,-

üw.-procedura-odwrocona). 

Tymczasem  w  toku  postępowania  Zamawiający  nie  dokonał  jedoczesnej  oceny 

wszystkich  ofert  złożonych  w  postępowaniu.  Dokonał  w  pierwszej  kolejności  oceny  oferty 

Odwołującego, a następnie zaniechał badania i oceny oferty wykonawcy ASCOMP S.A. oraz 

oferty  wykonawcy  indata.systems  Sp.  z  o.

o.  W  tym  miejscu  podnieść  należy,  że  treść 

przepisu art. 92 ust. 1 Pzp do czasu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 

28.07.2016 r. wskazywała ponadto, iż zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli 

ofert

y  jednocześnie,  o  m.in.  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  oraz  wykonawcach,  których 

oferty  zostały  odrzucone,  wraz  z  uzasadnieniem  faktycznym  i  prawnym.  Niemniej  nie  ma 

podstaw,  aby  sądzić,  iż  na  gruncie  obecnego  stanu  prawnego  nie  obowiązuje  zasada 

jednoczesnego  informowania  o  ocenie  ofert  - 

w  kontekście  art.  24aa.  W  związku                              

z powyższym niedokonanie przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu jednocześnie 

czynności badania i oceny ofert Odwołującego, wykonawcy ASCOMP S.A. oraz wykonawcy 

indata.systems  Sp.  z  o.o.  - 

utrudnia  Odwołującemu  skorzystanie  ze  środków  ochrony 

prawnej w zakresie weryfikacji tych ofert. W chwili obecnej Zamawiający będzie twierdził, że 

zarzuty  względem  ofert  wykonawców  ASCOMP  S.A.  oraz  indata.systems  Sp.  z  o.o.  są 

przedwczesne tylko p

o to, aby w przyszłości uniemożliwić skorzystanie ze środków ochrony 

prawnej  Odwołującemu.  Działanie  to  jest  sprzeczne  z  zasadą  równego  traktowania 

wykonawców i polega na tym, że Zamawiający umyślnie preferuje ofertę innego wykonawcy 

niż Odwołujący - usiłując najpierw wyeliminować Odwołującego z postępowania a następnie 

dokonać wyboru oferty jednego z pozostałych w postępowaniu wykonawców (ASCOMP S.A. 

albo indata.systems  Sp. z o.o.)  - 

w sytuacji, gdy Odwołujący nie będzie miał już legitymacji 

do korzystania 

ze środków ochrony prawnej. Podkreślił, że w przedmiotowym przypadku nie 

ma  znaczenia,  czy  Zamawiający  zastosował  procedurę  odwróconą,  gdyż  w  procedurze 

odwróconej Zamawiający ma obowiązek zbadać wszystkie oferty w zakresie nie podlegania 

odrzuceniu  zanim 

podejmie  czynności  w  zakresie  wezwania  do  złożenia  dokumentów 

potwierdzających JEDZ. Reasumując - w niniejszej sytuacji Zamawiający w sposób naruszył 

art. 24aa ust. 1 Pzp, zasadę równego traktowania Wykonawców (art. 7 ust. 1 Pzp) oraz 92 

ust.  1  Pzp,  prefe

ruje  oferty  wykonawców  innych  niż  Odwołujący  i  usiłuje  bezzasadnie 

wyeliminować    Odwołującego  z  postępowania,  tak  aby  Odwołujący  nie  miał  legitymacji  do 


kwestionowania  przyszłego  wyboru  oferty  innego  wykonawcy  (ASCOMP  S.A.  albo 

indata.systems Sp. z o.o.).  

Zamawiający w dniu 20.01.2020 r. wezwał (e-mailem) wraz kopią odwołania, w trybie 

art.  185  ust.1  Pzp, 

uczestników  postępowania  przetargowego  do  wzięcia  udziału                             

w postępowaniu odwoławczym.  

W  dniu  20.01.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP) 

indata.systems  Sp.  z  o.o.,  ul.  Zgrupowania  AK  „Żmija”  15/197,  01-875  Warszawa  zwana 

dalej: 

„indata.systems Sp. z o.o.” albo „Przystępującym” głosił przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego wnosząc o oddalanie odwołania. Kopia zgłoszenia 

została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu.  

W  dniu  23.01.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

p

odpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP) 

ASCOMP  S.A.,  ul.  Christo  Botewa  14,  40-

798  Kraków  zwana  dalej:  „ASCOMP  S.A.”  albo 

„Przystępującym”  głosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  wnosząc  o  oddalanie  odwołania.  Kopia  zgłoszenia  została  przekazana 

Zamawiającemu oraz Odwołującemu.  

W  dniu  03.02.2020  r.  (e-

mailem)  Zamawiający  wobec  wniesienia  odwołanie  do 

Prezesa KIO wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp, odpowiedź na odwołanie, w której 

oddala w całości odwołanie. Kopia została przekazana Odwołującemu oraz Przystępującym 

dopiero na posiedzeniu.  

Zarzut zaniechania jednoczesnego odrzucenia oferty Odwołującego z wyborem oferty 

najkorzystniejszej

Przedmiotem  odwołania  jest  czynność  Zamawiającego  z  10.01.2020  r.              

w postaci odrzucenia oferty Odwołującego, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp z uwagi na 

niezgodność  treści  oferty  wykonawcy  z  treścią  SIWZ.  Zamawiający  wskazał,  że  na  dzień 

wnoszenia odwołania przez Odwołującego ani też na dzień rozpoznania sprawy przez Izbę, 

nie  dokonał  jeszcze  w  postępowaniu  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej. 

Zamawiający  dokonuje  aktualnie  czynności  badania  i  oceny  pozostałych  złożonych                          

w  postępowaniu  ofert.  Ustawa  Pzp  po  nowelizacji  z  2016r.  dopuściła  dokonywanie  przez 

Zamawiającego czynności  w  postępowaniu takich jak  odrzucenia ofert  czy  też  wykluczenie 

wykonawców  bez  konieczności  dokonywania  ich  jednoczasowo  wobec  wszystkich 

uczestników  postępowania.  Dodatkowo  Pzp  nie  nakazuje  Zamawiającemu  dokonywania 


równolegle  wraz  z  czynnościami  takimi  jak  odrzucenia  czy  wykluczenia  także  czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnienia  postępowania.  Potwierdza  powyższe 

wprost  regulacja  art.  92  ust  1  pkt  1  -  3  Pzp. 

Potwierdza  powyższe  zarówno  doktryna,  tak 

przykładowo: Skubiszak-Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa, Prawo zamówień publicznych. 

Komentarz  aktualizowany  LEX/el.  2019. 

W  dotychczasowym  stanie  prawnym  zamawiający 

jednocześnie  zawiadamiał  wykonawców  (a  więc  w  jednym  momencie)  o  wyborze  danej 

oferty,  jako  najkorzystniejszej  oraz  o  ewentualnym  wykluczeniu  innych  wykonawców  bądź 

odrzuceniu  niektórych  ofert.  Obecnie  zamawiający  informuje  wszystkich  wykonawców 

(podkreślenia wymaga, że użyto liczby mnogiej) niezwłocznie o okolicznościach wskazanych 

w  pkt  1-

7, a zatem o wykonawcach, którzy  zostali  wykluczeni, lub o wykonawcach, których 

oferty  zostały  odrzucone  (ponownie  użyto  liczby  mnogiej).  Powyższe  świadczy  o  tym,  że                        

w ramach 

danego postępowania zamawiający może kilkakrotnie informować wykonawców - 

kolejno  o  poszczególnych  dokonywanych  przez  siebie  czynnościach,  np.  o  wykluczeniu 

któregoś  z  wykonawców,  potem  o  odrzuceniu  oferty  kolejnego  wykonawcy,  wykluczeniu 

innego  wykonawcy,  a  na  koniec  dopiero  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej.  Regulacja  ta 

pozwala,  więc  zamawiającemu  zadecydować,  czy  w  ramach  danego  postępowania  będzie 

informował  o  każdej  podjętej  przez  siebie  czynności,  czy  też  (tak  jak  w  dotychczasowym 

stanie  prawnym)  poinformuje  wy

konawców  poniekąd  „jednorazowo"  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej  i 

o  podjętych  przez  siebie  czynnościach.  W  zależności,  bowiem  od 

specyfiki konkretnego postępowania zastosowanie każdego z tych rozwiązań może wydawać 

się  racjonalne.  Analogicznie  orzecznictwo  KIO:  wyrok  z  08.06.2017  r.,  sygn.  akt:  KIO 

1040/17, czy te

ż wyrok z 18.09.2017 r., sygn. akt: KIO 1858/17. Co ważne, sam Odwołujący 

przyznaje powyższą okoliczność w odwołaniu wskazując (str. 41 odwołania): W tym miejscu 

podnieść  należy,  że  treść  przepisu  art.  92  ust.  1  Pzp  do  czasu  nowelizacji  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  w  dniu  28.07.2016  r.  wskazywała  ponadto,  iż  zamawiający 

zawiadamia  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  jednocześnie,  o  m.in.  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  oraz  wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  wraz                         

z  uzasadnieniem  faktycznym  i  prawnym. 

W  zakresie  odnoszącym  się  do  rzekomego 

naruszenia przez Zamawiającego art. 24aa Pzp poprzez zaniechanie jednoczesnego wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  przy  równoczesnym  powiadomieniu  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego, w ocenie Zamawiającego wskazana regulacja nie nakłada na Zamawiającego 

obowiązku  dokonywania  skoncentrowanej  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  wraz                

z  odrzuceniami  wszystkich  ofert. 

Poza  oczywistym  brakiem  naruszenia  przepisów  Pzp                    

w  powyższym  zakresie,  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  w  sprawie  nie  ma  miejsca 


„zwlekanie  z  badaniem  i  oceną  oferty  wykonawcy  ASCOMP  S.A.  oraz  oferty  wykonawcy 

indata.systems  Sp.  z  o.o.  - 

w  celu  uniemożliwienia  lub  utrudnienia  Odwołującemu 

skorzystania  ze  środków  ochrony  prawnej".  Zamawiający  aktualnie  nadal  dokonuje                         

w  postępowaniu  czynności  badania  oraz  oceny  pozostałych  ofert  i  adekwatnie  do  czasu 

podjęcia  decyzji  wobec  poszczególnych  wykonawców  informuje  niezwłocznie  o  wynikach 

tych prac. 

Przedmiotem odwołania jest, zatem wyłącznie czynność Zamawiającego w postaci 

odrzucenia  oferty  Odwołującego,  zaś  samo  przywrócenie  Odwołującego  do  postępowania,  

w  przypa

dku  uwzględnienia  odwołania  powoduje,  że  to  oferta  Odwołującego  byłaby 

najkorzystniejszą  w  świetle  przyjętych  w  postępowaniu  kryteriów  oceny  ofert  w  tym,  zatem 

materializuje  się  bezpośrednie  naruszenie  interesu  prawnego  Odwołującego  w  uzyskaniu 

zamówienia. 

Zarzut  niedostatecznego  uzasadnienia  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego.                  

W zakresie zarzutu odwołania dotyczącego rzekomego sformułowania uzasadnienia decyzji 

o odrzuceniu oferty Odwołującego w sposób nieprzejrzysty, bez jednoznacznego wskazania 

wymogów SIWZ, z którymi oferta Odwołującego pozostaje w sprzeczności oraz powodów tej 

sprzeczności,  co  spowodowało  po  stronie  Odwołującego  obiektywne  trudności                                   

w  zidentyfikowaniu  podstaw  odrzucenia  oferty  ora

z  sporządzeniu  odwołania.  Zamawiający 

wskazał,  że czynność odrzucenia oferty Odwołującego z dnia 10.01.2020 r. była dokonana              

z  poszanowaniem  dyspozycji  art.  92  ust.  1  pkt  3  Pzp 

–  wskazał  na  wyrok  z  15.10.2019  r., 

sygn. akt: KIO 1961/19. Decyzj

a Zamawiającego zawiera pełne uzasadnienie tak prawne jak 

i przede wszystkim faktyczne odrzucenia oferty. Uzasadnienie decyzji precyzyjnie  wskazuje 

zarówno  wymagania  SIWZ,  z  którymi  oferta  jest  niezgodna,  jak  również  przywołuje  treść 

oferty  oraz  brzmienie 

wyjaśnień  oferty  dokonywane  w  trakcie  oceny  oferty  przez 

Odwołującego.  W  ocenie  Zamawiającego  uzasadnienie  decyzji  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego  jest  pełne,  konkretne,  wyczerpujące  i  adekwatne  do  stanu  faktycznego. 

Najlepszym dowodem na bezzasadność zarzutu jest fakt, co wynika wprost z odwołania, że 

Odwołujący  doskonale  zdaje  sobie  sprawę  z  przyczyn  odrzucenia  oferty  i  podejmuje 

konkretną  i  rozbudowaną  (ponad  40  stronicową)  polemikę  merytoryczną  z  podstawami 

faktycznymi  odrzucenia. 

Zdaniem  Zamawiającego  zarzut  odwołania  pomija  okoliczności 

faktyczne sprawy i jako taki nie zasługuje na uwzględnienie. 

Zarzut niezgodności treści oferty Odwołującego z SIWZ. Zamawiający określił wymogi 

minimalne  rozwiązania  w  „Specyfikacji  technicznej  -  część  1"  (załącznik  nr  3  do  SIWZ).                 

W  ocenie  Zamawiającego  zaoferowane  przez  Odwołującego  rozwiązanie  -  macierze  IBM 


FlashS

ystem  9150  SFF  NVMe  nie  spełniają  wymagań  zawartych  w  SIWZ.  Zamawiający 

podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uzasadnieniu odrzucenia oferty. 

Cel  zakupu. 

UDT  zaplanowało  budowę  ośrodka  zapasowego  dla  wszystkich 

dotychczas  uruchomionych  systemów.  Klaster  macierzy  dyskowych  stanowiący  przedmiot 

zamówienia  będzie  stanowił  jego  podstawowy  element.  Musi  cechować  go  wysoka 

wydajność  zdolna  obsłużyć  prawie  2  tys.  pracowników,  korzystających  z  systemów  często 

także  w  godzinach  nocnych  (24/7).  W  oparciu  o  zaoferowane  rozwiązanie  zamawiający 

będzie  musiał  zbudować  dwie  równorzędne  serwerownie  oddalone  geograficznie, 

synchronizujące  między  sobą  dane  wielu  baz  transakcyjnych  systemu  finansowego  oraz 

systemu  wsparcia  inspekcji.  Synchronizacja  musi  być  realizowana  w  czasie  rzeczywistym 

tzn.  bez  zbędnych  opóźnień.  UDT  jako  podmiot  publiczny  ma  narzucone  określone 

czynności  ustawowe  o  ogromnym  znaczeniu  dla  bezpieczeństwa  technicznego  kraju. 

Zamawiający przed 2 laty uruchomił portal eudt.gov.pl w sieci Internet z rejestrem wszystkich 

urządzeń  klientów  będących  pod  dozorem.  Aktualnie  z  portalu  korzysta  około  11  tys. 

użytkowników. W  bazie  portalu  dostępne  są  informacje  o  700  tys.  urządzeń  użytkowanych 

przez 5 tys. podmiotów. Z portalu eUDT korzystają największe polskie przedsiębiorstwa takie 

jak KGHM, PKN Orlen, Gaspol, Anwil, Lotos. Za pośrednictwem portalu udostępniane są im 

elektroniczne  decyzje  zezwalające  na  eksploatację  urządzeń  infrastruktury  krytycznej. 

Rejestr 

portalu  zasilany  z  systemów  wewnętrznych  UDT  udostępnia  dane  z  parametrami 

tych urządzeń, plany badań, historię badań, wydane wcześniej decyzje i protokoły z badań, 

elektroniczną  dokumentację  urządzeń,  dane  finansowe.  Portal  pozwala  na  składanie 

wniosków  elektronicznych  związanych  ze  zgłoszeniem  nowych  urządzeń,  szkoleniami                       

i  egzaminami.  Portal  eUDT  i  systemy  udostępniające  dane  źródłowe  muszą  być  dostępne                

w  trybie 

ciągłym.  Liczba  zarejestrowanych  klientów  i  urządzeń  cały  czas  dynamicznie 

wzrasta  co  wymusza  wzrost  zapotrzebowania  na  przestrzeń  dyskową  przy  zachowaniu 

restrykcyjnych 

parametrów  wydajnościowych.  Mając  powyższe  na  względzie  Zamawiający 

oczekiwał  od  wykonawców  dostawy  rozwiązania  klastra  geograficznego  składającego  się                   

z  dwóch  sztuk  macierzy  o  parametrach  opisanych  w  dokumencie  SIWZ.  Podkreślenia 

wymaga,  że  wszystkie wymagania  zawarte  w  SIWZ  muszą  być  spełnione  łącznie  tj.  każda 

macierz 

musi  realizować  w  tym  samym  momencie  wszystkie  wymienione  funkcjonalności. 

Zamawiający  mając  na  uwadze  przewidywany  sposób  użytkowania  macierzy  i  ich 

przeznaczenie  określił  wymagania  techniczne  na  wysokim  poziomie  a  jednocześnie 

oczekiwał  zaoferowania  rozwiązania  sprawdzonego,  o  konfiguracji,  która  jest  potwierdzona 


przez  jej  producenta  w  ogólnodostępnej  dokumentacji.  Identyfikacja  produktu  i  jego 

elementów  składowych  była  wymagana  w  takiej  postaci  jak  została  zamówiona                                

u  producenta. 

Zamawiający  bardzo  wyraźnie  podkreślał  w  swoich  wymaganiach  aspekty 

wydajnościowe, odporności na awarię, skalowanie rozwiązania zostało określone jako scale-

up (tzn. wertykalne do góry), rozbudowa musi zatem następować w ramach zaoferowanego 

rozwiązania i  nie może  zmieniać jego bazowych  parametrów.  Potwierdzeniem  powyższego 

stało  się  wymaganie  zawarte  w  SIWZ,  zgodnie  z  którym  potwierdzenie  funkcjonalności 

oferowanego rozwiązania musiało wynikać z aktualnego oraz ogólnodostępnego dokumentu 

producenta 

w  postaci  instrukcji  użytkownika  lub  dokumentacji  technicznej:  Zamawiający 

wymaga,  aby  każda  funkcjonalność  wyspecyfikowana  w  dokumencie  miała  potwierdzenie                  

w aktualnym oraz ogólnodostępnym dokumencie producenta w postaci instrukcji użytkownika 

lub  dokumentacji  technicznej.  W  razie  wątpliwości  co  do  realizacji  funkcjonalności; 

Zamawiający  może  zwrócić  się  do  Wykonawcy  o  udostępnienie  wyżej  wymienionych 

dokumentów w celu potwierdzenia jej realizacji". Powyższe wprost oznacza, że Zamawiający 

nie  dopuszczał  rozwiązań  prototypowych,  eksperymentalnych,  na  specjalne  zamówienie,                 

o konfiguracji nie gwarantowanej przez producenta czy też przez niego nie rekomendowanej. 

To  właśnie  fakt  istnienia  potwierdzenia  wszystkich  funkcjonalności  w  dokumencie 

pochodzącym  bezpośrednio  od  producenta  rozwiązania,  w  aktualnej  i  ogólnodostępnej 

dokumentacji  technicznej,  miał  być  gwarantem,  że  zamawiane  rozwiązanie  i  jego 

konfiguracja  jest  zweryfikowane  przez  wytwórcę.  Wyraźnie  podkreślił,  że  w  trakcie 

postępowania  Zamawiający  korzystał  wyłącznie  z  publicznie  dostępnych,  aktualnych                        

i  dotyczących  oferowanego  przez  Odwołującego  rozwiązania,  dokumentacji  technicznych 

producenta  IBM. 

Weryfikacja  oferowanego  rozwiązania,  w  ocenie  Zamawiającego  była 

dokonywana 

w  sposób  jaki  został  przewidziany  w  SIWZ,  przy  uwzględnieniu  wyłącznie 

oficjalnej  dokumentacji  producenta.  Należy  podkreślić,  że  Odwołujący  w  trakcie  trwania 

postępowania  wyjaśniającego  nie  kwestionował  źródła  danych  na  jakich  opierał  się 

Zamawiający w postaci dokumentacji oficjalnej producenta IBM. 

Przyczyny odrzucenia oferty Odwołującego. Wymaganie SIWZ - poz. 19 Skalowanie 

rozwiązania.  Okolicznością  notoryjną  jest  postęp  technologiczny,  który  wpływa  w  sposób 

bezpośredni  na  wymagania  Zamawiającego  zarówno  odnoszące  się  do  parametrów                          

i  funkcjonalności  zamawianych  w  aktualnym  przetargu  urządzeń  ale  także  na  konieczność 

uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia kwestii rozbudowy tych urządzeń. Nie ulega 

wątpliwości,  uwzględniając  rozwój  infrastruktury  informatycznej  UDT,  że  rozbudowa 


dostarczanych  macierzy  będzie  konieczna  i  nastąpi  w  krótkim  czasie.  W  konsekwencji 

kluczowym  parametrem  wymaganym  przez  Zamawiającego  w  stosunku  do  oferowanych 

macierzy  była  kwestia  możliwości  ich  rozbudowy,  a  w  szczególności  możliwości  wymiany 

rodzaju i liczby interfejsów. Zamawiający bardzo szczegółowo określił wymagania względem 

minimalnej  przepustowości,  liczby  operacji  zapisu  i  odczytu  danych  oraz  opóźnień                            

w  dostępie do  danych.  Zamawiane aktualnie serwery,  które docelowo będą  podłączane do 

macierzy  dyskowych  wyposażone  będą  w  interfejsy  o  dwukrotnie  większej  przepustowości 

niż obecnie posiadane aby sprostać rosnącym wymaganiom. Zgodnie z treścią wymagania 

SIWZ - 

Załącznik nr 3 do SIWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - część nr 1, Zamawiający 

w następujący sposób określił swoje wymagania dotyczące rozbudowy macierzy:  

w tym miejscu zostały przywołane w odpowiedzi na odwołanie postanowienia z poz. 19/.  

szczególności  podkreślił  wymaganie,  aby  oferowana  w  tym  przetargu  macierz 

posiadała  (bez  stosowania  dodatkowych  przełączników  lub  koncentratorów)  możliwość 

skalowal

ności do minimum 20 portów Fibre Channel 16 Gbps lub 16 portów iSCSl 10 Gbps. 

Treść  wymagania  w  ocenie  Zamawiającego  jest  jednoznaczna  i  wymóg  możliwości 

rozbudowy odnosi się do parametrów i funkcjonalności urządzenia dostarczanego w wyniku 

rozstrzygnięcia  aktualnego  przetargu,  podczas  gdy  rozwiązanie  oferowane  przez 

Odwołującego  oferuje  rozbudowę  przez  zakup  kolejnych  całkowicie  nowych  macierzy. 

Inaczej  mówiąc  -  to  zaoferowana  w  tym  przetarg  macierz  miała  być  rozbudowywana  a  nie 

inna. 

Szczególnie  ważne  w  tym  kontekście  jest  wymaganie  zawarte  w  pierwszym  zdaniu 

opisu  poz.  19  „Skalowanie  rozwiązania"  zgodnie  z  którym:  Macierz  musi  umożliwiać 

skalowalność  wertykalna  (scale-up) to jest  taką gdzie konfiguracja inicjalna  zaczyna  się od 

niepełnego  obsadzenia  dyskami  i  pozwala  na  instalowanie  kolejnych  dysków  w  wolnych 

slotach półki bez wpływu na dostępność do danych. 

Zamawiający  wymagał  rozwiązania  skalującego  się  wertykalnie  (scale-up)  tzn. 

poprzez  zwiększenie  pojemności  oferowanego  systemu.  Odwołujący  oferuje  rozbudowę 

systemu  metodą  scale-out  poprzez  klastrowanie  dodatkowych  kontrolerów  w  ramach 

jedneg

o  układu  macierzowego,  co  znacząco  zmienia  parametry  oferowanego  systemu. 

Zamawiający  bardzo  wyraźnie  określił  parametry  wydajnościowe  jak  przepustowość,  ilość 

operacji  odczytu  i  zapisu,  czasy  opóźnień.  Rozbudowa  scale-out  polega  na  dokładaniu 

kolejnych  ze

wnętrznych  modułów  systemu,  przez  co  system  staje  się  rozproszony  a  nie 

skupiony w ramach pojedynczej macierzy. 


Dokładnie takie rozwiązania zostały zaoferowane w postępowaniu przez pozostałych 

wykonawców.  Wykonawcy  ASCOMP  S.A.  oraz  indata.systems  Sp.  z  o.o.  zaoferowali 

rozwiązania  skalowalne  w  modelu  wymaganym  przez  Zamawiającego,  czyli  scale  -  up 

podczas gdy Odwołujący zaoferował rozwiązanie które może być skalowane w wymaganym 

minimalnym  zakresi

e  wyłącznie  w  modelu  scale  -  out.  Co  warte  podkreślenia,  Odwołujący 

najprawdopodobniej kierując się wyłącznie względami ekonomicznymi (vide różnica w cenie 

oferty Odwołującego oraz pozostałych wykonawców i względem szacunków Zamawiającego 

która  skutkowała  wezwaniem  do  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  oferty)  zaoferował                              

w  postępowaniu  macierze niższego cenowo typoszeregu producenta IBM.  Analiza portfolio 

firmy  IBM  wskazuje  na  możliwość  oferowania  także  konfiguracji  będącej  wielokrotnością              

2  kontrolerów,  co  było  rozwiązaniem  dopuszczalnym  ale  jednocześnie  powodowało 

zwiększenie gabarytów  i  zapotrzebowania na  pobór  mocy,  oraz  co bardzo prawdopodobne 

kosztów nabycia takiego rozwiązania, a takich konsekwencji Odwołujący chciał uniknąć. 

Odwołujący  mógł  także  dobrać  rozwiązanie  innego  producenta,  Zamawiający 

przeprowadził  bardzo  wnikliwe  badanie  rynku  czego  dowodem  są  ceny  szacunkowe                         

i  proponowane  różne  modele  kilku  producentów  macierzy  dyskowych  przez  potencjalnych 

wykonawców. Macierze typu all-flash NVMe są produktami bardzo dynamicznie rozwijanymi 

a zatem istnieje duża konkurencja dla takich rozwiązań. Przykłady macierzy konkurencyjnych 

które  spełniają  wymagania  Zamawiającego  to  przykładowo:  NetApp  A300,  NetApp  8200, 

HPE Primera 630/650, Pure Storage //X70, Hitachi F700.  

/w tym miejscu 

w odpowiedzi stosowny fragment z materiałów producenta/

Treść  wymagań  SIWZ  w  ocenie  Zamawiającego  jest  jednoznaczna  w  zakresie 

wymagań  odnośnie  dopuszczonego  sposobu  rozbudowy  oferowanych  macierzy:  Macierz 

musi posiadać (bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów) możliwość 

skalowalności do minimum 20 portów Fibrę Channel 16 Gbps lub 16 portów iSCSI 10 Gbps. 

SIWZ wielokrotnie wskazuje, w szczególności fragmenty zawarte w Specyfikacji Technicznej 

oraz  Wzorze  umowy, 

że  przedmiotem  zamówienia  jak  i  rozbudowy  są  oferowane  w  tym 

przetargu  macierze  - 

które  mają  same  w  sobie  możliwość  rozbudowy  i  to  one  mają  być 

rozbudowywane. Tymczasem Odwołujący zapewnia możliwość rozbudowy ale nie w ramach 

dostarczonych  macierzy  ale  po

przez  zakup  przez  Zamawiającego  odrębnych/nowych 

macierzy nie będących przedmiotem tej oferty. Rozbudowa o kolejną macierz w trakcie życia 

produktu jest rozwiązaniem o wiele mniej konkurencyjnym ekonomicznie przez dobrze znane 

zjawisko „vendor lock in", czyli braku możliwości doboru rozwiązania konkurencyjnego. 


Zamawiający  w  postępowaniu  nie  dopuszczał  możliwości  składania  ofert 

wariantowych.  Zgodnie  z  SIWZ  (str.1): 

6.  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert 

wariantowych. 

Akceptacja sposobu wykonania zamówienia w zakresie rozbudowy w sposób 

zaoferowany przez Odwołującego, w istocie stanowiłaby dopuszczenie niedozwolonej oferty 

wariantowej,  której  przedmiot  dotyczy  odmiennego  sposobu  wykonania  zamówienia  niż 

zawarty w SIWZ. 

Nie  ulega  wątpliwości,  co  znajduje  potwierdzenie  w  wyjaśnieniach  treści  oferty 

Odwołującego  z  13.12.2019r.  a  także  w  treści  odwołania,  że  oferowana  przez Wykonawcę 

rozbudowa do 20 portów FC  16Gbps możliwa jest poprzez dołożenie dodatkowej pary kart 

FC oraz instalację dodatkowej obudowy kontrolnej wyposażonej w 16 portów FC, co w sumie 

pozwoli  na  uzyskanie  32  portów  FC  w  każdej  macierzy  (analogicznie  w  odniesieniu  do 

rozbudowa  do  16  portów  iSCSI).  SIWZ  nie  przewidywała  skalowalności  macierzy  do 

wymaganej  minimalnej  ilości  portów  w  sposób  jaki  zaoferował  Odwołujący.  Odwołujący 

podkreśla kilkukrotnie, że Zamawiający wyłącznie określał w SIWZ niedopuszczone sposoby 

rozbudowy  oferowanej  macierzy,  wymieniając  wśród  nich  dodatkowe  przełączniki  lub 

koncentratory. Tymczasem Odwołujący pomija, że rozbudowa, zgodnie z pkt 19 SIWZ winna 

zostać  dokonana  w  obrębie  zaoferowanej  macierzy  podczas  gdy  rozbudowa  poprzez 

instalację  kolejnej  -  analogicznej  do  zaoferowanej  obudowy  to  de  facto  dostawa  kolejnej 

nowej macierzy a nie rozbudowa istniejącej macierzy. 

O

dpowiadając na zarzut Odwołującego można wskazać wprost jakie rozwiązanie było 

dopuszczone  w  celu  rozbudowy  dostarczonej  macierzy  - 

rozwiązanie  polegające  na 

rozbudowie  za  pomocą  wewnętrznych  kart  rozszerzeń  a  niedozwolone  za  pomocą 

dodatkowych przełączników lub koncentratorów, które są urządzeniami zewnętrznymi i jako 

takie  nie  zwiększają  przepustowości  do  danych  na  oferowanej  macierzy  a  jedynie 

pośredniczą w transmisji tych danych i rozdzielają sygnały  do urządzeń takich jak serwery. 

SIWZ nie przewidywała  w ogóle rozbudowy macierzy przez  zakup kolejnej analogicznej do 

zaoferowanej  obudowy.  Stąd  oczywistym  jest,  że  ograniczenia  zawarte  w  specyfikacji 

odnosiły  się  wyłącznie  do  zakazu  używania  w  celu  rozbudowy  dodatkowych  przełączników 

lub  koncentratorów  poza  obrębem  zaoferowanej  obudowy,  a  zezwalały  na  rozbudowę                      

w ramach oferowanej macierzy. W ocenie Zamawiającego powyższe ustalenie jest kluczowe 

dla rozstrzygnięcia odwołania. 

Odwołujący  prezentuje  stanowisko  że  skoro  w  SIWZ  nie  określono  jakie  ma  być 

przeznaczenie  portów  w  oferowanym  rozwiązaniu  a  w  pozycji  nr  19  „Skalowanie 


rozwiązania"  mowa  jest  jedynie  o  minimalnej  liczbie  portów  jaka  ma  być  zapewniona  po 

skalowaniu  rozwiązania,  ma  to  oznaczać,  że  celem  użycia  tych  portów  może  być  właśnie 

połączenie z kolejną obudową.  Powyższe stanowi kolejny dobitny argument potwierdzający 

stanowisko  Zamawiającego,  że  SIWZ  nie  dopuszczała  rozbudowy  przez  dodanie  kolejnej 

obudowy  bo  w  takim  przypadku  znacząca  ilość  połączeń  zamiast  zwiększyć  możliwości 

rozwojowe  urządzenia  miałaby  być  „utracona",  z  punktu  widzenia  użytkowego,  na  samo 

łączenie z kolejną obudową przez bliżej nie określoną liczbę portów. 

W  przypadku  interpretacji  SIWZ  prezentowanej  przez  Zamawiającego  ta  sytuacja                 

w ogóle nie występuje ponieważ nie przewidywał i nie dopuszczał skalowania przez dodanie 

kolejnej  obudowy  a  zatem  nie  może  być  mowy  o  takim  „wykorzystaniu"  portów.  Użycie 

portów zostało również jasno określone w poz. nr 13 „Fiber Channel" z przeznaczeniem do 

podłączenia  do  sieci  SAN  czyli  do  urządzeń  nabywanych  w  drugiej  pozycji  tej  części 

zamówienia  tzn.  przełączników  FC  oraz  na  potrzeby  zestawienia  klastra  geograficznego 

określonego  w  poz.  14  „Wysoka  dostępność".  Identyfikacja  elementów  składowych 

proponowanego  rozw

iązania  w  złożonej  ofercie  nie  wskazuje  na  oferowanie  interfejsów 

niezbędnych do zestawienia klastra. Informacja o interfejsach do zestawienia klastra pojawia 

się  dopiero  w  wyjaśnieniach.  Odwołujący  nie  może  zmieniać  przeznaczenia  dostępnych 

portów  wg  własnego  uznania,  co  w  konsekwencji  prowadzi  do  zmiany  i  pogorszenia 

ofe

rowanych  początkowo  parametrów.  Odwołujący  podnosi  dodatkowo,  że  Zamawiający                      

w  Specyfikacji  technicznej  przewidział  i  dopuścił  rozbudowę  rozwiązania  poprzez  dodanie 

od

rębnego dodatkowego urządzenia. Wynikać to ma z treści poz. 12 Specyfikacji technicznej 

„Rozbudowa  przestrzeni  dyskowej"  oraz  poz.  19  Specyfikacji  technicznej  -  „Skalowanie 

rozwiązania". 

Jak  wynika  z  brzmienia  powołanych  punktów  -  Zamawiający  dopuszczał  dołożenie 

dodatkowych  kontrolerów  lub  półek  z  dyskami  ale  jedynie  w  przypadku  konieczności 

rozbudowy  przestrzeni  (powierzchni)  dyskowej  oraz  możliwości  przejścia  do  wyższego 

modelu  macierzy.  Przypadek  skalowalności,  którego  powodem  jest  rozbudowa  o  kolejne 

porty  nie  jest  żadnym  z  tych  przypadków  a  powołane  przez  Odwołującego  postanowienia 

SIWZ nie mają tu zastosowania. Zamawiający wymagał, by macierz skalowała się bez użycia 

dodatkowych  przełączników  lub  koncentratorów,  zaoferowane  rozwiązanie  z  rozbudową 

p

oprzez  dodatkową obudowę kontrolną  pełni  taką  funkcję i  było niedozwolone.  Stanowisko 

Zamawiającego  przedstawione  powyżej  znajdzie  uzasadnienie  także  w  odniesieniu  do 

stanowiących  kryteria  oceny  ofert  parametrów  dotyczących  gabarytów  urządzenia  oraz 


zużycia  energii.  Oba  te  parametry  uwzględniały,  że  nie  dochodzi  do  rozbudowy  macierzy 

przez  dołożenie  nowej  obudowy  do  aktualnie  dostarczonej  ale  dzieje  się  to  w  ramach  tej 

samej  obudowy  i  stąd  kryteria  oceny  ofert  odnoszące  się  do  wymiarów  i  zużycia  energii 

dos

tarczanego aktualnie urządzenia. 

Zarzut niespełniania parametru 6 Specyfikacji technicznej - „Standard RACK"

Zamawiający  wskazuje,  że powyższe tj.  kwestia  sposobu rozbudowy  dostarczonych 

macierzy, ma bezpośredni związek z kwestią sposobu rozbudowy macierzy. Skoro bowiem 

SIWZ  nie  przewidywała  rozbudowy  poprzez  zakup  odrębnej  obudowy  i  dołożenie  jej  do 

aktualnej  - 

to  w  konsekwencji,  wymiary  urządzenia  zaoferowanego  w  aktualnym  przetargu 

nie  ulegną  zmianie  w  wyniku  rozbudowy.  Zarówno  dostarczone  w  wyniku  obecnego 

przetargu urządzenie jak i rozbudowane będą charakteryzowały te same wymiary wysokości 

RU. 

Rozbudowa macierzy przez dodatkowe karty nie zmienia bowiem gabarytów urządzenia 

i  nie  powoduje  zwiększenia/zmiany  zapotrzebowania  na  dodatkową  przestrzeń  w  szafach 

rackowych.  Odw

ołujący  tymczasem  wskazuje,  że:  „(...)  zarówno  parametr  dodatkowy 

dotyczący  preferowanego  kompaktowego  rozmiaru  rozwiązania  określony  w  pozycji  nr  6 

Specyfikacji  technicznej  - 

„Standard  RACK",  jak  również  kryterium  oceny  ofert  „Dodatkowa 

funkcjonalność  /  właściwości",  podkryterium  „Ilość  zajmowanego  miejsca  w  szafie 

senrwerowej  rack,  czyli  wysokość  RU  (Rack  Unit)  oferowanej  pojedynczej  macierzy 

dyskowej"  - 

dotyczyły  rozmiarów  rozwiązania  podstawowego,  a  nie  rozmiarów  rozwiązania 

po rozbud

owie. Brak jest w treści SIWZ jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że ww. parametr 

dodatkowy oraz podkryterium - 

odniosły się do rozmiarów rozwiązania już po rozbudowie.”

Po raz kolejny stanowisko Zamawiającego o wynikającej z SIWZ niedopuszczalności 

rozbu

dowy  poprzez  dostawę  kolejnej  nowej  obudowy  potwierdza  się.  W  przypadku 

pozostałych wykonawców zaoferowane rozwiązanie będzie rozbudowywane zgodnie z SIWZ 

tj.  bez  zwiększania  gabarytów  dostarczonego  urządzenia.  W  tej  sytuacji  ma  także  pełne 

uzasadnienie wi

elkość urządzenia w kontekście kryterium oceny ofert. Jest to wartość, która 

odnosi  się  nie  tylko  do  urządzenia  w  konfiguracji  aktualnie  dostarczanej  ale  także 

rozbudowanej, skoro wysokość RU nie ulega zmianie wskutek rozbudowy i jest parametrem 

stałym.  Przyjmując  logikę  Odwołującego,  Wykonawca  uzyskuje  aktualnie  dodatkową 

punktację  z  tytułu  kompaktowych  gabarytów  urządzenia  pomimo,  że  w  wyniku  rozbudowy 

wymiary  te  będą  dwukrotnie  wyższe.  Takie  kryterium  oceny  ofert  byłoby  oczywiście 

nieracjonalne. Podsumow

ując, logika interpretacji SIWZ w zakresie dopuszczonego sposobu 


rozbudowy  macierzy  prezentowana  przez  Zamawiającego  znajduje  potwierdzenie  także                   

w zakresie kryterium oceny ofert w postępowaniu. 

Zarzut  niespełnienia  parametru  nr  6  specyfikacji  technicznej  -„Standard  RACK" 

parametru  niskiego  poboru  energii

Analogicznie  do  parametrów  dotyczących  gabarytów 

urządzenia,  Odwołujący  wskazuje,  że  parametry  zapotrzebowania  na  energię  dotyczyły                   

w  SIWZ  zapotrzebowania  rozwiązania  podstawowego,  a  nie  zapotrzebowania  na  energię 

rozwiązania po rozbudowie. Zamawiający w tym miejscu podkreśla, zbieżnie z argumentacją 

dotyczącą  gabarytów,  skoro  SIWZ  nie  przewidywała  możliwości  rozbudowy  macierzy 

poprzez dodanie odrębnej obudowy, to także parametry zużycia energii w przypadku oferty 

zgodnej  z  SIWZ  są  stabilne.  Zgodnie  z  brzmieniem  SIWZ  Zamawiający  wymagał  aby 

oferowane urządzenie było urządzeniem: „(…) charakteryzujące się niskim poborem energii 

wynoszącym  nie  więcej  niż  maksymalnie  3,5  kW  dla  całego  pojedynczo  oferowanego 

urządzenia.”.  Odwołujący  stwierdza,  że  co  do  kwestii  zapotrzebowania  na  energię 

oferowanego  rozwiązania  Zamawiający  posłużył  się  zwrotem  „preferowane  jest",  a  nie 

„wymagane jest".  Należy  wskazać,  że  dookreślenie „preferowane"  odnosi  się do  wymiarów 

kompaktowych  urządzenia  zaś  w  zakresie  zużycia  energii  SIWZ  wskazuje  wprost,  że 

oferowane  urządzenie  ma  charakteryzować  się  nie  większym  zużyciem  niż  3,5  kW. 

Powyższy  sposób  rozumienia  parametru  granicznego  potwierdza  dodatkowo  i  jest 

skorelowany  z kryterium oceny ofert w ramach którego Zamawiający dodatkowo punktował 

obniżenie zużycia energii przez urządzenie w stosunku do wartości granicznej wg schematu: 

(poniżej  1,5  kWh  -  5  pkt,  poniżej  2,5  kWh  -  2  pkt,  poniżej  3  kWh  -  0  pkt).  To  wyłącznie                         

w przypadku rozwiązania Odwołującego parametr zużycia energii zaoferowany w aktualnym 

przetargu  w  przypadku  rozbudowy  zostanie  istotnie  zwiększony,  nie  spełniając  parametru 

punktowanego.  Dodanie  kolejnej  obudowy  spowoduje  istotny  wzrost  zapotrzebowania  na 

energię.  Parametr  ten  ma  poza  względami  ekologicznymi,  ma  także  wymierny  charakter 

ekonomiczny w przewidywanym cyklu życia urządzeń. W przedstawionej w odwołaniu tabeli 

Odwołujący  wytłuścił  wartości  dla  innej  obudowy  kontrolnej,  co  może  wprowadzać  w  błąd. 

Prawidłowa wartość dla zaoferowanej obudowy jeśli chodzi o pobór mocy odczytana z tabeli 

to  1254W.  Przy  założeniu  skalowalności  poprzez  dołożenie  kolejnej  identycznej  obudowy 

pobór mocy zwiększa się dwukrotnie i wynosi 2508 W. Wartość ta jest powyżej 1,5 kWh, jaką 

zadeklarował Oferujący chcąc uzyskać dodatkową punktację w ramach kryterium. 

Zarzut  dotyczący  nieporównywalności  ofert.  Analogicznie  jak  w  przypadku  zarzutu 

dotyczącego  wymiarów  urządzenia  jak  i  zużycia  energii,  tak  w  przypadku  zarzutu 


nieporównywalności  ofert,  wynika  on  bezpośrednio  z  faktu  zaoferowania  rozbudowy                       

w  sposób  niezgodny  z  SIWZ.  Zamawiający  podtrzymuje  w  tym  zakresie  uzasadnienie 

zawarte  w  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego.  Zaoferowane  niedozwolone 

rozwiązanie  wariantowe  w  zakresie  sposobu  rozbudowy  spowodowało  tak  istotną  różnicę                     

w  cenach  ofert   

i  w  relacji  do  szacunków  Zamawiającego.  Powyższe  stało  się  przyczyną 

bezpośrednią wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny Odwołującego. 

/W  tym  miejscu  odpowiedzi  na  odwołanie  znajduje  się  tabela  ilustrująca  dane  z  otwarcia 

ofert/ 

Gdyby  Odwołujący  zaoferował  w  postępowaniu  rozwiązanie  zgodne  z  SIWZ                            

w  zakresie  sposobu  jego  rozbudowy, 

cena  oferty  tego  wykonawcy  uległaby  istotnemu 

zwiększeniu.  A  konsekwentnie,  gdyby  faktycznie  sposób  rozbudowy  zaoferowany  przez 

Odwołującego  był  dopuszczalny,  także  pozostali  wykonawcy  mogliby  w  postępowaniu 

zaoferować  zupełnie  inne  (tańsze)  rozwiązania,  co  miało  bezpośredni  wpływ  na  wynik 

przetargu. Analogicznie w zakresie punktacji w kryteriach oceny ofert. 

Zamawiający w trakcie 

oceny  ofert  zweryfikował  pozostałe  oferty  w  zakresie  sposobu  rozbudowy  zaoferowanych 

macierzy. 

Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  wszyscy  pozostali  wykonawcy,  którzy  złożyli 

oferty  w  niniejszym  postępowaniu  (ASCOMP  S.A.  oraz  indata.systems  Sp.  z  o.o.)  - 

faktycznie  zaoferowali  rozwiązania,  w  których  rozbudowa  jest  możliwa  w  ramach  tej  samej 

obudowy. 

Pozostałe  oferty  Zamawiający  rozpatrywał  w  tych  samych  kategoriach  i  na  tych 

samych  warunkach,  aby  rozbudowa  o  dodatkowe  porty  będzie  dokonywana  w  ramach 

oferowanej obudowy kontrolnej. W przypadku rozwiązania Pure Storage wystarczająca jest 

dla  rozbudowy  wymiana  karty  z  dwuportowej  na  cztero

portową,  lub  wymiana  na  inny  typ 

karty, co dzieje się w obrębie jednej dostarczonej obudowy. 

Zarzut dotyczący kosztów rozbudowy instalacji zewnętrznej obudowy z dodatkowymi 

kartami

Zamawiający  podtrzymuje  stanowisko,  że  koszt  instalacji  kart  wewnętrznych  jest 

niewspółmiernie  niższy  niż  instalacja  zewnętrznej  obudowy  z  dodatkowymi  kartami. 

Zamawiający  podkreśla,  że  powyższa  okoliczność  ponownie  jest  konsekwencją  przyjęcia                

i  zaoferowania  przez  Odwołującego  rozwiązania  niezgodnego  z  SIWZ,  które  powoduje 

nieporównywalność,  także  kosztową,  oferowanych  rozwiązań.  Zestawienie  kosztów 

rozbudowy  pomiędzy  rozwiązaniem  zgodnym  z  SIWZ,  polegającym  na  zakupie  wyłącznie 

nowych kart a koniecznością zakupu nowej obudowy i zakupu kart do niej, dowodzi wprost 

że rozwiązania te są nieadekwatne kosztowo. 


Zarzut  dotyczący  poz.  12  -  „Rozbudowa  przestrzeni  dyskowej".  Zamawiający 

podtrzymuje  stanowisko  zawarte  z  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  Odwołującego  - 

Zamawiający  w  poz.  12  Specyfikacji  Technicznej  -  „Rozbudowa  przestrzeni  dyskowej" 

dopuszczał  rozbudowę  pojemności  poprzez  dokładanie  do  systemu  dodatkowych 

kontrolerów  macierzowych  z  dyskami/modułami  flash  łączonych  po  protokole  NVMe 

tworzących jedną macierz zarządzaną z jednego interfejsu. Oferta Odwołującego nie dotyczy 

rozbudowy  pojemności  systemu  w  zakresie  dysków/modułów  flash,  ale  dodatkowych 

interfejsów,  które  były  wymagane  bez  instalacji  dodatkowych  przełączników  lub 

koncentratorów, tzn. urządzeń zewnętrznych. 

Odwołujący  potwierdza  dodatkowo,  że:  „(…)  w  przypadku  rozwiązania  oferowanego 

przez  Odwołującego,  dodatkowy  kontroler  nie  pełni  wyłącznie  funkcji  przełącznika  lub 

koncentratora”.  Z  powyższego  oświadczenia  wynika  jednocześnie,  że  taki  dodatkowy 

kontroler  pełni  jednak  funkcje  przełącznika  lub  koncentratora  podczas  gdy  SIWZ  nie 

zezwalała na skalowanie w ten właśnie sposób. 

Odwołujący  prezentuje  dodatkowo  sprzeczne  wewnętrznie  stanowisko  w  zakresie 

tego czym jest w istocie dodatkowy kontroler: 

„(…) dodatkowy kontroler nie jest urządzeniem 

zewnętrznym  w  stosunku  do  rozwiązania  podstawowego  zaoferowanego  przez 

Odwołującego  (tak  jak  by  to  było  w  przypadku  zaoferowania  rozwiązania  opartego  na 

koncentratorze lub przełączniku). Dodatkowy kontroler jest elementem spójnego systemu, do 

tego jest to urządzenie, które może działać wyłącznie z rozwiązaniem zaoferowanym przez 

Odwołującego  (w  odróżnieniu  od  koncentratora  lub  przełącznika  -  które  mogą  działać                     

z dowolnym innym urządzeniem [rozwiązaniem]).”. Zamawiający podkreśla, że w sytuacji gdy 

Wykonaw

ca miał  jakiekolwiek  wątpliwości  odnośnie sposobu interpretacji  wymagań  SIWZ  - 

tu  jako  dowód  posiłkowanie  się  w  odwołaniu  definicjami  słownikowymi  takich  pojęć  jak 

„skalowalność",  winien  był  na  etapie  przed  składaniem  ofert  zagadnienie  wyjaśnić,  czego 

jedn

ak nie uczynił. Aktualnie, w ocenie Zamawiającego, Odwołujący usiłuje wykorzystać fakt 

rzekomych  niejasności  wymagań  i  własnych  zaniechań  na  potrzeby  doraźnego  wykazania 

zgodności oferty z SIWZ. Identyfikacja zaoferowanego produktu poprzez analizę wszystkich 

elementów  składowych  macierzy  tzn.  numerów  katalogowych  z  ogólnie  dostępną 

dokumentacją producenta jednoznacznie wskazują na brak możliwości spełnienia wymagań 

dotyczących rozbudowy w obrębie pojedynczej macierzy. 

Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej  po  zapoznaniu  się  z  przedstawionymi 

poniżej  dowodami,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  i  stanowisk  stron  oraz 


Przystępujących  złożonych  ustnie  do  protokołu  w  toku rozprawy,  ustalił  i  zważył,  co 

następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących  odrzuceniem  odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2  Pzp,  a  Wykonawca 

wnoszący odwołanie posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uprawniający do jego 

złożenia.  Odwołujący,  którego  oferta  została  odrzucona,  w  wypadku  potwierdzenia  się 

zarzutów i uwzględnienia odwołania, miałby szansę na uzyskanie zamówienia.  

Skład  orzekający  Izby  dopuścił  w  niniejszej  sprawie  dowody  z:  dokumentacji 

postępowania o zamówienie publiczne nadesłanej przez Zamawiającego na płytce CD.  

Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  również  złożone  przed  otwarciem 

posiedzenia przez Odwo

łującego jako dowód (w ramach pisma z 04.02.2020 r.): 

1.  zdjęcie nr 1 - jak wygląda rozwiązanie wymagane przez Zamawiającego w SIWZ oraz jak 

wygląda rozwiązanie podstawowe zaoferowane przez Odwołującego; 

zdjęcie nr 2 - jak wygląda zaoferowane przez Odwołującego rozwiązanie po rozbudowie  

3.  zdjęcie  nr  3  i  4  -  jak  wygląda  rozwiązanie  po  rozbudowie  niedozwolonej  w  świetle 

postanowień SIWZ, tj. przy użyciu przełącznika oraz jak wygląda przełącznik; 

4.  zdjęcie  nr  5,  jak  wygląda  karta  FC,  tj.  urządzenie,  które  według  Odwołującego  dopiero 

wedle treści  uzasadnienia do  odrzucenia oferty  (lecz  nie  według  treści  SIWZ) mogło  - jako 

jedyne - 

posłużyć do rozbudowy rozwiązania podstawowego.  

Ponadto,  w  poczet  materiału  procesowego  zaliczono  złożone  na  rozprawie  przez 

Odwołującego  -  oświadczenia  IBM  Polska  Sp.  z  o.o.,  przedstawiciela  producenta  macierzy 

IBM FlashSystem 9150 SFF NVMe, z dnia 3.02.2020 r. wraz z wnioskiem dowodowym nr IV. 

Dalej Izba wskazuje 

Odwołujący wniósł o przeprowadzenie dowodu z treści SIWZ, tj. 

Specyfikacji technicznej 

oraz wyjaśnień treści SIWZ z dnia 14.10.2019 r. na okoliczność, że: 

1. Zamawiający nie wymagał zapewnienia skalowalności rozwiązania poprzez zastosowanie 

kart FC w ramach jednej obudowy (brak jest takiego wymogu w SIWZ, w szczególności nie 

wynika on z pkt 19 Specyfikacji technicznej - 

„Skalowanie rozwiązania"); 

2. Zamawiający nie wymagał, aby po rozbudowie rozwiązania o dodatkowe porty, zapewniały 

one identyczną przepustowość i dostępność do danych co porty już zainstalowane (brak jest 

takiego wymogu w SIWZ, w szczególności nie wynika ono z pkt 19 Specyfikacji technicznej - 

„Skalowanie rozwiązania"); 


3.  Zamawiający  nie  wymagał,  aby  rozwiązanie  po  rozbudowie  musiało  pracować  w  trybie 

high - 

performance (brak jest takiego wymogu w SIWZ, w szczególności nie wynika ono z pkt 

12  Specyfikacji  technicznej  - 

„Rozbudowa  przestrzeni  dyskowej"  ani  pkt  19  Specyfikacji 

technicznej - 

„Skalowanie rozwiązania"); 

4.  Zamawiający  dopuścił  możliwość  posłużenia  się  oświadczeniem  producenta  zamiast 

dokumentacji  tec

hnicznej  w  wyjaśnieniach  z  14.10.2019  r.  (str.  2  wyjaśnień,  zwrot 

„Zamawiający  dopuszcza  oświadczenie  producenta  oferowanego  urządzenia  pod 

w

arunkiem, że będzie zawierało dane techniczne”

5.  Zamawiający  w  treści  Specyfikacji  technicznej  określił,  że  wszystkie  wymogi  minimalne 

określone w Specyfikacji technicznej dotyczą pojedynczej macierzy dyskowej a nie systemu 

po  rozbudowie  (str.  1,  zwrot: 

„Zamawiający  oczekuje  dostawy  rozwiązania  klastra 

geograficznego  składającego  się  z  dwóch  sztuk  macierzy  o  parametrach  opisanych                           

w  niniejszym  dokumencie.  Wszystkie  wymagania  muszą  być  spełnione  łącznie  tj.  każda 

macierz  musi  reali

zować  w  tym  samym  momencie  wszystkie  wymienione  funkcjonalności"

str.  1-2,  pkt  3  - 

„Wymagania  ogólne  dla  macierzy  typu  >>AII-Flash  Array  -  IMon-Volatile 

Memory  Host  Controller  Interface  Specification<<  (NVMHCIS)",  zwrot: 

„System  Pamięci 

Masowej  musi  być  zbudowany  z  min.  2  sztuk  niezależnych  macierzy  dyskowych  typu  all-

flash tworzących klaster geograficzny. Poniższe wymagania techniczne dotyczą pojedynczej 

macierzy dyskowej składającej się na klaster geograficzny”

6. Zamawiający w treści SIWZ określił, że podkryteria „Ilość zajmowanego miejsca w szafie 

serwerowej rack, czyli wysokość RU (Rack Unit) oferowanej pojedynczej macierzy dyskowej" 

oraz 

„Maksymalne  zapotrzebowanie  na  moc  oferowanej  pojedynczej  macierzy  dyskowej" 

dotyczą  pojedynczej  macierzy  dyskowej  a  nie  systemu  po  rozbudowie  (co  wynika  z  samej 

nazwy  podkryteriów,  gdzie  posłużono  się  zwrotem  „oferowanej  pojedynczej  macierzy 

dyskowej"

W  tym  zakresie,  Izba  podkreśla,  że  każdorazowo  zawsze  konieczna  jest  analiza,                 

a  nie  rzadko  wykładnia  postanowień  SIWZ.  Taki  stan  rzeczy  ma  miejsce  także                               

w  przedmiotowej  sprawie

.  Izba  dokonała  analizy  postanowień  SIWZ  w  toku  rozpatrywania 

poszczególnych zarzutów w dalszej części uzasadnienia. Przy czym wymaga podkreśla, że 

t

aka  analiza  i  wykładnia  w  przedmiotowej  sprawie  ma  charakter  kompleksowy,  a  nie 

wybiórczy. Podobnie Izba wskazała w wyroku KIO z 11.12.2019 r., sygn. akt: KIO 2334/19: 

„Nadto,  Izba  zmuszona  jest  dokonywać  wykładni  SIWZ  w  kontekście  całości  postanowień 

SIWZ   i odpowiedzi na pytanie 27, 

nie tylko i wyłącznie co do samego użycia sformułowania 


Fibre  Channel,  istotny  jest  wiec  kontekst  całego  sformułowania,  nie  tylko  znaczenie  Fibre 

Channel „same w sobie”.”

Odnośnie wniosku Odwołującego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii 

biegłego  z  zakresu  informatyki  na  okoliczność,  że:  1)  kontroler  nie  jest  przełącznikiem  / 

koncentratorem; 2) 

rozbudowa macierzy IBM FlashSystem 9150 SFF NVMe przez dołożenie 

dodatkowych  kontrolerów,  w  celu  spełnienia  wymogów  określonych  w  pkt  19  Specyfikacji 

technicznej  - 

„Skalowanie  rozwiązania",  nie  oznacza  rozbudowy  przez  dołożenie 

przełącznika/koncentratora;  3)  rozbudowa  macierzy  IBM  FlashSystem  9150  SFF  NVMe 

przez  dołożenie dodatkowych kontrolerów  nie  wyklucza rozbudowy  przestrzeni  dyskowej  w 

sposób  określony  w  pozycji  nr  12  Specyfikacji  technicznej  „Rozbudowa  przestrzeni 

dyskowej"

,  ze  spełnieniem  wszystkich  określonych  tam  wymogów.  (wniosek  Odwołującego  

w  piśmie  z  04.02.2020  r.),  Izba  wobec  przedstawionych  stanowisk,  biorąc  pod  uwagę 

przedstawioną argumentacje na rozprawie, postanowiła wniosek oddalić. Stosownie bowiem 

do  art.  190  ust.  6  Pzp,  przeprowadzenie  tego  dowodu  prowadziłoby  do  zbędnej  zwłoki               

w  postępowaniu,  a  ponadto  istnieje  obiektywna  możliwość  wydania  rozstrzygnięcia                   

w  przedmiotowej  sprawie  bez  odwoływania  się  do  wiedzy  specjalisty,  w  oparciu  o  inne 

dowody,  w  tym  przede  wszystkim  biorąc  pod  uwagę  dokumentację  z  postępowania                        

o  zamówienie  publiczne.  W  ocenie  Izby,  zgromadzony  materiał  dowodowy  pozwala  na 

wydanie  wyroku. 

Zwraca  także  uwagę,  że  postanowienia SIWZ wymagają  wykładni  prawa, 

czyli ustalenia znaczenia zapisów SIWZ w stosunku do przepisów prawa, w tym ustawy Pzp, 

których  co  do  zasady  nie  dokonuje  biegły,  a  leży  to  w  gestii  Izby.  Istota  sprowadza  się  do 

interpretacji postanowień SIWZ, w konsekwencji biegły dokonywałby oceny prawnej.  

Dodatkowo, Izba wskazuje, że specyfika postępowania odwoławczego każdorazowo 

wymaga  ustalenia,  czy  na  podstawie  innych  dowodów  istnieje  realna  możliwość  wydania 

orzeczenia  co  do  poszczególnych  zarzutów.  Dowód  z  opinii  biegłego  to  w  postępowaniu 

odwoławczym  ma  charakter  ekstraordynaryjny  –  jego  powoływanie  jest  celowe  jeśli  po 

pierwsze 

konieczne  są  wiadomości  specjalne  [możliwość  powołania  tego  środka 

dowodowego występuje wtedy, gdy ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy wymaga 

wiadomości specjalnych (wyrok SO we Wrocławiu z 15.01.2010 r., sygn. akt: X Ga 380/09); 

podobnie  KIO  w  wyroku  z  09.04.  2013  r.,  sygn.  akt:  KIO  556/13: 

„Izba podnosi, że "Celem 

dowodu  z  biegłych,  w  świetle  art.  278  KPC,  nie  jest  ustalenie  faktów  mających  znaczenie               

w  sprawie,  lecz  udzielenie  sądowi  wyjaśnień  w  kwestiach  wymagających  wiadomości 

specjalnych.  Biegły  nie  może  zatem  wyręczać  sądu  w  wyjaśnieniu  rzeczywistej  treści 


stosunków  faktycznych  (...).  Fakty  istotne  dla  rozstrzygnięcia  sprawy  sąd  ustala  w  oparciu                

o  inne  dowody  (z  dokumentów,  z  zeznań  świadków,  przesłuchania  stron)"  (M.  Rybarczyk, 

Biegły  w  postępowaniu  cywilnym,  Opinia,  Odpowiedzialność,  Wynagrodzenie,  Warszawa, 

2001,  s.  28.) 

(...)  do  zadań  biegłego  należy  przedstawienie  sądowi  swych  wiadomości 

specjalnych  (Ibidem,  s.  34)."],  po  drugie  brak 

jest  innych  dowodów  pozwalających  na 

ustalenie  istotnych  faktów  dla  rozstrzygnięcia  sprawy.  Powyższe  nie  zachodzi                           

w okolicznościach przedmiotowej sprawy. Izba wskazuje także na wyrok KIO z 13.09.2011 r., 

sygn.  akt:  KIO  1864/11: 

„Dla  oceny  zgodności  z  SIWZ  oferty  niezbędne  jest  przede 

wszystkim  dokonan

ie  wykładni  spornego  postanowienia  SIWZ,  tj.  ustalenie,  jaki  można 

wywieść  sposób  jego  rozumienia,  z  zastosowaniem  reguł  znaczeniowych  i  składniowych 

języka  polskiego,  jak  również  z  uwzględnieniem  charakteru  zamówienia.  Uznanie,  iż 

brzmienie  SIWZ  było  na  tyle  niejednoznaczne,  że  pozwalało  na  wywiedzenie  wniosku,  iż 

zapalarka wysokoenergetyczna miała być bezwzględnie użyta  w procesie zapalania palnika, 

jednak  nie  było  to  tożsame  z  niedopuszczeniem  innych  środków  współuczestniczących                    

w  pro

cesie  zapalania  palnika  (np.  propanu  w  celu  zwiększenia  stabilności  zapłonu),  tj. 

wyłączeniem  kombinowanych  systemów  zapłonu    i  poprzestaniu  wyłącznie  za  zapłonie 

elektrycznym,  oznacza  iż  niejasne,  niejednoznaczne  czy  pozwalające  na  różną  wykładnię 

postano

wienia SIWZ muszą być interpretowane na korzyść wykonawców. (...) Przy wykładni 

znaczenia  postanowień  SIWZ  należy  kierować  się  zwykłym  znaczeniem  słów,  wyrażeń                 

i  zwrotów,  ustalonym  z  uwzględnieniem  reguł  znaczeniowych  i  składniowych  języka 

polskiego.  Tym  samym, 

kluczowa  dla  oceny,  czy  oferta  Konsorcjum  może  być  uznana  za 

sprzeczną  z  treścią  SIWZ  i  podlegać  odrzuceniu,  jest  wykładnia  spornego  postanowienia 

SIWZ,  co  wymaga  przede  wszystkim  analizy  językowej,  do  czego  nie  są  niezbędne 

wiadomości specjalne uzasadniające konieczność posłużenia się dowodem z opinii biegłego 

z zakresu instalacji palnikowych.”

Izba  zaliczyła  także  do  materiału  dowodnego  złożone  na  rozprawie  przez 

Przystępującego  ASCOMP  S.A.  -  dwie  wyceny,  jedna  dla  konfiguracji  zaoferowanej  przez 

Odwołującego  /wycena  macierzy  wg.  konfiguracji  zaoferowanej  przez  Odwołującego, 

wykonana  w  systemie  IBM,  ceny  katalogowe  IBM/,  druga  dla  dodatkowej  obudowy  z  firmy 

IBM /wycena dodatkowej obudowy, wykonana w systemie IBM, ceny katalogowe IBM/. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

także  złożone  pisma  procesowe  w  sprawie,  stanowiska  i  oświadczenia  złożone  ustnie  do 

protokołu.  


Odnosząc  się  do  podniesionych  w  treści  odwołania  zarzutów  stwierdzić  należy,  że 

odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.  

Odwołujący sformułował w odwołaniu następujące zarzuty:  

I. 

art.  92  ust.  1  pkt  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  - 

przez  sformułowanie  uzasadnienia  do 

czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  w  sposób  nieprzejrzysty,  bez  jednoznacznego 

wskazania  wymogów  SIWZ,  z  którymi  oferta Odwołującego  pozostaje  w  sprzeczności  oraz 

powodów tej sprzeczności, co spowodowało po stronie Odwołującego obiektywne trudności                                           

w zidentyfikowaniu podstaw od

rzucenia oferty oraz sporządzeniu odwołania; 

II. 

art. 92 ust. 1 pkt 3 w  zw.  z art. 7 ust. 1 Pzp  - 

poprzez sformułowanie uzasadnienia do 

czynności odrzucenia oferty Odwołującego z uwzględnieniem nierzetelnie przetłumaczonych 

fragmentów  dokumentacji  technicznej  producenta  dotyczącej  rozwiązania  zaoferowanego 

przez  Odwołującego,  co  spowodowało  naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców;   

III. 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  - 

przez  błędne  przyjęcie,  że  oferta  Odwołującego  nie  spełnia 

wymogu  mini

malnego  określonego  w  poz.  19  Specyfikacji  technicznej  -  „Skalowanie 

rozwiązania",  bowiem  zaoferowano  rozwiązanie,  w  którym  skalowanie  rozwiązania 

zapewniane jest w sposób niedopuszczony w treści ww. wymogu minimalnego (przez użycie 

przełącznika  lub  koncentratora),  podczas  gdy  Odwołujący  zaoferował  rozwiązanie,  które 

spełnia ww. wymóg;   

IV. 

art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  Pzp  - 

poprzez  błędne  przyjęcie,  że  oferta 

Odwołującego nie spełnia, określonego w poz. 6 Specyfikacji technicznej - „Standard RACK", 

parametru dodatkowego dotyczącego preferowanego kompaktowego rozmiaru oferowanego 

rozwiązania  oraz  przez  błędne  uznanie,  że  oferta  Odwołującego  nie  może  uzyskać 

maksymalnej  liczby  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Dodatkowa  funkcjonalność  / 

właściwości",  podkryterium  „Ilość  zajmowanego  miejsca  w  szafie  serwerowej  rack,  czyli 

wysokość  RU  (Rack  Unit)  oferowanej  pojedynczej  macierzy  dyskowej",  podczas  gdy 

Odwołujący  zaoferował  rozwiązanie,  które  spełnia  ww.  parametr  dodatkowy  oraz  powinno 

ot

rzymać maksymalną liczbę punktów ww. kryterium oceny ofert; 

V. 

art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  Pzp  - 

poprzez  błędne  przyjęcie,  że  oferta 

Odwołującego nie spełnia, określonego w poz. 6 Specyfikacji technicznej - „Standard RACK"

parametru  dodatkowe

go  dotyczącego  preferowanego  niskiego  poboru  energii  oferowanego 

rozwiązania  oraz  przez  błędne  uznanie,  że  oferta  Odwołującego  nie  może  uzyskać 

maksymalnej  liczby  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Dodatkowa  funkcjonalność  / 


właściwości",  podkryterium  „Maksymalne  zapotrzebowanie  na  moc  oferowanej  pojedynczej 

macierzy  dyskowej",  podczas  gdy 

Odwołujący  zaoferował  rozwiązanie,  które  spełnia  ww. 

parametr  dodatkowy  oraz  powinno  otrzymać  maksymalną  liczbę  punktów  ww.  kryterium 

oceny ofert; 

VI. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - 

przez błędne przyjęcie, że oferta Odwołującego jest niezgodna 

z  SIWZ,  bowiem  jest  nieporównywalna  i  nieadekwatna  do  pozostałych  ofert,  w  których 

zaoferowano  rozwiązania,  gdzie  rozbudowa  do  wymaganej  liczby  portów  możliwa  jest                    

w  ramach  tej  samej  obudowy,  podczas  gdy 

oferta  Odwołującego  jest  zgodna  z  SIWZ, 

porównywalna i adekwatna do pozostałych ofert;   

VII. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - 

przez błędne przyjęcie, że oferta Odwołującego jest niezgodna  

z  SIWZ,  bowiem  w  przypadku  rozbudowy 

zaoferowanego  rozwiązania  koszt  instalacji  kart 

wewnętrznych  w  ramach  jednej  obudowy  jest  niewspółmiernie  tańszy  niż  instalacja 

zewnętrznej obudowy z dodatkowymi kartami, podczas gdy oferta Odwołującego jest zgodna 

z SIWZ w tym zakresie; 

VIII. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - 

przez błędne przyjęcie, że oferta Odwołującego jest niezgodna  

z SIWZ, bowiem rozwiązanie w zaoferowanej rozbudowie przestaje spełniać zadeklarowane 

przez  Odwołującego  parametry  tzn.  nie  charakteryzuje  się  niskim  poborem  energii 

wynoszącym nie więcej niż 1,5 kW dla całego pojedynczo oferowanego urządzenia, podczas 

gdy 

oferta Odwołującego jest zgodna z SIWZ w tym zakresie; 

IX. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - 

przez błędne przyjęcie, że oferta Odwołującego jest niezgodna 

z SIWZ, 

bowiem Zamawiający w poz. 12 Specyfikacji Technicznej - „Rozbudowa przestrzeni 

dyskowej" 

dopuszczał rozbudowę pojemności poprzez dokładanie do systemu dodatkowych 

kontrolerów  macierzowych  z  dyskami/modułami  flash  łączonych  po  protokole  NVMe 

tworzących  jedną  macierz  zarządzaną  z  jednego  interfejsu,  zaś  oferta  Odwołującego  nie 

dotyczy rozbudowy pojemności systemu w zakresie dysków/modułów flash, ale dodatkowych 

interfejsów,  które  były  wymagane  bez  instalacji  dodatkowych  przełączników  lub 

koncentratorów, tzn. urządzeń zewnętrznych, podczas gdy oferta Odwołującego jest zgodna 

z SIWZ w tym zakresie; 

X. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - 

przez błędne przyjęcie, że oferta Odwołującego jest niezgodna  

z  SIWZ,  bowiem  jest  niezgodna  z  wyjaśnieniami  treści  oferty,  ponieważ  dopiero  przy 

ostatnich 

wyjaśnieniach  została  dodana  informacja  o  kartach  zapasowych  przy  czym                   

w  ofercie  mowa  jest  o  3  parach  kart  portowych  FC  a  wyjaśnieniach  o  2  parach  kart  4 

portowych FC, które nie będą instalowane w proponowanym rozwiązaniu a więc nie są one 

potrzebne  Zamawiającemu  i  nie  umożliwiają  osiągnięcia  zamierzonej  funkcjonalności, 


podczas  gdy 

oferta  Odwołującego  nie  jest  sprzeczna  ze  złożonymi  w  toku  postępowania 

wyjaśnieniami treści oferty oraz jest zgodna z SIWZ w tym zakresie; 

XI. 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  - 

poprzez  bezzasadne  uznanie,  że  oferta  Odwołującego  jest 

niezgodna  z  SIWZ,  bowiem  zaoferowano  większą  liczbę  komponentów  niż  wymagano                     

w SIWZ (tj. 3 pary kart portowych FC, zamiast 2 par kart portowych FC), podczas gdy oferta 

Odw

ołującego jest zgodna SIWZ w tym zakresie;   

XII. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - 

przez błędne przyjęcie, że oferta Odwołującego jest niezgodna 

z  SIWZ,  bowiem  nawet  sugerowana  przez  Odwołującego  rozbudowa  przez  dołożenie 

dodatkowej  obudowy  kontrolnej  wyposażonej  w  16  portów  FC  (2  x  4  porty  oraz  2x4  porty) 

pozwala  na  rozbudowę  macierzy  do  32  portów  FC,  jednakże  połowa  z  nich  musi  zostać 

używana  do  celu  budowy  klastra  w  trybie  high  -  performance  (by  zapewnić  jak  największą 

wydajność  oraz  redundancje  rozwiązania  i  wyeliminowanie  pojedynczego  punktu  awarii,                  

a  wówczas  Zamawiający  otrzymuje  jedynie  16  nieobsadzonych  portów  FC,  podczas  gdy 

oferta Odwołującego jest zgodna z SIWZ w tym zakresie;   

XIII. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - 

przez błędne przyjęcie, że oferta Odwołującego jest niezgodna  

z  SIWZ,  bowiem  aktualna  oraz  ogólnodostępna  dokumentacja  producenta  w  postaci 

instrukcji  użytkownika  lub  dokumentacji  technicznej  nie  potwierdza  wymaganych  w  SIWZ 

funkcjonalności  oferowanego  rozwiązania,  podczas  gdy  oferta  Odwołującego  jest  zgodna                   

z SIWZ w tym zakresie 

XIV. 

art.  24aa  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  92  ust.  1  Pzp  -  poprzez  brak 

jednoczesnej  oceny  wszystkich  ofert  złożonych  w  postępowaniu,  tj.  dokonanie  w  pierwszej 

kolejności  oceny  oferty  Odwołującego,  a  następnie  zwlekanie  z  badaniem  i  oceną  oferty 

wykonawcy  ASCOMP  S.A.  oraz  oferty  wykonawcy  indata.  Systems  Sp.  z  o.o.  -  w  celu 

uniemożliwienia  lub  utrudnienia  Odwołującemu  skorzystania  ze  środków  ochrony  prawnej               

w  zak

resie  czynności  i  zaniechać  Zamawiającego  w  ramach  weryfikacji  ofert  ww. 

wykonawców,  pomimo  że  oferty  te  zawierają  znaczną  liczbę  nieprawidłowości,  w  tym  nie 

odpowiadają wymaganiom SIWZ;   

XV. 

ewentualnie 

innych 

przepisów 

wynikających 

bezpośrednio 

lub 

pośrednio                                        

z uzasadnienia. 

Izba dokonała następujących ustaleń odnośnie do przedmiotowego odwołania: 

W pierwszej kolejności Izba przywołuje stan faktyczny wynikający z treści  informacji     

o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego,  odwołania  oraz  odpowiedzi  na  odwołanie.  Dodatkowo 


przytacza ponownie 

za odwołaniem celem odniesienia się - treść: „Specyfikacja techniczna - 

część 1” (załącznik nr 3 do SIWZ) – w formie tabeli - w zakresie poz. 6, 12 oraz 19, uznając 

je  za  kluczowe  dla  przedmiotu  sporu. 

Przez  ich  pryzmat  podlegają  wykładni  pozostałe 

postanowienia  SIWZ, 

w  tym  przywołane  przez  Odwołującego  w  ramach  jego  pisma                                 

z  04.02.2020  r.,  jak 

i  podstawy  odrzucenia  oferty  Odwołującego  w  ramach  stosownej 

informacji z 10.01.2020 r. 

W  ramach  tabeli    -  Lp. 

–  Parametr  -  Charakterystyka  (wymagania  minimalne)  - 

Potwierdzenie  spełnienia  wymagań  Zamawiającego  poprzez  wypełnienie  tej  kolumny                       

w sposób opisowy  wypełnia Wykonawca - podano: 

poz. 6. Standard RACK:  

Wymagane jest rozwiązanie mieszczące się w standardowej, pojedynczej szafie 19” 

42U. Preferowane jest rozwiązanie kompaktowe tj. o jak najmniejszym rozmiarze fizycznym                        

i charakteryzuj

ące się niskim poborem energii wynoszącym nie więcej niż maksymalnie 3,5 

kW dla całego pojedynczo oferowanego urządzenia. 

poz. 12. Rozbudowa przestrzeni dyskowej:  

Rozbudowa pojemności rozwiązania musi być możliwa o minimum jeden nośnik lub 

moduł  Flash  oraz  o  zestaw  nośników  lub  modułów  Flash  w  liczbie  nieprzekraczającej  14                   

w celu zwiększenia elastyczności rozbudowy. 

Dopuszczalna  jest  rozbudowa  pojemności  poprzez  dokładanie  do  systemu 

dodatkowych  kontrolerów  macierzowych  z  dyskami/modułami  flash  łączonych  po  protokole 

NVMe tworzących jedną macierz zarządzaną z jednego interfejsu. 

Macierz musi umożliwiać podłączenie co najmniej jednej dodatkowej pary kontrolerów 

lub co najmniej zewnętrznej tj. znajdującej się poza obudową z kontrolerami półki dyskowej 

poprzez protokół NVMe-oF.   

  p

oz. 19. Skalowanie rozwiązania: 

Macierzy  musi  umożliwiać  skalowalność  wertykalną  (scal-up)  to  jest  taką  gdzie 

konfiguracja  inicjalna  zaczyna  się  od  niepełnego  obsadzenia  dyskami  i  pozwala  na 

instalowanie  kolejnych  dysków  w  wolnych  slotach  półki  bez  wpływu  na  dostępność  do 

danych. 

Oferowana  macierz  musi  umożliwiać  bezprzerwowe  przejście  do  wyższego  modelu 

macierzy tego samego producenta poprzez np. wymianę kontrolerów lub poprzez dołożenie 

dodatkowych kontrolerów, które będą tworzyły z oferowanymi w postępowaniu kontrolerami 

jeden  spójny  system  macierzowy  zarządzany  z  jednej  konsoli  administracyjnej.  Wymiana 


kontrolerów  lub  ich  dołożenie  nie  może  powodować  przerwy  w  dostępie  do  danych  oraz 

utraty którejkolwiek z wymaganych funkcjonalności. 

Macierz  mu

si  posiadać  (bez  stosowania  dodatkowych  przełączników  lub 

koncentratorów) możliwość skalowalności do minimum 20 portów Fibre Channel 16 Gbps lub 

16 portów iSCSI 10 Gbps. 

Maksymalna  wydajność  rozwiązania  musi  być  osiągalna  z  aktywnymi  i  pracującymi 

wszystki

mi  funkcjami  redukcji  danych,  niezależnie  od  stopnia  zapełnienia  przestrzeni 

fizycznej danymi tj. od zajętości 1% do 100%. 

Rozwiązanie musi wspierać pracę na wszystkich portach  front-end  w  trybie  round-

robin  z  niezmiennymi  czasami  odpowiedzi,  niezależnie  od  aktualnie  wykorzystywanego 

portu, kontrolera i wolumenu. 

Niezależnie  od  rodzaju  zapisanych  danych  i  przy  macierzy  zapełnionej                                

w  przynajmniej  50%  fizycznej  pojemności,  rozwiązanie  w  oferowanej  konfiguracji  musi 

oferować  następującą  wydajność  na  całej  powierzchni  dostępnej  dla  użytkownika,                           

z  aktywnymi  i  pracującymi  wszelkimi  oferowanymi  funkcjami  redukcji  danych  (thin-

provisioning, deduplikacja, kompresja): 

-  co  najmniej  350  000  losowych  operacji  odczytu  wykonywanych  blokiem  8  kB  ze 

średnim czasem odpowiedzi mierzonym po stronie hosta nieprzekraczającym 1 ms, 

-  co  najmniej  150  000  losowych  operacji  zapisu  wykonywanych  blokiem  8  kB  ze 

średnim czasem odpowiedzi mierzonym po stronie hosta nieprzekraczającym 1 ms, - odczyt 

danych na poziomie co najmniej 13 GB/s, 

- zapis danych na poziomie co najmniej 5 GB/s. 

Te same parametry wydajnościowe muszą być spełnione w przypadku, gdy w czasie 

testów trwających minimum 60 minut, na wolumenach poddanych obciążeniu: 

tworzone są kopie migawkowe 

dane są dodawane i usuwane 

z macierzy tymczasowo usunięte zostają minimum dwa nośniki Flash   

Zamawiający  sformułował  również  w  dokumencie  pn.  „Specyfikacja  techniczna  - 

część  1”:  „Zamawiający  wymaga,  aby  każda  funkcjonalność  wyspecyfikowana                                 

w  dokumencie  miała  potwierdzenie  w  aktualnym  oraz  ogólnodostępnym  dokumencie 

producenta  w  postaci  instrukcji  użytkownika  lub  dokumentacji  technicznej.  W  razie 

wątpliwości co do realizacji funkcjonalności, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy  

o udostępnienie wyżej wymienionych dokumentów w celu potwierdzenia jej realizacji"


Nadto,  w  ramach  wyjaśnień  postanowień  SIWZ,  czyli  odpowiedzi  na  pytania  –                     

w  ramach  pisma  z  14.10.2019  r. 

–  dopuścił  możliwość  potwierdzenia  funkcjonalności 

poprzez  oświadczenia  producenta.  Pełna  treść  odpowiedzi  została  przytoczona  przy 

rozpatrywaniu konkretnego zarzutu poniżej.  

Zamawiający  określił  również  w  SIWZ  m.in.  kryterium  oceny  ofert  pn.  „Dodatkowa 

funkcj

onalność / właściwości”. Kryterium to dzieliło się na m.in. następujące w podkryteria: 

„Maksymalne zapotrzebowanie na moc oferowanej pojedynczej macierzy dyskowej”

Lp.     

Opis dodatkowej funkcjonalności: 

Dodatkowa funkcjonalność/ właściwości 

Ilość punktów 

Ilość zajmowanego miejsca w szafle  

serwerowej rack czyli wysokość RU  

(Rack  Unit)  oferowanej  pojedynczej 

macierzy dyskowej 

2 RU 

3-5 RU 

6RU i powyżej 

„Ilość zajmowanego miejsca w szafie serwerowej rack, czyli wysokość RU (Rack Unit) 

of

erowanej pojedynczej macierzy dyskowej”: 

L

Lp.     

Opis dodatkowej funkcjonalności: 

Dodatkowa funkcjonalność/ właściwości 

Ilość punktów 

Maksymalne  zapotrzebowanie  na  moc 

oferowanej 

pojedynczej 

macierzy 

dyskowej 

poniżej 1,5 kWh 

poniżej 1,5 kWh 

poni

żej 2,5 kWh 

poniżej 3 kWh 

Odnosząc się do poszczególnych kwestii w ramach rozpatrywanych zarzutów.  

Biorąc  pod  uwagę  ustalenia  i  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania  (art.  191 

ust.1 Pzp), Izba stwierdziła co następuje.   

Odnośnie zarzutu  I oraz II, Izba uznała że podlegają one oddaleniu. 

W zakresie pierwszego z nich

, Izba uznała że jest on nieuzasadniony. Należy bowiem 

uznać, że uzasadnienie faktyczne i prawne czynności odrzucenia oferty Odwołującego było 

wystarczające. Izba stoi na stanowisku, że rozmiary odwołania (ponad 40 stron) oraz liczba 


sformułowanych  tam  zarzutów  są  efektem  odmiennego  sposobu  rozumienia  postanowień 

SIWZ prezentowanego przez Odwołującego, odmiennego od przedstawionego sposobu ich 

rozumienia  zawartego  w  ramach  uzasadnienia  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  czyli 

czynności  z  10.01.2020  r.  Odwołujący  nie  zgadzał  się  z  przedstawionym  stanowiskiem 

wyrażonym  w  informacji  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego,  czemu  dał  wyraz  w  treści 

złożonego  odwołania.  Izba  stoi  na  stanowisku,  że  Odwołujący  jednoznacznie  zrozumiał 

podstawy  faktyczne  i  prawne  zawarte  w  uzasadnieniu  odrzucenia  jego  oferty,  w  efekcie 

czego w sposób polemiczny wyłożył postanowienia SIWZ w kontekście podstaw faktycznych 

odrzucenia  z  pkt  4 

„Uzasadnienie”.  Uzasadnienie  decyzji  Zamawiającego  zawierało  więc 

wystarczający  zasób  informacji,  aby  w  oparciu  o  przedstawioną  treść  zbudować  zarzuty. 

Uzasadnienie  zawierało  przytoczenie  zapisów  SIWZ,  wskazywało  na  treść  oferty 

Odwołującego  i  w  polemiczny  sposób  odnosiło  się  do  braku  spełnienia  wymagań 

przedmiotowych przez złożoną ofertę. Wskazano również z jakich fragmentów dokumentacji 

przedstawionej przez Odwołującego lub powszechnie dostępnej na stronie producenta swoje 

stanowisko wywodzi Zamaw

iający.  

W  zakresie  drugiego  z  nich,  Izba  uznała,  że  podlega  on  oddaleniu.  Wymaga 

podkreślenia,  że  Izba  podzieliła  w  tym  zakresie  stanowisko  Zamawiającego  wyrażone  na 

rozprawie

, które uznała za własne (za wyrokiem SO w Warszawie z 25.08.2015 r., sygn. akt: 

XXIII  Ga  1072/15: 

„Izba  ma  prawo  podzielić  zarzuty  i  wartościową  argumentację  jednego                 

z  uczestników,  zgodnie  z  zasadą  swobodnej  oceny  dowodów,  co  słusznie  zauważył 

uczestnik w odpowiedzi na skargę.”). Brak jest podstaw do uznania, że mamy do czynienia 

pod  rysunkami,  czy  też  zdjęciami  znajdującymi  się  w  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty 

Odwołującego,  z  tłumaczeniem  oryginalnych  „podpisów”  znajdujących  się  pod  nimi                         

dokumentacji  technicznej  producenta.  Porównanie treści  uzasadnienia  odrzucenia  w  tym 

zakresie,  a  dokumentacji  technicznej  producenta,  cz

y  też  jej  fragmentów  zacytowanych 

obszernie  w  odwołaniu  daję  podstawę  do  uznania,  że  w  rzeczywistości  są  to  komentarze 

Zamawiającego, a nie bezpośrednie ich tłumaczenie. Odmienne tezy Odwołującego są zbyt 

daleko  posunięte  i  stanowią  jego  subiektywne  przekonanie,  które  nie  znajduje 

odzwierciedlenia w treści informacji o odrzuceniu.         

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

Odnośnie zarzutu III, VI, VII, VIII oraz IX, Izba uznała że podlegają one oddaleniu. 


W pierwszej kolejności, Izba podkreśla, że wszystkie wymogi SIWZ należy rozumieć 

przez pryzmat skalowalności wertykalnej (ang. scale – up). Owa skalowalność odnosiła się 

nie  tylko  do 

dysków,  jak  utrzymywał  na  rozprawie  Odwołujący,  ale  również  do  cech  całej 

macierzy

,  czyli  także  portów.  Powyższe  potwierdza  oddzielne  wyodrębnienie  w  ramach 

Specyfikacji  Technicznej  w  poz.  19 

–  „Skalowanie  rozwiązania”,  a  nie  jej  umieszczenie                   

w poz. 12 

– „Rozbudowa przestrzeni dyskowej”. Jeżeli skalowalność zostałaby umieszczona 

w  ramach  poz.  12,  stanowisko  Odwołującego,  że  dotyczy  ona  tylko  dysków  można  byłoby 

uznać  za  uzasadnione,  lecz  z  taką  sytuacją  nie  mamy  do  czynienia  w  rozpoznawanym 

sporze 

Decydujące  jest  więc  dla  wykładni  postanowień  SIWZ,  tj.  Specyfikacji  Technicznej 

jest  umiejscowienie  wymagania 

w  dokumentacji  postępowania,  nadto,  sama  skalowalność 

wprost  w  swej  treści  odnosi  się  do  macierzy:  „Macierzy  musi  umożliwiać  skalowalność 

wertykalną (scale-up) (…)” (akapit pierwszy poz. 19). 

Izba  stoi 

także  na  stanowisku,  że  określenie  technologii  w  taki,  a  nie  inny  sposób 

warunkowało,  że  rozwiązanie  podstawowe  zaoferowane  przez  Odwołującego  nie 

gwarantowało minimalnych parametrów przed rozbudową. W wypadku bowiem rozwiązania 

Odwołującego  należało  spełnić  minimalne  parametry  od  razu,  w  przeciwnym  wypadku  nie 

było  możliwości  spełnienia  oczekiwanych  parametrów,  tylko  wtedy  bowiem  byłaby  to 

rozbudowa pionowa (scal 

– up), czyli „w góre”, a nie tylko pozioma (scal – out), czyli w „bok”. 

Innymi  słowy,  rozwiązanie  Odwołującego  dopiero  po  rozbudowie  spełniało  wymogi  SIWZ, 

podczas gdy oczywistym winno być dla uczestników postępowania, że to wersja podstawowa 

(przed  rozbudową)  winna  spełniać  wszystkie  minimalne  wymogi  określone  w  SIWZ.  Izba                

w konsekwencji nie zgadza się, że stanowiskiem Odwołującego z odwołania oraz rozprawy, 

iż  kwestia  rozbudowy  w  ramach  tej  samej  obudowy  nie  została  określona  w  SIWZ,  a  tylko                  

i  wyłącznie  zakaz  podłączania  przełączników  lub  koncentratorów.  Zamawiający,  odnosząc 

się  do  rozbudowy  w  ramach  tej  samej  obudowy,  w  informacji  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego  w  pkt  4  „Uzasadnienie”  /w  pierwszym  zdaniu/,  miał  oparcie  w  tej  mierze                     

w  poz.  19  Specyfikac

ji  Technicznej,  którą  przywołał  w  ramach  czynności  z  10.01.2020  r.  

Jednocześnie,  należy  uznać,  że  w  efekcie  zaoferowanego  przez  Odwołującego 

rozwiązania,  Zamawiający  otrzymałby  dodatkową  obudowę  z  kartami  FC,  ale  bez  dysków. 

Jest  to  rozwiązanie  odmienne  od  przyjętego  przez  pozostałych  Wykonawców,  którzy 

zaoferowali  rozwiązanie,  gdzie  rozbudowa  będzie  miała  miejsce  w  ramach  tej  samej 

obudowy  poprzez  zastosowanie  k

art  FC.  Powyższe  nie  budzi  wątpliwości,  gdyż  tak 


Odwołujący  przyznał  w  odwołaniu  oraz  na  rozprawie,  jaki  i  obecnie  Przystępujący  na 

rozprawie 

(okoliczność  przyznana  - art.190 ust. 5 zd.  2  Pzp.).  Jednocześnie,  jeśli  nawet 

istnieją  pewne  elementy  zbieżne,  technologia  Przystępujących  nie  jest  oparta  na 

konieczności zakupu dodatkowych urządzeń zewnętrznych.  

Biorąc  pod  uwagę,  że  Zamawiający  oczekiwał  skalowalności  wertykalnej,  tj.  przez 

zwiększenie  pojemności  oferowanego  systemu,  a  nie  poprzez  klastrowanie  dodatkowych 

kontrolerów w ramach jednego układu macierzowego, należy uznać, że kwestia tego rodzaju, 

tj. kosztów rozbudowy jest również efektem przyjętego rozwiązania. Rozbudowa  bowiem na 

bazie  obudowy  bez  dysków  i  licencji  nie  spełnia  skalowalności  wertykalnej  „w  ramach 

zwiększenia  pojemności  –  w  tej  samej  obudowie”.  Nadto,  Odwołujący  przyznał  (chociażby                 

w odwołaniu - okoliczność przyznana - art.190 ust. 5 zd. 2 Pzp), że najdroższym elementem 

kosztowym  są  brakujące  dyski  i  licencje,  czyli  elementy  których  nie  uwzględnił  w  wersji 

urządzenia zaoferowanego w ofercie, a którą zapewnia dopiero rozbudowa jego rozwiązania. 

Sama  zaś  wycena,  tj.  dowód  złożony  przez  jednego  z  Przystępujących  na  rozprawie,                     

w  ocenie  Izby 

nie  może  przemawiać  na  korzyść  Przystępującego  i  argumentacji 

Zmawiającego,  gdyż  po  pierwsze  nie  jest  znany  zakres  dokonanej  wyceny  (jest  tam  tylko 

ogólna  deklaracja,  której  nie  można  zweryfikować),  poza  tym  nie  znany  jest  de  facto 

charakter  i  źródło  pochodzenia  wydruków,  gdyż  nie  został  wskazany  żaden  link,  czy  też 

konkretna  strona  internetowa.  Nadto,  nie  zosta

ł  on  podpisany.  Jednocześnie  Odwołujący 

wskazywał,  że jego wycena była przedmiotem odrębnych negocjacji, czyli nie bazowała na 

cenach  katalogowych  IBM

.  Niniejsze  jednakże  nie  zmienia  stanowiska  Izby  w  przedmiocie 

rozpoznawanego  zarzutu,  skoro  określone  okoliczności  zostały  przyznane  przez  samego 

Odwołującego.   

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  wymogu  z  poz.  6  Specyfikacji  Technicznej  należy 

zauważyć, że parametr zadeklarowany (poziom energii) miał dotyczyć „całego pojedynczego 

zaoferowanego urządzenia”. Wobec jednoznacznego stwierdzenia Odwołującego zawartego 

w  odwołaniu  oraz  ponowionego  na  rozprawie,  że  parametr  ten  dotyczył  rozwiązania 

podstawowego (nie uwzględniając rozbudowy)  /okoliczność  przyznana  - art.190 ust. 5 zd.  2 

Pzp/

, jak i biorąc pod uwagę błędnie przyjęte rozwiązanie (nie w ramach tej samej obudowy) 

należy  uznać,  że  zadeklarowana  wartość,  tj.  niska  wartość  poboru  energii,  nie  obejmuje 

wielkości  uwzgledniającej  możliwość  rozbudowy  /z  racji  nie  gwarantowania  minimalnych 

parametrów  przed  rozbudową/.  Jest  to  okoliczność  przyznana  przez  Odwołującego. 

Wskazany  w  formularzu  ofertowym  poziom  poboru  energii  nie  obejmuje 

więc  wartości  dla 


całego  pojedynczego  oferowanego  urządzenia,  która  faktycznie  jest  odmienna  od  tej                       

z formularza.  

zakresie  zarzutu  dotyczącego  wymogu  z  poz.  12  Specyfikacji  Technicznej,  Izba 

uznała,  że  z  uwagi  na  przyjętą  technologię  Odwołujący  potwierdził  na  rozprawie                                

i w odwołaniu /okoliczność przyznana - art.190 ust. 5 zd. 2 Pzp/, iż Odwołującemu nie chodzi 

o rozbudowę pojemności systemu w ramach tej samej obudowy, ale uzyskanie dodatkowych 

interfejsów  -  czyli  przyjęte  rozwiązanie  zostało  zaoferowane  dla  dodatkowych  portów  (co 

wynika także z  wyjaśnień  z  13.12.2019  r.), których zabrakło w  ramach tej  samej  obudowy.                

Z  przedmiotowych 

wyjaśnień  Zamawiający  powziął  informacje,  że  mimo  określonych 

deklaracji, 

złożonych  przez  Odwołującego  w  ofercie  -  w  ramach  wypełnionego  i  złożonego 

załącznika  nr  3  do  SIWZ  /Specyfikacja  Techniczna  –  część  nr  1/,  zamierza  on  w  zakresie 

macierzy  IBM  FlashSystem  9150  SFF  NVMe  dokonać  jej  rozbudowy  poprzez  dołożenie 

dodatkowej odbudowy bez dysków i licencji.   

Odnośnie  identyczności  przepustowości  (co  stanowiło  jedną  z  podstaw  w  informacji                 

o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego)  Zamawiający  wyjaśnił  na  rozprawie,  że  wskazał 

określone parametry w poz. 19 Specyfikacji Technicznej w „tiretach” w końcowej części: „(…) 

Niezależnie od rodzaju zapisanych danych i przy macierzy zapełnionej w przynajmniej 50% 

fizycznej  pojemności,  rozwiązanie  w  oferowanej  konfiguracji  musi  oferować  następującą 

wydajność  na  całej  powierzchni  dostępnej  dla  użytkownika,  z  aktywnymi  i  pracującymi 

wszelkimi  oferowanymi  funkcjami  redukcji  danych  (thin-provisioning,  deduplikacja, 

kompresja): 

co  najmniej  350  000  losowych  operacji  odczytu  wykonywanych  blokiem  8  kB  ze  średnim 

czasem odpowiedzi mierzonym po stronie hosta nieprzekraczającym 1 ms, 

co  najmniej  150  000  losowych  operacji  zapisu  wykonywanych  blokiem  8  kB  ze  średnim 

czasem odpowiedzi mierzonym po stronie hosta nieprzekraczającym 1 ms, - odczyt danych 

na poziomie co najmniej 13 GB/s, 

- zapis danych na poziomie co najmniej 5 GB/s. 

Te same parametry wydajnościowe muszą być spełnione w przypadku, gdy w czasie 

testów trwających minimum 60 minut, na wolumenach poddanych obciążeniu: 

tworzone są kopie migawkowe 

dane są dodawane i usuwane 

z macierzy tymczasowo usunięte zostają minimum dwa nośniki Flash”


Biorąc  pod  uwagę,  że  zostały  one  ujęte  w  skalowalności,  nie  określał  w  SIWZ,  jak 

stwierdził na rozprawie Zamawiający, dodatkowych limitów wydajnościowych po rozbudowie. 

Przy czym, z uwagi na przedstawione powyżej stanowisko Izby, wydajność wymagana miała 

być taka sama przed rozbudową, jak i po rozbudowie.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

Odnośnie  zarzutu    IV  oraz  V,  Izba  uznała  że  podlegają  one  oddaleniu.  W  tym 

wypadku  Izba  konsekwentnie  uznaje,  że  należało  zaoferować  wartości  do  kryteriów  

„Dodatkowa  funkcjonalność  /  właściwości",  podkryterium  „Ilość  zajmowanego  miejsca                    

w szafie serwerowej rack, czyli wysokość RU (Rack Unit) oferowanej pojedynczej macierzy 

dyskowej" oraz podkryterium 

„Maksymalne zapotrzebowanie na moc oferowanej pojedynczej 

macierzy  dyskowej" 

–  wartości  „z  możliwością  rozbudowy”,  a  nie  rozwiązanie  podstawowe                

w  ujęciu  oferty  Odwołującego.  Nie  ulega  więc  wątpliwości,  że  wartości  bazowe  po 

rozbudowie  takiej,  jak  założył  Odwołujący,  ulegną  zmianie.  Odwołujący  przyznał  też,  będą 

one  inne  n

iż  zadeklarował.  Jednocześnie,  Izba  stoi  na  stanowisku,  że  przy  skalowalności 

scal-

out  (rozbudowa  rozproszona)  odmiennie  od  skalowalności  oczekiwanej  scale  –  up  – 

właściwości bazowe ulegną niewątpliwie zmianie.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

Odn

ośnie zarzutu  X, XI oraz XII, Izba uznała że podlegają one oddaleniu. 

W  tym  wypadku  należy  zgodzić  się  ze  stanowiskiem  Odwołującego  z  odwołania,                    

że nadmiarowe zaoferowanie kart nie stanowi o niezgodności treści oferty z postanowieniami 

SIWZ. 

Nie może stanowić niezgodności z SIWZ zaoferowanie większej ilości komponentów 

niż  wymagany.  Nadto,  analiza  wyjaśnień  z  13.12.2019  r.  w  oparciu  o  stanowisko 

Odwołującego  z  odwołania,  powtórzone  na  rozprawie,  nie  potwierdza  zmiany  treści  oferty. 

Izba 

w tym zakresie abstrahuje do kwestii niedopuszczalności rozbudowy poprzez dołożenie 

dodatkowej  obudowy  kontrolnej 

celem  uzyskania  dodatkowych  portów,  co  w  kontekście 

skalowalności  z  poz.  19,  Izba  uznaje  za  niedopuszczalne  (tylko  w  ramach  tej  samej 

obudowy)

.  Podkreślając,  że  istotą  wezwania  oraz  samych  wyjaśnień  było  potwierdzenie 

spełniania wymagań określonych w poz. 13 „Fibre Chanel” z przeznaczeniem do podłączenia 

do  sieci  SAN, 

czyli  do  urządzeń  nabywanych  w  drugiej  pozycji  tej  części  zamówienia  tzn. 

prze

łączników FC oraz na potrzeby zestawienia klastra geograficznego określonego w poz. 

„Wysoka dostępność". W ramach poz. 13 wymagano w odniesieniu do każdej macierzy – 

8 portów. Zaoferowano 3 pary kart FC per macierz, czyli 3 x 2 = 6 kart FC po 4 porty (czyli 24 


porty)

.  Dla  wymogu,  jak  oświadczył  Odwołujący  w  odwołaniu  i  na  rozprawie  wystarczyła              

1 para, tj. 2 karty FC po 4 porty, czyli 8 portów. Pozostałe nadmiarowe, zapasowe katy FC 

nie były zainstalowane w macierzach. Przy czym, skoro zaoferowano w odniesieniu do jednej 

macierzy  -  3  pary  kart  portowych  FC  per  macierz

,  a  w  wyjaśnieniach,  a  dokładnie 

oświadczeniu  producenta,  załączonym  do  nich,  jest  mowa  o  8  portach  16  Gb  FC  (czyli  1 

parze kart portowych FC)  oraz 2 parach kart portowych FC 

„nadmiarowych”, nie stanowi to 

zmiany  treści  oferty  poprzez  złożone  wyjaśnienia.  Nadto,  w  oświadczeniu  producenta                          

z  13.12.2019 r. 

jest mowa o „każdej macierzy”, czyli producent odniósł się do nadmiarowej 

liczby  kart  per  macierz. 

Odwołujący  zaoferował  2  pary  kart  nadmiarowych  FC  per  macierz                             

i  właśnie  tą  okoliczność  potwierdził  producent  w  swoim  oświadczeniu.  W  rezultacie  samo 

dodanie informacji o nadmiarowym charakterze 2 par kart nie może stanowić o zmianie treści 

oferty.      

Jednakże zasadność tych zarzutów nie może skutkować uwzględnieniem odwołania, 

z uwagi na potwierdzenie się innych podstaw odrzucenia oferty Odwołującego wskazanych 

przez Zamawiającego.       

W pozostałym zakresie, należy stwierdzić, że zarzut wynikał z tego, że Zamawiający 

założył, że nawet przy rozwiązaniu przyjętym przez Odwołującego, tj. dołożeniu dodatkowej 

obudowy

,  efektem  skalowania  nie  będzie  uzyskania  32  portów  (jak  deklarował  Odwołujący                    

w  swoich  wyjaśnianiach  z  13.12.2019  r.),  gdyż  połowa  z  nich  musi  być  używana  do  celu 

budowy  klastra  w  trybie  high  -  performance

.  Ten  zarzut  z  racji  przyjętego  założenia  jest 

błędny,  co  potwierdził  także  producent,  w  ramach  oświadczenia  złożonego  na  rozprawie 

przez  Odwołującego  (gdzie  potwierdził  wsparcie  producenta  także  przy  minimalnym 

okablowaniu i wykorzystaniu portów). Przy czym Zamawiający oczekiwał minimum 20 portów 

FC  16  Gbps,  a 

zaoferowana  przez  Odwołującego  macierz  zawiera  fabrycznie 

zamontowanych 8 portów FC 16 Gbps.  Z wyjaśnień z 13.12.2019 r. wynika, że   rozbudowa 

do wymaganych 20 portów 16 Gbps jest możliwa przez dołożenie dodatkowej pary kart FC 

oraz instalacji dodatkowej obudowy. 

Skoro, jak wskazywał sam Odwołujący w odwołaniu -  1 

para kart FC, to 8 portów, to aby uzyskać owe wymagane 20 portów FC 16 Gbps konieczne 

byłoby  niewątpliwe  dodanie  dodatkowej  obudowy  kontrolnej.  Podobnie  rozbudowa                        

w  zakresie  16  portów  iSCSI  10  Gbps.  Jeśli  więc  nawet  zarzut  w  kontekście  założenia 

Zamawiającego  się  nie  potwierdził,  to  nie  może  niniejsze  skutkować  uwzględnieniem 

odwołania,  z  uwagi  na  potwierdzenie  się  innych  podstaw  odrzucenia  oferty  Odwołującego 

wskazanych  przez  Zamawiającego.  Odwołujący  bowiem  przyznał  w  ramach  swoich 


wyjaśnień  z  13.12.2019  r.,  że  uzyska  wymaganą  liczbę  portów  w  efekcie  dołożenia 

dodatkowej,  czyli  kolejnej  obudowy

:  ”Rozbudowa  do  20  portów  FC  16Gbps  możliwa  jest 

poprzez dołożenie dodatkowej pary kart FC  oraz instalację dodatkowej obudowy kontrolnej 

wyposażonej  w  16  portów  FC,  co  w  sumie  pozwoli  na  uzyskanie  32  portów  FC  w  każdej 

macierzy.  Rozbudowa  do  16  portów  iSCSI  możliwa  jest  na  wiele  różnych  sposobów, 

przykładowo  poprzez  dołożenie  do  zaoferowanej  konfiguracji  posiadającej  12  portów 

dodatkowej  obudowy  z  dodatkowymi  portami  10Gb.  Jeśli  dodatkowa  obudowa  kontrolna 

zainstalowana zostanie w identycznej konfiguracji, wówczas każda macierz posiadać będzie 

po  24  porty  10Gb  iSCSI.”,  co  narusza  skalowalność  z  poz.  19,  która  odnosiła  się  do  cech 

macierzy, w tym także portów.          

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

Odnośnie zarzutu  XIII, Izba uznała że podlega on oddaleniu. 

W  tym  wypadku,  Izba  wskazuje,  że  zarzut  co  do  zasady  został  potwierdzony,  gdyż 

Zamawiający dopuścił możliwość potwierdzania zaoferowanych parametrów oświadczeniem 

p

roducenta.  Powyższe  miało  miejsce  w  ramach  odpowiedzi  na  pytania  (pismo                                

z  14.10.2019  r.): 

„Pytanie:  Zamawiający  we  wstępie  w  Załącznik  nr  3  do  SIWZ  wskazał 

następujący  wymóg:  Zamawiający  wymaga  aby  każda  funkcjonalność  wyspecyfikowana                  

w  dokumencie  miała  potwierdzenie  w  aktualnym  oraz  ogólnodostępnym  dokumencie 

producenta  w  postaci  instrukcji  użytkownika  lub  dokumentacji  technicznej.  W  razie 

wątpliwości co do realizacji funkcjonalności, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy   

o  udostępnienie  wyżej  wymienionych  dokumentów  w  celu  potwierdzenia  jej  realizacji.  

Zamawiający  wskazał  jednoznacznie  jakimi  dokumentami  zamierza  się  posługiwać  w  celu 

realizacji  funkcjonalności.  Czy  w  związku  z  tym  jako  równoważny  dokument  będzie 

traktowane  oświadczenie  producenta  lub  autoryzowanego  dystrybutora,    które  ma  na  celu 

potwierdzenie  realizacji  wymaganych  funkcjonalności?  Pragniemy  nadmienić,  iż                                

w oświadczeniu producent może potwierdzić dowolną funkcjonalność lub wskazać, że będzie 

ona  dostępna  w  przyszłości,  ale  nie  musi  być  ona  dostępna  w  momencie  składania  oferty                 

i  nie  jest  opisana  w  dokumentach  producenta.  Opieranie  się  na  oficjalnie  dostępnych 

dokumentach  daje 

Klientowi  pewność  otrzymania  konkretnego  istniejącego  produktu,  a  nie 

prototypu  lub  wersji  specjalnej  przygotowanej  tylko  dla  celów  danego  postępowania 

przetargowego.  


Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia wymagań technicznych urządzenia 

w  s

pecyfikacji  technicznej  lub  dokumentacji  technicznej  producenta  systemu  pamięci 

masowej  jedynie  na  wezwanie  w  przypadku  wątpliwości  co  do  realizacji  funkcjonalności. 

Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta oferowanego urządzenia pod warunkiem, 

że  będzie  zawierało  dane  techniczne.  W  razie  wątpliwości  co  do  realizacji  funkcjonalności, 

Zamawiający  może  zwrócić  się  do  Wykonawcy  o  udostępnienie  wyżej  wymienionych 

dokumentów w celu potwierdzenia jej realizacji.”

Jednakże  zasadność  tego  zarzutu  nie  może  skutkować  uwzględnieniem  odwołania,                

z uwagi na potwierdzenie się innych podstaw odrzucenia oferty Odwołującego wskazanych 

przez  Zamawiającego.  Mając  na  uwadze  treść  art.  192  ust.  2  Pzp  Izba  wskazuje,  że 

potwierdzenie przedmiotowego zarzutu nie 

powoduje uwzględnienia odwołania, bowiem nie 

ma  to  wpływu  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  –  oferta 

Odwołującego została w sposób prawidłowy odrzucona przez Zamawiającego ze względu na 

wskazaną  we  wcześniejszej  części  uzasadnienia  merytoryczną  niezgodność  treści  oferty 

korelacji z wymaganiami dokumentacji postępowania.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

Odnośnie zarzutu  XIV, Izba uznała że podlega on oddaleniu. 

Izba  dokonała  w  tym  zakresie  analizy  dokumentacji  postępowania.  Wymaga  też 

podkreślenia, że podstawą zarzutu jest wskazane przez Odwołującego naruszenie art. 24 aa 

Pzp 

w związku z art. 92 ust.1 Pzp.  

Izba  stwierdziła,  że  analiza  dokumentacji  postępowania  wskazuje,  że  Zamawiający 

zweryfikował oferty pozostałych Wykonawców, tj. Przystępujących, co potwierdza dokument 

z  08.01.2020  r.  podpisany  przez  merytorycznych  członków  Komisji  Przetargowej  wraz                    

z  4  arkuszami  oceny  ofert . W rzeczonym  dokumencie  podano 

punktację dla każdej oferty, 

jak 

również  Zamawiający  odniósł  się  do  prowadzonych  wyjaśnień  treści  ofert  pozostałych 

Wykonawców.  Zatem  należy  stwierdzić,  że  Zamawiający  dokonał  przedmiotowej  oceny 

wszystkich ofert 

złożonych w postępowaniu (także w aspekcie przedmiotowym), tym niemniej 

z  d

okumentacji  wynika,  że  nie  dopełniono  w  tym  zakresie  obowiązku  informacyjnego. 

Niewątpliwie  Odwołujący  mógł  zapoznać  się  z  aktami  postępowania  w  tym  zakresie.  Izba 

podkreśla, że przepis art. 92 ust.1 Pzp w aktualnym brzmieniu nie nakazuje jednoczesnego 

wyk

onania  wszystkich  czynności,  ale  dotyczy  obowiązku  Zamawiającego  w  zakresie 

niezwłocznego  poinformowania  Wykonawców  o  dokonanej  czynności.  Jednocześnie,  z  akt 


postępowania  wynika,  że  poszczególne  etapy  procedury  odwróconej  zostały  dochowane.                     

Z  tych  względów  Izba  oddaliła  zarzut  uznając,  że  dochowane  zostały  etapy  procedury 

odwróconej,  a  naruszony  został  jedynie  obowiązek  informacyjny,  co  jednakże  nie  miało 

wpływu na wynik postępowania.    

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

Odnośnie zarzutu  XV.  

Izba  zauważa,  że  zarzut  nie  został  skonkretyzowany  w  odwołaniu.  Odwołujący  nie 

zdecydował się na wskazanie podstawy prawnej, której naruszenie zarzuca Zamawiającemu, 

ani 

okoliczności faktycznych, które miałby być przedmiotem oceny Izby. W tej sytuacji Izba 

oceniła postawiony zarzut jako nieistniejący. Podobnie Izba uznała w wyroku z 10.03.2014 r., 

sygn.  akt:  KIO  266/14,  czy  też  w  wyroku  z  15.11.2016  r.,  sygn.  akt:  KIO  2049/16,  KIO 

,  czy  też  w  wyroku  KIO  z  13.03.2018  r.,  sygn.  akt:  KIO  315/18.  Skutkiem  braku 

zarzutu,  czy  też  zarzutów  w  odwołaniu  (zarzut  naruszenia  ewentualnie  innych  przepisów 

wynikających bezpośrednio lub pośrednio z uzasadnienia) była niemożność rozpoznania ich 

przez Izbę, na zasadzie art. 192 ust. 7 Pzp, zgodnie z którym Izba nie może orzekać co do 

zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  sprawy,  na  podstawie 

przepisu art. 192 ust. 9 i 10 Pzp w zw. z 

§ 3 pkt 1 lit. a oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel