KIO 1031/20 POSTANOWIENIE dnia 15 czerwca 2020 roku

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1031/20  

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 czerwca 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie:  

Przewodnicz

ący:      Katarzyna Poprawa    

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

bez  udziału  stron  w  dniu  15  czerwca  maja  2020  roku 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu  13 maja 2020 roku 

przez  w

ykonawcę  Zakład  Techniczno-Budowlany  "POLBAU”  Spółka  z  ograniczoną 

odpowie

dzialnością  z  siedzibą  w  Opolu  (ul.  Grunwaldzka  25  45-054  Opole)  

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Kąty Wrocławskie ul. Rynek 

Ratusz 1 55-

080 Kąty Wrocławskie)  

przy  udziale  wykonawcy 

Turpis  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka 

Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (ul. Racławicka 15/19 lokal 620 53-149 Wrocław) 

z

głaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygnaturze  akt  KIO  1031/20 

po stronie Zamawiającego 

postanawia:   

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Zakład  Techniczno-Budowlany  "POLBAU”  Spółka  z  ograniczoną 

odpowi

edzialnością z siedzibą w Opolu, kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy 

złotych zero groszy), stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:    ……………………..…………. 


Sygn. akt KIO 1031/20  

Uzasadnienie 

Zamawiający  –    Gmina  Kąty  Wrocławskie  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Budowa  zespołu 

przedszkolno-

żłobkowego 

przy 

ulicy 

Sybiraków 

Kątach 

Wrocławskich  

wraz z  uzyskaniem  ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  obiektu.  Numer 

referencyjny  ZP.271.5.2020 (zwane dalej 

„Postępowaniem"). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  publicznych 

pod numerem

 nr 511545-N-2020 z dnia 2020-02-11 r. Postępowanie prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.:  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  zwanej 

dalej  „ustawą”  lub  „Pzp”.  Wartość 

zamówienia nie przekracza kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ww. ustawy. 

W dniu 13 maja 

2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione 

odw

ołanie  przez  wykonawcę  Zakład  Techniczno-Budowlany  "POLBAU”  Sp.  z  o.o.  

ul.  Grunwaldzka  25  45-054  Opole 

(dalej  jako  Odwołujący)  wobec  czynności  i  zaniechań 

Z

amawiającego w postępowaniu.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, naruszenie następujących przepisów: 

1)  naruszenie art. 26 ust. 2 w  zw. z art. 24aa ustawy Pzp poprzez  zaniechanie wezwania 

Wykonawcy  TURPIS  Sp.  z  o.o.  Sp.

k.  do  uzupełnienia  dokumentu  potwierdzającego,  

iż Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowania, 
a  w  konsekwencji  naruszenie  także  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  poprzez  wybór 
wykonawcy,  który  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  bowiem 

Wykonawca  t

en,  nie  wykazał  braku  podstaw  do  wykluczenia  przez  przedłożenie 

poprawnego  zaświadczenia  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  stosunku  do  prokurenta 

osoby prawnej, 

2)  art. 7 ust. 3 ustawy Pzp 

poprzez udzielenie zamówienia wykonawcy, którego wybór był 

niezgodny z przepisami ustawy Pzp, tj. z art. 26 ust. 2 w zw. z art. 24aa i art. 24 ust. 1 pkt 

12 ustawy Pzp, 

3)  naruszenie art. 91 ust 1 ustawy Pzp - 

poprzez wybór oferty najkorzystniejszej Wykonawcy, 

którego oferta została oceniona przez Zamawiającego najwyżej na podstawie kryteriów 
oceny  ofert  określonych w  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia  bez  dokonania 
przez  Zamawiającego  czynności  jej  badania  co  do  podstaw  wykluczenia,  a  także 
nieprawidłową  wykładnię,  iż  oferta  oceniona  przez  Zamawiającego  najwyżej  jest  ofertą 
najkorzystniejszą; 


a także 

naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 24 ust 1 pkt. 12 ustawy Pzp poprzez wybór jako 

najkorzystniejszej oferty Turpis Sp. z o.o. Sp. 

K. podczas gdy wykonawca ten, nie spełnia 

warunków udziału w postępowaniu w postaci posiadania niezbędnej zdolności technicznej 
lub  zawodowej  i  powinien  być  wykluczony  z  udziału  w  postępowaniu,  bowiem  
z przedłożonego wykazu robót budowlanych, do którego Wykonawca załączył referencje 
spółki  Energy  lnvestors  Group  S.A.  wraz  z  protokołem  odbioru,  z  którego  wynika  
że  Wykonawca  miał  wykonać  opisane  roboty  na  podstawie  umowy  nr 

P0043/2014/TURPIS z dnia 15 kw

ietnia 2014r. podczas gdy spółka Wykonawcy nie była 

formalnie  zawiązaną  spółką  w  dniu  zawarcia  umowy,  bowiem  wg  danych  zawartych 
Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000512292 spółka została zarejestrowana w dniu 
12 czerwca 2014r. na podstawie umowy, o której mowa w Rubryce 4 datowanej na dzień 

22 kwietnia 2014r. 

Wob

ec  powyższego,  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie 

Zamawiającemu: 

a) 

unieważnienie czynności wyboru oferty Turpis Sp. z o.o. Sp.k., 

b) 

powtórzenie czynności oceny i badania złożonych ofert, 

c)  dokon

anie wyboru oferty Odwołującego, jako oferty najkorzystniejszej. 

ewentualnie 

d)  u

nieważnienie czynności wyboru Turpis Sp. z o.o. Sp. k., 

e)  w

ykluczenia wykonawcy Turpis Sp. z o.o. Sp. k. z postępowania, 

f) 

odrzucenie oferty Turpis Sp. z o.o. Sp. k., 

g)  d

okonanie przez  Zamawiającego  czynności  ponownego badania i  oceny  złożonych 

ofert w postępowaniu, 

h)  d

okonanie wyboru oferty Odwołującego, jako oferty najkorzystniejszej. 

W  dniu  18  maja  2020  roku  do  postępowania  odwoławczego  o  sygnaturze  akt  KIO 

1031/20 zgłosił przystąpienie po stronie zamawiającego wykonawca Turpis Sp. z o.o. Sp. K  

z siedzibą we Wrocławiu  (dalej jako Przystępujący) wnosząc o oddalenie odwołania. 

 
W  dniu  20  maja 

2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Zamawiającego,  w  którym  Zamawiający  poinformował,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty 

przedstawione  w  odwołaniu  z  dnia  12  maja  2020  r.  wniesionym  przez  Zakład  Techniczno-

Budowlany "POLBAU” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu. 

Pismem  z  dnia  26  maja  2020  roku  Prezes  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wezwał 

Przystępującego na mocy §13 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 

marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1092 ze zm.) do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu  


co do 

uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu,  

w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania. 

W dniu 27 maja 2020 roku 

Przystępujący złożył oświadczenie w przedmiocie wniesienia 

sprzeciwu 

wobec  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  zarzutów  odwołania,  a  następnie  

w piśmie z dnia 12 czerwca 2020 roku skierowanym do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

złożył  oświadczenie  o  cofnięciu  sprzeciwu  złożonego  wobec  uwzględnienia  przez 

Z

amawiającego  w  całości  zarzutów  odwołania,  wniesionego  przez  Zakład  Techniczno-

Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu i  wniósł o umorzenie postępowania.   

Zgodnie z art. 186 ust. 4 ustawy Pzp, 

jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który 

przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia 

zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa 

pozostałych  zarzutów  odwołania,  Izba  rozpoznaje  odwołanie.  Jak  wynika  z  powyższego, 

obowiązujące  przepisy  w  takiej  sytuacji  uzależniają  rozpoznanie  odwołania  od  wniesienia 

sprzeciwu.  

ocenie  Izby,  w  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy,  wobec  cofnięcia  sprzeciwu 

przez Przystępującego (tj. braku sprzeciwu) należy uznać, że zaistniały przesłanki analogiczne 

do  określonych  w  art.  186  ust.  3  Pzp:  jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który 

przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  

w postepowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

podniesionych w odwołaniu przez Zamawiającego oraz wobec braku sprzeciwu wniesionego 

przez  Przyst

ępującego  po  stronie  Zamawiającego,  od  istnienia  którego  uzależnione  jest 

rozpoz

nanie odwołanie, zaistniały przesłanki do umorzenia postępowania odwoławczego.  

W tym stanie rzeczy, Izba 

– zgodnie z przepisem art. 186 ust. 3 ustawy Pzp postanowiła 

umorzyć postępowanie odwoławcze.  

kosztach 

postępowania 

orzeczono 

stosownie 

do 

jego 

wyniku  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  2)  b) 

Prawa  zamówień 

publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 1 pkt 1) lit a) rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ……………………………… 


wiper-pixel