KIO 1028/20 POSTANOWIENIE dnia 5 czerwca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1028/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym prowadzonym be

z udziału stron w dniu 5 czerwca 

2020 r. w Warszawie odwo

łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 

12 maja 2020 r. przez 

Odwołującego – E. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod 

firmą E. M. w Lublinie, ul. Solna 5/15 (20-021 Lublin) w postępowaniu prowadzonym przez 

Za

mawiającego  –  Gminę  Rybczewice,  Rybczewice  Drugie  119  (21-065  Rybczewice 

Drugie) 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego – E. M. kwoty 10.000 zł 00 gr. (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero 

groszy), 

stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 1028/20 

U z a s a d n i e n i e

W  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez  Zamawiającego 

Gminę Rybczewice na kompleksową modernizację systemu zaopatrzenia w wodę na terenie 

Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody 

w  m,.  Rybczewice  Pierwsze  oraz  pompowni  w  m.  Stryjno  Pierwsze  gm.  Rybczewice

ogłoszonym  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  11.03.2020  r.,  pod  nr  522189-N-

wobec  czynności  wykluczenia  z  postępowania,  Wykonawca  E.  M.  (dalej  jako 

Odwołujący)  wniósł  w  dniu  12  maja  2020  r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej (sygn. akt KIO 1028/20).  

W  dniu  15  maja  2020  r.  do 

akt  sprawy  wniesione  zostało  przez  e-PUAP  oświadczenie  o 

przystąpieniu do postępowania odwoławczego od Wykonawcy Instal-Serwis Lubartów W. O. 

. W  treści  dokumentu  nie  została  wskazana  żadna  ze  stron  sporu,  jak  również  nie  zostało 

wykazane  istnienie  interesu  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której 

Wykonawca  przystępuje.  Załącznik  po  jego  otwarciu  nie  pozwalał  na  odczytanie  treści  i 

zawierał wyłącznie zapisy algorytmów, plików. Tym samym Izba uznała, iż przystąpienie do 

postępowania odwoławczego nie zostało złożone, co wymaga przede wszystkim określenia 

strony, do której Wykonawca zamierzał przystąpić.  

Zamawiający  w  piśmie  wniesionym  do  akt  sprawy  drogą  elektroniczną  w  dniu  4  czerwca 

2020 r., 

złożył odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił w całości zarzuty podniesione w 

odwołaniu.  

Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczenia Zamawiającego zachodzi podstawa do umorzenia 

postępowania odwoławczego na podstawie z art. 186 ust. 2 Ustawy.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Ustawy, 

W  przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem,  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca.  

Na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit b) Ustawy koszty p

ostępowania odwoławczego znosi się 

wzajemnie

,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty  przedstawione  w 

odwołaniu przed otwarciem rozprawy.  


Na podstawie 

§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w 

postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  972),  Izba 

orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty  10.000 zł. uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący: …………………………… 


wiper-pixel