KIO 1027/20 POSTANOWIENIE dnia 27 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 1027/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Aneta Mlącka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

bez  udziału  stron  w  dniu  27  maja  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 maja 2020 r. przez 

Wykonawcę  D.  Ż.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Korporacja 

Budowlana  „DARCO”  D.  Ż.  (ul.  Garbarska  53,  26-600  Radom)  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  Z

amawiającego  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki 

Zdrowotnej Szpital w Iłży (ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża) 

przy  udziale  Wykonawcy  Medmix  L.  K.,  E.  S.  sp.  j.  Profesjonalne  Budownictwo 

Medyczne  (ul.  Piaskowa  6,  05-250  Radzymin) 

zgłaszającego  przystąpienie  po  stronie 

Zamawiającego  

postanawia: 

odrzucić odwołanie 

2.  kosztami  postępowania  obciąża  Wykonawcę  D.  Ż.  prowadzącego  działalność 

gospodarcza pod nazwą Korporacja Budowlana „DARCO” D. Ż. (ul. Garbarska 53, 26-

600 Radom) i: 

2.1.  zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych)  uiszczoną  przez  Wykonawcę  D.  Ż.  prowadzącego  działalność 

gospodarcza  pod  nazwą  Korporacja  Budowlana  „DARCO”  (ul.  Garbarska  26-600 

Radom) 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Radomiu.  

Przewodniczący:      …………………………….. 


Sygn. akt KIO 1027/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  w  Iłży 

prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest:  Wykonanie  robót  budowlanych  dotyczących 

przebudowy i modernizacj

i Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego – Etap II”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

23 marca 2020 roku pod numerem 5195124-N-2020. 

Odwołujący  D.  Ż.  prowadzący  działalność  gospodarcza  pod  nazwą  Korporacja  Budowlana 

„DARCO” D. Ż. wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 91 ust. 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  wybór  najkorzystniejszej  oferty  w  sposób 

sprzeczny  z  kryteriami  oceny  ofert,  określonymi  w  Specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia.   

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  powtórzenia 

czynności polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty,  zasądzenie od Zamawiającego 

na rzecz Odwołującego kosztów postępowania. 

Zgodnie z informacj

ą zawartą w treści odwołania, Odwołujący otrzymał informację o wyborze 

oferty najkorzystniejszej 06 maja 2020 roku. 

Informacja została przesłana za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

Okoliczność ta została potwierdzona przez Zamawiającego w piśmie z 

dnia 18 maja 2020 r. 

znajdującym się w aktach sprawy. 

Odwołujący  przesłał  odwołanie  pocztą,  które  wpłynęło  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 12 maja 2020 roku. 

Sto

sownie  do  oświadczenia  pisemnego  Zamawiającego  z  dnia  18  maja  2020  r.  całkowita 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Izba zważyła, co następuje.  

Izba uznała, że odwołanie zostało wniesione po terminie przewidzianym w ustawie.  

Zgodnie z artykułem 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie wnosi 

się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej 

podstawę  jego  wniesienia  –  jeżeli  zostały  przesłane  w  sposób  określony  w  art.  180  ust.  5 

zdanie drugie albo w terminie 10 dni 

– jeżeli zostały przesłane w inny sposób  - w przypadku 


gdy  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8. 

Skoro  Zamawiający  w  dniu  06  maja  2020  roku  przesłał  do  Odwołującego  pismo  za 

pośrednictwem poczty elektronicznej o wyborze oferty najkorzystniejszej (zgodnie z pismem 

znajdującym się w aktach sprawy), termin na wniesienie odwołania upłynął w dniu  11 maja 

2020 roku. 

Odwołujący wniósł odwołanie, które wpłynęło do Prezesa rajowej Izby Odwoławczej 12 maja 

2020 roku

, a zatem po upływie 5 dniowego terminu na wniesienie odwołania.  

Tym  s

amym  Izba  uznała,  że  odwołanie  zostało  wniesione  po  terminie  przewiedzianym  w 

ustawie. W konsekwencji, odwołanie podlegało odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie  z  którym  Izba  odrzuca  odwołanie,  jeżeli 

stwi

erdzi, że zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie. 

Należy wskazać, że po nowelizacji 

ustawy

 z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo 

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dla zachowania terminu na wniesienie 

odwołania  koniecznym  jest  faktyczne  doręczenie  odwołania  Prezesowi  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  ustawowym  terminie.  W  przepisach  Prawa  zamówień  publicznych  po  jej 

nowelizacji  z  dnia  2  grudnia  2009  r.  brak  jest 

ustanowienia  domniemania,  iż  złożenie 

odwołania  w  placówce  pocztowej  operatora  publicznego  jest  równoznaczne  z  jego 

wniesieniem  do  Prezesa  Izby.  Przepisy  Prawa  zamówień  publicznych  w  brzmieniu  sprzed 

nowelizacji 

wyraźnie  stanowiły,  że  "złożenie  odwołania  w  placówce  pocztowej  operatora 

publicznego  jest  równoznaczne  z  wniesieniem  go  do  Prezesa  Urzędu"  (

art.  184  ust.  2

  zd. 

drugie Prawa zamówień publicznych w brzmieniu sprzed nowelizacji). Obecnie ustawodawca 

zrezygn

ował  z  takiego  unormowania.  Zatem  termin:  „wniesienie  odwołania”  jest 

równoznaczny  z  jego  doręczeniem.  Z  kolei  dotrzymanie  terminu  wniesienia  skargi  na 

orzeczenie Izby przez złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego zostało 

wyraźnie w ustawie przewidziane (

art. 198b ust. 2

zd. drugie Prawa zamówień publicznych 

po  nowelizacji  - 

brak  analogicznego  unormowania  przed  nowelizacją),  co  oznacza,  że 

ustawodawca musiał zdawać sobie sprawę z konsekwencji takiej regulacji.  

Reasumując,  należy  uznać,  że  odwołanie,  które  wpłynęło  w  dniu  12  maja  2020  r.  jest 

odwołaniem wniesionym z uchybieniem ustawowego terminu na jego wniesienie, co skutkuje 

koniecznością jego odrzucenia zgodnie z 

art. 189 ust. 2 pkt 3

Prawa zamówień publicznych. 


O  kosztach  orzeczono  stosownie  do  wyniku  sprawy  zgodnie  z  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy 

Prawo z

amówień publicznych i § 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018r. z dnia 7 maja 2018r. 

poz.  972),  zalic

zając  w  koszty  postępowania  odwoławczego  kwotę  10000,00  zł,  uiszczoną 

przez O

dwołującego tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:     

……………………………………. 


wiper-pixel