KIO 1026/20, KIO 1163/20 POSTANOWIENIE dnia 25 czerwca 2020 r.

Data: 22 października 2020

Sygn. akt: KIO 1026/20, KIO 1163/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:  

Marek Koleśnikow 

Protokolant:  

Klaudia Ceyrowska  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  25  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  odwołań  wniesionych  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej odpowiednio w dniu  12.05.2020 r. i w dniu 27.05.2020 r. przez 

wykonawcę A. C. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AC DROGA A. C., ul. 

Rotmistrza  Witolda  Pileckiego  16/25,  62-

400  Słupca  odpowiednio  o  sygn.  akt  KIO 

1026/20  i  KIO  1163/20 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Powiat  Słupecki,  ul. 

Poznańska 20, 62-400 Słupca  

postanawia: 

1)   umarza oba 

postępowania odwoławcze;  

2)  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy A. C. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AC DROGA A. C., ul. 

Rotmistrza  Witolda  Pileckiego  16/25,  62-

400  Słupca  kwoty  13 500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonych wpisów.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koninie.  

Przewodniczący:   ……………  


Sygn. akt: KIO 1026/20, KIO 1163/20 

U z a s a d n i e n i e 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

z 8.04.2020 r. pod nrem 529714-N-2020.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej w skrócie »Pzp«.  

Izba ustaliła, że 12.05.2020 r. i 27.05.2020 r. wykonawca A. C. prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą AC DROGA A. C., ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25, 62-400 

Słupca  złożył  odwołania  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie 

przetargu nieograniczonego, pod nazwą »Opracowanie dokumentacji projektowej na remont 

dróg wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego«.  

Odwołania w imieniu odwołującego zostały wniesione przez pełnomocnika, którym jest R. 

J.

,  ul.  Przemysłowa  5,  64-700  Czarków.  Do  odwołań  odwołujący  załączył  pełnomocnictwo 

oraz wypis z CEIDG

, z których to dokumentów wynika przedmiotowe pełnomocnictwo.  

O

dwołujący, bez pośrednictwa pełnomocnika, wycofał oba odwołania w pełnym zakresie 

przed otwarciem rozprawy 25.06.2020 

r. Wobec ustalenia, że odwołujący wycofał skutecznie 

oba 

odwołania,  Izba  stwierdziła,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15  marca  2010  r  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczenia (Dz. U.  z 2018 r. 

poz. 972) zwraca się kwotę uiszczoną tytułem wpisu, czyli wycofującemu odwołanie zwraca 

się kwotę 6 750 zł 00 gr za każde z obu cofniętych odwołań, a więc w sumie należy zwrócić 

wycofującemu  oba  odwołania  kwotę  13 500  zł  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych 

zero groszy).  

Przewodniczący:   ……………  


wiper-pixel