KIO 1022/20 POSTANOWIENIE dnia 6 lipca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1022/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 6 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Małgorzata Matecka 

       Protokolant: 

Klaudia Ceyrowska 

wo

bec  cofnięcia  w  dniu  3  lipca  2020  r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 11 maja 2020 r. przez wykonawcę Baxter Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego:  Wojewódzkie  Wielospecjalistyczne  Centrum  Onkologii  i  Traumatologii 

im. M. 

Kopernika w Łodzi 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowe

go  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Baxter  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

w Warszawie  kwoty  13  500

,00  zł  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843,  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt: KIO 1022/20 

U z a s a d n i e n i e 

W dniu 11 maja 2020 r. wykonawca Baxter Po

lska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z  siedzibą  w Warszawie  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  na  treść 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (w  zakresie  Pakietu  nr  1)  sporządzonej  przez 

zamawiającego  Wojewódzkie  Wielospecjalistyczne  Centrum  Onkologii  i  Traumatologii 

im. M. 

Kopernika w Łodzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa aparatów 

do  CRRT  -  10  szt.  asystora  kaszlu  - 

1  szt.  oraz  aparatów  do  pomiaru  parametrów 

krytycznych  -  2  szt.  dla  WWCOiT  im.  M.  Kopernik

a  w  Łodzi"  (nr: EZ.28.41.2020, 

nr 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2020/S 085-200821). 

W  dniu  3  lipca  2020  r.  do  Prezesa  Izby 

wpłynęło  pismo  zawierające  oświadczenie 

o

dwołującego o cofnięciu odwołania.  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie 

drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam

ówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843, ze zm.)

, dalej jako „ustawa Pzp”, Izba postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze 

wywołane ww. odwołaniem. 

kosztach 

postępowania 

odwoławczego 

orzeczono 

stosownie 

do 

treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………….. 


wiper-pixel