KIO 102/20 KIO 107/20 WYROK dnia 5 lutego 2020 r.

Data: 6 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 102/20 
 

       KIO 107/20 

WYROK 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Agnieszka Trojanowska 

Członkowie:   

Danuta Dziubińska 

Emilia Garbala 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  Warszawie  w  dniach  3  i  4  lutego  2020

r.  odwołania 

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2020r. przez: 

1.  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  WB 

Elecktronics  S

półka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Ożarowie  Mazowieckim,  ul. 

Poznańska  129/133  i  SRCTec  LLC  z  siedzibą  w  Stanach  Zjednoczonych 

Ameryki P

ółnocnej w North Syracuse, 5801 East Taft Road 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  KenBIT  K.  i 

Wspólnicy  Spółka  jawna  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Żytnia  15  lok.  22  i  Elta 

System Ltd z siedzibą w Izraelu, w Ashdod, 100 Ytzak Ha`nassi Blvd 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Inspektorat 

Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 1/7 

przy udziale 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia KenBIT 

K. 

i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 22 i Elta System 

Ltd  z  siedzibą  w  Izraelu,  w  Ashdod,  100  Ytzak  Ha`nassi  Blvd  zgłaszających  swoje 

przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 102/20 po stronie zamawiającego, 

przy  udziale  wykonawcy  Pro  Patria 

Elektronics  Kft.  z  siedzibą  na  Węgrzech  w 

Budapeszcie,  Konyves  Kalman  12-14 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  w  sprawach 

sygn. akt KIO 102/20 i 107/20 po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala oba odwołania w całości, 


2.  Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie zamówienia WB Elecktronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie 

Mazowieckim,  ul.  Poznańska  129/133  i  SRCTec  LLC  z  siedzibą  w  Stanach 

Zjednoczonych  Ameryki  P

ółnocnej  w  North  Syracuse,  5801  East  Taft  Road  i 

przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia KenBIT 

K. 

i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 22 i Elta 

System Ltd z siedzibą w Izraelu, w Ashdod, 100 Ytzak Ha`nassi Blvd i: 

zalicza  na  poczet  postępowania  odwoławczego  kwotę  30 000  zł.  00  gr.  (słownie: 

trzydzieści  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia WB Elecktronics Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 i SRCTec LLC z siedzibą w Stanach 

Zjednoczonych  Ameryki  P

ółnocnej  w  North  Syracuse,  5801  East  Taft  Road  i  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  KenBIT  K.  i 

Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 22 i Elta System Ltd 

z siedzibą w Izraelu, w Ashdod, 100 Ytzak Ha`nassi Blvd tytułem wpisów od odwołań. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: ………………….. 

Członkowie:       ………………….. 

………………….. 


Sygn. akt KIO 102/20 

      KIO 107/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  negocjacji  z  ogłoszeniem  na  dostawę 

Radarów  Rozpoznania  Pola  Walki  (dalej  RRPW)  zostało  wszczęte  ogłoszeniem 

opubli

kowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  29  sierpnia  2015r.  za 

numerem 2015/S 167-304774. 

W dniu 10 stycznia 2020r. zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej tj. 

oferty Pro Patria 

Elektronics Kft. z siedzibą na Węgrzech w Budapeszcie, Konyves Kalman 

–  dalej  przystępujący  Pro  Patria.  Na  drugiej  pozycji  w  rankingu  ofert  została 

sklasyfikowana  oferta 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

KenBIT  K. 

i  Wspólnicy  Spółka  jawna  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Żytnia  15  lok.  22  i  Elta 

System  Ltd  z  siedzibą  w  Izraelu,  w  Ashdod,  100  Ytzak  Ha`nassi  Blvd  –  dalej  odwołujący 

(przystępujący)  KenBit, na  trzeciej  pozycji  oferta  wykonawców  wspólnie  ubiegających się o 

udzielenie  zamówienia  WB  Elecktronics  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Ożarowie 

Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 i SRCTec LLC z siedzibą  w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki  północnej  w  North  Syracuse,  5801  East  Taft  Road  –  dalej  odwołujący 

(przystępujący) WB.  

Sygn. akt KIO 102/20 

W  dniu  20  stycznia  2020r.  odwołanie  wniósł  odwołujący WB.  Odwołanie  zostało  wniesione 

przez 

wiceprezesa  zarządu  WB  ujawnionego  w  KRS  i  upoważnionego  do  samodzielnej 

reprezentacji WB, wiceprezes działał także w imieniu SRCTec na podstawie pełnomocnictwa 

z dnia 17 stycznia 2020r. zasadami reprezentacji ujawnionymi w dokumentach rejestrowych.  

Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 20 stycznia 2020r.  

Odwołujący WB zarzucił zamawiającemu naruszenie : 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty przystępującego Pro Patria, 

mimo, że treść tej oferty nie odpowiadała treści siwz, gdyż: 

a) panel/pulpit sterowania i zobrazowania Toughbook CF31 firmy Panasonic,  

b) ładowarka akumulatorów BTC – 70819 firmy Bren-Tronic 

c)  akumulator  BB-2590/U  firmy  Bren  Tronic,  we

dług  Technical  Datasheet  model  BT-

70791CK  - 

nie  pracują  w  temperaturach  -30ºC  do  +50º  C  zgodnie  z  wymaganiem  5.4.1 

Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych 

2.  panel/pulpit  sterowania  i  zobrazowania  Toughbook  CF31 firmy  Panasonic  nie  może  być 

zaoferowany  ja

ko  fabrycznie  nowy,  nieużywany,  bez  braków  i  uszkodzeń,  wyprodukowany 


nie wcześniej niż w roku dostawy – wymaganie pkt III i 7 siwz, gdyż zakończono produkcję 

tego modelu 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  przystępującego  KenBit, 

mimo, że treść tej oferty nie odpowiada siwz, gdyż: 

-  panel/pulpit  Sterowania  i  Zobrazowania  Toughbook  CF33  firmy  Panasonic  nie  pracuje  w 

temperaturach  -

30ºC  do  +50º  C  zgodnie  z  wymaganiem  5.4.1  Wstępnych  Założeń 

Taktyczno-Technicznych (dalej WZTT) 

art. 91 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez wybór oferty Pro Patria, której 

treść nie odpowiada treści siwz.  

Odwołujący WB wniósł o: 

nakazanie zamawiającemu odrzucenia oferty przystępującego Pro Patria, 

nakazanie zamawiającemu odrzucenia oferty przystępującego KenBit 

przeprowadzenie dowodów z dokumentów: 

1.  specyfikacji  technicznej  Panasonic  Toughbook  CF31  i  instrukcji  obsługi  na  okoliczność 

wykazania  faktu,  że  pulpit/panel  sterowania  i  zobrazowania  Toughbook  CF31  pracuje  w 

temperaturze  -

10ºC  do +50ºC  oraz  temperaturę  przechowywania sprzętu  w  zakresie  -20ºC 

do +50ºC 

2.  specyfikacji  technicznej  ładowarki  akumulatorów  BTC-70819  na  okoliczność  wykazania, 

że ta ładowarka pracuje w temperaturach -20ºC do +50ºC 

3.  specyfikacji  technicznej  a

kumulatorów  BB-2590/U  na  okoliczność  wykazania,  że  te 

akumulatory BT-

70791CK pracują w temperaturach -20ºC do +50ºC, 

4. informacji ze strony producenta o dyskontynuacji produkcji modelu Toughbook CF31 

5.  specyfikacji  technicznej  panelu/pulpitu  sterowania  zobrazowania  Toughbook  CF33  firmy 

Panasonic  na  okoliczność  wykazania,  że  ten  sprzęt  pracuje  w  temperaturach  -29ºC  do 

+63ºC 

6.  Specyfikacji  technicznej  Bren-tronics  na  okoli

czność  wykazania  faktu,  do  jakich 

akumulatorów odnosi się oznaczenie BB-2590.  

Odwołujący  WB  wskazał,  że  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia,  gdyż  sklasyfikowane  na 

wyższych pozycjach w rankingu ofert, oferty obu przystępujących powinny być odrzucone, a 

jego  oferta  powinna  być  wybrana  jako  prawidłowa.  Uwzględnienie  odwołania  daje  zatem 

odwołującemu WB szansę na uzyskanie zamówienia. 

Ponad  powyższe  odwołujący  WB  podniósł,  że  zamawiający  określił  wymagania  dotyczące 

odporności  całkowitej  na  oddziaływanie  czynników  środowiskowych,  które  powinny  być 

zgodne z wymaganiem norm NO-06-A103:2005 oraz NO-06-

A105:2005 dla grupy urządzeń 

N.14-0-II-

A  z  następującym  odstępstwem  temperatura pracy  w  przedziale  -30ºC  do  +50ºC, 

co  należało  potwierdzić  na  piśmie  dla  sprzętu  jako  całości  (w  pełnym  ukompletowaniu),  w 

tym prze

z wszystkie elementy składające się na RRPW. Zamawiający wyraził wątpliwości, co 


do spełniania przez przystępującego Pro Patria tych parametrów w dniu 26 listopada 2019r. 

wzywając do wyjaśnień w odniesieniu do akumulatorów. Na co w dniu 9 grudnia 2019r. Pro 

Patria 

powołała się na pełny raport testów środowiskowych PPE z 27 kwietnia 2016r. według 

metodologii  MIL-STD  810G.  Przy  czym  odwo

łujący  WB  podniósł,  że  zamawiający  w 

wyjaśnieniach  siwz  z  dnia  14  czerwca  2019r.  (pytanie  67)  wyjaśnił,  że  podtrzymuje 

stosowanie  Polskich  Norm,  zatem  według  odwołującego  WB  testy  środowiskowe  według 

metodologii MIL-

STD 810G nie stanowią wykazania spełniania wymagania odnośnie pracy w 

wymaganym przedziale temperatur.  

W dniu 21 stycznia 2020r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.  

W  dniu  23  stycznia  202

0r.  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego 

zgłosili  się  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  KenBIT  K.  i 

Wspólnicy  Spółka jawna  z  siedzibą  w Warszawie,  ul.  Żytnia 15  lok.  22  i  Elta System  Ltd z 

siedzibą w Izraelu, w Ashdod, 100 Ytzak Ha`nassi Blvd, wskazując, że posiadają interes w 

przystąpieniu  po  stronie  zamawiającego,  gdyż  uwzględnienie  odwołania  powodowałoby 

odrzucenie ich oferty i uniemożliwienie ubiegania się o zamówienie. Złożyli również  własne 

odwołanie  i  oddalenie  odwołania  w  sprawie  sygn.  akt  KIO  102/20  i  uwzględnienie  ich 

odwołania  umożliwi  im  uzyskanie  zamówienia.  Zgłoszenie  zostało  wniesione  przez 

pełnomocnika  umocowanego  skutecznie  pełnomocnictwami  z  dnia  20  stycznia  2020r.  i  16 

stycznia 2020r. Kopia zgłoszenia została przekazana stronom w dniu 23 stycznia 2020r.  

W dniu 24 stycznia 2020r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił 

się wykonawca Pro Patria Elektronics Kft. z siedzibą na Węgrzech w Budapeszcie, Konyves 

Kalman 12-

14 wskazując, że ma interes w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego, gdyż 

jego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  a  uwzględnienie  odwołania  może 

pozbawić  przystępującego  uzyskania  zamówienia.  Zgłoszenie  zostało  wniesione  przez 

skutecznie umocowanego w d

niu 30 grudnia 2019r. pełnomocnika. Kopia zgłoszenia została 

przekazana stronom w dniu 24 stycznia 2020r. 

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości.  

Przystępujący Kenbit wniósł o oddalenie odwołania w całości.  

Przystępujący Pro Patria wniósł o oddalenie odwołania w całości. 

Sygn. akt KIO 107/20 


W  dniu  20  stycznia  2020r.  odwołujący  KenBit  wniósł  odwołanie.  Odwołanie  zostało 

wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictw z dnia 20 stycznia 

2020r. i 16 stycznia 2020r. udziel

onych przez obu ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wykonawców  zgodnie z  odpisem  z  KRS  dla spółki  KenBit  i  dokumentami  potwierdzającymi 

umocowanie  do  reprezentacji  firmy  Elta  Systems.  Kopia  odwołania  została  przekazana 

zamawiającemu w dniu 20 stycznia 2020r.  

Odwołujący KenBit zaskarżył wybór oferty najkorzystniejszej oraz zaniechanie odrzucenia tej 

oferty i zaniechanie wykluczenia wykonawcy Pro Patria.  

Odwołujący KenBit zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez  zaniechanie  odrzucenia oferty Pro  Patria 

mimo, że 

jest ona niezgodna w wymaganiami siwz: 

a) 

pkt.  III.7  siwz,  gdyż  panel  sterowania  notebook  Toughbook  CF31  produkcji 

Panasonic nie jest dłużej produkowany przez producenta na rynek europejski i nie 

może być dostarczany na ten rynek 

b) 

pkt. 5.1.27 WZTT zgodnie z którym czas pracy RRPW oraz panelu sterowania i 

zobrazowania  z  dedykowanych  akumulatorów  w  normalnych  warunkach 

klimatycznych  określonych  w  pkt.  2.2.2.  normy  NO-06-A105:2005  powinien  być 

nie krótszy niż 6 godzin oraz powinna istnieć możliwość wymiany akumulatorów 

bez konieczności wyłączania RRPW, a w Toughbook CF 31 nie występuje opcja 

hot-

swap  pozwalająca  na  możliwość  wymiany  baterii  w  laptopie  bez  jego 

wyłączania, 

c)  pkt.  1.,  1.1.,  1.3,  1.4,  2.1,  2.2,  2.7  tabeli  nr  1  Opis  oferowanego  radaru 

rozpoznania pola walki 

– takie oznaczenie sprzętu modelu lub typu, który pozwala 

na  identyfikację  sprzętu,  a  przystępujący  Pro  Patria  podał  baterie  BB-2590/U, 

które  oznaczają  rodzinę  7  modeli  :  BT-70791BK,  BT-70791  CK,  BT-70791CG, 

BT-70791A, BT-70791JP, BT-70791JV, BT-70791CE, a z 

oferty nie wynika, który 

akumulator/bateria został zaoferowany, co skutkuje niemożnością zbadania oferty 

po

d  kątem  spełniania  wymagań  siwz  oraz  zaoferowanej  ceny  (W  zależności  od 

dobranej baterii/akumulatora różnice w cenie mogą sięgać 600 000zł. brutto) 

d) 

pkt. 5.1.27 WZTT zgodnie z którym czas pracy RRPW oraz panelu sterowania i 

zobrazowania  z  dedykowanych  akumulatorów  w  normalnych  warunkach 

klimatycznych  określonych  w  pkt.  2.2.2.  normy  NO-06-A105:2005  powinien  być 

nie  krótszy  niż  6  godzin,  a  oferowane  przez  przystępującego  Pro  Patria  baterie 

BB-

2590/U nie są bateriami dedykowanymi przez producenta laptopa Toughbook 

CF31 mk5 dla radaru

, a zaoferowany zestaw akumulatorów mający moc łącznie 

450 Wh wystarczy na zasilenie radaru wraz z panelem sterowania jedynie przez 3 


godziny  w  najbardziej  optymalnych  warunkach, a  przy  wykorzystaniu  80%  mocy 

przez 4 godziny  

e) 

pkt.  5.4.1  WZTT  zgodnie  z  którym  wszystkie  elementy  systemu  w  tym  baterie 

musiały spełniać wymaganie, aby gwarantowane temperatury pracy wynosiły: 

- temperatura pracy w przedziale -30

ºC do +50ºC 

- temperatura graniczna w przedziale -40

ºC do +65ºC,  

Podczas,  gdy  wszystkie  modele  w  rodzinie  BB-

2590/U pracują w temperaturach 

granicznych  -40

ºC  do  +40ºC,  natomiast  wskazania  moc  baterii  225  Wh 

identyfikuje  modele  BT-70791BK  i  BT-

70791CK,  które  nie  spełniają  także 

wymagań  odnośnie  temperatury  pracy,  gdyż  zapewniają  przedział  -20ºC  do 

+60ºC, 

f) 

pkt.  5.12.2  WZTT  zgodnie  z  którym  zamawiający  wymagał  zespołu  ładowania 

akumulatorów który powinien zapewnić ładowanie z różnych źródeł zasilania (AC 

110/230  V,  częstotliwość  50/60  HZ,  DC  12/24V),  ładowanie  nie  w  pełni 

rozładowanych  akumulatorów,  czas  ładowania  akumulatorów  (pojedynczego 

kompletu),  zapewniający  nieprzerwaną  pracę  radaru  24  godziny  na  dobę,  a 

przystępujący Pro Patria zaproponował ładowarkę BTC-70819 firmy Bren-Tronics, 

która  wymaga  zasilania  prądem  stałym  minimum  22V  DC,  co  uniemożliwia 

zasilanie  z  gniazda  samochodowego,  bądź  jakiegokolwiek  innego  źródła  12  V 

DC, a przystępujący nie zaoferował adapterów BTA-70903 lub BTA -70834, przez 

co  ładowarka  nie  może  być  traktowana  jako  zespół  ładowania  akumulatorów 

zasadniczych i zapasowych do radaru i pulpitu sterowania i zobrazowania 

g)  pkt. 2.1. tabeli zawartej w pkt 4 WZTT zgodnie z 

którym należało wskazać zestaw 

akumulatorów zapasowych (takich jak w wyposażeniu fabrycznym wymienionych 

w pkt.1.3 ) 

– co najmniej 2 komplety, a przystępujący Pro Patria nie zaoferował 2 

dodatkowych kompletów baterii do panelu sterowania i zobrazowania, gdyż wedle 

wyliczeń odwołującego KenBit łączna energia wszystkich baterii powinna wynosić 

2160 Wh, a zaproponowane przez Pro Patria 

3 kpl baterii mają moc na poziomie 

1350  Wh,  co  daje  prace  na  poziomie  11,25h,  nawet  przy  założeniu  pracy  na 

poziomie  80%  mocy 

potrzeba  dla  wykonania  wymagania  zamawiającego  1440 

Wh, czego również oferta Pro Patria nie spełnia 

2.  art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy 

przez zaniechanie wykluczenia przystępującego Pro Patria 

pomimo  złożenia  przez  tego  wykonawcę  nieprawdziwych  informacji,  które  mają  lub 

mogą  mieć  wpływ  na  wynik  postępowania  tj.  Informacji  o  bieżącej  produkcji  panelu 

sterowania  Toughbook  i  posiadanej  przez  niego  funkcjonalności  wymiany 

akumulatora  bez  konieczności  wyłączenia  RRPW,  spełniania  wymagań 

środowiskowych  określonych  w  siwz  (pkt.  5.4.1  WZTT),  spełniania  wymogu 


ładowania  z  różnych  źródeł  zasilania,  spełniania  wymagania  dotyczącego 

minimalnego czasu pracy baterii (pkt. 5.1.27 WZTT) 

art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy przez zaniechanie odrzucenia 

oferty prz

ystępującego Pro Patria jako zawierającej cenę rażąco niską w stosunku do 

przedmiotu  zamówienia  oraz  błędną  ocenę  wyjaśnień  tego  wykonawcy,  mimo  że 

treść tych wyjaśnień potwierdza, że zaoferowana cena jest rażąco niska, gdyż oferta 

oparta  jest  na  sprzęcie  wycofanym  z  rynku  i  niespełniającym  wymagań  siwz  i  nie 

obejmuje kosztów przystosowania radaru do wymagań siwz i WZTT 

art. 7 ust. 3 ustawy przez wybór oferty podlegającej odrzuceniu 

5.  art.  8  ust.  3  ustawy  przez 

zaniechanie  odtajnienia  i  udostępnienia  odwołującemu 

KenBit wyjaśnień ceny rażąco niskiej.  

Odwołujący KenBit wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,  

odrzucenia  oferty  przystępującego  Pro  Patria  jako  niezgodnej  z  treści  siwz  i 

zawierającej rażąco niską cenę,  

wykluczenia przystępującego z uwagi na złożenie nieprawdziwych informacji,  

dokonania  ponownego  badania  i  ceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty  odwołującego 

KenBit i wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej, 

5.  odtajnienia  i  u

dostępnienia  odwołującemu  KenBit  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny 

złożonych przez przystępującego Pro Patria 

przeprowadzenia następujących dowodów : 

oświadczenia producenta o wycofywaniu sprzętu w 2017r. z dnia 14 marca 2017r. 

na o

koliczność wykazania, że przystępujący nie posiada możliwości dostawy sprzętu 

wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku dostawy 

informacji od Panasonic z maja 2017 r. na okoliczność wykazania, że przystępujący 

nie posiada możliwości dostawy sprzętu wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 

dostawy,  

Karty  katalogowej  Toughbook  CF31  mk6  na  okoliczność  wykazania  braku 

funkcjonalności hot-swap, 

wezwania z dnia 26 listopada 2019r. dotyczącego spełniania wymogu dotyczącego 

temperatury pracy, na okoliczność wykazania,  że wymóg miał istotne znaczenie dla 

zamawiającego  

odpowiedzi  z  dnia  9  grudnia  2019r.  na  okoliczność  wykazania,  że  Pro  Patria 

pominął,  że  akumulatory  mają  własną  specyfikację  techniczną  i  parametry,  których 

nie zmieni ukompletowanie sprzętu,  

karty  katalogowej  ładowarki  BTC-70819  na  okoliczność  wykazania  z  jakich  źródeł 

może być ładowany zespół ładowania akumulatorów oraz na okoliczność wykazania 


jakie  urządzenia  dodatkowe  składają  się  na  zespól  ładowania  akumulatorów 

względem ładowarki BTC-70819, 

- Karty katalogowej r

adaru PGSR3i Beagle na okoliczność wykazania mocy radaru,  

oferty ITWL na okoliczność wykazania wysokości kosztów testów weryfikacyjnych 

Odwołujący  KenBit  wskazał,  że  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia,  gdyż  został 

sklasyfikowany  na  drugiej  pozycji  w 

rankingu  ofert,  a  na  skutek  nie  zgodnych  z  ustawą 

czynności i zaniechań zamawiającego został pozbawiony możliwości uzyskania zamówienia, 

a także możliwości weryfikacji prawdziwości wyjaśnień przystępującego Pro Patria.  

W  uzasadnieniu  zarzutów  wskazał,  że  wersja  Toughbook  CF31  oznaczana  dodatkowo 

symbolem  mk6  będzie  nadal  w  produkcji,  ale  jedynie  na  rynek  amerykański.  Urządzenie 

oferowane  na  rynku  europejskim  zostaje  zastąpione  modelem  Toughbook  CF33,  a 

urządzenie Toughbook CF31 posiada przestarzałą technologię, a także nie spełnia wymagań 

MON  w  zakresie  rozdzielczości  ekranów,  nie  można  za  sprzęt  spełniający  wymagania 

zamawiającego uznać sprzętu zmagazynowanego. Na potwierdzenie zasadności stanowiska 

o niedopuszczalności  niejednoznaczności  oferowanego przedmiotu zamówienia odwołujący 

KenBit przywołał : wyrok KIO sygn. akt 2642/18, wyrok z dnia 17 czerwca 2010r. sygn. akt 

KIO  1092/10,  z  dnia  18  lipca  2019r.  sygn.  akt  KIO  999/19  i  1000/19

.  Odwołujący  KenBit 

uważa, że zamawiający wymagał zapasowych akumulatorów tak do panelu sterowania jak i 

RRPW,  gdyż  oba  urządzenia  nie  mogą  niezależnie  spełniać  swoich  funkcji.  Odwołujący 

przedstawił  różnice  cenowe  pomiędzy  ofertami  oraz  wartością  szacunkową  zamówienia 

uzasadniające wezwanie w trybie art. 90 ust. 1. Odwołujący KenBit podniósł, że zaoferowany 

przez  Pro  Patria 

radar  wymaga  dostosowania  do  wymagań  WZTT  w  zakresie  modyfikacji 

Skutecznych  Powierzchni  Odbicia  dla  poszczególnych  kategorii  obiektów,  dodania 

funkcjonalności wykrywania wybuchów artyleryjskich, dodania interfejsów RS 422 i RS 232, 

przetłumaczenia interfejsu graficznego i dostosowanie go do języka polskiego, dostosowanie 

technologii  produkcji  w  celu  spełnienia  polskich  norm  obronnych.  Przystępujący  Pro  Patria 

nie  skalkulował  dodatkowych  urządzeń  do  ładowarek,  kosztów  testów  weryfikacyjnych 

realizowanych  przez  Instytut  Techniczny  Wojsk  Lotniczych 

–  892 311  zł.  oraz  kosztów 

obsługi  tych  testów  –  specjalistów,  przygotowania  protokołów,  uzyskania  zezwoleń  i 

uzgodnień, transportu sprzętu na poligony, kosztów testów środowiskowych zgodnych z NO-

06-A103:2005, NO-06-A105:2005, NO-06-

A107:2005, gdyż sprzęt został przebadany jedynie 

według  normy  MIL-STD-810G,  a  sprzęt  podczas  testów  będzie  uszkadzany  (  co  wraz  z 

zabezpieczeniem  ryzyka  powtórzenia  testów  może  wynieść  ok.  3,5  mln  zł.),  kosztów 

związanych  z  odbiorami  wojskowymi  (stworzenie  nowej  dokumentacji  technicznej,  obsługa 

logistyczna 

– ok. 400 000zł.), koszt udziału w tym postępowaniu od 2015r. (koszty tłumaczy, 

obsługi  prawnej,  logistyki,  dojazdów  zakwaterowania  –  ok.  250 000zł.),  kosztów  ogólnych 

Pro  Patria

,  kosztów  napraw,  logistyki  in  gwarancji  przez  36  miesięcy,  koszty  dedykowanej 


pomocy  merytoryczno-technicznej 

–  ok.  168 000zł.,  koszty  ryzyka  w  tym  kar  umownych, 

koszt  ryzyka  kursowego.  Odwołujący  KenBit  podniósł,  że  przystępujący  nie  wykazał 

okoliczności  wyjątkowych  dla  Pro  Patria,  gdyż  doświadczenie  nie  jest  wyłączną  cechą 

przystępującego.  W  wyjaśnieniach  rażąco  niskiej  ceny  przystępujący  Pro  Patria  nie 

przedstawił  szczegółowej  wyceny  kosztów.  W  zakresie  zaniechania  odtajnienia  wyjaśnień 

przystępującego  Pro  Patria,  to  odwołujący  otrzymał  jedynie  uzasadnienie  utajnienia 

wyjaśnień.  W  ocenie  odwołującego  całość  wyjaśnień  nie  może  stanowić  tajemnicy,  a 

możliwe  jest  udostępnienie  wyjaśnień  bez  naruszania  zastrzeżonej  informacji,  aby 

wykonawcy  mieli  możliwość  zweryfikować,  czy  przystępujący  ujął  co  najmniej  kluczowe 

bezsporne  koszty  realizacji  zamówienia.  Odwołujący  nie  uzyskał  nawet  informacji  o  liczbie 

załączników, ich rodzaju i elementach kosztowych podlegających wyjaśnieniu.  

W dniu 21 stycznia 2020r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.  

W dniu 24 stycznia 2020r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił 

się wykonawca Pro Patria Elektronics Kft. z siedzibą na Węgrzech w Budapeszcie, Konyves 

Kalman 12-

14 wskazując, że ma interes w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego, gdyż 

jego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  a  uwzględnienie  odwołania  może 

pozbawić  przystępującego  uzyskania  zamówienia.  Zgłoszenie  zostało  wniesione  przez 

skutecznie umocowanego w dniu 30 grudnia 2019r. pełnomocnika. Kopia zgłoszenia została 

przekazana stronom w dniu 24 stycznia 2020r.  

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania składając pisemną odpowiedź na odwołanie.  

Przystępujący Pro Patria wniósł o oddalenie odwołania.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Izba  dopuściła  dowody  z  dokumentacji  postępowania  opisane  poniżej  oraz  dowody 

przedłożone przez odwołujących i przystępujących: Kenbit oraz Pro Patria. 

Izba będzie posługiwać się skrótem RRPW – Radar Rozpoznania Pola Walki 

Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje: 

TOM I dokumentacji str. 340-421 

Wyjaśnienia treści siwz z dnia 14 czerwca 2019r.  

W  pytaniu  nr  3  wykonawcy  oczekiwali  określenia  minimalnego  zakresu  informacji 

wymaga

nego  Opisu  oferowanego  RRPW  i  zamawiający  zobowiązał  się  do  dokonania 

modyfikacji  załącznika  nr  3  do  siwz  przez  wprowadzenia  załącznika  nr  3  do  Formularza 

Oferty „Opis oferowanego RRPW i wyposażenia” 


W odpowiedzi  na  pytanie 5 zamawiający  wyjaśnił,  że cena  jednostkowa  szkolenia to iloraz 

wartości  szkolenia  przez  liczbę  szkolonych  osób  łącznie  z  opcją  104  szkolonych  osób,  a 

wartość licencji dotyczy pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wraz z opcją. 

Na pytanie 22  dotyczące  par  5  ust.  4  umowy  zamawiając  wyjaśnił,  że za przeprowadzenie 

testów  odpowiada  wykonawca.  Zamawiający  odpowiada  za  zabezpieczenie  przydziału 

częstotliwości.  

Z  odpowiedzi  na  pytanie  29  wynika,  że  ostateczną  decyzję,  co  do  zakresu  i  czynności 

wykonywanych  w  ramach  nadzoru  danej  umowy  podejmie  przedstawiciel  wojskowy  po 

zapoznaniu się ze zidentyfikowanym ryzykiem – dotyczy wymogu AQAP. 

Od  pytania  61 

–67  przedstawiono  zapytania  dotyczące  Programu  Testów,  gdzie  z 

udzielonych  odpowiedzi  wynika  m.in.,  że  zamawiający  przewidział  przerwanie  testów  w 

przypadku nieko

rzystnych warunków atmosferycznych, zabezpieczenie sprzętu i miejsca do 

przeprowadzenia  testów  zapewni  wybrana  przez  wykonawcę  jednostka  badawcza  w 

porozumieniu  z  odpowiednimi  jednostkami  organizacyjnymi  MON,  przed  opracowaniem 

Metodyk

i Testów przez wskazaną jednostkę badawczą niemożliwym jest wskazanie sposobu 

sprawdzenia poszczególnych wymagań zawartych w WZTT. 

W pytaniu 66 wykonawca pytał o pkt. 7.1.3. lit. b WZTT i wnosił o udzielenie informacji czy 

komplet  ZON ma  się  składać wyłącznie  z  radaru  w  częściach  (literalne  rozumienie  zapisu) 

czy  powinien  zawierać  pełne  ukompletowanie  opisane  w  tabeli  1  w  pkt.  4  (tj.  radar,  panel 

sterowania,  statyw,  zasobnik  z  akumulatorami,  zestaw  okablowania,  słuchawki)  A  jeśli 

powinien  zawierać  pełne  ukompletowanie  to  czy  z  wyposażeniem  dodatkowym  czy  bez  – 

dotyczy  zapytania  w  zakresie 

Zestawu  Obsługowo  –  Naprawczego,  ale  Izba  wskazuje,  że 

zadając  pytania  wykonawcy  wskazywali  na  rozróżnienie  pojęć  radaru,  radaru 

ukompletowanego i radaru ukompletowanego z 

dodatkowym wyposażeniem.  

W  pytaniu  67  lit.  b 

wykonawca  domagał  się  wprowadzenia  dokumentów  równoważnych  i 

stosowania  ich  zamiennie  z  normami  obronnymi  wskazanymi  przez  zamawiającego,  a  w 

konsekwencji  o  uzupełnienie  zapisów  załącznika  nr  1  do  siwz  dotyczącego  wykazu  norm  i 

standardów  o  standardy  MIL,  FED,  zamawiający  odpowiedział,  że  podtrzymuje  stosowanie 

Polskich Norm, zapisy pozostają bez zmian.  

Na  pytanie  nr  68a  zamawiający  wyjaśnił,  że  testy  są  dodatkowym  sposobem  weryfikacji 

wyrobów, pierwszy egzemplarz wyrobu, który zostanie zweryfikowany stosowanymi testami 

należy  traktować  jako  jeden  z  32  kpl.  RRPW  dostarczanych  w  ramach  pierwszego  roku 

dostawy, testy uzupełniające są weryfikacją tylko tych sprawdzeń, które zostały zakończone 

z negatywnym wynikiem. 

Tom II str. 107-109 


W  dniu  16  września  2019r.  zamawiający  zwrócił  się  do  Instytutu  Technicznego  Wojsk 

Lotniczych  o  przedstawienie  wykonawcom  jednakowej  oferty  cenowej  niezbędnej  do 

kalkulacji przy składaniu ofert.  

Tom II STR 121-145 

WZTT wersja 2.3. 

Wymagania  wyspecyfikowane  w  niniejszym  dokumencie  są  wymaganiami 

obligatoryjnymi do spełnienia w oferowanym SpW 

3.3 RRPW stanowił będzie wyposażenie patroli rozpoznawczych umożliwiając im realizację 

zadań  z  zakresu  patrolowania  i  dozorowania,  a  w  ich  ramach  prowadzenia  obserwacji, 

wykrywania oraz monitorin

gu (identyfikacja, namierzanie, śledzenie, wskazywanie celów), a 

także  korygowania  ognia  artylerii.  Pozyskanie  RRPW  zwiększy  zdolności  w  zakresie 

prowadzenia  dzi

ałań  rozpoznawczych  w  bezpośredniej  styczności  i  w  ugrupowaniu 

przeciwnika.  

4. tabela nr 1 

Wyszczególnienie: 

1.  Taktyczny radar rozpoznania pola walki w ukompletowaniu fabrycznym: 

1.1. Panel/Pulpit Sterowania i Zobrazowania 

1.2 Statyw 

1.3 Zasobnik z akumulatorami 

1.4 Zestaw okablowania 

1.5 Słuchawki 

. Wyposażenie dodatkowe do każdej sztuki RRPW: 

2.1  Akumulatory  zapasowe 

–  takie  jak  w  wyposażeniu  fabrycznym  dostarczanego 

radaru 

– 2kpl 

2.2  ładowarka  do  ładowania  akumulatorów  radaru,  12/24  V  DC  i  230/110  V  AC  z 

automatycznym  wykryciem  napięcia,  zaciskami  i  wtyczkami  w  standardzie 

europejskim i amerykańskim 1 kpl 

2.3 opakowanie sztywne do transportu radaru wraz wyposażeniem dodatkowym, 

2.4 dedykowane plecaki, uprząż do transportu radaru w warunkach polowych,  

2.5 Indywidualny zestaw części zamiennych i narzędzi 

2.6 oprogramowanie dodatkowe do RRPW 

2.7 dokumentacja techniczna RRPW, 

5.1.26  RRPW  wraz  z  panelem  sterowania  i  zobrazowania  powinien  być 

przystosowany  do  zasilania  sieciowego  prądem  zmiennym  o  napięciu  nominalnym 

230  V  i  częstotliwości  50  Hz  oraz  z  dedykowanych  akumulatorów  oraz  instalacji 

pokładowej DC 24V 


5.1.27  Czas  pracy  RRPW  oraz  panelu  sterowania  i  zobrazowania  z  dedykowanych 

akumulatorów  w  normalnych  warunkach  klimatycznych  określonych  w  pkt.  2.2.2 

normy NO-06-

A105:2005 powinien być nie krótszy niż 6 godzin oraz powinna istnieć 

możliwość wymiany akumulatorów bez konieczności wyłączania RRPW.  

5.4.1  RRPW  pod  względem  wymagania  dotyczącego  odporności  całkowitej  na 

oddziaływanie  czynników  środowiskowych  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami 

norm NO-06-A103:2005 oraz NO-06-

A105:2005 dla grup urządzeń N.14-O-II-A, gdzie 

N14 

– urządzenia przeznaczone do pracy na otwartym powietrzu, w tym przenośne 

plecakowe przewożone wszystkimi rodzajami transportu, działające w miejscu i/lub w 

ruchu 

O- 

ogólnoklimatyczne  –  dla  urządzeń  eksploatowanych  na  makroklimatycznych 

obszarach  kuli  ziemskiej  o  klimatach:  umiarkowanym,  zimnym,  oraz  tropikalnym 

suchymi wilgotnym 

II- 

urządzenie  mogące  się  znajdować  oprócz  stanu  zdatności  w  dowolnej  liczbie 

stanów pośrednich o obniżonej zdatności 

A- 

Urządzenie wielokrotnego użycia 

z następującymi odstępstwami: 

- temperatura pracy w przedziale -30*C do +50*C 

- temperatura graniczna w przedziale 

– 40*C do +65 *C 

o

raz  z  wyłączeniem  pkt  2.2.8  NO-06-A103:2005  urządzenia  N.14  powinny  być 

zdatne 

do pracy po zanurzeniu w wodzie na głębokość 1m.  

Docelowa norma eksploatacji RRPW powinna być nie krótsza niż 20 lat 

RRPW powinien być przystosowany do użytkowania z intensywnością 24 

godziny na dobę w okresach między obsługowych 

5.12.2 Zespół ładowania akumulatorów powinien zapewnić: 

a) ładowanie z różnych źródeł zasilania (AC 110/230V, częstotliwość 50/60Hz, DC 12/24 V) 

b) ładowanie nie w pełni rozładowanych akumulatorów 

c) czas ładowania akumulatorów pojedynczego kompletu zapewniający nieprzerwaną pracę 

radaru 24 h na dobę 

pkt.  7  zawiera  wymagania  dotyczące  rodzajów  zabezpieczenia,  w  tym  zabezpieczenia 

logistycznego,  w  tym  poziom  Wykonawcy  (pkt.  7.3.4) 

–  naprawa  RRPW  w  zakresie 

wybiegającym  poza  możliwości  i  uprawnienia  poziomu  specjalistów  obsługi  i  naprawy  w 

oparciu o zaplecze techniczne lub punkty serwisowe wykonawcy 

pkt. 9 

– wymagania dotyczące szkoleń,  

Pkt. 10 określa wymagania dotyczące dokumentacji technicznej,  


pkt.  12  określa  wymagania  dotyczące  weryfikacji  SpW  w  zakresie  sprawdzeń 

weryfikacyjn

ych, testów lub oceny zgodności i w tym: 

12.1.3 Pierwszy egzemplarz RRPW podlega testom SpW, o których mowa w pkt. 64 decyzji 

nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z 25 marca 2013r. w sprawie pozyskiwania sprzętu 

wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych RP 

4  W  ramach  testów  ocenie  powinny  zostać  poddane  wszystkie  wymagania 

zdefiniowane  w  WZTT.  Dopuszcza  się  zaliczenie  spełnienia  danego  wymagania  na 

podstawie deklaracji Wykonawcy (popartej stosowna dokumentacją, taką jak np. teoretyczne 

wyliczenia, certyfikat

y, zaświadczenia, dokumentacja konstrukcyjna itp.), w przypadku braku 

możliwości  praktycznej  jej  weryfikacji  z  wykorzystaniem  dostępnych  metodyk  badawczych. 

Wymagania  w  zakresie  dokumentacji  technicznej  (rozdz.  10  WZTT)  powinny  zostać 

zweryfikowane  poprzez 

sprawdzenie  jej  kompletacji  i  zgodności  zawartości  ze 

zdefiniowanymi wymaganiami.  

W WZTT znalazł się wykaz Norm i standardów 

Tom II str. 147 

– 385 

Wyjaśnienia zamawiającego z 3 października 2019r. 

Odpowiedź na pytanie 3 - na cenę jednostkową wymienioną w pkt. 3 formularza ofertowego 

dla Wyrobu  zdefiniowanego  w  par  1  ust.  1  IPU  i  wyszczególnionego  w  załączniku  nr  2  do 

umowy  składają  się  ceny  elementów  wyrobu,  w  tym  również  ceny  licencji  na 

oprogramowanie i licencji na dokument

ację techniczną 

Na  cenę  przedmiotu  zamówienia  wymienioną  w  pkt.  1  formularza  ofertowego  składają  się 

ceny wyszczególnione:  

w pkt 3 pomnożone przez liczbę dostarczanych wyrobów, 

pkt. 4 pomnożone przez liczbę dostarczanych zestawów naprawczo-obsługowych 

w pkt 5 pomnożone przez liczbę szkolonych osób z uwzględnieniem obu rodzajów szkoleń 

Ponadto  dodatkowo  należy  podać  w  pkt  6  formularza  ofertowego  wartość  udzielonych 

licencji w ramach wskazane wartości w pkt I formularza ofertowego 

Do tych wyjaśnień załączono zmienione formularze oraz treść siwz i wzoru umowy.  

Na podstawie tej według Izby ostatecznej wersji dokumentacji postępowania Izba ustaliła, że 

w załączniku nr 3 do formularza ofertowego zamawiający wymagał podania: 

W  pkt.  1  taktyczny  radar  rozpoznania  pola  walki  (RRPW)  w  ukompletowaniu  fabrycznym  1 

kpl należało podać model/typ oferowanego RRPW i podać producenta RRPW 

Panel/pulpit  Sterowania  i  Zobrazowania  kolumny 

model/typ/ilość i producent zostały skreślone 

1.3  zestaw  akumulatorów  spełniający  wymaganie  z  pkt.  5.1.27  kolumny 

mo

del/typ/ilość/producent wypełniono dyspozycją: należy podać model/typ akumulatorów 

oraz  ilości  akumulatorów  wchodzących  w  skład  zestawu  akumulatorów,  należy  podać 


producenta akumulatorów 

Wyposażenie dodatkowe RRPW (dla każdej sztuki): 

Zestaw  akumulatorów  zapasowych  (takich  jak  w 

wyposażeniu  fabrycznym  wymienionych  w  pkt.  1.3)  co  najmniej  2  kpl  –  należy 

podać model/typ akumulatorów oraz ilości akumulatorów, które wchodzą w skład 

pojedynczego  zestawu  akumulatorów  zapasowych,  należy  podać  producenta 

akumulator

ów,  

Zespół  ładowania  akumulatorów,  zgodnie  z  pkt. 

5.12.2  WZTT  (wraz  z  zestawami  akumulatorów  zasadniczym  i  zapasowymi 

powinie

n  zapewnić  nieprzerwaną  pracę  radaru  24  godz)  –  należy  podać 

model/typ ładowarki akumulatorów, należy podać producenta akumulatorów 

26.  RRPW  wraz  z  panelem  sterowania  i  zobrazowania  powinien  być  przystosowany  do 

zasilania sieciowego prądem zmiennym o napięciu nominalnym 230V i częstotliwości 50Hz 

oraz  z  dedykowanych  akumulatorów  oraz  instalacji  pokładowej  DC  24V  5.1.26  –  sposób 

spełnienia wymagania – kolumna skreślona, 

27.  Czas  pracy  RRPW  oraz  panelem  sterowania  i  zobrazowania  z  dedykowanych 

akumulatorów  w normalnych warunkach klimatycznych określonych w pkt 2.2.2 normy NO-

A105:2005  powinien  być  nie  krótszy  niż  6  godzin  oraz  powinna  istnieć  możliwość 

wymiany  akumulatorów  bez  konieczności  wyłączania  RRPW  –  pkt.  5.1.27  –  sposób 

spełniania wymagania – w sposobie spełniania wymagania należy podać czas pracy RRPW 

oraz  panelu  sterowania  i  zobrazowania  z  dedykowanych  akumulatorów  (będących  na 

wyposażeniu radaru) ponadto należy podać ilość i parametry dostarczanych akumulatorów 

RRPW pod względem wymagania dotyczącego odporności całkowitej na oddziaływanie 

czynników  środowiskowych  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  norm  NO-06-A103:2005 

oraz NO-06-

A105:2005 dla grup urządzeń N.14-O-II-A, gdzie : 

N14 

– urządzenia przeznaczone do pracy na otwartym powietrzu, w tym przenośne 

plecakowe przewożone wszystkimi rodzajami transportu, działające w miejscu i/lub w 

ruchu 

O- 

ogólnoklimatyczne  –  dla  urządzeń  eksploatowanych  na  makroklimatycznych 

obszarach  kuli  ziemskiej  o  klimatach:  umiarkowanym,  zimnym,  oraz  tropikalnym 

suchymi wilgotnym 

II- 

urządzenie  mogące  się  znajdować  oprócz  stanu  zdatności  w  dowolnej  liczbie 

stanów pośrednich o obniżonej zdatności 

B-  U

rządzenie wielokrotnego użycia 

z następującymi odstępstwami: 

- temperatura pracy w przedziale -30*C do +50*C 

- temperatura graniczna w przedziale 

– 40*C do +65 *C 


o

raz  z  wyłączeniem  pkt  2.2.8  NO-06-A103:2005  urządzenia  N.14  powinny  być 

zdatne do pracy po z

anurzeniu w wodzie na głębokość 1m.  

wymóg 5.4.1. – sposób spełnienia wymagania – w przypadku przebadania RRPW 

na  zgodność  z  wymaganą  normą  należy  wpisać  wynik  badania  spełnia  lub  nie 

spełnia. W przypadku jeśli RRPW nie został przebadany na zgodność w wymaganą 

normą proszę o wskazanie normy zgodnie z którą został przebadany. W przypadku 

nie  przebadania  RRPW  w  zakresie  żadnej  normy  proszę  o  szczegółowe 

uzasadnienie  na  podstawie  jakich  badań  lub  sprawdzeń  Wykonawca  deklaruje 

spełnienie wymagania.  

55. Zespół ładowania akumulatorów powinien zapewnić: 

a) ładowanie z różnych źródeł zasilania (AC 110/230V, częstotliwość 50/60Hz, DC 12/24 V) 

b) ładowanie nie w pełni rozładowanych akumulatorów 

c) czas ładowania akumulatorów pojedynczego kompletu zapewniający nieprzerwaną pracę 

radaru 24 h na dobę – 5.12.2. kolumna sposób wykazania wymagania została przekreślona 

Załącznik nr 2 do SIWZ: 

Słowniczek pojęć: 

AQAP 

–  wymagania  określone  w  porozumieniu  standaryzacyjnym  NATO  STANAG  4107 

Wzajemna  akceptacja  procesu  Rządowego  Zapewniania  Jakości  oraz  stosowania 

sojuszniczych publikacji zapewniania jakości AQAP 

Paragraf 

3 wzoru umowy określa terminy dostawy – Etap I 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy  po  wykonaniu  testów  pierwszego  egzemplarza  z  wynikiem  pozytywnym  –  32  kpl  i 

s

zkolenie 32 instruktorów i 3 serwisantów, etap II do 31 października 2021 – dostawa 31 kpl, 

2 zestawów obsługowo-naprawczych i szkolenie 31 instruktorów, etap III do 31 października 

2022r. 

– dostawa 30 kpl, 3 zestawów obsługowo-naprawczych i szkolenie 30 instruktorów – 

opcja w terminie 6 miesięcy od daty potwierdzenia realizacji opcji przez zamawiającego.  

Par. 5 ust. 2 

– określa test pierwszego egzemplarza, ust. 3 określa sposób postępowania w 

przypadku  negatywnej  weryfikacji  testu 

–  odstąpienie  od  umowy,  albo  testy  uzupełniające. 

Testy  mają  być  przeprowadzone  na  terytorium  RP,  koszty  z  wyłączeniem  udziału  Grupy 

Testującej powołanej przez zamawiającego ponosi wykonawca.  

Par.  8  określał  szkolenia  na  sprzęcie  wykonawcy,  w  tym  dopuszcza  się  szkolenia  na 

sprzęcie przeznaczonym do dostawy o ile  w momencie dostawy jest on pozbawiony oznak 

używania, w pełni sprawny i z bieżącego roku dostawy.  

Zgodnie  z  par  17  ust.  5  wykonawca  zobowiązuje  się  w  przypadku  braku  dostępności  z 

dostaw zagranicznych komponentów niepolonizowanych, do wprowadzenia w uzgodnieniu z 

zamawiającym  zmian  w  wyrobie  używając  do  tego  celu  komponentów  z  innych  źródeł 

zaopatrzenia. 

SIWZ od str. 241: 


Rozdział  III  Pkt.  1.  –  7.  Przedmiotem  jest  dostawa  RRPW  w  ilości  104  kpl  z  czego  93  w 

ramach zamówienia podstawowego i  11  kpl  w  ramach opcji.  Szczegółowy  opis  przedmiotu 

zamówienia  w  tym  wymagania  w  zakresie  parametrów  technicznych  określono  w  WZTT, 

Zamawiający  przewiduje,  że  po  zawarciu  umowy  będą  prowadzone  testy  na  zgodność  z 

wymaganiami  zawartymi  w  W

ZTT  pierwszego  egzemplarza  RRPW  przed  jego  dostawą. 

Testy zostaną wykonane zgodnie z opracowanym przez zamawiającego Programem Testów 

oraz  Metodyką  Testów  opracowaną  przez  wyspecjalizowana  jednostkę  wybrana  przez 

wykonawcę i uzgodnioną z zamawiającym. Oferowane RRPW musza być fabrycznie nowe, 

nie używane,  bez  braków  i  uszkodzeń,  wyprodukowane nie  wcześniej  niż  w  roku dostawy. 

Dopuszcza się możliwość dostawy RRPW z możliwością użycia do ich budowy podzespołów 

pochodzących z linii produkcyjnej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rokiem dostawy (pkt. 

Rozdział  VII  pkt.  2  w  celu  złożenia  oferty  należy  wykorzystać  formularz  oferty  stanowiący 

załącznik  nr  3  do  siwz.  Do  oferty  należało  złożyć  także  zaświadczenie  niezależnego 

podmiotu  poświadczającego  zgodność  działań  wykonawcy  z  publikacją  AQAP  2130  lub 

dokumentem równoważnym lub publikacją ISO 9001 lub dokumentem równoważnym.  

Rozdział X Opis sposobu obliczenia ceny nie zawierał szczegółowych wyliczeń, ani wzorów 

obliczenia  ceny,  w  tym  wskazania  rodzajów  kosztów,  które  musi  uwzględnić  wykonawca. 

Załącznik  nr  4  do  umowy  zawiera  Opis  sposobu  wykonania  Dokumentacji  Technicznej,  a 

załącznik  nr  5  Zasady  akceptowania  i  wprowadzania  zmian  do  Dokumentacji  Technicznej, 

Załącznik  nr  9  do  umowy  zawiera  program  szkolenia  instruktorów  RRPW  i  serwisantów. 

Załącznik  nr  6  do  umowy  zawiera  Program  Testów,  zgodnie  z  którym  testy  prowadzi 

jednostka  badawcza  wybrana  przez  wykonawcę  w  uzgodnieniu  z  zamawiającym,  testy 

prowadzone  są  na  terenie  RP  w  laboratoriach  i  infrastrukturze  wskazanej  w  Metodyce 

Testów.  Wykonawca  przesyła  zamawiającemu  Metodykę  i  Harmonogram  Testów.  Testy 

powinny  się  zakończyć  do  190  dni  od  podpisania  umowy.  Testy  obejmują  inspekcję  – 

weryfikacja  struktury  sprzętu,  dokumentacji  i  innych  danych  pozwalających  stwierdzić 

zgodność  z  wymaganiami  technicznymi  i  stosowanymi  rysunkami,  włączając  identyfikację  i 

oznaczenie, zgodność wymiarową, jakość wykonania, zastosowanie właściwych materiałów, 

części podzespołów. Celem inspekcji jest sprawdzenie sprzętu czy odpowiada WZTT. Cechy 

fizyczne  będą  weryfikowane  na  podstawie  pomiarów,  analizy  dokumentacji  lub  inspekcji 

wzrokowej.  Z  uwagi  na  to,  że  część  wymagań  (np.  związanych  z  technologią  wykonania, 

niezawodnością,  ergonomią  itp.)  może  być  trudna  do  praktycznej  weryfikacji  z 

w

ykorzystaniem  dostępnych  metodyk  badawczych  dopuszcza  się  możliwość  zaliczenia 

spełniania  danego  wymagania  na  podstawie  deklaracji  Wykonawcy  popartej  stosowną 

dokumentacją  (np.  teoretyczne  wyliczenia,  certyfikaty,  zaświadczenia,  dokumentacja 

konstrukcyjna) 

i  pokaz  działania  –  zgodność  parametrów  sprzętu  z  wymaganiami 


technicznymi zostanie sprawdzona przez pokaz rzeczywistego działania przygotowany przez 

wykonawcę z zastosowaniem zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń di pomiaru i rejestracji 

oraz  przy  współudziale  Grupy  Testującej  i  przedstawicieli  jednostki  badawczej.  Cechy 

ilościowe i jakościowe sprzętu będą zweryfikowane poprzez wykonanie zadań w określonych 

w

arunkach  środowiskowych,  a  następnie  porównanie  wyników  z  wymaganiami.  W  ramach 

te

stów  ukompletowanie  będzie  badane  inspekcją,  spełnienie  pkt.  5.1.27  –  inspekcja,  pkt. 

5.4.1 inspekcja pkt. 5.12.2. 

– pokaz działania.  

Wyjaśnienia  treści  siwz  z  dnia  16  października  2019r.  –  Tom  II  str.  390,  zgodnie  z 

odpowiedzią na pytanie nr 2 – oferta jednostki badawczej na przeprowadzenie badań będzie 

taka  sama 

dla  wszystkich  uczestników  postępowania,  cena  oferty  jednostki  obejmie 

wszystkie  koszty  przeprowadzenia  testów  zgodnie  z  Programem  Testów  z  wyłączeniem 

kosztów amunicji i strzelań, które zapewnione będą przez zamawiającego. Zamawiający nie 

przewiduje  wzrostu  kosztów  testów,  oferta  ITWL  jest  wiążąca  i  nie  ulegnie  zmianie.  ITWL 

dokona  inspekcji  dokumentów  potwierdzających  wykonanie  badań  na  zgodność  z  norma 

obronną  najpóźniej  do  końca  okresu  przewidzianego  na  przeprowadzenie  testów. 

Zamawiający nie uwzględni dodatkowego czasu ponad 90 dni na przedłożenie dokumentów 

potwierdzających  wykonanie  badań  na  zgodność  z  norma  obronną.  Ponadto  koszty  takich 

badań ponosi wykonawca, a zatem nie będą one ujęte w ofercie jednostki przeprowadzającej 

testy.  Zamawiający  zażądał  przedstawienia  zdjęć  obrazujących  element  wyrobu  w  poz.  1, 

1.1., 1.2 (z przodu), 1.3 (pojedynczego akumulatora), 1.5. (z przodu), 2.2, 2.3, 2.4 (z przodu).  

Pismo zamawiającego z dnia 19 listopada 2019r. wzywało Pro Patria do złożenia wyjaśnień 

dotyczących  zaoferowanej  ceny,  w  tym  złożenia  dowodów  dotyczących  elementów  oferty 

mających wpływ na wysokość ceny, oszczędność metody wykonania, wyjątkowo sprzyjające 

warunki wykonania, oryginalność projektu, koszty pracy, pomoc publiczna, czyli odpowiadało 

brzmieniu art. 90 ust. 1 ustawy.º 

W dniu 26 listopada 2019r. zamawiający  wezwał Pro Patria do złożenia wyjaśnień  w trybie 

art. 87 ust. 1 ustawy przez wskazanie w jakiej części oferty wykazano, że elementy RRPW 

pozysk

ane  od  producentów  takie  jak  akumulatory  określone  w  tabeli  1.3.  oraz  panel/pulpit 

sterowania  i  zobrazo

wania  określony  w  tabeli  1  pkt.  1.1,  spełniają  wymagania  w  zakresie 

temperatury pracy w przedziale -30*C do +50*C.  

W  dniu  26  listopada  2029r.  zamawiający  wezwał  przystępującego  Kenbit  do  wyjaśnień  w 

trybie  art.  87  ust.  1  z  której  części  oferty  wynika  wykazanie,  że  akumulatory  BB-2590/U  i 

Toughbook 33 spełniają wymagania w zakresie temperatury pracy -30*C do +50*C 

Pismem  z  dnia  29  listopada  2019r.  zamawiaj

ący  nie  uznał  za  skutecznie  zastrzeżone 

dokumenty  wskazane  w  ofercie  Pro  Patria    tj.  oświadczenia  o  zastrzeżeniu  tajemnicy 


przedsiębiorstwa wraz z dowodami str. 56-87 i opisu oferowanego radaru Rozpoznania pola 

Walki w części dotyczącej tabeli I wraz ze zdjęciami na str. 89-91 i 130-134.  

W dniu 6 grudnia 2019r. Kenbit wyjaśnił, że wykazał spełnianie wymagań temperatury pracy 

w przedziale -

30*C do +50*C oferowanego RRPW w pełnym ukompletowaniu na str. 16 pkt. 

30 i dodatkowo na str. 57 oferty. Podkreślił, że potwierdził spełniania wymagań dla RRPW w 

pełnym ukompletowaniu, a więc także panelu i akumulatorów, a pkt. 5.4.1 WZTT odnosi się 

do  RRPW  jako  całości  i  nie  zawiera  odrębnych  wymogów  dla  poszczególnych  elementów 

składowych RRPW, w tym dla panelu i akumulatorów. Zamawiający nie tylko nie rozróżniał 

wymagań dla poszczególnych elementów składowych RRPW, ale również w wymaganych w 

siwz  dokumentacji  nie  przewidział  odrębnego  potwierdzania  spełniania  wymagań  dla 

każdego  z  tych  elementów.  Podkreślił,  że  członek  Konsorcjum  –  ELTA  prowadzi  kontrolę 

komponentów systemu w celu zapewnienia pełnej zgodności wszystkich elementów systemu 

ze wszystkimi wymaganiami WZTT, w tym pracy w wymaganych temperaturach.  

W  dniu  10  grudnia  2019r.  Pro  Patria  wyjaśniła,  że  w  nawiązaniu  do  wymagań 

środowiskowych  dla  RRPW  w  poz.  30  jednoznacznie  wskazał  na  str.101  oferty  spełnienie 

przez oferowane RRPW wymagań określonych w 5.4.1 WZTT w tym spełnienie wymagań w 

zakresie temperatury pracy -

30*C do +50*C oświadczając „Spełnia” a w kolumnie 5 powołał 

się  na  pełny  raport  testów  środowiskowych  PPE  z  dnia  27.04.2016r.  prowadzony  według 

metodologii MIL-

STD 810G, potwierdzających, że Radary, w więc też ich komponenty takie 

jak  pulpit 

i akumulatory zostały przetestowane pod kątem spełniania określonych wymagań 

środowiskowych  w  przedziale  -30*C  do  +  50*C.  Zamawiający  w  żadnym  miejscu  nie 

wymagał  wykazywania  osobnego  spełniania  wymagań  pracy  w  określonych  temperaturach 

dla poszczególnych komponentów. 

W piśmie z dnia 23 grudnia 2019r. zamawiający nie uznał za skutecznie zastrzeżone str. 1- 6 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na cenę.  

Przystępujący  Pro Patria zakwestionował  skuteczność  tej  oceny  pismem  z  dnia 24 grudnia 

2019r. w odniesieniu do nazwy podmiotu sporządzającego raport, zamawiający ten wniosek 

uwzględnił.  

Tom III  

Oferta Pro Patria str. 3 oferty 

– cena brutto 35 315 434,28zł. brutto.  

Na  str.  89  oferty  w  pkt.  1.1.  wskazano  1  kpl  panelu  /pulpitu  sterowania  i  zobrazowania 

Toughbook CF31 Panasonic,  

Pkt.  1.3.  Zestaw  akumulator

ów,  spełniający  wymaganie  z  pkt.  5.1.27  WZTT  1  kpl, 

akumulatory BB 250/U 2/Kpl Bren Tronics,  

2. Wyposażenie dodatkowe :  

. Zestaw akumulatorów (takich jak w wyposażeniu fabrycznym wymienionych w pkt. 1.3.- 


co najmniej 2 kpl.  2 kpl Akumulatory BB-2590/U 2/kpl Bren-Tronics,  

.  Zespół  ładowania  akumulatorów,  zgodnie  z  pkt.  5.12.2  WZTT  (wraz  z  zestawami 

akumulatorów zasadniczym i zapasowym powinien zapewnić nieprzerwaną pracę radaru 24 

godz. 1kpl. 

– ładowarka akumulatorów BTC-70819 Bren Tronics 

26.  RR

PW  wraz  z  panelem  sterowania  i  zobrazowania  powinien  być  przystosowany  do 

zasilania sieciowego prądem zmiennym o napięciu nominalnym 230V i częstotliwości 50Hz 

oraz  z  dedykowanych  akumulatorów  oraz  instalacji  pokładowej  DC  24V  5.1.26  – 

oświadczenie : spełnia, sposób spełnienia wymagania – kolumna skreślona, 

27.  Czas  pracy  RRPW  oraz  panelem  sterowania  i  zobrazowania  z  dedykowanych 

akumulatorów  w normalnych warunkach klimatycznych określonych w pkt 2.2.2 normy NO-

A105:2005  powinien  być  nie  krótszy  niż  6  godzin  oraz  powinna  istnieć  możliwość 

wymiany  akumulatorów  bez  konieczności  wyłączania  RRPW  –  pkt.  5.1.27  –  sposób 

spełniania wymagania – w sposobie spełniania wymagania należy podać czas pracy RRPW 

oraz  panelu  sterowania  i  zobrazowania  z  dedykowanych  akumul

atorów  (będących  na 

wyposażeniu radaru) ponadto należy podać ilość i parametry dostarczanych akumulatorów – 

oświadczenie  spełnia  –  sposób  spełniania  wymagania  :  czas  pracy  10-12  godzin,  - 

akumulatory  BB-

2590/U  225Wh  2/kpl,  waga  3,11  Ibs  (1,4kg),  napięcie  znamionowe  28,8V 

Dwa  (21)  x  14,1  V  /Sekcję,  Napięcie  (maksymalne)  33,0V  Dwa  (20x16,5  V  /Sekcję 

Pojemność 7,5 Ah w trybie 24 V i 15 Ah w trybie 12V 

RRPW pod względem wymagania dotyczącego odporności całkowitej na oddziaływanie 

czynników  środowiskowych  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  norm  NO-06-A103:2005 

oraz NO-06-

A105:2005 dla grup urządzeń N.14-O-II-A, gdzie : 

N14 

– urządzenia przeznaczone do pracy na otwartym powietrzu, w tym przenośne 

plecakowe przewożone wszystkimi rodzajami transportu, działające w miejscu i/lub w 

ruchu 

O- 

ogólnoklimatyczne  –  dla  urządzeń  eksploatowanych  na  makroklimatycznych 

obszarach  kuli  ziemskiej  o  klimatach:  umiarkowanym,  zimnym,  oraz  tropikalnym 

suchymi wilgotnym 

II- 

urządzenie  mogące  się  znajdować  oprócz  stanu  zdatności  w  dowolnej  liczbie 

stanów pośrednich o obniżonej zdatności 

C- 

Urządzenie wielokrotnego użycia 

z następującymi odstępstwami: 

- temperatura pracy w przedziale -30*C do +50*C 

- temperatura graniczna w przedziale 

– 40*C do +65 *C 

Oraz  z  wyłączeniem  pkt  2.2.8  NO-06-A103:2005  urządzenia  N.14  powinny  być 

zdatne do pracy po zanurzeniu w wodzie na głębokość 1m.  

wymóg 5.4.1. – oświadczono spełnia - sposób spełnienia wymagania –  pełny raport 


testów  środowiskowych  PPE  data 2016.04.27  z MIL  –  STD  810G  praca w  wysokiej 

temperaturze  Metoda  510.5  Procedura  II,  Praca  w  niskiej  temperaturze  502.5 

Procedura  II,  Przechowywanie  w  wysokiej  temperaturze  Metoda  501.5  Procedura  I 

Przechowywanie  w  niskiej temperaturze Metoda  502.5  Procedura  II,  poniże podano 

jeszcze praca przy wilgotności, deszcz, przechowywanie w wibracjach, piasek i kurz, 

test upuszczania, szok termiczny, zanurzenie, ale one nie były przedmiotem sporu. .  

55. Zespół ładowania akumulatorów powinien zapewnić: 

a) ładowanie z różnych źródeł zasilania (AC 110/230V, częstotliwość 50/60Hz, DC 12/24 V) 

b) ładowanie nie w pełni rozładowanych akumulatorów 

c) czas ładowania akumulatorów pojedynczego kompletu zapewniający nieprzerwaną pracę 

radaru  24  h  na  dobę  –  5.12.2.  oświadczono  :  spełnia,  kolumna  sposób  wykazania 

wymagania zost

ała przekreślona 

Oferta Kenbit str. 1/4 zaoferowano wykonanie zamówienia za cenę brutto 86 514 308,28zł. 

Na str. 1/41 zaoferowano: 

w pkt. 1.1. Panasonic Toughbook CF 33,  

w pkt.1.3. 2 szt. baterii typu BB 2590/U model 1040P241-001 o 1 szt baterii do laptopa CF-

VZSU1AW, analogiczne informacje podano w pkt. 2.1,  

w  pkt.  2.2.  podano  ładowarki  do  radaru  i  do  laptopa  bez  wskazywania  ewentualnych 

dodatkowych komponentów, w tym adapterów lub konwerterów.  

W  pkt.  30  cytowanym  powyżej  dla  oferty  Pro  Patria  wykonawca  Kenbit  oświadczył,  ze 

wymóg  spełnia  –  w  zakresie  sposobu  spełniania  wymagania  oświadczył,  że  RRPW  był 

projektowany  zgodnie  z  wymaganiami  normy  MIL 

–  STD  810G.  Został  przebadany  na 

zgodność  z  normą  MIL-STD  810G  i  spełnia  wymagania  tej  normy.  Jednocześnie  Kenbit 

oświadczył, że producent dokonał pogłębionej analizy norm NO-06-A103:2005 oraz NO-06-

A105:2005dla  urządzeń  grupy  N.14-O-II-A  i  na  podstawie  wyników  testów  na  zgodność 

radaru  z  normą  MIL-STD  810G  oraz  na  podstawie  badań,  analiz  matematyczno-

mechanicz

nych i symulacji może zapewnić o zgodności RRPW z wymaganiami norm NO-06-

A103:2005  oraz  NO-06-

A105:2005  z  następującymi  odstępstwami  :  -  temperatura  pracy  w 

przedziale  -30*C  do  +50*C 

–  temperatura  graniczna  w  przedziale  od  -40*C  do  +  65*C, 

dalsza  część  oświadczenia  nie  dotyczyła  kwestii  spornej  pomiędzy  stronami.  Wykonawca 

wskazał, że do oferty odłączono CoC.  

Wykonawca Kenbit nie wypełnił dla pkt. 26 i 55 sposobu wykazania wymagania.  

Na  str.  57  znajduje  się  Certyfikat  Zgodności,  z  którego  wynika,  że  wykonawcy  deklarują 

spełnianie  dla  RRPW  ELM  2105ER  spełnianie  wymagania  5.4.1  WZTT.  Deklarację 

wystawiono w dniu 29 października 2019r.  


Oferta WB na str. 1 z 4 wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

900zł. brutto Na str. 7/71 WB zaoferował w tabeli 1: 

pkt. w pkt. 1.1. panel BFC 210/UKART- 1 szt.,  

w pkt. 1.3 zestaw akumulatorów BT – 70719BV 4 szt, natomiast  

w pkt. 2.2 BT-70719BV 8 szt i akumulator BFC 210/UKART 4 szt,  

w pkt. 2.2. BTC 

– 70100 ładowarkę wraz z akcesoriami, bez wyszczególniania akcesoriów.  

WB  w  pkt.  27  wymieniło  jakie  akumulatory  znajdują  się  na  wyposażeniu  radaru  i  panelu  i 

oświadczyło  o  możliwości  ich  ciągłej  pracy  powyżej  6  h,  w  pkt.  5.4.1  oświadczył,  że 

przeprowadził badania na zgodność z wskazanymi w podpunktach NO grupy urządzeń N.14-

O-II-A 

dla  dostępnych  mu  urządzeń  na  etapie  składania  ofert,  a  przewidzianych  do 

wykorzystania  od  poddostawców  elementy  zostały  wybrane  z  uwzględnieniem  wymogów 

opisanych  dla  omawianej  grupy  jak  również  w  szczególności  dla  zakresu  pracy  w 

temperaturach ujemnych, które są niższe niż obowiązujące dla MIL-STD 810G,  

w zakresie pkt. 26 i 55 nie wypełnił kolumny sposób wykazania wymagania 

Tom IV zawiera wyjaśnienia ceny rażąco niskiej i jest objęty tajemnicą przedsiębiorstwa Pro 

Patria 

za wyjątkiem str. 1-6 z wyłączeniem nazwy dostawcy raportu. Obejmuje str. 1-383.  

Izba ustaliła, że wykonawca w zakresie spornych kosztów gwarancji, testów weryfikacyjnych, 

kosztów dostosowania RRPW składał oświadczenia – akapit 1-3 str. 10, co do szczególnie 

sprzyjających  warunków  świadczenia  wskazał  je  na  str.  11  akapit  pierwszy  pkt.  I-III  i 

okoliczności te nie są związane wyłącznie z doświadczeniem wykonawcy, podano wysokość 

marży – akapit 2 str. 11, na str. 11- 19 wskazano na podane kalkulacje i dowody załączane 

do wyjaśnień i na cel ich powołania.  

Koszty pracownicze wyjaśniono na str. 13-15.  

Na str. 15 in fine do 16 2 pierwsze akapity wskazano na koszty różne, w tym koszty testów 

weryfikacyjnych i koszty serwisu gwarancyjnego, korzystne okoliczności podano także w pkt. 

5, 6, 7 wyjaśnień. Czynniki mające wpływ na cenę i prawidłowość ich kalkulacji potwierdzono 

także dokumentem na str.22 – 49. Na str. 52-53 załączono dowód dotyczący marży.  

Na str. 55-

58 w pkt. XI znajduje się potwierdzenie zachowywania informacji w poufności, na 

str.  61-

86  zamieszczono  dowody  dotyczące  wskazywanego  przez  zamawiającego  i 

przystępującego organizacji procesu produkcji, przy czym str. 61 i 73 potwierdzają, że nie są 

to  informacje  powszechnie  dostępne  i  dostęp  do  nich  jest  chroniony,  opisują  co  jest 

produkowane,  na  czyją  rzecz,  jakie  są  potencjały  produkcyjne,  lokalowo-magazynowe, 

badawcze, w tym w zakresie doboru kadry i wyposażenia w różnych działach firmy.  

Na str. 86 

– 87 zawarto kalkulację cenową, z której wynika objęcie kosztami, ceny licencji na 

oprogramowanie i dokumentację techniczną, koszty serwisu gwarancyjnego – lit. a i h, testy 

weryfikacyjne  lit.  b,  ryzyka  lit.  c,  koszty  zarządu  lit.  d,  dokumentacja  techniczna  lit.  e, 


tłumaczenia lit. e, logistyka dostaw – lit. f, g i, szkolenia lit. g, koszty dodatkowe lit. i.  

Str.  89  -

90  zawiera  koszty  materiałowe,  w  tym  ładowarkę  do  radaru  wiersz  4,  baterie  do 

radaru wiersz 7, baterie dodatkowe do panelu wiersz 8, baterie do panelu główne wiersz 12, 

ładowarkę do panelu wiersz 17, wyposażenie dodatkowe do ładowania radaru wiersz 18, str. 

gdzie w wierszu 3 wskazano ładowarkę do radaru, w wierszu 5 baterie do radaru, w 

wierszu12  baterie  dodatkowe  do  CF31,  w  wierszu  18  baterie  główne  do  CF31,  wiersz  28 

ładowarka do CF31, wiersz 29 dodatkowe wyposażenie ładowarki, w wierszu 44 dodatkowe 

wyposażenie  ładowarki  do  CF  31str.  86  do  105  zawierają  kalkulacje  różnych  elementów 

sprzętowych i kosztowych, w różnych ujęciach w tym koszty podane w forintach i przeliczone 

na walutę polską ze wskazaniem sposobu przeliczenia i zasad jego przyjęcia.  

Dowody dostawy CF 31 z bateriami i akcesoriami dodatkowymi w roku 2019 

– str. 106 – 108. 

Od str. 106-

348 załączono dowody zakupu poszczególnych elementów przedstawionych we 

wcześniejszych  kalkulacjach,  a  także  oferty  poddostawców  na  potrzeby  zamówienia 

objętego sporem.  

Wśród  tych  dokumentów  można  odnaleźć  zamówienia  dotyczące  ładowarek  do  radaru  i 

laptopa, zamawiane akumulatory, adaptery i konwertery.  

Na  str.  345-

346  znajduje  się  dowód  na  to,  że  przystępujący  Pro  Patria  pozyskał  ofertę  na 

dostawę  na  potrzeby  przedmiotowego  postępowania  panelu  sterowania  i  zobrazowania 

będącego przedmiotem oferty oraz baterii do tego panelu.  

Na str. 350-

351 znajdują się koszty robocizny związane z kosztami wytworzenia RRPW, ale 

także  z  kosztami  testów  w  terenie,  wewnętrznych  czy  środowiskowych,  a  także  kontroli 

produkcji  i  dotyczące  sporządzania  dokumentacji.  Na  str.  353  –  361  załączono  dowody 

dotyczące  prawidłowości  kalkulacji  kosztów  pracy.  Na  str.  363  –  364  załączono  dowód  na 

wysokość kosztów weryfikacyjnych. Na str. 365 – 380 przedstawiono dowody na okoliczność 

zachowywania  poufności  informacji.  Na  str.  382-383  przedstawiono  dowody  wykonania 

dostawy w bieżącym roku.  

Dowody przedstawione przez odwołującego WB: 

karta katalogowa CF 31 firmy Panasonic przedstawiona w języku angielskim wskazuje na 

zakresy temperatur -10*C do +50*C oraz -20*C do +60*C, analogiczne informacje zawarto w 

dokumencie  oznaczonym  jako  specifications,  przy  czym  nie  ma  tu  nazwy  Toughbook  lub 

oznaczenia CF 31, jedynie odwołujący oświadczył, że dowód ten dotyczy panelu CF31.  

Z  technical  datasheet  w  języku  angielskim  dla  urządzenia  BTC-70918  wynika  przedział 

temperatur  -20*C  do  +50*C  i  -40*C  do +70*C,  z  wydruku  ze  strony  bren-tronics  wynika, 

że 

urządzenie BT – 70791 CK (BB-2590/U) ma 7,5 Ah,  

z  technical  datasheet  sporządzonego  w  języku  angielskim  wynika,  że  urządzenie  BT-

70791CK ma rating 225 Wh i podane -20*C do +60*C i -40*C do +40*C,  


-  z  wydruku  ze  strony  business.panasonic.co.uk  wynik

a,  że  toughbook  31  oznaczono  jako 

discontinued 

– wydruk w języku angielskim,  

z karty katalogowej w języku angielskim dla Toughbook CF33 wynikają zakresy temperatur 

-29*C do +63*C i -51*C do +71*C,  

z technical datasheet dla urządzenia BT-70791CE wynikają temperatury -30*C do +60*C o 

-40*C do +40*C.  

Dowody odwołującego WB złożone na rozprawie to:  

dowody załączone do odwołania, 

-  wydruk  z  of

erty  Kenbit  str.  5,  6,  16,  wyjaśnień  z  dnia  6  grudnia  2019r.,  certyfikatów 

zgodności  załączonych  do  oferty  str.  56-64,  zdjęcia  dołączone  do  oferty,  w  tym  zdjęcie 

opakowanie  BB-2590/U  z  zakresami  przechowywania  od  -20*C  do  +60*C 

–  dokumenty  te 

znajdują się w ofercie Kenbit złożonej zamawiającemu, 

pismo zatytułowane „Description of the Application” – bez tłumaczenia na język polski, 

- katalog dla systemu ELM-2105 

– w języku angielskim bez tłumaczenia, 

ponownie wydruk w języku angielskim karty katalogowej CF 33 wraz ze specyfikacją 

wydruk ze strony pancom.com.tr dotyczący urządzenia CF-VZSU1AW i temperatur 5*C do 

35*C bez tłumaczenia, 

-  wydruk  korespondencji  elektronicznej  z  eu.panasonic.com  bez  odbiorcy  z  podaniem 

zakresów  temperatur  jakiejś  battery,  według  nagłówka  do  CF  31  i  CF  33  przy  czym 

korespondencja jest nieprzetłumaczona i podpisana jedynie imieniem Steve,  

załączono  dowody  pod  tytułem  „Summary  of  Tests  Performed  nr  18.04481.37  –  bez 

tłumaczenia na język polski,  

Załączono  wydruk  ze  strony  Southwest  Reasearch  Intitute  –  bez  tłumaczenia  na  język 

polski,  

specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  dla  zamówienia  nr  IU/116/V-

102/ZO/NZO/DOS/SS/2015 z 3 listopada 2016r.  

normę  NO-06-A103:2005  z  której  wynika,  jak  należy  ustalić  temperaturę  podwyższoną  i 

obniżoną  otoczenia  pracy  i  temperatury  graniczne  w  tym  dla  urządzeń  N.14,  przy  czym 

odwołujący WB nie kwestionował prawidłowości sporządzenia WZTT. 

Odwołujący Kenbit przedstawił następujące dowody: 

informację o wyborze oferty najkorzystniejszej – okoliczność bezsporna, 

-  pismo  J.  N. 

wraz  z  tłumaczeniem,  z  którego  wynika,  że  14  marca  2017r.  p.  J.  N. 

poi

nformował,  że  Panasonic  CF  31  osiągnął  koniec  swojego  okresu  użytkowania  do 

komponentów, które osiągnęły już swój okres użytkowania.  

wydruku  z  pisma  nr  CPSEOLN174,  w  którego  wynika,  że  produkt  CF-31mk5  jest 

wycofywany,  data  ostatniego  zamówienia  dla  produktu  to  5  czerwca  2017,  data  ostatniej 


wysyłki  to  październik  2017.  Dla  obecnych  klientów  CF  31,  którzy  szukają  następcy 

produktu,  rozważ  nowy  w  pełni  wytrzymały  odpinany  CF  33,  który  oferuje  tryby  pracy  z 

klapką i tabletem „najlepsze z obu światów” oraz szeroką gamą konfiguracji.  

podręcznika szybkich referencji, z których wynika, że wymieniana na gorąco bateria nie jest 

zaznaczona jako dostępna w Toughbook 31 i oznaczona jest kropką w Toughbook 33 

karta  danych  technicznych  urządzenia  BTC-70819  z  której  wynika,  że  ładuje  i  utrzymuje 

szeroką  gamę  wojskowych  akumulatorów  komunikacyjnych  i  elektronicznych  za  pomocą 

wyznaczonego adaptera, zasilany z 22-33V DC, 13A, 90-260 V Ac, 47-440 Hz, kable AC/DC 

i adaptery akumulatorów nie są dołączone 

z  tłumaczenia  technicznych  paramterówPSGR-3i  Beagle  wynika,  że  jest  to  jednostka 

obsługowa z 230 Vac i ładowarkami samochodowymi, wymagania dotyczące  zasilania 28V 

DC (22-

33 V DC) maks 50W ciągła praca na 1 zestawie baterii, jeden zestaw baterii 10-12 

godzin zakresy pracy temperatury 

– 32*C do +50*C o przechowywać -40* C do +60*C, oraz 

że radar ma MTBF większy od 10 000 godzin 

z  wyliczeń  własnych  odwołującego  Kenbit  wynika,  że  procentowe  prawdopodobieństwo 

uszkodzenia w ciągu roku dla każdego urządzenia przy pracy 24h/dobę wynosi 87,60% 

- z pisma ITWL z dnia 30 li

pca 2019r. wynika, że koszt badań ITWL to 725 456,00zł. netto,  

odwołujący  Kenbit  załączył  także  wezwanie  zamawiającego  do  Pro  Patria  z  26  listopada 

2019r. i udzieloną odpowiedź dotyczące zakresów temperatur, które już opisano wyżej. 

Dowody złożone przez odwołującego Kenbit na rozprawie: 

zapytanie ofertowe nr 208/KenBIT/2019 dotyczące zakupu 109 kompletów Toughbook CF-

31 z dostawą rozbitą na 3 lata podano liczbę kompletów, których dostawa jest wymagana w 

po

szczególnych latach i na to zapytanie uzyskano odpowiedź z 7 września 2019r. od J. W. 

Partner  Account  Manager  CCE  Region,  że  cykl  życia  CF-31  na  rynku europejskim  dobiegł 

końca. Niemożliwe jest zapewnienie bieżących dostaw do 2022r. Oferowany na rynku USA 

model  CF-

31  mk6  nie  będzie  oferowany  w  Europie  ze  względu  na  brak  wymaganego 

certyfikatu  CE  oraz  zbliżający  się  koniec  produkcji  i  dostaw  tej  generacji.  Wiąże  się  to 

również z brakiem możliwości serwisowania tej generacji w Europie. Następcą modelu CF-

031 jest Toughbook CF-33 

- pismo p. J. N. 

z 16 stycznia 2020r. , że Panasonic Toughbook CF-31 osiągnął koniec cyklu 

życia ze względu na wstrzymanie produkcji podzespołów,  

zapytanie z dnia 15 stycznia 2020r. czy możliwe było zaoferowanie urządzenia Toughbook 

pochodzącego  z  innych  regionów/rynków,  p.  J.  W.  w  dniu  20  stycznia  2020r.  udzielił 

odpowiedzi 

–  cykl  życia  komputerów  Panasonic  Toughbook  CF-31  na  rynku  europejskim 

dobiegł  końca.  Niemożliwe  jest  zapewnienie  bieżących  dostaw  CF-31  do  2022.  Do  pisma 

załączono oświadczenie J. T. z 20 stycznia 2020r. z którego wynika, że nie ma możliwości 

zapewnienia  bieżących  dostaw  CF-31,  a  CF-31  mk6  nie  może  być  importowany  na  rynek 


europejski  z  powodu  braku  wymaganego  certyfikatu  CE

.  Ten  model  nie  jest  i  nie  będzie 

obsługiwany przez Europejskie Centra Serwisowe 

załączono  także  pismo  korporacyjne,  z  którego  wynika,  że  data  ostatniej  dostawy  CF-31 

mk5 to 31 października 2019r. 

-  z  pisma  J.  W. 

z  dnia  3  lutego  2020r.  wynika,  że  deklaracja  zgodności  dotyczy  wyłącznie 

komputerów  dostarczanych  przez  oficjalny  europejski  kanał  dystrybucyjny.  Wszystkie 

komputery dostarczane przez ten kana

ł muszą posiadać znak CE na obudowie, niemożliwe 

jest  zapewnienie  bieżących  dostaw  komputerów  Toughbook  CF-31  przez  europejski  kanał 

dostaw  ze  względu  na  zaprzestanie  produkcji  ostatniej  generacji  podlegającej  europejskiej 

certyfikacji. W szczególności dotyczy do dostaw z bieżącej produkcji do roku 2022.  

 -  karty  katalogowej  Toughbook  CF-

31wynika,  że  producent  nie  określił,  czy  ten  laptop 

posiada funkcje hot-swap 

- z karty katalogowej CF-

33 wynika, że producent zawarł informację o tym, że konstrukcja z 

dwo

ma akumulatorami umożliwia  wymianę akumulatora w  trybie „hot-swap”  podczas pracy 

ciągłej,  

z  ulotki  dotyczącej  baterii  BB-2590/U  wynika,  że  wyprodukowano  nowa  serię  baterii  BB-

2590/U,  która  jest  standardową  baterią  wojskową  BB-2590/U  jest  używany  w  ponad  80 

różnych rozwiązaniach i jest standardowym na świecie akumulatorem dla rodziny X90 

-  z  wydruku  ze  strony  bren-tronics.com  wynika,  ze  baterie  BT-70791A,  BT-70791CK,  BT-

70791BK mają to samo oznaczenie militarne BB-2590/U,  

-  z  pisma  z  6  grudnia  2017r.  wyn

ika,  że  bateria  BT-70791BK  225Wh  o  standardowej 

temperaturze  kosztowała  ok  350  dolarów,  zaś  bateria  BT-70791CE  o  251Wh  i  niskiej 

temperaturze -

30*C do +60*C kosztowała około 580 dolarów,  

- z korespondencji elektronicznej z dnia 30 stycznia 2020r. wynika, 

że Bateria BT-70791 BK 

waży 1,4kh ma napięcie 28,8 V 2x 14,4 V/Sekcję, pojemność 7,5 Ah, 24 V tryb 15,0 Ah, 12V 

tryb UN/DOT 38.3 

– 225 Wh, temperatury -20*C do 60*C 

 - z wydruku ze str. bren-tronics inc wynika

, że są dwa numery BTC 70819 i BTC 70819-1,  

Z  technical  datasheet  wynika,  że  dla  urządzenia  BTK  –  70819-1  zasilanego  22/33  V  DC 

zawarte są BTC – 70819, BTA – 70834 i kable,  

-  technical  datasheet  BTC-

70819  wynika,  że  zasilane  jest  urządzenie  z  22/33V  DC  i  nie 

zawiera  k

abli  i  adapterów  do  baterii,  a  dodatkowe  wyposażenie  to  BTA-  70835  (24V  DC 

NaTO Slave Connectro) i BTA 

– 70541-12H 12-24 Vdc Conwerter,  

z  wydruku  money.pl  wynika,  że  w  okresie  01.01.18  –  31.12.2020  kurs  dolara 

amerykańskiego wahał się o +12,02%, zaś euro o 3,12%,  

-  z  wydruku  ze  strony 

www.linkedin.com

wynika,  że  J.  W.  jest  Head  of  CCE  Region  at 

Panasonic Marketing Europe GmbH,  

Z Forum  Innowacji  6 lutego 2020r.  wynika,  że pan J. T. jest  Dyrektorem  Generalnym  ds. 


Rozwoju i Wdrażania rozwiązań Panasonic Toughbook 

Dowody przystępującego Kenbit: 

zapytanie ofertowe nr 217/KenBIT/2019 z dnia 10 września 2019r. wynika, że odwołujący 

Kenbit  pytał  o  dostępność  Toughbook  CF-33 109  szt.  w  latach  dostawy  2020-2022,  gdy 

podzespoły  mogą  być  wyprodukowane  maksymalnie  12  miesięcy  przed  planowanymi 

dostawami i zakres temperatur : pracy 

– od -30*C do + 50* C, przechowywania: od -40*C do 

+65*C, 

z pisma Panasonic z dnia 12 września 2019r. wynika, że ofertę przygotuje AW.NET Polska 

Sp. z o.o. jako wyłączny dystrybutor Toughbook w Polsce, 

- z oferty AW.NET Polska sp. 

z o.o. wynika, że zaoferowano KenBit Toughbook z ładowarką 

do  baterii  i  dodatkową  baterią  i  oferta  obowiązuje  do  31  stycznia  2020r.  z  załączonej 

specyfikacji wynika, że temperatura pracy min. – 31,66*C, a maksymalna 62,77*C 

- zapytanie z dnia 22 stycznia 2020r. do AW.Net Polska sp. z o.o. czy Panasonic Toughbook 

CF  33  spełnia  wymaganie  odnośnie  temperatury  pracy  w  zakresie  -30*C  do  +  50*C  i 

udzielona odpowiedź z dnia 24 stycznia 2020r., że sprzęt przeszedł test zgodnie z procedurą 

II Metody 502.5 z normy MIL-STD 810G pracy w temperaturze 

– 31,6*C,  

ze sprawozdania  z  badań nr  RB-001/2020/CF-33 Wojskowych Zakładów  Łączności  nr1  z 

dnia  29  stycznia  2020r.  wynika,  że  przeprowadzono  badanie  w  narażeniu  na  obniżoną 

temperaturę  otoczenia  -30*C  przez  czas  wystarczający  do  ustabilizowania  temperatury 

minimum  2 godz.  I  sprawdzono  możliwość  uruchomienia  i  funkcjonowania  urządzenia  przy 

zasilaniu z wewnętrznej baterii (pkt. 5) i z zasilacza (pkt. 6). Z wyniku pomiarów wynika, że 

urządzenie przeszło testy pozytywnie na obu wariantach zasilania 

Dowody przystępującego Pro Patria: 

deklaracja  zgodności  UE  została  wystawiona  przez  Mobile  Solutions  Business  Division  z 

Japonii  Korporacja  Panasonica  dotyczy  produktu  komputer  osobisty  Panasonic  CF-31 

(adapter  prądu  zmiennego,  typ:  CF-AA5713A,  opcjonalny  zestaw  baterii  CF-WZSU46AU, 

CF-VZSU46AT, CF-VZSU65AU, CF-VZSU1431U, CF-VZSU86E) opcjonalny replikator portu 

GF-

VEB311,  opcjonalny  napęd  DVD  Multi  Driver  CF-VDM311U,  CF-VDM312U)  CF-

31xxxxxx  (of).  Deklaracja  została  wystawiona  24  kwietnia  2019r.    wraz  z  tłumaczeniem  na 

język polski, 

zdjęcie  naklejki  transportowej  wystawione  przez  Panasonic  India  Pvt  Ltd.  Dotyczy  CF-

314C502V7 zawiera 1 laptop PC, 1 Adapter, ! instrukcję obsługi, 1 kabel AC i 1 baterię data 

produkcji  kwiecień  2019,  data  importu  kwiecień  2019,  na  dalszej  części  oznakowania 

opakowania do transportu znajduje się oznaczenie CE,  

z  korespondencji  elektronicznej  z  dnia  3  września  2014r.  wynika,  że  BT-70791CK  jest 


r

ównoważna  do  BT-70791  BK.  Obie  z  nich  są  bateriami  BB-2590/U  o  pojemności  225Wh, 

wersja  CK  jest  przeznaczona  na  rynek  amerykański,  informacja  pochodzi  od  I.  P.  Dział 

Wsparcia Klienta Bren-Tronics International Solutions SARL z Francji,  

-  z  technical  datasheet  dla  BT-

70791BV wynika, że zalecana temperatura przechowywania 

to  -40*c  do  +40*C 

–  dowód  powołany  na  okoliczność,  że  gdyby  rozpatrywać  samodzielnie 

akumulatory pod kątem testów środowiskowych, to bateria odwołującego Kenbit nie spełnia 

wymagań zamawiającego,  

z  oświadczenia  z  dnia  2  lutego  2020r.  złożonego  przez  CTI-INTL  Solutions  LTD  Gilad 

Liberman,  wynika,  że  laptop  CF-31  spełnia  normy  ogólnie  przyjęte  dla  urządzeń  IT 

przewidzianych  do  wykorzystania  przez  wojsko  na  całym  świecie,  jest  wyposażony  w 

f

unkcjonalność  hot  –  swap,  co  oznacza,  że  możliwa  jest  wymiana  baterii  urządzenia  bez 

konieczności  wyłączania  laptopa,  jest  dostarczany  wyposażony  w  baterię  główną  oraz 

baterie  zapasowe.  W  roku  2019  i  we  wcześniejszych  latach  firma  CTI-INTL  Solutions 

zreali

zowała  znaczna  liczbę  zamówień  na  urządzenia  CF-31,  które  składała  Pro  Patria  z 

przeznaczeniem  do  zastosowania  przy  budowie  radaru  PGSR3iBEAGLE,  według  stanu  na 

dzień  składania  oświadczenia  urządzenie  Toughbook  CF-31  jest  dostępne  do  zamówienia 

przez PPE z

a pośrednictwem autoryzowanych przedstawicieli Panasonic. W roku 2017 firma 

Panasonic  ogłosiła,  że  produkcja  tego  urządzenia  nie  będzie  kontynuowana,  ale  to 

oświadczenie zostało wycofane, z uwagi na zdecydowany sprzeciw klientów.  

z  upoważnienia  z  dnia  24  stycznia  2020r.  wynika,  że  J.  N.  oświadczył,  że  udzielono 

upoważnienie  CTI-INTL  Solutions  Ltd  jako  autoryzowanemu  dystrybutorowi  uprawnionemu 

do  wprowadzania  na  rynek,  sprzedaży  i  wyznaczania  dealerów  oraz  świadczenia  usług 

posprzedażowych takich jak naprawy sprzętu dla Izraela. Upoważnienie ma zastosowanie do 

urządzeń Panasonic Toughbook i Panasonic Toughpad. Jest to upoważnienie do składania 

oświadczeń i dokumentów dotyczących powyższych urządzeń. Panasonic zobowiązał się do 

udzielenia wsparcia i pomocy 

posprzedażowej, jak może być wymagana w związku z każdą 

sprawą dotyczącą powyższych urządzeń. Upoważnienie pozostaje w mocy od sierpnia 2018 

do marca 2020r.  

z certyfikatu wynika, że CTI-INTL Solutions Ltd jest autoryzowanym partnerem Serwisowym 

Panasonic Toughbool w Izraelu w roku obrotowym 2019,  

z oświadczenia G. S. wynika, że PPE regularnie nabywa Toughbook CF-31 do stosowania 

w  radarach  PGSRi3Beagle  i  były  one  wielokrotnie  nabywane  również  w  2019  z  data 

produkcji  2019,  zgodnie  z  najlepszą  wiedzą  oświadczającego  PPE  na  dzień  31  stycznia 

2020r. ma możliwość nabycia Toughbook CF-31 z datą produkcji 2020 na potrzeby realizacji 

umowy z Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę Radarów Rozpoznania Pola Walki, 

-  z  wydruku  strony  in.panasonictoughbook.asia  wynik

a,  że  na  dzień  2  lutego  2020r.  ten 

laptop jest oferowany 


weryfikacja  kluczowych  parametrów  -  z  wyciągu  z  testów  wynika,  że  Panasonic  CF-31  o 

określonym  numerze  seryjnym  posiada  zasilanie  z  baterii  hot-swap  –  wymiana 

poszczególnych baterii bez przerywania pracy – wynik OK,  

ze sprawozdania z testów odbiorczych wynika, że przeprowadzono testy środowiskowe dla 

urządzenia oferowanego w ukompletowaniu, w tym z laptopem i bateriami i wynik ogólny  – 

pozytywny, w pkt. 7.1. wskazano wykaz testów potwierdzający spełnianie wymagań pracy w 

temperaturze -30*C do +50*C 

Izba  przeprowadz

iła  dowód  z  oględzin  laptopa,  na  którym  znajduje  się  oznaczenie 

CF314C502V7,  prezentujący  okazuje  baterie  znajdujące  się  w  środku  tego  laptopa,  są  to 

baterie  CFVZSU46AU  i  CFVZSU1431U  na 

obu  bateriach  znajduje  się  znaczek  CE. 

Prezentujący  okazuje  także  zapasowe  baterie  o  tych  samych  oznaczeniach  i  znaczku  CE. 

Podłącza  laptop  do  zasilania  prądem  zmiennym,  otwiera  laptop,  włącza  laptop  w  trybie 

systemu  Windows,  co  stanowi  standardową  konfigurację.  Na  laptopie  zainstalowany  jest 

software  - 

oprogramowanie  ADAMS,  które  jest  preinstalowane  na  każdym  urządzeniu. 

Uruchamia  ten  software  w  trybie  replay,  który  pozwala  uczyć  się  obsługi  urządzenia, 

posługując  się  ikonami  przy  zegarze,  wyświetla  właściwości  zasilania,  widać  dwie  baterie 

oraz potwierdzenie włączenia zasilania zewnętrznego prądem zmiennym i to, że urządzenie 

jest  ładowane.  Odłącza  teraz  zasilanie  zewnętrzne  i  laptop  pracuje  na  dwóch  bateriach, 

ponownie  okazuje  za  pomoc  ikon  przy  zegarze, 

że  brak  ładowania  i  są  dwie  baterie. 

Wyjmuje baterie o końcówce 1431U, ponownie okazuje ikony przy zegarze, że laptop działa 

na 1 baterii, która nazywa główną. Wyjmuje z pudełka baterię zapasową 1431U i wkłada do 

urządzenia. Ponownie okazuje, że wykryte są dwie baterie. Wskazuje, że jest to funkcja hot 

swap

, praca na jednej baterii. W analogiczny sposób postępuje z baterią 46AU, wymieniając 

je z baterią zapasową, okazując, że po wyjęciu baterii głównej laptop działa na jednej baterii 

zapasowej, wkłada baterię zapasową główną, laptop wykrywa dwie baterie.  

Pytanie  Odwołującego  KenBIT:  co  się  dzieje,  gdy  obie  baterie  są  rozładowane,  czy  są 

zaoferowane  dwie  ładowarki  do  każdej  z  baterii?  Okazujący  oświadcza,  że  nie  potrzebuje 

takiej  ładowarki,  gdyż  baterie  są  ładowanie  z  zasilania  zewnętrznego.  Obie  baterie  są 

ładowane.  Podkreśla,  że  w  tej  konfiguracji  laptopa  wymagane  było,  aby  była  funkcja  hot 

swap i działania urządzenia przez określony okres czasu i tak się dzieje. 

Na pytanie  Odwołującego:  jak  będą  ładowane  puste  baterie,  czy  są ładowarki  do  obu tych 

urządzeń,  ile baterii  i  ile  ładowarek  i jakich rodzajów  zaoferowano,  okazujący  wskazuje,  że 

jego rolą jest wytłumaczenie hot swap i to zrobił.  

Na  pytanie  Odwołującego  KenBIT,  czy  zaoferował  ładowarki  do  dwóch  typów  baterii, 

oświadcza,  że  tak,  okazuje  pudełko,  w  którym  znajdował  się  laptop  i  ma  ono  oznaczenie 

CF314C502V7, znaczek CE i datę produkcji kwiecień 2019. 


Izba  na  podstawie  powyższych  dowodów  ustaliła,  co  następuje:  z  wydruku  strony 

business.panasonic.uk, 

wynika,  że  toughbook  CF-31  jest  oznaczony  jako  discontinued, 

natomiast strona ta nie została przetłumaczona, a w świetle par. 19 ust. 3 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań z 

dnia 22 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 48, poz. 280, tj. z dnia 3 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. 

poz.  964)  w

szystkie  dokumenty  przedstawia  się  w  języku  polskim,  a  jeżeli  zostały 

sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się 

na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach 

skład  orzekający  może  żądać  przedstawienia  tłumaczenia  dokumentu  na  język  polski 

poświadczonego  przez  tłumacza  przysięgłego.  Dowód  przedstawiony  przez  odwołującego 

WB nie mógł być zatem skutecznie powołany przed Izbą i na jego podstawie dokonywanie 

ustaleń  z  powodu braku  tłumaczenia dokumentu  nie mogło być  dopuszczone.  Tym  samym 

ten dowód nie mógł Izby doprowadzić, do jakichkolwiek ustaleń. Z pisma p. J. N. wynika, ze 

już 14 marca 2017r. Panasonic CF-31 osiągnął koniec swojego okresu użytkowania, z pisma 

nr CPSEOLN174 wynika, że ostatnie zamówienie miało miejsce w czerwcu 2017, a dostawa 

w  październiku  2017,  tym  dowodom  przeczą  dowody  załączone  do  wyjaśnień  ceny  rażąco 

niskiej przeds

tawione przez Pro Patria, z których wynika, że w kwietniu 2019r. dokonywane 

były  dostawy  na  rzecz  przystępującego,  z  terminem  dokonania  dostawy  w  październiku 

2019r., co więcej poddostawca Pro Patria CTI-NTL Solutions zagwarantował dostawy CF-31 

na  potrzeb

y  postępowania  prowadzonego  przez  zamawiającego.  Z  kolei  tym  dowodom 

przeciwstawiane są dowody świadczące, że we wrześniu 2019e. Kenbit uzyskał informację, 

że nie może zamówić u dystrybutora na rynek wschodniej i centralnej Europy laptopa CF-31, 

z  uwagi  na 

zakończenie  cyklu  życia  na  rynku  europejskim,  brak  certyfikatu  CE  i 

niemożliwość zapewnienia dostaw do 2022r. Z pism przedstawianych przez Kenbit  wynika, 

że ostatnia dostawa miała miejsce w październiku 2019r. Następnie zarówno Pro Patria jak i 

Kenbit  prz

edstawiają  sprzeczne  ze  sobą  oświadczenia  przedstawicieli  firmy  Panasonic 

(dystrybutorów)  z  których  wynika,  że  w  roku  2020r.  dystrybutorzy  z  rynku  europejskiego 

wskazują na  brak możliwości  importu CF-31  na  rynek  europejski,  natomiast  dystrybutor  na 

rynek  i

zraelski  potwierdza  możliwość  realizacji  dostaw  zgodnie  z  wymaganiami 

zamawiającego,  a  ze  strony  azjatyckiej  w  2020  wynika  dostępność  Toughbook  CF-31.  W 

świetle tak ustalonego stanu faktycznego, należało stwierdzić, ze pewne jest, iż w 2019 CF-

31  był  produkowany,  co  oznacza,  że  Panasonic  Toughbook  CF-31  produkcji  2019r.  może 

być dostarczony jako komponent na potrzeby tego postępowania w 2020r. Nie ma w ocenie 

Izby  jednoznacznego  dowodu  na  to,  że  produkcja  CF-31  nie  jest  po  roku  2019r. 

kontynuowana,  ale  z  pe

wnością  można  było  ustalić,  że  2017r.  pojawiały  się  komunikaty 

identyczne z tymi z 2019r. dotyczące zakończenia produkcji CF-31 z braku komponentów, a 

mimo  to  produkcja  była  kontynuowana.  Tym  samym  nie  można  ustalić,  że  po  roku  2019r. 


produkcja, a w konsekwencji dostawy CF-

31 nie będą świadczone. Biorąc to pod uwagę Izba 

doszła  do  przekonania,  że  na  datę  składania  ofert  przystępujący  Pro  Patria  dysponował 

ofertą  poddostawcy  CTI-INTL  Solutions,  która  gwarantowała  mu  dostawy  CF-31  wraz  z 

dwoma  rodzajami  akumu

latorów,  na  potrzeby  tego  konkretnie  postępowania,  o  czym 

świadczy numer postępowania zamawiającego wskazany w ofercie. Nie można natomiast na 

podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalić, że przystępujący Pro Patria miał 

wiedzę,  że  oferuje  przedmiot,  którego  świadczenie  na  warunkach  zamówienia  będzie 

niemożliwe,  jak  również  nie  da  się  ustalić  obiektywnej  niemożliwości  świadczenia  – 

poddostawca  CTI-INT

L  Solutions  oświadczył  w  2020,  że  wykona  dostawy  na  potrzeby 

przedmiotowego postępowania, a CF-31 jest dostępny w roku 2020 na rynku azjatyckim, co 

wynika  z  wydruku  ze  strony  internetowej  in.panasonictoughbook.asia.  Możliwe,  ale  nie 

pewne, jest jedynie to, że taka dostawa nie będzie możliwa na rynek europejski. Tym samym 

nie  da  się  również  ustalić,  że  informacja  o  możliwości  zrealizowania  dostaw  CF-31  na 

potrzeby  przedmiotowego  postępowania  nie  odpowiada  rzeczywistemu  stanowi 

faktycznemu.  

Izba  ustaliła  na  podstawie  odpowiedzi  na  pytanie  nr  66,  że  zamawiający  i  wykonawcy 

rozróżniali  pojęcia  radaru,  ukompletowanego  radaru  i  ukompletowanego  radaru  wraz  z 

wyposażeniem  dodatkowym.  Sam  zamawiający  w  formularzu  ofertowym  posługiwał  się 

różnymi pojęciami : RRPW, RRPW wraz z panelem sterowania i zobrazowania, tym samym 

nie mogły być to tożsame pojęcia – porównaj pkt. 26, 27 do 30. Zamawiający w formularzu 

ofertowym używał także samego pojęcia radaru – sposób spełniania wymagania – w opisie 

ujęto  w  nawiasie  „(będących  na  wyposażeniu  radaru)”.  Izba  ustaliła  także,  iż  w  pkt.  1.3 

załącznika  nr  1  do  formularza  ofertowego  zamawiający  użył  pojęcia  zestaw  akumulatorów 

spełniający wymaganie z pkt. 5.1.27, natomiast, wymaganie w 5.1.27 wskazywało  – należy 

podać  czas  pracy  akumulatorów  RRPW  oraz  panelu  sterowania  i  zobrazowania  z 

dedykowanych  akumulatorów  (będących  na  wyposażeniu  radaru),  ponadto  należy  podać 

ilość  i  parametry  dostarczanych  akumulatorów.  Z  kolei  pkt.  2.1.  wskazywał  na  zestaw 

akumulatorów zapasowych, (takich jak w wyposażeniu fabrycznym wymienionych w 1.3. Izba 

zwróciła  uwagę  na  polecenie  5.1.27  dedykowanych  akumulatorów  (będących  na 

wyposażeniu  radaru)  –  w  tym  miejscu  zamawiający  nie  odnosił  się  do  RRPW 

ukompletowanego, ale wyłącznie do radaru. Wykonawcy sami w różny sposób odczytywali, 

to gdzie i jakie akumulatory mają wpisać w załącznik nr 3.  

Przystępujący  Pro  Patria  w  pkt.  1.3.  wpisał  tylko  akumulatory  do  radaru  –  BB-2590/U,  tak 

samo  w  pkt.  2.1.,  natomiast  w  pkt.  27  podał  zarówno  akumulatory  BB-2590/U  jak  i  opisał 

cechy techniczne oferowanej baterii Bren-

Tronics (a więc baterii do radaru, a nie laptopa).  


O

dwołujący Kentbit w pkt. 1.3. wskazał baterię do radaru BB-2590/U model 1040P241-001 i 

do laptopa CF-

VZSU1AW, analogiczne informacje przedstawił w pkt. 2.1.  

Odwołujący  WB  w  pkt.  1.3.  przedstawił  baterie  do  radaru  –  BT-70791BV,  w  pkt.  2.1.  do 

radaru BT-707

91BV i do laptopa BFC 210/UKART, zaś w pkt. 27 także podał akumulatory do 

radaru i laptopa.  

W  ocenie  Izby  w  świetle  powyższych  ustaleń  logiczny  jest  wniosek,  że  wykonawcy  mieli 

wątpliwości,  co  należy  podać  w  poszczególnych  pozycjach  formularza  ofertowego  w 

odniesie

niu  do  baterii  radaru  i  laptopa,  co  oznacza,  że  treść  SIWZ  nie  dawała 

jednoznacznego  wzorca  pozwalającego  na  wypełnienie  formularza  ofertowego  w  sposób 

jednakowy przez wszystkich wykonawców.  

Izba  natomiast  na  podstawie  złożonych  wyjaśnień  ustaliła,  że  przystępujący  Pro  Patria 

zaoferował  tak  baterie  do  radaru  typu  BB-2590/U  spełniające  cechy  techniczne  opisane  w 

pkt 27 formularza ofertowego (w wyjaśnieniach podano model baterii konkretyzując jej typ do 

jednej  baterii  zgodnej  z  opisem  cech  technicznych  podanych  w  ofercie)  oraz  baterie  do 

laptopa 

– oznaczone jako główne i dodatkowe, co było zgodne z informacjami przekazanymi 

podczas  oględzin.  Z  oględzin  wynikało,  że  do  laptopa  CF-31  wkłada  się  baterię  główną,  a 

także  w  miejsce  multimediów  można  włożyć  baterię  dodatkową.  Oba  te  rodzaje  baterii 

(skonkretyzowane przez oznaczenia literowo-cyfrowe) 

występują w wyjaśnieniach w ramach 

przedstawionych  kalkulacji,  kopii 

zamówień  jak  i  ofert  poddostawcy.  Ilości  tych  baterii 

zgadzają  się  z  oświadczeniami  zamawiającego  i  przystępującego  przedstawionymi  w  toku 

rozprawy.  

Co  do  wymagania  zamawiającego  opisanego  w  pkt.  2.2.  Izba  ustaliła,  że  zamawiający  w 

zakresie  tego  wymagania  wyraźnie  wskazał  na  to,  że  wymaga  typu/modelu  ładowarki, 

natomiast w pkt. 5.12.2 zamawia

jący nie wymagał opisania sposobu spełniania wymagania. 

Również i w tym zakresie występują różnice pomiędzy poszczególnymi ofertami: 

Przystępujący Pro Patria podał ładowarkę do radaru – Bren Tronics BTC-70819, odwołujący 

Kenbit 

–  ładowarkę  do  radaru  i  ładowarkę  do  laptopa,  a  odwołujący  WB  ładowarkę  BTC-

70100  wraz  z  akcesoriami 

–  bez  podawania  typów  czy  modeli  akcesoriów,  ani  bez 

wskazywania, jakie akcesoria dołączono.  

Z wyjaśnień Pro Patria wynika, że zaoferowano ładowarkę wskazaną w pkt. 2.2, ale również 

ładowarkę  do  laptopa,  nadto  wymieniono  dodatkowe  akcesoria  i  wynika  to,  tak  z  kalkulacji 

jak i kopii zamówień.  

Odnośnie  wymagania  dotyczącego  norm  środowiskowych,  to  Izba  ustaliła,  że  na  etapie 

ofertowania  zamawiający  odnosił  wymagania  środowiskowe  do  RRPW,  nie  wskazując 

panelu sterowania i zobrazowania czy elementów wyposażenia dodatkowego. W ocenie Izby 


zatem  należy  ten  wymóg  rozumieć  jako  wymaganie  odnoszące  się  do  ukompletowanego 

RRPW,  bez  wymogu  wykazywania  spełniania  tego  wymagania  dla  poszczególnych 

elementów  składających  się  na  ukompletowany  RRPW,  jak  panel,  statyw,  zasobnik 

aku

mulatorów,  słuchawki,  zestaw  okablowania.  W  ocenie  Izby  stanowisko  zamawiającego, 

że wymóg odnosił się do ukompletowanego RRPW jest spójne z wymaganiami dotyczącymi 

testów  weryfikacyjnych,  a  także  logiczne,  gdyż  zmontowanie  komponentów  w  taki  sposób, 

aby tworzyły całość RRPW, może w ocenie Izby dawać inną odporność wytworzonej całości, 

niż poszczególnych komponentów. Co więcej z wyjaśnień złożonych przez wykonawców Pro 

Patria 

i  Kenbit  wynika,  że  obaj  wykonawcy  (niezależnie  od  siebie)  wymaganie  z  pkt  30 

rozumieli  właśnie,  jako  wymaganie  dotyczące  całego  RRPW,  a  nie  jego  poszczególnych 

komponentów.  

Izba ustalając, że wymóg z pkt 30 formularza ofertowego dotyczył ukompletowanego RRPW, 

uznała, że dowody przedstawione przez odwołującego WB w odniesieniu do komponentów 

składających  się  na  oferty  przystępujących  Pro  Patria  i  Kenbit,  jak  również  dowody 

odwołującego Kenbit w stosunku do komponentów Pro Patria, oraz dowód Pro Patria wobec 

komponentu odwołującego Kenbit nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia, przede 

wszystkim  dlatego,  że  z  dowodów  tych  nie  wynika  czy  prowadzono  badania,  a  jeśli  tak  to 

według,  jakiego  standardu.  Nadto  Izba  dała  wiarę  wyjaśnieniom  zamawiającego  i 

przystępującego  Pro  Patria,  że  zakresy  temperaturowe  podawane  przez  producentów 

sprzętu świadczą jedynie o tym w jakim zakresie producenci swój sprzęt przebadali, co nie 

wyklucza przebadania komponentów w przyszłości w szerszym zakresie, w tym w szerszym 

zakresie temperaturowym.  

Izba  ustaliła  także,  iż  na  etapie  ofertowania  zamawiający  nie  wymagał  wykazywania  norm 

środowiskowych wynikami badań – zamawiający nie żądał raportów z badań. Zamawiający 

nie  żądał  także  podawania  wyników  badań  na  zgodność  z  polskimi  normami  obronnymi. 

Przeciwnie zamawiający dopuszczał także badanie lub sprawozdanie, na podstawie którego 

wykonawca deklaruje spełnienie wymagania.  

Przystępujący Pro Partia wskazał, że prowadził badania według MIL-STD 810G i podał typy 

procedur oraz  m

etodyki, zaś przystępujący Kenbit także wskazał, że przebadał swój sprzęt 

na zgodność z MIL-STD 810G i zanalizował uwzględniając badania, analizy matematyczno-

mechaniczne  i  symulacje,  że  również  spełni  -  w  zakresie  wymagania  30  -  normy  polskie 

obronne.  

ocenie Izby oba oświadczenia są zgodne z wymaganiami zamawiającego postawionymi w 

SIWZ.  Dodatkowo  przystępujący  Pro  Patria  przedstawił  objęty  tajemnicą  przedsiębiorstwa 

raport z badań, który potwierdził, że wykonawca miał prawo złożyć w ofercie oświadczenie o 

treści przedstawionej w pkt. 30. Również przystępujący Kenbit badaniami WZŁ nr 1 wykazał 

w ocenie Izby, że oświadczenia złożone w ofercie były oparte o badania, analizy i symulacje, 


które uprawniały przystępującego Kenbit do złożenia oświadczenia w ofercie. W ocenie Izby 

temu ustaleniu nie stoi na przeszkodzie to, że badania Kenbit wykonano po upływie terminu 

składania  ofert,  gdyż  był  to  jedynie  dowód  potwierdzający  prawdziwość  oświadczenia 

zawartego  w  ofercie,  a  nie  dokument,  którego  wymagał  zamawiający  na  potwierdzenie 

spełniania  cech  przedmiotowych  zamówienia.  Dla  Izby  nie  stanowi  także  przeszkody  dla 

przyjęcia tego dokumentu fakt, że dowód dotyczy jedynie laptopa, a nie całości RRPW, gdyż 

w  przeciwieństwie  do  kart  katalogowych,  czy  technical  datasheet  podano  sposób,  w  jaki 

prowadzono badania i czy były to badania z bateriami, czy na zasilaniu.  

Izba  w  tym  zakresie uznała także,  iż  sam  zakres  temperatur można  było  ustalić  jako daną 

techniczną z dokumentów nieprzetłumaczonych, jednak poza tą daną, innych ustaleń wobec 

nie  przedstawienia  tłumaczeń,  na  podstawie  par.  19  ust.  3  cyt.  wyżej  rozporządzenia  Izba 

czynić nie mogła.  

Izba ustaliła, że zamawiający wymagał w pkt 27 istnienia możliwości wymiany akumulatorów 

bez konieczności wyłączania RRPW. Odwołujący Kenbit wskazywał na to, że laptop CF-31 

nie  posiada  w  ogólnie  dostępnej  informacji  od  producenta  deklarującej  wyposażenie  tego 

laptopa w cechę hot-swap. Izba ustaliła, że z dowodów przedstawionych przez odwołującego 

Kenbit rzeczywiście wynika, że producent nie deklarował tej cechy jako cechy laptopa CF-31, 

jednakże  dopuszczony  dowód  z  oględzin  laptopa  CF-31  przeprowadzony  przez 

przystępującego  Pro  Patria  przed  Izbą  wykazał,  że  na  włączonym  systemie  działającym 

jedynie  na  zasilaniu  bateryjnym  możliwa  jest  wymiana  baterii  bez  konieczności  wyłączania 

urządzenia  czy  przerywania  czynności  na  nim.  Zamawiający  nie  opisał  szczegółowo  jak 

funkcja  hot-

swap  ma  wyglądać,  ani  nie  zakazał  tego,  aby  laptop  pracował  cały  czas  na 

zasilaniu z jakiejś baterii, a przeprowadzony dowód wykazał, że można wymienić tak baterię 

główną jak i baterię podstawową bez konieczności wyłączania laptopa.  

Izba ustaliła, że przystępujący Pro Patria dla akumulatorów do radaru wskazał baterie Bren 

Tronics  BB-

2590/U  i  podał  cechy  tej  baterii  225Wh,  wagę  3,11  Ibs,  napięcie  znamionowe 

28,8V  Dwa  (21)  x14,1V/Sekcję,  Napięcie  (maksymalne  33,0V  Dwa  (20x16,5V/Sekcję 

Pojemność  7,5Ah  w  trybie 24  V  i  15Ah  w  trybie  12h.  Jak  wynika z  tabeli  zamieszczonej  w 

odwołaniu tym cechom odpowiadają dwa oznaczenia baterii Bren Tronics BT-70791BK i BT-

70791CK,  które  mają  te  same  cechy,  a  jak  wynika  z  korespondencji  elektronicznej  z  3 

września  2014r.  są  to  równoważne  baterie,  tylko  jedna  jest  przeznaczona  na  rynek 

amerykański.  Co  więcej  z  dowodu  przedstawionego  przez  Kenbit  ulotki  dotyczącej  nowej 

serii  baterii,  wynika,  że  typem  baterii  jest  BB-2590/U,  należącym  do  rodziny  X90. 

Zamawiający  wymagał  podania  modelu  lub  typu,  skoro  BB-2590/U  jest  typem,  to 

przystępujący  Pro  Patria  spełnił  wymaganie  zamawiającego,  a  jednocześnie  wskazując 


cechy  techniczne,  wskazał  także  na  model. W ocenie  Izby  takie  skonkretyzowanie  sprzętu 

nie powoduje, że przedmiot oferty nie został oznaczony.  

Izba  ustaliła,  że  przystępujący  Pro  Patria  przedstawiając  kalkulację  materiałów 

wykorzystywanych 

do  wytworzenia  oferowanego  RRPW,  kalkulacje  robocizny,  a  także 

informacje  dotyczące  posiadanego  zaplecza  technicznego  i  warunków  do  prowadzenia 

testów i badań wykazał sposób produkcji zamawianego przez zamawiającego sprzętu, w tym 

wskazano  na  sprzyjające  czynniki  dostępne  temu  wykonawcy,  związane  z  możliwością 

prowadzenia testów i badań. W ocenie Izby przestawione wyliczenia, biorąc pod uwagę, że 

przystępujący produkuje radar, a nie dostosowuje radar jako komponent całości, świadczą o 

skalkulowaniu  w  oferci

e  kosztów  przystosowania  radaru  do  potrzeb  zamawiającego,  w 

ocenie  Izby  ceny  dotyczące  zaoferowania  panelu  sterowania  i  zobrazowania  oraz 

akumulatorów  i  innych  komponentów  związanych  z  tym  elementem  świadczenia  zostały 

wykazane  przez  załączone  zamówienia  oraz  ofertę  złożoną  przystępującemu  przez 

poddostawcę.  Z  kalkulacji  wynikają  koszty  gwarancji  i  serwisu,  jako  uwzględnione  w  cenie 

oferty,  tak

że  jako koszty  związane  z  dojazdami  i  zakwaterowaniem,  jak  i  koszty  robocizny. 

Przystępujący Pro Patria skalkulował także koszty szkoleń, licencji oraz koszty testów, w tym 

testów  weryfikacyjnych,  przy  czym  cena  skalkulowana  za  koszty  testów  jest  wyższa  niż 

oferta ITWL

, nadto skalkulowano także testy zewnętrzne i wewnętrzne w ramach wyliczanej 

robocizny,  co  pozwala  na 

przyjęcie,  że  testy  wewnętrzne  niezbędne  dla  wykazania 

spełniania  polskich  norm  obronnych,  wykonawca  Pro  Patria  także  wziął  pod  uwagę  przy 

kalkulacji  ceny.  Według  ustaleń  Izby  wykonawca  Pro  Patria  skalkulował  także  koszty 

tłumaczeń, koszty ogólne i koszty wykonania dokumentacji technicznej. Przedstawione ceny 

poparte  zostały  dowodami  w  postaci  zamówień  lub  oferty,  czy  innych  dokumentów 

świadczących  tak  o  wysokości  kosztów  jak  i  stałości  współpracy  z  poddostawcami. 

Przystępujący  wykazał  także,  iż  przeprowadzona przez  niego kalkulacja  poddana audytowi 

nie  wykazała  wad.  Wskazał  na  okoliczności  sprzyjające  mu  jako  wykonawcy,  nie  tylko 

doświadczenie,  które  są  mu  dostępne  w  przeciwieństwie  do  pozostałych  dwóch 

wykonawców. Wykazał także marżę założoną na przedmiotowym zamówieniu. Wyjaśnienia 

są spójne, logiczne, poparte kalkulacjami, dowodami, w tym dowodami na koszty materiałów, 

robocizny, jak także dowodami na ujęcie niezbędnych kosztów w cenie. Izba dała wiarę tym 

wyjaśnieniom  jako  nie  potwierdzającym  zaoferowania  ceny  rażąco  niskiej.  Co  do  różnic 

kursowych,  to  nie  zostały  one  osobno  wyszczególnione  –  jest  wyszczególniona  pozycja 

ryzyka.  Nie  wyszczególniono  także  osobnego  kosztu  obsługi  prawnej,  jednak  ujęto  koszty 

zarządu i koszty ogólne.  


Izba ustaliła, że uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie wyjaśnień 

ceny rażąco niskiej było znane i jawne dla odwołującego Kenbit.  

Izba  wzięła pod uwagę, że postępowanie  zostało wszczęte  25  sierpnia 2015r.,  a zatem  do 

postępowania mają zastosowanie przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia 29 

stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177, t.j. z dnia 28 maja 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 

ze zm. z 2014 poz. 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015r. poz. 349, 478, 605). 

Izba zaważyła, co następuje: 

I

zba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienia spełniają wymogi formalne określone w art. 185 

ust. 2 ustawy.  

Izba  nie stwierdziła zaistnienia przesłanek,  o których mowa w  art.  189  ust.  2 ustawy,  które 

skutkowałyby odrzuceniem któregokolwiek z odwołań.  

Izb

a  oceniła,  że  odwołujący  wykazali  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość 

poniesienia  szkody,  czym  wypełnili  przesłankę  materialnoprawną  dopuszczalności 

odwołania.  

Sygn. akt KIO 102/20 

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  przez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  przystępującego  Pro  Patria,  mimo,  że  treść  tej  oferty  nie  odpowiadała 

treści siwz, gdyż: 

1.a) panel/pulpit sterowania i zobrazowania Toughbook CF31 firmy Panasonic,  

b) ładowarka akumulatorów BTC – 70819 firmy Bren-Tronic 

c)  akumulator  BB-

2590/U  firmy  Bren  Tronic,  według  Technical  Datasheet  model  BT-

70791CK  - 

nie  pracują  w  temperaturach  -30ºC  do  +50º  C  zgodnie  z  wymaganiem  5.4.1 

Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych 

2.  panel/pulpit  sterowania  i  zobrazowania  Toughbo

ok  CF31 firmy  Panasonic  nie  może  być 

zaoferowany  jako  fabrycznie  nowy,  nieużywany,  bez  braków  i  uszkodzeń,  wyprodukowany 

nie wcześniej niż w roku dostawy – wymaganie pkt III i 7 siwz, gdyż zakończono produkcję 

tego modelu 

Zarzuty  nie  potwierdziły  się.  W  odniesieniu  do  spełnienia  wymagania  5.4.1  i  pkt.  30 

załącznika  nr  3  do  formularza  ofertowego,  to  Izba  ustaliła,  że  zamawiający  wymagał 

spełnienia wymagań środowiskowych w odniesieniu do RRPW, przez co należało rozumieć 


ukompletowany  radar  rozpoznania  pola  w

alki,  a  nie  jego  poszczególne  komponenty. 

Zamawiający nadto wymagał jedynie oświadczenia o spełnianiu wymagania i wskazania na 

badania  w  zakresie  norm  obronnych  lub  innych  norm,  jeśli  badania  były  prowadzone,  lub 

powołania się na badania, a nawet jedynie sprawdzenia, na podstawie, których deklarowano 

parametr.  Tym  samym  zarzuty  skierowane  wobec  poszczególnych  elementów  takich  jak 

akumulatory, czy wyposażenie dodatkowe – ładowarka było nieuzasadnione i nie znajdowało 

oparcia  w  wymaganiach  treści  siwz.  Przepis  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  nakazuje 

zamawiającemu  odrzucić  ofert,  jeśli  treść  tej  oferty  nie  odpowiada  treści  siwz,  skoro 

zamawiający nie postawił wymagania, aby parametry środowiskowe wykazać w odniesieniu 

do każdego z komponentów i wyposażenia dodatkowego, to w ocenie Izby zarzut nie mógł 

być  uznany  za  skuteczny.  Co  więcej  przedstawione  przez  odwołującego  dowody  nie 

wskazywały, czy i w jakim zakresie, według jakich norm lub standardów producenci ustalali 

wartości  w  ulotkach  katalogowych  czy  przedstawianych  technical  datasheetach,  a  zatem 

dane  prezentowane  w  tych  dokumentach  nie  mogły  skutecznie  podważyć  oświadczeń 

przystępującego Pro Patria zwłaszcza, że to oświadczenie odwoływało się do badań, które 

na rozprawie udowodniono za pomocą przedstawionego raportu z badań. Tym samym Izba 

nie  znalazła  podstaw  do  uznania,  że  treść  ofert  nie  odpowiada  wymaganiu  5.4.1 WZTT  w 

zakresie wymagań odporności temperaturowej.  

Odnośnie  niezgodności  oferty  przystępującego  Pro  Patria  z  wymaganiem  III.7  siwz,  to  w 

ocenie Izby odw

ołujący WB nie udowodnił zarzutu, a przedstawiony dowód w świetle par. 19 

ust.  3  regulaminu  rozpoznawania  odwołań  nie  mógł  być  przyjęty  przez  Izbę  w  poczet 

materiału dowodowego.  

Zarzuty zatem należało oddalić.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  przez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  przystępującego  KenBit,  mimo,  że  treść  tej  oferty  nie  odpowiada  siwz, 

gdyż: 

-  panel/pulpit  Sterowania  i  Zobrazowania  Toughbook  CF33  firmy  Panasonic  nie  pracuje  w 

temperaturach  -

30ºC  do  +50º  C  zgodnie  z  wymaganiem  5.4.1  Wstępnych  Założeń 

Taktyczno-Technicznych (dalej WZTT) 

Zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Jak  Izba  podała  w  uzasadnieniu  zarzutu 

poprzedzającego  zamawiający  nie  wymagał  wykazywania  spełniania  norm  odporności 

temperaturowej  w 

odniesieniu do  poszczególnych komponentów. Wykonawca Kenbit  złożył 

wymagane  przez  zamawiającego  oświadczenie  w  pkt.  30  załącznika  do  formularza 

ofertowego, a dodatkowo przedstawił badania, na podstawie których miał prawo potwierdzić 


prawdziwość złożonej przez siebie deklaracji. Izba oceniła zatem, że nie została wykazana 

niezgodność  treści  oferty  z  treścią  siwz,  zaś  zarzuty  odwołania  opierały  się  o  interpretację 

treści siwz poczynioną przez odwołującego WB, a nie o jej literalną treść. Nadto odwołujący 

WB 

mimo  zwrócenia  przez  Izbę  uwagi  na  potrzebę  złożenia  tłumaczeń  dokumentów 

przedkładanych  w  obcym  języku,  takich  tłumaczeń  nie  złożył.  Tym  samym  ustalenia  Izby 

mogły  się  ograniczyć  wyłącznie  do  danych  technicznych,  bez  uwzględnienie  ewentualnych 

informacji 

opisowych. Zarzut należało oddalić.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 91 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

przez wybór oferty Pro Patria, której treść nie odpowiada treści siwz. 

Zarzut nie potwierdził się. Zarzut był ściśle związany z zarzutem naruszenia przepisu art. 89 

ust.  1  pkt  2  ustawy  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Pro  Patria.  Skoro  zatem  nie 

potwierdził się zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, to w konsekwencji nie doszło do 

oceny  oferty  podlegającej  odrzuceniu,  a  w  konsekwencji  do  wyboru  oferty  wybranej 

niezgodnie  z  przepisami  ustawy.  Tym  samym  za  niezasadny  należało  uznać  zarzut 

naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy przez wybór oferty Pro Patria jako najkorzystniejszej.  

Sygn. akt KIO 107/20 

Zarzut  naruszenia  prz

ez  zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  przez  zaniechanie 

odrzucenia oferty Pro Patria mimo, że jest ona niezgodna w wymaganiami siwz: 

a) 

pkt.  III.7  siwz,  gdyż  panel  sterowania  notebook  Toughbook  CF31  produkcji 

Panasonic nie jest dłużej produkowany przez producenta na rynek europejski i 

nie może być dostarczany na ten rynek 

Zarzut nie potwierdził się. W ocenie Izby przystępujący Pro Patria dysponował dowodami, że 

tuż  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wykonywana  była  dostawa  CF-31,  czemu  nie 

przeczą  dowody  przedłożone  przez  przystępującego  Kenbit,  dysponował  także  ofertą  tego 

sprzętu  na  potrzeby  realizacji  przedmiotowego  postępowania.  Z  dowodów  mających 

świadczyć o tym, że wygaszana jest produkcja CF-31, wynika to, że producent może zmienić 

swoją  decyzję,  co  do  możliwości  wykonywania  dostaw  i  nawet  jeszcze  przez  dwa  lata  po 

pierwszym  oficjalnym  ogłoszeniu  o  wygaszaniu  produkcji,  produkcja  była  kontynuowana. 

Nadto dowody przedstawione przez przystępującego świadczą o tym, że poddostawca CTI-

INTL  Solutions 

w  2020r.  zobowiązywał  się  do  dostawy  CF-31  wobec  przystępującego  Pro 

Patria,  a  także,  że  laptop  ten  jest  dostępny  na  rynku  azjatyckim,  co  w  ocenie  Izby  nie 

pozwala  na  przyjęcie  w  sposób  niebudzący  wątpliwości,  że  przystępujący  nie  będzie  mógł 

zrealizować  dostaw  na  rzecz  zamawiającego  na  warunkach  opisanych  w  pkt.  III.7  siwz. 


Przeciwnie tak w ofercie, jak i konsekwentnie na rozprawie przystępujący twierdził, że może 

wykonać  zamówienie  zgodnie  z  wymaganiami  zamawiającego,  zwłaszcza  w  sytuacji,  gdy 

termin dos

tawy jest zastrzeżony na korzyść wykonawcy, a nie zamawiającego, więc będzie 

mógł spełnić swoje świadczenie wcześniej, niż maksymalne terminy dostaw przewidziane we 

wzorze  umowy.  Izba  zatem  nie  stwierdziła,  że  treść  złożonej  przez  przystępującego  Pro 

Patri

a oferty nie odpowiada treści siwz. Zarzut należało oddalić.  

b) 

pkt. 5.1.27 WZTT zgodnie z którym czas pracy RRPW oraz panelu sterowania 

i  zobrazowania  z  dedykowanych  akumulatorów  w  normalnych  warunkach 

klimatycznych  określonych  w  pkt.  2.2.2.  normy  NO-06-A105:2005  powinien 

być  nie  krótszy  niż  6  godzin  oraz  powinna  istnieć  możliwość  wymiany 

akumulatorów bez konieczności wyłączania RRPW, a w Toughbook CF 31 nie 

występuje  opcja  hot-swap  pozwalająca  na  możliwość  wymiany  baterii  w 

laptopie bez jego wyłączania, 

Zar

zut  nie potwierdził  się.  Izba  za rozstrzygający  przyjęła  dowód  z  oględzin  laptopa CF-31 

zaprezentowany  na  rozprawie.  Z  tego  dowodu  wynika,  że  laptop  posiada  dwie  baterie  – 

główną  i  zapasową  w  slocie  multimediów  (obie  baterie  były  kalkulowane  przez 

przystępującego Pro Patria w ofercie, co potwierdzają wyjaśnienia), tym samym można było 

wymienić baterię główną podczas działania baterii dodatkowej i baterię dodatkową podczas 

działania  baterii  głównej  bez  wyłączania  laptopa.  Laptop  podczas  wymiany  baterii  nie  był 

podłączony  do  zasilania  zewnętrznego.  Izba  wzięła  także  pod  uwagę,  że  zamawiający  nie 

opisał jak rozumie wymaganie możliwości wymiany baterii w laptopie bez jego wyłączania, a 

zatem każde rozwiązanie umożliwiające działanie laptopa podczas wymiany baterii spełniało 

wymagania  zamawiającego.  W  pkt.  27  zamawiający  nie  wymagał  opisania  w  jaki  sposób 

działa funkcja wymiany  baterii. Oczekiwał jedynie podania czasu pracy,  parametrów i ilości 

akumulatorów  (przy  czym  w  nawiasie  wskazał,  że  chodzi  mu  o  akumulatory  radaru).  Te 

wymagane  informacje  przystępujący  Pro  Patria  podał  zamawiającemu,  co  w  ocenie  Izby 

oznacza, że treść oferty Pro Patria odpowiadała treści siwz. Zarzut należało oddalić. Jedynie 

na  marginesie  Izba  zauważa,  że  oferowany  PGSRi3Beagle  wedle  złożonej  ulotki  ma  czas 

pracy 10-

12 h, co wykracza poza minimalny czas pracy wymagany przez zamawiającego.  

c)  pkt.  1.,  1.1.,  1.3,  1.4,  2.1,  2.2,  2.7  tabeli  nr  1  Opis  oferowanego  radaru 

rozpoznania  pola  walki 

–  takie  oznaczenie  sprzętu  modelu  lub  typu,  który 

pozwal

a na identyfikację sprzętu, a przystępujący Pro Patria podał baterie BB-

2590/U, które oznaczają rodzinę 7 modeli : BT-70791BK, BT-70791 CK, BT-

70791CG,  BT-70791A,  BT-70791JP,  BT-70791JV,  BT-70791CE,  a  z    oferty 

nie  wynika,  który  akumulator/bateria  został  zaoferowany,  co  skutkuje 

niemożnością  zbadania  oferty  pod  kątem  spełniania  wymagań  siwz  oraz 


zaoferowanej  ceny  W  zależności  od  dobranej  baterii/akumulatora  różnice  w 

cenie mogą sięgać 600 000zł. brutto) 

Zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Izba  ustaliła,  że  zamawiający  wymagał  podania 

typu/modelu  akumulatora.  Z  ulotki  wynika,  że  BB-2590/U  jest  typem  baterii  stosowanej  w 

wojsku  należącej  do  rodziny  x90.  Zamawiający  nie  opisał  w  siwz  jak  należy  postąpić  w 

sytuacji,  gdy  dane  urządzenie  posiada  oznaczenia  jako  typ  i  jako  model.  Tym  samym  w 

ocenie  Izby  podanie  typu  wypełniało  wymaganie  zamawiającego.  Jednocześnie  ten  typ 

został  przez  przystępującego  Pro  Patria  skonkretyzowany  przez  wskazanie  parametrów 

technicznych  w  pkt.  27,  które  jednoznacznie  określały  baterię  jako  BT-70791BK/BT-

70791CK. Izba dała wiarę wyjaśnieniom przystępującego Pro Patria, że oznaczenie BK, CK 

są  oznaczeniami  tej  samej  baterii,  zróżnicowanymi  jedynie  z  uwagi  na  rynek  na  jaki  są 

kierowane.  Świadczy  o  tym  identyczność  parametrów  obu  baterii,  które  podał  sam 

odwołujący  Kenbit.  Praktykę  producentów  podawania  różnych  oznaczeń  tego  samego 

sprzętu  w  zależności  od  rynku  docelowego  potwierdza  choćby  rozszerzenie  mk5/mk6  dla 

laptopa  Toughbook,  na  które  wskazywał  sam  odwołujący  Kenbit. W  ocenie  Izby  zatem  nie 

zachodzi  sytuacja faktyczna  będąca podstawą  zarzutu,  a to taka,  że zamawiającemu mógł 

być zaoferowany  więcej niż jeden model baterii (brak skonkretyzowania przedmiotu oferty). 

Przeciwnie  w  ocenie  Izby  odwołanie  się  do  typu  baterii  i  jego  parametrów  technicznych 

wskazywało  jednoznacznie  na  zaoferowany  model.  Prawidłowość  toku  rozumowania  Izby 

potwierdza także sam odwołujący Kenbit wskazując wyłącznie na modele BT-70791BK i CK, 

a  także  odwołujący  WB,  który  również  wskazał  na  te  oznaczenia,  jako  dotyczące 

zaoferowanej  przez  przystępującego  Pro  Patria  baterii,  a  także  wyjaśnienia  ceny  rażąco 

niskiej, w których wprost wskazano na model oferowanej baterii. Tym samym Izba doszła do 

przekonania,  że  przedmiot  oferty  został  jednoznacznie  określony  i  nie  zachodzi  w  tym 

zakresie niezgodność treści oferty z treścią siwz. Zarzut należało oddalić.  

d) 

pkt. 5.1.27 WZTT zgodnie z którym czas pracy RRPW oraz panelu sterowania 

i  zobrazowania  z  dedykowanych  akumulatorów  w  normalnych  warunkach 

klimatycznych  określonych  w  pkt.  2.2.2.  normy  NO-06-A105:2005  powinien 

być  nie  krótszy  niż  6  godzin,  a  oferowane  przez  przystępującego  Pro  Patria 

baterie BB-

2590/U nie są bateriami dedykowanymi przez producenta laptopa 

Toughbook  CF31  mk6  dla  radaru,  a  zaoferowany  zestaw  akumulatorów 

ma

jący  moc  łącznie  450  Wh  wystarczy  na  zasilenie  radaru  wraz  z  panelem 

sterowania  jedynie  przez  3  godziny  w  najbardziej  optymalnych  warunkach,  a 

przy wykorzystaniu 80% mocy przez 4 godziny  

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Izby pomiędzy stronami nie było sporne, że 

baterie  BB-

2590/U  nie są bateriami  zasilającymi  do  laptopa.  Spór  w  istocie sprowadzał  się 

do  ustalenia,  czy  zamawiający  w  pkt.  27  załącznika  do  formularza  ofertowego  wymagał 


podania typu /modelu baterii do laptopa. Jak wynika z ustal

eń Izby zamawiający posłużył się 

pojęciem „z dedykowanych akumulatorów (będących na wyposażeniu radaru)”, które mogło 

wskazywać  na  to,  że  zamawiający  oczekuje  informacji  dotyczących  baterii  radaru,  a  nie 

laptopa.  Tak  ten  wymóg  odczytał  przystępujący.  Z  drugiej  strony  zamawiający  użył  także 

pojęcia  „należy  podać  czas  pracy  RRPW  oraz  panelu  sterowania  i  zobrazowania  z 

dedykowanych  akumulatorów”,  co  mogło  sugerować,  że  należało  podać  parametry  i  ilości 

akumulatorów  tak  dla  radaru  jak  i  dla  laptopa.  Oznacza  to,  że  treść  siwz  nie  była 

jednoznaczna i zarówno podanie tylko akumulatorów do radaru znajdowało odzwierciedlenie 

w jej treści, jak i podanie akumulatorów do radaru i panelu, również dało się wywieść z treści 

siwz. Przy tej jednoznaczności nie można skutecznie stwierdzić niezgodności treści oferty z 

treścią  siwz.  Izba  zaś  zgodnie  z  utrwaloną  linią  orzeczniczą  wskazuje  na  obowiązek 

tłumaczenia  wątpliwości  na  korzyść  wykonawcy.  W  tym  stanie  faktycznym  zatem  należało 

uznać, że treść złożonej oferty przez przystępującego Pro Patria nie była niezgodna z treścią 

siwz.  Jedynie  na  marginesie  Izba  zauważa,  że  w  wyjaśnieniach  ceny  rażąco  niskiej  Pro 

Patria  wyraźnie  mowa  jest  o  zaoferowaniu  akumulatorów  do  radaru  i  akumulatorów  do 

laptopa, w tym akumulatorów zapasowych. W konsekwencji Izba nie stwierdziła naruszenia 

przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy i zarzut należało oddalić.  

e) 

pkt. 5.4.1 WZTT zgodnie z którym wszystkie elementy systemu w tym baterie 

musiały spełniać wymaganie, aby gwarantowane temperatury pracy wynosiły: 

- temperatura pracy w przedziale -30

ºC do +50ºC 

- temperatura graniczna w przedziale -40

ºC do +65ºC,  

Podczas,  gdy  wszystkie  modele  w  rodzinie  BB-

2590/U pracują w temperaturach 

granicznych  -40

ºC  do  +40ºC,  natomiast  wskazania  moc  baterii  225  Wh 

identyfikuje  modele  BT-70791BK  i  BT-

70791CK,  które  nie  spełniają  także 

wymagań  odnośnie  temperatury  pracy,  gdyż  zapewniają  przedział  -20ºC  do 

ºC 

Zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Jak  wynika  z  ustaleń  Izby  zamawiający  dla 

wymagania pkt. 30 załącznika do formularza ofertowego posługiwał się pojęciem RRPW, bez 

wskazania na  panel  sterowania i  zobrazowania,  ani  na  wyposażenie dodatkowe. W ocenie 

Izby  oznacza  to,  że  zamawiający  nie  oczekiwał  wykazywania  spełniania  norm  odporności 

temperaturowej w odnies

ieniu do poszczególnych komponentów RRPW takich jak panel, czy 

akumulatory,  ale  do  ukompletowanej  całości.  Takie  rozumienie  wymagań  zamawiającego 

potwierdzili  odwołujący  Kenbit  i  przystępujący  Pro  Patria  w  składanych  przez  siebie 

wyjaśnieniach.  W  ocenie  Izby  zatem  cechy  deklarowane  przez  producentów  dotyczące 

poszczególnych komponentów systemu nie mogą przesądzać o niezgodności treści oferty z 

treścią siwz. Nadto jak już Izba podnosiła zamawiający wymagał dla tych parametrów badań, 

ale  żadna  z  ulotek  czy  datasheetów  nie  zawiera  sposobu  przeprowadzenia  badań  (na 


zasilaczu,  na  baterii,  z  wymrożeniem,  bez  itp.),  ani  zakresu  zlecenia  (czyli  na  jaki  zakres 

temperatur  producenci  zlecali  badania).  Tym  samym  jedynie  na  podstawie  ulotek  czy 

datasheetów  nie  można  przesądzić  o  niezgodności  treści  oferty  z  treścią  siwz.  Izba  wzięła 

pod  uwagę  fakt,  że  zamawiający  wymagał  przedstawienia  według,  jakich  badań, 

zadeklarowano  w  ofercie,  że  parametr  jest  spełniony  i  przystępujący  Pro  Patria  temu 

wymaganiu  zamawiającego  spełnił  podając  informacje  o  przeprowadzeniu  bada  wg 

standardu  MIL-

STD  810G  oraz  przez  podanie  procedur  i  metodyk  tych  badań,  a  także  na 

rozprawie  przystępujący  Pro  Patria  udowodnił,  że  deklaracja  z  oferty  oparta  byłą  o 

rzeczywisty  raport  z  badań.  Tym  samym  w  ocenie  Izby  nie  było  podstaw  do  stwierdzenia 

niezgodności treści oferty z treścią siwz. W tym stanie rzeczy zarzut należało oddalić.  

f) 

pkt. 5.12.2 WZTT zgodnie z którym zamawiający wymagał zespołu ładowania 

akumulatorów który powinien  zapewnić ładowanie z różnych źródeł  zasilania 

(AC  110/230  V,  częstotliwość  50/60  HZ,  DC  12/24V),  ładowanie  nie  w  pełni 

rozładowanych  akumulatorów,  czas  ładowania  akumulatorów  (pojedynczego 

kompletu),  zapewniający  nieprzerwaną  pracę  radaru  24  godziny  na  dobę,  a 

przystępujący  Pro  Patria  zaproponował  ładowarkę  BTC-70819  firmy  Bren-

Tronics,  która  wymaga  zasilania  prądem  stałym  minimum  22V  DC,  co 

uniemożliwia  zasilanie  z  gniazda  samochodowego,  bądź  jakiegokolwiek 

innego źródła 12 V DC, a przystępujący nie zaoferował adapterów BTA-70903 

lub  BTA  70-

834,  przez  co  ładowarka  nie  może  być  traktowana  jako  zespół 

ładowania  akumulatorów  zasadniczych  i  zapasowych  do  radaru  i  pulpitu 

sterowania i zobrazowania 

Zarzut  nie  zasługiwał  na  uwzględnienie.  Zamawiający  w  pkt.  2.2.  wymagał  podania 

typu/modelu 

ładowarki  i  jej  producenta,  nie  wymagał  podawania  typu/modelu  akcesoriów 

dodatkowych  pozwalających  na  spełnienie  wymagań  WZTT,  w  szczególności  pkt.  5.12.2. 

Niewątpliwie w pkt. 2.2. przystępujący Pro Partia podał model ładowarki do radaru. Z kolei w 

pkt.  5

5  załącznika  do  formularza  ofertowego  zamawiający  nie  wymagał  podania  sposobu 

spełniania wymagania. W konsekwencji interpretacja odwołującego Kenbit, że przystępujący 

Pro  Patria  w  ofercie  miał  obowiązek  podać  modele/typy  wszystkich  urządzeń  do  zasilania, 

j

akie  oferuje  w  celu  wykazania  spełniania  wymagań  WZTT,  nie  znajduje  oparcia  w  treści 

siwz. Jest to oczekiwanie odwołującego w oparciu o własne przekonanie, co do minimalnej 

treści składanych ofert. Jednakże niezgodność  treści  oferty  z  treścią siwz  zachodzi  jedynie 

wtedy,  gdy  można  ustalić  literalne  brzmienie  siwz  pozwalające  na  jednoznaczną 

rekonstrukcję treści siwz i przy tak ustalonym wzorcu, treść oferty jest z nim niezgodna, lub 

temu  wzorcowi  nie  odpowiada.  W  przedmiotowej  sprawie  taka  sytuacja  nie  miała  miejsca. 

Przystępujący  Pro  Patria  podał  minimalny  wymagany  od  niego  zakres  treści  oferty  i 


oświadczył, że spełnia wymaganie 5.12.2 WZTT, co było oczekiwane przez zamawiającego. 

W konsekwencji treść oferty jest zgodna z treścią siwz, a  zarzut należało oddalić.  

g) 

pkt.  2.1.  tabeli  zawartej  w  pkt  4  WZTT  zgodnie  z  którym  należało  wskazać 

zestaw  akumulatorów  zapasowych  (takich  jak  w  wyposażeniu  fabrycznym 

wymienionych w pkt.1.3 ) 

– co najmniej 2 komplety, a przystępujący Pro Patria 

nie  zaoferował  2  dodatkowych  kompletów  baterii  do  panelu  sterowania  i 

zobrazowania,  gdyż  wedle  wyliczeń  odwołującego  KenBit  łączna  energia 

wszystkich  baterii  powinna  wynosić  2160  Wh,  a  zaproponowane  przez  Pro 

Patria  3  kpl  baterii  mają  moc  na  poziomie  1350  Wh,  co  daje  prace  na 

poziomie 

11,25h,  nawet  przy  założeniu  pracy  na  poziomie  80%  mocy 

potrzeba dla wykonania wymagania zamawiającego 1440 Wh, czego również 

oferta Pro Patria nie spełnia 

Zarzut  nie  potwierdził  się.  Zarzut  oparty  jest  o  przekonanie  odwołującego,  że  w  pkt.  2.1. 

tabeli nr 

1 z pkt. 4 WZTT należało podać poza akumulatorami do radaru, także akumulatory 

do  panelu.  Jednakże  jak  już  Izba  rozważała  wyżej,  treść  siwz  w  tym  zakresie  mogła  być 

interpretowana  dwojako,  w  zależności  od  sposobu  odczytania  pouczenia  zawartego  w 

załączniku  do  formularza  ofertowego  w  pkt.  5.1.27.  Wobec  niejednoznaczności  siwz,  nie 

można było ustalić, że treść oferty przystępującego Pro Partia nie odpowiada treści siwz. W 

konsekwencji zarzut należało oddalić.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  24  ust.  2  pkt  3  ustawy  przez  zaniechanie 

wykluczenia  przystępującego  Pro  Patria  pomimo  złożenia  przez  tego  wykonawcę 

nieprawdziwych  informacji,  które  mają  lub  mogą  mieć  wpływ  na  wynik  postępowania  tj. 

Informacji  o  bieżącej  produkcji  panelu  sterowania  Toughbook  i  posiadanej  przez  niego 

funkcjonalności  wymiany  akumulatora  bez  konieczności  wyłączenia  RRPW,  spełniania 

wymagań  środowiskowych  określonych  w  siwz  (pkt.  5.4.1  WZTT),  spełniania  wymogu 

ładowania  z  różnych  źródeł  zasilania,  spełniania  wymagania  dotyczącego  minimalnego 

czasu pracy baterii (pkt. 5.1.27 WZTT) 

Zarzut nie potwierdził się. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z postępowania o udzielenie 

zamówienia  wyklucza  się  również  wykonawców,  którzy  złożyli  nieprawdziwe  informacje 

mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Odwołujący 

Kenbit  upatrywał  nieprawdziwych  informacji  w  oświadczeniach  dotyczących  spełniania 

wymagań  siwz.  Jednakże  jak  uzasadniła  Izba  w  rozstrzygnięciu  zarzutu  poprzedzającego, 

żaden  z  zarzutów  dotyczących  niezgodności  treści  oferty  z  treścią  siwz  nie  znalazł 

potwierdzenia,  a  contratrio  wszystkie  oświadczenia  złożone  przez  przystępującego  Pro 

Patria  należało  uznać  za  prawdziwe.  Skoro  nie  doszło  do  złożenia  informacji,  które 


obiektywnie  można  byłoby  uznać  za  nieprawdziwe,  to  nie  została  wypełniona  treść  normy 

art.  24  ust.  2  pkt  3  ustawy,  a  tym  samym  nie  można  było  nakazać  zastosowania  sankcji 

wykluczenia przystępującego z postępowania. Zarzut należało oddalić.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy 

przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  przystępującego  Pro  Patria  jako  zawierającej  cenę 

rażąco  niską  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  błędną  ocenę  wyjaśnień  tego 

wykonawcy,  mimo  że  treść  tych  wyjaśnień  potwierdza,  że  zaoferowana  cena  jest  rażąco 

niska,  gdyż  oferta  oparta  jest  na  sprzęcie  wycofanym  z  rynku  i  niespełniającym  wymagań 

siwz i nie obejmuje kosztów przystosowania radaru do wymagań siwz i WZTT 

Zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Zgodnie  z  art.  90  ust.  1  ustawy,  jeżeli  cena  oferty 

wydaje  się  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzi  wątpliwości 

zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 

szczególności  jest  niższa  o  30%  od  wartości  zamówienia  lub  średniej  arytmetycznej  cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów,  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny,  w 

szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

Zgodnie  z  ust.2  tegoż  przepisu  obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej 

ceny, spoczywa na wykonawcy. 

W myśl ust. 3 zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który 

nie złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana ocena wyjaśnień  wraz  z  dostarczonymi  dowodami 

potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W przedmiotowej sprawie bezsporne było, że cena oferty Pro Patria spełniała przesłanki do 

zastosowania  trybu  wyjaśnień  ceny  rażąco  niskiej  i  zamawiający  wezwał  przystępującego 

Pro Patria do  złożenia  wyjaśnień. W  ocenie Izby  zarzuty  odwołania  Kenbit  nie potwierdziły 

się.  Izba  ustaliła,  że  przystępujący  złożył  obszerne  wyjaśnienia  i  załączył  dowody 

potwierdzające prawidłowość przyjętej kalkulacji. Izba zbadała treść wyjaśnień, niedostępną 

odwołującemu z racji zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, przede wszystkim pod kątem 

czy  z  tr

eści  tych  wyjaśnień  da  się  ustalić,  czy  elementy,  który  brak  skalkulowania  zarzucał 


odwołujący  zostały  ujęte  w  wyjaśnieniach,  a  także  czy  wyjaśnienia  pozwalają  rozwiać 

wątpliwości,  co  do  skalkulowania  elementów  przedmiotu  zamówienia  zgodnego  z 

wymaganiami  zamawiającego  określonymi  siwz  i  WZTT.  Izba  wzięła  pod  uwagę,  że 

wymagania  zamawiającego,  co  do  sposobu  i  zakresu  informacji  prezentowanych  w 

załączniku  do  formularza  ofertowego  były  pomiędzy  stronami  sporne.  Izba  rozstrzygając 

poszczególne zarzuty dotyczące zgodności oferty przystępującego Pro Patria z treścią siwz, 

zwracała  uwagę,  czy  zamawiający  w  istocie  wymagał  przedstawienia  wszystkich 

oferowanych  akcesoriów  do  ładowania,  czy  wymagał  przedstawienia  pełnego  wykazu 

akumulatorów, czy wymagał na etapie ofertowania zgodności z polskimi normami obronnymi, 

a także, czy wyjaśniał, co rozumie pod pojęciem typ, czy model. Sam fakt, że dany element 

nie był wskazany wprost w ofercie, w sytuacji braku takiego wymagania sformułowanego w 

siwz,  nie  przesądza  ani  o  braku  jego  zaoferowania,  ani  o  braku  jego  skalkulowania.  Jeśli 

wynagrodzenie nie ma charakteru kosztorysowego, to z treści oferty najczęściej nie można 

odtworzyć  pełnego  katalogu  oferowanego  przedmiotu  zamówienia,  zwłaszcza  jeżeli  ten 

przedmiot jest przedmiotem złożonym z komponentów, modułów, czy różnego rodzaju usług, 

jak  ma  to  miejsce  w  przedmiotowej  sprawie.  Choćby  przykładowo  zamawiający  żądał 

wyodrębnienia  ceny  szkoleń,  czy  ceny  licencji,  nie  żądając  jednocześnie  osobnego 

wyodrębnienia  cen  testów  czy  cen  serwisu  i  gwarancji,  co  jednak  nie  oznacza,  że 

wykonawcy tych kosztów nie kalkulowali. Zamawiający nie wyspecyfikował także wszystkich 

materiałów  niezbędnych  dla  wytworzenia  RRPW,  tak  aby  poznać  ceny  elementów 

składowych.  Taka  specyfikacja  byłaby  zresztą  w  ocenie  Izby  niemożliwa  w  sytuacji 

zamawiania  dedykowanego  asortymentu,  dostosowanego  do  potrzeb  zamawiającego,  bez 

jednoczesnego narzucenia preferowanego rozwiązania.  Z tego względu  Izba  nie uznała  za 

niedopuszczalne  sytuacji,  w  której  niektóre  elementy  RRPW  wynikają  z  wyjaśnień  ceny 

r

ażąco  niskiej,  a  nie  bezpośrednio  z  oferty.  W  ocenie  Izby  nie  jest  to  bowiem  brak 

skonkretyzowania  oferty,  ale  konsekwencja  tego,  że  zamawiającego  interesowały  główne 

komponenty  systemu  radarowego  i  elementów  zapasowych,  a  nie  wszystkie.  Mając  to  na 

uwadze 

Izba  doszła  do  przekonania,  że  złożone  wyjaśnienia  nie  stanowią  zatem 

niedopuszczalnej  modyfikacji  treści  siwz  po  terminie  składania  ofert,  jak  to  sugerował 

odwołujący  Kenbit.  Jednocześnie  Izba  zbadała,  czy  w  ofercie  zachodzą  braki  w 

zaoferowaniu  sprzętu  niezbędnego  dla  zapewnienia  wymaganych  przez  zamawiającego 

funkcjonalności. Izba doszła do przekonania, że taka sytuacja nie ma miejsca. Z wyjaśnień 

wynika zaoferowanie akumulatorów do radaru i do panelu, a do panelu dwóch rodzajów, a 

także  dodatkowych  akcesoriów  dotyczących  zasilania  panelu.  Co  do  kosztów  testów 

weryfikacyjnych,  szkoleń,  dokumentacji technicznej,  zarządu ogólnego,  tłumaczeń, kosztów 

robocizny,  kosztów  dostaw  to  wszystkie  te  koszty  wbrew  stanowisku  odwołującego  Kenbit 

zostały  zawarte  w  wyjaśnieniach,  a  także  Izba  ustaliła,  że  nie  jedyną  okolicznością 


wyjątkową  tylko  dla  przystępującego  Pro  Patria  było  jego  doświadczenie.  Przystępujący 

podał  jeszcze  inne  okoliczności  dla  niego  charakterystyczne.  Izba  stwierdziła  także 

wkalkulowanie  ryzyk  i  ko

sztów  serwisu  i  gwarancji  poza  kosztami  zestawów  naprawczo-

obsługowych. Ze złożonych wyjaśnień wynika także założona przez przystępującego marża. 

W  ocenie  Izby  złożone  przez  przystępującego  Pro  Patria  wyjaśnienia  ceny  rażąco  niskiej 

zamawiający prawidłowo ocenił jako złożone i nie potwierdzające, że zaoferowana cena jest 

rażąco niska. Z tych względów zarzut należało oddalić.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 3 ustawy przez wybór oferty podlegającej 

odrzuceniu 

Zarzut  nie  potwierdził  się.  Zarzut  oparty  był  o  założenie,  że  oferta  wybrana  podlega 

odrzuceniu, skoro nie potwierdził się żaden z zarzutów, których uwzględnienie skutkowałoby 

odrzuceniem  oferty  Pro  Patria,  to  niezasadny  był  także  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  3 

ustawy.  Przepis  ten  bowiem  zakazuje  wyboru  wykonawcy  wybranego  niezgodnie  z 

przepisami ustawy. Skoro zatem ocenie ofert poddano ofertę nie podlegająca odrzuceniu, a 

zarzuty  wobec  punktacji  w  kryteriach  oceny  nie  były  podnoszone,  to  nie  było  podstaw  do 

uznania, że zamawiający naruszył zasadę z art. 7 ust. 3 ustawy. Zarzut należało oddalić.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 8 ust. 3 ustawy przez zaniechanie odtajnienia i 

udostępnienia odwołującemu KenBit wyjaśnień ceny rażąco niskiej 

Zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Zgodnie  z  art.  8  ust.  3  ustawy  nie  ujawnia  się 

informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  lub 

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje 

się  odpowiednio  do  konkursu.  Przepis  ten  zatem  nakazuje  wykonawcy  wykazanie 

skuteczności  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  czyli  spełnienia  przez  zastrzegane 

informacje  charakteru  informacji  poufnej  w  rozumieniu  art.  11  ust.  4  uznk  (w  brzmieniu 

obowiązującym  w  dacie  wszczęcia  przedmiotowego  postępowania),  nieudostępnienia 

informacji i podjęcia czynności w celu dalszego zachowania poufności informacji. W dalszej 

kolejności  przepis  art.  8  ust.  3  ustawy  nakłada  na  zamawiającego  obowiązek  oceny 

skuteczności  wykazania  zastrzeżenia.  Jeśli  wykazanie  jest  nieskuteczne,  nieskuteczne  jest 

zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa  i  informacja  zastrzeżona  traci  prawo  do  ochrony. 

Tym  samym  w  ocenie  Izby, 

aby  wykazać  nieprawidłowość  zastrzeżenia  tajemnicy 


przedsiębiorstwa  w  pierwszej  kolejności  wykonawca  powinien  udowodnić,  że  wykazanie 

przedstawione zamawiającemu było nieudowodnione lub nieskuteczne (czyli nie wykazywało 

waloru tajemnicy przedsiębiorstwa). Izba ustaliła, że treść wykazania zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa  była  odwołującemu  Kenbit  udostępniona  i  znana.  Jednakże  odwołujący 

Kenbit  nawet  nie  podjął  próby  udowodnienia,  że  zamawiający  dokonał  błędnej  oceny 

wykazania  przystępującego  Pro  Patria,  czyli,  że  zastrzegane  informacje  są  powszechnie 

dostępne i znane, że nie mają wartości gospodarczej, że nie są to informacje o charakterze 

technicznym,  techn

ologicznym  czy  organizacyjnym,  lub  że  wykonawca  nie  zachował 

należytej  ostrożności  w  celu  zachowania  poufności  informacji.  Odwołujący  Kenbit  jedynie 

stwierdził, że nie możliwe jest, aby wszystkie informacje zawarte w wyjaśnieniach stanowiły 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednakże w ocenie Izby tak skonstruowany zarzut nie pozwala 

na  jego  uwzględnienie,  gdyż  nie  podważa  prawidłowości  oceny  wykazania  skuteczności 

zastrzeżenia  dokonanej  przez  zamawiającego.  Z  tego  względu  zarzut  podlegał  oddaleniu. 

Izba ustaliła nadto, że w wyjaśnieniach przedstawione są szczególne okoliczności na które 

powołuje  się  Pro  Patria,  a  które  nie  muszą  być  dostępne  innym  wykonawcom,  a  także  na 

sposób  organizacji  produkcji  i  badań  właściwy  wykonawcy,  dostępny  mu  park  maszynowy, 

czy  kontakty  handlowe  i  oferowane  ceny,  które  jako  całokształt  informacji  mają  walor 

organizacyjny. W ocenie  Izby  również  przystępujący  Pro  Patria wskazując  na  oszczędność 

metody wykonania w stosunku do konkurenci 

wskazał także na walor gospodarczy informacji 

zastrzeganej, a wyciągami z różnych dokumentów wykazał, że dane te są chronione i nie są 

ogólnie dostępne. W świetle tych okoliczności Izba uznała, że zarzut podlegał oddaleniu.  

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła o oddaleniu odwołania na podstawie art. 192 ust. 1 

i 2 ustawy.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972) 

zmienionego 

rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r. 

zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 47),  

obciążając odwołujących wyłącznie kosztami uiszczonego wpisu, 

gdyż zamawiający wniosków kosztowych nie zgłaszał. 


Przewodniczący: 

………………………….. 

Członkowie: 

………………………….. 

………………………….. 


wiper-pixel