KIO 1021/20 POSTANOWIENIE dnia 4 czerwca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1021/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -    w składzie: 

Przewodniczący:     Małgorzata Rakowska 

wobec cofnięcia w dniu 4 czerwca 2020 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego 

do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  Sweco 

Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Spółka 

z o.o. z 

siedzibą w Radomsku, ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko 

przy  udziale  wykonawcy  M.  G. 

prowadzącego  jednoosobową  działalność  gospodarczą 

pod  firmą  „M.  G.  Envi  Konsulting”,  ul.  Jana  Brzechwy  3,  49-305  Brzeg  (adres  do 

doręczeń: Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Biała 

3/53,  00-895  Warszawa) 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego 

postanawia:  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz   

wykonawcy 

Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 

829  Poznań    kwoty  6  750  zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (

tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Przewodniczący:      ………............…… 


Sygn. akt: KIO 1021/20 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący, tj. wykonawca Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w dniu  

4 czerwca 

2020 r., tj. przed rozprawą, cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  w  dniu  11  maja  2020  r.,  wobec  czynności  i  zaniechań  zamawiającego  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  „Świadczenie  usług  pomocy  finansowej  i 

technicznej dla Zamawiającego w ramach Przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa, rozbudowa i 

modernizacja ZUOK w Płoszowie”. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 27 września 2019 r., poz. 1843), oznacza, że postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił zwrócić 

na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu, tj. jest kwotę  6 750 zł 00 gr (słownie: 

sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy). 

Przewodniczący:      ………............… 


wiper-pixel