KIO 1020/20 POSTANOWIENIE dnia 14 lipca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1020/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Jolanta Markowska 

wobec cofnięcia w dniu 13 lipca 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  11  maja  2020  r.  przez  wykonawcę:  LUG 

Light  Factory  Sp.  z  o.o.,  ul.  Gorzowska  11,  65-

127  Zielona  Góra,  w  postępowaniu 

prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: LUG Light Factory Sp. z o.o., ul. Gorzowska 11, 65-

127 Zielona Góra 

kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach.  

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 1020/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  13  lipca  2020  r.,  tj.  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy  w  sprawie 

odwoławczej, wykonawca LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze złożył do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo z dnia 13 lipca 2020 r. zawierające oświadczenie 

Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  wniesionego  w  dniu  11  maja  2020  r.  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez  zamawiającego: Gmina Staszów 

w przedmiocie: 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta 

i gminy Staszów”. 

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 

zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843 ze zm.), Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  

Izba  orzek

ła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  z  rachunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      …………….…….… 


wiper-pixel