KIO 1019/20 POSTANOWIENIE dnia 2 czerwca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1019/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 czerwca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:        Jan Kuzawiński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  2  czerwca  2020  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11 

maja  2020  r. 

przez  wykonawcę  Covertech  Sp.  z  o.o.,  ul.  Trakt  Lubelski  275T/10,  04-667 

Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  24  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy,  

ul. Nowowiejska 20, 11-

500 Giżycko,  

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  kwoty  6  750 

zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt 

złotych  zero  groszy)  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Covertech  Sp.  z  o.o.,  ul.  Trakt  Lubelski  275T/10,  04-667  Warszawa 

stanowiącej  90% 

uiszczonego 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2019  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Olsztynie. 

Przewodniczący: 

..………………….. 


Sygn. akt: KIO 1019/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  24  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy,  ul.  Nowowiejska  20,  11-500  Giżycko, 

prowadzi 

postępowanie 

udzielenie 

zamówienia 

publicznego  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

„Dostawę  radiotelefonów  przenośnych, 

stacjonarnych, 

przewoźnych  wraz  z  ukompletowaniem,  programatorami  i  antenami  do  nich 

na rzecz 24. WOG w Giżycku". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie 

Zamówień  Publicznych  w  dniu  4  maja  2020  roku  pod  numerem  536594-N-2020. 

Postępowanie  prowadzone  jest  z  zastosowaniem  przepisów  właściwych  dla  zamówień  

o  wartości  poniżej  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  2018  r.,  poz. 

1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

Dnia  4.05.2020 

r.  Zamawiający  umieścił  na  platformie  zakupowej  ogłoszenie  

o  zamówieniu  oraz  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Od  postanowień 

specyfikacji  w  dniu  11.05.2020  r.  wykonawca  Covertech  Sp.  z  o.o.,  ul.  Trakt  Lubelski 

275T/10,  04-667  Warszawa 

wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej, 

wskazując naruszenia ustawy Pzp polegające na: 

 1. n

iejednoznacznym  opisaniu  przedmiotu  zamówienia  poprzez  bezwzględne 

wymaganie  określonych  funkcjonalności  przy  jednoczesnym  umieszczeniu  tych  samych 

funkcjonalności w treści kryterium oceny ofert, czym naruszono przepisy art. 7 ust. 1, art. 29 

ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp; 

2.  o

pisaniu  wymagania  autoryzacji  do  systemu  łączności  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający 

nie wskazał ani jaki jest ten system ani żadnych parametrów klucza, czym naruszono art. 7 

ust. 1 , art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp; 

3.  o

pisaniu  żądania  kondycjonowania  akumulatorów  przez  ładowarkę  w  sytuacji,  gdy 

wraz  z 

radiotelefonami  mają  być  dostarczone  akumulatory  litowo  —  jonowe,  które  nie 

wymagają  procesu  kondycjonowania,  czym  naruszono  art.  7  ust.  1,  art.  29  ust.  1  i  ust.  2 

ustawy Pzp; 

4. bezprawnym u

nieważnieniu postępowania, czym naruszono art. 7 ust. 1, art. 93 ust. 1 

pkt 7 ustawy Pzp, 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 7 500,00 zł. 


Odwołujący  w  dniu  01.06.2020  roku,  przed  otwarciem rozprawy  przed  Krajową Izbą 

Odwoławczą, wniósł pismo zawierające oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie. 

Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  jest  gospodarzem  postępowania  odwoławczego  

i  złożenie  przez  niego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  niesie  daleko  idące  skutki  

w  postaci  obowiązku  zniesienia  tegoż  postępowania.  Zatem  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zobligowana  jest  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przez  Odwołującego  przed 

otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 

zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  

w tym zakres

ie o konieczności zwrotu kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie sześć  tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy)  z  wpisu  uiszczonego  przez  Odwołującego  na  rachunek 

Urzędu Zamówień Publicznych.  

Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  stosownie  do  art.  187  ust.  8 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

P

rzewodniczący:      ………………………   


wiper-pixel