KIO 101/20 POSTANOWIENIE dnia 31 stycznia 2020 roku

Data: 6 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 101/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 31 stycznia 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Justyna Tomkowska 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na 

posiedzeniu  z  udziałem  stron  w  dniu  31  stycznia  2020  roku  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

20  stycznia  2020  roku  przez 

wykonawcę  GRIFFIN  GROUP  Spółka  Akcyjna  DEFENCE 

Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego:  Skarb  Państwa,  Inspektorat  Uzbrojenia  w  Warszawie,  z  siedzibą  

w Warszawie 

przy  udziale  wykonawców  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

po stronie zamawiającego: 

1)  H. C. 

– Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu  

2)  Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z si

edzibą w Radomiu 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15 000zł 

00  gr  (słownie:  piętnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  kwotę  uiszczonego  wpisu  na 

rzecz  wykonawcy 

Odwołującego  –  GRIFFIN  GROUP  Spółka  Akcyjna  DEFENCE 

Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:       

……………………………. 


sygn. akt KIO 101/20 

UZASADNIENIE 

Dnia 20 stycznia 2020 roku do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na 

podstawie  art.  180  i  nast.  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.,  dalej  „PZP”)  odwołanie  złożył  wykonawca  GRIFFIN 

GROUP  Spółka  Akcyjna  DEFENCE  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Warszawie  

(dalej „Odwołujący”).  

Postępowania w trybie procedury negocjacyjnej pn. „Dostawa parków pontonowych” 

prowadzi  Zamawiający  –  Skarb  Państwa,  Inspektorat  Uzbrojenia  w  Warszawie,  z  siedzibą  

w  Warszawie.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  pod  numerem  2020/S  007-

012727  w  dniu  10  stycznia  2020  roku.  Wartość 

zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

PZP. 

Odwołanie złożono wobec postanowień treści ogłoszenia o zamówieniu, gdyż są one 

niezgodne  z  przepisami  ustawy  PZP.  W  ogłoszeniu  o  zamówieniu  Zamawiający 

skonkretyzował warunki udziału w postępowaniu oraz określił kryteria selekcji. Analiza treści 

ogłoszenia  o  zamówieniu  zdaniem  Odwołującego  prowadzi  do  wniosku,  że  Zamawiający 

ukształtował treść warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub 

zawodowych  oraz  kryteria  selekcji  odnoszące  się  do  ww.  zdolności  w  sposób 

niejednoznaczny i nieprecyzyjny, co w konsekwencji może prowadzić do wyboru i zawarcia 

umowy  ramowej  z  wykonawcą  nie  dającym  rękojmi  należytego  wykonania  zamówienia,  

a  także  naruszać  podstawowe  zasady  udzielania  zamówień  publicznych,  to  jest  zasady 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

art. 7 ust 1 i 3 PZP - 

poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 

w  sposób  nie  zapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców oraz godzący w zasadę proporcjonalności i przejrzystości. 

art.  22  ust.  1a  w  zw.  z  art.  22  ust.  1b  pkt.  3  PZP  - 

poprzez  ukształtowanie  

w  sposób  nieprecyzyjny  i  niejednoznaczny  treści  warunku  udziału  w  postępowaniu  

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, co w konsekwencji może mieć przełożenie 

na  rzetelną,  jednoznaczną  i  zgodną  z  zasadami  wyrażonymi  w  art.  7  PZP  ocenę 

minimalnych poziomów zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, 

art.  131  i  ust.  1  w  zw.  art.  57  ust.  3  PZP  - 

poprzez  ukształtowanie  kryteriów 

selekcji  odnoszących  się  do  nieprecyzyjnego  i  niejednoznacznego  warunku  udziału  

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, co w konsekwencji może 


skutkować zaproszeniem do złożenia ofert wstępnych wykonawców, którzy nie dają rękojmi 

należytego wykonania zamówienia. 

Odwołujący wnosił o: 

uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu  zmiany 

kryteriów  selekcji  określonych  w  sekcji  IV.  1.2)  Ogłoszenia  o  zamówieniu  poprzez  zmianę 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej, 

określonych  w  sekcji  II  1.2.3)  pkt.  1  Ogłoszenia  o  zamówieniu,  polegającą  na  usunięciu 

możliwości wykazania się doświadczeniem w zakresie modernizacji parków pontonowych lub 

jego doprecyzowanie poprzez wprowadzenie defi

nicji użytego pojęcia „modernizacji”.  

zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania 

odwoławczego  według  spisu  kosztów,  który  zostanie  przedłożony  na  rozprawie  przed 

Krajową Izbą Odwoławczą. 

Odwołanie  złożono  zgodnie  z  art.  182  ust.  2  pkt  1  PZP  w  terminie  10  dni  od  dnia 

publikacji  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej.  Kopia  odwołania  została 

prawidłowo przekazana Zamawiającemu. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na 

rachunek UZP. 

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  w  zawarciu  umowy  ramowej  

a  w  konsekwencji  uzyskaniu  danego  zamówienia  i  może  ponieść  szkodę  w  wyniku 

naruszenia przez  Zamawiającego przepisów  ustawy  PZP.  Interes we  wniesieniu odwołania 

wyraża się w tym, że dokonanie czynności związanych z usunięciem naruszeń ujawnionych 

w trakcie postępowania: 

warunkuje  dalsze  prawidłowe  i  zgodne  przepisami  ustawy  PZP  prowadzenie 

postępowania, 

daje  Odwołującemu  realne  poczucie  udziału  w  procedurze  prowadzonej  

w  sposób  przejrzysty  z  poszanowaniem  zasady  równości  i  uczciwej  konkurencji,  bez 

dyskryminujących go zasad, 

daje  Odwołującemu  realną  szansę  zawarcia  umowy  ramowej  i  uzyskania 

zamówienia publicznego. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Ustalono,  że  odwołanie  wniesiono  zostało  w  ustawowym  terminie.  Kopia  odwołania 

została  prawidłowo  przekazana  Zamawiającemu.  Odwołujący  uiścił  wpis  w  wymaganej 

wysokości na rachunek UZP. Odwołanie nie zawierało więc braków formalnych i podlegało 

merytorycznemu rozpoznaniu. 


Skład  orzekający  Izby  ustalił,  iż  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego przystąpili następujący wykonawcy: 

1)  H. C. 

– Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu  

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu 

Izba potwie

rdziła skuteczność przystąpień. 

W dniu  24  stycznia  2020 

roku Zamawiający na podstawie art. 186 ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp złożył odpowiedź na odwołanie, w której uznał w całości zarzuty Odwołującego. Wobec 

uwzględnienia zarzutów Zamawiający wnosił o umorzenie postępowania.  

Przystępujący  w  dniu  27  stycznia  2020  roku  zostali  wezwani  do  złożenia  sprzeciwu  

w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  wezwania  pod  rygorem  umorzenia  postępowania. 

Oświadczenie  należało  przesłać  w  formie  pisemnej.  Termin  na  złożenie  oświadczenia 

upływał w dniu 30 stycznia 2020 roku o godz. 24:00.  

W wyznaczonym terminie do Prezesa KIO 

żaden z wykonawców przystępujących nie 

złożył oświadczenia o korzystaniu z prawa do złożenia sprzeciwu.  

Powyższe oznacza, że postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186 

ust. 3 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 

W  sytuacji  umorzenia  postępowania  w  związku  z  uwzględnieniem  zarzutów, 

ustawodawca  nałożył  na  Zamawiającego  obowiązek  wykonania,  powtórzenia  lub 

unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym  w  odwołaniu.  Zamawiający  zatem  zobowiązany  jest  do  dokonania  czynności,  

w taki sposób, który uczyni zadość postulatom postawionym w odwołaniu.  

Skoro Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie oświadczył, że po przeanalizowaniu 

stanowiska  Odwołującego  uznał  w  całości  słuszność  argumentacji  Odwołującego  

i uwzględnił odwołanie, natomiast przystępujący do postępowania po stronie Zamawiającego 

podmiot, który mógłby skorzystać z prawa do  wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnionych 

zarzutów, nie skorzystał z przysługującego mu prawa, to stwierdzić należy, że - stosownie do 

dyspozycji art. 186 ust. 3 

ustawy Pzp, postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.  

Zatem mając na uwadze, że: 

Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu,  


do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpili  wykonawcy, 

którzy nie skorzystali z prawa do wniesienia sprzeciwu 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  zachodzą  przesłanki  do  wydania 

postanowienia 

o umorzeniu postępowania odwoławczego. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 

posiedzenia i rozprawy, zatem koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 

6  pkt  2b  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności 

zwrotu  kwoty  wpisu  uiszczonego  przez  Odwołującego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień 

Publicznych, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  Nr  41, 

poz.  238  ze  zmianami)

,  odmawiając przyznania  kosztów  zastępstwa procesowego z  uwagi 

na niezłożenie rachunków potwierdzających ich wysokość . 

Przewodniczący:       

……………………………. 


wiper-pixel