KIO 1011/20 WYROK dnia 22 czerwca.2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1011/20 

WYROK 

z dnia  22 czerwca.2020  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Emil Kawa 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  19  czerwca  2020  roku  w  Warszawie  odwołania 

wnie

sionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11.05.2020 r. przez wykonawcę 

T-

SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 7,   50-073 Wrocław, w postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Główny  Urząd  Statystyczny,  Al.  Niepodległości  208,  00-925 

Warszawa

przy  udziale  wykonawcy  IT  Solution  Factor  Sp.  z  o.o.,  ul.  Popularna  4/6,                         

02-472 Warszawa, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego. 

 orzeka  

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty,  wykluczenie  z  postępowania  wykonawcy  IT  Solution  Factor  Sp.  z 

o.o.,  ul.  Popularna  4/6,  02-

472  Warszawa  z  powodu  nie  wykazania  spełniania  warunku 

udziału  w  postępowaniu  oraz  nakazuje  ponowne  badanie  i  ocenę  ofert  pozostałych  w 

postępowaniu. 

Kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  i  zalicza  w  poczet  kosztów 

postępowania kwotę 15 000,00 ( piętnaście tysięcy) złotych uiszczonych przez odwołującego 

tyt

ułem wpisu od odwołania. 

Zasądza  od  zamawiającego  Głównego  Urzędu  Statystycznego,  Al.  Niepodległości 

208,  00-925 Warszawa 

na  rzecz  odwołującego  -  T-SYSTEMS  POLSKA  Sp.  z  o.o.,  ul.  Św. 

Antoniego  7,  50-

073  Wrocław,  kwotę  18  600,00  (osiemnaście  tysięcy  sześćset)  złotych, 

tytułem zwrotu kwoty wpisu od odwołania i kosztu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U z dnia 27 września 2019 r. poz. 1843  ) na niniejszy wyrok - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w Warszawie. 

Przewodniczący:                          ………………..…..


Sygn. KIO 1011\20 

                                                    UZASADNIENIE 

Główny Urząd Statystyczny,  Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, dalej zwany 

„zamawiającym”    prowadzi  postępowanie    w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn. 

Wdrożenie  uniwersalnej  Infrastruktury  sprzętowo-  systemowej  w  Centrum  Przetwarzania 

Danych w GUS, Numer referencyjny: 3/ST/SPIS/PN/2020. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zamieszczono  w  Suplemencie  do  Dziennika  Urzędowego 

Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 028-064840 z dnia 10.02.2020r.. 

W  dniu 

30  kwietnia  2020  roku  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  za  którą  została  uznana  oferta  złożona  przez  wykonawcę  IT 

Solution  Factor  Sp.  z  o.o.,  ul.  Popularna  4/6,  02-472  Warszawa  zwanym  dalej 

„przystępującym”.  Od  takiej  czynności  zamawiającego  wykonawca  T-SYSTEMS  POLSKA 

Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław, dalej zwany „odwołujący” wniósł odwołanie 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

We wniesionym odwołaniu zarzucił zamawiającemu : 

naruszenie  art.  24  ust  1  pkt  12  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust  1  Pzp  poprzez 

zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy IT Solution Factor, 

naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp poprzez wadliwy wybór oferty najkorzystniejszej. 

W oparciu o przedstawione wyżej zarzuty wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  jako  obarczonej 

wadą mającą wpływ na wynik Postępowania, 

wykluczenia  wykonawcy  IT  Solution  Factor  z  Postępowania  i  powodu 

niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

powtórzenie czynności oceny ofert w Postępowaniu. 

Na  wstępie  uzasadniania  podniesionych  zarzutów  i  żądań  podał,  że  przedmiot 

zamówienia  obejmuje  zgodnie  z  SIWZ  wdrożenie  uniwersalnej  infrastruktury  sprzętowo-

systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w 

GUS w Warszawie, al. Niepodległości 208. 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - specyfika przedmiotu 

zamówienia  polega  na  wdrożeniu  uniwersalnej  infrastruktury  sprzętowo-systemowej  w 

Centrum Przetwarzania Danych w GUS, która to infrastruktura sprzętowo-systemowa została 

zakupiona  w  przetargu  33/ST/SPIS/PN/2019.  Wykonawcą  dostaw  infrastruktury,  która  ma 

być  przedmiotem  wdrożenia  był  odwołujący.  Uwzględniając  fakt,  że  przedmiot  aktualnego 

postępowania  dotyczy  wdrożenia  sprzętu  będącego  własnością  Zamawiającego 

zakupionego  w  przetargu  nr  33/ST/SPIS/PN/2019  w  listopadzie  2019  r.. 

Zamawiający  w 


uzasadniony sposób oczekiwał od wybranego wykonawcy, aby ten zgodnie  z Załącznikiem 

nr  1  do  SIWZ  - 

Zadanie  VII,  dokonał  przejęcia  zobowiązań  gwarancyjnych  dla  sprzętu  i 

oprogramowania z umowy 33/ST/SPIS/PN/2019. 

Przedmiotem  tego 

postępowania  jest  bez  kosztowe  dla  Zamawiającego  przejęcie 

zobowiązań  gwarancyjnych  wykonawcy  umowy  33/ST/SPIS/PN/2019,  w  tym  również 

zobowiązań  gwarancyjnych  obejmujących  wady,  które  ujawnią  się  podczas  pierwszej 

instalacji dostarczonych w ramach umowy 33/ST/SPIS/PN/2019 urządzeń i oprogramowania 

oraz na dalszych etapach ich eksploatacji, na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia oraz w umowie.  

Zgodnie  z  pk

t  7.1.  SIWZ  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy, 

którzy: 

wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali co najmniej 

jedno  zamówienie,  polegające  na  wdrożeniu  sprzętu  informatycznego  serwerowo-

macierzowego  oraz  oprogramowania  wlrtualizacyjnego  Vmware  w  tym  środowisku,  w 

ramach jednej umowy, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto

Zamawiający dopuszcza, aby dla potwierdzenia spełnienia w w. warunku Wykonawcy 

wykazali, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  —  w  tym  okresie,  zrealizowali  co  najmniej  jedno 

zamówienie,  polegające  na  dostawie  i  wdrożeniu  sprzętu  informatycznego  serwerowo-

macierzowego  oraz  oprogramowania  wirtualizacyjnego  Vmware  w  tym  środowisku,  w 

ramach  jednej  umowy,  z  zastrzeżeniem,  że  wartość  wdrożenia  była  nie  mniejsza  niż 

300.000,00 zł brutto. 

posiadają  certyfikat  uprawniający  do  instalacji  sprzętu  firmy  HPE  zgodnie  z 

zaleceniem producenta. 

Zamawiający  udostępnił  wykonawcom  w  postępowaniu  Załącznik  nr  5  do  SIWZ  - 

Instrukcja wypełniania JEDZ. 

Podkreślił,  że  wykonawcy  wobec  niezbyt  precyzyjnego  sformułowania  ww.  warunku 

wska

zanego  w  pkt  2  wystąpili  do  zamawiającego  z  prośbą  o  wyjaśnienie  tej  kwestii  i 

zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 62 podał, że „Zamawiający dopuści każdy certyfikat 

uprawniający  do  instalacji  sprzętu  firmy  HPE  przeznaczonego  do  wdrożenia  w  tym 

postępowaniu,  który  nie  będzie  powodował  utraty  gwarancji  producenta  urządzeń. 

Zamawiający  będzie  weryfikował  spełnienie  powyższego  warunku  bezpośrednio  u 

producenta urządzeń”. Podkreślił, że w trakcie postępowania zamawiający nie zrezygnował z 

warunku udziału a jedynie wskazał, że zaakceptuje każdy certyfikat pod warunkiem, że nie 

będzie on powodował utraty gwarancji producenta urządzeń. 


Zamawiający  odpowiadając  na  pytanie  nr  62  pomimo  alternatywnej  sugestii  wykonawcy 

zadającego  pytanie,  o  usunięcie  warunku  posiadania  certyfikatu,  podtrzymał  w  całości 

wymóg.  Tym  samym  zdaniem  odwołującego nie  ulega  wątpliwości,  że  warunek  udziału  był 

adresowany bezpośrednio wobec wykonawcy, który ubiega się o przedmiotowe zamówienie. 

Zamawiający  nie  dopuszczał  żadnej  alternatywy  w  zakresie  sposobu  spełniania  warunku 

udziału  w  postępowaniu.  Podkreślenia  wymaga,  że  zamawiający  w  treści  odpowiedzi  na 

pytanie  62  wskazał  na  przewidziany  sposób  weryfikacji  prawidłowości  certyfikatów 

posiadanych przez wykonawców - bezpośrednio u producenta urządzeń. Gdyby IT Solution 

Factor  uznawał  nadal,  że  warunek  jest  niejasny  czy  budzący  wątpliwości,  powinien  był 

wezwać zamawiającego do ustalenia co warunek obejmuje na etapie przed składaniem ofert. 

W ocenie  o

dwołującego treść warunku udziału w jego ostatecznym i obowiązującym 

w  postępowaniu  brzmieniu  jest  jednoznaczna  i  nie  powinna  budzić  żadnych  wątpliwości 

interpretacyjnych. 

Podkreślił,  że  na  etapie  po  złożeniu  ofert  w  przetargu  dokonywana  jest 

wyłącznie ocena spełnienia warunku udziału w kształcie sformułowanym w SIWZ za pomocą 

wykładni  gramatycznej,  tj.  z  uwzględnieniem  potocznego  znaczenia  słów  użytych  do  opisu 

warunku. 

W  szczególności  nie  ma  mowy  o  dokonywaniu  na  tym  etapie  oceny  intencji 

z

amawiającego  jakimi  kierował  się  kształtując  brzmienie  warunku.  Zamawiający  zgodnie  z 

zapowiedzią  w  odpowiedzi  na  pytanie  nr  62  do  SIWZ,  pismem  z  dnia  1.04.2020  r.  zwrócił 

SIĘ  do  Hewlett  Packard  Enterprise  Polska  Sp.  z  o.o.  o  udzielenie  informacji,  które  z 

wymienionych w piśmie a przedstawionych przez Wykonawców certyfikaty są wystarczające 

i  uprawniające  do  instalacji,  zakupionego  przez  Urząd  w  listopadzie  2019  r.  sprzętu  firmy 

HPE, zgodnie z zaleceniem producenta i nie będą powodowały utraty gwarancji producenta 

urządzeń. Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o. pismem z dnia 2.04.br wskazał, że 

żaden  z  wymienionych  w  piśmie  certyfikatów  nie  jest  wystarczającym  sam  w  sobie  żeby 

Hewlett Packard Enterprise poniósł odpowiedzialność za wymienione usługi instalacji sprzętu 

HPE  oraz, 

żeby  nie  nastąpiło  ograniczenie  w  realizacji  gwarancji  przez  Hewlett  Packard 

Enterprise  wynikające  z  niewłaściwego  wykonania  tych  usług.  Uwzględniając  powyższe 

stanowisko  producenta  HPE  - 

zamawiający  w  dniu  8.04.2020  r.  wezwał  wszystkich 

wykonawców  w  trybie  art.  87  ust  1  Pzp  do  udzielenia  wyjaśnień  w  zakresie  posiadanego 

certyfikatu uprawniającego do instalacji sprzętu firmy HPE zgodnie z zaleceniem producenta. 

Zamawiający przywołał w wezwaniu stanowisko HPE wskazując na wymóg posiadania przez 

Wdrażającego Wykonawcę aktualnego certyfikatu „HPE Partner Ready $ervices Delivery", w 

ramach którego Wykonawca legitymować się będzie wskazanymi przez producenta w piśmie 

kompetencjami.  Wykonawca  IT  Solution  Factor  w  piśmie  z  dnia  9.04.2020r.  pomimo 

konkretnego  wezwania  z

amawiającego  do  potwierdzenia  posiadania  wskazanego  przez 

producenta  certyfikatu,  który  warunkuje  realizację  zamówienia  zgodnie  z  SIWZ  stwierdził 

wprost, że nie posiada certyfikatów wymienionych w ppkt a).   


W ppkt a) pisma IT Solution Factor przywołany był certyfikat wraz z kompetencjami na które 

wskazywał  HPE  w  piśmie  do  Zamawiającego,  a  które  w  ocenie  Producenta,  warunkują 

realizację zamówienia zgodnie z SIWZ czyli certyfikat HPE Partner Ready Services Delivery 

wraz z koniecznymi kompetencjami, W ten sposób, wykonawca IT Solution Factor przyznał 

wprost,  że  nie  spełnia  stawianych  wymagań  posiadania  certyfikatu  i  inżynierów  z 

odpowiednimi  kompetencjami.  Powyższe  winno  w  ocenie  odwołującego  w  sposób 

automatyczny  i  definitywny  powodować  wykluczenie  tego  wykonawcy  z  postępowania. 

Jednocz

eśnie  IT  Solution  Factor  przedstawił  własną,  niezgodną  z  jednoznacznym 

stanowiskiem  producenta,  koncepcję  realizacji  zamówienia. Wykonawca  wskazał  w  piśmie, 

że zamiast wymaganego przez Producenta certyfikatu HPE Partner Ready Service$ Delivery 

z  koniecznym

i  kompetencjami,  posiada  aktualny  certyfikat  „HPE  Partner  Ready  Solution 

Provider".  W  postępowaniu  zamawiający  wymagał  posiadania  przez  wykonawcę  takiego 

certyfikatu  który  uprawnia  wykonawcę  do  wykonywania  konkretnych  czynności  w  ramach 

realizacji przedmio

tu zamówienia bez utraty uprawnień gwarancyjnych producenta. Certyfikat 

taki jest  dowodem  na  posiadanie  przez  partnera odpowiednich  kompetencji technicznych  w 

dokonywaniu  czynności  instalacyjnych  sprzętu  HPE  a  nie  dla  kompetencji  pośrednictwa  w 

sprzedaży usług/rozwiązań HPE. 

Reasumując  powyższe  podał,  że  jak  wynika  z  przebiegu  postępowania  oraz 

wyjaśnień  w  zakresie  wymaganego  certyfikatu  od  producenta  oraz  wykonawców,  jedynym 

certyfikatem  wraz 

z  wymaganymi  kompetencjami  jaki  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu  jest  certyfikat  który  posiada  i  przedstawił  odwołujący.  W  szczególności  nie 

spełnia  wymagania  SIWZ  certyfikat  jakim  legitymuje  się  w  postępowaniu  wykonawca  IT 

Solution  Factor, 

gdyż  jest  to  certyfikat  sprzedażowy,  co  oznacza  konieczność  dokonania 

cz

ynności  wykluczenia  go  z  postępowania  analogicznie  jak  to  uczynił  zamawiajacy  w 

przypadku wykonawcy Engave. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o  jego  oddalenie,  jako 

niezasadnego. 

Podał, że uwzględniając fakt, iż przedmiot aktualnego postępowania dotyczy 

wdrożenia  sprzętu  będącego  własnością  zamawiającego  zakupionego  w  przetargu 

33/ST/SPIS/PN/2019 w listopadzie 2019 r., z

amawiający oczekiwał od wykonawców zgodnie 

z  Załącznikiem  nr  1  do  SIWZ  -  Zadanie  VII  -  Przejęcia  zobowiązań  gwarancyjnych  dla 

s

przętu  i  oprogramowania  z  umowy  33/ST/SPIS/PN/2019.  Mając  na  uwadze  fakt,  że 

przedmiot  zamówienia  może  zostać  wykonany  przez  wiele  podmiotów  i  nie  stanowi 

uprawnienia  szczególnego  dla  Wykonawcy  zamówienia  publicznego  realizowanego  na 

podstawie  umowy  33/ST/SPIS/PN/2019,  z

amawiający  ogłosił  postępowanie  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego. 

Przedmiotem  tego  postępowania  jest  wdrożenie  infrastruktury 

będącej  własnością  zamawiającego  oraz  bez  kosztowe  dla  zamawiającego  przejęcie 

zobowiązań  gwarancyjnych  wykonawcy  umowy  33/ST/SPIS/PN/2019,  w  tym  również 


zobowiązań  gwarancyjnych  obejmujących  wady,  które  ujawnią  się  podczas  pierwszej 

instalacji dostarczonych w ramach umowy 33/ST/SPIS/PN/2019 urządzeń i oprogramowania 

oraz na dalszych etapach ich eksploatacji, na war

unkach określonych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia oraz w umowie.  

W zakresie warunku udziału określonego w pkt 2 zamawiający podał, że warunek ten został 

przez  wyjaśniony  co  do  jego  treści  w  dniu  6  marca  2020  r.  w  wyjaśnieniach  dla 

Wykon

awców.  Zamawiający  wyjaśnił  w  odpowiedzi  na  pytanie  nr  62,  że  dla  spełnienia 

warunku 

dopuści każdy certyfikat uprawniający do instalacji sprzętu HPE przeznaczonego do 

wdrożenia, który nie będzie powodował utraty gwarancji producenta urządzeń. Zamawiający 

zastrzegł  również,  że  będzie  weryfikował  spełnienie  powyższego  warunku  bezpośrednio  u 

producenta urządzeń. Zwrócił uwagę, że przez cały czas postępowania wymagał spełnienia 

tak  brzmiącego  warunku  poprzez  posiadanie  certyfikatu.  Zamawiający  określił  ten  warunek 

jednoznacznie i 

ocena ofert została dokonana na jego podstawie i w zakresie postawionego 

warunku.  W  związku  z  powyższy  zamawiający  w  trakcie  oceny  ofert  badał  spełnienie 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  ujawnionym  w  SIWZ  nie  traktując  go 

rozszerzająco.  Mając  na  względzie  konieczność  zachowania  zasad  konkurencyjności  w 

postępowaniu  oraz  niezasadność  zbyt  daleko  idącego  ograniczenia  kręgu  podmiotów 

mogących  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  zamawiający  dopuścił  jako 

spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  posiadanie  przez  Wykonawcę  certyfikatu  (bez 

określania  jego  konkretnego  rodzaju),  który  nie  będzie  powodował  utraty  gwarancji 

producenta urządzeń. 

Dodał,  że  zamawiający  w  sposób  świadomy  określił  warunek  udziału  w  postępowaniu 

polegający na posiadaniu certyfikatu i tylko w takim zakresie był uprawniony do badania jego 

spełnienia. 

Wykonawca 

T-Systems 

przedstawił 

dodatkowo 

listę 

zaświadczeń 

kompetencyjnych  własnych  inżynierów  -  będących  w  opinii  Wykonawcy  warunkiem 

możliwości  wykonywania  usług  na  podstawie  certyfikatu  HPE  Partner  Ready  for  Sen/ices 

Delivery.  Wykonawca  T-

Systems  potraktował  tym  samym  warunek  postawiony  przez 

Zamawiającego rozszerzająco i opisał sposób jego spełnienia w sposób wykraczający poza 

warunek  podstawowy  (certyfikat)  postawiony 

przez  Zamawiającego.  Przedstawienie 

dodatkowo  listy  zaświadczeń  kompetencyjnych  inżynierów  było  własną  inicjatywą 

Wykonawcy T-

Systems, które nie wpływało w żaden sposób na uznanie spełnienia warunku 

postawionego  przez  Zamawiającego,  ale  również  nie  mogło  wpłynąć  rozszerzająco  na 

sposób  oceny  spełnienia  warunku  w  stosunku  do  pozostałych  Wykonawców  w 

postępowaniu. 

W  przypadku  wykonawcy  Engave  Zamawi

ający  zwracał  się  o  wyjaśnienie  jaki  konkretnie 

posiada  certyfikat  partnerski  HPE

,  uprawniający  do  instalacji  sprzętu  firmy  HPE  zgodnie  z 

zaleceniem  producenta.  W  dniu  30.03.br  odpowiadając  na  wezwanie  Zamawiającego 


Engave przedłożył posiadany certyfikat - Oualifies as a Business HP Partner Ready Solution 

Proyider  for  HPE  Fiscal  Year  2020.  który  jest  faktycznie  certyfikatem  uprawniającym  do 

dostawy rozwiązań HPE, a nie wdrożenia. 

W toku badania ofert zamawiający w dniu 8.04.br. wezwał wszystkich wykonawców w trybie 

art.  87  ust  1  Pzp  do  udzielenia  wyjaśnień  w  zakresie  posiadanego  certyfikatu 

uprawniającego  do  instalacji  sprzętu  firmy  HPE  zgodnie  z  zaleceniem  producenta. 

Wykonawca  IT  Solution Factor  pismem  z  dnia  9  kwietnia  2020  r. 

wyjaśnił Zamawiającemu, 

że przedmiotową instalację można wykonać na dwa sposoby: 

posiadać  aktualny  certyfikat  „HPE  Partner  Ready  Sen/ices  Delivery",  w  ramach 

którego Wykonawca legitymować się będzie następującymi kompetencjami: 

dla  macierzy  z  rodziny  HPE  3PAR:  HPE  3PAR  StoreServ  Hardware  Service  and 

Solution Qualification|SolQ 120, 

dla  urządzeń  z  rodziny  HPE  StoreOnce  5xxx:  HPE  StoreOnce  3XXX  and  5XXX 

Service and Solution Qualification SolQ 153, 

dla produktów z rodziny HPE Synergy: HPE Synergy Service & Solution Qualification 

Sol Q 111, 

dla  produktów  typu  szafa  montażowa  HPE:  HPE  Standard  ProLiant  and  Blade  Server 

Service  and  Solution  Qualification  SolQ  154  lub  HPE  Proliant  Blade/ML/DL/SL/and  Apollo 

Service and Solution Qualification SolQ_103. 

2.  posiadać  aktualny  certyfikat  „HPE  Partner  Ready  Solution  Provider",  w  ramach  którego 

Wykonawca  będzie  mógł  zakupić  usługi  instalacji  powyższego  sprzętu  wykonane 

bezpośrednio przez producenta tj. przez Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o. o. 

Wykonawca  IT  Solution  Factor  wskazał,  że  nie  posiada  certyfikatów  wymienionych  w 

punkcie  1  powyżej.  Wyjaśnił  natomiast,  że  planuje  realizację  niniejszego  zamówienia 

wykorzystując drugi z wymienionych sposobów, określony w punkcie 2, poprzez wykupienie 

usług  instalacji  od  autoryzowanego  dystrybutora  Veracomp  S.A.,  który  został  wskazany  w 

ofercie  f  Przystępującego  jako  podwykonawca.  Do  pisma  został  dołączony  certyfikat  Gold 

HPE Partner Ready Solution Provider for HPE Fiscal Year 2020, potwierdzający możliwość 

realizacji zamówienia w powyższy sposób. W ocenie Zamawiającego przedstawiony sposób 

realizacji  przedmiotu  zamówienia  przez Wykonawcę  IT  Solution  Factor  oraz  przedstawiony 

certyfikat  spełniają  warunek  postawiony  przez  Zamawiającego  jako  warunek  udziału  w 

postępowaniu. W Jedz wykonawca zadeklarował, że certyfikat HPE Partner Ready Services 

Delivery posiada. Dodatkowo wykonawca pot

wierdził posiadanie aktualnego certyfikatu HPE 

Partner  Ready  Solution  Provider  oraz  podał  rozwiązanie  realizacji  zamówienia  poprzez 

zakup usługi instalacji bezpośrednio u producenta. 

Przystępujący  do  postępowania  odwoławczego  wykonawca,  którego  oferta  została 

uznana za najkorzystniejszą w postepowaniu, w przedstawionym stanowisku pisemnym oraz 


zaprezentowanym  na  rozprawie  poparł  stanowisko  przedstawione  przez  zamawiającego  i 

dodatkowo  podkreślił,  że  instalację  stanowiącą  przedmiot  zamówienia  można  wykonać 

samodzielnie  lub  poprzez  zakup  usługi  instalacyjnej  u  autoryzowanego  dystrybutora  (w 

przypadku ITSF u podwykonawcy Veracomp S.A.). W związku z tym, nie ulega wątpliwości, 

że  przystępujący  posiada  odpowiedni  certyfikat  producenta,  pozwalający  wykonać 

zamówienie tak, aby nie utracono gwarancji producenta urządzeń.  Podkreślił, że w ramach 

warunku  udziału  w  postępowaniu  zamawiający  nie  wymagał,  aby  wykonawca  posiadał 

certyfikat  uprawniający  do  samodzielnej  instalacji  sprzętu firmy  HPE  zgodnie z  zaleceniami 

pro

ducenta.  Zamawiający  dopuścił  bowiem  każdy  certyfikat,  który  nie  będzie  powodował 

utraty gwarancji u 

producenta urządzeń. Wobec tego w pełni dopuszczalne jest posługiwanie 

się  przez  Przystępującego  certyfikatem,  umożliwiającym  realizację  zamówienia  poprzez 

zakup usługi instalacyjnej. Podkreślił, że zamawiający w pkt. 4 SIWZ nie zastrzegł obowiązku 

osobistego  wykonania  przez  wykonawcę  kluczowych  części  zamówienia. W  związku  z  tym 

p

rzystępujący uprawniony jest do powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia 

w  zakresie  instalacji  sprzętu  producenta  HPE.  Dodał  także,  iż  obowiązku  posiadania 

certyfikatu uprawniającego do samodzielnej instalacji sprzętu firmy HPE, nie można również 

wywodzić z treści odpowiedzi producenta HPE z dnia 2.04.2020 r. W odpowiedzi na pismo 

z

amawiającego  (w  którym  Zamawiający  zwrócił  się  o  wyjaśnienie  czy  certyfikaty 

przedstawione  przez  wykonawców  uprawniają  do  instalacji  sprzętu  firmy  HPE  zgodnie  z 

zaleceniami  producenta  i  nie  będą  powodowały  utraty  gwarancji  producenta  urządzeń), 

producent  wymienił  wyłącznie  certyfikaty,  jakie  powinien  posiadać  wykonawca  planujący 

samodzielnie przeprowadzić objęte postępowaniem instalacje.   

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  i 

uwzględniając  dokumentację  z  tego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  oraz  stanowiska  stron  postępowania  i  przystępującego  zaprezentowane 

na piśmie i do protokołu rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje.  

Odwołanie  jest zasadne i podlega uwzględnieniu

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek 

ustawowych  skutkujących  odrzuceniem  odwołania,  wynikających  z  art.  189  ust.  2  ustawy 

Pzp.  Następnie  Izba  stwierdziła,  że  odwołujący,  wnosząc  przedmiotowe  odwołanie  w 

dostateczny sposób wykazał swój interes w złożeniu środka ochrony prawnej w rozumieniu 

przepisu  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,    gdyż  w  razie  uwzględnienie  odwołania  to  jego  oferta 

mogłaby zostać wybrana jako najkorzystniejsza w tym postępowaniu. 

Dokonując  oceny  stanu  faktycznego  sprawy  przedstawionego  w  odwołaniu  Izba 

uznała, że w pełni wyczerpuje on zaistniałe w sprawie stany faktyczne i tym samym uznała, 


że brak jest podstaw do jego uzupełnienia. Również żaden z uczestników postępowania nie 

wnosił  o  uzupełnieni  stanu  faktycznego  sprawy  będącego  przedmiotem  orzekania  przez 

Izbę. Stan faktyczny sprawy został wyczerpująco i zgodnie z rzeczywistością przytoczony w 

treści odwołania i jest właściwie bezsporny. Odwołujący i zamawiający różnią się jedynie w 

jego  interpretacji  oraz  co  do  wni

osków  wyciąganych  z  zastanych  okoliczności  faktycznych, 

szczególnie ich oceny prawnej. 

Wskazać  należy,  iż  osią  sporu  w  przedmiotowej  sprawie  jest  kwestia  oceny,  czy 

sposób interpretacji przez zamawiającego pkt 2 warunku udziału w postepowaniu w zakresie 

zd

olności technicznej i zawodowej jest prawidłowy. Przypomnieć należy, że warunki udziału 

w  postępowaniu  odnoszą  się  do  właściwości  podmiotowej  wykonawcy.  Od  ich  spełnienia 

uzależniony  jest  udział  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego. 

Przez „warunki udziału w postępowaniu” należy zatem rozumieć warunki odnoszące się do 

właściwości  podmiotowej  wykonawcy,  których  spełnienie  jest  wymagane  od  każdego 

wykonawcy  przystępującego  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod 

rygorem  wykluczenia. 

Niewątpliwym  jest,  że  zobowiązanym  do  wykazania  spełniania 

warunku udziału w postepowaniu jest wykonawca zdefiniowany w przepisie art. 2 pkt 11 Pzp, 

a nie każdy podmiot, który na jakimś etapie realizacji zaistnieje w postępowaniu. 

W przedmioto

wym postępowaniu zamawiający w zakresie spornej pomiędzy stronami 

kwestii  ustalił  w  pkt  2  wymagań  w  zakresie  zdolności  zawodowej,  że  o  udzielenie 

zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  „posiadają  certyfikat  uprawniający  do 

instalacji  sprzętu  firmy  HPE  zgodnie  z  zaleceniem  producenta”.  Celem  nadrzędnym 

postawienia  takiego  wymagania  była  kwestia,  aby  instalacji  –  wdrożenia  posiadanego  już 

przez zamawiającego sprzętu dokonał wykonawca, który poprzez posiadanie odpowiedniego 

certyfikatu  nie  spowoduje  utr

aty  gwarancji  na  instalowany  sprzęt.  Wbrew  stanowisku 

zamawiającego i przystępującego odpowiedź na pytanie 62 nie wprowadziła żadnej zmiany 

w  tym  zakresie,  lecz  doprecyzowane  zostało,  że  zamawiający  nie  określa  jaki  to  ma  być 

certyfikat 

gdyż powtórzone zostało, że  „Zamawiający dopuści każdy certyfikat uprawniający 

do  instalacji  sprzętu  firmy  HPE  przeznaczonego  do  wdrożenia”.  Zarówno  warunek  w  treści 

wskazanej  w  SIWZ  jak  i  wyjaśniony  w  odpowiedzi  na  pytanie  62  w  sposób  niezmienny 

wskazuje,  że  ma  to  być  certyfikat  uprawniający  do  instalacji  sprzętu,  a  więc  nie  do 

„czegokolwiek”,np. zakupu sprzętu, ale do instalacji sprzętu.  

Spełnianie  warunku  podmiotowego  wykonawca  winien  wykazać  (  również  poprzez 

podanie w Jedz), że postawiony warunek udziału spełnia. Zauważyć na marginesie należy, 

że    wykonawcy  mogą  składać  oferty,  jako  wykonawcy  planujący  samodzielnie  wykonać 

zamówienie,  w  ramach  konsorcjum,  oraz  korzystając  z  zasobów  podmiotu  trzeciego.  Aby 

wykazać  spełnianie  warunku  udziału  to  należy  go  wykazać  na  etapie  składania  ofert 

występując  w  jednej  z  ww.  form  udziału.  Pomimo  tego,  że  przystępujący  w  Jedz  wskazał 


posiadanie  certyfikatu  HPE  Partner  Ready  for  Services  Delivery

,  to  jednak  jak  wykazało 

postępowanie  już  na  etapie  badania  i  oceny  ofert,  zarówno  przystępujący  jak  i  wskazany 

przez niego podwykonawca 

Veracomp SA nie posiadali na dzień składania ofert certyfikatu 

umożliwiającego instalację sprzętu będącego przedmiotem tego zamówienia. 

Na  potwierdzenie  powyższej  okoliczności  wskazać  należy  na  stwierdzenie  samego 

przystępującego,  który  w  odpowiedzi  na  wezwanie  do  wyjaśnień  zamawiającego  podał,  że 

dokona  realizacji 

zamówienia  poprzez  zakup  usługi  instalacyjnej  u  podwykonawcy 

Veracomp,  a  ten 

powierzy  wykonanie  instalacji  urządzeń  podmiotowi,  którego  uprawnienia 

poz

walają  na  prawidłowe  wykonanie  zamówienia  w  tej  części  (tj.  instalacji  bez  utraty 

gwarancji) 

(pkt  15  pisma procesowego).  Podkreślić  należy,  że  Veracomp  –  podwykonawca 

przystępującego,  w  oświadczeniu z  dnia 18  czerwca 2020  roku  stwierdza,  że   na  dzień  17 

marca  2020  roku 

(termin  składania  ofert)  nie  posiadał  certyfikatu  uprawniającego  go  do 

instalacji  sprzętu  HPE.  Warunek  udziału  w  postepowaniu  wykonawca  winien  spełniać 

najpóźniej na dzień składania ofert. 

Za niezasadne Izba uznała stanowisko przystępującego, który w piśmie procesowym 

–  pkt  15,  stwierdza,  że  nie  można  odrywać  oceny  spełniania  warunku  udziału  od  sposobu 

realizacji  zamówienia przyjętego przez  danego wykonawcę. W tym  zakresie Izba  zauważa, 

że  warunek  udziału  w  postępowaniu  jest  warunkiem  podmiotowym  przynależnym  tylko 

konkretnemu 

wykonawcy.  Natomiast  sposób  wykonania  zamówienia,  jest  elementem 

przedmiotowym,  który  jeśli  zamawiający  nie  określił  w  SIWZ  w  zasadzie  należy  do  wyboru 

wykonawcy.  

Podkreślić  należy,  że  uznanie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  przez  pryzmat 

okoliczności  odnoszących  się  do  przyjętego  przez  danego  wykonawcę  sposobu  wykonania 

zamówienia jest zupełnie niezasadne. Warunek udziału to przymiot podmiotowy wykonawcy, 

którym  musi  się  legitymować  wykonawca  dla  jego  spełnienia  na  etapie  składania  ofert,  a 

sposób wykonania zamówienia jest elementem przedmiotowym odnoszącym się do sposobu 

wykonania  zamówienia.  W  przedmiotowej  sprawie  to  wykonawca  IT  Solution,  który  nie 

polegał na zasobach podwykonawcy Veracomp SA winien posiadać dowolny certyfikat, który 

umożliwiłby  jemu  instalację  sprzętu  zamawiającego  w  sposób  nie  powodujący  utraty 

gwarancji.  Według  ustaleń  Izby  na  dzień  składania  ofert  i  na  moment  orzekania  zarówno 

wykonawca  IT  Solution,  ani  Veracomp  SA  takiego  certyfikatu  nie  posiadali  co  potwierdza 

wprost sam przystępujący jak i wynika że złożonych przez odwołującego dowodów, których 

treść nie została zakwestionowana.   

Oceniając sposób oceny spełniania warunku udziału w postepowaniu przez zamawiającego 

Izba  uznała,  że  przy  takiej  ocenie  stawianie  takiego  warunku  było  bezprzedmiotowe,  gdyż 

każdy  podmiot  (jak  wynika  z  dowodu  nr  2  odwołującego)  mógłby  zaoferować  wykupienie 

usługi montażu u  HPE  i  tym  samy  spełnić  warunki  udziału.  W tej materii  Izba  zauważa,  że 


zamawiający  dla  potwierdzenia  prawidłowości  swoich  czynności  co  do  oceny  spełniania 

warunku  udziału  w  postepowaniu  przez  przystępującego  utożsamia  wymóg  posiadania 

certyfikatu  przez  wykonawcę  umożliwiającego  instalację  sprzętu,  z  możliwością  zakupienia 

usługi  wdrożenia  i  montażu  u  podmiotu  trzeciego  nieznanego  jeszcze  ani  wykonawcy  ani 

zamawiającego, pozostając tylko na zapewnieniu wykonawcy iż ten podmiot jako powiązany 

z  HPE  będzie  miał  odpowiednie  uprawnienia.  Taka  sytuacja  nie  pozwoliła  także 

zamawiającemu  na  weryfikację  certyfikatu,  którym  miał  się  posłużyć  bliżej  nieokreślony  z 

nazwy podmiot trzeci dla przystępującego. 

Izba  stwierdza,  że  niewątpliwym  jest,  iż  z  treści  pkt  2  warunku  udziału  w  zakresie 

zdolności zawodowej wynika, że dla wykazania spełnienia warunku udziału w postepowaniu 

konieczne  było  posiadanie przez  wykonawcę certyfikatu  umożliwiającemu wykonanie  przez 

niego instalacji  

sprzętu. To czy taki wykonawca wykona tą instalację samodzielnie, czy też 

zleci  ją  innemu  podmiotowi  posiadającego  także  wymagany  certyfikat,  jest  dla  oceny 

warunku udziału w postępowaniu irrelewantne- nieistotne.  

Oceniając  stanowisko  zamawiającego  w  zakresie  przedmiotowego  warunku  zawartego  w 

treści  SIWZ  należy  zauważyć,  że  zamawiający  po  pierwsze  nie  określa  nazwy  certyfikatu 

który  winien  posiadać  wykonawca,  ale  po  drugie,  w  każdym  przypadku  potwierdza,  że 

wykonawca  winien  posiadać  certyfikat  umożliwiający  instalację  sprzętu,  a  nie  dowolny 

certyfikat

.  Z treści  warunku  nigdzie nie wynika,  że  zamawiający  uzna  wykazanie spełniania 

jest  taki 

certyfikat  będzie  w  posiadaniu  nie  tylko  wykonawcy,  ale  także  innego  podmiotu, 

który podejmie się instalacji sprzętu  – z czego na pewno skorzystałby  wykonawca Engave. 

To  przystępujący  w  wyjaśnieniach  z  4  kwietnia  2020  roku  podał  zamawiającemu,  że 

certyfik

atu  instalacyjnego  nie  ma,  a  posiada  jedynie  certyfikat  sprzedażowy.  Dodając 

jednocześnie,  że  planuje  realizację  niniejszego  zamówienia  wykorzystując  występującą  na 

rynku  możliwość  wykupienie  usług  instalacji  od  firmy  wskazanej  przez  HPE,  która  posiada 

odpowiednie certyfikaty. Na pytanie Izby, 

czy jest możliwe określenia jaki to będzie podmiot, 

przystępujący  na  rozprawie  podał,  że  nie  jest  to  możliwe,  gdyż  „trochę  z  boku  łańcuszka 

dystrybucyjnego  stoją  wykonawcy  mający  wszystkie  uprawnienia  HPE  do  instalacji  i 

wdrożenia  danego  sprzętu,  którzy  na  zlecenie  wykonawcy  poprzez  HPE  wykonują  tą 

instalację”.  Izba  uznała,  że  taki  podmiot  w  tym  postępowaniu  nie  jest  wykonawcą  w 

rozumieniu Pzp

, ani nie wchodzi w skład wykonawcy, który winien wykazać się spełnianiem 

war

unków udziału w postepowaniu. 

Zdaniem  Izby  niewątpliwym  jest,  że  przy  ocenie  spełniania  warunku  udziału  przez 

przystępującego,  zamawiający  odchodzi  od  wykładni  gramatycznej  treści  SIWZ,  a  zmierza 

do  wywiedzenia  treści  w  oparciu  o  wykładnię  celowościową,  tj  wykonanie  usługi  przez 

podmiot  trzeci  niezwiązany  z  postepowaniem,  który  zapewni  uzyskanie  efektu  właściwej 

instalacji posiadanego sprzętu.  


Izba  nie 

przeczy  stanowisku  zamawiającego,  że  przyjęty,  a  zaproponowany  przez 

przystępującego sposób wykonania zamówienia w końcowym efekcie może doprowadzić, do 

właściwego  jego  wykonania,  ale  poprzez  takiego  stanowiska  zamawiający  zupełnie  pomija 

znaczenie 

słów  użytych  do  opisu  pkt  2  warunku  udziału  w  postepowaniu.  Jako 

charakterystyczną  cechę  istotną  dla  sposobu  oceny  spełniania  warunku  udziału  przez 

zamawiającego  zaprezentować  należy  stanowisko  przystępującego,  który  w  piśmie 

procesowym poddaje ocenie 

certyfikat który posiadał wykonawca Engave SA, stwierdzając, 

że wykonawca ten pomimo posiadania takiego samego certyfikatu co przystępujący został z 

postępowania wykluczony, gdyż zamierzał wykonać instalację samodzielnie, bez zlecenia jej 

podmiotowi spoza kręgu wykonawców, jak to uczynił przystępujący.   

Izba  uznała,  że ocena  spełniania  warunku udziału w  postepowaniu przystępującego 

dokonana  przez  zamawiającego  wykracza  poza  literalną  treść  postanowień  SIWZ.  Za 

wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07 października 2008 roku sygn. akt XXIII 

Ga  446/08  stwierdza

,  że  postanowienia  dotyczące  warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz 

wymaganych  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  należy  interpretować 

z

godnie  z  wykładnia  gramatyczną.  Na  etapie  postępowania  po  terminie  składnia  ofert 

jakakolwiek  zmiana  warunku  udziału  w  postępowaniu  nawet  poprzez  jego  interpretację 

sp

rzyjającą  określonemu  wykonawcy  jest  kategorycznie  zabroniona,  a  za  taką  zmianę 

należałoby  uznać  chociażby  dokonanie  celowościowej  wykładni  warunku  pozostającej  w 

sprzeczności  z  literalnym  brzmieniem  postanowienia  SIWZ.  Warunki  muszą  być 

interpretowane  ściśle,  bez  dokonywania,  jakichkolwiek  ich  wykładni  rozszerzającej,  należy 

bowiem  pamiętać,  że  ocena  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu 

determinuje  udział  danego  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego oraz ma wpływa na innych wykonawców biorących lub mogących wziąć udział w 

postępowaniu. 

Odnosząc  się  do  powyższych  uwag  i  rozważań  Izba  wskazuje,  że  z  całą  mocą 

podkreślić  należy,  że  postępowanie  o  zamówienie  publiczne  powinno  być  prowadzone  w 

sposób  przejrzysty,  transparentny,  a  fundamentalnymi  zasadami  udzielania  zamówień  są 

zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców.  Pozwalają  one  na 

realizację  celów  ustawowych,  tj.  efektywnego  i  gospodarnego  dysponowania  środkami 

publicznymi oraz zapewnienia dostępu do zamówień wszystkim podmiotom zdolnym do ich 

wykonania.  Nadto  za  wyrokiem  za  wyrokiem  SO  w  Warszawie  3  czerwca  2013  roku  sygn. 

akt  V  Ca  533/13  należy  stwierdzić,  że  niezasadnym  jest  przywoływanie  i  opieranie 

argumentacji 

dla  rozstrzygnięcia  sprawy,  kwestii  nie  ujętych  w  postanowieniach  SIWZ. 

Zawsze decydujące znaczenie ma analiza sformułowań zawartych w SIWZ.  

Stwierdzić  należy,  że  zamawiający  w  SIWZ  w  sposób  jednoznaczny  wymagał 

posiadania przez wykonawcę – niezależnie od formy w jakiej bierze udział, aby dysponował 


odpowiednim certyfikatem uprawniającym do instalacji sprzętu HPE, i to niezależnie od tego 

czy  w  finalnie  to  wykonawca  będzie  samodzielnie  tej  instalacji  dokonywał.  Zamawiający  w 

treści  SIWZ  nigdzie  nie  podaje,  że  uzna  także  za  spełnienie  warunku  udziału  w 

postepowaniu 

deklarację  wykonawcy,  że pomimo,  iż  on  nie posiada właściwego certyfikatu 

to wykonanie zamówienia zleci bliżej nieokreślonemu wykonawcy, mającemu uprawnienia od 

HPE.  Zauważyć  należy,  że  gdyby  taki  warunek  był  postawiony  to  krąg  podmiotów 

zainteresowanych  udziałem  w  tym  postepowaniu  być  może  byłby  większy,  a  nadto 

wykon

awca Engave na pewno skorzystałby z takiej możliwości i zamawiający mógłby wybrać 

wykonawcę oferującego najniższą cenę. 

Zauważyć  należy  także,  że zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie   przyznaje,  że 

dokonał  oceny  spełniania  warunku  mając  na  względzie  zaproponowany  przez 

przystępującego  sposób  wykonania  zamówienia,  co  potwierdza  tezę  odwołującego,  że 

zamawiający  formułując  treść  SIWZ  takiego  sposobu  spełniania  warunku  udziału  nie 

przewidywał,  gdyż  wymagał  od  wykonawcy  posiadania  certyfikatu  instalacyjnego  na  sprzęt 

HPE, 

a uczynił to dopiero na etapie oceny ofert pod wpływem argumentów przystępującego. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania i ustalenia, Izba postanowiła jak w sentencji 

wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust.7, 191 ust.2 i 192 ust. 2  ustawy Pzp.      

Zamawiający  wykonując  przedmiotowe  orzeczenie  winien  dokonać  czynności 

unieważnienia  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  wykluczyć  z  postępowania  wykonawcę    IT 

Solution - 

przystępującego i poddać ponownej ocenie ofertę odwołującego celem ustalenia, 

czy  w  świetle  treści  przedmiotowego  orzeczenia  wykonawca  ten  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu. Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty nie wyklucza także 

innych możliwości zamawiającego co do tego postępowania. 

Uwzględniając  odwołanie  Izba  kosztami  postępowania  obciążyła  zamawiającego, 

gdyż  stosownie  do  wyniku  sporu  to  zamawiający  jest  podmiotem  przegrywającym 

postępowanie odwoławcze. 

Zgodnie z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Krajowa Izba 

Odwoławcza uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, 

które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia,  co  –  ze  wskazanych  wyżej  względów  miało  miejsce  w  przedmiotowym 

postępowaniu. 


O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 

9 i 10 ustawy Pzp, oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt.1a) i 2b) rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).   

Przewodniczący           ……………….. 


wiper-pixel