KIO 1007/20 POSTANOWIENIE dnia 29 czerwca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1007/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Brzeska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 29 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Kra

jowej Izby Odwoławczej w dniu 11 maja 2020 r. przez wykonawcę D. Ś. prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane D. Ś. w postępowaniu 

prowadzonym przez 

Zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie 

postanawia: 

1. umo

rzyć postępowanie odwoławcze; 

2.  nakaz

ać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy D. 

Ś. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo 

Budowlane  D. 

Ś.  kwoty  9  000  zł  00    gr  (słownie:  dziewięć  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

st

anowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843 

z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -    w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący:      ………………………. 


Sygn. akt: KIO 1007/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Zarząd  Infrastruktury  Sportowej  w  Krakowie  prowadzi  w   trybie 

przetargu  nieograniczonego,  na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo 

zamówień  publicznych  (zwanej  dalej  również  „ustawą  Pzp”),  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia pn. „Budowa hali sportowej przy ul. SP Nr 151 – ul. Lipińskiego w Krakowie wraz 

z instalacjami, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu". 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 4 maja 2020 r. nr ogłoszenia 536101-N-2020.  

W dniu 25 czerwca 2020 r. przed otwarciem rozprawy

, Odwołujący – wykonawca  D. 

Ś. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane D. Ś. cofnął 

odwołanie wniesione do Prezesa KIO w dniu 11 maja 2020 r. 

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy z 

dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  z 

późn.  zm.)  umorzyła  postępowanie  odwoławcze.  Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  Izba  postanowiła  o  zwrocie  na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu.  

Pr

zewodniczący:      ………………………. 


wiper-pixel