KIO 1006/20 POSTANOWIENIE dnia 18 czerwca 2020 r.

Data: 9 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 1006/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

Członkowie:              Robert Skrzeszewski 

Bartosz Stankiewicz 

                                                          Protokolant:             

Rafał Komoń  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z 

udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 18 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  maja  2020  r.  przez  wykonawcy

J.  Z. 

prowadząca 

działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe  LEKARO  J.  Z.,  Wola  Ducka  70A,  05-408  Glinianka  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  w  m.st  Warszawie  Sp.  z 

o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa  

przy  udziale  wykonawc

ów

Konsorcjum  Firm:  1)  Partner  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  (Lider);  2) 

Chemeko  - 

System  Sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów;  3)  Eneris 

Ekologiczne  Centrum Utylizacji  Sp. z  o.o.: z adresem  dla  siedziby  lidera  konsorcjum: 

ul.  Płytowa  1,  03-046  Warszawa  zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 


umorzyć postępowanie odwoławcze

2.1.  nakazuje  zwrot  z  rachunk

u  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz               

wykonawcy J. Z. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe  LEKARO  J.  Z.,  Wola  Ducka  70A,  05-408 

Glinianka 

kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

2.2.  zasądza  od  J.  .  prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą: 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  LEKARO  J.  Z.,  Wola  Ducka 

70A,  05-408 Glinianka na  rzecz 

Miejskiego Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st 

Warszawie  Sp.  z  o.o.,  ul.  Obozowa  43,    01-161  Warszawa 

kwotę  3  600  zł  00  gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.   

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843

z  późn.  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie  -  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1006/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  z  możliwością  składnia  ofert  częściowych  na:  „Zagospodarowanie 

odpadów  komunalnych  pochodzących  z  terenu  Miasta  Stołecznego  Warszawy”,  nr  sprawy: 

DZA.ZOZ.27.9/2020.LK;  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  ogłoszeniem  opublikowanym                          

w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  27.02.2020  pod  nr  2020/S  041-097551, 

przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  w  m.st  Warszawie  Sp.  z  o.o.,  ul.  Obozowa 

43, 01-161 Warszawa zwane dalej: 

„Zamawiającym”.                      

W  dniu  29.04.2020  r.  oraz  04.05.2020  r. 

(poprzez  swoją  platformę  zakupową) 

Zamawiający  przekazał  J.  Z.  prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO J. Z., Wola Ducka 70A, 05-408 

Glinianka  LEKARO  zwanej  dalej: 

„Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

LEKARO  J.  Z.

  albo  „LEKARO”  albo  „Odwołującym”  informację  o  odwołaniach  wniesionych 

27.04.2020  r.  przez  Konsorcjum  Firm:  1)  Partner  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  (Lider);  2)  Chemeko  - 

System  Sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów;  3)  Eneris  Ekologiczne  Centrum 

Utylizacji  Sp.  z  o.o.:  z  adresem  dla  siedziby  lidera  konsorcjum: 

ul.  Płytowa  1,  03-046 

Warszawa  zwane  dalej: 

„Konsorcjum Partner” albo  „Przystępującym”  i wezwał LEKARO do 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  przesyłając  przy 

tym jedynie nieznaczny wycinek wniesio

nych odwołań Konsorcjum Partner.  

W  dniu  11.05.2020  r. 

(wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  LEKARO  wniosło 

odwołanie na czynności Zamawiającego z 29.04.2020 r. oraz 04.05.2020 r. Kopie odwołania 

Zamawiający  otrzymał  w  tym  samym  dniu  (e-mailem).  Odwołanie  zostało  podpisane  przez 

adwokata  umoco

wanego  na  podstawie  pełnomocnictwa  załączonego  do  odwołania                              

i udzielonego przez właściciela.  

Zamawiający w dniu 12.05.2020 r. wezwał (poprzez swoją platformę zakupową) wraz 

kopią odwołania, w trybie art. 185 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843)  zwanej  dalej:  „Pzp”,  uczestników 

postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 

W  dniu  15.05.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP) 

Konsorcjum  Partner 

zgłosiło  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 


Zamawiającego  wnosząc  o  oddalenie  odwołania  w  całości.  Kopia  zgłoszenia  została 

przekazana  Zamawiającemu  oraz  Odwołującemu.  Zgłoszenie  przystąpienia  zostało 

podpisane 

przez osobę umocowaną na podstawie załączonego pełnomocnictwa udzielonego 

przez  wszystkich  członków  konsorcjum  podpisanego  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  dla 

k

ażdego z nich wynikających z załączonych wydruków dokumentów rejestrowych.   

W dniu 18.06.2020 

r. w związku z postanowieniem Izby z dnia 25.05.2020 r. odbyło 

się posiedzenie niejawne z udziałem stron.  

Na  posiedzeniu  umocowany  pełnomocnik  Odwołującego  po  zarządzonej  przerwie  - 

złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania.  

Uwzględniając  powyższe,  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 1006/20. 

Postanowienie  zo

stało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz. 

1992).  N

a  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  Izba  orzekła                           

o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Izba  uwzględniła  również  wniosek  Zamawiającego  o  zasądzenie  kosztów 

reprezentacji  w  wysokości  3  600  zł  złożony  na  rozprawie  (udokumentowany  fakturą  VAT  –               

w aktach sprawy). Stosownie bowiem do treści § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

W przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez 

Izbę, jeżeli odwołujący cofnął odwołanie, Izba zasądza koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, 

od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  lub  wnoszącego  sprzeciw,  jeżeli  odwołanie 

zostało  cofnięte  na  mniej  niż  1  dzień  przed  dniem,  na  który  został  wyznaczony  termin 

rozprawy lub posiedzenia z u

działem stron oraz uczestników postępowania, albo po otwarciu 

rozprawy. 

Przewodniczący: 


……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel