KIO 1005/20 POSTANOWIENIE dnia 3 czerwca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1005/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:     Agnieszka Trojanowska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania w 

Warszawie w dniu 2020r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 

dniu  11  maja  2020r.  przez 

wykonawcę  COVERTECH  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 275T/10 w postępowaniu 

prowadzonym przez 

zamawiającego Skarb Państwa – Komenda Główna Policji z siedzibą 

w Warszawie, ul. Puławska 148/150 

przy udziale wykonawcy E. G. 

prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ALTRAN 

E. G. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Wita Stwosza 41  zgłaszającego swoje przystąpienie w 

sprawie sygn. akt KIO 1005

/20 po stronie zamawiającego 

przy udziale MOTOROLA So

lutions Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzi

bą w Warszawie, ul. Wołoska 5 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. 

akt KIO 1005

/20 po stronie zamawiającego 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie 

Nakazuje zwrot z rachunku bankowego 

Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500zł. 

00  gr.  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  przez 

wykonawcę  COVERTECH  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie, ul. Trakt Lubelski 275T/10 

tytułem zwrotu 90% wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: ……………………… 


Sygn. akt KIO 1005/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę  sprzętu  łączności  standardu  DMR  w  ramach  umowy  ramowej  zostało  wszczęte 

ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  10  marca 

2020r. za numerem 2020/S 049-115559. 

W dniu 30 kwietnia 

2020r. zamawiający dokonał modyfikacji treści siwz..  

W  dniu  11  maja 

2020r.  odwołanie  wniósł  odwołujący  -  wykonawca  COVERTECH  spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Trakt  Lubelski  275T/10. 

Odwołanie  zostało  wniesione  przez  prezesa  zarządu  ujawnionego  w  KRS  odwołującego  i 

upoważnionego  do  samodzielnej  reprezentacji.  Kopia  odwołania  została  przekazana 

zamawiającemu w dniu 11 kwietnia 2020r.  

O

dwołanie zostało wniesione wobec: 

1) czynności zamawiającego polegającej na opisaniu przedmiotu zamówienia 2 wymaganiem, 

aby moduł bluetooth pochodził od tego samego producenta co radiotelefon oraz z żądaniem 

certyfikacji tego urządzenia przez; prywatny podmiot SIG, niebędący jednostką certyfikującą'- 

pochodzący  spoza  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  bez  wskazania  konkretnych 

wymagań  technicznych,  jakościowych  i  funkcjonalnych,  jakim  powinien  taki  moduł 

odpowiadać, oraz bez wskazania konkretnych systemów odniesienia z zakresu wskazanego 

w przepisach ustawy przy jednoczesnym braku dopuszczenia składania ofert równoważnych, 

co 

zdaniem odwołującego ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów, które kooperują z 

organizacją SIG, czym naruszono przepisy art. 7 ust. 1 , art. 29 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 a także 

art. 30 ust. 1 i ust. 3 i ust. 4 ustawy; 

2)  czynności  zamawiającego  polegającej  na  opisaniu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

naruszający zasadę uczciwej konkurencji poprzez wprowadzenie żądania aby trzy przyciski 

do programowania radiotelefonów przewoźnych były opisane na ekranie wyświetlacza, co w 

sposób  jednoznaczny  uniemożliwia  konkurowanie  z  rozwiązaniem  radiotelefonu  DM4601  e 

produkcji MOTOROLA, w sytuacji gdy nie jest to uzasadnione potrzebami z

amawiającego, zaś 

w toku realizacji umowy ramowej wpłynie na zamknięcie konkurencji wewnątrz produktów tylko 

jednego producenta, jakim jest MOTOROLA, czym 

według odwołującego naruszono przepisy 

art. 7 ust. 1 , art. 29 ust. 2 ustawy; 

Wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu: 

Unieważnienie  czynności  zamawiającego,  w  wyniku  której  doszło  do  wprowadzenia 

podnoszonych w odwołaniu zapisów SIWZ naruszających przepisy ustawy; 

Ewentualnie, w przypadku zarzutu nr 1 


Dopuszczenie  składania  ofert  równoważnych  oraz  wskazanie  zasad  badania 

równoważności poprzez żądanie zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu 

zamówienia w zakresie standardu Bluetooth 4 oraz certyfikacji SIG 

Przedłużenie terminu do składania ofert o co najmniej 7 dniu od daty opublikowania 

zmian SIWZ. 

Odwołujący  wskazał,  że  interes  odwołującego  w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia 

może  doznać  uszczerbku  w  wyniku  wadliwych  czynności  i  zaniechania  dokonania  przez 

z

amawiającego  czynności  prawem  przepisanych,  do  wykonania  których  był  zobowiązany. 

O

dwołujący  zamierza  złożyć  ofertę  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Wprowadzenie  przez 

zamawiaj

ącego zmian SIWZ utrudniających konkurencję na rzecz MOTOROLA, uniemożliwia 

mu 

złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

W  obecnym  stanie  sprawy,  o

dwołujący  uważa,  że  może  ponieść  szkodę  wynikającą  z 

możliwości braku zaproszenia do zawarcia umowy ramowej. To z kolei odpycha nas całkowicie 

od ubiegania się o przyszłe zamówienia publiczne które będą udzielane w ramach tej umowy, 

a tym samym nie otrzymania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z kwoty oferty , którą 

chcielibyśmy składać w przedmiotowych postępowaniach . 

Odwołujący wskazał, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku zamawiający opublikował: zmianę treści 

.załącznika nr 2 do SIWZ. 

Między innymi: 

W punkcie II. 1 lit. cc dla radiotelefonu nasobnego DMR, wyprowadził wymaganie: 

Uaktywniony  moduł  Bluetooth  w  wersji  4.0  certyfikowanym  przez  organizacje  Bluetooth 

Specjał Interest Group (SIG) lub wyższej umożliwiający obsługę min. zewnętrznego zestawu 

mikrofonowo-

słuchawkowego. 

- W punkcie X.4 lit. e, dla, radio tel

efonu przewoźnego DMR, wprowadził wymaganie: 

Ua

ktywniony moduł Bluetooth jak i dedykowany, zewnętrzny moduł Bluetooth certyfikowany 

przez  organizacje  Bluetooth  Special  Interest  Group  (SIG)  tego  samego  producenta  co 

oferowany  radiotelefon.  I

nstalowany  w  złączu  akcesoryjnym  w  wersji  4.0  lub  wyższej 

umożliwiający obsługę m.in. zewnętrznego zestawu mikrofonowo - słuchawkowego. 

W swojej pierwotnej treści SIWZ nie zawierała wymagań, aby uaktywniony moduł Bluetooth 

jak i dedykowany, zewnętrzny moduł Bluetooth był certyfikowany przez organizację Bluetooth 

Speci

al Interest Group (SIG) oraz aby pochodził od tego samego producenta co oferowany 

radiotelefon. 

Zapisy te zostały dodane zmianą SIWZ datowaną przez zamawiającego na dzień 27 kwietnia 

2020 roku, która ukazała się na profilu nabywcy w dniu 30 kwietnia 2020 roku. 

W dniu 13 maja 

2020r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania.  


W dniu 15 maja 

2020r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił swój 

udział  wykonawca  E.  G.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  ALTRAN  E.  G.  z 

siedzibą  w  Warszawie  wnosząc  o  oddalenie  odwołania.  Wskazał,  że  posiada  interes  w 

rozstrzygnięciu  na  korzyść  zamawiającego,  gdyż  uwzględnienie  odwołania  utrudni  mu 

ubieganie się o udzielenie zamówienia. Zgłoszenie zostało wniesione przez właściciela firmy. 

Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 15 maja 2020r.  

W dniu 18 maja 

2020r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił się 

wykonawca Motorola Solutions Polska 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie wskazując, że posiada interes w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego, gdyż 

w  jego  interesie  leży  prowadzenie  postepowania  w  sposób  zgodny  z  przepisami  ustawy,  a 

zaskarżone  wymagania  znajdują  uzasadnienie  w  przedmiocie  zamówienia  i  legalności 

oferowanych  rozwiązań,  za  zasadne  i  pozostają  w  zgodzie  z  obowiązującymi  przepisami, 

normami  i  standardami.  Odwołujący  wprowadza  zamawiającego  w  błąd  co  do  tego,  że 

kwestionowane  wymagania  spełnia  tylko  jeden  dostawca,  gdyż  oferowaną  funkcjonalność 

zapewnia wielu producentów, w tym ci, których rozwiązania oferuje sam odwołujący. Wniósł o 

oddalenie odwołania z  uwagi  na  niezasadność  argumentacji  i  zarzutów.  Zgłoszenie zostało 

wniesione  przez 

prezesa  zarządu  upoważnionego  do  samodzielnej  reprezentacji 

przystępującego. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 

14 maja 2020r.  

W dniu 2 

czerwca 2020r. odwołujący cofnął odwołanie.  

Termin posiedzenia z udziałem stron, ani rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienia spełniają wymogi formalne określone w art. 185 

ust. 1 ustawy.  

Izba  ustaliła,  że nie zachodzą przesłanki  odrzucenia odwołania na  postawie art.  189 ust.  2 

ustawy.  

Izba oc

eniła, że odwołujący wykazał istnienie przesłanki materialnoprawnej dopuszczalności 

odwołania z art. 179 ust. 1 ustawy.  

P

rzepis  art.  187  ust.  8  ustawy  stanowi,  iż  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze, przy czym, 

jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.  


Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8 

zdanie pierwsze ustawy, na posiedze

niu umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy, orzeczono o zwrocie o

dwołującemu 90% kwoty 

uiszczonego wpisu.  

Izba  postanowiła  nie  zasądzić  na  rzecz  zamawiającego  zwrot  kosztów  postępowania 

odwoławczego  z  tego  względu,  że  brak  jest  takiego  wniosku  zamawiającego,  a  nadto 

wycofanie odwołania nastąpiło na więcej niż jeden dzień niż wyznaczony termin posiedzenia.  

Przewodniczący: ……………………….. 


wiper-pixel