KIO 1003/20 POSTANOWIENIE dnia 25 maja 2020 roku

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 1003/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 maja 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: Ewa Sikorska 

po  rozpoznaniu  w  dniu  25  maja  2020  roku  w  Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11 

maja  2020  roku  przez  wykonawcę  Synergy  Telematics  Spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Łodzi  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Miasto  Bydgoszcz w 

Bydgoszczy  

postanawia  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  bankowego  na  rzecz 

Synergy  Telematics  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością w  Łodzi  kwoty  7 500  zł 

00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  równowartość 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

–  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  na  niniejsze  postanowienie,  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 1003/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający,  Miasto  Bydgoszcz  w  Bydgoszczy,  w  imieniu  którego  działa  Zarząd 

Dróg  Miejskich  i  Komunikacji  Publicznej  w  Bydgoszczy,  działając  na  podstawie  przepisów 

ustawy  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz. 

zwanej  dalej  „ustawą  P.z.p.”,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publi

cznego, którego przedmiotem jest bieżące utrzymanie systemu do ważenia pojazdów w 

następujących lokalizacjach: ul. Jana Pawła II – 1 stanowisko preselekcji, ul. Armii Krajowej 

– 1 stanowisko preselekcji, ul. Nowotoruńska – 1 stanowisko preselekcji, ul. Armii Krajowej – 

1 stanowisko do ważenia dynamicznego. 

W  dniu  11  maja  2020  roku 

wykonawca  Synergy  Telematics  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Łodzi  (dalej:  odwołujący)  wniósł  odwołanie  wobec  treści  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  (s.i.w.z.),  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  opisu  przedmiotu 

zamówienia. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

- art. 22 ust. 1 i ust. 1a oraz art. 22d ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy P.z.p. 

poprze

z  określenie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  pkt  10.3.3.1  s.i.w.z.i  pkt  III.1.3.1 

o

głoszenia  o  zamówieniu  dotyczącego  doświadczenia  wykonawcy  w  sposób  godzący  w 

zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  nieproporcjonalny  do 

przedmiotu  zamówienia,  skutkiem  czego  jest  nadmierne  ograniczenie  kręgu  wykonawców 

zdolnych  do  wykonania  zamówienia,  którzy  mogliby  złożyć  ofertę  w  niniejszym 

postępowaniu; 

- art. 22 ust. 1 i ust. la oraz art. 22d ust. 1 w zw. z art. 22a i art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy 

P.z.p. 

poprzez  określenie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  pkt  10.3.3.1  s.i.w.z.  i  pkt 

III.1.3.1  o

głoszenia  o  zamówieniu  dotyczącego  doświadczenia  wykonawcy  w  sposób 

godzący  w  zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców, 

nieproporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia,  skutkiem  czego jest  nadmierne ograniczenie 

kręgu  wykonawców  zdolnych  do  wykonania  zamówienia,  którzy  mogliby  złożyć  ofertę  w 

p

ostępowaniu  i  brak  możliwości  powołania  się  na  zasoby  podmiotu  trzeciego  w  zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu; 

- art. 22 ust. 1 i ust. la oraz art. 22d ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 5 i 6 i art. 7 ust. 1 i ust. 3 

ustawy P.z.p. 

poprzez określenie sposobu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w pkt 


10.2.  zdanie  drugie  s.i.w.z.,  pkt  10.3.3.1  s.i.w.z.  i  pkt  III.1.3.1  o

głoszenia  o  zamówieniu 

dotyczącego  doświadczenia  wykonawcy  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia  w  sposób  godzący  w  zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców, nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, skutkiem czego jest 

uniemożliwienie  łączenia  potencjałów  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  wprowadzenie  sposobu  realizacji  przedmiotu 

zamówienia,  pomimo  że  nie  jest  to  uzasadnione  charakterem  zamówienia  ani 

proporcjonalne,  co  skutkuje  nadmiernym  ograniczeniem  kręgu  wykonawców  zdolnych  do 

wykonania  zamówienia,  którzy  mogliby  złożyć  ofertę  w  postępowaniu  oraz  pozbawionymi 

podstawy  prawnej  ograniczeniami  dla  sposobu  wykazani

a  spełnienia  warunku  udziału  w 

p

ostępowaniu  i  realizacji  zamówienia  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie zamówienia; 

-  art.  29  ust.  1  ustawy  P.z.p. 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejasny, niewyczerpujący, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących 

mie

ć wpływ na sporządzenie oferty; 

-  art.  29  ust.  2  ustawy  P.z.p. 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób, 

który  mógłby  utrudniać  uczciwą  konkurencję,  tj.  stawiając  wymagania  nadmierne, 

nieuzasadnione potrzebami z

amawiającego, wskazujące na konkretnego wykonawcę, przez 

co  opis  przedmiotu  zamówienia  jest  preferencyjny  dla  określonego  wykonawcy, 

dyskryminując innych wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. 

Odwołujący wniósł o modyfikację postanowień ogłoszenia o zamówieniu oraz s.i.w.z. 

w  zakresie  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

szczegółowo  wskazany  w  treści  odwołania,  zastrzegając,  że  modyfikacje  w  zakresie 

wskazanym  w  odwołaniu  winny  zostać  uwzględnione  we  wszystkich  dokumentach 

składających się na s.i.w.z., w tym wzorze umowy; 

Odwołujący  wniósł  o  zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  zwrotu 

kosztów  postępowania  odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego  zgodnie  z 

fakturą, jaka zostanie przedstawiona przez odwołującego na rozprawie. 

Pismem  z  dnia  19  maja  2020  roku 

zamawiający  oświadczył,  że  uwzględnia  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu i wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego. 

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia 

żaden wykonawca. 

Izba zważyła, co następuje: 


Art.  186  ust.  2  zd.  pierwsze  ustawy  P.z.p.  stanowi,  iż  w  przypadku  uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 

terminie żaden wykonawca. 

Tym  samym  stwierdzić  należy,  iż  na  skutek  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

podniesionych  w  odwołaniu,  jak  i  okoliczności,  iż  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił 

żaden  wykonawca  Izba  uznała,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron, zgodnie z przepisem art. 186 

ust. 2 zd. pierwsze ustawy P.z.p. 

Rozstrzygając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Izba  uwzględniła 

okoliczność, iż koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy 

P.z.p.,  orzekając  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  na 

rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący: …………………………. 


wiper-pixel