KIO 1002/20 POSTANOWIENIE dnia 10 czerwca 2020 roku

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 1002/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 10 czerwca 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  10  czerwca  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  11  maja  2020 

roku  przez  wykonawcę  STRABAG  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Uniwersytet  Technologiczno-

Przyrodnicz

y im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 

przy udziale  

A. 

wykonawcy  PORR  spółka  akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  992/20  po  stronie 

Odwołującego, 

B. 

wykonawcy  BUDIMEX  spółka  akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  992/20  po  stronie 

Odwołującego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  STRA

BAG  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Pruszkowie kwoty 20 000 

zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), 

stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Bydgoszczy.  

Przewodniczący:    ………………………………  


Sygn. akt: KIO 1002/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  Uniwersytet  Technologiczno-Przyrodniczy  im.  Jana  i  Jędrzeja 

Śniadeckich  w  Bydgoszczy  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

pod  nazwą  „Budowa  budynku  dydaktycznego  dla  potrzeb  Uniwersytetu  Technologiczno-

Przyrodn

iczego w Bydgoszczy”. 

W dniu 11 maja 2020 r

oku działając na podstawie art. 179, art. 180 ust. 1 art. 182 ust. 2 pkt 1 

ustawy   

Prawo  zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843;  dalej:  „Pzp”  

lub  „ustawa”)  Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego  w  ww. 

postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. 

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  13  kwietnia  2020  roku  przesłanego  

do Prezesa Krajowej Iz

by Odwoławczej w tym samym dniu, poinformował, że w dniu 12 maja 

2020 roku przekaz

ał kopie odwołania na platformie zakupowej. 

Do  Prezes

a  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęły  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Odwołującego w dniu 15 maja 2020 roku 

W  dniu  20  maja  2020  roku 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Zamawiaj

ącego  z  dnia  18  maja  2020  roku  zawierające  oświadczenie  o  uwzględnieniu  

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu.  Pismo  to  podpisał  Rektor  Uczelni  Pan 

prof. dr hab. T. T. . 

Wobec  ustalenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  

w  odwołaniu  oraz  braku  zgłoszenia  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przystąpień  

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  na  dzień  wydawania 

postanowienia,  Izba  stwierdziła,  że  zaszły  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ………………………………  


wiper-pixel