KIO 1001/20 WYROK dnia 3 lipca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 1001/20 

WYROK 

 z dnia 3 lipca 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Magdalena Rams  

Protokolant:  

Konrad Wyrzykowski  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w dniu  11  maja  2020 r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  konsorcjum:  Warbud  S.A.,  z  siedzibą  w 

Warszawie oraz Eurovia Polska S.A.

, z siedzibą w Kobierzycach, 

w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Gliwice,  

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  konsorcjum: 

Mostostal  Zabrze  Gliwickie  Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Przemysłowego  S.A.,  z 

siedzibą w Gliwicach oraz  Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., z siedzibą 

w Gliwicach, 

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego, 

orzeka: 

Umarza postępowanie w zakresie zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp.  

Oddala odwołanie w pozostałym zakresie.  

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia konsorcjum: Warbud S.A., z siedzibą w Warszawie oraz Eurovia Polska 

S.A., z siedzibą w Kobierzycach i: 


zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum: Warbud S.A., z 

siedzibą w Warszawie oraz Eurovia Polska S.A., z siedzibą w Kobierzycach 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

konsorcjum: 

Warbud S.A., z siedzibą w Warszawie oraz Eurovia Polska S.A., 

z siedzibą w Kobierzycach na rzecz zamawiającego Miasta Gliwice kwotę 3 600  

zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 

uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika oraz 

kwotę 180 zł 00 gr (słownie: sto osiemdziesiąt złotych zero groszy) tytułem zwrotu 

kosztów dojazdu na rozprawę.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Katowicach.  

Przewodniczący: 

………………………………. 


Sygn. akt: KIO 1001/20 

UZASADNIENIE  

W  dniu  11 

maja  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum: Warbud S.A., 

z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  Eurovia  Polska  S.A.,  z  siedzibą  w  Kobierzycach  (dalej 

Odwołujący”) zarzucając zamawiającemu Miastu Gliwice (dalej „Zamawiający”) naruszenie: 

1)  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  22  ust.  1b  pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania  wykonawców  wspólnie ubiegających się o 

udzielenie 

zamówienia  zgodnie  z  art.  23  ustawy  Pzp,  tj.  MOSTOSTAL  ZABRZE 

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Gliwicach - 

Pełnomocnik (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i 

Mostów  S.A.  z  siedzibą  w  Gliwicach  Partner  Konsorcjum:  dalej  zwanych  łącznie 

Konsorcjum  Mostostal  Zabrze",  „Przystępujący”  lub  „Przystępujący  Mostostal” 

pomimo, iż Konsorcjum Mostostal Zabrze nie wykazało spełniania warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dot. osoby wskazanej 

na stanowisko Kierownika robót mostowych; 

2)  art.  24  ust  1  pkt  16  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum 

Mostostal  Zabrze  pomimo,  iż  wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub 

rażącego  niedbalstwa  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu 

informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  zataił  informacje,  że  nie 

spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej  dot.  osoby  wskazanej  na  stanowisko  Kie

rownika  robót  mostowych; 

ewentualnie, 

3)  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum 

Mostostal Zabrze pomimo, iż wykonawca ten w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mające istotny wpływ 

na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  w  zakresie  spełniania  przez  Konsorcjum  Mostostal  Zabrze  warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dot. osoby 

wskazanej na stanowisko Kierownika robót mostowych; 

4)  ewentualnie art. 26 ust. 3 lub ust. 4 ustawy  

Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy  

Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy  poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum 

Mostostal Zabrze do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  wykonawcy  w  wykonaniu  roboty 


budowlanej  polegającej  na:  budowie  lub  przebudowie  budynków  określonych 

symbolem PKOB wskazanym w dziale nr 12 (zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów 

Budowlanych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 

r. (Dz.U. N

r 112, poz. 1316 z późn. zm.) o wartości robót budowlanych co najmniej 30 

00 zł brutto każda, pomimo, iż wykonawca ten nie potwierdził spełniania tego 

warunku; 

5)  art.  24  ust.  1  pkt  19  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum 

Mostostal  Za

brze,  pomimo  iż,  podmiot,  który  brał  udział  w  przygotowaniu 

postępowania,  tj.  sporządził  dokumentację  projektową  jest  powiązany  kapitałowo  i 

osobowo, z Liderem Konsorcjum Mostostal Zabrze, tj. Spółką Akcyjną MOSTOSTAL 

ZABRZE  Gliwickie  Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Przemysłowego  z  siedzibą  w 

Gliwicach, co wypełnia przesłanki ww. przepisu, skutkujące koniecznością wykluczenia 

Konsorcjum Mostostal Zabrze z postępowania; 

6)  art. 7 ust. 1 i 3 ustawy 

Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający 

zasadę  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  ze 

względu na naruszenie wyżej wymienionych przepisów ustawy. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: (i) unieważnienia 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; (ii) powtórzenia czynności badania i oceny ofert; 

(iii) 

wykluczenia Konsorcjum Mostostal Zabrze z postępowania oraz odrzucenia oferty złożonej 

przez tego wykonawcę; ewentualnie (iv) wezwania wykonawcy Konsorcjum Mostostal Zabrze 

do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu 

w  zakresie  doświadczenia  wykonawcy  w  wykonaniu  roboty  budowlanej  polegającej  na: 

budowie lub przebudowie budynków określonych symbolem PKOB wskazanym w dziale nr 12 

(zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) o wartości robót 

budowlanych  co  najmniej  30  000  000,00  zł  brutto  każda;  (v)  dokonania  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej. 

uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, co następuje: 

Zarzut 

niewykazania  przez  Konsorcjum  Mostostal  Zabrze  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu  oraz  zaniechania  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp 

ewentualnie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, 

w zakresie potencjału osobowego 

Odwołujący wskazał, że zgodnie z postawionym przez Zamawiającego warunkiem udziału w 

postępowaniu  dotyczącym  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  o  udzielenie  zamówienia 


mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują „1 osobą posiadającą uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej 

mostowej  oraz  posiadająca  doświadczenie  zawodowe  w  zakresie  kierowania  budowy  lub 

przebudową  co  najmniej  jednego  podziemnego  przejścia  dla  pieszych  o  długości  przejścia 

(część eksploatacyjna przejścia) co najmniej 10 mb." - kierownik robót mostowych. 

Odwołujący  wskazał,  że  na  stanowisko  kierownika  robót  mostowych  Konsorcjum  Mostostal 

Zabrze  wskazało  Pana  W.  C..  W  celu  potwierdzenia  wymaganego  doświadczenia 

zawodowego kierownika robót mostowych Konsorcjum Mostostal Zabrze złożyło następujące 

oświadczenie:  

„w  zakresie  kierowania  budową  lub  przebudową  podziemnego  przejścia  dla  pieszych  o 

długości  przejścia  (cześć  eksploatacyjna  przejścia)  co  najmniej  10  mb  -  liczba  przejść  dla 

pieszych 1 (proszę wskazać liczbę) 

• podziemne przejście dla pieszych nr 1 

zakres: budowa (proszę wskazać, czy doświadczenie dotyczyło kierowania budową lub 

przebudową); 

nazwa zadania: Budowa obwodnicy Zembrzyc 

podmiot  na  rzecz  którego  kierowano  budową  lub  przebudową:  Mota  -  Engil  Central 

Europę S.A. 

długość przejścia (części eksploatacyjnej przejścia): Obiekt M002 - 34 mb Obiekt M004 

34 mb (proszę wskazać liczbę metrów bieżących)" 

Odwołujący wskazał, że w toku oceny ofert, Zamawiający powziął wątpliwości, czy faktycznie 

w  ramach  wskazanej  inwestycji  zostało  wykonane  przejście  dla  pieszych.  W  związku  z 

powyższym zwrócił się z zapytaniem wprost do inwestora  - Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Krakowie. 

Zamawiający  w  piśmie  wskazał:  „Celem  weryfikacji  spełniania  przez  podmiot 

ubiegający się o udzielenie zamówienia warunku udziału w postępowaniu proszę o informację, 

czy wskazana inwestycja obejmowała swoim zakresem budowę lub przebudowę co najmniej 

jednego  podziemnego  przejścia  dla  pieszych  o  długości  przejścia  (cześć  eksploatacyjna 

przejścia) co najmniej 10 mb. Wykonawca wykazał dwa obiekty oznaczone jako: M002- 34 mb 

i M004 - 34 mb. Natomiast z informacji prasowych [np. www.nbi.com.pl] 

wynika, że w ramach 

inwestycji zostały wykonane dwa obiekty - przejazdy tunelowe, a nie przejścia podziemne dla 

pieszych. 

Mając  na  względzie  powyższe  zwracam  się  z  prośbę  o  informację,  czy  w  ww. 

przejazdach  tunelowych  były  wykonane  również  przejścia  dla  pieszych,  tj.  czy  przejazdy 

tunelowe zostały również udostępnione dla ruchu pieszego?" 


Odwołujący wskazał, że ZDW w Krakowie poinformował w piśmie nr ZDW/PW/2020/4197/DN-

4/IGN z dnia 16.04.2020 r. iż w ramach zadania pn. Obwodnica Zembrzyc wykonane zostały 

pod drogą wojewódzką w ciągu trasy obwodowej trzy przejazdy gospodarcze M-1 z blachy 

falistej oraz dwa przejazdy żelbetowe M-2 i M-3 o długości całkowitej ok. 35 m każdy, którymi 

na zasadach ogólnych mogą poruszać się piesi. 

W ocenie Odwołującego pomimo, iż z odpowiedzi ZDW w Krakowie jednoznacznie wynikało, 

iż  w  ramach  przedmiotowej  inwestycji  nie  wykonano  podziemnego  przejścia  dla  pieszych, 

Zamawiający  zamiast  stwierdzić,  że  Konsorcjum  Mostostal  Zabrze  wprowadziło  go  w  błąd, 

uznał warunek za spełniony. Takie działanie Zamawiającego narusza nie tylko art. 24 ust. 1 

pkt  12,  16  i  17  Pzp,  ale również  wyrażoną w  art.  7  zasadę  równego traktowania i  uczciwej 

konkurencji. 

W  ocenie  Odwołującego  określając  warunek  udziału  w  postępowaniu,  Zamawiający 

jednoznacznie 

wymagał doświadczenia w zakresie „podziemnego przejścia dla pieszych". 

a) 

Zamawiający  nie  wymagał  doświadczenia  w  zakresie  „przejazdów  z  możliwością 

poruszania się pieszych na zasadach ogólnych". 

b) 

„Przejazdy gospodarcze" a „podziemne przejścia dla pieszych" są obiektami o zupełnie 

innej  zasadniczej  funkcji.  W  przejazdach  gospodarczych  podstawową  funkcją  jest 

umożliwienie  przejazdu  pojazdom  gospodarczym  np.  sprzętowi  rolniczemu.  W 

przypadku  „przejść  dla  pieszych"  podstawową  funkcją  jest  umożliwienie  ruchu 

pieszym, a nie pojazdom. 

c) 

Budowa  podziemnych  przejść  dla  pieszych  najczęściej  wiąże  się  z  koniecznością 

stosowania  innego  wyposażenia  obiektu,  którego  zazwyczaj  nie  stosuje  się  w 

przejazdach gospodarczych np. odpowiedniego oświetlenia, wentylacji, schodów dla 

pr

zejść  podziemnych,  pochylni  dla  niepełnosprawnych,  dźwigów  dla  osób 

niepełnosprawnych, pochwytów na schodach, balustrad, wygrodzeń. 

d) 

Częstokroć  w  przejściach  podziemnych  instaluje  się  system  monitoringu,  schody 

ruchome dla niepełnosprawnych, oznakowanie  dotykowe dla niepełnosprawnych, co 

nie występuje w przejazdach gospodarczych. 

Odwołujący  wskazał,  że  przejście  podziemne,  które  będzie  realizowane  w  ramach 

przedmiotowego  zamówienia,  będzie  zawierało,  oprócz  konstrukcji,  także  szereg 

rozbudowanych instala

cji, czego na pewno nie miały przejścia wykazane przez Konsorcjum 

Mostostal Zabrze. Zgodnie ze złożonym kosztorysem, przejście będzie zawierało następujące 

elementy: 


a. 

Podziemne przejście dla pieszych - Część architektoniczna 

b. 

Podziemne przejście dla pieszych - Część konstrukcyjno - budowlana, 

c. 

Podziemne przejście dla pieszych - Instalacje wodno - kanalizacyjne, 

d. 

Podziemne przejście dla pieszych - część instalacyjna HVAC, 

e. 

Podziemne przejście dla pieszych - część elektryczna, 

f. 

Podziemne przejście dla pieszych - instalacje niskoprądowe, 

g. 

Podziemne przejście dla pieszych - system sygnalizacji pożaru. 

W  ocenie  Odwołującego,  jak  wynika  z  powyższych  informacji,  „podziemne  przejścia  dla 

pieszych" i „przejazdy gospodarcze" charakteryzują się zupełnie inną funkcją, wyposażeniem 

i wymagają innego doświadczenia w celu ich zrealizowania. 

Odwołujący wskazał, że art. 3 pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zawiera 

wyraźne  rozróżnienie  pomiędzy  takimi  obiektami  jak  mosty,  wiadukty,  estakady,  tunele, 

konstrukcje  oporowe,  a  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych.  Przejazdy 

gospodarcze  z  blachy  falistej  i  żelbetowe  zaliczamy  do  tuneli.  Podziemne  przejście  dla 

pieszych,  stanowi,  w  świetle  Prawa  budowlanego,  osobny  rodzaj  budowli.  Również,  w 

Załączniku  do  ustawy  Prawo  budowlane,  zawierającym  podział  obiektów  na  kategorie 

budowlane,  Ustawodawca  wyraźnie  rozróżnia  przejścia  podziemne  i  tunele.  Przejazdy 

gospodarcze  z  blachy  falistej  i  żelbetowe  zaliczamy  do  tuneli,  które  nie  są  przejściami 

podziemnymi. 

a)  Kategoria XXVIII obejmuje: drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, 

kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele  

Dodatkowo Odwołujący wskazał, że również par. 2 pkt 2 rozporządzeniu Ministra Transportu i 

Gospodarki M

orskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735), rozróżnia 

tunele i przejścia podziemne. 

a) 

przez  tunel  rozumie  się  budowlę  przeznaczoną  do  przeprowadzenia  drogi, 

samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt 

dziko  żyjących  lub  innego  rodzaju  komunikacji  gospodarczej  przez  lub  pod 

przeszkodą terenową, a w szczególności: tunel, przejście podziemne, 

b) 

przejście  podziemne  jest  szczególnym  typem  tunelu  przeznaczonym  do 

przeprowadzenia samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego. 

c) 

Zgodnie  z  powyższą  definicją  przejście  podziemne  jest  tunelem,  ale  tunel  nie 

zawsze  jest  przejściem  podziemnym.  Tak  jest  w  przypadku  przedmiotowych 


obiektów M-l, M-2 i M-3, iż są one tunelami, ale nie są przejściami podziemnymi. 

W  powyższej  definicji  występuje  słowo  „samodzielnego"  które  jednoznacznie 

wskazuje, że przejście podziemne służy do samodzielnego przeprowadzenia ciągu 

pieszego lub pieszo-

rowerowego. W przypadku obiektów M-l, M-2 i M-3 nie mamy 

do  czynienia  z  samodzielnym  ciągiem  pieszym  lub  pieszo-rowerowym  lecz 

zasadniczą funkcją obiektów jest przejazd gospodarczy. 

W  ocenie  Odwołującego  przejazdy  gospodarcze  wybudowane  w  ramach  przedmiotowej 

inwestycji, nie stanowią przejść dla pieszych, również w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym. 

Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 11) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U. z 2020 poz. 110) przez przejście dla pieszych należy rozumieć powierzchnię jezdni, 

drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną 

odpowiednimi znakami drogowymi (tu: znak D 35 - 

podziemne przejście dla pieszych). Zgodnie 

z wiedzą Odwołującego ww. przejazdy, nie zostały oznakowane odpowiednimi znakami. 

W  ocenie  Odwołującego  Zamawiający  wyraźnie  wymagał  doświadczenia  w  wykonaniu 

podziemnego przejścia dla pieszych, a nie przejazdów, które taką funkcję mogą pełnić jedynie 

„na zasadach ogólnych". Odwołujący powołała się na wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 

dnia 2016-11-22, sygn. X Ga 457/16. 

Dodatkowo, 

w ocenie Odwołującego, ponieważ w wykazie osób Konsorcjum Mostostal Zabrze 

jednoznacznie  potwierdziło,  iż  takie  podziemne  przejście  dla  pieszych  zostało  wykonane  w 

ramach ws

kazanej inwestycji, to oznacza, iż podało informacje nieprawdziwe, wprowadzające 

Zamawiającego  w  błąd.  Biorąc  z  kolei  pod  uwagę,  że  informacje  te  zostały  podane  w  celu 

wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  nie  może  budzić  wątpliwości,  że 

mia

ły one istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, przede wszystkim na decyzję o dokonaniu wyboru oferty Konsorcjum 

Mostostal Zabrze, jako oferty najkorzystniejszej. 

Stosownie  do  art.  24  ust.1  pkt  12  ustawy 

Pzp  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu. Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) ustawy Pzp, z postępowania o 

udzielenie zamówienia wyklucza się m.in. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, 

że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i 

niedyskryminacyjne kryter

ia, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub 

nie  jest  w  stanie  przedstawić  wymaganych  dokumentów;  wykonawcę,  który  w  wyniku 


lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

Zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  16)  ustawy  Pzp  Zamawiający  ma  obowiązek  wykluczyć  z 

postępowania wykonawcę, jeżeli spełnione zostały następujące przesłanki: 

• 

zam

ierzone działanie lub rażące niedbalstwo Wykonawcy 

• 

wprowadzenie Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

a) 

zamierzone  działanie  -  Konsorcjum  Mostostal  Zabrze  podało  nieprawdziwe 

informacje w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

b) 

wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - Wykonawca nie wyjaśnił w 

Wykazie, iż w ramach ww. inwestycji został wykonany przejazd, a nie podziemne 

przejście  dla  pieszych,  tym  samym  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  co  do 

przedmiotu, który został wykonany w ramach zamówienia. 

Odwołujący wskazał, iż przesłanka zawarta w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp wskazuje, iż 

podanie info

rmacji wprowadzających w błąd, nie musi mieć wpływu na wynik postępowania. 

Tym  samym,  sam  fakt  podania  informacji  wprowadzających  w  błąd,  co  do  okoliczności 

związanych  z  wykazywaniem  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  powinno 

skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 

W ocenie Odwołującego nawet jeśli działanie Konsorcjum Mostostal nie było zamierzone, ani 

spowodowane  rażącym  niedbalstwem,  to  niewątpliwie,  wypełnia  przesłanki  wymienione  w 

treści art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, tj. lekkomyślności lub niedbalstwa. 

W ocenie Odwołującego, Konsorcjum Mostostal Zabrze nie potwierdziło spełniania warunków 

udziału  w  postępowaniu  odnośnie  dysponowania  osobą  na  stanowisko  Kierownika  robót 

mostowych  legitymującą  się  doświadczeniem  przy  budowie  podziemnego  przejścia  dla 

pieszych,  a  jednocześnie  przedstawiło  w  Wykazie  osób  informacje  wprowadzające 

Zamawiającego  w  błąd,  iż  takie  przejście  zostało  wykonane.  W  konsekwencji  Konsorcjum 

Mostostal Zabrze podlega wykluczeniu z postępowania. 

Odwołujący  jednocześnie  wskazał,  że  brak  jest  podstaw  do  zastosowania  w  stosunku  do 

Konsorcjum  Mostostal  Zabrze,  w  tym  zakresie,  procedury  uzupełnienia  dokumentów 


określonej  w  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp.  Zgodnie  bowiem  z  tym  przepisem  uzupełnieniu 

podlegają dokumenty i oświadczenia, które nie zostały złożone, są niekompletne, zawierają 

błędy  lub  budzą  wskazane  przez  Zamawiającego  wątpliwości.  Wykaz  osób  przedstawiony 

przez Konsorcjum Mostostal Zabrze nie spełniają żadnej z tych przesłanek, a zawarta w nim 

informacja dotycząca omawianej inwestycji nie jest niekompletna ani nie zawiera błędu, tylko 

jest po prostu nieprawdziwa. 

Zarzut 

niewykazania  przez  Konsorcjum  Mostostal  Zabrze  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  wymaganego  doświadczenia  i  zarzut  ewentualny  zaniechania 

wezwania do uzupełnienia dokumentów

W  ocenie  Odwołującego  Konsorcjum  Mostostal  Zabrze  nie  wykazało  spełniania  również 

warunku wymaganego doświadczenia. 

Warunek był następujący - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 10 lat upływem 

t

erminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 

jedną  robotę  budowlaną  polegającą  na:  budowie  lub  przebudowie  budynków  określonych 

symbolem  PKOB  wskazanym  w  dziale  nr  12  (zgodnie  z  Polską  Klasyfikacją  Obiektów 

Budowlanych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. 

Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) o wartości robót budowlanych co najmniej 30 000 000,00 zł 

brutto każda. 

Konsorcjum  Mostostal  Zabrze  wykazało  się  budową  1  budynku  w  ramach  zamówienia 

„Budowa  budynku  Wydziału  Radia  i  Telewizji  im.  Krzysztofa  Kieślowskiego  Uniwersytetu 

Śląskiego  w  Katowicach."  Tymczasem  z  brzmienia  warunku  jednoznacznie  wynika,  iż 

Zamawiający wymagał doświadczenia w zrealizowaniu co najmniej jednej roboty polegającej 

na  budowie  lub  przebudowie  kilku  budynków.  Użycie  przez  Zamawiającego  liczny  mnogiej 

oznacza,  iż  w  ramach  jednej  roboty  budowlanej  musiały  zostać  wybudowane  lub 

przebu

dowane co najmniej dwa budynki. W ocenie Odwołującego takie rozumienie warunku 

jest  również  zgodne  z  opisem  przedmiotu  zamówienia przedmiotowej  inwestycji.  Przedmiot 

niniejsze

go zamówienia obejmuje  bowiem   budowę kilku  budynków: m.in.  budynek główny, 

budynek pomocniczy i budynek stacji trans.  

W  ocenie Odwołującego  nie  tylko  literalne  brzmienie  warunku,  w  którym  Zamawiający  użył 

liczby  mnogiej,  ale  również  jego  interpretacja  celowościowa,  związana  w  przedmiotem 

inwestycji,  jednoznacznie  wskazuj

ą,  iż  wykonawcy  mieli  obowiązek  wykazać  się 


doświadczeniem  w  budowie/przebudowie,  co  najmniej  dwóch  budynków,  w  ramach  jednej 

roboty budowlanej. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  w  ocenie  Odwołującego,  Konsorcjum  Mostostal  Zabrze  nie 

potwierdziło spełniania tego warunku. W konsekwencji, Zamawiający winien wezwać w tym 

zakresie Konsorcjum Mostostal Zabrze do uzupełnienia dokumentów  w trybie art. 26 ust. 3 

Pzp.  Wezwanie  będzie  jednak  niezasadne  w  przypadku  potwierdzenia  się  pozostałych 

zarzutów odwołania. 

Zarzut zaniechania wykluczenia Konsorcjum Mos

tostal Zabrze z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp. 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  treścią  art.  24  ust.  1  pkt  19  Pzp,  19)  z  postępowania 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  lub  którego  pracownik,  a  także  osoba  wykonująca  pracę  na  podstawie  umowy 

zlecenia,  o  dzieło,  agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług,  brał  udział  w 

przygotowaniu  takiego  postępowania,  chyba  że  spowodowane  tym  zakłócenie  konkurencji 

może  być  wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez  wykluczenie  wykonawcy  z  udziału  w 

postępowaniu. 

Poza  sporem  pozostaje  okoliczność,  iż  dokumentację  projektową,  przedmiary,  specyfikacje 

techniczne  oraz  kosztorysy  inwestorskie,  przygotowała  Spółka  Akcyjna  MOSTOSTAL 

ZABRZE  Biprohut  - 

spółka  powiązana  z  Konsorcjum,  Budownictwa  Przemysłowego  S.  A. 

Pomimo tego, Konsorcjum Mostostal Zabrze w dokumencie JEDZ podało, iż takie powiązania 

nie  istnieją.  Na  wezwanie  Zamawiającego  do  wyjaśnień,  Konsorcjum  Mostostal  Zabrze 

potwierdziło istnienie powiązań kapitałowych pomiędzy ww. podmiotami, jednak wyjaśniło, iż 

przy  wypełnianiu  dokumentu  JEDZ  kierowało  się  instrukcją  UZP,  z  której  wynika,  iż  w  tym 

przypadku, należy brać pod uwagę brzmienie ustawy Pzp, a nie JEDZ. 

W  ocenie  Odwołującego,  Konsorcjum  Mostostal  Zabrze,  w  swoich  wyjaśnieniach  pominęło 

jednak okoliczność, iż oprócz powiązań kapitałowych pomiędzy tymi spółkami istnieją również 

powiązania  osobowe,  które,  zdaniem  Odwołującego,  wskazują  na  zaistnienie  przesłanek 

wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19) Pzp. 

a)  Panowie D. P. i W. G.

, będący jedynymi członkami zarządu Spółki Mostostal Zabrze 

S.A.  z  siedzibą  w  Gliwicach  (spółki  „matki"  dla  obu  powiązanych  podmiotów)  są 

jednocześnie  członkami  Rady  Nadzorczej,  w  obu  podmiotach,  tj.  MOSTOSTAL 


ZABRZE  Gliwickie Przedsiębiorstwo  Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna  i 

MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A. 

b) 

Jednocześnie Spółka Akcyjna Mostostal Zabrze z siedzibą w Gliwicach, jest jedynym 

akcjonariuszem  w  MOSTOSTAL  ZABRZE  Biprohut  S.A.  i  (zgodnie  z  informacją  na 

stronie internetowej) posiada 96,73% akcji w Spółce Akcyjnej MOSTOSTAL ZABRZE 

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. 

Powyższe powiązania, zdaniem Odwołującego, wypełniają przesłanki wskazane w art. 24 ust. 

1  pkt  19)  Pzp.  Doświadczenie  życiowe  wskazuje  bowiem,  że  spółki  z  tej  samej  grupy 

kapitałowej,  zarządzane  lub  nadzorowane  przez  te  same  osoby,  współpracują  ze  sobą, 

szczególnie w sytuacjach ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Doświadczenie 

życiowe wskazuje zatem na to, iż Konsorcjum Mostostal Zabrze, w toku przygotowania oferty 

posłużyło się osobami, które brały udział w przygotowaniu postępowania. Nie bez znaczenia 

dla  oceny  zaistn

iałej  sytuacji  pozostaje  również  treść  dyrektywy.  Artykuł  41  Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień 

publicznych,  uchylająca  dyrektywę  2004/18/WE,  wskazuje  na  katalog  podmiotów,  których 

zaangażowanie w przygotowanie postępowania generuje zakłócenie uczciwej konkurencji. Do 

podmiotów  tych  należy  nie  tylko  kandydat  czy  oferent,  ale  również  przedsiębiorstwo 

powiązane z kandydatem lub oferentem. Z taką sytuacją mamy niewątpliwie do czynienia w 

przypadku pr

zedmiotowego postępowania - dokumentację postępowania przygotował podmiot 

powiązany z wykonawcą. Przy czym dyrektywa, nie wymaga w tym zakresie wskazywania na 

udziału w przygotowaniu postępowania konkretnych osób. Wystarczający jest tu fakt istnienia 

powiązań  pomiędzy  podmiotem,  który  brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania,  a 

podmiotem ubiegającym się o uzyskanie zamówienia. 

Konieczność  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania,  zarówno  w  przypadku  postanowień 

dyrektywy,  jak  również  regulacji  krajowych  zachodzi  wtedy,  gdy  nie  ma  innego  sposobu 

zapewnienia zgodności z obowiązkiem przestrzegania zasady równego traktowania. 

W  ocenie  Odwołującego  w  przedmiotowym  postępowaniu  doszło  do  naruszenia  zasady 

równego traktowania wykonawców i naruszenia tego nie można wyeliminować w inny sposób, 

niż przez wykluczenie z postępowania Konsorcjum Mostostal Zabrze, z uwagi na następujące 

okoliczności: 

a) 

Przedmiot zamówienia umożliwia wykonawcom (Punkt V SIWZ) zaproponowanie 

innych  niż  wyszczególnione  w  dokumentacji  rozwiązań  z  zachowaniem 

odpowiednich  równoważnych  parametrów  technicznych  dla  osiągnięcia 

oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia, z 


zapewnieniem  uzyskania  wszelkich  ewentualnie  wymaganych  uzgodnień,  w  tym 

zaakceptowania zmian ma

teriałowych przez projektanta i Zamawiającego. 

b) 

Zgodnie z treścią Umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich 

projektów  warsztatowych,  montażowych,  technologicznych  niezbędnych  dla 

realizacji  zamówienia.  Projekty  te  muszą  następnie  uzyskać  akceptację 

Zamawiającego i Nadzoru autorskiego. 

c) 

Podczas wykonywania ww. projektów, wykonawca ma możliwość zaprojektowania 

takich  rozwiązań,  które  wpłyną  m.in.  poziom  opłacalności  całej  inwestycji.  Fakt, 

posiadania  po  swojej  stronie  podmiotu  pełniącego  Nadzór  autorski,  niewątpliwie 

stawia  Konsorcjum  Mostostal  Zabrze  w  sytuacji  uprzywilejowanej  w  stosunku  do 

innych wykonawców. 

d) 

Uprzywilejowaną  pozycję  można  zauważyć  również  na  etapie  złożenia  oferty, 

bowiem  Konsorcjum  Mostostal  Zabrze,  wiedząc,  iż  przewidywane  przez  niego 

rozwiązania  będą,  na  etapie  realizacji  zamówienia,  podlegały  akceptacji  przez 

Spółkę powiązaną,  miało możliwość uwzględnić  i  odpowiednio je wycenić,  już  w 

ofercie. 

Tym samym, 

w ocenie Odwołującego, oczywistym jest, iż wykonawca powiązany z autorem 

dokumentacji  i  osobami  sprawującymi  Nadzór  autorski  jest  w  uprzywilejowanej  pozycji  w 

stosunku  do  innych  wykonawców,  a  naruszenia  wynikającej  z  tego  faktu  zasady  uczciwej 

konkurencji, nie można wyeliminować w sposób inny niż przez wykluczenie tego wykonawcy 

z postępowania. 

Izba ustaliła co następuje: 

Izba 

rozpoznając  sprawę  uwzględnił  akta  sprawy  odwoławczej,  w  rozumieniu  §  8  ust.  1 

rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22  marca  2018  roku  w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092)

Izba dopuściła w poczet materiału dowodowego następujące dokumenty: (i) Opinię techniczną 

w  sprawie  rozumie

nia  pojęcia  podziemnego  przejścia  dla  pieszych  i  oceny  charakteru 

obiektów referencyjnych Praca U-785/RB6/2020, opinie Infokoszt P. M. z dnia 8 czerwca 2020 

r. 

oraz opinię – Interpretacja techniczna pojęcia przejścia podziemnego dla pieszych wraz z 

ocena obiektów referencyjnych K. C. (dalej łącznie „Opinie”) na okoliczność wykazania, że 

brak  jest  w  obowiązujących  przepisach  definicji  podziemnego  przejścia  dla  pieszych,  że 

obiekty  referencyjne  mogą  zostać  uznane  za  przejścia  dla  pieszych  oraz  spełniają  wymogi 

tunelu przeznaczonego dla przejścia dla pieszych, w sprawie warunków technicznych jakim 


powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie;  (ii)  zdjęcia  tunelu  – 

obiektu  referencyjnego 

na  okoliczność  wykazania,  iż  są  one  wykorzystane  jako  podziemne 

przejścia  dla  pieszych;  (iii)  mapę  przedstawiającą  przejazdy  w  ramach  zadania  pn. 

„Obwodnica Zembrzyc” oraz zdjęcia dwóch przejazdów żelbetonowych wykonanych w ramach 

powyższego zadania na okoliczność wykazania, iż Przystępujący nie spełnia warunku udziału 

w postępowaniu dotyczącego  doświadczenia kierownika robót mostowych; (iv) dokumentacje 

dotyczącą  zadania  pn.:  „Budowa  Wydziału  Radia  i  Telewizji  Uniwersytetu  Śląskiego”  na 

okoliczność  wykazania,  iż  Przystępujący  nie  spełnia  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego doświadczenia.  

Na podstawie powyższych dokumentów Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie 

o  udzielenie  zam

ówienia  publicznego  pn.  Zachodnia  Brama  Metropolii  Silesia  –  Centrum 

Przesiadkowe w Gliwicach.  

W  Rozdziale  9  SIWZ  Zamawiający  określił  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający 

wymagał m.in. 

Pkt 3:  

Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku: 

Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, 

zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończył  co  najmniej  jedną  robotę 

budowlaną polegającą na: budowie lub przebudowie budynków określonych symbolem PKOB 

wskazanym w dziale 12 

(zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr i 12, poz. 1316 z późn.  

zm.) o 

wartości robót budowlanych co najmniej  zł brutto każda. 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy będą dysponować co najmniej: 

g) 

osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi  w 

specjalności  inżynieryjnej  mostowej  oraz  posiadająca  doświadczenie 

zawodowe w zakresie kierowania budową lub przebudową co najmniej jednego podziemnego 

przejścia dla pieszych o długości przejścia co najmniej 10 mb.  


Izba  ustaliła,  że  w  postępowaniu  oferty  złożyło  trzech  wykonawców.  W  wyniku 

przeprowadzonego procesu badania i oceny ofert za najkorzystniejsza została uznana oferta 

Przystępującego Mostostal.  

Izba ustaliła, że Zamawiający pismem z dnia 20 marca 2020 r. wezwał Przystępującego na 

podstawie  art.  26  ust.  1 ustawy  Pzp 

do złożenia dokumentów dotyczące braku podstaw do 

wykluczenia i potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, pismem z dnia 27 marca 2020 r. Przystępujący 

Mosto

stal  złożył  wymagane  dokumenty.  Przystępujący  złożył  m.in.  Załącznik  nr  9  – Wykaz 

osób. Przystępujący na stanowisko kierownika robót mostowych wskazał Pana W. C. . W celu 

potwierdzenia  wymaganego  doświadczenia  zawodowego  kierownika  robót  mostowych 

Przystępujący  złożyło  następujące  oświadczenie:  „w  zakresie  kierowania  budową  lub 

przebudową podziemnego przejścia dla pieszych o długości przejścia (cześć eksploatacyjna 

przejścia) co najmniej 10 mb - liczba przejść dla pieszych 1 (proszę wskazać liczbę) 

• podziemne przejście dla pieszych nr 1 

zakres: budowa (proszę wskazać, czy doświadczenie dotyczyło kierowania budową lub 

przebudową); nazwa zadania: Budowa obwodnicy Zembrzyc 

podmiot  na  rzecz  którego  kierowano  budową  lub  przebudową:  Mota  -  Engil  Central 

Europę S.A. 

długość przejścia (części eksploatacyjnej przejścia): Obiekt M002 - 34 mb Obiekt M004 

34 mb (proszę wskazać liczbę metrów bieżących)". 

Przystępujący  złożył  również  Załącznik  nr  9  –  Wykaz  robót  budowlanych.  W  Wykazie 

Przystępujący  w  celu wykazania  doświadczenia  polegającego  na  budowie lub  przebudowie 

budynków  określonych  symbolem  PKOB  wskazanym  w  dziale  nr  12  (zgodnie  z  Polską  

Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną rozporządzeniem Rady  Ministrów  z dnia 

30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) o wartości robót budowlanych co 

najmniej  30 000 000,00 zł brutto każda, powołał się na realizację inwestycji Budowa budynku 

Wydziału  Radia  i  Telewizji  im.  Krzysztofa  Kieślowskiego  Uniwersytetu  Śląskiego  w 

Katowicach.  

Izba ustaliła, iż w toku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający zwrócił 

pismem z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

się z zapytaniem do inwestora - Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w  Krakowie 

o  zakres  prac  wykonanych  przez  Przystępującego.  Zamawiający  w  piśmie 

wskazał: „Celem weryfikacji spełniania przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia 

warunku udziału w postępowaniu proszę o informację, czy wskazana inwestycja obejmowała 


swoim  zakresem  budowę  lub  przebudowę  co  najmniej  jednego  podziemnego  przejścia  dla 

pieszych o długości przejścia (cześć eksploatacyjna przejścia) co najmniej 10 mb. Wykonawca 

wykazał dwa obiekty oznaczone jako: M002- 34 mb i M004 - 34 mb. Natomiast z informacji 

prasowych  [np.  www.nbi.com.pl]  wynika,  że  w  ramach  inwestycji  zostały  wykonane  dwa 

obiekty  - 

przejazdy  tunelowe,  a  nie  przejścia podziemne  dla  pieszych.  Mając  na  względzie 

powyższe  zwracam  się  z  prośbę  o  informację,  czy  w  ww.  przejazdach  tunelowych  były 

wykonane  również  przejścia  dla  pieszych,  tj.  czy  przejazdy  tunelowe  zostały  również 

udostępnione dla ruchu pieszego?" 

Pismem  z  dnia  16  kwietnia  2020  r.  ZDW  w  Krakowie 

wskazało,  iż  w  ramach  zadania  pn. 

Obwodnica Zembrzyc wykonane zostały pod drogą wojewódzką w ciągu trasy obwodowej trzy 

przejazdy gospodarcze M-

l z blachy falistej oraz dwa przejazdy żelbetowe M-2 i M-3 o długości 

całkowitej ok. 35 m każdy, którymi na zasadach ogólnych mogą poruszać się piesi. 

Izba ustaliła, że pismem z dnia 24 kwietnia 2020 r. Zamawiający poinformował wykonawców 

o  wynikach  postępowania  przetargowego.  Za  najkorzystniejszą  została  uznana  ofertą 

Przystępującego Mostostal. Oferta Odwołującego zostało skalsyfikowana na miejscu drugim.  

Izba zważyła co następuje:  

W  pierwszej  kolejności  Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia 

odwołania określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów  Pzp.  W  przypadku  potwierdzenia  się  zarzutu  zaniechania  wykluczenia 

Przystępującego z postępowania, Odwołujący ma szanse na uzyskanie zamówienia.  

Izba  umorzyła  postępowanie  w  zakresie  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  19  ustawy. 

Odwołujący  podczas  posiedzenia  z  udziałem  stron  złożył  oświadczenie  o  cofnięciu 

powyższego zarzut.  

W ocenie Izby odwołanie podlegało oddaleniu w pozostałym zakresie.  

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp 

W  ocenie  Izby  brak  jest  podstaw  do  uznania, 

iż  Zamawiający  naruszył  powyższe  przepisy 

ustawy Pzp 

poprzez zaniechanie wykluczenia Przystępującego Mostostal z postępowania z 

powodu braku 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  


Wskazać należy na wstępne, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z postępowania o 

udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych 

albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Nie budzi w piśmiennictwie sporu, iż 

określenie przez zamawiającego warunków udziału w danym postępowaniu przetargowym ma 

na celu 

cenę zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia, tak aby zminimalizować ryzyko 

nienależytego  wykonania  zamówienia.  Określając  warunki  udziału  w  postępowaniu    o 

udzielenie 

zamówienia  zamawiający  zawsze  zobowiązany  jest  przestrzegać  zasad 

wynikających  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  tj.  warunki  udziału  w  postępowaniu  muszą  być 

związane  z  przedmiotem  zamówienia  i    proporcjonalne  do  przedmiotu  zamówienia.    Takie 

bowiem 

określenie  warunków  udziału  w  postępowaniu  umożliwia  otwarcie  rynku  dla 

wykonawców,  którzy  swoimi  doświadczeniem  gwarantują  pewność,  co  do  rzetelnego  i 

prawidłowego wykonania zamówienia.  

Podkreślić  przy  tym  należy,  że  ustawodawca  nie  nałożył  na  zamawiających  obowiązku 

formułowania  warunków  w  taki  sposób,  który  w  pełni  odzwierciedla  przedmiot  zamówienia, 

lecz  pozostawił  zamawiającym  swobodę  w  tym  zakresie,  stwierdzając  jedynie,  że  warunki 

udziału w postępowaniu muszą być związane  z przedmiotem zamówienia oraz określone w 

sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia,  tak  aby  w  sposób  niezasadny  nie 

ograniczały  dostępu  wykonawcom  do  rynku  zamówień  publicznych.  Przy  czym  zaznaczyć 

należy,  że  warunki  udziału  w  postępowaniu  podlegają  w  pierwszej  kolejności  literalnej 

wykładni. Stanowi to gwarancję obiektywizmu zamawiającego w procesie weryfikacji zdolności 

wykonawcy  do  realizacji  zamówienia,  jak  również  stanowi  narzędzie  realizujące  zasadę 

równego traktowania wykonawców. Nieujawnione w dokumentacji postępowania intencje czy 

interpretacje 

zamawiającego nie mogą decydować o treści warunku. Na etapie badania i oceny 

ofert  z

amawiający  nie  może  interpretować  wymagań  specyfikacji  w  sposób  bardziej 

rygorystyczny  niż  to  wynika  z  literalnego  brzmienia  warunku,  albowiem  prowadziłoby  to  do 

nieuprawnionej  zmiany  albo  co  najmniej  istotnej  modyfikacji  warunku,  co  powodowałoby  w 

konsekwencji  naruszenie  zasady  równego  traktowania  i  uczciwej  konkurencji,  a  w 

szczególności art. 7 ust. 1 Pzp.  

Zaznaczyć również należy, że to zamawiający odpowiada za kształt SIWZ, w tym za poprawne 

sformułowanie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Warunki  te  winny  wobec  tego  być 

sformułowane w taki sposób, aby nie rodziły wątpliwości interpretacyjnych na dalszym etapie 

postępowania, w tym przede wszystkim podczas oceny stopnia spełniania danego warunku 

przez  oferenta.  Jeżeli  warunki  udziału  sformułowano  w  taki  sposób,  że  możliwe  są  różne 


metody ich odczytania, czy też jednoznacznie nie wskazano w jaki sposób odbywać się będzie 

ocena  pozio

mu  ich  spełniania,  to  należy  zastosować  ten  sposób  interpretacji,  który  jest 

korzystniejszy dla wykonawcy.  

W  przedmiotowym  p

ostępowaniu  Zamawiający  wymagał  od  przyszłego  kierownika  robót 

mostowych doświadczenia w postaci kierowania budową lub przebudową co najmniej jednego 

podziemnego przejścia dla pieszych o długości przejścia (część eksploatacyjna przejścia) co 

najmniej 10 mb. 

Spór zaś pomiędzy stronami dotyczył wykładni zapisu „przejścia podziemnego 

dla  pieszych”.  Każda  ze  stron  prezentowała  odmienne  stanowisko  co  do  rozumienia  ww. 

wymagania  Zamawiającego,  wywodząc  w  konsekwencji  odmienny  zakres  wymaganego 

doświadczenia kierownika robót mostowych.  

Wskazać należy w pierwszej kolejności, że w omawianym stanie faktycznym Zamawiający nie 

zdefiniował w SIWZ pojęcia „przejście podziemne dla pieszych”. Zamawiający nie odwołał się 

do  żadnych  regulacji  prawnych,  przepisów  ustawy,  nie  udzielił  w  tym  zakresie  żadnych 

wskazówek  wykonawcom  jak  należy  interpretować  powyższy  wymóg.  Zamawiający  nie 

skorzystał  z  możliwości  dookreślenia  swojego  wymagania  ani  poprzez  przytoczenie  ani 

poprzez  powołanie  się  na  przepisy  prawa.  Izba  stoi  na  stanowisku,  że  przy  braku 

zdefiniowania, dookreślenia przez Zamawiającego spornych zapisów SIWZ, należy im nadać 

znaczenie ogólne przyjęte, z uwzględnieniem specyfiki branży do której pojęcie to odnosi się. 

Pojęcie  przejście  podziemnie  dla  pieszych  powszechnie  rozumiane  jest  jako  konstrukcja, 

budowla 

zapewniająca  możliwość  przejścia  dla  pieszych  pod  określonym  szlakiem 

komunikacyjnym 

przebiegającym na powierzchni terenu lub budowli mostowej. Realizowane 

jest  poprzez 

budowę  odpowiedniego  tunelu  lub  mostu  (wiaduktu),  przy  czym  ruch  pieszy 

odbywa  si

ę  w  tunelu  lub  pod  wiaduktem.  Odnosząc  pojęcie  „przejścia  podziemnego  dla 

pieszych”  do  branży  budowlanej  i  przepisów  prawnych  regulujących  szeroko  pojętą  branżę 

budowlaną,  to  wskazać,  należy,  że  w  obowiązujących  przepisach  prawa  brak  jest  definicji 

podziemnego  przejścia  dla  pieszych.  Ustawodawca  odwołuje  się  do  pojęcia  podziemnego 

przejścia  dla  pieszych  w  różnych  aktach  prawnych,  nie  nadając  mu  jednak  odrębnej 

samodzielnej definicji. 

Wskazać w tym zakresie należy na następujące regulacje: 

Zgodnie z 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać drogowe obiekty  inżynierskie  i 

ich usytuowanie 

(dalej „Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych”), do obiektów 

inżynierskich  zalicza się: 

obiekty mostowe, 

tunele, 


przepusty, 

konstrukcje oporowe. 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych nie wyszczególnia podziemnego przejścia 

dla  pieszych  jako  odrębnego  typu  obiektu  inżynierskiego.  Nie  zawiera  również  definicji 

podziemnego  przejścia  dla  pieszych.  Zgodnie  z  ww.  Rozporządzeniem  ruch  pieszych  jest 

dopuszczony na obiektach mostowych lub w tun

elach (§88 ust. 1 ww. rozporządzenia), zatem 

funkcję  podziemnego  przejścia  dla  pieszych  w  rozumieniu  ww.  rozporządzenia  spełniają 

tunele. 

Aby tunel mógł zostać przeznaczony do ruchu pieszych pod drogą (czyli mógł stanowić 

podziemne przejście dla pieszych)  jego szerokość jako obiektu inżynierskiego powinna być 

dostosowana do  natężenia ruchu  pieszych i  długości  przeszkody  oraz  zapewnić  niezbędną 

skrajnię,  warunki  widoczności  i  wygodę  użytkowników  (§62  ust.  1  ww.  rozporządzenia). 

Przekrój tunelu, w którym dopuszczony jest ruch pieszych, powinien zapewniać zachowanie 

skrajni  chodnika  wynikającej  z  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi 

publiczne i ich usytuowanie. W tym zakresie, 

godnie z §44 rozporządzenia Ministra Transportu 

i  Gospodarki  Morskie

j  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim 

powinny  odpowiadać drogi  publiczne  i  ich usytuowanie  (dalej „Rozporządzenie w sprawie 

dróg publicznych”), szerokość chodnika (skrajnia) w zależności od lokalizacji, powinna być 

niemniejsza niż 1m w przypadku samodzielnego ciągu pieszego lub niemniejsza niż 2,0 m dla 

chodnika przy jezdni, przy czym dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika 

odpowiednio do 1 oraz 1,25 

m. Natomiast szerokość pasa ruchu dla dróg klasy L na terenie 

zab

udowy wynosi od 2,50 do 3,00 (w zabudowie jednorodzinnej), a więc minimalna szerokość 

tunelu, w którym dopuszczony jest ruch pieszych, wynosi 5,0m (3,00m + 2,00m). Na drogach 

klasy L w strefie zamieszkania (zabudowy) może nie być wyodrębnionej jezdni i chodników 

(§43 ust. 2 ww. rozporządzenia). Wysokość skrajni nad chodnikiem powinna być niemniejsza 

niż 2,50m (§54 ust. 4 ww. rozporządzenia). 

Odnosząc  powyższe  do  obiektów  referencyjnych  wskazanych  przez  Przystępującego,  Izba 

dała  wiarę  twierdzeniom  Przystępującego,  popartym  wnioskami  zawartymi  w    Opiniach 

złożonych do akt sprawy, iż obiekty referencyjne spełniają wymagania dla tunelu (przejścia 

podziemnego) przeznaczanego dla ruchu pieszych. Jak wynika z Opinii, s

zerokość w świetle 

obiektu M002 oraz M004 wynosi 

6,80 m, a wysokość w świetle wynosi 3,95m. Ponadto przez 

obiekt M002 przebiega droga wewnętrzna dla mieszkańców, z zakazem wjazdu pojazdów o 

rzeczy

wistej masie całkowitej ponad 1,5t. Tym  samym oba ww. obiekty spełniają wymagania 

dla 

tunelu pełniącego również funkcję podziemnego przejścia dla pieszych. Odwołujący w tym 

zakresie nie przestawił dowodów ani argumentów przeciwnych.  


Wskazać dalej należy na przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W art. 3 

pkt 3) 

ustawy, ustawodawca wskazał, że każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 

obiektem  małej  architektury,  jak  mosty,  wiadukty,  estakady,  tunele,  konstrukcje  oporowe, 

nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  kwalifikuje  jako  budowle.  Ustawa  ta  nie 

zawiera  definicji  podziemnego  przejścia  dla  pieszych,  natomiast  zawarta  w  Prawie 
budowlanym definicja obiektu budowlanego jest definicją negatywną (każdy obiekt budowlany 

niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury). Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 ustawy 
Prawo  budowlane  obiekt  budowlany  należy  projektować  i  budować  w  sposób  określony  w 

przepisach,  w  tym  techniczno-

budowlanych.  Do  przepisów  techniczno-budowlanych, 

wydanych  na  podstawie  artykułu  7  ust.  2  Prawa  budowlanego,  zalicza  się  między  innymi 

R

ozporządzenie w sprawie warunków technicznych, które, jak Izba wskazała powyżej, w §1 

ust.  2  nie  wyszczególnia  podziemnego  przejścia dla  pieszych  jako  odrębnego  typu  obiektu 

inżynierskiego.  Drogowe  obiekty  inżynierskie  stanowią  jedynie  obiekty  mostowe,  tunele, 

przepusty,  konstrukcje  oporowe.  Ponadto  ww.  rozporządzenie  definiuje  tunel  jako  budowlę 

przeznaczoną  do  przeprowadzenia  drogi,  samodzielnego  ciągu  pieszego  lub  pieszo-

rowerowego,  szlaku  wędrówek  zwierząt  dziko  żyjących  lub  innego  rodzaju  komunikacji 

gospodarczej  przez  lub  pod  przeszkodą  terenową,  a  w  szczególności:  tunel,  przejście 

podziemne. Definicja ta odpowiada definicji tunelu zawartej w ustawie z dnia 21 marca 1985 

r.  o  drog

ach  publicznych,  która  w  art.  4  pkt  14)  (dalej  „Ustawa  o  drogach  publicznych”) 

definiuje 

tunel jako budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu 

pieszego lub pieszo-

rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju 

komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne. 

W  ocenie  Izby  przywołane  wyżej  przepisy  potwierdzają  stanowisko  Zamawiającego  oraz 

Przystępującego, iż po pierwsze, nie ma definicji „podziemnego przejścia dla pieszych”. Po 

drugie, iż podziemne przejście dla pieszych jest kategorią podrzędną (zawężoną) do tuneli. 

Innymi słowy, podziemne przejście dla pieszych jest tunelem czyli obiektem inżynierskim, w 

którym dopuszczony jest ruch pieszych. Przejścia takie należy projektować i budować według 

przepisów  techniczno  –  budowlanych  dotyczących  tuneli,  określonych  w  warunkach 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. W 

analizowanym  stanie  faktycznym  Odwołujący  nie  wykazał  w  żaden  sposób,  iż  obiekty 

referencyjne na jakie powołał się Przystępujący nie pełnić funkcji i być wykorzystywane jako 

podziemne 

przejścia dla pieszych. Argumentacja Odwołującego, w ocenie Izby, w zasadniczej 

części sprowadzała się do analizy nazewnictwa obiektów budowalnych, nie zaś funkcji jakie 

mają  one  spełniać.    Nie  ulega  w  ocenie  Izby  wątpliwości,  że  przy  braku  jednoznacznego 

zdefiniowanie w aktach prawnych jak i w SIWZ pojęcia „podziemne przejście dla pieszych”, 

pojęcie to należy rozumieć tak jak wskazała to Izba powyższej tj. jako budowlę, konstrukcję 


umożliwiającą podziemne poruszanie się pieszych pod określonym szlakiem komunikacyjnym. 

Irrelewantne,  w  ocenie  Izby, 

są  rozważania  Odwołującego  dotyczące  nazewnictwa. 

Zasadnicze  znaczenie  bowiem 

ma  ustalenie  czy  obiekty  referencyjne,  mając  na  uwadze, 

przywołane powyżej przepisy prawne i postanowienia SIWZ, spełniają funkcję podziemnego 

przejścia dla pieszych. W ocenie Izby nie ma dowodów na przyjęcie, iż obiekty referencyjne 

takiej  funkcji  spełniać  nie  mogą.  Jeśli  zaś  takie  funkcje  posiadają  tj.  służą  jako  podziemne 

przejścia  dla  pieszych  to  takimi  przyjściami  są.  Okoliczność,  iż  obiekty  referencyjne  pełnią 

podwójną  funkcję  tj.  przejazdów  gospodarczych  i  podziemnego  przejścia  dla  pieszych  jest 

irrelewantna  w  ocenie  Izby  i 

nie  może  decydować  o  spełnieniu  przez  Przystępującego 

warunków udziału w postępowaniu.  

Izba nie podziela stanowiska Odwołującego, iż elementem koniecznym do zakwalifikowania 

danego obiektu budowlanego za p

rzejście podziemne dla pieszych jest jego wyposażenie w 

szereg  elementów  tj.  schodów  do  przejść  podziemnych,  pochylni  dla  niepełnosprawnych, 

dźwigów  dla  osób  niepełnosprawnych,  oświetlenie,  monitoring.  Takich  wymogów 

Zamawiający  nie  określił  w  SIWZ.  Zamawiający,  formułując  wymagania  związane  z 

doświadczeniem kierownika robót mostowych w zakresie budowy podziemnego przejścia dla 

pieszych,  nie  określił,  w  jakie  elementy  wyposażenia  musi  być  wyposażony  obiekt 

referencyjny,  aby  postawiony  warunek  doświadczenia  kierownika  robót  mostowych  był 

spełniony.  Wobec  powyższego  brak  dodatkowego  wyposażenia,  w  tym  brak  systemu 

monitorin

gu, schodów ruchomych dla niepełnosprawnych czy oznakowania dotykowego dla 

niepełnosprawnych, nie może być podstawą do oceny, czy wskazane przez Przystępującego 

obiekty 

są  tunelami  przeznaczonymi  do  ruchu  pieszych  pod  drogą  i  czy  pełnią  funkcji 

podziemnego 

przejścia dla pieszych. 

Odnosząc się natomiast do podniesionej w odwołaniu kwestii oznakowania, wskazać należy, 

że przejście dla pieszych zdefiniowane w art. 2 pkt 11) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym, na którą to definicję powołuje się Odwołujący (powierzchnia jezdni, drogi 

dla  rowerów  lub  torowiska  przeznaczona  do  przechodzenia  przez  pieszych)  nie  może  być 

przywoływane  w  odniesieniu  do  drogowego  obiektu  inżynierskiego  jakim  jest  tunel 

przeznaczony  do  ruchu  pieszych.  W  tunel

u  takim  (będącym  podziemnym  przejściem  dla 

pieszych)  ruch  pieszych  jest  dopuszczony  obok  pasa  jezdni,  na  pasie  przeznaczonym  dla 

ruchu pieszego, który w zależności od klasy drogi może być wydzielony lub nie. Innymi słowy 

powierzchnia  pasa  ruchu  przeznaczon

ego  dla  pieszych  nie  może  być  powierzchnią  jezdni, 

drogi dla rowerów lub torowiska. 


Niezależnie od powyższego wskazać należy, że zgodnie z art. 10 ust. 10a ustawy z dnia 20 

czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu  drogowym,  to  podmioty  zarządzające  drogami  ustalają 

organizację  ruchu  na  tych  drogach  oraz  stosują  znaki  i  sygnały  drogowe  oraz  zasady  ich 

umieszczania wynikające z ustawy. Co oznacza, że w przypadku, gdyby obiekty wskazane 

przez  konsorcjum  Mostostal  Zabrze,  tj.  przejazdy  tunelowe  (przejazdy  gospodarcze)  nie 

mogłyby  służyć  jako  przejście  dla  pieszych  (nie  byłyby  tunelami  przeznaczonymi  do  ruchu 

pieszych),  byłyby  oznaczone  odpowiednim  znakiem,  tj.  B-41  —  Zakaz  ruchu  pieszych. 

Tymczasem  takim  znakiem  nie  zostały  oznaczone,  zatem  także  w  ocenie  kompetentnego 

po

dmiotu zarządzającego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie mogą one służyć jako 

przejście dla pieszych (są tunelami przeznaczonymi do ruchu pieszych).  

Nie można zgodzić się z Odwołującym, iż z pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

wynika,  że  Przystępujący  nie  wykonał  podziemnego  przejścia  dla  pieszych.  Zamawiający, 

zwracając się z zapytaniem wprost do inwestora — Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 

wskazał, że: „Mając na względzie powyższe zwracam się z prośbą o informację, czy w ww. 

przejaz

dach  tunelowych  były  wykonane  również  przejścia  dla  pieszych,  tj.  czy  przejazdy 

tunelowe zostały również udostępnione dla ruchu pieszego? Z powyższego zapytania wprost 

zatem wynika, że w ocenie samego Zamawiającego za podziemne przejście dla pieszych, o 

kt

órym mowa w warunku, jak najbardziej można uznać także przejazdy tunelowe, które zostały 

udostępnione  również  dla  ruchu  pieszego.  Przyjęcie  takiej  właśnie  szerokiej  interpretacji 

warunku  było  jedynym  sposobem,  aby  Zamawiający  mógł  zniwelować  skutki  braku 

z

definiowania w SIWZ co należy rozumieć przez podziemne przejście dla pieszych, względnie 

jakie warunki ma spełniać dany obiekt, aby Zamawiający uznał go za podziemne przejście dla 

pieszych.  W  ocenie  Izby  p

rzyjęcie  przez  Zamawiającego  wąskiej  definicji  podziemnego 

przejścia dla pieszych na obecnym etapie postępowania i eliminowanie z postępowania tych 

wykonawców,  którzy  do  tej  nigdzie  i  nigdy  wcześniej  nieprzedstawionej  im  definicji  się  nie 

dopasowali, naruszałoby podstawowe zasady postępowania o udzielenie zamówienia, w tym 

przede  wszystkim  wyr

ażoną  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  zasadę  zachowania  uczciwej 

konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości. 

W  ocenie  Izby 

wobec  braku  jakiejkolwiek  definicji  podziemnego  przejścia  dla  pieszych,  nie 

sp

osób przyjąć, że przejazdy z możliwością poruszania się pieszych na zasadach ogólnych 

takimi  przejściami  być  nie  mogą.  Taka  ocena  wymagałby  bowiem  istnienia  precyzyjnego  i 

jednoznacznego  kryterium  podziału  na  podziemne  przejścia  dla  pieszych  i  przejazdy  z 

możliwością  poruszania  się  pieszych  na  zasadach  ogólnych,  niebędące  podziemnymi 

przejściami  dla  pieszych,  tymczasem  takiego  kryterium  brak.  Ponadto,  z  żadnego 

postanowienia  SIWZ  nie  wynika,  że  Zamawiający  zastrzegł,  iż  obiekty  wskazane  na 


potwierdzenie  spe

łniania  warunku  dotyczącego  kierownika  robót  mostowych  nie  mogą  być 

ob

iektami „podwójnego zastosowania”, tj. służącymi zarówno ruchowi pieszych jak i ruchowi 

pojazdów.  Bez  wątpienia  wyeliminowanie  doświadczenia  kierownika  robót  mostowych  

dotyczącego takiego typu obiektów wymagałoby wyraźnego zastrzeżenia w SIWZ. Jak Izba 

wskazała  powyżej,  warunki  udziału  w  postępowaniu  muszą  być  związane  z  przedmiotem 

zamówienia oraz proporcjonalne. Sposób wykładni spornego warunku udziału w postępowaniu 

dokonany przez Zam

awiającego został przeprowadzony zgodnie z powyższymi regułami. Nie 

ulega wątpliwości, iż z punktu widzenia doświadczenia kierownika robót mostowych w świetle 

przedmiotowego zamówienia najistotniejszym jego elementem jest doświadczenie związane 

z  konstrukcja  obiektu  budowlanego.  Z

arówno  przejazdy  gospodarcze  M002  i  M004  jak  i 

projektowane  przejście  podziemne  są konstrukcjami  o  podobnym  stopniu  skomplikowania  i 

wy

magają  podobnego  doświadczenia  w  ich  realizacji.  Elementy  dodatkowe,  postulowane 

przez Odwołującego, będą kierowane przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie. 

Podkreślenia  wymaga,  że  kierownik  robót  mostowych  (tj.  osoba  posiadająca  uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej 

mostowej) odpowiada jedynie za konstrukcję przejścia podziemnego, nie będzie natomiast ani 

wykonywać,  ani  nadzorować  wykonywania  ww.  elementów  wyposażenia  przejścia 

podziemnego. 

Wymagane przez Zamawiającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania  robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej uprawniają bowiem 

wyłącznie  do    kierowania  robotami  budowlanymi  (konstrukcyjnymi)  związanymi  z  obiektem 

budowlanym. Tym bardziej zatem brak w referencyjnych 

obiektach elementów wyposażenia, 

szczegółowo  wskazanych  w  odwołaniu,  nie  może  stanowić  powodu  do  wykluczenia 

Przystępującego  z  postępowania,  gdyż  kierownik  robót  mostowych  i  tak  nie  kierowałby  ich 

wykonaniem. 

Tym samym w ocenie Izby obiekty wskazane w opi

sie doświadczenia Pana W. C. mogły być 

uznane  za  pod

ziemne  przejścia  dla  pieszych.  Obiekty  te  są  obiektami  podziemnymi  (sam 

Odwołujący  kwalifikuje  je  jako tunele)  oraz  na  zasadach  ogólnych  mogą  się  nimi  poruszać 

piesi  tj.  umożliwiają  pieszym  przejście  z  jednej  strony  drogi  na  drugą  (czyli  przejścia  dla 

pieszych). 

W ocenie Izby 

przyjęcie forsowanego przez Odwołującego rozumienia podziemnego przejścia 

dla  pieszych  prowadziłoby  do  niemożliwych  do  zaakceptowania  rezultatów.  Gdyby  bowiem 

przyjąć, jak  tego  chce Odwołujący,  że przez  podziemne przejście dla  pieszych rozumie  się 

wyłącznie  budowlę  przeznaczoną  do  przeprowadzenia  samodzielnego  ciągu  pieszego  tub 

pieszo-

rowerowego, to okazałoby się, że kierownik robót mostowych, który kierował budową 

lub prz

ebudową kilkuset metrowego tunelu pod miastem, w którym przebiega dwupasmowa 


droga  oraz  chodniki  dla  pieszych,  czyli  obiektu  służącego  zarówno  ruchowi  pieszych  jak  i 

ruchowi  pojazdów,  nie  spełnia  postawionego  przez  Zamawiającego  warunku  i  rzekomo  nie 

posia

da wystarczających kwalifikacji.  

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała zarzut za niezasadny.  

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp 

W ocenie Izby nie potwierdził się również zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy 

Pzp. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się  wykonawcę,  który  w  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

zamawiającego  w  błąd przy  przedstawieniu informacji,  że nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia 

w

arunki  udziału  w  postępowaniu lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne kryteria,  zwane dalej 

kryteriami selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów. Natomiast na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp z postępowania wyklucza się 

wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Powyższy  zarzut  jest  ściśle  powiązany  z  zarzutem  niewykazania  przez  Przystępującego 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie potencjału osobowego. Izba uznała, 

że Przystępujący w sposób prawidłowy wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu 

w  zakre

sie  potencjału  osobowego,  dokonując  prawidłowej  interpretacji  postanowień  SIWZ. 

Przesłanką konieczną do zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 16 czy 17 ustawy Pzp jest wykazanie 

przez  wykonawcę  tj.  Odwołującego,  iż  doszło  do  przekazania  przez  innego  wykonawcę 

in

formacji  nieprawdziwych  czyli  niezgodnych  z  rzeczywistością.  W  analizowanym  stanie 

faktycznym  ta  przesłanka  nie  została  spełniona.  Przedstawione  przez  Przystępującego 

informacje dotyczące doświadczenia Pana W. C. są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 

W  szczególności  nie  jest  i  nie  było  niezgodne  z  rzeczywistym  stanem  rzeczy  wskazanie 

referencyjnych  obiektów  jako  podziemnych  przejść  dla  pieszych.  Jak  Izba  uznała  powyżej, 

Przystępujący miał pełne prawo przyjąć, iż referencyjne obiekty stanowią podziemne przejścia 

dla  p

ieszych,  zwłaszcza  wobec  braku  jakiejkolwiek  definicji  tego  pojęcia  w  SIWZ  i 

obowiązujących  przepisach,  jak  również  wobec  braku  zastrzeżenia  w  SIWZ,  że  obiekty 

wskazane na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego kierownika robót mostowych nie 

mogą być obiektami „podwójnego zastosowania”, tj. służącymi zarówno ruchowi pieszych jak 

i ruchowi pojazdów.  Tym samym, w ocenie Izby, nie ma podstaw do stwierdzenia naruszenia 

przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp.  


Zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 lub 4 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 

ust. 1 b pkt 3 ustawy Pzp poprzez brak 

wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego doświadczenia określonego w Rozdziale 9 pkt 3   

Zdaniem 

Odwołującego  „Konsorcjum  Mostostal  Zabrze  wykazało  się  budową  1  budynku  w 

ramach  zamówienia  „Budowa  budynku  Wydziału  Radia  i  Telewizji  im,  Krzysztofa 

Kieślowskiego  Uniwersytetu  Śląskiego  w  Katowicach”,  tymczasem  z  brzmienia  warunku 

jednoznacznie wynika, i

ż Zamawiający wymagał doświadczenia w zrealizowaniu co najmniej 

jednej  roboty  polegającej  na  budowie  lub  przebudowie  kilku  budynków.  Użycie  przez 

Zamawiającego liczby mnogiej oznacza, iż w ramach jednej roboty budowlanej musiały zostać 

wybudowane lub przebudowane 

co najmniej dwa budynki”. 

Izba nie podziela interpretacji spornego zapisu SIWZ zaprezentowanej przez Odwołującego. 

W  ocenie  Izby  Zamawiający  w  treści  warunku  jednoznacznie  wskazał,  że  wykonawca  ma 

wykazać  się  wykonaniem  jednej  roboty  budowlanej,  której  przedmiotem  był  którykolwiek  z 

budynków  określonych  symbolem  PKOB  wskazanym  w  dziale  nr  12  (zgodnie  z  Polską 

Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną rozporządzeniem Rady  Ministrów  z dnia 

30 grudnia 1999 r. (Dz.U. 

Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.). Taka interpretacja pozostaje również 

w zgodzie z analizą pytań wykonawców oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego 

w  toku  wyjaśnienia  zapisów  SIWZ.  Przytoczony  zarówno  przez  Przystępującego  jak  i 

Zamawiającego  proces  finalizacji  brzmienia  omawianego  warunku  udziału  w  postępowania 

jednoznacznie  wskazuje,  że  celem  Zamawiającego  było  „poluzowanie”  wymagań  tak,  aby 

dopuścić jak największą liczbę wykonawców do udziału w postępowaniu. Gdyby zaś przyjąć 

interpretacje zaprezentowaną przez Odwołującego, nastąpiłoby znaczne zawężenie dostępu 

wykonawców do udziału w postępowaniu. W ocenie Izby sformułowanie, którym posłużył się 

Zamawiający,  pisząc  o  budowie  lub  przebudowie  budynków  określonych  symbolem  PKOB 

wynikało  natomiast  tylko  i  wyłącznie  z  nazewnictwa  stosowanego  w  Polskiej  Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych, wprowadzonej rozporządzeniem Rady  Ministrów z dnia 30 grudnia 

1999 r. (Dz.U. nr 112, poz. 1316 z późń.zm.). W ww. klasyfikacji konsekwentnie posłużono się 

bowie

m  słowem  „budynków”  (a  nie  „budynek'),  począwszy  od  nazwy  Działu  12  („Budynki 

niemieszkalne") poprzez poszczególne grupy i klasy, w których nazwach również używa się 

wyłącznie  słowa  „budynki",  np.  w  nazwie  klasy  nr  1241:  „Budynki  łączności,  dworców  i 

terminali".  Skoro  zatem  Zamawiający  w  warunku  doświadczenia  odwołał  się  do  ww. 

klasyfikacji, to posłużył się również stosowanym w niej nazewnictwem. Z posłużenia się ww. 

nazewnictwem nie wynika jednak w żaden sposób, że w ramach każdej z wymaganych robót 

budowlanych wykonawca miał wykonać co najmniej dwa budynki. 


W ocenie Izby przyjęta przez Odwołującego wykładnia warunku doświadczenia prowadziłaby 

niezasadnego  ograniczenia 

udziału  wykonawców  w  postępowaniu.  Jak  wskazał 

Przystępujący, w praktyce niezwykle rzadko zdarza się, aby jedna i ta sama robota budowlana 

obejmowała budowę lub przebudowę co najmniej dwóch budynków. Natomiast przypadki, w 

których jedna i ta sama robota budowlana obejmowałaby budowę lub przebudowę co najmniej 

dwóch budynków określonych symbolem PKOB wskazanym w dziale nr 12 (zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Obiektów Budowlanych „Budynki niemieszkalne"), są wręcz ekstremalnie rzadkie. 

Wymaganie takiego doświadczenia, gdyby Zamawiający faktycznie go wymagał, stanowiłoby 

bardzo istotne naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

W konsekwencji, Izba uznała zarzut za niezasadny.  

Mając na uwadze powyższe, Izba orzekła jak w sentencji.  

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku 

postępowania - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepis § 3 ust. 

1 i 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238). 

Przewodniczący:      ………………….….. 


wiper-pixel