KIO 1000/20 POSTANOWIENIE dnia 28 maja 2020 roku

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 1000/20 

POSTANOWIENIE 

 z dnia 28 maja 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:  Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym, 

bez  udziału  Stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego,  w  dniu  28  maja  2020  roku,  w  Warszawie,  odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  maja  2020  roku  przez 

wykonawcę  Climatic  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  

z siedzibą Reguły 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gminę Nasielsk  

przy  udziale  wykonawcy  Nafibud  spółka  akcyjna  z  siedzibą  Bielsk  Podlaski  zgłaszającego 

swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  1000/20  po  stronie 

Zamawiającego 

postanawia: 

Odrzuca odwołanie. 

2.  Kosztami  p

ostępowania  obciąża  wykonawcę  Climatic  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą Reguły i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Climatic  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  

z siedzibą Reguły tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zmianami)  na  niniejsze  postanowienie 

– 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Ostrołęce. 

Przewodniczący: 

……………………. 


Sygn. akt:  

KIO   1000/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  –  Gmina  Nasielsk  –  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  Opracowanie  dokumentacji 

projektowej  oraz  wykonanie  robót  budowlanych  w  systemie  zaprojektuj  i  wybuduj  

dla bu

dynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych. Szacunkowa wartość zamówienia 

nie przekracza kwoty określonej w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 

z 2019 roku, poz. 1843 ze zmianami; dalej: „Pzp” lub „ustawa”), od której mowa w art. 11 ust. 

8 ustawy.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego 

zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  7  lutego  2020  roku 

pod numerem 510609-N-2020. 

11 maja 2020 

roku Odwołujący, działając na podstawie art. 179 ust. 1 i art. 180 ust. 2 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843  ze  zmianami;  dalej: 

„Pzp” lub „ustawa”) wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

  art.  7  ust.  1  i  3,  art.  8  ust.  1-3  oraz  art.  96  ust.  3  u

stawy  w  zw.  z  §  4  ust.  5 

rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż Zamawiający 

wbrew  ciążącego  na  nim  obowiązkowi  niezwłocznego  udostępnienia  dokumentów 

postępowania, bez uzasadnionej przyczyny zwlekał z przekazaniem udostępnieniem 

żądanej  przez  Odwołującego  dokumentacji  w  postaci  oferty  wykonawcy  Nafibud 

spółka akcyjna (dalej: NAFIBUD) przez 8 dni od dnia otrzymania wniosku, czyli już po 

terminie  wniesien

ia odwołania zgodnie z art. art. 182 ust. 1 pkt 2) ustawy, przez co 

Zamawiający  nie  zapewnił  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców, 

  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  22d  ust.  1  i  3    ustawy  przez  nieodrzucenie  oferty 

złożonej  przez  NAFIBUD  pomimo,  iż  Wykonawca  ten  nie  spełnił  warunków 

określonych  w  rozdziale  V,  pkt  5.2.3  lit.  b)  ppkt  5  i  10  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ") przez nie wykazanie zdolności technicznej lub 

zawodowej  w  zakresie  dysponowania  osob

ami  posiadającymi  odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe; 


  art.  89  ust.  1  pkt  2)  w  zw.  z  art.  22d  ust.  1  i  3  ustawy  przez  nieodrzucenie  oferty 

złożonej  przez  NAFIBUD  pomimo,  iż  Wykonawca  ten  nie  spełnił  warunków 

określonych  w  rozdziale  V,  pkt  S.  |  3  5.2.3  lit.  a)  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  (dalej:  „SIWZ")  poprzez  nie  wykazanie  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej w zakresie posiadanego doświadczenia.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  oraz  o  nakazanie 

Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej;  powtórzenia 

czynności badania i oceny ofert; wykluczenia NAFIBUD z postępowania i odrzucenie oferty 

złożonej  przez  tego  Wykonawcę;  dokonanie  ponownego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

spośród  pozostałych  prawidłowych  ofert  złożonych  w  postępowaniu.  Odwołujący  wniósł  

zasądzenie  kosztów  postępowania  odwoławczego  od  Zamawiającego  na  rzecz 

Odwołującego  wraz  z  kosztami  zastępstwa  wg  norm  przypisanych  oraz  dopuszczenie  

i przeprowadzenie dowodów  wskazanych w uzasadnieniu odwołania na okoliczności z nich 

wynikające. 

Izba ustaliła: 

W  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  Zamawiający 

dokonał  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  w  dniu  24  kwietnia  2020  roku  informację  

o  czynności  Zamawiającego  stanowiącą  podstawę  do  wniesienia  dowołania  przekazał 

wy

konawcom  biorącym  udział  w  postępowaniu.  Informację  o  tej  czynności  zawarł 

Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  13  maja  2020  roku  skierowanym  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, załączając do pisma potwierdzenie tej czynności (załącznik nr 1). Informacja  

o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  dnia  24  kwietnia  2020  roku  została  zamieszczona  

na stronie BIP Nasielsk oraz przekazana drogą elektroniczną wykonawcom.   

Zamawiający,  działając  zgodnie  z  art.  186  ust.  1  ustawy  złożył  do  Prezesa  Izby 

„Odpowiedź  na  odwołanie”,  gdzie  wniósł  między  innymi  o  odrzucenie  odwołania  podając,  

że  informację  o  czynności  stanowiącej  podstawę  wniesienia  odwołania  przesłał 

Odwołującemu w formie elektronicznej w dniu 24 kwietnia 2020 roku.   

Odwołujący w złożonym odwołaniu (punkt VIII) wskazał, że Zawiadomienie o wyborze 

oferty  najkorzystniejszej  zostało  przekazane  Odwołującemu  drogą  elektroniczną  w  dniu 

24.04.2020 r.   

Odwołujący  podniósł  również,  że  w  dniu  27.04.2020  r.  Odwołujący  zwrócił  się  do 

Zamawiającego  z  wnioskiem  o  udostępnienie  oferty  oraz  dokumentów  złożonych  przez 


NAFIBUD.  Mimo  licznych  ponagleń  telefonicznych,  Zamawiający  udostępnił  Odwołującemu 

żądane dokumenty dopiero w dniu 05.05.2020 r.  

Mając  na  uwadze  te  okoliczności  Odwołujący  wskazał,  że  w  związku  z  powyższym  wobec 

zwłoki Zamawiającego i przede wszystkim z uwagi na brak winy Odwołującego w uzyskaniu 

dokumentów  przetargowych  NAFIBUD  uznać  należy,  iż  niniejsze  odwołanie  wniesione  w 

dniu 11.05.2020 r., mieści się w ustawowym terminie przewidzianym w art. 182 ust. 3 pkt 2) 

ustawy,  liczonym  od  daty  udostępnienia  przez  Zamawiającego  w/w  dokumentów,  bowiem 

dopiero  po  zapoznaniu  się  z  ofertą  NAFIBUD  Odwołujący  powziął  wiadomość,  iż  w  toku 

postępowania  przetargowego  doszło  do  nieprawidłowości,  skutkujących  wyborem  jako 

najkorzystniejszej  oferty  Wykonawcy,  który  nie  wykazał  się  zdolnością  techniczną  i 

zawodową wymaganą przez Zamawiającego. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  zważyła,  

co następuje: 

Izba  stwierdziła,  że  odwołanie  podlega  odrzuceniu  na  podstawie  przepisu  

art. 189 ust. 2 pkt  3 w związku z art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, pozy. 1843 ze zm.). 

Zgodnie  z  art.  189  ust.  2  pkt  3 

ustawy  Izba  odrzuca  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi,  

że  odwołanie  zostało  wniesione  po  upływie  terminu  określonego  w  ustawie.  Natomiast  

na  podstawie  art.  182  ust.  1  pkt  2  ustawy  odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia 

przesłania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia  – 

jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 

10 dni 

– jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest 

mniejsz

a niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

W

skazać  należy,  że  czynności  w  odniesieniu  do  których  wykonawca  składa 

odwołanie  to  czynności  Zamawiającego  podjęte  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. W przedmiotowy

m postępowaniu odwoławczym – co w swoim odwołaniu (punkt 

VII)  potwierdził  również  Odwołujący  podając,  że  Zawiadomienie  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej zostało przekazane Odwołującemu drogą elektroniczną w dniu 24.04.2020 

r.   

–  czynność  Zamawiającego  stanowiąca  podstawę  do  wniesienia  odwołania  dokonana 

została  24  kwietnia  2020  roku,  o  czym  bezsprzecznie  wiedział  Odwołujący  i  co  sam 

potwierdził.  


Określone w art. 180 ust. 1 pkt 2 ustawy (oraz pozostałe podane w przepisie art. 180 

ust.  1-4  ustawy)  terminy 

do  wniesienia  odwołania  mają  charakter  terminów  zawitych,  

co  oznacza,  że  wykonawca  w  tym  właśnie  terminie  uprawniony  jest  do  skutecznego 

wniesienia odwołania. Termin taki określony jest przez wskazanie początku biegu terminu – i 

w tym przypadku jest to c

zynność Zamawiającego, oraz długość biegu terminu zawitego – tj. 

5  dni  w  rozpoznawanej  sprawie. 

Izba  wskazuje,  że  brak  wniesienia  odwołania  przez 

Odwołującego w określonym ustawą terminie powoduje wygaśnięcie prawa do skutecznego 

złożenia  odwołania.  Wymaga  podkreślenia,  że  terminy  zawite  nie  podlegają  przywróceniu 

(ich  przywrócenie  nie  jest  możliwe)  jak  również  nie  podlegają  badaniu  powody,  które 

stanowiły o naruszeniu tych terminów przez Odwołującego.  

Tym  samym  uprawnienie  Odwołującego  do  wniesienia  skutecznie  odwołania  

w  przedmiotowym  postępowaniu  odwoławczym  wygasło  po  upływie  5  dniu  od  dnia 

przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. 5 dni po 24 kwietnia 2020 roku, 

co oznacza, że skutecznie odwołanie mogło zostać wniesione najpóźniej w dniu 29 kwietnia 

2020  roku.  Odwołanie  zostało  wniesione  w  dniu  11  maja  2020  roku,  tak  więc  po  upływie 

terminu  zawitego  na  jego  wniesienie.  Izba  wskazuje,  co  zostało  wyartykułowane  również 

powyżej,  że  powody  jakie  podał  w  odwołaniu  (pkt  VII)  Odwołujący,  które  w  jego  ocenie 

stanowiły  uzasadnienie  wniesienia  odwołania  w  dniu  11  maja  2020  roku  nie  podlegają 

badaniu przez Izbę.  

Izba obowiązana jest do odrzucenia odwołania w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 189 

ust. 2 pkt 3 ustawy w związku z art. 180 ust. 1 pkt 2 ustawy.   

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 

9 oraz art. 192 ust. 10 ustawy oraz w oparciu o przepisy § 3 ust. 1 i § 5 ust. 3 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. nr 41, poz. 238).  

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

Przewodniczący:……………………………… 


wiper-pixel