KIO 1129/20 KIO 1145/20 KIO 1149/20 WYROK dnia 6 lipca 2020 r.

Data: 20 października 2020

Sygn. akt:  

KIO   1129/20 

KIO   1145/20 

KIO   1149/20 

WYROK 

z dnia 6 lipca 2020  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Kisiel 

   Ryszard Tetzlaff 

   Agnieszka Trojanowska 

     Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  r

ozpoznaniu  na  rozprawie,  w  Warszawie  w  dniach:  25  i  30  czerwca  2020  r.  odwołań, 

wniesionych  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  maja  2020  r.  przez 

wykonawców:  

A. 

Asseco  Poland  S.A.  z  siedzibą  w  Rzeszowie  przy  al.  Olchowej  14  (sygn.  akt  KIO 

B. 

wykonawców  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm: 

1. Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, 2. MAKEITRIGHT Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5 (sygn. akt KIO 1145/20); 

C.  Billennium S.

A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalii 2A (sygn. akt KIO 1149/20); 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Aplikacje  Krytyczne  Sp.  z  o.  o.  

z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Chmielnej  85/87,  których  łączne  rozpoznanie  zostało 

zarządzone  przez  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zarządzeniem  z  dnia  1  czerwca  

2020 r. 


przy udziale: 

A.  wykonawcy 

Asseco  Poland  S.A.  z  siedzibą  w  Rzeszowie  przy  ul.  Olchowej  14

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1145/20 

i KIO 1149/20 po 

stronie zamawiającego; 

B.  wykonawcy 

Sii  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  Al.  Niepodległości  69

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1145/20 

i KIO 1149/20 po stronie zamawiającego oraz KIO 1129/20 po stronie odwołującego; 

C.  wykonawcy 

Billennium  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Mangalii  2A

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1129/20 

po stronie odwołującego oraz KIO 1145/20 po stronie zamawiającego; 

D. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako  Konsorcjum 

firm:  1.  Euvic  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gliwicach  przy  Przewozowej  32,  2.  Team 

Connect Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 58, 3. Edge 

One  Solutions  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Postępu  14B

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO 

1129/20, KIO 1145/20 i KIO 1149/20 po stronie zamawiającego; 

E. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako  Konsorcjum 

firm:  1.  Sygnity  S.A.  z  s

iedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  F.  Klimczaka  1,  2. 

MAKEITRIGHT  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Wołoskiej  5

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1129/20 

i KIO 1149/20 po stronie zamawiającego; 

F.  wykonawcy  7N  Sp.  z 

o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Puławskiej  182

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1145/20 

i KIO 1149/20 po stronie zamawiającego; 

G.  wykonawcy 

Britenet  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Karolkowej  30

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1145/20 

i KIO 1149/20 po stronie zamawiającego; 

H.  wykonawcy 

Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie przy  

Al. Jerozolimskich 179

, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego 

o sygn. akt: KIO 1145/20 i KIO 1149/20 po stronie zamawiającego 

orzeka: 

A.  


I.  Uwzględnia  odwołanie  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  1129/20  i  nakazuje 

zamawiającemu Aplikacjom Krytycznym Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Chmielnej 85/87: 

unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 

wykluczenie  z  postępowania  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia  jako  Konsorcjum  firm:  1.  Euvic  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Gliwicach przy ul. Przewozowej 32, 2. Team Connect Sp

. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie  przy  ul.  Wołodyjowskiego  58,  3.  Edge  One  Solutions  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 

Pzp, 

odrzucenie  oferty  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  jako 

Konso

rcjum  firm:  1.  Euvic  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gliwicach  przy  

ul. Przewozowej 32, 2. Team Connect Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  

ul.  Wołodyjowskiego  58,  3.  Edge  One  Solutions  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie przy ul. Postępu 14B na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp, 

4.  dokonanie ponownej oceny ofert. 

II.   W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 

B.  

I.    Umarza postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt KIO 1145/20 w zakresie 

zarzutu  (w  pkt  2  str.  2  odwołania)  dotyczącego  zaniechania  udostępnienia 

wykonawcom  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako 

Konsorcjum firm: 1. Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, 

2.  MAKEITRIGHT 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Wołoskiej  5 

informacji zawartych w: 

„Wykazach  wiedzy  i  doświadczenia”  z  wyłączeniem  informacji  zawartych  w 

tabeli  w  kolumnie  „Nazwa  i  adres  podmiotów,  na  rzecz  których  Wykonawca 

realizuje/realizował  umowy”,  jak  również  złożonych  przez  wykonawców 

dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług dotyczących:  

  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  jako  Konsorcjum 

firm:  1.  Euvic  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w  Gliwicach przy  ul.  Przewozowej  32,  

2.  Team  Connect  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul.  Wołodyjowskiego  58,  3.  Edge  One  Solutions  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 


  wykonawcy Britenet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 

  wykonawcy 7N Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, 
  wykonawcy Sii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 

  wykonawcy Billennium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalii 2A; 

piśmie  wykonawcy  Britenet  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul.  Karolkowej  30 

z  dnia  17.04.2020  pt.  "ODPOWIEDŹ  NA  WEZWANIE  DO 

ZŁOŻENIA  WYJAŚNIEŃ  W  ZAKRESIE  RAŻĄCO  NISKIEJ  CENY  OFERTY”  w 

zakresie:  str.  1  - 

w  całości,  str.  2  do  słów:  "cena  podana  w  ofercie 

Wykonawcy  zawiera  wszystkie  koszty  oraz  zysk  i  uwzględnia  wszystkie 

uwarunkowania zawarte w SIWZ”, str. 3 od słów: "Ponadto wyjaśniamy, że w 

świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, str. 4 - w całości. 

II.  Uwzględnia  odwołanie  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  1145/20  i  nakazuje 

zamawiającemu Aplikacjom Krytycznym Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Chmielnej 85/87: 

unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 

ujawnienie  „Wykazów wiedzy  i  doświadczenia” w zakresie  informacji  zawartych 

w  tabeli  w  kolumnie  „Nazwa  i  adres  podmiotów,  na  rzecz  których  Wykonawca 

realizuje/realizował  umowy”,  jak  również  złożonych  przez  wykonawców 

dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług dotyczących:  

  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  jako  Konsorcjum 

firm:  1.  Euvic  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w  Gliwicach przy  ul.  Przewozowej  32,  

2.  Team  Connect  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul.  Wołodyjowskiego  58,  3.  Edge  One  Solutions  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 

  wykonawcy 7N Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, 
  wykonawcy Sii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 

  wykonawcy Billennium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalii 2A; 

ujawnienie  pisma  wykonawcy  Britenet  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul.  Karolkowej  30  z  dnia  17.04.2020  pt.  "ODPOWIEDŹ  NA  WEZWANIE  DO 

ZŁOŻENIA  WYJAŚNIEŃ  W  ZAKRESIE  RAŻĄCO  NISKIEJ  CENY  OFERTY”  

w  całości,  z  tym  zastrzeżeniem,  że  niejawna  pozostaje  treść  pisma  wraz  


z  załącznikami,  zawarta  na  stronie  2  pisma  od  słów:  „Możliwość  kalkulowania 

ceny przez Wykonawcę na zaoferowanym Zamawiającemu poziomie wynika (…)” 

do  słów  na  stronie  3  „W  związku  z  faktem,  że  Wykonawca  współpracuje  z 

konsultantami (…)”. 

ujawnienie w całości pisma wykonawcy Billennium S.A. z siedzibą w Warszawie 

przy  ul.  Mangalii  2A  z  dnia  22  kwietnia  2020  r.  „Część  poufna  uzasadnienia”, 

zawierającego  wyjaśnienie  wykonawcy  objęcia  tajemnicą  przedsiębiorstwa 

określonego katalogu informacji w postaci wykazów usług wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 

wykluczenie  z  postępowania  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o  udzielenie  jako  Konsorcjum  firm:  1.  Euvic  Sp.  z  o.o.  z  siedz

ibą  w  Gliwicach 

przy ul. Przewozowej 32, 2. Team Connect Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Wołodyjowskiego 58, 3. Edge One Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Postępu 14B na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, 

6.  wykluczenie z post

ępowania wykonawcy Transition Technologies S.A. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Pawiej 55 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, 

7.  dokonanie ponownej oceny ofert. 

III.   W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 

C. Oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 1149/20. 

2.  Kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego:  Aplikacje  Krytyczne  Sp.  z  o.  o.  

z  siedzibą w Warszawie przy  ul.  Chmielnej  85/87  oraz  odwołującego:  Billennium  S.A.  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalii 2A i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 45 000 zł 00 gr (słownie: 

czterdzieści  pięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  odpowiednio  przez 

wykonawców: 1. Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy al. Olchowej 14 

(sygn. akt KIO 1129/20) w kwocie 15 000 

zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych 

zero  groszy), 

2.  wykonawców  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia 

jako  Konsorcjum  firm:  1.  Sygnity  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul.  F.  Klimczaka  1,  2.  MAKEITRIGHT  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul. Wo

łoskiej 5 (sygn. akt KIO 1145/20) w kwocie 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście 

tysięcy  złotych  zero  groszy),  3.  Billennium  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  


ul. Mangalii 2A (sygn. akt KIO 1149/20) w kwocie 15 000 

zł 00 gr (słownie: piętnaście 

tysięcy złotych zero groszy)tytułem wpisów od odwołań; 

zasądza  od  zamawiającego  Aplikacji  Krytycznych  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  

w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87 

na rzecz odwołującego Asseco Poland S.A. 

z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14 (sygn. akt KIO 1129/20) kwotę 15 000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty 

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu uiszczenia wpisu od odwołania; 

zasądza  od  zamawiającego  Aplikacji  Krytycznych  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  

w  Warszawie  przy  ul.  Chmielnej  85/87 

na  rzecz  odwołującego:  wykonawców 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  jako  Konsorcjum  firm:  1. 

Sygnity  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  F.  Klimczaka  1,  2.  MAKEITRIGHT 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Wołoskiej  5  (sygn.  akt  KIO  1145/20) 

kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącą 

koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  uiszczenia  wpisu  od 

odwołania; 

zasądza od wykonawcy Billennium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalii 

2A  (sygn..  akt  KIO  1149/20) 

na  rzecz  zamawiającego:  Aplikacji  Krytycznych  

Sp.  z o. o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87 kwotę 3 600 zł 00 gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych zero  groszy),  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………..…………. 

………………..…………. 

………………..…………. 


Sygn. akt: KIO 1129/20 

       KIO 1145/20 

       KIO 1149/20 

UZASADNIENIE 

Apl

ikacje Krytyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87 Gmina 

(dalej: „Zamawiający”), prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam

ówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

j.t.) 

–  zwanej  dalej  "ustawą"  lub  "Pzp"  –  postępowanie  o  udzielenie zamówienia publicznego 

na  „Zawarcie  umowy  ramowej  na świadczenie kompleksowych usług  z  zakresu zapewnienia 

zasobów  ludzkich  z  branży  IT  dla  spółki  Aplikacje  Krytyczne  sp.  z  o.o.”  (nr  postępowania: 

AKMF/DZA/PZP/06/2019). 

Szacunkowa  wartość  przedmiotowego  zamówienia  jest  wyższa  od  kwot  wskazanych  

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 12 lutego 2020 r. pod numerem 2020/S 030-070044. 

W  dniu  14  maja  2020 

r.  Zamawiający  przesłał  wykonawcom  ubiegającym  się  o 

udzielenie zamówienia informacje o wyborze ofert najkorzystniejszych za które zostały uznane 

oferty następujących wykonawców: 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm: 1. 

Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, 2. MAKEITRIGHT Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5 – 49,66 pkt, 

2.  7N Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182 – 47,93 pkt, 

3.  Britenet Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30 – 60,51 pkt, 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako  Konsorcjum 

firm:  1.  Euvic  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gliwicach  przy  Przewozowej  32,  2.  Team 

Connect Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 58, 3. Edge One 

Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B – 88,58 pkt, 

5.  Sii sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 69 – 45,65 pkt. 


KIO 1129/20 

W  dniu  25  maja  2020  r.  wykonawca 

ASSECO  Poland  S.A.  z  siedzibą  w  Rzeszowie 

przy  ul.  Olchowej  14 

(dalej:  „Asseco”  lub  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej odwołanie wobec: 

1.  niezgodnej  z  przepisami  usta

wy  oraz  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

(dalej: 

„SIWZ" lub „specyfikacja”) czynności oceny i badania ofert; 

2.   niezgodnej  z  przepisami  u

stawy  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  złożonej 

przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako 

Konsorcjum firm: 1. Euvic Sp. z o.o. z siedzibą  w Gliwicach przy Przewozowej 32, 2. 

Team  Connect  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Wołodyjowskiego  58,  3. 

Edge  One  Solutions  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Postępu  14B  (dalej 

„Konsorcjum  Euvic"  lub  „Przystępujący”),  pomimo  iż  oferta  ta  podlega  odrzuceniu,  a 

wykonawca Konsorcjum Euvic podlega wykluczeniu; 

3.  zaniechania 

odrzucenia  oferty  Konsorcjum  Euvic,  pomimo  iż  złożenie  oferty  stanowi 

czyn nieuczciwej konkurencji; 

4.  zaniec

hania  wykluczenia  wykonawcy  Konsorcjum  Euvic  z  postępowania,  pomimo  iż 

wykonawca  ten  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego, 

mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  oraz 

wprowadził  w  błąd  Zamawiającego  przy  przedstawianiu  informacji  dotyczących 

obiektywnych i niedyskryminacyjnych 

kryteriów. 

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art. 91 ust. 1 ustawy, przez wybranie jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Euvic; 

2.  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  Euvic, 

pomimo iż złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 

3.  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy 

Konsorcjum  Euvic  z  postępowania,  pomimo iż  wykonawca ten  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  Zamawiającego  oraz  wprowadził  w  błąd  Zamawiającego  przy 

przedstawianiu informacji dotyczących obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów 

(„kryteria selekcji"). 


W  związku  z  powyższym  Odwołujący  wnosił  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu: 

  unieważnienia czynności oceny ofert, 

  odrzucenie oferty Konsorcjum Euvic, 

  wykluczenie Konsorcjum Euvic, 

  dokonanie ponownej oceny ofert.  

W  treści  uzasadnienia  Odwołujący  wyjaśniał  m.  in.,  że  Zamawiający  nie  dopuszczał, 

aby  w  ofercie  wskazywać  „martwe  dusze"  i  możliwe  jest  jedynie  uwzględnienie  tych 

konsultantów,  którzy  mają  aktywne  umowy,  którzy  będą  świadczyć  usługi  na  rzecz 

Zamawiającego, co do których wykonawca jest w stanie zapewnić świadczenie tych usług na 

rzecz  Zamawiającego.  Nie  jest  zaś  możliwe  podanie  w  ofercie  jedynie  osób  wpisanych  do 

jakiś  baz  danych,  które  nie  mają  zawartych  umów  o  współpracy.  Wykonawca  Asseco 

wskazywał,  że  Zamawiający  w  dniu  12  marca  2020  r.  dokonał  też  modyfikacji  SIWZ, 

uszczegóławiając  definicję konsultanta  aktywnego  -  Zamawiający  wskazał  na  rodzaje  umów, 

które powinny łączyć konsultanta aktywnego i wykonawcę.   

Odwołujący  podnosił,  że  przyjęta  polityka  wykonawcy  Konsorcjum  Euvic  zakłada,  że 

umowy  o  wsp

ółpracy  posiada  on  wyłącznie  z  konsultantami,  którzy  realizują  rzeczywiście 

prace  lub  określone  zlecenia.  Oznacza  to,  że  baza,  którą  dysponuje  wykonawca  jest 

jednocześnie  baza  osób  w  większości  zatrudnionych  przez  wykonawcę  przy  konkretnych 

aktualnie  realizowanych  projektach,  a  udostępnienie  takiej,  chronionej  do  tej  pory  informacji, 

wskazuje  nie 

tylko  na  potencjał  wykonawcy,  dotyczący  pozyskiwania  konsultantów  o 

określonych szczególnych kompetencjach, ale również ich wykorzystania. 

Odwołujący stwierdził, że z powyższego wynika, iż Konsorcjum Euvic złożyło w ofercie 

jasne i konkretne oświadczenie, że wszyscy konsultanci wskazani w ofercie aktualnie realizują 

proj

ekty.  A  skoro  realizują  projekt  to  Konsorcjum  Euvic  wypłaca  tym  40.000  konsultantów 

wynagrodzenie  co  miesiąc.  Odwołujący  wyjaśniał,  że  musiał  oprzeć  się  na  danych 

finansowych  z  lat  2016  - 

2018,  gdyż  sprawozdania  finansowe  za  2019  r.  nie  są  jeszcze 

publikowane  - 

termin  złożenia  sprawozdań  Zarządów  i  sprawozdań  finansowych  dla  spółek 

kapitałowych został przesunięty ze względu na COVID. 

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  Konsorcjum  Euvic,  pomimo  iż  złożenie  oferty  stanowi  czyn  nieuczciwej 

konkurencji 

Odwołujący  podnosił,  że  w  zakresie  rozpoznawanego  postępowania  mamy  do 

czynienia 

z  takim  przypadkiem  działania  sprzecznego  z  dobrymi  obyczajami.  Konsorcjum 


Euvic zawyżyło liczbę konsultantów w celu uzyskania maksymalnej liczby punktów w kryterium 

pozace

nowym oraz doprowadzenia do sytuacji, w której de facto tylko ten wykonawca uzyskał 

taką liczbę punktów w kryterium pozacenowym, która ma jakikolwiek wpływ na ranking ofert. 

Tym  samym  doszło  do  całkowitego  zniekształcenia  wyników  postępowania.  Zdaniem 

Odwo

łującego było to działanie celowe Konsorcjum Euvic, mające na celu utrudnianie dostępu 

do  rynku  innym  wykonawcom.  Jest  to  też  działanie  sprzeczne  z  dobrymi  obyczajami,  gdyż 

Konsorcjum  Euvic  podało  dane  nie  mające  oparcia  w  rzeczywistości,  a  podało  je  jedynie  w 

celu uzyskania maksymalnej ilości punktów w kryterium pozacenowym. 

Odwołujący  stwierdził,  że  Konsorcjum  Euvic  otrzymało  w  kryterium  pozacenowym  40 

punktów,  zaś  kolejni  wykonawcy  od  0  do  2,58  punktów,  przy  czym  tym  tylko  Odwołujący  i 

wykonawca Sii otrz

ymali więcej niż 1 punkt, pozostali wykonawcy otrzymali wszyscy mniej niż 

1  punkt. 

Gdyby  Konsorcjum  Euvic  podało  rzeczywistą  liczbę  aktywnych  konsultantów,  z 

którymi ma zawarte aktywne umowy i którzy realizują na rzecz Konsorcjum Euvic rzeczywiste 

prace  i 

zlecenia  i  są  zatrudnieniu  przy  konkretnych  aktualnie  realizowanych  projektach  jak 

wskazało  samo  Konsorcjum  Euvic  w  swojej  ofercie,  to  ranking  wyglądałby  zupełnie  inaczej. 

Wykonawca Asseco  przedstawił  propozycję  ranking  (bez  wykonawcy  Billenium,  który  został 

wykluczony),  przy  założeniu,  że  Konsorcjum  Euvic  i  tak  dysponuje  największą  liczbą 

aktywn

ych konsultantów, na poziomie 2 600 konsultantów. Zdaniem Odwołującego największą 

prawdziwą  i  uczciwą  liczbę  konsultantów  wskazał  w  ofercie  wykonawca  Sii  -  2.586,  dla 

Konsorcjum Euvic przyjęto 2.600. 

Zdaniem  O

dwołującego  deklaracja  przez  Konsorcjum  Euvic  nierzeczywistej  i 

nieprawdziwej  liczby  aktywnych  konsultantów  miała  na  celu  doprowadzenie  do  sytuacji,  w 

której  ze  względu  na  zawyżoną  wartość  w  kryterium  pozacenowym  Konsorcjum  Euvic 

uzyskałoby maksymalną liczbę punktów, podczas gdy pozostali wykonawcy, którzy wskazali w 

ofertach rzeczywistą liczbę aktywnych konsultantów i tak otrzymają znacznie mniejszą liczbę 

punktów - Konsorcjum Euvic 40 punktów, zaś kolejni w tym kryterium Sii Sp. z o.o. i Asseco 

Poland  SĄ  odpowiednio  2,58  i  1,51  punktu.  Gdyby  Konsorcjum  Euvic  podało  rzeczywistą  i 

realną  liczbę  konsultantów  aktywnych,  to  ranking  wygląda  inaczej  i  nie  zachodzą  rażące 

dysproporcje w zakresie kryterium pozacenowego. 

Przyzwolenie 

przez 

Zamawiającego 

na 

dokonywanie 

takiej 

manipulacji 

poszczególnymi kryteriami oceny ofert i zaniechanie odrzucenia oferty, której złożenie stanowi 

czyn nieuczciwej konkurencji, prowadzi do sytuacji, w której opisane przez Zamawiającego w 

SIW

Z  kryteria  oceny  ofert  zostają  pozbawione  jakiegokolwiek  znaczenia.  Na  wadliwość  tego 

typu  zachowań  wykonawców  wskazywała  wielokrotnie  Krajowa  Izba  Odwoławcza, 

przykładowo w orzeczeniach: wyroku z dnia 27 lutego 2017 r. o sygn. akt KIO 293/17, wyroku 


z  dnia  29.03.2017  r.  o  sygn.  akt  KIO  543/17,  wyroku  z  dnia  03.12.2015  r.  o  sygn.  akt  KIO 

2553/15., wyroku z dnia 24.09.2014 r. o sygn. akt KIO 1844/14. 

Odwołujący wskazywał, że do zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji wystarczająca 

jest sama możliwość zagrożenia interesu czy to zamawiającego, czy też innego wykonawcy - 

tak orzekła Izba w wyroku z dnia 9 kwietnia 2019 roku, sygn. akt: KIO 509/19: „Zaznaczyć w 

tym  miejscu  należy,  że  do  wystąpienia  czynu  nieuczciwej  konkurencji  wystarcza  samo 

stworzenie  stanu  z

agrożenia  dla  interesu  Zamawiającego,  co  miało  miejsce  w  tym 

postępowaniu.  Zamawiający  miał  zatem  obowiązek  odrzucić  ofertę  Odwołującego  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp Takie  zagrożenie  w  niniejszym  postępowaniu  zaistniało  - 

Konsorcjum  Euvic  udało  się  doprowadzić  do  sytuacji,  w  której  samo  otrzymało  maksymalną 

liczbę  punktów  w  kryterium  pozacenowym  a  pozostali  wykonawcy  (będący  konkurentami) 

otrzymali pomijalne dla oceny ofert liczby punktów. Warto wskazać, jak zmienia się pozycja na 

liście  rankingowej  2  wykonawców,  którzy  zaoferowali  odpowiednio  dużą  liczbę  konsultantów 

aktywnych  (Asseco  i  wykonawca  Sii)  - 

gdyby  Konsorcjum  Euvic  zaoferowało  prawdziwą  i 

rzeczywistą  liczbę  aktywnych  konsultantów,  to  wykonawca  Sii  znajdowałby  się  na  2  miejscu 

(zamiast na 

5), zaś Odwołujący na 4 (zamiast na 7). 

Następnie Odwołujący przystąpił do argumentacji w zakresie zarzut naruszenia art. 24 

ust  1  pkt  16  i  17  ustawy  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  Konsorcjum  Euvic  z 

postępowania,  pomimo  iż  wykonawca  ten  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 

oraz  wprowadził  w  błąd  Zamawiającego  przy  przedstawianiu  informacji  dotyczących 

obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów („kryteria selekcji"). 

Przypominał,  że  Konsorcjum  Euvic  wskazało  wyraźnie  w  ofercie,  że  uwzględniło  w 

ofercie  tylko  tych  konsultantów,  którzy  obecnie  realizują  rzeczywiście  prace  przy  konkretnie 

aktualnie  realizowanych  projektach: 

„umowy  o  współpracy  posiada  on  wyłącznie  z 

Konsultantami,  którzy  realizują  rzeczywiście  prace  lub  określone  zlecenia.  Oznacza  to,  że 

baza, którą dysponuje Wykonawca jest jednocześnie baza osób w  większości zatrudnionych 

przez  Wykonawcę  przy  konkretnych  aktualnie  realizowanych  projektach".  Bazując  na 

rzeczywistych danych finans

owych członków Konsorcjum Euvic wykonawca Asseco stwierdził, 

że jest to oświadczenie nieprawdziwe. 

Gdyby te 40.000 konsultantów (realizując aktualnie projekty) zarabiało jedynie po 5.000 

zł (co jest stawką znacznie poniżej rynkowej, co zresztą wynika wprost ze stawek dziennych 

zaoferowanych  przez  Konsorcjum  Euvic),  to  same  koszty  wynagrodzenia  miesięcznie 

wynosiłyby  200.000.000  złotych  (40.000  x  5.000  =  200.000.000).  Tymczasem  3  członkowie 

Konsorcjum  Euvic  nie  osiągają  takich  przychodów  w  skali  roku  (w  2018  r.:  ok.  190  min  zł). 


Nawet  gdyby  wskazani  w  ofercie  konsultanci  mieli  otrzymywać  wynagrodzenie  w  wysokości 

zaledwie 1.000 zł miesięcznie, to miesięczny koszt samych wynagrodzeń wynosi 40.000.000 

zł. Tymczasem całkowity miesięczny przychód łączny członków Konsorcjum Euvic, z którego 

należy pokryć przecież także inny koszty, niż wynagrodzenie konsultantów (np. koszty zarządu 

czy  biur)  nie  wynosi  nawet  20.000.000  zł.  Miesięczny  przychód  3  członków  konsorcjum 

(bazując na danych za 2018 r.) to rząd wielkości 15.850.000 zł, co w przeliczeniu na jednego 

konsultanta  (z  podanej  w  ofercie  liczby  40.000)  wynosi  ok  395,00  zł  miesięcznie.  Nie  jest 

możliwe, aby za 395 złotych miesięcznie wskazani konsultanci realizowali rzeczywiście prace i 

konkretne projekty, bo ta kwota wystarczy na wynagrodzenie za 2 czy 3 godziny konsultanta. 

Żadna firma informatyczna nie działa tak, że zatrudnia 40.000 osób po 2 godziny miesięcznie. 

Zastanawiające  jest,  czy  Zamawiający  chciałby,  aby  konsultanci  pracowali  dla niego w  takim 

właśnie  wymiarze  miesięcznym,  za  to  w  liczbie  np.  500  dla  1  projektu.  A  tak  musiałoby  to 

wyglądać w praktyce, gdyż - jak wynika z oświadczeń Konsorcjum Euvic (gdyby przyjąć je za 

prawdziwe,  czemu  Odwołujący  przeczy)  taki  właśnie  model  ten  wykonawca  przyjął.  Nawet 

gdyby przyjąć, że przychody członków Konsorcjum Euvic wzrosty o 50% rok do roku (gdyby 

zachował się trend wzrostowy 2017 do 2018), to i tak przychody roczne wyniosłyby mniej niż 

300mln  zł  (wzrost  o  50%  ze  189  min),  zaś  łączny  przychód  miesięczny  jest  mniejszy  niż  25 

mln  zł.  Dalej  nie  są  to  kwoty,  które  pozwalają  twierdzić,  że  40.000  konsultantów  jest 

zatrudnionych  przez  w

ykonawcę  przy  konkretnych  aktualnie  realizowanych  projektach,  gdyż 

po  prostu  Konsorcjum  Euvic  nie  dysp

onuje  budżetem,  aby  te  40.000  konsultantów  zatrudnić 

na więcej niż 2 - 3 godziny miesięcznie. 

Odwołujący podkreślał, że w złożonych sprawozdaniach Zarządów firmy wchodzące w 

skład  Konsorcjum  Euvic  podały  informację  o  osobach  zatrudnionych  w  tych  firmach  na 

podstawie  umów  o  pracę  i  osób  współpracujących  (w  szczególności  takie  sformułowanie 

zostało  zawarte  w  sprawozdaniu  Zarządu  firmy  EUVIC).  Wartość  rocznego  przychodu  za 

2018r.  całego  Konsorcjum  Euvic  na  1  pracownika  w  2018  r.  zgodnie  z  powyższymi  danymi 

wyn

osi  około:  189.378.428  zł/532  pracowników  =  355.974  zł  rocznie  na  1  pracownika. 

Przyjmując  powyższy  średni  przychód  na  jednego  pracownika  otrzymujemy  wartość 

planowanego  przychodu  w  2020  r.  na  poziomie  355.974  zł  x  40  000  konsultantów  = 

14.238.960.000  zł  (ponad  14  miliardów  złotych  rocznie,  ponad  1  mld  zł  miesięcznie!)  Dla 

porównania skonsolidowany przychód całej Grupy Kapitałowej Asseco w 2018 r. wyniósł 9.32 

mld  zł,  przy  wszystkich  osobach  zatrudnionych  (umowy  o  pracę,  umowy  cywilnoprawne)  w 

liczbie ok. 3

0.000 osób. 

Odwołujący  stwierdził,  że  proste  porównanie  treści  oferty  z  rzeczywistymi  danymi 

finansowymi  Konsorcjum  Euvic  wskazuje,  że  Konsorcjum  Euvic  podało  w  ofercie  informacje 

nie  mające  nic  wspólnego  z  rzeczywistością.  Są  to  informacje,  które  wprowadziły  w  błąd 


Zamawiającego, a które miały istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego, 

gdyż  informacje  te  wprost  przekładają  się  na  ranking  ofert.  Konsorcjum  Euvic  złożyło 

oświadczenie,  że  te  40.000  konsultantów  jest  zatrudnionych  przez  wykonawcę  przy 

konkretnych  aktualnie  realizowanych  projektach.  Jest  to  bezsporne,  gdyż  wynika  z  treści 

oferty.  Jednocześnie  dane  finansowe  potwierdzają,  że  nie  jest  to  oświadczenie  zgodne  ze 

stanem  rzeczywistym.  Co  więcej  -  w  Polsce  w  ogóle  nie  istnieje  firma,  która  zatrudnia  przy 

aktualnie  realizowanych  projektach  ponad  40.000  konsultantów  -  informatyków.  Zatem 

Konsorcjum  Euvic  podało  w  ofercie  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego. 

Podkreślić należy, że Zamawiający świadomie użył w SIWZ pojęcia „aktywny konsultant", a nie 

„osoba figurująca w bazie danych". Zatem ani Zamawiający, ani Konsorcjum Euvic nie mogą 

obecnie  twierdzić,  że  dopuszczalne  było  powoływanie  się  na  bliżej  nieokreślone  osoby,  z 

którymi  dany  wykonawca  nie  ma  aktywnych  umów.  Gdyby  przyjąć  taką  wykładnię  za 

dozwoloną na obecnym etapie, to oznaczałoby, że na etapie przygotowania ofert Zamawiający 

celowo  wprowadził  w  błąd  innych  wykonawców.  Przecież  nic  nie  stało  na  przeszkodzie,  aby 

także inni wykonawcy podali w ofercie równie abstrakcyjne liczby konsultantów istniejących na 

rynku, niezależnie, czy byliby to konsultanci aktywni - tak jak chciał tego Zamawiający. 

Dane  o  liczbie  specjalistów  IT  są  zbierane  dla  celów  statystycznych  przez  Komisję 

Europejską. Według danych dla Komisji Europejskiej w Polsce liczba specjalistów IT w Polsce 

w  2018  roku  wyniosła  486.300.  Gdyby  zatem  przyjąć  za  prawdziwe  dane  podane  przez 

Konsorcjum Euvic, oznaczałoby to, że te 3 firmy aktywnie zatrudniają do realizacji bieżących 

projektów  około  8%  wszystkich  dostępnych  na  rynku  specjalistów  IT.  Równocześnie  w 

rankingu  TOP200  Computerworld  2019  (  dane  za  2018  r.)  - 

przychody  firm  ze  świadczenia 

usług IT pozycjonują Asseco na pierwszym miejscu, wykonawcę Sii na drugim miejscu, a firmę 

Euvic na 80 miejscu ( firm Edge One Solutions Sp. z o.o. oraz Team Connect Sp. z o.o. nie ma 

w  rankingu  TOP200  )  co  w  korelacji  do  podanych  w  ofercie  liczby  akty

wnych  konsultantów 

Asseco - 1.516, 

wykonawcę Sii - 2.586 a Konsorcjum Euvic ponad 40.000 budzi wątpliwości 

co do wiarygodności i realności danych przedstawionych przez Konsorcjum Euvic. 

Odwołujący wskazywał, że przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 

ust. 1 pkt 17 Pzp 

ziszczają się w każdej sytuacji, w której możliwe jest, że Zamawiający może 

zostać  wprowadzony  w  błąd,  w  ogóle  nie  musi  dojść  do  takiego  wprowadzenia  w  błąd.  Już 

samo podanie informacji, które mogłyby u Zamawiającego spowodować mylne wyobrażenie - 

niezależnie od tego, jaki skutek te informacje spowodują  - jest wystarczające, aby uznać, że 

ziściła  się  przesłanka  wykluczenia  z  postępowania.  Aby  uznać  daną  informacją  za 

wprowadzającą  w  błąd  nie  jest  też  istotne  ustalenie,  jaka  była  przyczyna  podania  danej 

informacji  w  ofercie.  Wystarczające  jest  bowiem  stwierdzenie  nawet  najmniejszego  stopnia 

winy  - 

tj.  lekkomyślności  czy  niedbalstwa.  Z  całą  pewnością  działanie  Konsorcjum  Euvic 


wypełnia  znamiona  co  najmniej  lekkomyślności  czy  niedbalstwa  w  przedstawianiu 

Zamawiającemu  informacji,  które  miały  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego  w  postępowaniu.  Obowiązkiem  wykonawcy  jest  upewnienie  się,  czy 

informacje  przekazane  Zamawiającemu  odpowiadają  rzeczywistości,  gdyż  informacje 

składane w toku postępowania zmierzają do udzielenia zamówienia waśnie temu wykonawcy, 

który je składa i w związku z tym mają wpływ na podejmowane przez Zamawiającego decyzje. 

Zdaniem  wykonawcy  Asseco  p

odkreślić  też  należy  znaczenie  oświadczeń  własnych 

wykonawców, jakim jest zadeklarowanie w ofercie liczby konsultantów. Podanie w/w informacji 

niezgodnych  ze  stanem  faktycznym  w  ocen

ie  Odwołującego  należy  zakwalifikować  co 

najmniej  jako  lekkomyślność  lub  niedbalstwo  właśnie  przy  uwzględnieniu  obiektywnego 

wzorca profesjonalisty, jaki to przymiot posiada Konsorcjum Euvic. 

KIO 1145/20 

W  dniu  25  maja  2020  r.  wykonawcy 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  jako  Konsorcjum  firm:  1.  Sygnity  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul. F. Klimczaka 1, 2. MAKEITRIGHT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5 

(dalej: „Odwołujący” lub „Konsorcjum Sygnity”) wnieśli do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego, polegających na: 

1.  niezgodnej z przepisami Pzp ocenie ofert oraz wyborze najkorzystniejszych ofert; 

bezpodstawnym  zaniechaniu  udostępnienia  Odwołującemu  informacji,  które  nie 

stan

owią tajemnicy przedsiębiorstwa: 

a) 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako  Konsorcjum 

firm: 1. Euvic Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy Przewozowej 32, 2. Team Connect 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 58, 3. Edge One Solutions 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B (dalej: „Konsorcjum Euvic”) - w 

szczególności  w  postaci:  pełnej  treści  korespondencji  prowadzonej  pomiędzy 

Zamawiającym  a  tym  Konsorcjum,  informacji  w  zakresie  wykazu  usług  wraz 

dokumentami potwierd

zającymi ich należyte wykonanie; 

b)  wykonawcy 

Britenet  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie przy  ul.  Karolkowej  30  (dalej: 

„Britenet”)  -  w  szczególności  w  postaci:  pełnej  treści  korespondencji  prowadzonej 

po

między  Zamawiającym  a  wykonawcą,  informacji  w  zakresie  wykazu  usług  wraz  z 

dokumentami 

potwierdzającymi  ich  należyte  wykonanie,  uzasadnienie  zastrzeżenia 

jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz samych 

wyjaśnień składanych w trybie art. 90 ust. 1 ustawy, 


c)  wykonawcy 

7N Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182 (dalej: „7N”) - 

w  szczególności  w  postaci:  pełnej  treści  korespondencji  prowadzonej  pomiędzy 

Zamawiającym a wykonawcą, informacji w zakresie wykazu usług wraz z dokumentami 

potwierdz

ającymi ich należyte wykonanie; 

d)  wykonawcy 

Sii  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  Al.  Niepodległości  69  (dalej: 

„Sii”) - w szczególności w postaci: pełnej treści korespondencji prowadzonej pomiędzy 

Zamawiającym a wykonawcą, informacji w zakresie wykazu usług wraz z dokumentami 

potwierd

zającymi ich należyte wykonanie; 

e)  wykonawcy 

Billennium  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Mangalii  2A  (dalej: 

„Billennium”)  -  w  szczególności  w  postaci:  pełnej  treści  korespondencji  prowadzonej 

pomiędzy Zamawiającym a tym wykonawcą, informacji w zakresie wykazu usług wraz 

z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie oraz uzasadnienie utajnienia.  

zaniechaniu wykluczenia z postępowania: Konsorcjum Euvic, Britenet, 7N, Sii, Billennium, 

S&T  Services  Polska  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Postępu  21D  (dalej: 

S&T”),  Asseco  Poland  S.A.  z  siedzibą  w  Rzeszowie  przy  ul.  Olchowej  14  (dalej: 

„Asseco”), Transition Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pawie 55 (dalej: 

„Trasition  Technologies”),  Pentacomp  Systemy  Informatyczne  S.A.  z  siedzibą  w 

Warszawie przy Al. Jerozolimskich 179 (dalej: „Pentacomp”) - z uwagi na przedstawienie 

Zamawiającemu  nieprawdziwych  informacji  mogących  mieć  wpływ  na  wynik 

postępowania  w  odniesieniu  do  jednego  z  kryteriów  oceny  ofert  („Liczba  Konsultantów 

aktywnych w bazie Wykonawcy odpowiadających profilom wskazanym w OPZ"),  

względnie 

zaniechanie wezwania wykonawców wskazanych w pkt 3 powyżej do złożenia wyjaśnień 

dotyczących  zadeklarowanych  przez  nich  wartości  w  zakresie  kryterium:  „Liczba 

Konsultantów  aktywnych  w  bazie  Wykonawcy  odpowiadających  profilom  wskazanym  w 

OPZ". 

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art. 91 ust. 1 Pzp 

przez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszych ofert złożonych przez: 

Konsorcjum  Euvic,  Britenet,  7N,  Sii

,  pomimo,  że  Zamawiający  zaniechał  dokonania 

wszystkich czynności do których był on zobowiązany na podstawie przepisów; 

2.  art.  7  ust.  1  Pzp 

w  związku z  naruszeniem  art. 8 ust.  1,  2  i  3  Pzp,  poprzez  zaniechanie 

odtajnienia 

i  udostępnienia  Zamawiającemu  informacji  zawartych  w  pełnej  treści 

korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a: 


a)  Konsorcjum  Euvic  - 

w  szczególności  w  postaci:  pełnej  treści  korespondencji 

prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum, informacji w zakresie wykazu 

usług wraz dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, 

b)  Britenet  - 

w  szczególności  w  postaci:  pełnej  treści  korespondencji  prowadzonej 

po

między  Zamawiającym  a  wykonawcą,  informacji  w  zakresie  wykazu  usług  wraz 

dokumentami  potwierdzaj

ącymi  ich  należyte  wykonanie,  uzasadnienie  zastrzeżenia 

jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  oraz 

samych wyjaśnień składanych w trybie art. 90 ust. 1 ustawy, 

c)  7N - 

w szczególności w postaci: pełnej treści korespondencji prowadzonej pomiędzy 

Zamawiającym  a  wykonawcą,  informacji  w  zakresie  wykazu  usług  wraz 

dokumentami potwierdz

ającymi ich należyte wykonanie, 

d)  Sii - 

w szczególności w postaci: pełnej treści korespondencji prowadzonej pomiędzy 

Zamawiającym  a  wykonawcą,  informacji  w  zakresie  wykazu  usług  wraz 

dokumentami potwierd

zającymi ich należyte wykonanie, 

e)  Billennium  - 

w  szczególności  w  postaci:  pełnej  treści  korespondencji  prowadzonej 

pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą,  informacji w zakresie wykazu  usług  wraz 

dokumentami pot

wierdzającymi ich należyte wykonanie oraz uzasadnienie utajnienia 

z  uwagi  na  to,  że  informacje  oraz  dostarczone  dokumenty  nie  stanowią  tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza ze 

względu  na  to,  iż  ww.  wykonawcy  nie  udowodnili,  iż  podjęli  wystarczające  działania 

zmierzające do zachowania w poufności zastrzeżonych informacji; 

3.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  przez  zaniechanie  wykluczenia  z 

postępowania:  Konsorcjum  Euvic,  Britenet,  7N,  Sii,  Billennium,  S&T,  Asseco,  Transition 

Technologies,  Pentacomp  - 

z  uwagi  na  to,  iż  ww.  wykonawcy  złożyli  w  ocenie 

Odwołującego  nieprawdziwe  oświadczenia  w  przedmiocie  jednego  z  kryteriów  oceny 

ofert:  „Liczba  Konsultantów  aktywnych  w  bazie  Wykonawcy  odpowiadających  profilom 

wskazanym  w 

OPZ",  gdyż  wskazana  przez  tych  wykonawców  liczba  aktywnych 

konsultantów  jest  niewiarygodnie duża,  w  szczególności  w  odniesieniu do  ogólnej  liczby 

osób zaangażowanych przez każdego z tych wykonawców; 

względnie 

4.   art.  87  ust.  1  ustawy  przez  zaniechanie  wezwani

a  wykonawców  wskazanych  w  pkt  3 

powyżej do złożenia stosownych wyjaśnień w zakresie treści złożonej przez nich oferty w 

zakresie  odnoszącym  się  do  zadeklarowanej  w  ich  ofertach  „Liczby  Konsultantów 

aktywnych  w  bazie  Wykon

awcy  odpowiadających  profilom  wskazanym  w  OPZ",  w  tym 


poprzez  złożenie  stosownych  dowodów  potwierdzających  istnienie  okoliczności 

zadekl

arowanych przez każdego z tych wykonawców. 

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

1.  uni

eważnienie  czynności  oceny  ofert,  w  tym  czynności  wyboru  jako  ofert 

najkorzystniejszych  w  tym 

postępowaniu  ofert  złożonych  przez:  Konsorcjum  Euvic, 

Britenet, 7N, Sii; 

odtajnienie i udostępnienie Odwołującemu informacji dotyczących:  

a)  Konsorcjum  Euvic 

–  w  szczególności  w  zakresie  pełnej  treści  korespondencji 

prowadzonej  pomiędzy  Zamawiającymi  Konsorcjum,  informacji  w  zakresie  wykazu 

usług wraz dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, 

b)  Britenet  - 

w  szczególności  w  zakresie  pełnej  treści  korespondencji  prowadzonej 

po

między  Zamawiającym  a  wykonawcą,  informacji  w  zakresie  wykazu  usług  wraz 

dokumentami  potwierdz

ającymi  ich  należyte  wykonanie,  uzasadnienie  zastrzeżenia 

jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz samych 

wy

jaśnień składanych w trybie art. 90 ust. 1 ustawy, 

c)  7N  - 

w  szczególności  w  zakresie  pełnej  treści  korespondencji  prowadzonej  pomiędzy 

Zamawiającym a wykonawcą, informacji w zakresie wykazu usług wraz  dokumentami 

potwierdza

jącymi ich należyte wykonanie, 

d)  Sii  - 

w  szczególności  w  zakresie  pełnej  treści  korespondencji  prowadzonej  pomiędzy 

Zamawiającym a wykonawca, informacji w zakresie wykazu usług wraz  dokumentami 

potwierd

zającymi ich należyte wykonanie, 

e)  Billennium  - 

w  szczególności  w  zakresie  pełnej  treści  korespondencji  prowadzonej 

pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, informacji  w  zakresie  wykazu  usług  wraz 

dokumentami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie oraz uzasadnienie utajnienia. 

3.  wyklucze

nie  z  postępowania  wykonawców:  Konsorcjum  Euvic,  Britenet,  7N,  Sii, 

Billennium, S&T, Asseco, Transition Technologies, Pentacomp, 

4.  w  przypadku,  gdyby  w  ocenie  Izby  zarzut  wskazany  w  pkt  3 

powyżej  okazał  się  zbyt 

daleko  idący  Odwołujący  wnosił  o  nakazanie  Zamawiającemu  wezwanie  wykonawców 

wskazanych  w  pkt  3 

powyżej  do  złożenia  szczegółowych  wyjaśnień  wraz  z  dowodami 

potwierdzającymi  prawdziwość  deklaracji  tych  wykonawców  w  zakresie  deklarowanych 

przez  nich  wartości  w  ramach  kryterium:  „Liczby  Konsultantów  aktywnych  w  bazie 

Wykonawcy odpowiadających profilom wskazanym w OPZ", 


dokonanie  powtórnej  oceny  ofert  oraz  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  spośród  ofert 

niepodlegających odrzuceniu. 

I. 

Zarzut zaniechania ujawnienia informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. 

W  uzasadnieniu  Odwołujący  wyjaśniał,  że  poniższe  uwagi  co  do  zasady  w  równym 

stopniu  odnoszą  się  do  wszystkich  wykonawców,  którzy  zastrzegli  jako  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  wykaz  wykonanych  usług  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  należyte 

wykonanie  prac,  w  szczególności  zaś  do  wykonawców,  których  oferty  w  tym  zakresie 

kwestionował,  tj.  Konsorcjum  Euvic,  Britenet,  7N,  Sii  oraz  Billennium.  Dodatkowo  w 

odniesieniu  do  wykonawcy  Britenet  Odwołujący  kwestionował  brak  udostępnienia 

uzasadnienia  utajnienia  oraz  odpowiedzi  złożonej  przez  tego  wykonawcę  w  odpowiedzi  na 

wezwanie 

Zamawiającego  w  zakresie rażąco  niskiej  ceny.  Natomiast  w  zakresie wykonawcy 

Billennium  Odwołujący  kwestionował  dodatkowo utajnienie  części  uzasadnienia  zastrzeżenia 

części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa.  

Odwołujący  stwierdził,  że  każdy  z  wykonawców,  których  zastrzeżenia  są  utajnił  w 

złożonej  ofercie  treść  wykazu  usług  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  ich  należyte 

wykonanie  oraz  zobowiązanie  do  udostępnienia  zasobów  przez  podmiot  trzeci  wraz  z 

dokumentami  dotyczącymi  tego  podmiotu,  dane  podwykonawcy  wraz  z  dokumentami 

dotyczącymi  tego  podmiotu,  stąd  też  Zamawiający  nie  udostępnił  Odwołującemu  tych 

dokumentów  oraz  ewentualnej korespondencji  prowadzonej  w  odniesieniu do  tych wykazów. 

W  tej  sytuacji 

Odwołujący  wskazywał,  że  w  związku  z  udostępnioną  treścią  uzasadnień 

zastrzeżenia  ww.  informacji  tajemnicą  przedsiębiorstwa  każdego  z  tych  wykonawców 

informacje o udzieleniu zamówień  w  tym  zakresie jaki  obejmuje wykaz  usług, tj.  określenie i 

opis  usługi  oraz  jej  wartość,  data  realizacji,  nazwa  wykonawcy  oraz  nazwa  i  adres  odbiorcy 

usługi,  powinny  być  dostępne  publicznie.  Po  pierwsze  wykonawca  wskazywał,  iż  nie  ma 

pewności,  na  rzecz  jakich  podmiotów  utajnione  usługi  zostały  zrealizowane  (na  rzecz 

podmiotów publicznych czy też prywatnych). W zakresie zatem, w jakim wskazane w wykazie 

usług  zamówienia  realizowane  były  na  rzecz  podmiotów  publicznych  (realizowane  na 

podstawie  przepisów  o  zamówieniach  publicznych),  co  do  zasady  informacje  na  temat  ich 

realizacji  są  jawne.  Następnie  Odwołujący  podnosił,  że  nawet  jeśli  przyjąć,  iż  wszyscy  ww. 

wykonawcy  w  swoich  wykazach  zawarli  informacje  na  temat  usług  zrealizowanych  na  rzecz 

podmiotów nie stosujących przepisów Pzp do udzielania zamówień to i tak ww. dokumenty nie 

mogą  stanowić  tajemnicy  przedsiębiorstwa  z  uwagi  na  niezachowanie  w  stosunku  do  nich 

jednej  z  ustawowych  przesłanek  warunkujących  prawidłowość  dokonanego  zastrzeżenia,  a 

mianowicie 

kwestii  udowodnienia  podjęcia  w  stosunku  do  tych  informacji,  przy  zachowaniu 


należytej  staranności,  działania  w  celu  utrzymania  jej  w  poufności.  Warunek  ten  bowiem  w 

ocenie Odwołującego,  podobnie zresztą jak w  przypadku pozostałych  utajnionych informacji, 

nie  został  spełniony.  Co  prawda  treść  wyjaśnień  dołączonych  do  poszczególnych  ofert 

(Konsorcjum Euvic oraz Sii), c

zy też do dokumentów składanych w trybie przepisu art. 26 ust. 

1 ustawy (pozostali wykonawcy) dość pobieżnie wskazuje, iż każdy z tych wykonawców podjął 

działania zmierzające do zachowania w poufności tych informacji, tym niemniej do wyjaśnień 

w  przedmioto

wym  zakresie  nie  został  przedłożony  jakikolwiek  dowód  na  to,  aby  w 

rzeczywistości u poszczególnych wykonawców  obowiązywały stosowne regulacje w zakresie 

ochrony  informacji,  albo  też  aby  podjęto  jakiekolwiek  konkretne  działania  zmierzające  do 

ochrony inform

acji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Odwołujący stwierdził, że dokładnie ten sam zarzut da się prawdopodobnie postawić w 

zakresie  tak  złożonych  przez  Britenet  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny,  jak  też  w 

stosunku  do  zastrzeżonych  jako  tajemnica  uzasadnienia  samego  utajnienia  dokonana  przez 

ten podmiot, jak też części uzasadnienia utajnienia dokonanego przez Billennium. Oczywiście 

w  związku  z  nieudostępnieniem  Odwołującemu  pełnej  treści  uzasadnień  nie  da  się  z  całą 

pewnością stwierdzić, czy ww. podmioty załączyły do swoich uzasadnień stosowne dowody. W 

ocenie  Konsorcjum  Sygnity  jest  to  jednak 

nadzwyczaj  mało  prawdopodobne.  Samo 

zastrzeżenie  jako  tajemnicy  całości  lub  większej  części  uzasadnienia  utajnienia,  w  którym 

wykonawca wskazuje potwi

erdzenie spełnienia przesłanek określonych w przepisie art. 11 ust. 

2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

samo przez się wskazuje, iż praktyka ta ma na 

celu  nie  ochronę  rzeczywistej  tajemnicy  przedsiębiorstwa  danego  wykonawcy,  ale 

uniemożliwienie  dostępu  do  treści  zastrzeganych  informacji  pozostałym  uczestnikom 

niniejszego  postępowania  w  celu  uniemożliwienia  im  ewentualnego  zakwestionowania 

prawidłowości zastrzeganych przez wykonawcę dokumentów. 

II. 

Zarzut  zaniechania  wykluczenia  wykonawców  z  uwagi  na  złożenie  przez  nich  informacji 

wprowadzających  w  błąd  Zamawiającego  i  mających  wpływ  na  decyzje  podejmowane 

przez Zamawiającego. 

W  zakresie  powołanego  zarzutu  Odwołujący  wskazywał,  iż  zestawienie  informacji 

wpisanych  w  ofertach  z  powszechnie  dostępnymi  źródłami  wiedzy  na  temat  poziomów 

zatrudnienia  u  po

szczególnych  wykonawców  prowadzi  do  wniosku,  iż  w  większości 

przypadków  liczby  aktywnych  konsultantów  wskazane  w  ofertach  są  najprawdopodobniej 

nieprawdziwe,  a  zostały  one  zawyżone  wyłącznie  w  celu  zwiększenia  swoich  szans  w 


postępowaniu.  Odnosząc  się  do  konkretów  Odwołujący  wskazywał,  iż  według  jego  analizy 

sytuacja 

wygląda w sposób następujący: 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba aktywnych 
konsultantów 
spełniających 
wymagania z OPZ 
wskazana w ofercie

Ogólna liczba 
pracowników i 
współpracowników wg. 
dostępnych źródeł

Procentowy 

stosunek  

aktywnych

konsultantów z oferty do 
wszystkich zatrudnionych 
u danego Wykonawcy

5&T Services Polska Sp. z o.o.

Pentacomp 

Systemy 

Informatyczne S.A.

2,64 l

V

Śii Sp. z o.o.

Asseco Poland S.A.

7N Sp. z o.o.

Bilennium Sp. z o.o.

Transition Technologies S.A.

Britenet Sp. z o.o.

Euvic S.A. + Team Connect Sp. z 
o.o.  +  Edge  One  Solutions  Sp.  z 
o.o.

1200 (700 + 200 + 300}

Sygnity  S.A.  +  Makeitright  Sp.  z 
o.o.

BlueSoft Sp. z o.o.

Nie poddany ocen 

wszystkich

e  z  uwagi  na  deklarację  nieposiadania  osób  dla 
ról i otrzymanie w tym kryterium 0 pkt.

Powyższa analiza została sporządzona na podstawie materiałów dostępnych w internecie

 w szczególności 

informacji załączonych na końcu niniejszego pismaKażdorazowo do analizy przyjęto dane najkorzystniejsze 
dla danego Wykonawcy
nawet jeśli dane pochodziły z jego strony internetowej. 

Odwołujący zwracał uwagę w kontekście treści przedstawionego powyżej zestawienia, 

iż jego zdaniem co do zasady informacje w przedmiotowym zakresie podane przez wszystkich 

wykonawc

ów  z  poz.  1-9  należy  uznać  za  niewiarygodne  i  jako  takie  winny  być  uznane  jako 

podstawa do  wykluczenia tych wykonawców  z  postępowania.  Odwołujący  zwracał  uwagę na 

to,  iż  nawet  jeśli  dane  przyjęte  w  kolumnie  „Ogólna  liczba  pracowników  i  współpracowników 

wg 

dostępnych  danych"  wskazana  na  podstawie  dołączonych  do  niniejszego  odwołania 

materiałów  źródłowych  nie  jest  precyzyjna  i  nie  odpowiada  stanowi  zatrudnienia  na  dzień 

składania ofert, to jednak pozwala niewątpliwie ocenić skalę działalności danego wykonawcy i 

porównując  ją  z  zadeklarowaną  przez  niego  liczbą  aktywnych  konsultantów  w  bazie, 

wykonawcy  - 

ocenić  wiarygodność  przedstawionej  informacji.  Zdaniem  Odwołującego 

Zamawiający  ma  z  pewnością  świadomość  jakie  oczekiwania  sprecyzował  wobec 

poszczególnych kategorii konsultantów i wie, że oczekiwania te nie są w większości łatwe do 

spełnienia.  Nawet  na  przykładzie  własnej  kadry  (Zamawiający  jest  przecież  profesjonalistą 


działającym jako wykonawca na rynku) ma możliwość oceny, jak może wyglądać procentowo 

stos

unek liczby zatrudnionych osób do liczby osób spełniających te wymagania. W przypadku 

Konsorcjum  Sygnity  stosunek  ten  wynosi  kilkanaście  procent.  Oczywiście  Odwołujący 

dopuszcza

ł  możliwość,  iż  w  przypadku  niektórych  wykonawców  stosunek  ten  może  być 

wyższy. Trudno jednak oczekiwać, iż różnice te są kilku-, kilkunasto- lub kilkudziesięciokrotne. 

Konsorcjum  Sygnity  stało  na  stanowisku,  że  wbrew  zdrowemu  rozsądkowi  i  doświadczeniu 

życiowemu byłoby przyjęcie, iż u większości wykonawców ubiegających się o to zamówienie 

liczba  osób  spełniających  wymagania  Zamawiającego  jest  niemal  równa  ogólnej  liczbie 

wszystkich;  pracowników,  a  w  niektórych  wypadkach  nawet  ją  przekracza.  Wobec  tego 

Odwołujący  stwierdził,  że należy  dojść  do  przekonania,  iż  zadeklarowane w  poszczególnych 

ofertach liczby konsultantów są nierealne, a co za tym idzie nieprawdziwe. 

Niezależnie od tego co stało się powodem zadeklarowania nierzeczywistej liczby osób 

posiadanych  w  dyspozycji  danego  w

ykonawcy  faktem  jest,  że  w  kontekście  danych 

przedstawionych przez Konsorcjum Sygnity  w 

odwołaniu sytuacja ta prowadzi do wniosku, iż 

ustalenie,  że  wskazana  liczba  konsultantów  nie  odpowiada  stanowi  rzeczywistemu, 

Zamawiający  zobowiązany  będzie  uznać,  że  dany  wykonawca  podlega  wykluczeniu  na 

podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy.  

Odwołujący mając na uwadze zatem, iż w kontekście przedstawionych w załączeniu do 

niniejszego  odwołania  powszechnie  dostępnych  źródeł  dotyczących  danych  w  zakresie 

poziomu  zatrudnienia  u  poszczególnych  wykonawców,  wskazane  przez  nich  w  ofertach 

informacje  dotyczące  „liczby  konsultantów  aktywnych  w  bazie  wykonawcy  spełniający 

wymagania  określone  w  OPZ"  stwierdził,  że  ww.  informacje  są  niewiarygodne  i  mogą 

Zamawiającego  wprowadzić  w  błąd  oraz mieć  istotny  wpływ  na  decyzje podejmowane przez 

Zamawiającego  w  toku  postępowania,  stąd  też  obowiązkiem  Zamawiającego  jest  podjęcie 

decyzji  o  wykluczeniu  tyc

h  wykonawców  z  postępowania,  bez  prawa  do  sprostowania  tych 

nieprawdziwych informacji. 

III. 

Zaniechanie  wezwania  wykonawców  do  złożenia  wyjaśnień  na  podstawie  art.  87  ust.  1 

Pzp  na  okoliczność  prawdziwości  informacji  zawartych  w  ofertach  odnoście  liczby 

aktywnych konsultantów w bazie wykonawcy. 

Na  wypadek,  gdyby  zdaniem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zarzut  wskazany  w  pkt  II 

powyżej  (wykluczenie  wykonawców  z  uwagi  na  podanie  przez  nich  informacji 

wprowadzających w błąd Zamawiającego) okazał się zbyt daleko idący, zaś kwestie wskazane 

powyżej  wymagałyby  zdaniem  Izby  dodatkowego  wyjaśnienia,  jako  zarzut  ewentualny 


Odwołujący zgłosił zarzut o wyjaśnienie przez Zamawiającego tej kwestii w trybie przepisu art. 

ust.  1  ustawy,  gdyż  analiza  okoliczności  wskazanych  w  niniejszym  odwołaniu  musi 

prowadzić  do  wniosku,  iż  niemal  wszystkie  deklaracje  wykonawców  twierdzących,  iż  ponad 

połowa  ich  personelu  (a  w  niektórych  przypadkach  liczba  osób  większa  niż  zatrudniona  u 

danego  przedsiębiorcy  liczba  osób)  jest  na  tyle  niewiarygodna,  iż  powinna  zostać  przez 

poszczególnych wykonawców co najmniej uprawdopodobniona (choć zdaniem Odwołującego 

powinna  zostać  udowodniona).  Odwołujący  jednocześnie  wskazywał,  iż  ewentualne 

zaniechanie  weryfikacji  przez  Zamawiającego  tej  okoliczności  musi  być  uznane  za 

dopuszczenie  do  dyskryminacji  wykonawców,  którzy  rzetelnie  zweryfikowali  swoje  zasoby  i 

wskazali  prawdziwy  swój  potencjał  wzglądem  tych,  którzy  postępując  wbrew  przepisom 

ustawy  oraz  treści  SIWZ  dopuścili  się  w  tym  przypadku  podania  nieprawdziwych  informacji. 

Niewyjaśnienie  do  końca  tej  kwestii  stwarza  możliwość  powstania  sytuacji,  w  której  umową 

ramową podpiszą z  Zamawiającym  podmioty  podlegające wykluczeniu,  co  powodowałoby,  iż 

zarówno  sama  umowa  ramowa,  jak  i  wszystkie  udzielone  w  jej  następstwie  zamówienia 

wykonawcze mogą zostać uznane za podlegające unieważnieniu. 

W  toku  posiedzenia  Izby  z  udziałem  stron  oraz  Przystępujących  Zamawiający  wniósł 

odpowiedź  na  odwołanie  w  sprawach  o  sygn.  akt  KIO  1129/20  oraz  KIO  1145/20.  W  treści 

Zamawiający podał, że: 

l. 

Uwzględnia  odwołanie  wykonawcy  Konsorcjum  Sygnity  w  zakresie  udostępnienia 

Odwołującemu informacji w zakresie: zarzutu zaniechania 

„Wykazów  wiedzy  i  doświadczenia",  złożonych  przez  Konsorcjum  Euvic,  Britenet,  7N,  Sii, 

Billennium 

z  wyłączeniem  informacji  ujętych  w  tabeli  w  kolumnie  „Nazwa  i  adres 

podmiotów,  na  rzecz  których  Wykonawca  realizuje/realizował  umowy”.  Zamawiający 

stwierdził,  że  uwzględnienie  odwołania  nie  obejmuje  informacji  ujętych  w  „Wykazach 

wiedzy  i  doświadczenia”,  w  kolumnie  „Nazwa  i  adres  podmiotów,  na  rzecz  których 

Wykonawca  realizuje

/realizował  umowy”,  jak  również  nie  obejmuje  złożonych  przez 

w

ykonawców dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług. 

Pisma  Britenet  z  dnia  17.04.2020  pt.  "ODPOWIEDŹ  NA  WEZWANIE  DO  ZŁOŽENIA 

WYJAŚNIEŃ  W  ZAKRESIE  RAŽĄCO  NISKIEJ  CENY  OFERTY”  w  zakresie:  str.  1  -  w 

całości, str. 2 do słów: "cena podana w ofercie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty oraz 

zysk  I  uwzględnia  wszystkie  uwarunkowania  zawarte  w  SIWZ”,  str.  3  od  słów:  "Ponadto 

wyjaśniamy,  że  w  świetle  orzecznictwa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  str.  4  -  w  całości. 

Zamawiający wskazywał, że ww. pismo zawiera uzasadnienie zastrzeżenia jako tajemnicy 


przedsiębiorstwa  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  i  uwzględnienie  odwołania 

obejmuje odtajnienie tych wyjaśnień. Uwzględnienie odwołania nie obejmuje pisma Britenet 

Sp.  z  o.o  .  z  dnia  17.04.2020  pt.  "ODPOWIEDŹ  NA  WEZWANIE  DO  ZŁOŽENIA 

WYJAŚNIEŃ  W  ZAKRESIE  RAŽĄCO  NISKIEJ  CENY  W  OFERTY”  w  zakresie  od  słów: 

"Wykonawca pragnie  wskazać,  iż  (...)”  do  słów  "kosztów  wykonawcy.” Ani  załączników  do 

tego  pisma  stanowiących  dowody  w  zakresie  braku  zaoferowania  rażąco  niskiej  ceny  jak 

r

ównież dowody wskazujące na zasadność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Il. W  pozostałym  zakresie  Zamawiający  wnosił  o  oddalenie  odwołania,  z  powołaniem  się  na 

argumentację wskazaną poniżej. 

Zamawiający w złożonym piśmie przedstawione stanowisko uzasadniał w następujący 

sposób: 

1.  Ad.  zarzutu  bezpodstawnego  zaniech

ania  udostępnienia  Konsorcjum  Sygnity  informacji, 

które w jego ocenie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  braku  udostępnienia  pełnej  treści  korespondencji 

prow

adzonej pomiędzy Zamawiającym a: Konsorcjum firm: Euvic, Britenet, 7N, Sii, Billennium. 

Zamawiający  wskazał,  że  pismami  z  dnia  20,  25  oraz  28  maja  2020  r.  udostępnił 

Odwołującemu całość korespondencji Zamawiającego z wykonawcami informując, że: 

  wykonawca  Britenet  został  wezwany  do  wyjaśnień  w  trybie  art.  90  ust.  1  Pzp  a  jego 

wyjaśnienia  oraz  samo  zastrzeżenie  zostało  skutecznie  objęte  tajemnicą  i  niniejsze 

dokumenty  nie  podlegają  udostępnieniu.  W  odniesieniu  do  faktu  nieodtajnienia 

powyższych  dokumentów  Odwołujący  wniósł  odrębny  zarzut,  który  Zamawiający 

częściowo  uwzględnił  (vide:  pkt  I  powyżej)  a  częściowo  wnioskuje  o  oddalenie 

(zgodnie z uzasadnieniem ujętym w pkt Il. 1.3) poniżej), 

  wykonawca  Pentacomp  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  4.05.2020  złożył 

wyj

aśnienia  i  uzupełnienia,  jednak  część  informacji  została  skutecznie  objęta 

tajemnicą  i  nie  podlega  udostępnieniu.  Niniejszy  zarzut  nie  odnosi  się  do  braku 

ujawnienia dokumentów Pentacomp. 

Poza powyższymi dokumentami oraz treścią "wykazów  wiedzy i doświadczenia”  wraz 

dokumentami  potwierdzającymi  ich  należyte  wykonanie,  brak  jest  jakiejkolwiek  innej 


korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a:  Konsorcjum Euvic, Britenet, 7N, Sii, 

Billennium, 

która  nie  została  Odwołującemu  Sygnity  udostępniona.  Wobec  tego  zdaniem 

Zamawiającego powyższy zarzut jest zatem nieskonkretyzowany, bezprzedmiotowy i podlega 

oddaleniu. 

Ad. Il. 1.2) 

Następnie  Zamawiający  odniósł  się  do  zarzutu  braku  udostępnienia  informacji  w 

zakresie kolumny „Nazwa i adres podmiotów, na rzecz których wykonawca realizuje/realizował 

umowy”,  ujętej  w  „Wykazach  wiedzy  i  doświadczenia”  ww.  wykonawców,  jak  również 

dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług złożonych przez ww. wykonawców.  

Zdaniem  Zamawiającego  zarzut  oraz  żądanie  Odwołującego  dotyczące  nakazania 

Zamawiającemu  ujawnienia  i  udostępnienia  ww.  dokumentów  zastrzeżonych  przez  ww. 

podmioty jako tajemnica przedsiębiorstwa jest chybiony i nie zasługuje na uwzględnienie. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  przeprowadził  weryfikację  złożonych  przez  ww.  podmioty 

wyjaśnień  dotyczących  zastrzeżenia  informacji  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  i  uznał,  że 

w

ykonawcy  ci  w  sposób  prawidłowy  i  zgodnie  z  wytycznymi  Zamawiającego  określonymi  w 

SIWZ (Rozdział VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI LUB 

DOKUMENTAMI,  pkt  III.  Tajemnica  Przedsiębiorstwa)  dokonali  skutecznego  zastrzeżenia 

poufności następujących informacji w zakresie kolumny „Nazwa i adres podmiotów, na rzecz 

których Wykonawca realizuje/realizował umowy”, ujętej w „Wykazach wiedzy i doświadczenia” 

ww.  wykonawców,  jak  również  dokumentów  potwierdzających  należyte  wykonanie  usług 

złożonych przez ww. wykonawców. 

Zamawiający  wskazał,  że  wykonawcy,  których  dotyczy  zarzut,  szczegółowo  wyjaśnili 

dlaczego  dokumenty  te  stanowią  tajemnicę  ich  przedsiębiorstwa,  wykazując  wszystkie 

przesłanki  tajemnicy  tj.  fakt,  że  są  to  informacje:  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej,  o 

charakterze  technicznym,  technologicznym,  organizacyjnym  lub  inne 

posiadające  wartość 

gospodarczą  oraz  podjęli  w  stosunku  do  nich  niezbędne  działania  w  celu  zachowania  ich 

poufności. 

W  świetle  przedstawionych  uzasadnień  bezsprzecznie  zdaniem  Zamawiającego 

dowiedziono, że tajemnicą przedsiębiorstwa objęto dokumenty zawierające informacje mające 

wartość  gospodarczą.  Informacje  te  nie  były  ujawniane  wcześniej  i  nie  są  powszechnie 

dostępne. Poszczególni wykonawcy wykazali również, że podejmują działania i stale dbają o 

to,  by  informacje  objęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa  nie  zostały  ujawnione.  W  żadnym  razie 

przedstawionych przez w

ykonawców uzasadnień nie można uznać za ogólnikowe. 


W konsekwencji powyższego, Zamawiający, który przeprowadził stosowną weryfikację 

uznał  dokonane  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  za  skutecznie  zastrzeżone  (w 

zakresie  w  jakim  nie  zdecydował  się  na  uwzględnienie  odwołania).  Ponadto  Zamawiający 

wskazywał  przy  tym,  że  żaden  z  wykonawców,  których  dotyczy  zarzut,  nie  powołał  się  w 

postępowaniu  na  potencjał  podmiotów  trzecich.  W  związku  z  tym  w  „Wykazach  wiedzy  i 

doświadczenia”  ujęte  zostały  informacje  o  usługach  zrealizowanych  bezpośrednio  przez 

wykonawców. Zamawiający wskazywał również, że w kolumnie „Nazwa i adres podmiotów, na 

rzecz  których  Wykonawca  realizuje/realizował  umowy”,  ujętej  w  ww.  „Wykazach”  żaden  z 

w

ykonawców,  których  dotyczy  przedmiotowy  zarzut,  nie  ujął  usług  realizowanych  na  rzecz 

podmiotów publicznych, zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej na podstawie 

obowiązujących  przepisów  (ustawa  z  6  września  2001  r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej 

(t.j.  Dz.U.2019.1429).  Stąd  argumentacja  Odwołującego  w  tym  zakresie  nie  znajduje 

zastosowania. 

Zamawiający  zaznaczał,  że  złożone  przez  wykonawców,  których  dotyczy  zarzut, 

uzasadnienia  objęcia  tajemnicą  wykazów  usług  (wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  ich 

należyte wykonanie) mają różną konstrukcję i objętość, jednak w kwestii wykazania charakteru 

zastrzeganych  informacj

i  jednolicie  (choć  rzecz  jasna  -  przy  użyciu  różnych  sformułowań) 

wskazywali

, iż ujawnienie informacji o kontrahentach wykonawcy (tj. o tym, jakie podmioty są 

odbiorcami jego usług) może być wykorzystane przez konkurencję w celu uzyskania przewagi 

na rynku i doprowadzić do utraty tych klientów: 

Zmawiający  stał  na  stanowisku,  że  informacje,  co  do  których  nie  podjął  decyzji  o 

odtajnieniu  posiadają  dla  wykonawców  wartość  gospodarczą,  rozumianą  w  tym  aspekcie,  iż 

ich  rozpowszechnienie  może  zagrażać  konkurencyjnej  pozycji  przedsiębiorstwa  w  danym 

segmencie  rynku.  W  efekcie  wykonawcom  groziłaby  szkoda  majątkowa,  polegająca  np.  na 

zmniejszeniu  jego  przychodu,  utracie  części  klientów,  konieczności  poniesienia  kosztów 

odbudowania  pozycji  rynkowej,  itp.  o

koliczności  powyższe,  jak  również  fakt  nieujawnienia 

przedmiotowych informacji do wiadomości publicznej (tj., że są one nieznane ogółowi czy też 

osobom  zwykle  zajmującym  się  tym  rodzajem  informacji,  oraz  nie  można  się  o  nich 

dowiedzieć  z  powszechnie  znanych  i  dostępnych  źródeł)  oraz  fakt,  że  wykonawcy  podjęli  w 

stosunku  do  nich  niezbędne  działania  w  celu  zachowania  ich  poufności  bezsprzecznie 

wynikają  z  przedłożonych  przez  wykonawców  uzasadnień  objęcia  informacji  klauzulą 

tajemnicy. 

Zamawiający podkreślał, że w związku z informacją o uwzględnieniu części odwołania 

ujętą w pkt I ww. pisma, Zamawiający zdecydował się na utrzymanie w tajemnicy jedynie tej 


części wykazu, która zawiera informacje o kontrahencie. Z tego samego powodu Zamawiający 

nie zdecydował się na odtajnienie tzw. dokumentów referencyjnych. 

Kolejno  Zamawiający  odnosił  się  do  argumentacji  wskazującej  na  brak  załączenia  do 

wyjaśnień  tajemnicy  dowodów  Zamawiający  podnosi  także,  że  art.  8  ust.  3  Pzp  nie  wyraża 

bezwzględnego  obowiązku  przedstawiania  dowodów  na  każde  twierdzenie  wykonawcy  w 

przedmiocie  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Oświadczenia  wykonawców  są  także 

dostatecznym dowodem, w szczególności gdy dotyczą one określnych faktów a nie wyrażają 

opinii lub ocen. 

Z taką sytuacją miał do czynienia Zamawiający w tym postępowaniu, bowiem 

większość  wykonawców,  których  dotyczy  zarzut,  nie  załączyła  do  wyjaśnień  tajemnicy 

dowodów  niemniej  jednak  wyjaśnienia  odnoszą  się  do  faktów,  uwzględniają  charakterystykę 

postępowania  i  zastrzeganych  informacji  a  także  odnoszą  się  do  wszystkich  elementów 

definicji tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Ad. Il. 1.3) 

Następnie  Zamawiający  odnosił  się  do  zarzutu  braku  udostępnienia  informacji  w 

zakresie: 

części  wyjaśnień  złożonych  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  przez  Britenet  tj.  części 

pisma  pt.  "ODPOWIEDŹ  NA  WEZWANIE  DO  ZŁOŻENIA  WYJAŚNIEŃ  W  ZAKRESIE 

RAŻĄCO  NISKIEJ  CENY  OFERTY”  z  dnia  17.04.2020  r.  załącznika  do  tych  wyjaśnień, 

załączników  do  wyjaśnień  w  zakresie  objęcia  pisma  pt.  "ODPOWIEDŹ  NA  WEZWANIE  DO 

ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ W ZAKRESIE RAŻĄCO NISKIEJ CENY OFERTY” z dnia 17.04.2020 

tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Zamawiający  wskazywał,  że  zarzut  oraz  żądanie  Odwołującego  dotyczące  nakazania 

Zamawiającemu  ujawnienie  i  udostępnienie  ww.  dokumentów  zastrzeżonych  przez  ww. 

podmioty  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  jest  chybiony  i  nie  zasługuje  na  uwzględnienie. 

Zamawiający  stwierdził,  że  niewątpliwie  sposób  kalkulacji  ceny  oferty,  czynniki  i  przewagi 

wykonawcy  umożliwiające  mu  zaoferowanie  konkurencyjnej  ceny  wypełniają  cytowaną  na 

wstępie  definicję  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Na  takie  okoliczności  wskazał  wykonawca 

Britenet  w  części  wyjaśnień,  co  do  której  Zamawiający  nie  zdecydował  się  na  odtajnienie 

(podając m.in. uśredniony koszt pracodawcy, stosunek ilościowy pracowników merytorycznych 

do  administracyjnych,  zastosowaną  marżę  itp.)  oraz  załączniku  do  wyjaśnień,  zawierającym 

dane nt. form i kosztów zatrudnienia przez Britenet specjalistów. Powyższe zostało wykazane 

prz

ez  Britenet  w  wyjaśnieniach,  w  których  odniósł  się  on  do  trzech  elementów  definicji 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  a  także  poparł  swe  wyjaśnienia  dowodami  tj.  wyciągiem  z 

„Regulaminu  ochrony  tajemnicy  przedsiębiorstwa  Britenet  sp.  z  o.o.”  oraz  przykładową 


klau

zulą  poufności  członka  personelu  Britenet.  Również  te  dokumenty  stanowią  w  ocenie 

Zamawiającego tajemnicę, bowiem mają charakter organizacyjny przedsiębiorstwa. 

Zamawiający podkreślał, że w związku z informacją o uwzględnieniu części odwołania 

ujętą  w  pkt  I  niniejszej  odpowiedzi,  Zamawiający  zdecydował  się  na  utrzymanie  w  tajemnicy 

jedynie  tej  części  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  która  zawiera  informacje  merytoryczne 

dotyczące  kalkulacji  ceny,  pomijając te fragmenty,  które mają charakter ogólny,  czy  odnoszą 

się do treści obowiązujących przepisów i orzecznictwa. 

II. 2.  

Ad.  zarzutów  dotyczących  niezgodnej  z  przepisami    Pzp  czynności  badania  i  oceny 

oferty konsorcjum Euvic. 

Zamawiający  podnosił,  że  zarzuty  zawarte  w  odwołaniu  Asseco  oraz  Konsorcjum 

Sygnity o

dnoszą się do tej samej okoliczności faktycznej tj. liczby „Konsultantów aktywnych w 

bazie  Wykonawcy  odpowiadających  profilom  wskazanym  w  OPZ”  podanej  w  ofercie 

konsorcjum Euvic to 

Zamawiający przedstawił swoją argumentację zbiorczo w odniesieniu do 

ww. za

rzutów. 

II.2.1. Charakterystyka zastosowanego kryterium 

Zamawiający  wyjaśniał,  że  postępowanie  jest  prowadzone  w  celu  zawarcia  umowy 

ramowej. Zamawiający przewidział, że zawrze umowę ramową z Wykonawcami w liczbie nie 

większej niż 5 (Rozdział IV "Tryb udzielenia zamówienia pkt 1 i 4 SIWZ). W trakcie realizacji 

umowy ramowej Wykonawcy, z którymi umowa ramowa zostanie zawarta, zapraszani będą do 

składania ofert na „zamówienia wykonawcze” określające szczegółowo przedmiot usługi, jakiej 

wykonania  oczekuje  Za

mawiający.  Celem  wyboru  wykonawców,  z  którymi  Zamawiający 

zawrze umowę ramową Zamawiający zdecydował się na wykorzystanie dwóch kryteriów, które 

w jego ocenie zapewnią racjonalny, ekonomicznie uzasadniony, a przede wszystkim znacznie 

zwiększający  szansę  na  efektywną  realizację  przyszłych  zamówień  wykonawczych  dobór  5 

w

ykonawców (chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej niż 5 wykonawców). 

Wedle Rozdziału IX Podrozdział. Il SIWZ w postępowaniu: 

„Kryteria  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  realizowanym  w  celu  zawarcia 

umowy ramowej. 

Przy ustaleniu rankingu ofert, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Całkowita cena oferty brutto  - 60% 


Liczba Konsultantów aktywnych w bazie odpowiadających profilom wskazanym w OPZ 

Wykonawcy   

1. Zgodnie z Rozdziałem IX. Podrozdział III SIWZ w postępowaniu: 

„Zasady  oceny  ofert  według  ustalonych  kryteriów  w  postępowaniu  realizowanym  w  celu 

zawarcia umowy ramowej. 

Ocena  ofert  w  postępowaniu  realizowanym  w  celu  zawarcia  umowy  ramowej 

dokonywana  będzie  na  podstawie  informacji  zawartych  w  Formularzu  oferty  według 

następujących zasad: (…) 

Liczba Konsultantów aktywnych w bazie Wykonawcy odpowiadających profilom wskazanym 

w OPZ (l) 

Zamawiający  w  powyższym  Kryterium  przyzna  punkty  na  podstawie  informacji  podanych 

przez Wykonawcę w Formularzu oferty. 

Pod pojęciem Konsultanta aktywnego w bazie Wykonawcy Zamawiający rozumie  Konsultanta 

który  na  dzień  składania  ofert  posiada  zawartą  umowę  o  współpracy  z  Wykonawcą 

składającym ofertę.   

Zda

niem  Zamawiającego  z  powyższego  wynika,  że  oprócz  kryterium  cenowego, 

Zamawiający  zdecydował  się  na  wykorzystanie  pozacenowego  kryterium  oceny  ofert  pn. 

„Liczba  Konsultantów  aktywnych  w  bazie Wykonawcy  odpowiadających profilom  wskazanym 

w OPZ”, przypisując mu wagę 40%. Powyższa konstrukcja kryteriów została pomyślana przez 

Zamawiającego  w  ten  sposób,  by  do  etapu  zamówień  „wykonawczych”  zakwalifikować  i 

wybrać  takich  wykonawców,  którzy  gwarantować  będą  Zamawiającemu  ekonomicznie 

uzasadnioną  (element  cenowy),  ale  i  maksymalnie  realną  możliwość  zaoferowania  i 

wykonania  usługi  polegającej  na  dostarczeniu  potrzebnych  specjalistów  o  kwalifikacjach 

opisanych  w  OPZ.  Zamawiający  założył,  że  im  większa  jest  baza  aktywnych  konsultantów 

wykonawcy,  spośród  których  wykonawcy  będą  dobierać  specjalistów  odpowiadających 

profilom  i  weryfikować  ich  dostępność  do  świadczenia  usług  na  rzecz  Zamawiającego,  tym 

większa  szansa  na  złożenie  oferty  wykonawczej  i  realizację  potrzeb  Zamawiającego 

zdefiniowanych  w  zaproszeniu  do  składania  ofert  wykonawczych,  zwłaszcza  że  „oferty 

wykonawcze”  mają  być  składane  zasadniczo  w  terminie  7  dni  (par.  4  ust.  7  wzoru  Umowy 

ramowej). 

Zamawiający  wyjaśniał,  że  wielkość  bazy  aktywnych  konsultantów  przekłada  się 

bezpośrednio  nie  tylko  na  jakość  świadczonych  usług,  ale  możliwość  ich  zaoferowania  w 

ramach  „zamówień  wykonawczych”.  Priorytetem  dla  Zamawiającego  był  dobór  podmiotów, 

które  będą  rzeczywiście  oferować  mu  swoje  usługi  w  ramach  zamówień  „wykonawczych",  a 


nie  wykonawców,  którzy  -  z  uwagi  na  fakt  współpracy  z  ograniczoną  liczbą  konsultantów  - 

będą składać „oferty wykonawcze” tylko w przypadku niektórych profili, rzadko lub w ogóle. 

Co  istotne,  wedle  SIWZ  Zamawiający  założył,  że  przy  ocenie  ofert  w  ramach  ww. 

kryteri

um  oprze  się  na  oświadczeniach  wykonawców.  Zamawiający  w  odpowiedzi  z  dnia 

r. na pytanie nr 12 do treści SIWZ wskazał: „Zamawiający wyjaśnia, że kryterium 

liczby  konsultantów  oceniał  będzie  na  podstawie  złożonych  przez  Oferentów  (potencjalnych 

Wykonawców) oświadczeń". 

Zamawiający podkreślał, że praktyka opierania się na oświadczeniach wykonawców w 

ramach  kryteriów  oceny  ofert  jest  zgodna  z  prawem  i  powszechnie  stosowana.  W  tym 

przypadku  było  to  również  uzasadnione  faktem,  że  brak  jest  dokumentu,  nie  będącego 

oświadczeniem  wykonawcy,  wskazującego  na  liczbę  konsultantów,  z  którymi  ma  on  zawarte 

umowy. Żądanie od wykonawców kopii umów o współpracę z konsultantami byłoby  wątpliwe 

prawnie  bowiem  w

ykonawca  musiałby  uzyskać  od  każdego  konsultanta  zgodę  na 

przetwarzanie  jego  danych  osobowych  na  potrzeby  p

ostępowania,  brak  zgody  wykluczałby 

możliwość przekazania kopii umowy Zamawiającemu choć jednocześnie nie stanowiłby o tym, 

że  wykonawca  nie  dysponuje  konsultantem.  Żądanie  od  wykonawców  kopii  umów  o 

współpracę  z  konsultantami  przeczyłoby  też  regułom  ekonomiki  postępowania,  gdyż 

oznaczałoby  konieczność  weryfikacji  przez  Zamawiającego  kilkuset,  kilku  tysięcy,  czy  nawet 

więcej  kopi  umów  złożonych  przez  każdego  z  wykonawców  (w  Postępowaniu  wpłynęło  11 

ofert). 

Kolejno  Zamawiający  argumentował,  że  określone  przez  Zamawiającego  kryterium 

oceny  przed  terminem  składania  ofert  było  przedmiotem  odwołania  EUVIC  Sp.  z  o.o. 

wynikiem, którego było oddalenie odwołania. 

II.2.2) Badanie i ocena oferty Euvic 

Zamawiający  wyjaśniał,  że  zobowiązany  jest  prowadzić  postępowanie  w  oparciu  o 

reguły,  które  sam  ustanowił.  Zamawiający  jest  związany  postanowieniami  SIWZ  w  równym 

stopniu  jak  wykonawcy  i  nie  może,  po  terminie  składania  ofert,  modyfikować  reguł 

p

ostępowania,  w  szczególności  nie  może  żądać  od  wykonawców,  na  potrzebę  oceny  ofert, 

dokumentów, których obowiązek złożenia nie wynikał z SIWZ. Zamawiający podkreślał, że ma 

obowiązek  dokładnego  określenia  sposobu  oceny  ofert  w  SIWZ,  w  tym  wskazania  na  jakiej 

zasadzie  przyznawane  będą  punkty  w  ramach  poszczególnych  kryteriów  a  następnie 

dokonania oceny na zasadach tam opisanych. 

Następnie  Zamawiający  stwierdził,  że  na  etapie  oceny  ofert  może  żądać  od 

w

ykonawców  wyjaśnień  ale  nie  może  żądać  dowodów  na  ich  potwierdzenie  (art.  87  ust.  1 


Pzp).  Tym  samym  w  ramach  oceny  ofert 

Zamawiający  mógłby  jedynie  żądać  wyjaśnień 

dotyczących ww.  zadeklarowanej  liczby  konsultantów  aktywnych w  bazie,  a nie dokumentów 

potwierdzających  określone  okoliczności,  które  nie  były  wymagane  w  SIWZ.  Już  z  tego 

powodu  zarzut  Odwołującego  Sygnity  naruszenia  art.  87  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie 

wezwania  m.in.  K

onsorcjum  Euvic  do  złożenia  stosownych  wyjaśnień,  w  tym    złożenie 

stosowny

ch  dowodów  potwierdzających  istnienie  zadeklarowanych  okoliczności  jest 

niezasadny, gdyż odnosi się do wykonania czynności niezgodnej z Pzp.  

Co  więcej  w  wezwaniu  do  wyjaśnień  Zamawiający  winien  szczegółowo  wskazać,  na 

czym  polegają  jego  wątpliwości  dotyczące  treści  oferty.  W  stanie  faktycznym  sprawy 

Zamawiający  doszedł  do  przekonania,  że  sformułowanie  ogólnego  wezwania  do  wyjaśnień 

podanej  w  ofercie  Konsorcjum  Euvic  liczby  konsultantów  sprowadzi  się  do  oczekiwania 

potwierdzenia  przez  Konsorcjum  Euvic  podanej  liczby  i  jest  bezcelowe.  Mając  na  uwadze 

powyższe  Zamawiający  dokonał  oceny  złożonych  ofert  na  podstawie  informacji,  jakie  złożyli 

wykonawcy w formularzach ofertowych. 

Zamawiający  podał,  że  dokonując  oceny  ofert  zakładał,  że  Konsorcjum  Euvic,  które 

zadeklarowało  największą  liczbę  konsultantów  aktywnych  w  bazie  (40.170),  właściwie 

rozumiało  postanowienia  SIWZ  (wszelkie  wątpliwości  w  tym  zakresie,  o  ile  istniały,  zostały 

wyjaśnione  w  toku  postępowania  odwoławczego.  Brał  też  pod  uwagę,  że  oferta  Konsorcjum 

Euvic - jako jedyna w p

ostępowaniu - została złożona przez Konsorcjum trzech wykonawców, 

spośród  których:  Członek  Konsorcjum  Euvic  Sp.  z  o.o.  -  współpracuje  z  klientami  m.in.  w 

modelu wynajmu pracowników. Natomiast członek Konsorcjum Edge One Solutions Sp. z o.o. 

prowadzi  biznes  oparty  o  outsourcing  specjalistów  IT  (body  leasing)  lub  całych  zespołów 

developerskich  (team  leasing

).  Również  członek  Konsorcjum  Team  Connect  Sp.  z  o.o. 

współpracuje z klientami m. in. w modelu wynajmu pracowników.  

Już  w  tego  powodu  Zamawiający  uznawał,  że  porównywanie  liczb  „aktywnych 

konsultantów w bazie” wskazanych w ofercie Konsorcjum Euvic oraz w ofertach Odwołujących 

jest  porównywaniem  danych  nieporównywalnych.  Zamawiający  wyjaśnił,  iż  brał  pod  uwagę 

także  okoliczność,  że  w  świetle  kryteriów  „punktowaniu”  w  ramach  kryterium  podlegali 

konsultanci, z którymi wykonawcy mają zawarte umowy o współpracy, bez względu na rodzaj 

umowy  (umowa  o  pracę,  umowa  cywilnoprawna,  ramowa),  a  także  bez  względu  na  to,  czy 

współpraca wykonawcy z konsultantem miała już miejsce, czy dopiero może mieć miejsce w 

przyszłości.  Zatem  porównywanie  liczby  „aktywnych  konsultantów”  podanych  w  ofercie  ze 

stanem  zatrudnienia  wynikającym  z  „powszechnie  dostępnych  źródeł  wiedzy  na  temat 

poziomów  zatrudnienia”  u  wykonawcy,  np.  sprawozdań  z  działalności  Wykonawców  czy  ich 

stron internetowych, profili w serwisach takich jak pracuj.pl czy 

Linkedln, co czyni Odwołujący 


Konsorcjum 

Sygnity  jest  błędne.  Informacje  te  odnoszą  się  do  wielkości  zatrudnienia  u 

wykonawcy,  ewentualnie  współpracy  z  konsultantami,  która  miała  już  miejsce,  najczęściej 

współpracującymi  z  wykonawcą  regularnie,  a  nie  do  wielkości  „baz”  konsultantów, 

obejmujących  osoby,  które  wyraziły  zgodę  na  potencjalną  współpracę  z  wykonawcą 

przyszłości  zawierając  z  wykonawcą  stosowną  umowę  („umowę  o  współpracy”).  Zdaniem 

Zamawiającego  zaznaczyć  należy,  że  w  świetle  kryterium  ta  sama  osoba  może  być 

uwzględniona w bazach kilku wykonawców, bowiem jest możliwe, że ta sama osoba zawarła 

umowę o współpracy z więcej niż jedną firmą z branży IT, lub nawet jest zatrudniona w jednej 

firmie  w  ramach  stosunku  pracy  a  ponadto  ma  zawartą  umowę  dotyczącą  potencjalnej 

współpracy  z  inną firmą  / firmami.  Dla Zamawiającego istotne  było (i  jest)  by  wykonawca,  w 

odpowiedzi  na  zapytanie  wykonawcze,  miał  możliwość  skorzystania  z  jak  najszerszej  bazy 

osób, które mogłyby podjąć się realizacji usług objętych zamówieniem wykonawczym. 

Zamawiający  zaznaczał  także,  że  liczba  40.170  konsultantów,  choć  duża,  nie  jest 

niewiarygodna.  Zamawiający  w  ramach  kryterium  przyznawał  punkty  za  specjalistów  IT  o 

różnych, opisanych w SIWZ kwalifikacjach (programiści, architekci, analitycy, testerzy, graficy, 

administratorzy). 

Porównanie  powszechnie  dostępnych  liczb  dotyczących  liczby  osób 

pracujących w Polsce w sektorze IT z liczbą konsultantów podaną przez Konsorcjum Euvic w 

żaden sposób nie dowodzi, iż Konsorcjum wprowadziło Zamawiającego w błąd. 

Zamawiający  podkreślał,  że  ciężar  dowodu,  że  Konsorcjum  Euvic  wprowadziło 

Zamawiającego  w  błąd  leży  po  stronie  Odwołujących  a  mając  na  uwadze  powyższą 

argumentację Zamawiający uznaje, że taka okoliczność (jakoby 3 członków konsorcjum Euvic 

mi

ało  zawarte  umowy  o  współpracy  z  mniejszą  niż  40.170  liczbą  konsultantów 

odpowiadających  profilom  określonym  w  SIWZ)  nie  została  udowodniona.  Co  więcej,  nie 

można  nawet  uznać  jej  za  uprawdopodobnioną,  gdyż  argumentacja  odnosząca  się  do:   

porównań  z  wynikającymi  w  dostępnych  informacji  z  liczbami  pracowników  czy 

współpracowników członków konsorcjum w latach ubiegłych (Odwołujący Konsorcjum Sygnity, 

Odwołujący  Asseco),  porównań  z  planami  dotyczącymi  „zatrudnienia”  w  latach  kolejnych 

(Odwołujący Sygnity, Odwołujący Asseco), jak również porównań liczby 40.170 konsultantów z 

danymi  finansowymi  członków  konsorcjum  poprzez  wykazywanie,  że  przychody  spółek 

wchodzących  w  skład  Konsorcjum  Euvic  nie  są  wystarczające  na  pokrycie  wynagrodzeń 

40.170  konsultantów  (jak  wskazuje  Odwołujący  Asseco:  „Miesięczny  przychód  3  członków 

konsorcjum (...) to rząd wielkości 15.850.000 zł, co w przeliczeniu na jednego konsultanta (z 

podanej  w  ofercie  liczby  40.000)  wynosi  ok  395,00  zł  miesięcznie”)  pomija  konstrukcję 

kryterium,  która  definiowała  „aktywnego  konsultanta”  jako  osobę,  z  którym  wykonawca  ma 

zawartą umowę o współpracy i nie wymagała, aby ta współpraca miała rzeczywiście - przed 

złożeniem oferty - miejsce, tym bardziej by zachodziła ona regularnie. 


Na  podobnej  zasadzie  argument

y  odnoszące  się  do  danych  o  liczbie  specjalistów  IT 

zbieranych  dla  celów  statystycznych  sprowadzające  się  do  tezy  Odwołującego  Asseco,  że: 

„Według  danych  dla  Komisji  Europejskiej  w  Polsce  liczba  specjalistów  IT  w  Polsce  w  2018 

roku  wyniosła  486.300.  Gdyby  zatem  przyjąć  za  prawdziwe  dane  podane  przez  Konsorcjum 

Euvic,  oznaczałoby  to  że  te  3  firmy  aktywnie  zatrudniają  do  realizacji  bieżących  projektów 

około  8%  wszystkich  dostępnych  na  rynku  specjalistów  IT”  pomijają  konstrukcję  kryterium, 

która  odnosiła  się  do  liczby  konsultantów,  z  którymi  wykonawca  ma  zawartą  umowę  o 

współpracy  (również  o  potencjalnej  współpracy  w  przyszłości),  a  nie  z  którym  już 

współpracuje. 

Zamawiający  przywoływał  się  na  treść  Rozdziału  SIWZ  (po  zmianach  z  dnia 

12.03.2020  r.),  gdzie  wskaz

ano:  Pod  pojęciem  Konsultanta  aktywnego  w  bazie  Wykonawcy 

Zamawiający  rozumie  Konsultanta,  który  na  dzień składania ofert  posiada zawartą umowę o 

współpracy  z  wykonawcą  składającym  ofertę  (w  szczególności  umowę  o  pracę,  umowę 

cywilnoprawną).    Wyrok  KIO  z  dnia  10  marca  2020  r.,  sygn.  akt  KIO  380/20  jaki  zapadł  w 

p

ostępowaniu,  odnoszący  się  do  treści  tego  kryterium,  w  którym  Izba  stwierdziła,  m.in.,  że: 

„Racjonalne  jest  założenie  zamawiającego,  że  "posiadanie  umowy  o  współpracy  z  firmą 

rekruterską  przesądza  o  aktywności  danego  konsultanta  o  tyle,  że  skoro  dana  osoba  ma 

zawartą  umowę  z  firmą  rekruterską,  to  po  pierwsze  jest  co  najmniej  potencjalnie 

zainteresowana  współpracą  z  jej  klientami,  a  firma  rekruterskq  zawsze  może  mu  złożyć 

propozycję angażu na wskazanych w zaproszeniu warunkach” (...)” 

W  ocenie  Zamawiającego  brak  wykazania  przez  Odwołujących,  że  kwestionowana 

informacja  podana  przez  Konsorcjum  Euvic  wprowadza  w  błąd,  tj.  nie  odpowiada  stanowi 

rzeczywistemu  powoduje  uznanie,  że  nie  doszło  tu  także  do  czynu  nieuczciwej  konkurencji. 

Jeżeli informacja o liczbie konsultantów podana przez Konsorcjum Euvic odpowiada faktom tj. 

liczba  ta  nie  została  zawyżona  (a  okoliczność  taka  nie  została  przez  Odwołujących 

udowodniona,  ani  nawet  uprawdopodobniona)  to  nie  może  tu  być  mowy  o  działaniu 

sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami, o czym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia  1993  roku  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Brak  więc  tu  znamion  czynu 

nieuczciwej konkurencji. 

Na  marginesie  Odwołujący  wskazywał,  że  w  sprawie  nie  mogło  dojść  do  naruszenia 

art. 24 ust. 1 pkt 16 

Pzp (zarzut naruszenia tego przepisu stawia Odwołujący Asseco) bowiem 

odnosi się wprost do wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że:   

nie  podlega  wykluczeniu,  s

pełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i 

niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane  dalej  "kryteriami  selekcji".  Z

atem  nie  odnosi  się  do 

kryteriów  oceny  ofert  a  kryteriów  selekcji.  Ustawa  Pzp  wyraźnie  odróżnia  ww.  kategorie 


wskazując np. w art. 25a ustawy Pzp, że kryteria selekcji to te, o których mowa w art. 51 ust. 

2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3 ustawy Pzp. Przepis ten nie dotyczy więc kryteriów oceny ofert, 

które ustawa reguluje w art. 91. 

Ponadto,  Zamawiający  podkreślał,  iż  istnieją  znaczące  różnice  w  modelu 

funkcjonowania między  Konsorcjum Euvic a Odwołującymi, co zostało również potwierdzone 

w  treści  pisma  procesowego  przystępującego  Konsorcjum  Euvic  otrzymanego  w  dniu 

24.06.2020 r. 

II.3.  

Ad.  zarzutów  dotyczących  zaniechania  wykluczenia  z  postępowania  wykonawców: 

Britenet, 7N, Sii, Billennium, S&T, Asseco, Transition Techniologies, Pentacomp. 

Na  wstępie  Zamawiający  wskazywał,  że  informacje  ujęte  w  pkt.  2.1  części  Ad.  2 

niniejszej  odpowiedzi  na  odwołanie  (2.1.  Charakterystyka  zastosowanego  kryterium),  jak  I 

informacje ujęte w pkt. 2.3 części Ad. 2 (2.3. Liczba personelu IT w Polsce) w pełnym zakresie 

mają zastosowanie do zarzutów, o których mowa w niniejszej części odpowiedzi na odwołanie 

(tj.  części  Ad.  3).  Tym  samym  poniżej  Zamawiający  odniósł  się  tylko  do  elementów 

charakterystycznych  dla  zarzutów  sformułowanych  wobec  oceny  ofert  Britenet,  7N,  Sii, 

Billennium, S&T, Asseco, Transition Techniologies, Pentacomp. 

Zamawiający  stwierdził,  że  liczby  konsultantów  wskazane  w  ofertach  wykonawców,  o 

k

tórych  mowa  w  pkt Ad.  3  nie  budziły  jego  wątpliwości.  Dokonując  porównania  tych  liczb  z 

powszechnie dostępnymi danymi nt. liczby specjalistów IT w Polsce (vide argumentacja ujęta 

w  Ad.  2,  pkt  2.3)  niniejszej  odpowiedzi  na  odwołanie),  jak  i  dokonując  porównania  liczb 

konsultantów  w  bazie  pomiędzy  poszczególnymi  wykonawcami,  którzy  złożyli  oferty  w 

p

ostępowaniu  Zamawiający  nie  dostrzegał  podstaw  do  żądania  wyjaśnień.  Zamawiający 

wyjaśniał także, iż po otrzymaniu kopii odwołań na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej 

w p

ostępowaniu, na etapie analizy odwołań, otrzymał od wykonawców dodatkowe informacje, 

dodatkowo potwierdzające iż nie doszło tu do wprowadzenia Zamawiającego w błąd. 

Pismo Asseco z dnia 18.06.2020 roku: 

Jak wskazuje w piśmie z dnia 18.06.2020 roku Asseco: „Asseco Poland S.A. w swojej 

ofercie wskazało liczbę konsultantów znacznie mniejszą niż liczba zatrudnionych na umowy o 

pracę  oraz  na  podstawie  umów  cywilnoprawnych.  Zaprezentowane  dane  są  prawdziwe  i 

wiarygodne  a  wyliczenia  są  wynikiem  rzetelnie  przeprowadzonych  analiz  i  odpowiadają 

potencjałowi  firmy  Asseco  Poland  S.A.  (…)  otóż  według  wyliczeń  podanych  przez 

odwołującego  „Procentowy  stosunek  aktywnych  konsultantów  z  oferty  do  wszystkich 

zatrudnionych  u  danego  Wykonawcy”  w  przypadku  Asseco  Poland  S.A.  wynosi  0,61  (i  jest 


drugim  najniższym  po  Sil'  Sp.  z  o.o..  Zatem  nie  jest  on  „niemal  równy  ogólnej  liczbie 

wszystkich pracowników”. 

Pismo Britenet z dnia 19 czerwca 2020 roku: 

Jak  wskazuje  Britenet 

w  piśmie  z  dnia  19.06.2020  roku:  „W  zakresie  istnienia 

dysproporcji pomiędzy "Liczbą konsultantów aktywnych w bazie Wykonawcy odpowiadających 

profilom  wskazanym  w  OPZ”  podaną  w  ofercie  a  poziomem  zatrudnienia  a  (na  umowy  o 

pracę)  u  Wykonawcy  wynikającym  z  informacji  powszechnie  dostępnych  wyjaśniamy,  że  w 

sprawozdaniu finansowym Britenet Sp. z o.o. jest informacja jedynie o osobach zatrudnionych 

na  umowę  o  pracę,  podczas  gdy  w  ofercie  Spółka  wskazała,  zgodnie  z  oczekiwaniami 

Zamawiającego,  osoby  (Konsultantów)  współpracujących  z  Britenet  Sp.  z  o.o.  w  różnym 

modelu,  mieszczącym  się  w  zakresie  umów  cywilnoprawnych.  Nadmieniamy  również,  że 

Sprawozdanie finansowe, w którym jest informacja o zatrudnionym personelu jest za 2018 r. 

Obecnie Spółka ma współpracuje z ponad 700 konsultantami. Informacja taka znajduje się na 

oficjalnej stronie Spółki.” 

Pismo Sii z dnia 19 czerwca 2020 roku 

Jak  wskazuje  Sii 

w  piśmie  z  dnia  19.06.2020  roku:  „Niniejszym  wyjaśniam,  że 

wskazana  liczba  2586  konsultantów  aktywnych  w  bazie  Wykonawcy,  odpowiadających 

profilom  wskazanym  w  OPZ,  z

ostała  przygotowana  przez  Sii  na  podstawie  szczegółowej 

analizy  kompetencji  zatrudnionych  przez  Sii  konsultantów  i  porównaniu  ich  do  wymagań 

Zamawiającego. Do tego zadania została wykorzystana baza danych zawierająca informacje 

(w  tym  aktualne  CV)  wszystki

ch  zatrudnionych  przez  Sii  konsultantów,  pozwalająca  na 

grupowanie  osób  na  podstawie  profilu,  poziomu  doświadczenia,  certyfikatów  i  innych 

atrybutów ułatwiających wyszukiwanie i sumowanie.” 

Pismo 7n sp. z o.o. z dnia 19 czerwca 2020 roku 

Jak  wskazuje  7N  w 

piśmie  z  dnia  19.06.2020  roku:  „Odnosząc  się  do  informacji 

ujawnionych  w  odwołaniu  dotyczących  istniejącego  zatrudnienia  w  7N  Sp.  z  o.o.  oraz 

przywołanych w treści odwołania dowodów źródłowych należy podnieść, że te dane na dzień 

składania oferty w przedmiotowym postępowaniu nie były aktualne. Na dzień składania oferty 

stan  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  oraz  umów  cywilnoprawnych  był  wyższy  niż 

560  osób  i  wynosiła  580  osób.  Uwzględniając  aktualne  dane  (580  osób)  oraz  liczbę 

Konsultantów aktywnych, która została wskazana w ofercie (422 osoby) nie można mówić, że 

w przypadku wykonawcy 7N Sp. z o.o. liczba osób spełniających wymagania Zamawiającego 

„jest niemal równa ogólnej liczbie wszystkich pracowników”. Taki argument znalazł się w treści 

odwołania. W konsekwencji  nie można  mówić  o istnieniu takiej  dysproporcji  pomiędzy  liczbą 

Konsultantów  aktywnych  w  bazie  wykonawcy  7N  Sp.  z  o.o.  odpowiadających  profilom 


wskazanym  w  OPZ podaną  w  ofercie  a poziomem  zatrudnienia (na  umowy  o pracę oraz  na 

podstawie  umów  cywilnoprawnych),  która  mogłaby  budzić  jakiekolwiek  wątpliwości  co  do 

prawdziwości zadeklarowanych w ofercie danych.” 

Pismo Pentacomp z dnia 19 czerwca 2020 roku 

Dodatkowe wyjaśnienia i dowody na poparcie tezy rzetelności podanej w ofercie Liczby 

konsult

antów podał także Pentacomp w piśmie z dnia 19 czerwca 2020 r. wraz z załącznikami 

dowodami,  obejmującymi  m.in.  zanonimizowane  wydruki  z  baz  wykonawcy. Wyjaśnienia  te 

oraz  dokumenty  zostały  objęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa.  W  dniu  24  czerwca  wykonawca 

d

osłał Wyciąg ze Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2019 (dokument jawny). 

W  odniesieniu  do  w

ykonawców  S&T  oraz  Transition  Technologies  Zamawiający 

wskazywał,  iż  z  uwagi  na  podlegające  ocenie  parametry  tych  ofert  (cena  oraz  liczba 

konsultantów)  okoliczność  wykluczenia  albo  braku  wykluczenia  tych  wykonawców  z 

p

ostępowania nie będzie miała wpływu na wynik postępowania.  

KIO 1149/20 

W  dniu  25  maja  2020  r.  wykonawca 

Billennium  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul.  Mangalii  2A 

(dalej:  „Odwołujący”  lub  „Billennium”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej odwołanie wobec: 

czynności  Zamawiającego  polegającej  na  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania  i 

traktowaniu jego  oferty  za odrzuconą,  dokonanej  z  naruszeniem  art.  24 ust.  1  pkt  12  Pzp 

oraz  art.  24  ust.  4 

Pzp  w  związku  z  art.  7  ust.  1  Pzp,  gdyż  Odwołujący  nie  powinien 

podlegać  wykluczeniu  z  postępowania,  a  tym  samym  jego  oferta  nie  powinna  być 

traktowana jako odrzucona; 

zaniechania  Zamawiającego  polegającego  na  tym,  iż  Odwołujący  nie  został  wezwany  do 

uzup

ełnienia dokumentów  w  trybie art.  26 ust.  3  Pzp z  wyznaczeniem  nowego terminu,  z 

uwagi  na  sygnalizowane  przez  Odwołującego  problemy  techniczne  z  korzystaniem  z 

platformy,  która  była  dedykowana  przez  Zamawiającego  do  kontaktów  w  ramach 

p

ostępowania,  które  to  problemy  wystąpiły  w  wyznaczonym  pierwotnie  przez 

Zamawiającego terminie na uzupełnienie dokumentów; 

4.  narusze

nia  przez  Zamawiającego  art.  7  Pzp  w  związku  z  art.  10b  Pzp  przez 

przeprowadzenie  wadliwej  procedury  badania  i  oceny  ofert  oraz  naruszenie  zasady 

równego traktowania wykonawców a także zasady proporcjonalności; 


naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  91  ust.  1  w  związku  z  art.  7  ust.  3  Pzp  przez 

zaniechanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  w  postępowaniu,  co 

prowadzi do sytuacji, w której zamówienie nie zostanie udzielone Odwołującemu, mimo, że 

powinien  on  zostać  wybrany  zgodnie  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia w postępowaniu; 

6.  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12 

Pzp  w  związku  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie 

wykluczenia  z  p

ostępowania  wykonawców:  1)  Pentacomp  Systemy  Informatyczne  S.A.  z 

siedzibą  w  Warszawie  przy Al.  Jerozolimskich  179  (dalej:  „Pentacomp”),  2.  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako  Konsorcjum  firm:  1.  Euvic  Sp.  

o.o. z siedzibą w Gliwicach przy Przewozowej 32, 2. Team Connect Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 58, 3. Edge One Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie  przy  ul.  Postępu  14B  (dalej:  „Konsorcjum  Euvic”),  3.  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm: 1. Sygnity S.A. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, 2. MAKEITRIGHT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przy  ul. Wołoskiej  5  (dalej:  „Konsorcjum  Sygnity”)  -  mimo,  iż  wykonawcy  Ci  nie  uzupełnili 

dokumentów  na  wezwanie  Zamawiającego  we  wskazanej  przez  niego  formie  i  we 

wskazany  przez  niego  sposób,  a  tym  samym  należało  uznać,  iż  w  terminie  wskazanym 

przez  Zamawiającego  nie  doszło  w  ich  wypadku  do  uzupełniania  dokumentów  i 

potwierdzenia  sp

ełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Zdaniem  Odwołującego 

d

odatkowo powyższe zaniechanie Zamawiającego doprowadziło do dalszych naruszeń Pzp 

w  p

ostępowaniu,  gdyż  Zamawiający  w  jego  efekcie  jako  najkorzystniejsze  wybrał  oferty 

podlegających wykluczeniu wykonawców: Konsorcjum Euvic Sp. z o.o i Konsorcjum Sygnity 

S.A. czym dod

atkowo naruszył art. 91 ust. 1 Pzp w związku z art. 7 ust. 3 Pzp; 

czynności  Zamawiającego  w  zakresie  wyboru  jako  najkorzystniejszych  w  postępowaniu 

ofert  złożonych przez  wykonawców:  Konsorcjum  Sygnity,  7N,  Britenet,  Konsorcjum  Euvic, 

Sii - 

z uwagi na to, że oferty te zostały wybrane z naruszeniem art. 91 ust. 1 Pzp w związku 

z  art.  7  ust.  3  P

zp,  co  prowadzi  do  sytuacji,  w  której  zamówienie  udzielone  zostanie 

wykonawcom  wybranym  niezgo

dnie  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków 

z

amówienia w postępowaniu; 

alternatywnie 

jeśli  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdzi,  iż  brak  jest  przesłanek  do  nowego  wezwania 

Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  z  wyznaczeniem 

jemu  nowego  term

inu,  wówczas  Odwołujący  wskazywał  na  naruszenie  przez 

Zam

awiającego art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp w związku z art. 146 ust. 6 Pzp, z uwagi na to, że 

doszło  w  postępowaniu  do  naruszenia  o  charakterze  nieusuwalnym,  które  jednocześnie 


wpływało na wynik postępowania, a tym samym w postępowaniu wystąpiła niemożliwa do 

usunięcia  wada  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w 

sprawie zamówienia publicznego. 

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i o nakazanie Zamawiającemu: 

  unieważnienia czynności oceny ofert dokonanej w postępowaniu; 

  unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 

Pzp; 

  unieważnienia czynności  wyboru ofert  złożonych  przez  poniższych wykonawców  jako 

ofert  najkorzystniejszych  w  p

ostępowaniu:  Konsorcjum  Sygnity,  7N,  Britenet, 

Konsorcjum Euvic, Sii, 

  unieważnienia  czynności  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia  oświadczeń  i 

dokumentów z dnia 4 maja 2020 r.; 

  wezwania Odwołującego do uzupełnia dokumentów objętych wezwaniem z dnia 4 maja 

2020 r. w trybie art. 26 ust. 3 Pzp z wyznaczeniem nowego terminu; 

  powtórzenia  czynności  oceny  ofert  złożonych  w  postępowaniu,  w  tym  oferty 

Odwołującego; 

  wykluczenia  z  postępowania  wykonawców:  Pentacomp,  Konsorcjum  Euvic, 

Konsorcjum Sygnity, 

  uznania  oferty  Odwołującego  za  najkorzystniejszą,  a  tym  samym  wyboru  oferty 

Odwołującego. 

alternatywnie: 

  jeśli Krajowa Izba Odwoławcza stwierdzi, iż brak jest przesłanek do nowego wezwania 

Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  z 

wyznaczeniem  mu  nowego  terminu,  wówczas  Odwołujący  wnosił  o  unieważnienie 

p

ostępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7  Pzp w związku z art. 146 ust. 6 Pzp, 

gdyż w takim wypadku naruszenia Zamawiającego wskazane w odwołaniu będą miały 

charakter nieusuwalnych i jedno

cześnie wpływały będą na wynik postępowania, a tym 

samym  w  p

ostępowaniu  wystąpi  niemożliwa  do  usunięcia  wada  uniemożliwiająca 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W uzasadnieniu odwołania wykonawca Billennium wyjaśniał, że w dniu 14 maja 2020 r. 

Zamawiający  przekazał  Odwołującemu  informację  o  wynikach  postępowania  określającą,  iż 


Odwołujący został wykluczony z postępowania. W tej samej informacji Zamawiający wskazał 5 

ofert  wybranych  przez  siebie  jako 

najkorzystniejsze  w  postępowaniu.  Jako  przesłankę 

wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  Zamawiający  wskazał,  iż  Odwołujący  w  dniu  4 

maja 2020 r.  został  wezwany  do  uzupełnienia dokumentów  w  Postępowaniu w  trybie art.  26 

ust.  3  Pzp  w  terminie  do  dnia  11  ma

ja  do  godziny  12.00.  Zamawiający  wskazał,  że  w 

powyższym  terminie  otrzymał  jedynie  część  żądanych  dokumentów  (dokumenty  z  KRK), 

pozostała  zaś  część  żądanych  dokumentów  (część  sprawozdania  finansowego  za  2016  rok 

oraz  opinie  biegłych  rewidentów)  została  w  ocenie  Zamawiającego  przekazana  o  godzinie 

W p

ostępowaniu sposób komunikacji z Zamawiającym określony został w specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  („SIWZ”)  w  rozdziale  I  podrozdziale  III  „INFORMACJE  O 

SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA 

SIĘ  Z  WYKONAWCAMI  (NIE  DOTYCZY  SKŁADANIA  OFERT)”.  Zgodnie  z  punktem  1  tego 

podrozdziału  Zamawiający  dopuścił  przekazywanie  informacji  przy  użyciu  formularza  do 

komunikac

ji  dostępnego  na  ePuap  oraz  udostępnionego  przez  miniPortal.  Dodatkowo 

powyższy punkt SIWZ wskazywał: 

„UWAGA!  Wskazane  jest,  aby  strony  komunikowały  się  ze  sobą  za  pomocą  jednego, 

wybranego  środka  komunikacji  (tj.  za  pomocą  poczty  elektronicznej  lub  formularzy  na 

ePUAP), w celu uniknięcia powielania tych samych dokumentów" 

Dodatkowo  w  punkcie  2  i  3  w  podrozdziale  III  SIWZ  Zamawiający  określił,  iż 

dopuszczalny  łączny  rozmiar  przesyłanych  plików  w  przypadku  formularza  do  komunikacji 

dostępnego na e-Puap wynosi 150 MB, zaś załączniki, których łączny rozmiar będzie większy 

niż wskazany powyżej, należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach za pośrednictwem 

e-PUAP. 

W  punkcie  11  w  podrozdziale  III  SIWZ  Zamawiający  wskazał  także,  iż  wymagania 

techniczne 

organiz

acyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów  elektronicznych, 

elektronicznych  kopii  dokumentów  i  oświadczeń  oraz  informacji  przekazywanych  przy  ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie ePUAP. 

Następnie  w  rozdziale  V  SIWZ  „WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW 

POTWIE

RDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ 

BRAK  PODSTAW  WYKLUCZENIA”  w  punkcie  15  Zamawiający  określił  dodatkowo,  że 

Wykonawca zobowiązany jest składać powyższe dokumenty w sposób określony w rozdziale 

VI SIWZ. 


W  rozdziale  VI  SIWZ  „SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA  OFERTY  WRAZ  Z 

OŚWIADCZENIAMI  LUB  DOKUMENTAMI”  w  podrozdziale  II  punkt  3  określone  zostało,  iż 

zarówno  oferta  jak  i  inne  dokumenty  i  oświadczenia,  zapis  nie  ogranicza  się  tylko  do 

dokumentów wymienionych w Rozdziale V SIWZ pkt 1-3 o czym świadczy określenie „w tym 

wymienione”,  należy  skompresować  do  jednego  pliku  archiwum  (.zip)  oraz  że  zaleca  się 

stosować narzędzie na licencji open-source 7-Zip. Zamawiający wskazał także, iż w przypadku 

konieczności  złożenia  w  ofercie  kilku  dokumentów  wykonawca  powinien  dokumenty  zapisać 

jako zip i dopiero zaszyfrować aplikacją do szyfrowania także jako zip. 

Następnie w punkcie 4 tegoż podrozdziału Zamawiający wskazał, iż w kolejnym kroku 

Wykonawca jest zobowiązany do zaszyfrowania pliku, o którym mowa w punkcie 3 powyżej. 

Szyfrowanie  musi  być  dokonane  przy  użyciu  aplikacji  znajdującej  się  na  miniPortalu  pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx. 

W punkcie 8 i 9 w podrozdziale II w rozdziale 

VI SIWZ Zamawiający wskazał także, iż: 

„Maksymalny  rozmiar  zaszyfrowanego  pliku  przesyłanego  za  pośrednictwem  ePuap  wynosi 

150 MB." 

oraz 

„ W sytuacji, gdy rozmiar zaszyfrowanego pliku przekracza 150 MB, przed przystąpieniem do 

szyfrowania należy dokumenty, wskazane w pkt 3 podzielić i skompresować do odpowiedniej 

ilości plików archiwum (.zip). Następnie, każdy z plików należy osobno zaszyfrować zgodnie z 

pkt 

6.  Podczas  szyfrowania  pliki  należy  nazwać  w  następujący  sposób: 

OfertaPART1_[numer  referencyjny  p

ostępowania]_[skrócona  nazwa  wykonawcy]  oraz 

OfertaPART2_[numer referencyjny postępowania]_[skrócona nazwa wykonawcy] - itd. Każdy z 

zaszyfrowanych plików należy przesiać oddzielnie korzystając z formularza wskazanego w pkt 

” 

Następnie w punkcie 10 w podrozdziale II w rozdziale VI SIWZ Zamawiający wskazał, 

iż: 

„  Wykonawca  składa  zaszyfrowany  plik  za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany, 

wycofania 

oferty 

lub 

wniosku 

dostępnego 

na 

ePuap 

pod 

adresem: 

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. 

Odwołujący  stwierdził,  że  spełnił  po  swojej  stronie  wszystkie  wymagania  techniczne  i 

organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów  elektronicznych,  elektronicznych  kopii 

dokumentów  i  oświadczeń  oraz  informacji  przekazywanych  przy  ich  użyciu,  opisane  w 

Regulaminie ePUAP. 

W

ykonawca  Billennium  podnosił,  że  w  czasie,  gdy  przygotowywał  do  przekazania 

dokumenty 

objęte  wezwaniem  z  dnia  4  maja  2020  r.,  postępując  zgodnie  z  przytoczonymi 


powyżej  wymaganiami,  napotkał  na  problemy  techniczne  związane  z  szyfrowaniem 

dokum

entów przy użyciu wskazanego przez Zamawiającego narzędzia. Narzędzie to ulegało 

czasowemu zawieszaniu co potwierdzają załączone do niniejszego odwołania zrzuty w ekranu 

urządzenia,  na  którym  prowadzony  był  ten  proces.  Z  uwagi  na  architekturę  narzędzia  do 

szyfrowania  nie  jest  możliwe  uzyskanie  przez  Odwołującego  bardziej  szczegółowych 

informacji  potwierdzających  wskazaną  powyżej  przyczynę  błędu,  gdyż  aplikacja  ta  nie 

umożliwia  przechowywania  szczegółowych  informacji  o  błędach  po  stronie  użytkownika.  Z 

weryf

ikacji  przeprowadzonej  przez  Odwołującego  potwierdzonej  także  z  producentem  tego 

narzędzia wynika, że narzędzie szyfrujące nie pozwala zachowywać jakichkolwiek informacji w 

celach  diagnostycznych.  Jednocześnie  producent  narzędzia  szyfrującego  odmówił 

Odwołującemu  udostępnienia  szczegółowych  informacji  potwierdzających  naturę  błędów 

zaistniałych w procesie szyfrowania dokumentów przez Odwołującego. 

W  wyniku  powyższych  problemów  Odwołujący  podjął  próbę  podziału  paczki  zip,  w 

której skompresowane były dokumenty podlegające uzupełnieniu, mimo że rozmiar tej paczki 

nie  przekraczał  wymaganych  rozmiarów  wskazanych  w  SIWZ,  na  dwie  mniejsze  paczki  o 

rozmiarach  636KB  i  19,3MB.  Dopiero  w  wyniku  tego  nieplanowanego  wcześniej  i 

niewymaganego  zapisami  SIWZ  działania  udało  się  zaszyfrować  pliki  z  uzupełnianymi 

dokumentami. 

Następnie  Odwołujący  przystąpił  do  wysyłki  przygotowanych  plików  za  pomocą 

wskazanego  przez  Zamawiającego  narzędzia  -  formularza  do  komunikacji  dostępnego  na 

ePuap  oraz  udostępnionego  przez  miniPortal.  Podczas  załączania  skompresowanych  i 

zaszyfrowanych  plików  okazało  się,  iż  wskazane  narzędzie  nie  umożliwia  załączenia  kilku 

załączników  nawet  jeśli  nie  przekraczają  łącznego  rozmiaru  wskazanego  przez 

Zamawiającego  w  SIWZ.  W  wyniku  powyższego  Odwołujący  zmuszony  został  do  wysłania 

przygotowanych plików w ramach dwóch odrębnych formularzy, czego pierwotnie nie zakładał 

i  co nie wynikało z  wymagań  SIWZ.  Pierwszy  z  formularzy  udało się  wysłać bez  problemów 

technicznych  o  godzinie  11.48. 

W przypadku wysyłki drugiego z formularzy wystąpiły kolejne 

problemy techniczne, tym razem z narzędziem e-Puap. Na etapie podpisywania dokumentu w 

narzędziu  nie  pokazała  się  opcja  logowania  profilem  zaufanym.  Powyższy  błąd  wystąpił 

kilkukrotnie  co  spowodowało  dalsze  wydłużenie  czasu  związanego  z  przekazaniem 

dokumentów Zamawiającemu w związku z potrzebą każdorazowego ponownego wypełniania 

całości  formularza.  Dopiero  przy  jednej  z  kolejnych  prób  narzędzie  udostępniło  opcję 

podpisania  profilem  zaufanym  i  w  efekcie  udało  się  Odwołującemu  dokonać  wysyłki 

dokumentów,  przy  czym  dokumenty  objęte  drugim  formularzem  dotarły  do  Zamawiającego 

zgodnie  z  udostępnioną  przez  niego  informacją  dopiero  po  godzinie  12.00  w  dniu  11  maja 

2020 r. 


Odwołujący  w  tym  miejscu  podkreślał,  iż  wskazane  powyżej  błędy  techniczne  nie 

wynikały z przyczyn leżących po jego stronie, lecz leżały po stronie narzędzi Zamawiającego i 

miały  kluczowy  wpływ  na  przekroczenie  terminu  uzupełnienia  dokumentów  w  dniu  11  maja 

2020 r. W przypadku, gdyby powyższe problemy nie wystąpiły Odwołujący złożyłby dokumenty 

w przewidzianym terminie. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż Zamawiający nie 

dopełnił obowiązków ciążących na nim na podstawie art. 10b Pzp. 

Zgodnie z art. 10b P

zp zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia, aby narzędzia i 

urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz 

interoperacyjne  z  produktami  służącymi  elektronicznemu  przechowywaniu,  przetwarzaniu  i 

przesyłaniu  danych  będącymi  w  powszechnym  użyciu  oraz  nie  mogły  ograniczać 

wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia. Odwołujący wskazywał, że 

p

owyższy  przepis  ma  kluczowe  znaczenie  zwłaszcza  w  postępowaniach  prowadzonych  w 

całości  z  użyciem  elektronicznych  środków  komunikacji,  bowiem  w  takich  postępowaniach 

jakiekolwiek  trudności  techniczne  związane  z  korzystaniem  ze  wskazanych  przez 

Zamawiającego  środków  komunikacji  elektronicznej  przekładają  się  bezpośrednio  na 

m

ożliwość  udziału  w  postępowaniu.  Wskazana  powyżej  regulacja  oznacza,  iż  to  po  stronie 

Z

amawiającego  leży  zapewnienie  wykonawcom  biorącym  udział  w  postępowaniu  możliwości 

podjęcia  działań  w  postępowaniu  przy  użyciu  wskazanych  środków  komunikacji,  a  tym 

samy

m,  że  problemy  związane  z  działaniem  tych  środków  nie  mogą  swoimi  negatywnymi 

konsekwencjami  obciążać  wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego.  Z  powyższych  obowiązków  Zamawiający  się  nie  wywiązał,  gdyż 

wskazane  przez 

niego  narzędzia  poprzez  swoje  wadliwe  funkcjonowanie  uniemożliwiły 

Odwołującemu terminowe dokonanie czynności do której był wezwany. 

Na  wskazaną  powyżej  kwestię  problemów  technicznych  Odwołujący  zwracał  uwagę 

Zamawiającemu  jeszcze  przed  otrzymaniem  od  Zamawiającego  informacji  o  wykluczeniu  z 

p

ostępowania. W ocenie  Odwołującego  Zamawiający  w  przypadku takiej  informacji  powinien 

gruntownie  wyjaśnić  powstałą  sytuację,  a  także  umożliwić  Odwołującemu  praktyczną 

możliwość  uzupełnienia  żądanych  dokumentów  unieważniając  poprzednie  wezwanie  do 

uzupełnienia  dokumentów  i  kierując  do  Odwołującego  nowe  wezwanie  z  nowym  terminem. 

Tym  samym 

zdaniem  Odwołującego  przez  zaniechania  powyższych  czynności  Zamawiający 

naruszył  nie  tylko  art.  26  ust.  3  Pzp  ale  także  art.  7  Pzp,  gdyż  Odwołujący  na  skutek 

problemów  technicznych  jakie  wystąpiły  w  procesie  przygotowania  i  przekazywania 

dokumentów  został  w  praktyce  pozbawiony  możliwości  uzupełnienia  tych  dokumentów  na 

wezwanie  w  wyznaczonym  terminie,  a  tym  samym  został  pozbawiony  możliwości  jaką  mieli 

inni  uczestnicy  p

ostępowania.  W  efekcie  powyższych  naruszeń  Zamawiający  bezzasadnie 


wykluczył  Odwołującego  z  postępowania,  doprowadzając  w  dalszej  kolejności  do  tego,  że 

jedna  z  ofert  wskazanych  przez  niego  jako  oferty  najkorzystniejsze  nie 

jest  taką  ofertą  i  nie 

powinna  zostać  wybrana  jako  najkorzystniejsza  zgodnie  z  kryteriami  oceny  określonymi  w 

SIWZ. Dokonanie wybory takiej oferty narusza art. 91 ust. 1 P

zp. Efektem powyższych działań 

i  zaniedbań  Zamawiającego  będzie  również  sytuacja  udzielenia  zamówienia  wykonawcy 

wybranemu  niezgodnie  z  przepisami  Pzp,  a  w  wyniku  tego  naruszenie  art.  7  ust  3  Pzp. 

Wszystkie  powyższe  naruszenia  w  dalszej  kolejności  mogą  stanowić  przesłankę  do 

unieważnienia tak zawartej umowy na podstawie art. 146 ust. 6 Pzp. 

Odwołujący  wskazywał  także,  iż  dochował  po  swojej  stronie  należytej  staranności  i 

termin  przystąpienia  do  przekazywania  dokumentów  Zamawiającemu  przypadający  na  dzień 

11  maja  2020  r.  wynikał  z  ograniczeń  związanych  z  ogłoszonym  w  Polsce  w  dniu  20  marca 

2020  r.  stanem  epidemii  wirusa  SARS-CoV-2. 

Odwołujący  stwierdził  także,  iż  działanie 

Zamawiającego  w  zakresie  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  i  traktowania  jego 

oferty  jako  oferty  odrzuconej  w  świetle  wskazanych  powyżej  przyczyn  technicznych  nie 

le

żących po stronie Odwołującego, a które doprowadziły do przekazania dokumentów zgodnie 

z  informacją  Zamawiającego  o  godzinie  12:01:54,  należy  uznać  także  jako  naruszenie 

wynikającej  z  art.  7  ust.  1  Pzp  zasady  proporcjonalności,  zobowiązującą  Zamawiającego  do 

podejmowania takich działań, które są niezbędne do osiągnięcia celów postępowania. Biorąc 

pod  uwagę  okoliczności,  z  powodu  których  nie  doszło  do  uzupełnienia  dokumentów  w 

terminie, należy stwierdzić, że wykluczenie Odwołującego z postępowania nie było zgodne z 

zasadą proporcjonalności. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  dotyczącego  wykluczenia  wykonawcy  Pentacomp 

Odwołujący  wskazywał,  iż  w  dniu  10  maja  2020  r.  (nr  pisma  AKMF/DZA/JN/20200408/02) 

powyższy wykonawca wezwany został do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń w trybie art. 

26  ust.  3  P

zp.  Zgodnie  z  przedmiotowym  wezwaniem  wykonawca  ten  zobowiązany  był 

dokonać  uzupełnienia  w  sposób  i  w  formie  wskazanej  w  Rozdziale  I  SIWZ.  W  punkcie  1  w 

podrozdziale  III  w  rozdziale  I  do  SIWZ  postawione  zostało  wymaganie  by  komunikacja 

pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień  oraz  przekazywanie  informacji  odbywało  się  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej: za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e- mailowy lub za 

pomocą  formularza  do  komunikacji  dostępnego  na  ePuap  oraz  udostępnionego  przez 

miniPortal. 

Wskazany  zapis  określał  jednocześnie,  że  powyższe  zasady  komunikacji 

podlegają  ograniczeniu  w  odniesieniu  do  postanowień  rozdziału  VI  podrozdział  II  SIWZ 

odnoszącego  się  do  składania  ofert.  W  przedmiotowym  rozdziale  VI  podrozdział  II  SIWZ  w 

punkcie 3 Zamawiający wskazywał, iż nie tylko ofertę ale i inne dokumenty lub oświadczenia, 

w  tym  wymienione  w  Rozdziale  V  piet  1-

3  SIWZ  (czyli  także  uzupełniany  przez  wykonawcę 


JEDZ)  należy  skompresować  do  jednego  pliku  archiwum  (.zip),  a  następnie  zgodnie  z 

punktem  4  tego  podrozdziału  wykonawca  jest  zobowiązany  do  zaszyfrowania  powyższego 

pliku. W tym celu w

ykonawca zobowiązany jest do instalacji aplikacji do  szyfrowania 

znajdującej się na miniPortalu 

pod 

adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ApIikacjaSzyfrowanie.aspx

Następnie  zgodnie  z  punktem  10  tego  podrozdziału  wykonawca  zobowiązany  był 

przesłać  zaszyfrowany  plik  za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania 

oferty 

lub 

wniosku 

dostępnego 

na 

ePuap 

pod 

adresem: 

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia.  W  11  punkcie  podr

ozdziału  II  Zamawiający 

wskazał  wyraźnie,  że  za  termin  złożenia  dokumentu  uważany  jest  termin  przekazania  na 

ePuap. Zdaniem wykonawcy Billennium tych wymagań wykonawca Pentacomp nie dotrzymał. 

W odpowiedzi na powyższe wezwanie wykonawca przekazał uzupełnione dokumenty jedynie 

w drodze komunikacji e- 

mail, która nie była przewidziana w Rozdziale VI SIWZ, w odniesieniu 

do  przekazanych  dokumentów  nie  dopełnione  zostały  także  pozostałe  wymagania 

przewidziane  przedmiotowym  rozdziałem  SIWZ  m.in.  wymaganie  dotyczące  szyfrowania 

dokumentów.  W  świetle  powyższego  w  ocenie  wykonawcy  Billennium  należy  stwierdzić,  iż 

wykonawca  ten  nie  uzupełnił  skutecznie  żądanych  przez  Zamawiającego  oświadczeń  i 

dokumentów skutkiem czego powinien podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12 P

zp. Zaniechanie przez Zamawiającego powyższego wykluczenia narusza nie tylko przepis 

art.  24  ust.  1  pkt  12    P

zp  ale  także  prowadzi  do  nierównego  traktowania  wykonawców  w 

p

ostępowaniu,  gdyż  Zamawiający  uznał  za  wystarczające  przekazanie  przez  wykonawcę 

Pentacomp dokumentów w sposób niezgodny ze swoim żądaniem a jednocześnie wykluczył z 

postępowania  Odwołującego,  który  też  dokonał  uzupełnienia  dokumentów  z  naruszeniem 

skierowanego do niego wezwania w zakresie wyznaczonego mu terminu. 

W  odniesieniu  do  z

arzutu  dotyczącego  wykluczenia  Konsorcjum  Sygnity  Odwołujący 

wskazywał,  iż  w  dniu  4  maja  2020  r.  (nr  pisma  AKMF/DZA/JN/20200430/05)  powyższy 

wykonawca wezwany 

zostali do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń w trybie art. 26 ust. 3 

Pzp. Z

daniem Odwołującego zgodnie z przedmiotowym wezwaniem wykonawca zobowiązany 

był dokonać uzupełnienia w sposób i w formie wskazanej w Rozdziale VI SIWZ. W odpowiedzi 

na  powyższe  wezwany  wykonawca  przekazał  uzupełnione  dokumenty  jedynie  w  drodze 

komunikacji  e-

mail,  która  nie  była  przewidziana  w  Rozdziale  VI  SIWZ,  w  odniesieniu  do 

przekazanych  dokumentów  nie  dopełnione  zostały  także  pozostałe  wymagania  przewidziane 

przedmiotowym  rozdziałem  SIWZ  m.in.  wymaganie  dotyczące  szyfrowania  dokumentów.  W 

świetle  powyższego  wykonawca  Billennium  stwierdził,  iż  Konsorcjum  Sygnity  nie  uzupełnił 

skutecznie  żądanych  przez  Zamawiającego  oświadczeń  i  dokumentów  skutkiem  czego 


powinien 

podlegać  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp.  Zaniechanie  przez 

Zamawiającego powyższego wykluczenia narusza nie tylko przepis art. 24 ust. 1 pkt 12  Pzp 

ale  także  prowadzi  do  nierównego  traktowania  wykonawców  w  postępowaniu,  gdyż 

Zamawiający uznał za wystarczające przekazanie dokumentów w sposób niezgodny ze swoim 

żądaniem  a  jednocześnie  wykluczył  z  postępowania  Odwołującego,  który  też  dokonał 

uzu

pełnienia  dokumentów  z  naruszeniem  skierowanego  do  niego  wezwania  w  zakresie 

wyznaczonego mu terminu. 

W  odniesieniu  do  z

arzutu  dotyczącego  wykluczenia  Konsorcjum  Euvic  Odwołujący 

wskazywał,  iż  w  dniu  4  maja  2020  r.  (nr  pisma  AKMF/DZA/JN/20200430/03)  wykonawca 

wezwan

y  został  do  uzupełnienia  dokumentów  i  oświadczeń  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp. 

Zgodnie  z  p

rzedmiotowym  wezwaniem  Konsorcjum  zobowiązane  było  dokonać  uzupełnienia 

w  sposób  i  w  formie  wskazanej  w  Rozdziale  I  SIWZ. W  odpowiedzi  na  powyższe  wezwanie 

K

onsorcjum  przekazało  uzupełnione  dokumenty  jedynie  w  drodze  komunikacji  e-mail,  która 

nie była przewidziana w Rozdziale VI SIWZ, w odniesieniu do przekazanych dokumentów nie 

dopełnione  zostały  także  pozostałe  wymagania  przewidziane  przedmiotowym  rozdziałem 

SIWZ m.in. wymaganie dotyczące szyfrowania dokumentów. W świetle powyższego  w opinii 

wykonawcy  Billennium  należało  stwierdzić,  iż  Konsorcjum  Euvic  nie  uzupełniło  skutecznie 

żądanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów skutkiem czego powinno podlegać 

wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  P

zp.  Zaniechanie  przez  Zamawiającego 

powyższego wykluczenia narusza nie tylko przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp ale także prowadzi 

do  nierównego  traktowania  wykonawców  w  postępowaniu,  gdyż  Zamawiający  uznał  za 

wystarczające  przekazanie  przez  powyższe  spółki  dokumentów  w  sposób  niezgodny  ze 

swoim żądaniem a jednocześnie wykluczył  z postępowania Odwołującego, który też  dokonał 

uzupełnienia  dokumentów  z  naruszeniem  skierowanego  do  niego  wezwania  w  zakresie 

wyznaczonego mu terminu. 

W toku posiedzenia niejawnego Izby z udziałem stron i przystępujących Zamawiający 

złożył odpowiedź na odwołanie w której wnosił o: 

A.  odrzucenie  odwołania  na  zasadzie  art.  187  ust.  2  pkt  7  Pzp  z  uwagi  na  brak  przesłania 

Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, ze względu na nieprzekazanie 

Zamawiającemu  stanowiącego  integralną  część  odwołania  załącznika  nr  6  do  odwołania 

opisanego  na  ujętej  w  odwołaniu  liście  załączników  jako  „potwierdzone  za  zgodność  kopie 

zrzutów z ekranu potwierdzających problemy techniczne w procesie szyfrowania plików”. 


Zamawiający  wyjaśniał,  że  w  odwołaniu  Odwołujący  wskazywał  na  brak  możliwości 

uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego, z uwagi na problem 

techniczne, 

a  zatem  dokument  ten  stanowi  integralną  część  odwołania.  Tymczasem 

Odwołujący  przekazał  Zamawiającemu 6 plików,  z których -  w  odniesieniu do Załącznika 6 - 

przekazano wyłącznie plik zawierający podpis zewnętrzny XAdES, a więc plik nie zawierający 

treści  w  postaci  "potwierdzonych  za  zgodność  kopii  zrzutów  z  ekranu  zrzutów  z  ekranu",  na 

jakie powo

łuje się Odwołujący.  

Zamawiający  wskazywał,  że  wedle  orzecznictwa  KIO  „takie  dokumenty,  jak  wykresy, 

opinie  oraz  raporty  z  badań  stanowią  integralną  część  odwołania  i  ich  nieprzesłanie  nie 

wypełnia dyspozycji art. 180 ust. 5 p.z,p. (mając na uwadze tylko te załączniki, które zostały 

powołane  w  treści  odwołania  j  pozostają  w  bezpośrednim,  istotnym  związku,  co  do  jego 

meritum).  Prawidłowe  wykonanie  tego  obowiązku  informacyjnego  wobec  zamawiającego ma 

ważne znaczenie, z uwagi na uprawnienie zamawiającego (art. 180 ust. 5 w zw. z art. 186 ust 

2 p.z.p.) do uwzględnienia odwołania” (wyrok KIO z dnia 27 sierpnia 2013 r., KIO 1923/13). 

Zamawiający podnosił, że przepis art. 180 ust. 5 Pzp nie precyzuje co należy rozumieć 

przez  pojęcie  "kopia  odwołania",  lecz  ze  sformułowania  wynika,  że  chodzi  tu  o  zgodność 

merytoryczną  obu  dokumentów,  a  więc  przekazanie  Zamawiającemu  i  Izbie  informacji  o  tej 

samej  treści.  Określenie  zarzutów,  żądania  co  do  sposobu  rozstrzygnięcia,  wskazanie 

okoliczności  faktycznych  i  prawnych  uzasadniających  wniesienie  odwołania,  w  tym 

konstruowanych w oparciu o przywołane w treści odwołania dowody, "tworzy" treść odwołania. 

Zgodnie zaś z  brzmieniem  art.  180  ust.  5 Pzp, obowiązkiem  Odwołującego jest  przekazanie 

Z

amawiającemu  kopii  odwołania  przed  upływem  terminu  do  wniesienia  odwołania  w  taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią. 

Zatem,  kopia  pełnego  i  kompletnego  odwołania  powinna  zostać  przekazana 

Za

mawiającemu jednocześnie, tj. najpóźniej w terminie na wniesienie odwołania. Tym samym, 

zaniechanie  przekazania  Zamawiającemu  części  odwołania  stanowiącej  jego  integralną, 

merytoryczną  część,  w  terminie  wniesienia  odwołania  uniemożliwiło  Zamawiającemu 

prze

analizowanie  pełnej  treści  odwołania,  również  w  kontekście  możliwości  uwzględnienia 

odwołania, co czyni przedmiotowy wniosek o odrzucenie odwołania w pełni uzasadnionym. 

B. 

Na wypadek nieuwzględnienia wniosku wskazanego w pkt. 1 powyżej, Zamawiający wnosił 

o oddalenie odwołania w całości jako bezzasadnego. 

Zamawiający wyjaśniał, że nie jest sporne pomiędzy stronami, że Zamawiający wezwał 

Odwołującego w  dniu 4 maja  2020 r.  (Nr  pisma: AKMF/DZA/JN/20200430/02),  na  podstawie 


art.  26  ust.  3  ustawy 

w  związku  z  Rozdziałem  V.A  pkt  2)  i  3)  oraz  Rozdziałem  V.B  pkt  1) 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej:  „SIWZ"  lub  „specyfikacja”),  do 

uzupełnienia dokumentów w zakresie: 

części  sprawozdania  finansowego  (Rachunek  Zysków  i  Strat)  za  2019  rok,  a  jeżeli 

podl

ega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

z opinią o badanym sprawozdaniu (jego części) - o ile za rok 2019 wykonawca posiada 

sprawozdanie finansowe (z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu), 

części  sprawozdania  finansowego  (Rachunek  Zysków  i  Strat)  za  2016  rok,  a  jeżeli 

podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

z  opinią  o  badanym  sprawozdaniu  (jego  części)  -  jeżeli  wykonawca  nie  posiada 

sprawozdania finansowego (z opin

ią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu) za 

rok 2019. 

Dodatkowo Zamawiający wezwał Odwołującego do uzupełnienia: 

opinii biegłego rewidenta o badanych sprawozdaniach (częściach) za lata 2017 i 2018. 

Wykonawca  złożył  uprzednio  na  wezwanie  Zamawiającego  wymagane  części 

sprawozdań finansowych (Rachunki Zysków i Strat) za lata 2017 i 2018 jednakże bez 

ww. opinii, pouczając Odwołującego, że w przypadku gdy poszczególne sprawozdania 

zgodnie z przepisami o rachunkowości nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta 

wówczas  Zamawiający  wzywa,  na  podstawie  art.  26  ust.  4  Pzp  do  przedstawienia 

wyjaśnień w tym zakresie. 

Ponadto,  mając  na  uwadze  brak  przedłożenia  ich  uprzednio  przez  Odwołującego, 

Zamawiający wezwał do uzupełnienia: 

4.  informacji z Krajowego Rejestru 

Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert  dotyczących  urzędujących  członków  organu  nadzorczego  spółki  oraz 

Prokurentów:  Pana  W.  K.,  członek  Rady  Nadzorczej,  Pana  R.  Ł.,  członek  Rady 

Nadzorczej,  Pana  G.  G.

,  członek Rady  Nadzorczej,  Pani  M.  L.,  prokurent,  Pani  P.  N., 

prokurent. 

Zamawiający  wyznaczył  Odwołującemu  nieprzekraczalny  termin  na  uzupełnienie  ww. 

dokumentów,  pod  rygorem  wykluczenia  z  postępowania,  do  11.05.2020  r.  do  godz.  12:00. 

Odwołujący  otrzymał  więc 7 dni  na  uzupełnienie dokumentów  i  przed  upływem  tego terminu 

jego długości nie kwestionował ani nie wnioskował o jego przedłużenie. 

Odwołujący w dniu 11.05.2020 r. za pośrednictwem ePUAP przekazał Zamawiającemu 

żądane dokumenty, w dwóch wiadomościach. 


W  pierwszej  wiadomości  Odwołujący  przekazał  Zamawiającemu  następujący  katalog 

dokumentów: 

1.  Informacje  z  Krajowe

go  Rejestru  Karnego  dla  osób:  Pana  W.  K.,  członka  Rady 

Nadzorczej:  Pana 

R.  Ł.,  członek  Rady  Nadzorczej,  Pana  G.  G.,  członek  Rady 

Nadzorczej,  Pani  M.  L.,  prokurent,  Pani  P.  N.

,  prokurent  każdy  z  ww.  dokumentów 

opatrzony został w jego treści klauzulą: „Data wydania informacji: 202005-07”. 

Dokumenty  te  wpłynęły  do  Zamawiającego  przed  upływem  wyznaczonego  przez 

Zamawiającego terminu tj. w dniu 11.05.2020 r. o godzinie - 11:55:38. 

W  drugiej  wiadomości  Odwołujący  przekazał  Zamawiającemu  następujący  katalog 

dokumentów: 

Kopię  sprawozdania  finansowego,  w  tym  Rachunku  Zysków  i  Strat,  spółki  Billennium 

Sp.  z  o.o.  za  rok  2016  r.  - 

data  sporządzenia  widniejąca  na  końcu  przekazanego 

dokumentu 25 lipca 2017 r.; 

Kopię  opinii  i  raportu  biegłego  rewidenta,  dotyczących  sprawozdania  finansowego 

spółki  Billennium  Sp.  z  o.o.  za  rok  2016  r.  -  data  sporządzenia  widniejąca  na  końcu 

przekazanego dokumentu 25 lipca 2017 r.; 

Kopię  sprawozdania  i  opinii  biegłego  rewidenta,  dotyczących  sprawozdania 

finansowego spółki Billennium Sp. z o.o. za rok 2017 r. - data sporządzenia widniejąca 

na końcu przekazanego dokumentu 12.06.2018 r.; 

Kopię  sprawozdania  i  opinii  biegłego  rewidenta,  dotyczących  sprawozdania 

finansowego  spółki  Billennium  S.A.  za  rok  2018  r.  -  data  złożenia  przez  biegłego 

rewidenta  podpisu  kwalifikowanego  widniejąca  na  końcu  przekazanego  dokumentu 

28.06.2019 r. 

Na  ww.  doku

mentach  podpis  elektroniczny  złożył  także  pełnomocnik  Odwołującego, 

Pan  J.  M.

,  na  poszczególnych  dokumentach  w  dniu  11.05.2020  r.  kolejno  o  godzinach  8,58, 

8.59, 9.01, 9.03. Wreszcie samo pismo przewodnie do Zamawiającego zostało podpisane przy 

użyciu podpisu kwalifikowanego przez Pana J. M. o godzinie 10:08 (w dniu 11.05.2020 r.). 

Odwołujący w dniu 11.05.2020 r. za pośrednictwem ePUAP przekazał Zamawiającemu 

żądane  dokumenty,  w  wiadomości  podpisanej  na  ePUAP  po  upływie  wyznaczonego  przez 

Zamawiającego terminu tj. o godzinie 12:01:53, która wpłynęła do Zamawiającego o godzinie - 

12:01:54. Okoliczności tej Odwołujący nie kwestionował we wniesionym Odwołaniu w związku 

z tym nie stanowi ona przedmiotu sporu. 

W  opinii  Zamawiającego  należy  z  całą  stanowczością  stwierdzić,  że  Odwołujący  na 

wiele dni przed upływem wyznaczonego przez Zamawiającego terminu (co zostało wykazane 


powyżej)  dysponował  kompletem  wymaganych  od  niego  dokumentów,  a jedynie  z  powodów 

leżących  po  jego  stronie  zdecydował  się  zwlekać  z  ich  przekazaniem  do  Zamawiającego. 

Odwołujący  nie  miał  żadnych  problemów  z  pozyskaniem  wymaganych  w  wezwaniu 

dokumentów  w  wyznaczonym  terminie.  Dokumenty,  w  stosunku  do  których  Odwołujący  nie 

dochował  terminu  uzupełnienia  pozostawały  w  dyspozycji  Odwołującego  od  28.06.2019  r., 

zatem  mogły  być  uzupełnione  już  w  dniu,  w  którym  Odwołujący  otrzymał  wezwanie,  a  więc 

4.05.2020  roku,  a  także  w  dniach  kolejnych  5,  6,  7,  8,  9,  10  i  wreszcie  11  maja  -  do  godz. 

Zwlekanie  przez  Odwołującego  7  dni  ze  złożeniem  żądanych  od  niego  dokumentów, 

należy uznać za niedochowanie należytej staranności, skutkujące koniecznością wykluczenia 

go z postępowania. 

Zamawiający  stwierdził,  że  posiadając  ww.  dokumenty  już  w  dniu  wezwania 

w

ykonawca  podpisał  je  elektronicznie  w  dniu,  w  którym  upływał  termin  na  uzupełnienie 

(kolejno o godzinach 8.58, 

859, 9.01, 9.03.) a następnie - godzinę później tj. o godzinie 10:08 

pismo przewodnie do Zamawiającego. Samej czynności uzupełnienia dokonał zaś o godzinie 

12:01:53  (nie  wykazując  zresztą,  jakoby  uchybienie  terminu  było  skutkiem  braku  należytego 

działania ePUAP). 

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 24 ust. 4 w związku z art. 7 

ust.  1  Pzp 

Zamawiający  stwierdził,  że  w  dniu  14  maja  2020  r.  zawiadomił  wykonawców 

biorących  udział  postępowaniu  o  wyborze  ofert  najkorzystniejszych  oraz  o  wykluczeniu 

Odwołującego z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp podając uzasadnienie prawne 

oraz opis stanu faktycznego, gdzie Zamawiający wskazał: 

„Wykonawca  w  odpowiedzi  na  wezwanie  w  dniu  11.05.2020  r.  złożył  dokumenty  w  dwóch 

wiadomościach  na  skrzynkę  elektroniczną  Zamawiającego  e-puap,  Pierwsza  z  wiadomości 

wpłynęła  we  wskazanym  terminie  i  zawierała  dokumenty  z  informacją  z  Krajowego  Rejestru 

Karnego,  Natomiast  dokumenty  z  wezwania  w  zakresie  pkt  1)-

3)  wezwania  do  uzupełnienia 

(jak  powyżej),  uzupełnienie  nastąpiło  po  terminie  wyznaczonym  w  wezwaniu  z  art.  26  ust.  3 

ustawy  Pzp,  Zam

awiający  wyznaczył  termin  uzupełnienia  datą  i  godziną  (11.05.  g,  12.00), 

Wykonawca  dokonał  uzupełnienia  dokumentów  w  dwóch  "turach”.  Druga  "tura”  stanowiła 

odpowiedź  na  wezwanie  w  zakresie  dot.  pkt  1)-3)  wezwania  i  została  przestana:  "DATA 

ZŁOŻENIA  PODPISU:  2020-05-11T12:01:53.598+02:00”  (w  pliku/dokumencie  na  e-puap 

"złożenie  oferty  /  wniosku”  i  doręczona  zamawiającemu:  "Data  doręczenia:  2020-05-

11T12:01:54.777”    co  zostało  poświadczone  dokumentem  z  e-puap  tj.  Urzędowe 

Poświadczenie Odbioru”. 

Z

amawiający  zwracał  uwagę,  że  w  treści  Części  III  Rozdziału  I  SIWZ  wskazał  na 

następujące zasady prowadzenia komunikacji z wykonawcami: 


„III.INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ORAZ  PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ  1  DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONA WCAM/ (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT) 

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym  a 

Wykonawcami,  w  szczególności  składanie  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz 

przekazywanie informacji z zastrzeżeniem Rozdz. VI Podrozdział Il SIWZ odnoszącego 

się do składania ofert, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za 

pośrednictwem  Poczty  elektronicznej  na  adres  e-mailowy  sekretarz  komisji 

przetargowej: Pani J. N., e-mail: j..n.

@akmf.pl„ nr telefonu: (+48 22) 102 21 71 lub za 

pomocą Formularza do komunikacji dostępnego na ePuap oraz udostępnionego przez 

miniPortal.  Zamawiający  informuje,  że  faks  nie  jest  środkiem  komunikacji 

elektronicznej.  UWAGA!  Wskazane  jest,  aby  strony  komunikowały  się  ze  sobą  za 

pomocą jednego, wybranego środka komunikacji (tj. za pomocą poczty elektronicznej 

lub formularzy na 

ePUAP), w celu uniknięcia powielania tych samych dokumentów. 

Zamawiający  wymaga  przesłania  plików  w  formatach  danych  określonych  w 

przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  18  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o 

informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne,  przy  czym 

zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf. Dopuszczalny łączny rozmiar przesyłanych 

plików  w  jednej  wiadomości  wysyłanej  do  Zamawiającego  za  pośrednictwem  Poczty 

elektronicznej  wynosi  25  MB,  z  kolei  w  przypadku  Formularza  do  komunikacji 

dostępnego na e-Puap - maksymalny rozmiar przesyłanego jako załącznik pliku wynosi 

150 MB. 

Załączniki,  których  łączny  rozmiar  będzie  większy  niż  wskazane  w  pkt  2  wartości, 

należy przesiać w kilku odrębnych wiadomościach e-mail/za pośrednictwem e-Puap (w 

zależności od wybranego sposobu). 

Zamawiający  zaleca,  aby  korespondencja  kierowana  do  Zamawiającego  za 

pośrednictwem  Poczty  elektronicznej  zawierała  w  tytule  wiadomości  numer 

referencyjny Postępowania, którego dotyczy. 

5.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca 

przekazuje  Zamawiającemu  dokumenty,  które  zostały 

zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, zaleca się, aby Wykonawca odpowiednio 

w  nazwie  pliku  i  tytule  wiadomości  e-mail  umieścił  adnotację:  „  Tajemnica 

przedsiębiorstwa". 

Oświadczenia  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  uważa  się  za  złożone  w 

terminie, jeżeli ich treść dotarta do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 


W  przypadku  korzystania  z  Formularza  komunikacji  dostępnego  na  ePuap  za  datę 

przekazania  wniosków,  zawiadomień,  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się 

datę ich przekazania na ePUAP. 

Zaś  sposób  złożenia oferty  wraz  z  załącznikami został  opisany  w  Rozdziale VI  SIWZ 

„Sposób przygotowania oferty wraz z oświadczeniami lub dokumentami”. 

Zamawiający wskazywał, że Odwołujący w  zaistniałym stanie faktycznym zdecydował 

się wykorzystać miniportal oraz formularze ePUAP celem przekazania wymaganych od niego 

dokumentów  do  Zamawiającego.  Odwołujący  z  przyczyn  sobie  tylko  znanych  zwlekał  z 

przekazaniem tych dokumentów do Zamawiającego aż do upływu wyznaczonego mu terminu. 

Po  pierwsze  zwlekał  z  ich  przygotowaniem  do  przekazania  Zamawiającemu  -  raz  jeszcze 

wskazujemy, że dokumenty pozostawały w dyspozycji Odwołującego od 28.06.2019 r. (l). Po 

drugie  zwlekał  z  ich  przekazaniem  (Pan  J.  M.  podpisał  dokumenty  około  godziny  9.00.,  a 

pismo przewodnie do Zamawiającego o godzinie 10:08, a dokumenty zostały przekazane na 

ePUAP dopiero po godzinie 12,00.). 

Zamawiający podnosił, że składanie ofert lub dokumentów na tzw. "ostatnią chwilę" jest 

częstą praktyką wykonawców biorących udział postępowaniach. Odwołujący podjął czynności 

związane  ze  złożeniem  dokumentów  tuż  przed  wyznaczonym  terminem.  Podjęcie  próby 

przesłania dokumentów w tak krótkim czasie przed upływem terminu, jest prawem wykonawcy, 

ale  wówczas  wykonawca  musi  brać  pod  uwagę  ryzyko  związane  z  technicznym 

funkcjonowaniem  narzędzi  służących  do  elektronicznej  komunikacji  w  postępowaniu. 

Odwołujący  winien  byt  zachować  należytą  staranność  jaka  jest  wymagana  od  podmiotów 

prowad

zących  działalność  gospodarczą.  Zaistniały  problem  jest  bliźniaczo  podobny  do 

problemów  jakie  zgłaszali  w  przeszłości  wykonawcy  przy  składaniu  ofert  lub  dokumentów  w 

formie  pisemnej.  Tam  też  podnoszono  szereg  zarzutów  wskazując  na  różnorakie  zdarzenia 

które  utrudniły  złożenie  oferty  lub  dokumentów  w  wymaganym  czasie.  W  tych  wszystkich 

sytuacjach  KIO  jednoznacznie  wskazywała,  że  wykonawca  winien  założyć  odpowiedni  długi 

okres  czasu  dla  złożenia  oferty  i  przewidzieć  możliwość  wystąpienia  różnorakich  przyczyn  i 

okoliczności które mogły spowodować niedoręczenie oferty na czas. Ta argumentacja KIO jest 

zdaniem  Zamawiającego  ze  wszech  miar  zasadna  i  aktualna  w  obecnym  stanie  prawnym. 

Każda  zmiana  stanu  prawnego  generuje  nowe  okoliczności  mogące  generować  nowy  typ 

przeszkód dla złożenia oferty lub wymaganych dokumentów w zakładanym przez wykonawcę 

terminie, czego w przedmiotowej sprawie Odwołujący nie przewidział. 

Dodatkowo  Zamawiający  wyrażał  zdziwienie  opisem  czynności  wykonanych  przez 

Odwołującego celem złożenia żądanych od niego dokumentów a znajdujących w jego ocenie 


uzasadnienie  w  zapisach  SIWZ.  Odwołujący  opisał  szereg  czynności  jakie  podjął  m.in. 

związanych  z  koniecznością  zaszyfrowania  wysyłanych  do  Zamawiającego  plików. 

Odwołujący zdawał się podnosić, że Zamawiający w treści SIWZ takie wymogi wyartykułował 

powołując  się  na  postanowienia  Części  Il  Rozdziału  VI  SIWZ.  Zamawiający  zaprotestował 

przeciwko  staw

ianym  przez  Odwołującego  tezom  podkreślając,  że  przywoływane  przez 

Odwołującego  zapisy  dokumentacji  postępowania  mieszczą  się  we  wspomnianej  Części  Il 

Rozdziału VI SIWZ „Il. ZŁOŻENIE OFERTY” i wskazują na obowiązki wykonawców odnoszące 

się  do  samego  etapu  złożenia  oferty,  a  nie  do  przyjętych  przez  Zamawiającego  zasad 

komunikacji  z  wykonawcami  na  późniejszym  etapie.  Żadne  postanowienie  SIWZ  nie 

nakazywało  szyfrowania  przekazywanych  Zamawiającemu  dokumentów  lub  oświadczeń  po 

dokonaniu  otwarcia  ofert.  Brak  również  takiego  obowiązku  w  postanowieniach  Regulaminu 

korzystania  z  systemu  miniPortal  czy  też  w  samej  Instrukcji  użytkownika  tego  systemu.  W 

ocenie Zamawiającego Odwołujący w wyniku braku rzetelnego zapoznania się z treścią SIWZ, 

w  szczególności  zapisami  Części  III  Rozdziału  I  SIWZ,  oraz  ww.  instrukcjami  korzystania  z 

systemu  miniportal-

ePUAP  postanowił  skorzystać  z  „Formularza  do  złożenia,  zmiany, 

wycofania  oferty  lub  wniosku”  zamiast  z  „Formularza  do  komunikacji”.  Co  więcej  w  ocenie 

Zamawiającego Odwołujący zignorował nie tylko postanowienia SIWZ oraz ww. regulaminów, 

ale również opisy towarzyszące etapowi  wyboru formularza z jakiego Odwołujący postanowił 

skorzystać.  

Zamawiający  zauważał,  że  Odwołujący  nie  pokusił  się  o  poinformowanie  go  o 

zaistniałych problemach technicznych przed upływem wyznaczonego terminu do uzupełnienia 

dokumentów,  a  uczynił  to  dopiero  w  dniu  14  maja  2020  roku. W  ocenie Zamawiającego  nie 

sposób  uznać  słuszności  argumentów  Odwołującego.  Po  pierwsze,  jak  podnoszono 

wcześniej, Odwołujący pomimo posiadania kompletu dokumentów zdecydował się czekać do 

ostatniej chwili z ich wystaniem do Zamawiającego. Po drugie, zdecydował się na skorzystanie 

z  systemu  miniportal-

ePUAP,  na  dodatek  wybierając  nieprawidłowe  formularze,  pomimo 

zapisów  w  SIWZ  oraz  regulaminu  korzystania  z  systemu  miniportal-ePUAP.  Zamawiający 

stwierdził,  że  nie  może  wykluczyć,  że  kolejne  użycie  w  danym  postępowaniu  formularzy  do 

złożenia/zmiany/wycofania  oferty  już  po  upływie  terminu  składania  ofert  mogło  skutkować 

błędami  w  działaniu  systemu.  Po  trzecie  Odwołujący  napotykając  problemy  techniczne  w 

działaniu systemu miniportal ePUAP nie powiadomił o tym Zamawiającego ani nie skorzystał z 

możliwości przestania tych dokumentów za pomocą poczty e-mail na zasadach określonych w 

Części III Rozdziału I SIWZ.  Po czwarte, Zamawiający ustalił, że w dniu 11.05.2020 ePUAP 

działał  prawidłowo  tj.  nie  informowano  tego  o  awariach  ani  o  planowanych  wyłączeniach  

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klieqta/aktualnosci). 


Reasumując,  powyższe  okoliczności  Zamawiający  stwierdził,  że  ww.  okoliczności 

wskazują że Odwołujący nie dochowując należytej staranności oczekiwanej od profesjonalisty, 

jest winny niedotrzymania terminu na złożenie wymaganych przez niego dokumentów. 

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp 

Zamawiający  stał  na  stanowisku,  że  brak  jest  podstaw  do  ponownego  wezwania 

Odwołującego  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp.  Pierwotne  wezwanie  do  uzupełnienia  zostało 

wystosowane  w  sposób  prawidłowy,  a  termin  na  złożenie  dokumentów  był  wystarczający. 

Również ewentualne problemy techniczne, na wystąpienie których powołuje się Zamawiający 

(których  to  wystąpienia  nie  udowodnił,  ani  nawet  nie  uprawdopodobnił,  co  uzasadnia 

wątpliwości co do tego, czy miały one w ogóle miejsce) spowodowane były nieprawidłowymi 

czynnościami  Odwołującego jak  również  niedochowaniem  należytej  staranności.  Odwołujący 

miał  możliwość  przed  upływem  wyznaczonego  terminu  powiadomić  Zamawiającego  o 

zaistniałych  przeszkodach,  dając  Zamawiającemu  możliwość  rozważenia,  czy  nie  należy  go 

przedłużyć. 

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 7 w związku z art. 10b Pzp 

Zamawiający stał na stanowisku, że podniesione przez niego argumenty odnoszące się 

do  wcześniej  komentowanych  zarzutów  pozwalają  również  na  uzasadnienie  nietrafności 

podniesionego  zar

zutu  naruszenia  art.  10b  Pzp.  Zamawiający  stwierdził,  że  Odwołujący 

obarcza  winą  za  swoją  niestaranność,  i  popełnione  w  jej  wyniku  błędy  Zamawiającego 

podczas gdy to Odwołujący winien byt zachować należytą staranność jaka jest wymagana od 

podmiotów  prowadzących  działalność  gospodarczą.  Późne  przystąpienie  do  czynności 

wystania  dokumentów  oraz  podjęcie  działań  niezgodnie  z  zapisami  regulaminu  systemu 

miniportal-

ePUAP,  który  na  mocy  ust.  11  Części  III  Rozdziału  I  SIWZ  był  dla  niego  wiążący, 

wyczerpuje  znamiona  co  najmniej  lekkomyślności  Odwołującego.  Nie  może  jednak  budzić 

żadnych wątpliwości, że za lekkomyślność Odwołującego odpowiedzialności nie może ponosić 

Zamawiający, który nie dopuścił się żadnych nieprawidłowości w tym zakresie. 

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 Pzp 

Zamawiający  nie  uznawał  zasadności  powyższego  zarzutu  wskazując,  iż  w  treści 

Części  III  Rozdziału  I  SIWZ  określone  zostały  zasady  prowadzenia  komunikacji  z 


wykonawcami. 

Po  raz  kolejny  Zamawiający  podkreślał,  że  SIWZ  przewidywała  dla 

dokume

ntów lub oświadczeń stanowiących przedmiot wezwań możliwość korzystania zarówno 

w miniportalu jak i z poczty elektronicznej. Dodatkowo należy wskazać, że sam Zamawiający 

kierując  wezwania  do  wykonawców  (w  tym  i  do  Odwołującego)  korzystał  z  poczty 

elektroni

cznej,  równocześnie  zwracając  się  z  prośbą  o  niezwłoczne  potwierdzenie  faktu 

otrzymania  wezwania,  właśnie  przy  użyciu  poczty  elektronicznej  mailem  na  adres: 

[email protected] 

Zamawiający  oświadczał  że  w  żaden  sposób  nie  wymagał  aby  komunikacja  jaka 

odbywała się już po otwarciu ofert musiała być szyfrowana przez wykonawców  - wymóg taki 

s

tałby wprost w sprzeczności z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 

czerwca  2017  r.  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania  i  przechowywania  dokumentów 

elektronicznych,  który  obowiązek  szyfrowania  określa  jedynie  dla  zamkniętego  katalogu 

dokumentów w postaci oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wniosków, 

o których mowa w art. 134c Pzp, oraz prac konkursowych. Zamawiający stwierdził, że zasady 

komunikacji 

byty dla wszystkich wykonawców były jasne, z wyjątkiem jak stara się to w treści 

odwołania  wykazać,  Odwołującego.  Mając to  na  uwadze  Zamawiający  nie  znajduje  podstaw 

do wykluczenia wskazanych w odwołaniu wykonawców. 

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 Pzp 

Zamawiający stwierdził, że nie widzi podstaw do uwzględnienia postawionego zarzutu. 

Wymaga  zauważenia,  że  zgodnie  z  utrwaloną  linią  orzeczniczą  KIO  pomiędzy  wadą 

postępowania  (dokonaniem  przez  Zmawiającego  czynności  lub  zaniechania  czynności  z 

naruszeniem przepisu ustawy) a niemożnością zawarcia ważnej umowy musi istnieć normalny 

związek przyczynowy. Innymi słowy wadą postępowania w rozumieniu art. 93 ust 1 pkt 7 Pzp 

jest  nieusuwalna  wada  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  która  wywiera  tak  istotny 

wpływ  na  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  że  powoduje  jej  bezwzględną  lub 

względną nieważność. Analiza treści odwołania wskazuje, że Odwołujący nie wskazał w żaden 

sposób wady postępowania ani nie wykazał jej nieusuwalnego charakteru. 

Zamawiający podniósł, że w jego  ocenie żądanie unieważnienia postępowania z tego 

powodu, iż nie udało się Odwołującemu złożyć dokumentów w wyznaczonym terminie, kiedy 

inni  wykonawcy  w  oparciu  o  te  same  informacje  Zamawiającego  zawarte  w  SIWZ,  takie 

dokumenty złożyli należy uznać za niezasadne. 


Uwzględniając  treść  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, 

dowody  oraz  stanowiska 

i  oświadczenia  Stron  oraz  Przystępujących  wyrażone  w 

pismach procesowych i 

złożone na rozprawie, Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Krajowa 

Izba  Odwoławcza  stwierdza,  że  wszyscy  Odwołujący  legitymują  się 

uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 

ust.  1  Pzp,  według  którego  środki  ochrony  prawnej  określone  w  ustawie  przysługują 

wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia 

przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

KIO 1129/20 

Odnosząc  się  szczegółowo  do  poszczególnych  zarzutów  Izba  wskazuje,  że  nie  było 

okolicznością sporną, iż zamawiający w treści SIWZ, z uwzględnieniem kolejnych modyfikacji, 

w  Rozdziale  IX  Podrozdziale  II 

„KRYTERIA WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY W 

POSTĘPOWANIU REALIZOWANYM W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ określił dwa 

kryteria  oceny  ofert.  Zamawiający  wskazał,  że  przy  ustaleniu  rankingu  ofert,  Zamawiający 

będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Całkowita cena oferty brutto   

Liczba  Konsultantów  aktywnych  w  bazie  Wykonawcy  odpowiadających  profilom 

wskazanym w OPZ    

Zamawiający w SIWZ wskazał, jak należy rozumieć pojęcie „konsultant aktywny". I tak. 

„Pod  pojęciem  Konsultanta  aktywnego  w  bazie  Wykonawcy  Zamawiający  rozumie 

Konsultanta,  który  na  dzień  składania  ofert  posiada  zawarta  umowę  o  współpracy  z 

Wykonawca składającym ofertę (w szczególności umowę o prace, umowę cywilnoprawna)". 

W dniu 12 marca 2020 r. w odpowiedzi na pytanie 12 Zamawiający podał, że kryterium 

liczby  Konsultantów  będzie  oceniał  na  podstawie  złożonych  przez  Oferentów  (potencjalnych 

Wykonawców) oświadczeń. 

Izba ustaliła, że w złożonych ofertach poszczególni wykonawcy (10 na 11 ubiegających 

się o zamówienie) zaoferowali liczbę konsultantów na poziomie od 204 aż do 40 170.  

1.  Konsorcjum Sygnity    

– 204 konsultantów 


2.  Asseco  

– 1516 konsultantów 

3.  S&T    

– 422 konsultantów (sprawdzić) 

4.  7N  

– 422 konsultantów, 

5.  Sii  

– 2586 konsultantów 

6.  Pentacomp    

– 738 konsultantów 

7.  Billennium  

– 816 konsultantów 

8.  Transition Technologies 

– 377 konsultantów 

9.  Konsorcjum Euvic  

– 40 170 konsultantów 

10. Britenet  

– 514 konsultantów 

11. Bluesoft  

– nie oceniany w tym kryterium 

Izba usta

liła, że aż 7 wykonawców z 10 (S&T, Pentacomp, 7N, Billennium, Transytion 

Technologies,,  Britenet,  Konsorcjum  Sygnity)  podała  liczbę  konsultantów  mieszczącą  się  w 

przedziale  od  204  do  900  konsultantów,  natomiast  dwóch  wykonawców  podało  liczbę  w 

przedziale od 900 do 2600 (Asseco, Sii). Zaś tylko jeden z wykonawców, tj. Konsorcjum Euvic 

podał  liczbę  konsultantów  która  pozostawała  w  znacznej  dysproporcji  z  pozostałymi 

wykonawcami bowiem liczba ta wyniosła 40 170 konsultantów. 

W toku rozprawy przystępujący Konsorcjum Euvic złożył dowody w postaci: 

Dowód nr 1 – przykładowa karta konsultanta z bazy Team Connect,  

Dowód nr 2 – formularz dla kandydatów do pracy,  

Dowód nr 3 – informacja związana z aktualizacją danych w  bazie z 2018,  

Dowód nr 4 – mający potwierdzać zgodę w procesie aktualizacji danych. 

Po  dokonaniu  badania  całokształtu  okoliczności  oraz  materiału  dowodowego 

zgromadzonego  w  sprawie  Izba  stwierdziła,  że  potwierdziły  się  zarzuty  naruszenia  przez 

Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp konsekwencją 

czego było również naruszenie przepisu art. 91 ust. 1 Pzp. 

I. 

Jako pierwszy Izba rozpoznała zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp i stwierdziła, 

że zgłoszony zarzut należy uznać za zasadny. 

Przytaczając,  zgodnie  z  wymaganiami  art.  196  ust.  4  Pzp,  przepisy  stanowiące 

podstawę  prawną  zapadłego  rozstrzygnięcia,  a  których  naruszenie  przez  Zamawiającego 

zarzucał  Odwołujący, wskazać należy, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp z postępowania o 

udzielenie  zamówienia  wyklucza  się:  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub 


niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć 

istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia. 

Wobec  treści  powyższego  przepisu  dla  skutecznego  wykluczenia  wykonawcy  z 

postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  niezbędne  jest  wykazanie,  że  łącznie 

zos

tały spełnione trzy przesłanki: 

  przedstawione przez wykonawcę informacje wprowadzają zamawiającego w błąd, 
  informacje  wprowadzające  w  błąd  mogą  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

zamawiającego, 

  przedstawienie informacji wprowadzających w błąd nastąpiło w wyniku lekkomyślności 

lub niedbalstwa wykonawcy. 

Izba  zwraca  uwagę,  że  Zamawiający,  oceniając,  czy  informacje  podane  przez 

wykonawcę  wprowadzają  go  w  błąd,  powinien  się  ograniczyć  wyłącznie  do  jednoznacznego 

ustalenia,  czy  dana  informacja  jest  prawdziwa,  czy  nieprawdziwa.  Do  uznania  informacji  za 

wprowadzającą w błąd nie jest istotne ustalenie, jaka przyczyna spowodowała, że wykonawca 

taką informację przedstawił. 

Po  przeprowadzeniu  analizy  zgromadzonego  w  sprawie  materiału  dowodowego  Izba 

stwierdziła, że wskazane powyżej przesłanki kumulatywnie ziściły się. 

Przekładając powyższe na stan faktyczny sprawy Izba stwierdziła, że w rozpoznawanej 

sprawie  mamy  do  czynienia  z  sytuacją,  w  której  wykonawca  Konsorcjum  Euvic  w  zakresie 

kryterium  liczby  konsultantów  aktywnych  w  bazie,  odpowiadających  profilom  wskazanym  w 

OPZ, przekazując zamawiającemu informacje o dysponowaniu 40 170 konsultantami z którymi 

ma  zawarte  umowy  o  współpracy  przekazał  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego. 

Nie  budzi  żadnych  wątpliwości  Izby,  że  Przystępujący  w  złożonej  ofercie  przekazał 

Z

amawiającemu  informacje  iż  dysponuje  liczbą  40  170  konsultantów,  którzy  są  aktywni  w 

bazie  wykonawcy  i  odpowiada

ją profilom wskazanym w OPZ. Zgodnie z definicją aktywnego 

konsultanta  zawartą  w  SIWZ  wykonawca  z  każdym  z  konsultantów  musiał  mieć  na  dzień 

składania ofert zawartą umowę, w szczególności umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.  

Izba  dostrzega,  iż  z  treść  postanowień  SIWZ  nie  określa  szczegółów  w  zakresie  umowy 

współpracy zawieranej z konsultantem, precyzując jedynie, że „w szczególności” może to być 

umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna. Nie mniej jednak w tym aspekcie za kluczowe 


należy uznać postanowienie SIWZ, które jednoznacznie wskazuje, że na dzień składania ofert 

wykonawca powinien mieć zawartą z konsultantem umowę o współpracy.  

W złożonym piśmie procesowym i w toku rozprawy Konsorcjum Euvic, koncentrując się 

na  złożonych  dowodach  podnosił,  że  przesłanie  przez  konsultanta  zgody  na  przetwarzanie 

danych osobowych, wynikające z wprowadzenia RODO jest wystarczające do potwierdzenia, 

że  mamy  do  czynienia  ujawnieniem  aktywnej  umowy  o  współpracy  z  konsultantem,  który 

występuje w bazie wykonawcy.  

W  omawianym  przypadku  Izba  stwierdziła,  że  z  całokształtu  okoliczności  i  materiału 

dowodowego  nie  wynika,  że  Przystępujący  na  dzień  składania  ofert  miał  zawarte  umowy  o 

współpracy  w  jakiejkolwiek  formie  z  konsultantami,  którzy  zostali  wykazani  w  złożonej  przez 

niego ofercie w ilości 40 170 konsultantów. Izba za chybioną uznała argumentację Konsorcjum 

Euvic który wskazywał, że obowiązek ten może być spełniony przez wypełnienie Formularza 

dla  kandydatów  do  pracy.  Izba  zwraca  uwagę,  że  w  treści  tego  formularza  podano,  że 

formularz  służy  do  zgłaszania kandydatur  do  pracy  w  Euvic  i  umożliwia  przekazanie danych 

osobowych  ankiety  kompetencji  technicznych  oraz  CV.  Izba  stoi  na  stanowi

sku,  że  takiego 

obowiązku nie wypełnia również zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która nie może 

być  równoznaczna  z  zawarciem  umowy  o  współpracy.  Poza  tym  w  toku  rozprawy 

Przystępujący w złożonych wyjaśnieniach podał, że aktualizacja bazy odbywa się jedynie „na 

bieżąco”  poprzez  telefoniczne  czy  też  e-mailowe  kontakty  z  konsultantami  a  jedyna 

kompleksowa  aktualizacja  bazy  odbyła  się  2  lata  temu  w  aspekcie  wypełniania  obowiązków 

wynikających z RODO.  

W  tym  miejscu  należy  zwrócić  uwagę  na  wyjaśnienia  Konsorcjum  Euvic,  złożone  w 

wyjaśnieniach dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa, w których wykonawca wprost wskazał, 

że  przyjęta  polityka  wykonawcy  zakłada,  że  umowy  o  współpracy  posiada  on  wyłącznie  z 

k

onsultantami,  którzy  realizują  rzeczywiście  prace  lub  określone  zlecenia.  Oznacza  to,  że 

ba

za,  którą  dysponuje  wykonawca  jest  jednocześnie  bazą  osób  w  większości  zatrudnionych 

przez  w

ykonawcę  przy  konkretnych  aktualnie  realizowanych  projektach.  Powyższe 

wyjaśnienia  stoją  w  sprzeczności  z  twierdzeniami  wykonawcy  zawartymi  w  piśmie 

procesowym  oraz  zaprezentowanymi  na  rozprawie.  Przy  ich ocenie Izba  uznała za nietrafną 

argumentację Zamawiającego, który podnosił, że ich treść jest ściśle osadzona w charakterze 

składanego dokumentu i nie można jej przenosić na treść złożonej oferty. Izba stwierdziła, że 

wręcz  przeciwnie.  Złożony  przez  wykonawcę  dokument  odnosi  się  wprost  i  stanowi 

wyjaśnienie powodów objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa konkretnej treści oferty dlatego też 

musi być z nią spójny.  


Odnosząc się  zaś do  ostatniej  z  przesłanek powołanego  przepisu,  tj.  do kwestii  tego, 

czy 

przedstawienie informacji wprowadzających w błąd nastąpiło w wyniku lekkomyślności lub 

niedbalstwa wykonawcy to Izba 

stanęła na stanowisku, że realiach niniejszej sprawy mamy do 

czynienia  z 

sytuacją,  w  której  przy  przedstawianiu  informacji  na  temat  liczby  konsultantów  

aktywnych  w  bazie,  odpowiadających  profilom  wskazanym  w  OPZ,  wykonawcę  Konsorcjum 

Euvic  cechowało  co  najmniej  daleko  posunięte  niedbalstwo,  polegające  na  tym,  że 

wykonawca  ten 

przewidywał  możliwość  wystąpienia  bezprawnych  następstw  swego 

zachowania,  lecz  bezzasadnie  przypuszczał,  że  ich  uniknie.  W  tym  miejscu  zasadnym  jest 

jedynie przypomnienie, że s

zczegółowa analiza treści przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp prowadzi 

do jednoz

nacznego wniosku, że działanie wykonawcy ma mieć charakter zawiniony, który cechuje 

lekkomyślność  lub  niedbalstwo.

Pojęcie  winy  było  wielokrotnie  przedmiotem  opracowań 

judykatury  i  doktryny  prawa  cywilnego,  toteż  powielanie  teoretycznej  analizy  w  tym  miejscu 

jest zbędne. Jedynie dla przypomnienia Izba wskazuje, że wina może być kwalifikowana jako 

umyślna  (sprawca  chce  wywołać  określone  skutki  lub  godzi  się  na  ich wystąpienie)  lub  jako 

nieumyślna  (niedbalstwo,  lekkomyślność)  -  sprawca  przewidywał  możliwość  wystąpienia 

bezprawnych  następstw  swego  zachowania,  lecz  bezzasadnie  przypuszczał,  że  ich  uniknie 

lub  nawet  nie  przewidywał  możliwości  wystąpienia  takich  skutków,  ale  powinien  i  mógł  je 

przewidzieć.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  stwierdziła,  że  w  świetle  powyższego  w 

rozpoznawanym  stanie  faktycznym  mamy  do  czynienia  z  sytuacją,  w  której  wykonawca 

Konsorcjum  Euvic  w  zakresie  kryterium  liczby  konsultantów  aktywnych  w  bazie, 

odpowiada

jących  profilom  wskazanym  w  OPZ,  w  wyniku  przekazując  zamawiającemu 

informacje o dysponowaniu 40 

170 konsultantami przekazał w wyniku niedbalstwa informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego co miało istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  w  zakresie  przyznany  temu 

wykonawcy 

punktów,  bowiem  wykonawca  Konsorcjum  Euvic  otrzymał  maksymalną  liczbę 

punktów  w  tym  kryterium,  tj.  40  pkt  zaś  pozostałym  wykonawcom  konkurującym  w  tym 

kryterium przyznano punkty w przedziale od 0,2 do 2,58 pkt. 

Podsumowując  Izba  stwierdziła,  że  zostały  wypełnione  wszystkie  przesłanki  przepisu 

art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp,  co  skutkowało  stwierdzeniem  przez  Izbę  naruszenia  przez 

zamawiającego ww. przepisu.  

II.  


Kolejny  zarzut  podlegający  rozpoznaniu  Izby  to  zarzut  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp.  Izba  uznała  zgłoszony  zarzut  za 

uzasadniony. 

Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp  z

amawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  złożenie 

stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji. 

Przepis  art.  3  ust.  1  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) 

– dalej : „u.z.n.k.” stanowi, że czynem nieuczciwej 

konkurencji  jest  działanie  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  jeżeli  zagraża  lub 

narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 

świetle  zacytowanej  powyżej  treści  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  nie  budzi 

żadnych  wątpliwości,  że  Zamawiający  dokonując  oceny  ofert  każdorazowo  ma  obowiązek 

zbadać,  czy  złożenie  każdej  z  ofert  nie stanowi  czynu  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu 

przepisów u.z.n.k.  

Zgodnie  z  art.  3  ust.  1  u.z.n.k.

,  do  której  odsyłają  przepisy  Pzp,  znamiona  czynu 

nieuczciwej konkurencji wyczerpuje m.in. takie działanie przedsiębiorcy, które jest sprzeczne z 

pr

awem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub 

klienta. 

Przy  czym  działanie  to  nie  musi  jednocześnie  wyczerpywać  znamion  stypizowanych 

czynów  nieuczciwej  konkurencji,  wyraźnie  wymienionych  przez  ustawodawcę  w  dalszych 

przepisach  tej  ustawy  (art.  5  do  17  e  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji).Z  kolei 

dobre  obyczaje  to  pozaprawne  reguły,  normy  postępowania,  odwołujące  się  do  zasad 

słuszności,  moralności,  etyki,  norm  współżycia  społecznego,  które  powinny  cechować 

przedsiębiorców  prowadzących  działalność  gospodarczą.  Prowadzenie  działalności 

gospodarczej  nie  zwalnia  wykonawców  od  przestrzegania  ww.  reguł.  Wręcz  przeciwnie, 

obowiązek przestrzegania dobrych obyczajów nałożył na przedsiębiorców sam ustawodawca 

w  ar

t.  17  ustawy  o  swobodzie  działalności  gospodarczej,  zaś  niewątpliwie  ubieganie  się  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  mieści  się  w  zakresie  prowadzenia  działalności 

gospodarczej. 

Spełniona została także druga przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji z art. 

3 ust. 1 ww. ustawy, gdyż działanie Odwołującego naruszało interes innych przedsiębiorców. 

Przywołany  przepis  stanowi,  iż  przedsiębiorca  wykonuje  działalność  gospodarczą  na 

zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów 

konsumentów. Zgodnie z wyrokiem SN z 09.01.2008 r., sygn. akt: II CK 4/07 - pojęcie dobrych 
obyczajów  jest  wystarczającą  przesłanką  do  zakwalifikowania  działania  przedsiębiorcy  jako 


czynu  nieuczciwej  konkurencji  niezależnie  od  tego,  czy  czyn  stanowi  działanie  sprzeczne  z 

prawem.  Żaden  z  wykonawców,  w  konsekwencji  działania  Odwołującego,  nie  mógł  realnie  z 

nim konkurować. Jest to działanie, która narusza interes innych Wykonawców. 

Wart przywołania jest także wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28.06.2007 r., o 

sygn.  akt:  V  ACa  371/07  podający,  iż  "Dobre  obyczaje  to  normy  moralne  i  obyczajowe                   

w  stosunkach  gospodarczych  (tzw.  uczciwość  kupiecka),  a  więc  reguły  znajdujące  się  poza 

ramami systemu prawa. Wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni 

kierować  się  przedsiębiorcy.  Ich  treści  nie  da  się  określić  wiążąco  w  sposób  wyczerpujący, 

ponieważ  kształtowane  są  przez  ludzkie  postawy  uwarunkowane  zarówno  przyjmowanymi 

wartościami  moralnymi,  jak  i  celami  ekonomicznymi  i  związanymi  z  tymi  praktykami  życia 

gospodarczego.  Ocena  określonego  zachowania  jako  naruszającego  dobre  obyczaje 

pozostawiona  jest  orzecznictwu,  gdy  istotne  znaczenie  mają  tu  oceny  zorientowane  na 

zapewnienie 

niezakłóconego 

funkcjonowania 

konkurencji 

poprzez 

rzetelne                                   

i niezafałszowane współzawodnictwo". 

W  ocenie  składu  orzekającego  Izby,  jak  również  w  świetle  dotychczasowego 

orzecznictwa  Izby,  manipulowanie  danym  zawartymi  w  ofercie,  aby 

otrzymać  najwyższą 

punktację  w  danym  kryterium  czego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

narusza dobre obyczaje kupieckie. 

Izba stwierdziła, że z taką sytuacją mamy do czynienia w 

niniejszej  sprawie  bowiem 

działanie  Konsorcjum  Euvic  powoduje  ograniczenie  i  zakłócenie 

rynkowych 

reguły uczciwego konkurowania.  

Nie  było  sporne  miedzy  stronami,  że  Konsorcjum  Euvic  złożyło  ofertę  w  której  w 

kryterium  „Liczba  Konsultantów  aktywnych  w  bazie  Wykonawcy  odpowiadających  profilom 

wskazanym w OPZ" 

otrzymało maksymalną ilość punktów, tj. 40 pkt. Zaś pozostali wykonawcy 

konkurujący w tym kryterium otrzymywali punkty w przedziale od 0,2 do 2,58 pkt. 

W  zakresie  omawianego  zarzutu  Izba  za  aktualną  uznaje  argumentację  zawartą  przy 

omawianiu  zarzutu  opisanego  w  pkt  I.  W  związku  jej  powtarzanie  uważa  za  niecelowe. 

Jedynie  w  celu  przypomnienia  Izba  wskazuje,  że  przy  rozpoznawaniu  tego  zarzutu 

przesadziła,  że  Konsorcjum  Euvic  w  zakresie  kryterium  „Liczba  Konsultantów  aktywnych  w 

bazie Wykonawcy odpowiadających profilom wskazanym w OPZ" przekazał Zamawiającemu 

informacje prowadzające  w  błąd  co miało  wpływ  na  działania Zamawiającego polegające na 

przyznawaniu punktów wykonawcy w tym kryterium. 

Analiza  zgłoszonego  zarzutu  wykazała,  że  Konsorcjum  Euvic  zawyżyło  liczbę 

konsultantów  w  celu  uzyskania maksymalnej  liczby  punktów  w kryterium pozacenowym  oraz 


doprowadzenia do sytuacji, w której de facto tylko ten wykonawca uzyskał taką liczbę punktów 

w  kryterium  pozacenowym

,  która  ma  jakikolwiek  wpływ  na  ranking  ofert.  Wobec  tego  Izba 

stanęła  na  stanowisku,  że  doszło  do  znacznego  zniekształcenia  wyników  postępowania. 

Dostrzec  należy,  że  Konsorcjum  Euvic  w  kryterium  dotyczącym  liczby  konsultantów  podało 

dane  na  poziomie  40 

170 konsultantów w celu uzyskania maksymalnej ilości punktów w  tym 

kryterium pozacenowym. Izba 

prezentuje pogląd, że tego rodzaju deklaracja w zakresie liczby 

aktywnych konsultantów bez wątpienia miała na celu doprowadzenie do sytuacji, w której ze 

względu  na  zawyżoną  wartość  w  kryterium  pozacenowym  Konsorcjum  Euvic  uzyskało 

maksymalną  liczbę  punktów,  podczas  gdy  pozostali  wykonawcy,  którzy  wskazali  w  ofertach 

dużo niższą liczbę aktywnych konsultantów otrzymają znacznie mniejszą liczbę punktów.  

Izba  podzieliła  argumentację  Odwołującego  i  stwierdziła,  że  dokonywanie  takiej 

manipulacji  kryterium  ocen

y  ofert  oraz  następczy  brak  zaniechania  odrzucenia  oferty 

Konsorcjum Euvic

, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, prowadzi do sytuacji, 

w  której  opisane  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  kryteria  oceny  ofert  zostają  pozbawione 

jakiegokolwiek  znaczenia. 

Na  wadliwość  tego  typu  zachowań  wykonawców  wskazywała 

wielo

krotnie Krajowa Izba Odwoławcza m. in. w wyroku z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie o 

sygn. akt KIO 216/14. 

W konsekwencji  stwierdzenia przez Izbę powyższych naruszeń potwierdził się zarzut 

n

aruszenia  przez  Zamawiającego  art.  91  ust.  1  Pzp,  polegający  na  dokonaniu  wadliwego 

wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Jeśli zaś chodzi o zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp to Izba nie dopatrzyła się 

naruszenia  przez  Zamawiającego  ww.  przepisu.  W  tym  zakresie  Izba  w  pełni  podzieliła 

stanowisko  zawartej  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  w  którym  Zamawiający  stwierdził,  że 

powołany  przepis  odnosi  się  wprost  do  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  przy 

p

rzedstawieniu  informacji,  że:  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji". 

Zatem zgodzić ię należy, że przepis art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp nie odnosi się do kryteriów oceny 

ofert  a  kr

yteriów  selekcji  a  przepisy  Pzp wyraźnie odróżniają  ww.  kategorie wskazując  np.  w 

art. 25a ustawy Pzp, że kryteria selekcji to te, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i 

art.  60d  ust.  3  ustawy  Pzp. 

Wobec  tego  w  rozpoznawanej  sprawie  nie  może  być  mowy  o 

naruszeniu przez Zamawiaj

ącego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp. 

Konkludując, Izba uznała, że powyższe naruszenia mają wpływ na wynik postępowania 

co skutkowało uwzględnieniem odwołania oraz nakazaniem przez Izbę unieważnienia wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  oraz  wykluczenia  z 

postępowania  wykonawcy  Konsorcjum  Euvic  na 


podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp oraz odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

3 Pzp. 

KIO 1145/20 

Na  wstępie  wyjaśnienia  wymaga,  że  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  w 

zakresie zarzutów uznanych przez Zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie. 

Odnosząc  się  zaś  szczegółowo  do  kolejnych  zarzutów  Izba  po  przeprowadzeniu 

analizy  zgłoszonych  zarzutów  w  świetle  zgromadzonego  w  sprawie  materiału  dowodowego 

stwierdziła, że zarzuty jedynie w części potwierdziły się 

I.  Zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  8  ust.  1,  2  i  3  Pzp. 

Izba  uznała 

zgłoszony zarzut w części za uzasadniony. 

Przytaczając,  zgodnie  z  wymaganiami  art.  196  ust.  4  Pzp,  przepisy  stanowiące 

podstawę  prawną  zapadłego  rozstrzygnięcia,  a  których  naruszenie  przez  Zamawiającego 

zarzucał    Odwołujący,  wskazać  należy,  iż  przepis  art.  7  ust.  1  Pzp  stanowi,  że  zamawiający 

przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji ora

z równe traktowanie wykonawców.  

Zgodnie  z  art.  8  ust.  3  Pzp  n

ie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli 

wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do 

udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu. 

Natomiast według art. 11 ust. 2 u.z.n.k. przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje 

posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze 

ich  elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom  zwykle  zajmującym  się  tym  rodzajem 

informacji  albo  nie  są  łatwo  dostępne  dla  takich  osób,  o  ile  uprawniony  do  korzystania  z 

informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w 

celu utrzymania ich w poufności. 


Wobec 

treści  powołanego  powyżej  przepisu  stwierdzić  należy,  że  katalog  rodzajów 

informacji  mogących  stanowić  tajemnicę  przedsiębiorstwa  nie  ma  charakteru  katalogu 

zamkniętego  bowiem  ustawodawca  wskazał  w  powołanym  przepisie  wskazał  na  trzy 

przykładowe kategorie informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, to jednak w 

dalszej  części  przepisu  uregulował,  że  tajemnicę  przedsiębiorstwa  mogą  stanowić  inne 

jeszcze ro

dzaje informacji, o ile posiadają wartość gospodarczą.  

Wydaje 

się  jednak,  że  istotnym  elementem  definiującym  rodzaje  informacji  mogące 

podlegać  ochronie  na  podstawie art.  11 ust.  2  u.z.n.k. jest  ich  wartość gospodarcza. Analiza 

wzmiankowanego  przepisu  pro

wadzi  do  wniosku,  że  każda  informacja,  nie  wyłączając 

omówionych  powyżej  kategorii,  powinna  odznaczać  się  pewną  wartością  gospodarczą.  W 

powyższym zakresie Izba, w uchwale z 2 sierpnia 2018 r., KIO/KU 30/18, stwierdziła wprost, 

że „W przepisie art. 11 ust. 4 Znk […] ustawodawca przesądził, że zastrzegana informacja ma 

mieć  charakter  techniczny,  technologiczny,  organizacyjny  przedsiębiorstwa  lub  inny 

posiadający  wartość  gospodarczą.  Przesłanka  posiadający  wartość  gospodarczą  odnosi  się 

przy  tym  nie  tylko  do 

informacji  „innej”,  ale  także  informacji  technicznej,  technologicznej  i 

organizacyjnej. Nie wystarcza więc stwierdzenie, że dana informacja ma charakter techniczny, 

technologiczny  czy  organizacyjny,  ale  musi  także  ona  przedstawiać  pewną  wartość 

gospodarczą dla wykonawcy właśnie z tego powodu, że pozostanie poufna”.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  należy  stwierdzić,  że  na  gruncie  art.  11  ust.  2  u.z.n.k. 

mamy  de  facto  do  czynienia  z 

otwartym  katalogiem  informacji  posiadających  wartość 

gospodarczą, które stanowić mogą tajemnicę przedsiębiorstwa. 

W  zakresie  konieczności  wykazania,  że  zastrzeżone  informacje  stnowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  Izba  w  pełni  popiera  stanowisko  Izby,  uznając  je  za  własne,  wyrażone  w 

wyroku z 

dnia 10 października 2017 r. zapadłym w sprawie o sygn. akt KIO 2087/17, w którym 

stwierdzono  m.  in.: 

„Na  wstępie  zaznaczyć  należy,  że  przywołana  powyżej  regulacja, 

jakkolwiek  umożliwia  przedsiębiorcy  ochronę  informacji  wrażliwych,  stanowiąc  wyłom  od 

zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tym niemniej warunkuje 

skorzystanie  z  tego  przywileju  wykazaniem 

(podkreślenie  Izby),  że  zastrzegane  informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji, która weszła w 

życie  19  października  2014  r.  (ustawa  z  29  sierpnia  2014  r.  o  zmianie  ustawy  –  Prawo 

zamówień publicznych, Dz.U.2014.1232) stwierdzono wręcz, że zmiana przepisu art. 8 ust. 3 

Pzp ma przeciwdziałać patologicznemu nadużywaniu przez wykonawców instytucji tajemnicy 

przedsiębiorstwa, „którzy zastrzegając informacje będące podstawą do ich ocen, czynią to ze 

skutkiem  naruszającym  zasady  uczciwej  konkurencji,  tj.  wyłącznie  w  celu  uniemożliwienia 

weryfikacji  przez  konkurentów  wypełniania  przez  nich  wymagań  zamawiającego.” 


(uzasadnienie do projektu ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy 

– Prawo zamówień 

publicznych, druk nr 1653, Sejm RP VII Kadencji). 

W  konsekwencji  stwierdzić  należy,  że  aktualne  brzmienie  przepisu  art.  8  ust.  3  Pzp  nie 

pozostawia,  w  opinii  składu  orzekającego,  wątpliwości,  że  inicjatywa  w  zakresie  wykazania 

zasadności  zastrzeżenia  należy  wyłącznie  do  wykonawcy,  który  w  odpowiednim  momencie 

postępowania  winien,  bez  wezwania,  udowodnić  zamawiającemu  zasadność  poczynionego 

zastrzeżenia.  Brak  takich  wyjaśnień  lub  złożenie  wyjaśnień  ogólnikowych,  równoznaczne 

wyłącznie  z  formalnym  dopełnieniem  tego  obowiązku,  powinno  być  traktowane  jako 

rezygnacja  z  przewidzianej  przepisem  art.  8  ust.  3  Pzp  ochrony,  co  aktualizuje  po  stronie 

zamawiającego  obowiązek  ujawnienia  nieskutecznie  utajnionych  informacji.  Innymi  słowy  to 

nie  jakiekolwiek  wyjaśnienia  złożone  przez  wykonawcę  stanowią  podstawę  do  uznania 

skuteczności  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  lecz  takie,  którymi  wykonawca 

wykazuje  wypełnienie  przesłanek,  które  warunkują  skuteczność  takiego  zastrzeżenia. 

Zaznaczyć  na  marginesie  należy,  że  rolą  zamawiającego  nie  jest  już  aktualnie  prowadzenie 

jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego w zakresie zasadności skorzystania z tajemnicy 

przedsiębiorstwa,  co  było  charakterystyczne  dla  postępowań  o  udzielanie  zamówień 

publicznych  w  poprzednio  obowiązującym  stanie  prawnym.  Przyjęcie  przeciwnego 

zapatrywania  i  dopuszczenie  możliwości  złożenia  przez  wykonawcę  wyjaśnień  na  wezwanie 

stanowiłoby  zaprzeczenie  wspomnianemu  ratio  legis  komentowanego  przepisu.  Poszukując 

znaczenia użytego w art. 8 ust. 3 Pzp pojęcia „wykazania” Izba za zasadne uznała odniesienie 

się  do  instytucji  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  ponieważ  przepisy  regulujące  tą  kwestię  również  posługują  się 

pojęciem „wykazania” (zob. przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp). 

Podkreślenia  wymaga,  że  na  taki  zabieg  interpretacyjny  pozwala  §  10  załącznika  do 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  20  czerwca  2002  r.  w  sprawie  „Zasad  techniki 

praw

odawczej”  (Dz.U.2016.283  j.t.),  zgodnie  z  którym  do  oznaczenia  jednakowych  pojęć 

używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. 

Z przepisów dotyczących wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu wynika, 

że następuje ono przez złożenie oświadczenia o ich spełnianiu w określonej formie (por. art. 

25a  ust.  1  i  2  Pzp),  a  nadto 

–  jeżeli  Zamawiający  żądał  dokumentów  potwierdzających 

informacje  zawarte  w  oświadczeniu  (art.  26  ust.  1  i  2  Pzp)  –  również  w  drodze  złożenia 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126). 

Zdaniem  Izby  z  powyższej  analizy,  wbrew  twierdzeniom  Przystępującego,  wynika,  że  pod 

pojęciem „wykazania”, o którym mowa w art. 8 ust. 3 Pzp, rozumieć należy nie tylko złożenie 


oświadczenia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ale również, w 

określonych  okolicznościach,  przedstawienie  stosownych  dowodów  na  jego  potwierdzenie. 

Oczywiście nie można w tym upatrywać bezwzględnego obowiązku potwierdzania dowodami 

zaistnienia każdej z przesłanek wymienionych w art. 11 ust. 4 Znk. Trudno bowiem wyobrazić 

sobie,  przykładowo,  wykazanie  w  powyższy  sposób  technologicznego  charakteru 

zastrzeżonych informacji, wobec czego w tym zakresie zasadniczo wystarczające jest złożenie 

przez  wykonawcę  oświadczenia  (z  zastrzeżeniem,  że  może  ono  podlegać  weryfikacji 

zamawiającego).  Także poszukiwanie dowodów potwierdzających  okoliczność  negatywną, tj. 

nieujawnienia  informacji  do  publicznej  wiadomości,  wydaje  się  problematyczne.  Inaczej 

oceniać należy jednak chociażby kwestię wykazania, że podjęte zostały niezbędne działania w 

celu zachowania 

ich poufności, które przybierają najczęściej materialną postać (wprowadzanie 

polityk  bezpieczeństwa  informacji,  zawieranie  odpowiednich  klauzul  w  umowach  z 

pracownikami lub kontrahentami wykonawcy, etc.)

”. 

Izba podnosi za wyrokiem KIO z 10.03.2016 r., sygn. akt: KIO 223/16, KIO 224/16, KIO 

225/16,  KIO  228/16: 

„Dla  prawidłowego  wykazania,  o  którym  mowa  w  tym  przepisie,  nie 

wystarczą  jedynie  gołosłowne  i  ogólnikowe  twierdzenia,  bez  odniesienia  się  do  konkretnych 

faktów,  działań  itd.  Na  konieczność  wykazania  jednoznacznie  wskazywano  w  toku  prac  nad 

znowelizowaniem  tego  przepisu  m.in.  podczas  prac  podkomisji  nadzwyczajnej  do 

rozpatrzenia:  poselskich  projektów  ustaw  o  zmianie  ustawy  -  Prawo  zamówień  publicznych 

(…)” 

W  zakresie  wzajemnej  korelacji  pojęć  wykazania  i  udowodnienia  Izby  wskazuje,  że 

prezentuje  stanowisko  tożsame  z  tym  wyrażony  w  uzasadnieniu  wyroku  Izby  z  dnia  14 

listopada  2017  r.  o  sygn.  akt  KIO  2267/17,  KIO  2290/17,  w  którym  stwierdzono  m.  in.:  „(…) 

Bez  wątpienia  sformułowanie  „wykazał”  ma  silniejszy  walor  informacyjny  co  do  zgodności 

przedstawianej  informacji  z  rzeczywistością  niż  wskazanie  prawdopodobieństwa  wystąpienia 

określonej okoliczności. Jakkolwiek pojęcie „wykazał” nie jest tożsame z pojęciem „udowodnił”, 

to jednak jest bliższe temu ostatniemu niż pojęcie „uprawdopodobnił””. Izba za zasadne uznaje 

również powołanie wyroku Izby zapadłego w dniu 30 marca 2017 r. o sygn. akt KIO 464/17, w 

którym  stwierdzono  m.  in.:  „I  choć  ustawodawca  nałożył  na  wykonawcę  obowiązek  „jedynie” 

wykazania (nie zaś obowiązek udowodnienia), ze zastrzegane informacje stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to obowiązek 

ten nie może sprowadzać się do złożenia przez wykonawcę oświadczeń, czy zapewnień, a to 

ze względu na rozumienia wyrazu „wykazać” w języku polskim, tj. jako przedstawienia czegoś 

w sposób przekonujący. Wykonawcy wolno wiec zrobić więcej, tj. udowodnić, ze zastrzegane 

informacje  stanowią  tajemnice  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 


nieuczciwej  konkurencji,  jednak  nie  wolno  mu 

–  o  ile  informacje maja  pozostać  niedostępne 

dla  innych  wykonawców  uczestniczących  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego 

–  zrobić  mniej  niż  wykazać,  ze  informacje  te  stanowią  tajemnice 

przedsiębiorstwa”. 

W tym miejscu wyjaśnienia wymaga, że przedmiotem rozpoznania Izby były informacje 

zastrzeżone  w  wykazach wiedzy  i  doświadczenia w  kolumnie „nazwa i  adres podmiotów,  na 

rzecz  których  Wykonawca  realizuje/realizował  umowy”  (dalej:  :  „Nazwa  i  adres  podmiotów”) 

wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie w odniesieniu do wykonawców: 

Konsorcjum  Euvic,  Britenet,  7N,  Sii,  Billennium.  Przedmiotem  badania  Izby  były  również 

wyjaśnienia  dotyczące  rażąco  niskiej  ceny  złożone  przez  wykonawcę  Britenet  oraz 

wyjaśnienia  wykonawcy  Billennium  w  zakresie  zasadności  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  w  zakresie utajnienia wykazu wiedzy  i  doświadczenia  wraz  z  dokumentami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 

W tak zakreślonym kształcie rozpoznawanych zarzutów Izba doszła do przekonania, że 

za  uzasadnione  należy  uznać  zarzuty  odnoszące  się  zastrzeżenia  poufności  następujących 

dokumentów : 

wykazów  wiedzy  i  doświadczenia  w  kolumnie  „nazwa  i  adres  podmiotów”  wraz  z 

dokumentami  potwierdzającymi  ich  należyte  wykonanie  w  odniesieniu  do 

wykonawców: Konsorcjum Euvic, 7N, Sii, Billennium. 

wyjaśnień  wykonawcy  Billennium  w  zakresie  zasadności  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  w  zakresie  utajnienia  wykazu  wiedzy  i  doświadczenia  wraz  z 

dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 

wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny  złożonych  przez  wykonawcę  Britenet, 

jedynie  z  wycinkowym  zastrzeżeniem  określonego  katalogu  informacji  (wraz  z 

załącznikami) zawartym w sentencji wyroku. 

Na  wstępie  wskazać  należy,  że  ocenie  Izby  w  ramach  postępowania  odwoławczego, 

podlegała  prawidłowość  czynności  zamawiającego,  polegająca  na  ocenie  tego,  czy 

p

rzystępujący w toku postępowania o udzielenie zamówienia wykazali Zamawiającemu, czego 

wymaga  art.  8  ust.  3  Pzp,  że  zastrzeżone  informacje  posiadają  walor  tajemnicy 

przedsiębiorstwa, a tym samym zasługują na ochronę. 

Ad 1) i 2) 


W  rozpoznawanej  sprawie 

rozstrzygnięcia  wymagała  kwestia  związana  z  tym,  czy 

Przystępujący zastrzegając określony katalog informacji w sposób wystarczający wykazali, że 

zastrzeżone przez nich informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

uznk a w konsekwencji, czy zamawiający był uprawniony do pozostawienia ich w poufności. W 

tym  miejscu  zaznaczenia  wymaga,  że  samo  zastrzeżenie  udostępnienia  informacji  nie  jest 

wystarczające, lecz wykonawca każdorazowo musi uzasadnić – i to w sposób kwalifikowany, 

gdyż wręcz „wykazać” – iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

W  rozpoznawanej  sprawie  Izba  uznała,  że  wykonawcy:  Konsorcjum  Euvic,  7N,  Sii  i 

Billennium w zakresie kolumny „nazwa i adres podmiotów” wykazów wiedzy i doświadczenia 

wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  ich  należyte  wykonanie  -  nie  sprostali  temu  zadaniu. 

Analogicznie  wykonawca  Billennium  w  odniesieniu  do  uzasadnienia 

w  zakresie  zasadności 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie utajnienia wykazu wiedzy i doświadczenia 

wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  ich  należyte  wykonanie.  Izba  potwierdziła,  że jedynie 

wykonawca Britenet w sposób prawidłowy wykazał w stosunku do owych dokumentów (wykaz 

+  referencje)  spełnienie  przesłanek  powołanego  przepisu  co  skutkował  oddaleniem  zarzutu 

względem zastrzeżonych przez niego informacji.  

W  ocenie  Izby  Przystępujący  w  złożonych  wyjaśnieniach  nie  wykazali  w  sposób 

wysta

rczający,  że  informacje  zawarte  w  dokumentach  w  części  zastrzeżonych  spełniają 

wszystkie  przesłanki  konieczne  do  skutecznego  zastrzeżenia  w  nich,  określonych  informacji 

jako tajemnicy przedsiębiorstwa.  

Izba  stoi  na  stanowisku,  że  o  ile  przesłanka  dotyczące  wartości  gospodarczej  jest 

przesłanką  trudną  do  wykazania,  o  tyle  nie  powinno  stanowić  problemu,  aby  wykonawca 

wykazał  jakie  działania  podjął,  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  w  celu  utrzymania 

zastrzeżonych informacji w poufności. Izba w omawianym zakresie wskazuje, że wykonawcy:  

Konsorcjum  Euvic,  7N,  Sii  i  Billennium 

nie  sprostali  temu  wymaganiu,  bowiem  oparli  się 

jedynie na gołosłownych twierdzeniach nie przedstawiając w tym zakresie żadnych dowodów. 

Wykonawcy powoływali się  złożonych wyjaśnieniach na wprowadzenie szeregu zabezpieczeń 

w  celu  zachowania  informacji  w  poufności  takich  jak  np.  ograniczenie  liczby  osób  mających 

dostęp do poufnych informacji (pracowników), którzy zawarli dodatkowo umowy o zachowaniu 

poufności  oraz  zakazie  konkurencji,  procedury  wewnętrznego  obiegu  informacji  –  powinni 

przedstawić  stosowne  dowody  w  tym  zakresie.  Za  dowody  takie  mogłyby  być  uznane 

chociażby wskazywane umowy o zachowaniu poufności oraz zakazie konkurencji zawierane z 

określonymi pracownikami a także procedury wewnętrznego obiegu informacji. Przystępujący 

dowodów  takich  Zamawiającemu  nie  przedstawili  a  ograniczyli  się  jedynie  do  gołosłownych 

stwierdzeń.    Ponadto  w  treści  uzasadnienia  o  zachowaniu  informacji  w  poufności  jako 


tajemnicy  przedsiębiorstwa  niektórzy  z  wykonawców  (np.  Billennium)    powoływali  się  na 

funkcjonowanie w ich 

przedsiębiorstwie konkretnych dokumentów tj. Polityka bezpieczeństwa 

informacji,  Polityka  ochrony    danych  osobowych.  Polityka  akceptowalnego  użytkownika. 

Ponadto  wykonawca  twierdził,  że  jest  związany  z  określonymi  podmiotami  umowami  o 

zachowaniu  poufności.  Na  tą  okoliczność  nie  zostały  przedstawione  zamawiającemu 

jakiekolwiek dowody.  

Jedynie  wykonawca  Britenet  od  pisma  zawierającego  uzasadnienie  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  załączył  komplet  dowodów  potwierdzających  zasadność  zachowania 

określonego katalogu informacji w poufności. 

Ad 3)  

Jeśli  zaś  chodzi  o  pismo  wykonawcy  Britenet  dotyczące  wyjaśnień  w  zakresie 

występowania w jego ofercie ceny rażąco niskiej, w którym wykonawca zawarł uzasadnienie 

zastrzeżenia określonego katalogu informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa to Izba jedynie 

w części uznała to zastrzeżenie za uzasadnione. Izba stwierdziła, że w przeważającej części 

informacje  te  nie  spełniają  przesłanek  skutkujących  uznaniem  ich  za  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  bowiem  mają  charakter  stwierdzeń  ogólnych.  Izba  zadecydowała  jedynie  o 

pozostawieniu w poufności konkretnych informacji (również załączników), w tym w przewadze 

takich  które  zostały  wyrażone  konkretnymi  wymiernymi  liczbami.  Podkreślenia  wymaga,  że 

podobnie jak przy wykazach wiedzy i doświadczenia wykonawca wraz z wyjaśnieniami złożył 

konkretne  dowody  na  poparcie  własnych  twierdzeń,  w  których  wyjaśniał  jakie  kroki  podjął 

celem zachowania ww. informacji w poufności.  

Reas

umując,  w  oparciu  o  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy  Izba 

stwierdziła, że wykonawcy: Konsorcjum Euvic, 7N, Sii oraz Billenium nie wypełnili przesłanki 

wynikającej  z  art.  8  ust.  3  Pzp  i  nie  wykazali  w  sposób  wystarczający,  że  zastrzeżone  w 

wykazach w

iedzy i doświadczenia wraz z dokumentami referencyjnych, określone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Analogicznie Izba uznała w odniesieniu do uzasadnienia 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  przedstawionego  przez  wykonawcy  Billennium  oraz  w  części  w 

zakresie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny wykonawcy Britenet. Tym samym Izba za 

niewłaściwą  uznała  czynność  Zamawiającego,  który  nie  ujawnił  tych  informacji  na  żądanie 

Odwołującego.  Wobec  tego  Izba  uwzględniła  odwołanie  i  nakazała  Zamawiającemu 

uj

awnienie  uznanych  za  nieskuteczne  zastrzeżone  informacji  wskazanych  przez 

Przystępujących w zakresie podanym powyżej. 


II. 

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. Izba uznała zgłoszony 

zarzut  za  uzasadniony  jedynie  w  części  odnoszącej  się  do  Konsorcjum  Euvic  jak 

również wykonawcy Transition Technologies. 

Po dokonaniu badania i oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Izba 

stwierdziła, że zgłoszony zarzut naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 7 ust. 1 w zw. 

z art. 24 

ust. 1 pkt 17 Pzp potwierdził się w części odnoszącej się do wykonawcy Konsorcjum 

Euvic oraz Transition Technologies.  

Jeśli  chodzi  o  argumentację  Izby  w  zakresie  odnoszącym  się  do  wykonawcy 

Konsorcjum  Euvic  to  jest  ona  analogiczna  do  tej  zaprezentowanej  p

rzy  postępowaniu 

odwoławczym  o  sygn.  akt  KIO  1129/20  wywołanym  odwołaniem  wykonawcy  Asseco.  Tym 

samym Izba uznaje jej powielanie za niecelowe. 

Jedynie dodatkowo Izba odniosła się do dowodu złożonego przez Konsorcjum Euvic w 

postaci 

wydruków z bazy firmy Team Connect, jednego z współkonsorcjantów, z podziałem na 

poszczególne  role  opisane  w  załączniku  nr  1  do  specyfikacji.  Izba  zwraca  uwagę,  iż  w  toku 

rozprawy wykonawca Konsorcjum Euvic oświadczył, że wydruk z bazy nie jest ta bazą która 

zawiera  konsultantów  wskazanych  w  złożonej  ofercie  a  jedynie  bazą  jednego  z  partnerów 

konsorcjum.  Izba  stwierdziła,  że  wskazany  dowód  nie  może  stanowić  potwierdzenia 

okoliczności,  iż  wykonawca  Konsorcjum  Euvic    na  dzień  składania  ofert  miał  zawarte  z 

konsultantami  o  profilach 

wyszczególnionych  w  załączniku  nr  1  SIWZ  jakiekolwiek  umowy  o 

współpracy. 

Odnosząc  się  zaś  kolejnych  dowodów  przedłożonych  przez  Konsorcjum  Euvic  w  

przykładowych 4 wydruki z bazy (po 2 strony każdy) obrazujących aktywność poszczególnych 

konsultantów  w  bazie  to  Izba  wskazuje,  że  tego  rodzaju  dowody  co  prawda  potwierdzają 

podejmowanie  aktywność  rekruterów  w  kontaktach  z  konsultantami  jednak  nie  stanowią 

potwierdzenia, że wykonawca Konsorcjum Euvic na dzień składania ofert miał zawarte z tymi 

konsultantami  ja

kiekolwiek  umowy  o  współpracy.  Z  treści  tych  dokumentów  wynika  także,  iż 

konsultanci wcale nie są zobligowani do wyrażenia automatycznej zgody, ale mogą odmówić 

rekrutrowi.  

Jeśli  zaś  chodzi  o  wykonawcę Transition Technologies to  w  tym  miejscu Izba  zwraca 

uwagę, że nie było sporne między stronami, iż posługiwanie się potencjałem podwykonawców 

w  celu  uzyskania  punktów  w  kryterium  pt.  „Liczba  Konsultantów  aktywnych  w  bazie 

Wykonawcy odpowiadających profilom wskazanym w OPZ” było niedopuszczalne. 


Izba stwierdz

iła, że wykonawca Transiton Technologies w złożonej ofercie przedstawił 

zamawiającemu informacje wprowadzające w błąd w zakresie liczby konsultantów aktywnych 

w  bazie  w

ykonawcy  odpowiadających  profilom  wskazanym  w  OPZ  co  skutkowało 

nieuprawnionym przyznani

em temu wykonawcy punktów w kryterium pt. „Liczba Konsultantów 

aktywnych w bazie Wykonawcy odpowiadających profilom wskazanym w OPZ”.  

Wobec tego Izba stwierdziła, że wykonawca Transiton Technologies powinien podlegać 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 

Zaś w przypadku pozostałych wykonawców: Britenet, 7N, Sii, Asseco, S&T, Billennium, 

Pentacomp  Systemy  Informatyczne  Izba,  po  dokonaniu  pełnej  i  wszechstronnej  analizy 

zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, nie stwierdziła przesłanek do wykluczenia 

tych  wykonawców  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  z  uwagi  na 

przestawienie zamawiającemu informacji wprowadzających w błąd, mogących mieć wpływ na 

wynik prowadzonego postępowania.  

Izba uznała za nietrafną argumentację Odwołującego, który kwestionował zaoferowaną 

liczb

ę  aktywnych  konsultantów  w  zasadzie  w  odniesieniu  do  wszystkich  wykonawców 

ubiegających  się  o  udzielenie  tego  zamówienia,  z  wyjątkiem  wykonawcy  Bluesoft  Sp.  z  o.o. 

który  nie  poddał  się  ocenie  w  tym  kryterium.  Dostrzeżenia  wymaga,  że  postawione  zarzuty 

zostały  oparte  o  informację  o  ogólnej  liczbie  pracowników  i  współpracowników,  którą 

Konsorcjum  Sygnity  ustaliło  samodzielnie  na  podstawie  dostępnych  sobie  źródeł,  co 

powoduje,  że  informacja  ta  może  być  obarczona  pewny  błędem,  bowiem  wykonawcy  nie 

wszystkie wymagane źródła potencjalnej wiedzy mogły być dostępne. Izba zwraca uwagę, że 

przedstawionej  przez  Odwołującego  w  treści  odwołania  tabeli  wynika,  że  przypadku  2 

wykonawców  (tj.  S&T  i  Pentacomp)  liczba  konsultantów  przekracza  podaną  przez 

Odwołującego liczbę pracowników i współpracowników. O ile w przypadku wykonawcy S&T to 

przekroczenie  jest  nieznaczne  o  tyle  w  przypadku  wykonawcy  Pentacomp  jest  znacznie 

wyższym poziomie. Po pierwsze Izba stwierdziła, że wyjaśnienia wykonawcy Pentacomp wraz 

ze  dowodami  złożone  w  odpowiedzi  na  pismo  Zamawiającego  z  dnia  5  czerwca  2020  r. 

rozwiewają  wszelkie  wątpliwości  w  tym  zakresie  i  potwierdzają  realność  liczny  konsultantów 

wskazanych w treści oferty.  

W  omawianym  z

akresie  Izba  uznała  za  przekonywujące  wyjaśnienia  wykonawcy  7N, 

który  w  toku rozprawy  objaśniał  procedurę  przygotowania  oferty  w  ten  sposób,  że:    dokonał 

weryfikacji posiadanej bazy danych i wskazał 422 konsultantów w ofercie, podczas gdy w jego 

bazie  tych 

konsultantów  jest  znacznie  więcej  (580  osób)  –  umowa  o  pracę  lub  umowy 

cywilnoprawne.  Podnosi,  że  jest  spółką  typowo  body  leasingową,  a  proces  weryfikacji 


następował  dwuetapowo:  w  oparciu  o  system  CRN  oraz  CV  system,  w  oparciu  o  umowy  i 

aneksy  aktywnych  k

onsultantów  następuje  ich  wyszukiwanie  poprzez  wpisanie  konkretnej 

pracy  w  wyszukiwarce,  a  następnie  jest  dokonywana  weryfikacja  manualna  przez  zespół 

projektowy  15  osób,  które  sprawują  opiekę  nad  konsultantami  w  zakresie  poszczególnych 

projektów. Z powyższego wywodzi, że w przypadku tych wartości mamy do czynienia z 28 CV 

na  jedną  osobę,  co  zdaniem  Przystępującego  wymaga  jedynie  2  dni  roboczych,  nie  można 

uznać, że jest niewykonalne”.  

Izba wskazuje również na złożony w toku rozprawy przez wykonawcę Asseco dowód w 

postaci Informacji o zatrudnieniu na dzień 31.12.2019 r. w postaci zestawienia tabelarycznego 

ilości pracowników w którego jednoznacznie wynika, że liczba zatrudnionych pracowników jest 

znacznie wyższa od liczby konsultantów wskazanej w treści oferty co dowodzi tego, że w tym 

przypadku  również  nie  można  mówić  o  przekazaniu  przez  wykonawcę  Asseco  informacji 

wprowadzających w błąd Zamawiającego co do liczby aktywnych konsultantów. 

Zaznaczenia  wymaga,  że  materiał  dowodowy  przydatny  do  badania  zgłoszonego 

zarzutu  został  zgromadzony  przez  Zamawiającego  i  przekazany  Izbie  w  wyniku  wyjaśnień 

składanych przez wykonawców w związku z pismem Zamawiającego z dnia 5 czerwca 2020 r. 

Izba wyjaśnia, że część wykonawców wraz z wyjaśnieniami złożyli również określone dowody 

na poparcie słuszności własnych twierdzeń. Izba sto na stanowisku, że nie ma znaczenia dla 

rozpoznania  spawy  okoliczność,  iż  część  materiał  dowodowy  stanowiący  podstawę 

rozstrzygnięcia  został  złożony  Zamawiającemu  po  dokonaniu  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej bowiem zgodnie z art. 191 ust. 2 Pzp w

ydając wyrok, Izba bierze za podstawę 

stan rzeczy ustalony w toku postępowania. Tym samym Izba przeanalizował złożone wyjaśnienia 

wraz  ze  złożonymi  dowodami  i  stwierdziła,  że  poza  Konsorcjum  Euvic,  z  powodów  opisanych 

powyżej  powinien  być  wykluczony  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  jedynie  wykonawca 

Transiton Technologies.

Tym  samym  Izba  stwierdziła,  że  zgłoszony  zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego 

przepisu art. 7 ust. 1 w zw. z art. 24 ust

. 1 pkt 17 Pzp jedynie w części potwierdził się.  

III. 

Zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 Pzp Izba uznała w części za uzasadniony.   

Z treści przestawionej dokumentacji postępowania wprost wynika, że Zamawiający po 

dokonaniu  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  pis

mem  z  dnia  5  czerwca  2020  r.  zwrócił  się  do  

wykonawców  o  udzielenie  wyjaśnień  wraz  z  przedstawieniem  dowodów  w  zakresie  treści 


złożonej  oferty  dotyczącej  zaoferowanej  liczby  konsultantów  aktywnych  w  bazie  wykonawcy 

odpowiadających profilom wskazanym w OPZ.  

Co prawda Zamawiający w przesłanym piśmie zastrzegł, że kieruje je do wykonawców 

bowiem  rozważa  przygotowanie  odpowiedzi  na  odwołanie  nie  mniej  jednak  Izba  stanęła  na 

stanowisku,  że  po  zapoznaniu  się  z  treścią  ofert  wykonawców  u  Zamawiającego  powinny 

zr

odzić  się  wątpliwości  co  do  prawidłowości  liczby  konsultantów  podanej  przez  Konsorcjum 

Euvic,  bowiem  w  tym  zakresie  (co  zresztą  zauważa  sam  zamawiający  w  piśmie  z  dnia  5 

czerwca  2020  r),  pomiędzy  ofertą  wykonawcy  Euvic  a  pozostałymi  ofertami  występuje 

wyra

źna,  widoczna  już  na  pierwszy  rzut  oka  dysproporcja.  Izba  dostrzega  okoliczność 

związaną  z  tym,  iż  zamawiający  wskazał,  iż  będzie  dokonywał  badania  w  tym  zakresie  na 

podstawie  oświadczenia  wykonawcy.  Jednak  Izba  prezentuje  pogląd,  iż  zamawiający  nie 

może  przechodzić  bezkrytycznie  do  treści  oświadczeń  składanych  przez  wykonawców  w 

postępowaniu.  W  tym  przypadku  liczba  konsultantów  podana  przez  Przystępującego 

pozostawała  w  tak  znaczącej  dysproporcji  względem  pozostałych,  iż  wręcz  nie  sposób  było 

pozostawić  oświadczenie  wykonawcy  bez  stosownego  wyjaśnienia,  czego  zamawiający 

zaniechał w tym postępowaniu, czym w ocenie Izby naruszył art. 87 ust. 1 Pzp. Izba doszła do 

przekonania,  że  potwierdzeniem  wątpliwości  zamawiającego,  które  co  prawda 

zmaterializowały  się  dopiero  na  późniejszy  etapie  było  wystosowanie  wezwania  z  dnia  5 

czerwca  2020  r.,  w  którym  Zamawiający  wskazał,  że  oczekuje  od  wykonawców  złożenia 

wyjaśnień  w  zakresie  zaoferowanej  liczby  konsultantów  w  złożonej  ofercie.  Zaznaczenia 

wymaga,  że  w  odpowiedzi  na  wezwanie  zamawiającego  wykonawcy  stosowne  wyjaśnienia 

wraz  z  dowodami  złożyli.  Wobec  tego  Izba  uznała,  że  ponowna  czynność  wezwania 

wykonawców  jest  niecelowa  co  skutkowało  brakiem  nakazania  zamawiającemu  czynności 

wzywania  wykonawców  do  udzielenia  wyjaśnień  w  zakresie  zaoferowanej  w  ofercie  liczby 

konsultantów aktywnych w bazie odpowiadających profilom wskazanym w OPZ. 

Podsumowując Izba wskazuje, że konsekwencją powyższych naruszeń przepisów jest 

stwierdzenie  przez  Izbę  również  naruszenia  przepis  art.  91  ust.  1  Pzp,  polegającego  na 

dokonaniu  wadliwego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej. 

Skutkiem  powyższego  był  nakazanie 

przez Izbę ponowienia czynności oceny ofert. 

KIO 2149/20 

Po rozpoznaniu zarzutów odwołania Izba uznała je za nieuzasadnione co skutkowało 

k

oniecznością oddalenia odwołania. 


Stan faktyczny sprawy został wyczerpująco i zgodnie z rzeczywistością przytoczony w 

treści  odwołania  (zreferowanej  powyżej)  jest  właściwie  pomiędzy  stronami  bezsporny,  co 

zostało potwierdzone w odpowiedzi na odwołanie. Strony różnią się jedynie w jego interpretacji 

oraz  co  do  wniosków  wyciąganych  z  zastanych  okoliczności  faktycznych,  szczególnie  ich 

ocenie prawnej. 

Na  wstępie  omawiania  zgłoszonych  zarzutów  Izba  wskazuje,  że  nie  było  sporne 

między  stronami,  iż  pismem  z  dnia  4  maja  2020  r.  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp 

Zamawiający  wezwał  Odwołującego  do  uzupełnienia  określonego  katalogu  dokumentów 

jednocześnie  wyznaczając  wykonawcy  nieprzekraczalny  termin  ich  uzupełnienia  na  dzień  11 

maja 2020 r. godz. 12.00. 

Odwołujący w dniu 11.05.2020 r. za pośrednictwem ePUAP przekazał Zamawiającemu 

żądane  dokumenty,  w  dwóch  wiadomościach.  Pierwsza  wiadomość  wpłynęła  do 

Zamawiającego  przed  upływem  wyznaczonego  przez  Zamawiającego  terminu  tj.  w  dniu 

.2020 r. o godzinie 11:55:38. Zaś druga wiadomość wpłynęła do Zamawiającego w tym 

samym dniu - jednak o godzinie 12:01:54.  

Izba  ustaliła,  że  na  ww.  dokumentach  podpis  elektroniczny  złożył  także  pełnomocnik 

Odwołującego,  Pan  J.  M.  w  dniu  11.05.2020  r.  kolejno  o  godzinach  8,58,  8.59,  9.01,  9.03. 

Wreszcie samo pismo przewodnie do Zamawiającego zostało podpisane przy użyciu podpisu 

kwalifikowanego przez Pana J. M. o godzinie 10:08 (w dniu 11.05.2020 r.). 

Odwołujący powołując się na treść specyfikacji, tj. rozdziału VI twierdził, że konieczne 

by

ło przesłanie oferty  w  ściśle określonym  reżimie.  Z powyższego  wywodził,  że uzupełnione 

dokumenty  należało  również  poddać  szyfrowaniu  tak  jak  miało  to  miejsce  przy  składaniu 

oferty. 

Izba  nie  podzieliła  powyższego  stanowiska  wskazując,  że  przywoływane  przez 

Odwołującego  postanowienia  dokumentacji  postępowania  mieszczą  się  we  wspomnianej 

Części Il Rozdziału VI SIWZ „Il. ZŁOŻENIE OFERTY” i wskazują na obowiązki wykonawców 

odnoszące  się  do  samego  etapu  złożenia  oferty,  a  nie  do  przyjętych  przez  Zamawiającego 

za

sad  komunikacji  z  wykonawcami  na  późniejszym  etapie.  W  ocenie  Izby  postanowienia 

SIWZ 

nie  nakazywały  szyfrowania  przekazywanych  Zamawiającemu  dokumentów  lub 

oświadczeń  po  dokonaniu  otwarcia  ofert  a  dopuszczalne  było  przekazanie  dokumentów  za 

pomocą skrzynki ePUAP oraz za pomocą poczty elektronicznej (rozdział I Dział III SIWZ). W 

konsekwencji  Izba  uznała  że  przekazanie  dokumentów  za  pomocą  skrzynki  ePUAP  oraz  za 

pomocą poczty elektronicznej było wystarczające w ramach przedmiotowej korespondencji.   


Istotny

m również jest, że Odwołujący nie wykazał w toku postępowania dowodowego, 

iż w tym przypadku napotkał na problemy z uzyskaniem żądanych dokumentów w związku z 

sytuacją epidemiologiczną występującą w kraju. Wobec tego Izba stwierdziła, że Odwołujący 

był  w  dyspozycji  dokumentów  z  uwzględnieniem  czasu,  który  pozwalał  na  swobodne 

przesłanie ich zamawiającemu. 

W  kontekście  powyższego  Izba  stanęła  na  stanowisku,  że  Odwołujący  jako 

profesjonalista  działający  na  rynku  powinien  był  dochować  należytej  staranności  przy 

przesyłaniu  dokumentów  i  przede  wszystkim  ustalić  na  podstawie  treści  SIWZ  odpowiednią 

formę i sposób ich przesłania a także zagwarantować odpowiednią ilość czasu, pozwalającą 

na przesłanie żądanych dokumentów, uwzględniając przy tym, iż mogą wystąpić okoliczności 

(np.  kłopoty  natury  technicznej),  które  mogą  spowodować  wydłużenie  czasu  przesyłu 

dokumentów. Błędne zastosowanie postanowień siwz połączone z tym, że wykonawca czekał 

praktycznie  „do  ostatniej  chwili”  z  przesłaniem  dokumentów  spowodowało,  że  zostały  one 

przesłane  po  terminie  wskazanym  przez  zamawiającego  w  wezwaniu.  Izba  zauważa,  że 

przekroczenie  jest  niewielkie  nie  mniej  jednak  istnieje  i  w  tym  przypadku  nie  jest  możliwe 

uznanie  przez  Izbę,  że  wykonawca  Billennium  uzupełnił  żądane  przez  Zamawiającego 

dokumenty w zakreślonym terminie. 

Izba zwraca również uwagę, że Odwołujący nie udowodnił, że „problemy techniczne”, 

które napotkał miały charakter takich, które trwają przez odpowiednio długi czas, tj. taki, który 

nie pozwolił Odwołującemu na przesłanie dokumentów w odpowiednim czasie. Izba stwierdził, 

że  przedłożone  dowody  w  postaci  zrzutów  z  ekranu  z  których  wynika,  że  błąd  pojawił  się 

dwukrotnie o godz. 10:56 i 10:57 i dotyczył szyfrowania. Izba uznała, że na ich podstawie nie 

sposób  przesądzić,  że  owe  problemy  dotyczące  szyfrowania  uniemożliwiły  Odwołującemu 

terminowe  uzupełnienie  dokumentów.  Co  istotne,  w  tym  dniu  wykonawca  7N,  za  pomocą  

skrzynki  e-

PUAP  z  sukcesem  dokonał  przesyłu  dokumentów  do  zamawiającemu  o  godz. 

10:57  i  11:56.  Co  przeczy  tez

ie odwołującego o  błędnym  działaniu narzędzi  zamawiającego. 

W kontekście powyższego Izba uznała, że Odwołujący nie udowodnił również naruszenia art. 

7  w  zw.  z  art.  10b  Pzp  oraz  naruszenia  przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  w  odniesieniu  do 

wykonawców: Pentacomp Systemy Informatyczne, Konsorcjum Euvic, Konsorcjum Sygnity.  

Jako zarzuty wynikowe w Izba oddaliła zarzuty naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp oraz art. 

91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp. 

W konsekwencji Izba uznała również, że brak było podstaw do stwierdzenia naruszenia 

przez  zamawiającego  przepisu  art.  93  ust.  1  pkt  7  Pzp  w  związku  z  art.  146  ust.  6  Pzp,  z 

uwagi  na  to,  że  doszło  w  postępowaniu  do  naruszenia  o  charakterze  nieusuwalnym,  które 


jed

nocześnie  wpływało  na  wynik  postępowania,  a  tym  samym  w  postępowaniu  wystąpiła 

niemożliwa  do  usunięcia  wada  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Konkludując  Izba  stwierdziła  naruszenie  przepisów  ustawy,  które  skutkowało 

koniecznością uwzględnienia odwołania. Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 192 ust. 

1 i 2 Pzp orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy 

st

osownie do wyniku postępowania oraz w oparciu o przepisy § 1 ust. 1 pkt 2, § 3 pkt 1 i 2 lit. 

b), § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).  

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 


wiper-pixel