KIO 99/19 POSTANOWIENIE dnia 30 stycznia 2019 r.

Data: 26 kwietnia 2019

Sygn. akt KIO 99/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron w Warszawie w dniu 30 stycznia 

2019 r. 

odwołania wniesionego  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 stycznia 

2019 r. przez wykonawcę AWIMA Spółka jawna B. W. z siedzibą w Józefowie w postępowaniu 

prowadzonym przez 

zamawiającego Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje  zwrot 

z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

AWIMA  Spółka jawna  B. W.  z siedzibą  w Józefowie  kwoty  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez odwołującego tytułem 

wpisu od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt KIO 99/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Ministerstwo  Zdrowia  z  siedzibą  w  Warszawie  prowadzi  postepowanie 

udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Kompleksowe  sprzątanie  pomieszczeń  obiektów 

Ministerstwa Zdrowia.” Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 

r., poz. 1986 ze zm.

, dalej „ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty 

określone  w przepisach  wydanych  na podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie 

zamówieniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zostało opublikowane na 

stronie Ministerstwa Zdrowia w dniu 11 stycznia 2019 r., natomiast w 

Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej o

głoszenie o zamówieniu zostało opublikowane dnia 15 stycznia 2019 r. pod 

numerem 2019/S 010-019237. 

W dniu 21 stycznia 2019 r. wykonawca 

AWIMA Spółka jawna B. W. z siedzibą w Józefowie 

(dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wobec 

treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 22 ust. 1a w zw. z art. 22d ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez sformułowanie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie doświadczenia wykonawcy (III. 1.3 ogłoszenia o zamówieniu 

oraz  roz

działu  5  pkt  3  lit.  a)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia)  w  sposób 

nieadekwatny,  nieproporcjonalny  do  przedmiotu  za

mówienia  i  ograniczający  uczciwą 

konkurencję; 

2.  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez naruszenie zasad uczciwej konkurencji i proporcjonalności 

przy  formułowaniu  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia 

wykonawcy. 

Z uwagi na tak podniesione zarzuty 

Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania; 

nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  zmiany  postanowień  ogłoszenia  o  zamówieniu 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wykreślenie postanowień sekcji II 

1.1.3 ogłoszenia o zamówieniu oraz rozdziału 5 pkt 3 lit. a) specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w zakresie, w jakim Zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący doświadczenia wykonawcy o treści „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu,  na  podstawie  art.  24  ust.  1  Ustawy 

spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące:  (...)  3)  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej - 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli: (...) a) 

wykaże  się  wykonaniem  w  okresie  ostatnich  3  lat  co  najmniej  1  usługi  sprzątania 


obiektach wpisanych do rejestru zabytków, o łącznej powierzchni sprzątania minimum 

8.000 m

.” oraz wprowadzenie w to miejsce warunku o treści: „O udzielenie zamówienia 

mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 

1  Ustawy  i  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące:  (...)  3)  zdolności 

technicznej  lub  zawodowej  - 

Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  spełnia  powyższy 

warunek,  jeżeli:  (...)  a)  wykaże  się  wykonaniem  w  okresie  ostatnich  3  lat  co  najmniej  1 

usługi sprzątania w obiektach o łącznej powierzchni sprzątania minimum 8.000 m

”; 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  kosztów  postępowania 

odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Izba  ustaliła,  iż  w  dniu  23  stycznia  2019  r.  Zamawiający  opublikował  na  swojej  stronie 

internetowej  kopię  odwołania  oraz  wezwał  wykonawców  do  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego.  W terminie  wynikającym  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  do  postępowania 

odwoławczego  nie  zgłosił  przystąpienia  żaden  wykonawca.  W  dniu  29  stycznia  2019  r.  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła  odpowiedź  Zamawiającego  na  odwołanie, 

której  poinformował  on,  iż  uznaje  odwołanie  w  całości  oraz  wnosi  o  umorzenie 

postępowania.  Do  pisma  załączył  dokument  potwierdzający  dokonanie  modyfikacji  treści 

Rozdziału 5 pkt 3 lit. a) SIWZ i sprostowanie ogłoszenia. 

Uwzględniając powyższe oraz mając na względzie fakt, iż do postępowania odwoławczego 

po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  żaden  wykonawca,  Izba  uznała,  że  zachodzą 

podstawy  do  umorzenia  postępowania  odwoławczego  na  posiedzeniu  niejawnym  na 

podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp. 

Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu  w  przypadku 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba 

może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz 

uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie 

wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza 

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  

Izba  zważyła,  że  skuteczne  skorzystanie  przez  Zamawiającego  z przysługującej  mu 

czynności dyspozytywnej, tj. uwzględnienia w całości zarzutów odwołania, w sytuacji gdy po 

stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  do  postępowania  żaden  wykonawca,  powoduje 

zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów 

odwołania.  Natomiast  dalsze  czynności,  które  Zamawiający  podejmie  w  celu  uczynienia 

zadość  żądaniom  odwołania,  pozostają  poza  oceną  Izby  w  ramach  ustalenia  zaistnienia 

przesłanki  umorzenia  postępowania  odwoławczego.  Podkreślić  jednak  należy,  iż  zgodnie 

dyspozycją  art.  186  ust.  2  in  fine  ustawy  Pzp  ustawodawca  nałożył  na  Zamawiającego 


obowiązek wykonania, powtórzenia lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp u

morzyła postępowanie 

odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy 

Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1) 

Ustawy Pzp, uznając, że znoszą się one wzajemnie. Jednocześnie, mając na względzie fakt, 

iż  uwzględnienie  przez  Zamawiającego  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  w  całości 

nastąpiło przed otwarciem rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu 

od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Pr

zewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel