KIO 95/19 POSTANOWIENIE dnia 31 stycznia 2019 r.

Data: 25 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 95/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Członkowie:   

Marzena Ordysińska 

Andrzej Niwicki 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z 

udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 31 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  stycznia  2019  r.  przez  wykonawcę:  BUDIMEX  S.A. 

01-040 Warszawa, ul. Stawki 40 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Generalną  Dyrekcję  Dróg 

Krajowych i Autostrad 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53 

postanawia: 

1.  um

orzyć postępowanie odwoławcze;  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz           

wykonawcy  BUDIMEX  S.A.  01-040  Warszawa,  ul.  Stawki  40  kwoty  20  000 

zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  kwotę  uiszczonego 

wpisu. 


 
Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ...………………………… 

Członkowie:   

…………………………… 

…………………………… 


Sygn. akt: KIO 95/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  pn.: 

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. 

Odcinek  I 

–  Siewierz  –  Poręba  –  Zawiercie  (Kromołów)  od  km  105+836  do  km  122+500  

- znak sprawy: O.KA.D-3.2410.96.2018 

(dalej „Postępowanie” lub „Zamówienie”), o wartości 

powyżej kwot wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29  stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  -  dalej 

„ustawa  Pzp”  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w 

dniu  6  grudnia  2018  r.  pod  nr  2018/S  235-  536553  przez 

Generalną  Dyrekcję  Dróg 

Krajowych  i  Autostrad  00-874  Warszawa,  ul.  Wronia  53 

w  imieniu  której  postępowanie 

prowadzi  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Katowicach  40-017 

Katowice, ul. Myśliwska 5 (dalej „zamawiający”).  

W  dniu  11  stycznia  2019  r. 

zamawiający  pismem  o  numerze  O.KA.D-

3.2410.96.2019.37.ak  dokonał  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

(dalej „SIWZ”), m.in. w zakresie odnoszącym się do opisu przedmiotu zamówienia (PFU). 

W  dniu  21  stycznia  2019  r.  wykonawca:  BUDIMEX  S.A.  01-040  Warszawa,  

ul.  Stawki  40  (zwany  dalej 

„odwołującym”)  wniósł  odwołanie  wobec  czynności 

zamawiającego polegającej na ustaleniu treści SIWZ w Postepowaniu w sposób naruszający 

bezwzględnie  obowiązujące  przepisy  prawa  oraz  nieudostępnieniu  wszystkich  niezbędnych 

dokumentów i informacji prawem wymaganych. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu obrazę następujących przepisów:  

1.  art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 31 ust. 2 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

sporządzenia  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  

za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniających 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ważnej oferty, 

spełniającej  w  całości  wymagania  Zamawiającego,  a  w  konsekwencji  w  sposób 

utrudniający uczciwą konkurencję; 

§15 i §18 ust. 2 pkt 2) i §19 pkt 4) lit. h) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 

funkcjonalno-

użytkowego  (dalej  jako  „Rozporządzenie")  poprzez  zaniechanie 

przekazania jako materiałów wiążących uzgodnień w zakresie prac ingerujących w linię 

kolejową,  a  w  konsekwencji  zaniechanie  sporządzenia  Programu  funkcjonalno  


użytkowego  w  sposób  umożliwiający  ustalenie  planowanych  kosztów  prac 

projektowych  i  robót  budowlanych  oraz  przygotowanie  oferty,  szczególnie  w  zakresie 

obliczenia jej ceny; 

3.  art.  14  i  139  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  5  i  353

  kodeksu  cywilnego  poprzez 

ukszta

łtowanie  treści  przyszłego  stosunku  zobowiązaniowego  w  sposób  naruszający 

jego właściwość (naturę), bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz równowagę 

stron  i  prowadzący  do  nadużycia  własnego  prawa  podmiotowego,  co  przejawia  się  

w  przerzuceniu  całości  ryzyka  związanego  z  nieznanym  zakresem  prac  ingerujących  

w sieć kolejową na wykonawców. 

Wskazując  powyższe  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości 

poprzez  nakazanie  zamawiającemu,  w  trybie  art.  192  ust.  3  pkt  1  ustawy  Pzp:  dokonania 

czynn

ości  zmiany  treści  SIWZ  (PFU)  poprzez  określenie  sposobu  przejścia  projektowanej 

obwodnicy na skrzyżowaniu z linią kolejową i ulicą Grunwaldzką w sposób umożliwiający jej 

wykonanie  bez  ingerencji  w  linię  kolejową;  alternatywnie:  przekazanie  w  ramach  PFU 

informacji  niezbędnych  do  wykonania  prac  związanych  z  ingerencją  w  linię  kolejową, 

uwzględniających: wytyczne i zakres przebudowy układu torowego i infrastruktury kolejowej, 

wskazanie  kolejowych  standardów  technicznych  na  podstawie  których  ma  być  wykonana 

przebudowa  układu  torowego  pod  projektowanym  wiaduktem,  potwierdzenie  strefy 

zagrożenia  oraz  strefy  bezpieczeństwa  zgodnie  z  załącznikiem  do  uchwały  Nr  1208/2017 

Zarządu  PKP  PLK  S.A.  z  dn.  12.12.2017  r.,  określenie  rodzaju  progu  (P1,  P2,  P3)  dla 

którego  należy  przyjąć  w  ofercie  zakres  prac.  Brak  jednakowych  progów  przyjętych  przez 

oferentów  spowoduje,  że  oferty  będą  nieporównywalne  (poszczególne  progi  w  tym 

przypadku znacząco zmieniają zakres prac na stacji), określenie po czyjej stronie (Inwestor 

czy  Wykonawca)  jest  uzyskiwanie  odstępstw  od  wewnętrznych  (PKP  PLK  S.A.)  przepisów 

kolejowych,  informację  w  jakim  trybie  będzie  ewentualnie  zlecany  tunel  pod  obszarem 

kolejowych  w  przypadku  nieuzyskania  zgody  od  Zarządcy  terenów  kolejowych  

na  zlokalizowanie  tam  wiaduktu,  określenie  materiałów  (nowych  czy  staroużytecznych  

występujących  obecnie  na  stacji)  z  jakich  należy  wykonać  przebudowę  torów,  określenie 

wymogu  uzyskania  decyzji  lokalizacyjnej

,  określenie  wymogu  dokonania  certyfikacji  układu 

torowego  zgodnie  z  wymaganiami  TSI,  określenie  konieczności  przebudowy  systemu 

odwodnienia  stacji  kolejowej,  określenie konieczności  pozyskania  przez  Wykonawcę  oceny 

zgodności  dla  podsystemów  „Infrastruktura",  „Energia"  i  „Sterowanie  -  urządzenia 

przytorowe"  na  etapie  projektu  (zgodnie  z  zapisami  ustawy  z  dnia  28  marca  2003  

o  transporcie  kolejowym  Rozdział  4a),  określenie  kto  będzie  ponosił  koszty  ewentualnych 

wykupów  w  związku  z  wyjściem  infrastruktury  kolejowej  poza  teren  PKP,  określenie  czy 

przewid

uje się kursowanie na  liniach  (stacja)  objętej  przebudową,  składów  o przekroczonej 


skrajni taboru na terytorium Wspólnoty Niepodległych Państw o wymiarach mieszczących się 

w skrajni 1WM. 

Zamawiający w dniu 21 stycznia 2019 r., zgodnie z dyspozycją  art. 185 ust. 1 ustawy 

Pzp

, poinformował o wniesieniu odwołania, zamieszczając na Platformie zakupowej - stronie 

internetowej 

na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ, informację 

o  wniesieniu  odwołania  oraz  jego  kopię,  wzywając  uczestników  postępowania  do  wzięcia 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym.  Termin  na  zgłoszenie  przystąpienia,  zgodnie  

z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp,  upłynął  w  dniu  24  stycznia  2019  r.  Do  postępowania 

odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

Zamawiający,  wobec  wniesienia  odwołania  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej, 

w  dniu  29  stycznia  2019  r. 

złożył  odpowiedź  na  odwołanie  i  poinformował  o  jego 

uwzględnieniu w zakresie zarzutu wskazanego w pkt 1) tj. w zakresie naruszenia art. 29 ust. 

1  i  2  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  31  ust.  2  i  3  ustawy  Pzp

.  Jednocześnie  zamawiający 

poinformował  o  dokonaniu  zmiany  treści  SIWZ  w  sposób  opisany  w  odpowiedzi  na 

odwołanie.  Zamawiający  zwrócił  uwagę,  że  odwołujący  sfomułował  w  odwołaniu  swoje 

żądania  w  sposób  alternatywny,  zarzuty  podniesione  w  pkt  2)  i  pkt  3)  odwołania  dotyczą 

jednego z żądań zawartych w odwołaniu. Z powyższych powodów, w ocenie zamawiającego, 

uwzględnienie  odwołania  w  pkt  1)  i  dokonanie  zmian  w  SIWZ  zgodnie  z  jednym  z  żądań 

sformułowanych  przez  odwołującego,  stanowi  de  facto  uwzględnienie  zarzutów  odwołania  

w całości. 

Odwołujący, na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 31 stycznia 2019 r. potwierdził, 

że  dokonana  przez  zamawiającego  zmiana  zapisów  SIWZ  zadośćuczyni  żądaniom 

odwołującego i stanowi uwzględnienie odwołania w całości. 

W konsekwencji 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zachodzą przesłanki określone 

w  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  i 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  o  sygn.  akt 

KIO 95/ 19.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów  z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1092  

ze zm.). 

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp  ora

z  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a) 

R

ozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  Izba  orzekła  


o  dokonaniu  zwrotu  o

dwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

całej kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:    …………………………… 

Członkowie:   

…………………………… 

…………………………… 


wiper-pixel