KIO 94/19 POSTANOWIENIE dnia 1 lutego 2019 r.

Data: 25 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 94/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

po rozpoznaniu na  posiedzeniu niejawnym  prowadzonym  be

z udziału stron w dniu 1 lutego 

2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 

21  stycznia  2019  r.  przez 

Wykonawcę  –  Impel  Facility  Services  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialności  z  siedzibą  we  Wrocławiu  przy  ul.  Ślężna  118  (53-111  Wrocław)  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  42  Baza  Lotnictwa  Szkolnego  

Radomiu, ul. S

adków 9 (26-603 Radom)  

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy 

–  Impel  Facility  Services  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  kwoty 

00  zł  00  gr.  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy),  stanowiącej 

uiszczony wpis 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p

óźn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Radomiu. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 94/19 

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu na świadczenie usług porządkowych na obiektach 

wojskowych administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w 2019 r. (nr 

sprawy:  33/PN-E/2018

),  ogłoszonym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu 

14.09.2018  r.,  2018/S  177-401503, 

wobec  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w 

części  III  postępowania,  Wykonawca  Impel  Facility  Services  Sp.  z  o.o.  z/s  we  Wrocławiu 

wniósł w dniu 21 stycznia 2019 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. 

akt  KIO  94/19). 

Zamawiający  poinformował  wykonawców  o wyborze jako najkorzystniejszej 

na  część  III  zamówienia  oferty  PPHU  „Kamyczki  Meg”  B.  L.  drogą  elektroniczną  w  dniu  9 

stycznia 2019 r. 

Kopia  odwołania  została  przekazana  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  przez 

Zamawiającego w dniu 22 stycznia 2019 r. drogą elektroniczną. 

W dniu 25 stycznia 2019 r. na adres mailowy KIO zostało przesłane zgłoszenie przystąpienia 

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przez PPHU „Kamyczki” B. L. . 

Zamawiający  w  piśmie  wniesionym  do  akt  sprawy  w  dniu  29  stycznia  2019  r.,  przed 

otwarciem  posiedzenia 

wyznaczonego  na  dzień  1  lutego  2019  r.,  złożył  odpowiedź  na 

odwołanie, w której uwzględnił w całości zarzuty podniesione w odwołaniu.  

Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczenia Zamawiającego zachodzi podstawa do umorzenia 

postępowania odwoławczego na podstawie z art. 186 ust. 2 Ustawy.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Ustawy, 

W  przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem,  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z  żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Na  podstawie  pisma 

Zamawiającego  z  dnia  23  stycznia  2019  r.  złożonego  do  akt  sprawy 

Izba  ustaliła,  iż  kopia  odwołania  została  przekazana  wykonawcom  uczestniczącym  w 

postępowaniu  w  dniu  22  stycznia  2019  r.  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej 

oraz pocztą. W terminie przewidzianym przepisem art. 185 ust. 2 Ustawy wykonawca PPHU 

„Kamyczki”  B.  L.  przesłał  na  adres  mailowy  KIO  oświadczenie  o  przystąpieniu  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, wskazując między innymi na termin 

22 stycznia 2019 r., jako dzień, w którym otrzymał kopię odwołania.  


Zgodnie  z  art.  185  ust. 2  Ustawy 

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania 

odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do 

której  przystępuje  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której 

przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo 

elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  pod

pisem  elektronicznym,  a  jego  kopię  przesyła 

się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

Zgodnie  z  §  5  i  7  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w 

sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r., poz. 1092) 

Odwołanie  wraz  z  załącznikami  oraz  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego  przez  wykonawcę,  wnoszone  w  formie  pisemnej  w  postaci  elektronicznej  i 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone 

w  tej  postaci  przekazuje  się  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  Izby, 

udostępnionej  na  stronie  internetowej  Urzędu  (§5).  Z  wyjątkiem  wniesienia  odwołania  oraz 

zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę korespondencja 

w sprawie odwoławczej kierowana przez strony i uczestników postępowania odwoławczego 

do  Izby,  a  także  korespondencja  kierowana  przez  Izbę  może  być  przesłana  przy  użyciu 

środków  komunikacji  elektronicznej.  W  przypadku  korespondencji  przesyłanej  przy  użyciu 

tych  środków  domniemywa  się,  że  dzień  przesłania  korespondencji  jest  dniem  doręczenia, 

jeżeli została ona przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej. 

Z  przywołanych  powyżej  przepisów  wynika,  iż  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego  powinno  nastąpić  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania  i 

wymaga  zachowania  formy  papierowej  lub  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym.  Wykonawca  składając  oświadczenie  o  przystąpieniu  bez 

zachowania  formy  prze

widzianej  w  art.  185  ust.  2  Ustawy  skorzystał  z  środka  komunikacji 

elektronicznej,  który  nie  czynił  prawnie  skutecznym  przekazanego  Izbie  oświadczenia,  dla 

którego przewidziano formę pisemną lub elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

W  świetle  powyższego  Izba  nie  miała  podstaw  do  uznania,  iż  w  sprawie 

przystąpił  po  stronie  Zamawiającego  wykonawca,  którego  należałoby  wezwać  do  złożenia 

sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przez Zamawiającego.  

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2 

ustawy  koszty  postępowania  odwoławczego  znosi  się 

wzajemnie

,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty  przedstawione  w 

odwołaniu przed otwarciem rozprawy.  

Na podstawie 

§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47), Izba orzekła o dokonaniu 


zwrotu  O

dwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty  15.000  zł.  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania.  

Przewodniczący: …………………………… 


wiper-pixel