KIO 83/19 POSTANOWIENIE dnia 29 stycznia 2019 r.

Data: 24 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 83/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziałem  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego  w  dniu  29  stycznia  2019  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  stycznia  2019  r.  przez 

wykonawcę:  „KONCEPT"  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wodniaków  19,  03-992  Warszawa                                  

w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Stołeczną Policji, ul. Nowolipie 2, 05-150 

Warszawa 

przy  udziale  wykonawcy  CEZAR  C.  M.  i  P.  G.  Sp.  z  o.o., 

ul.  Wolność  8  lok.  4,  26-600 

Radom 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze;  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz               

wykonawcy 

„KONCEPT"  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wodniaków  19,  03-992  Warszawa  kwoty  13 

00 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% 

uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  16  października  2018  r.  poz.  1986)

na  niniejsze  postanowienie  -                         

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.   

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 83/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  celu  zawarcia 

umowy ramowej, w przedmiocie dostawy zestawów komputerowych, w zakresie zadania nr 

Nr  postępowania:  WZP-4651/18/204/Ł,  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  Dzienniku 

Urzędowym  Oficjalnych  Publikacji Wspólnot  Europejskich  za  numerem  2018/S  192-433466  

z 05.10.2018 r., przez 

Komendę Stołeczną Policji,  ul. Nowolipie 2, 05-150 Warszawa zwaną 

dalej: 

„Zamawiającym”.  

W  dniu  09.01.2019  r.  (e-mailem) 

Zamawiający  poinformował  o  sklasyfikowaniu  na 

drugiej pozycji oferty - CEZAR C. M. i P. G. Sp. z o.o.

, ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom 

zwana  dalej: 

„CEZAR  C.  M.  i  P.  G.  Sp.  z  o.o.”  albo  „Przystępującym”,  zaś  na  czwartej  – 

„KONCEPT" Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa zwana dalej: „„KONCEPT" Sp. 

z o.o.” albo „Odwołującym”, klasyfikowane były trzy najlepsze oferty. 

W dniu 21.01.2019 r. 

(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) „„KONCEPT" Sp. z o.o.” 

wnio

sła  odwołanie  na  w/w  czynności.  Kopie  odwołania  Zamawiający  otrzymał  w  dniu 

21.01.2019 r. (e-mailem). 

Odwołanie zostało podpisane przez pełnomocnika działającego na 

podstawie  pełnomocnictwa  z  16.01.2019  r.  udzielonego  przez  prokurenta  samoistnego 

osobę  ujawnioną  w  KRS-ie  załączonym  do  odwołania  i  umocowaną  do  samodzielnej 

reprezentacji.  

Zamawiający w dniu 23.01.2019 r. (e-mailem) wezwał wraz kopią odwołania, w trybie 

art.  185  ust.1  Pzp, 

uczestników  postępowania  przetargowego  do  wzięcia  udziału                             

w postępowaniu odwoławczym.  

W  dniu  28.01.2019  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej -ePUAP)  CEZAR 

C.  M.  i  P.  G.  Sp.  z  o.o. 

zgłosiła  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  wnosząc  o  oddalenie  odwołania  w  całości.  Kopia  zgłoszenia  została 

przekazana  Zamawiającemu  oraz  Odwołującemu.  Zgłoszenie  zostało  podpisane  przez 

osobę ujawnioną w załączonym KRS-ie i umocowaną do samodzielnej reprezentacji.  

W  dniu  25.01.2019  r.  (e-mailem),  a  28.01.2019  r. 

(wpływ  bezpośredni  do  Prezesa 

KIO) 

„KONCEPT"  Sp.  z  o.o.  wycofało  odwołanie  wniesione  w  dniu  21.01.2019  r.  Pismo 

zostało podpisane przez tego samego pełnomocnika, który podpisał odwołanie. 


Krajowa  Izba  Od

woławcza  stwierdziła,  że  pismo  wycofujące  odwołanie  zostało 

złożone prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego uznała, że 

odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy.  

Uwzględniając  powyższe,  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 83/19.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w  trybie 

§ 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092). 

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  Izba  orzekła                           

o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel