KIO 73/19 POSTANOWIENIE dnia 25 stycznia 2019 roku

Data: 24 kwietnia 2019

Sygn. akt KIO 73/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 25 stycznia 2019 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  25  stycznia  2019  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

18  stycznia  2019  roku  przez 

wykonawcę  Impel  Facility  Services  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Regionalne  Centrum  Gospodarki 

Wodno- 

Ściekowej spółka akcyjna z siedzibą w Tychach 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Impel Facility Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

we Wrocławiu  kwoty    15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  -  w  ter

minie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Katowicach.  

Przewodniczący:    ………………………………  


Sygn. akt: KIO  73/19 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  -  Regionalne  Centrum  Gospodarki  Wodno-  Ściekowej  spółka  akcyjna  

z  siedzibą  w  Tychach  -  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  „Świadczenie  kompleksowych  usług 

utrzymania porządku, czystości i higieny w Wodnym Parku Tychy przy ul. Sikorskiego 20.” 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

w dniu 

16 października 2018 roku pod numerem 451893-2018. 

Odwołujący  –  Impel  Facility  Services  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą we Wrocławiu – w dniu 18 stycznia 2018 roku wniósł odwołanie.  

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  21  stycznia  2019  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  tym  samym  dniu,  przekazał  kopię  odwołania 

wykonawcom uczes

tniczącym w postępowaniu w dniu 18 stycznia 2019 roku e-mailem. 

Do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia  

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego.  W  piśmie  z  dnia  23  stycznia 

2019  roku  przesłanym  w  tym  samym  dniu  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

Zamawiający  oświadczył,  że  do  Zamawiającego  również  nie  zgłoszono  żadnego 

przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

W dniu 22 stycznia 2019 roku 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Zamawiaj

ącego  z  dnia  22  stycznia  2019  roku  zawierające  oświadczenie  o  treści 

„Zamawiający  w  całości  uwzględnia  zarzuty  Odwołującego  określone  w  treści  odwołania 

wnosząc o umorzenie postępowania na posiedzeniu niejawnym”.  

Wobec  ustalenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  

w  odwołaniu  oraz  braku  zgłoszenia  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przystąpień  

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  na  dzień  wydawania 

postanowienia,  Izba  stwierdziła,  że  zaszły  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy.  

Izba  wskazuje,  że  zgodnie  z  treścią  art.  186  ust.  2  zdanie  drugie  ustawy  w  przypadku 

umorzenia  postępowania  przez  Izbę  na  skutek  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  


z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu.  Zaznaczyć  należy,  że  Izba  na  posiedzeniu  niejawnym 

dokonuje  niezbędnych  czynności  formalnoprawnych  i  sprawdzających  oraz  w  zależności  

od  poczynionych  ustaleń  faktycznych  miedzy  innymi  wydaje  postanowienie  o  umorzeniu 

postępowania  odwoławczego  (§  13  ust.  2  pkt  2  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z  dnia  22  marca  2010  roku  w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu 

odw

ołań,  Dz.  U.  2018  poz.  1092  ).  Izba  umarzając  postępowanie  odwoławcze  

na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron na skutek uwzględnienia przez Zamawiającego 

w  całości  zarzutów  odwołania  nie  dokonuje  oceny  czynności,  które  ewentualnie  w  piśmie 

z

awierającym  oświadczenie  o  uwzględnieniu  odwołania  wskazywałby  Zamawiający  tj.  Izba 

nie  ocenia  czynności  jakie  wykonał,  wykonuje  bądź  jakich  zapowiada  wykonanie 

Zamawiający  w  związku  z  uwzględnieniem  zarzutów  odwołania.  Zamawiający  również  

nie  ma  obowiązku  przedstawiania  takich  informacji  w  piśmie  zawierającym  oświadczenie  

o  uwzględnieniu  zarzutów  odwołania  w  całości.  Przepis  ustawy  uzależnia  możliwość 

umorzenia  postępowania  przez  Izbę,  w  przypadku  uwzględnienia  zarzutów  odwołania  

w  całości  przez  Zamawiającego,  jedynie  od  tego,  czy  w  postępowaniu  zostało  skutecznie 

wniesione  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego.  Umarzając 

post

ępowanie  odwoławcze  Izba  nie  rozstrzyga  merytorycznie  o  zarzutach  odwołania. 

Natomiast  ww.  przepis  ustawy  określa  katalog  czynności  jakich  w  wyniku  uwzględnienia  

w całości zarzutów odwołania ma dokonać Zamawiający.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ………………………………  


wiper-pixel