KIO 71/19 POSTANOWIENIE dnia 1 lutego 2019 roku

Data: 24 kwietnia 2019

Sygn. akt KIO 71/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 lutego 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Katarzyna Poprawa 

Protokolant:  

Adam Skowroński 

Wobec cofnięcia w dniu 31 stycznia 2019 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej w dniu 17 stycznia 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  zamówienie:  (1)    Vendi  Servis  Spółka    z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Łodzi  (2)  Kolumna  Transportu  Sanitarnego  Triomed  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzia

lnością  z  siedzibą  w  Lublinie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiaj

ącego: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego Ul. Sokołowskiego 4 

309 Wałbrzych 

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankow

ego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie

Vendi  Servis  Spółka   

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Łodzi  (2)  Kolumna  Transportu 

Sanitarnego  Triomed  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Lublinie kwoty 13 50

0 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero 

groszy), sta

nowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  do

ręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Świdnicy. 

Przewodniczący:   ………………………………  


Sygn. akt: KIO 71/19 

Uzasadnienie 

Zamawiaj

ący  -  Specjalistyczny  Szpital  im.  dra  Alfreda  Sokołowskiego  z  siedzibą  

w  Wałbrzychu  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zadanie: 

„Świadczenie  usług  transportu  sanitarnego  oraz  transportu  pacjentów  dializowanych 

do  i  ze  Stacji  Dial

iz  dla  Specjalistycznego  Szpitala  im.  dra  Alfreda  Sokołowskiego  

w Wałbrzychu”.  Usługa została podzielona na dwa pakiety: 

1.  transport sanitarny, 

transport pacjentów dializowanych. 

Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma być realizowana przez 48 miesięcy, począwszy  

od 1 lipca 2019 roku. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości 

zamówienia  równej  lub  przekraczającej  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo za

mówień publicznych  

(Dz.U.  z  2018  roku.  poz.  1986  j.t.  ) 

zwanej  dalej  „ustawą”  lub  „PZP”.  Ogłoszenie  

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  22 

listopada 2018 roku pod numerem: 2018/S 225-515025. 

W  dniu  17  stycznia  2019  roku 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostało 

wniesione  odwołanie  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  

(1)  Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed  Sp.  z  o.o.  i (2)  Vendi  Servis  Sp.  z  o.o.  (dalej 

Odwołujący),  na  podstawie art.  179  ust.  1  w  zw.  z  art.  180  ust.  1  ustawy  Prawo zamówień 

publicznych  - 

wobec  czynności  Zamawiającego,  tj.  unieważnienia  postępowania  

z naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 93 ust. 1 pkt. 4 i art. 93 ust. 3 Pzp w zw. z art. 6 Kodeksu cywilnego i art. 14 ust. 1 

Pzp 

poprzez unieważnienie postępowania z tego powodu, że oferta z najniższą ceną 

przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie 

zamówienia, podczas gdy Zamawiający nie wykazał, że nie może zwiększyć tej kwoty 

do  ceny  najkorzystniejszej  oferty,  choć  spoczywał  na  nim  ciężar  dowodu 

udowodnienia 

tej okoliczności; 

2.  art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp, art. 7 ust. 1 Pzp i art. 93 ust. 1 

pkt.  4  Pzp 

poprzez  przeprowadzanie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  


w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców  poprzez  arbitralne  unieważnienie  postępowania  w  sytuacji,  w  której 

oferta z najniższą ceną bardzo nieznacznie przewyższyła kwotę, którą Zamawiający 

zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  Celem  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  udzielenie  tego  zamówienia,  a  nie 

zapoznanie  się  z  ofertami  wykonawców  i  ujawnienie  oferowanych  cen,  

a  Zamawiający  nie  wykazał,  że  nie  może  zwiększyć  tej  kwoty  do  ceny 

najkorzystniejszej  oferty,  co  prowadzi  w  konsekwencji  do  wniosku,  że  Zamawiający 

uczynił  z  prawa  do  unieważnienia  postępowania  użytek  sprzeczny  ze  społeczno-

gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. 

Wobec powyższego Odwołujący zażądał nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania,  

2.  dokonania czynn

ości badania i oceny ofert,  

dokonania czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W  dniu  31  stycznia  2019 

r.  Odwołujący,  przed  otwarciem  rozprawy  złożył  pismo, 

w którym oświadczył, że cofa w całości odwołanie i prosi o dokonanie zwrotu wpisu. 

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego cofnięcie zgodnie z art. 187 ust. 8  ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze 

podlega umorzeniu. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba 

–  zgodnie z  przepisem  art.  187  ust.  8  zd.  pierwsze ustawy 

PZP 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp 

oraz na podstawie § 5 ust. 1 

pkt  3  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018  poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 15 000,00 zł. 

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel