KIO 671/19 WYROK dnia 25 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

WYROK 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Daniel Konicz 

Ernest Klauziński 

Beata Konik 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  12  kwietnia  2019  r.  przez  Odwołującego  – 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia  –  Sweco  Consulting  

sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, DHI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Arup Polska 

sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  w postępowaniu  prowadzonym  wspólnie  przez 

z

amawiających  – Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i Miasto Łódź, 

przy  udziale  Przystępującego  po  stronie  zamawiających  wspólnie  prowadzących 

postępowanie – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Provod – 

inženýrská  společnost,  s  r.o.  z  siedzibą  w  Uściu  nad  Łabą,  Koneko, spol.  s  r.o.  z  siedzibą 

w Ostrawie, 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutów  naruszenia  przez  zamawiających  wspólnie 

prowadzących postępowanie przepisów art. 90 ust. 3 i art. 7 ust. 1 Pzp, polegających na 

nieprawidłowej ocenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny Przystępującego z 5 marca 2019 r. 

zaniechaniu odrzucenia oferty Przystępującego, który nie złożył wyjaśnień rażąco niskiej 

ceny  w  wymaganym  zakresie,  a  w  konsekwencji 

–  prowadzeniu  postępowania 

naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i nakazuje 

z

amawiającym wspólnie prowadzącym postępowanie: 

unieważnienie wyboru oferty Przystępującego; 

ponowne badanie i ocenę ofert, w tym odrzucenie oferty Przystępującego na podstawie 

przepisu art. 90 ust. 3 Pzp, z uwagi na zaniechanie złożenia wyjaśnień rażąco niskiej 

ceny w wymaganym zakresie. 

Oddala odwołanie w pozostałym zakresie. 


zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000,00  zł 

(słownie: piętnaście  tysięcy  złotych  00/100)  uiszczoną  przez  Odwołującego  tytułem 

wpisu od odwołania; 

zasądza  od  zamawiających  wspólnie  prowadzących  postępowanie  na  rzecz 

Odwołującego kwotę w łącznej wysokości 19.352,01 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy 

trzysta  pięćdziesiąt  dwa  złote  01/100),  stanowiącą koszty  postępowania 

odwoławczego  poniesione  przez  Odwołującego  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

wyna

grodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na posiedzenia i rozprawę. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  1986  j.t.  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 7 dni  od  dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ………………………………………. 

Członkowie:   

………………………………………. 

………………………………………. 


Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Łódzka  Spółka  Infrastrukturalna  sp. z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi  

i Miasto Łódź prowadzą wspólnie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Opracowanie  i  wdrożenie  matematycznego  modelu  hydrodynamicznego  sieci  kanalizacji 

ogólnospławnej  i  deszczowej  miasta  Łodzi  oraz  opracowanie  koncepcji  programowo-

pr

zestrzennej/programu  inwestycyjnego  optymalizacji  pracy  istniejących  przelewów 

burzowych  w  oparciu  o  model  hydrodynamiczny  w  zakresie  dotyczącym  modelu 

hydrodynamicznego sieci  kanalizacyjnej  (ogólnospławnej  i  deszczowej),  której  właścicielem 

jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”, zwane dalej: „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej 17 

października 2018 r., pod nr 2018/S 200-454863. 

2  kwietnia  2019  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia  o  wyborze,  jako  najkorzystniejszej,  oferty  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia – Provod – inženýrská společnost, s r.o. z siedzibą 

w Uściu nad Łabą, Koneko, spol. s r.o. z siedzibą w Ostrawie („Konsorcjum P”). 

12 kwietnia br. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba” lub „KIO”) wpłynęło 

odwołanie  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia  – 

Sweco 

Consulting  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu,  DHI  Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

Warszawie, Arup Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w którym zaskarżono:  

wybór oferty złożonej przez Konsorcjum P, pomimo że podlega odrzuceniu, a sam 

wykonawca podlega wykluczeniu z Postępowania; 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  P  pomimo  tego,  że  oferta  ta  zawiera 

rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  Konsorcjum  P  nie 

złożyło na wezwanie Zamawiającego odpowiednich wyjaśnień; złożone wyjaśnienia 

nie potwierdzają, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny; 

błędną ocenę wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum P, a w konsekwencji błędne 

ustalenie, że oferta złożona przez tego wykonawcę nie zawiera rażąco niskiej ceny; 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  P  pomimo  tego,  że  treść  oferty  nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”); 

zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum P pomimo tego, że oferta zawiera błędy 

w obliczeniu ceny; 


ustalenie, że oferta złożona przez tego wykonawcę odpowiada treści SIWZ oraz nie 

zawiera błędów w obliczeniu ceny; 

7.  zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum  P 

z  Postępowania  pomimo  tego, 

że wykonawca ten nie wykazał, że spełnia warunki udziału w Postępowaniu; 

zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum  P  z  Postępowania  pomimo  tego,  

że  w  stosunku do tego wykonawcy  ziściła się jedna z  obligatoryjnych przesłanek 

wykluczenia; 

9.  prowadzenie negocjacji z 

Konsorcjum P dotyczących treści złożonej oferty; 

zaniechanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  oferty  najkorzystniejszej 

Postępowaniu. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechanie jego zastosowania lub stosowanie 

niewłaściwe 

nieprawidłowe; 

art. 7 ust. 3 Pzp przez udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie 

z przepisami Pzp; 

3.  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  10a  ust.  5  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia 

Konsorcjum P pomimo tego, że wykonawca ten nie potwierdził wstępnie, że spełnia 

warunki  udziału  w  Postępowaniu  i  nie  podlega  wykluczeniu  z  Postępowania, 

gdyż złożone  wraz  z  ofertą  oświadczenia  wstępne  mające  potwierdzać  ww. 

okoliczności (tj. Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia – „JEDZ”) nie zostały 

p

rawidłowo podpisane; 

art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum P, które nie 

wykazało,  że  spełnia  warunki  udziału  w  Postępowaniu  dotyczące  zdolności 

ekonomicznej  i  finansowej  w  zakresie  dysponowania  środkami  finansowymi  lub 

zdolnością kredytową określonych w SIWZ; 

5.  art.  24  ust.  1  pkt  18  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum  P, 

które wpływało  lub  próbowało  wpłynąć  na  czynności  Zamawiającego 

Postępowaniu 

i próbowało 

pozyskać 

informacje 

niedostępne 

innym 

wykonawcom,  które  mogły  dać  mu  przewagę  konkurencyjną  nad  innymi 

wykonawcami; 

art.  90  ust.  1  i  3  Pzp  przez  niewłaściwą  ocenę  złożonych  przez  Konsorcjum  P 

wyjaśnień  w  zakresie  zaoferowanej  ceny,  a  w  konsekwencji  przez  uznanie, 

że wyjaśnienia  dotyczące  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny 

oferty  stanowiły  wykazanie i  udowodnienie,  że złożona oferta nie zawiera rażąco 

niskiej ceny; 

7.  art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 2 i 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty 

Konsorcjum P pomimo tego, że ocena wyjaśnień złożona bez wymaganych prawem 


rażącej cenie oferty Konsorcjum P; 

art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum P, która 

jest niezgodna z treścią SIWZ, a także zawiera błędy w obliczeniu ceny, bowiem nie 

obejmuje wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

została skalkulowana niezgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym w szczególności 

z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”); 

9.  art.  89  ust.  1  pk

t  2  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

Konsorcjum  P,  która  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ  w  odniesieniu  do  obowiązku 

zatrudnienia przy pewnych czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę, podczas gdy Konsorcjum P kalkulując cenę oferty zastosowało dla swoich 

pracowników  wytypowanych  do  realizacji  przedmiotowego  zamówienia, 

niezależnie wykonywanych  przez  te  osoby  czynności,  regulacje  jak  dla 

samozatrudnionych; 

art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

Konsorcjum P będącej ofertą, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 

w  rozumieniu  przepisów  art.  3  ust.  1  i  2  oraz  art.  15  ust.  1  pkt  5  ustawy  z  dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419 

j.t. ze zm.

), zwanej dalej „Znk”; 

art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 Pzp przez wybór oferty złożonej przez Konsorcjum P 

jako  najkorzystniejszej  w  Postępowaniu,  pomimo  że  to  oferta  złożona  przez 

Odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą; 

12.  art.  7  ust.  3 

w  zw.  z  art.  91  ust.  1  Pzp  przez  naruszenie  obowiązku  udzielania 

zamówienia  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami  Pzp, 

polegające  na  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  pominięciem  ustawowego 

obowiązku wykluczenia wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału 

w  Postępowaniu,  będącego  również  wykonawcą,  którego  oferta  podlega 

odrzuceniu; 

art. 7 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 Pzp polegające na przeprowadzeniu Postępowania 

bez zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 

oraz  bez  zachowania  zasady  przejrzystości  poprzez  doprowadzenie  do 

zorganizowania i wzięcia udziału, w dniu 13 marca 2019 r. (tj. w okresie, gdy trwała 

procedura  przetargowa  i  nie  dokonano  jeszcze  wyboru  oferty  najkorzystniejszej) 

spotkania  z  prze

dstawicielami  Konsorcjum  P,  dotyczącego  warunków  przyszłej 

realizacji zamówienia przez tego konkretnego wykonawcę, pomimo tego, że warunki 

te  zostały  opisane  zapisami  SIWZ  i  powinny  być  jednakowe  i  niezmienne  dla 

wszystkich wykonawców.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 


2.  dokonania ponownego badania i oceny ofert; 

wykluczenia Konsorcjum P z Postępowania i odrzucenia jego oferty; 

4.  dokonania wyboru 

oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w Postępowaniu. 

Odwołujący  podkreślił,  że  posiada  interes  we  wniesieniu  środka  ochrony  prawnej 

przewidzianego  w  art.  179  ust.  1  Pzp,  bowiem  jako  wykonawca  sklasyfikowany  na  drugiej 

pozycji w końcowym rankingu ofert liczy na uzyskanie zamówienia publicznego, a dokonana 

z  naruszeniem  wymienionych  wyżej  przepisów  Pzp  czynność  badania  i  oceny  ofert,  

a w konsekwencji 

– wybór oferty złożonej przez Konsorcjum P jako oferty najkorzystniejszej, 

pozbawia  go  tej  możliwości.  W  przypadku,  gdyby  Zamawiający  nie  dokonał  naruszenia 

przepisów wskazanych powyżej i wykonał w Postępowaniu prawidłowe czynności, tj. odrzucił 

ofertę Konsorcjum P i wykluczył tego wykonawcę z Postępowania, wówczas to Odwołujący 

zostałby  sklasyfikowany  na  pierwszej  pozycji  w końcowym  rankingu  –  oferta Odwołującego 

zostałaby  uznana  za  najkorzystniejszą  i  Odwołujący  uzyskałby  zamówienie.  Tym  samym 

bezspornym  jest,  że  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przywołanych  wyżej 

przepisów  Pzp,  Odwołujący  poniesie  szkodę  w  postaci  utraty  możliwości  zrealizowania 

zamówienia, a tym samym uzyskania należnego wynagrodzenia. 

Odwołujący wskazał na następujące okoliczności stanu faktycznego. 

Zamawiający wszczynając Postępowanie oszacował wartość przedmiotu zamówienia 

w

raz z zamówieniami uzupełniającymi na kwotę (bez VAT): 6.481.800,00 zł, w tym wartość 

zamówienia podstawowego: 5.761.600,00 zł, co po doliczeniu VAT daje wartość zamówienia 

podstawowego brutto: 7.086.768,00 zł.  

W  Postępowaniu  złożono  ogółem  6  ofert,  z  cenami  (brutto)  w  przedziale  od: 

6.150.000,00  zł  do:  10.129.050,00  zł,  w  tym:  oferta  Odwołującego  z  ceną  6.378.091,00  zł, 

oferta Konsorcjum P z ceną 7.972.614,00 zł.  

Kryterium  oceny  ofert  stanowiły:  cena  –  z  wagą  60%  oraz  kryteria  pozacenowe 

sumaryczną  wagą  40%,  tj.:  dodatkowe  doświadczenie  zawodowe  dwóch  osób  spośród 

personelu wytypowanego do realizacji zamówienia, wydłużenie czasu trwania okresu wsparcia 

technicznego oraz ilość zainstalowanych dodatkowych deszczomierzy.  

Z  pisma  Zamawiającego  z  dnia  02.04.2019  r.  –  zawiadomienia  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej  wynika,  że  wszyscy  wykonawcy,  których  oferty  zostały  ocenione  w  tym 

Postępowaniu  (a  było  takich  ofert  5),  otrzymali  maksymalne  liczby  punktów  za  kryteria 

pozacenowe  (40  pkt).  Powyższe  oznacza,  że  krytycznym  kryterium  oceny, 

ustalającym końcowy ranking ofert, była cena. 

Postępowanie  prowadzone  było  z  zastosowaniem  aukcji  elektronicznej, 

której przedmiotem, zgodnie z Rozdziałem 9 pkt 3 SIWZ (str. 25) oraz Rozdziałem 14 pkt 4 

SIWZ  (str.  34), 

była  tylko cena.  Procedura jaką zastosował  Zamawiający  to procedura tzw. 


Rozdziale 14 (str. 34 i 35) zaproszonymi do udziału w aukcji elektronicznej będą wykonawcy, 

którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Jednocześnie postanowienia tego rozdziału 

SIWZ ustanowiły obowiązek ponownego złożenia przez wykonawcę, którego oferta w wyniku 

przeprowadzonej  aukcji znajdzie się na  czele rankingu ofert (informacja o aktualnej  pozycji 

danego  wykonawcy  w  rankingu  końcowym  była  widoczna  w  trakcie  prowadzonej  aukcji) 

Formularza ofertowego z uwzględnieniem ceny obniżonej w wyniku aukcji.  

W  okresie  od  dnia  otwarcia  ofert,  tj.  od  dnia  05.12.2018  r., 

do  dnia  wysłania  do 

wykonawców zaproszeń do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, tj. do dnia 20.02.2019 r. 

Zamawiający  przeprowadził  obligatoryjnie  badanie,  w  trybie  art.  90  Pzp,  w  kierunku 

domniemania wystąpienia rażąco niskiej ceny w odniesieniu do tych ofert, co do których ziściły 

s

ię przesłanki ustawowe opisane w art. 90 ust. 1a Pzp. Punktem odniesienia dla tego badania 

były  ceny  zaoferowane  przez  wykonawców  w  ofertach  złożonych  w  dniu  05.12.2019  r., 

tj. 

przed  aukcją.  Badaniu  takiemu  podlegała  m.in.  oferta  Odwołującego,  natomiast  nie 

podlegała  oferta  Konsorcjum  P.  Ostatecznie,  po  przeprowadzeniu  badania  Zamawiający, 

dniu  20.02.2019  r.,  zaprosił  pięciu  wykonawców  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej 

(oferta 

jednego  z  wykonawców  została  w  międzyczasie  skutecznie  odrzucona, 

ponieważ wykonawca  ten  nie  wyraził  zgody  na  przedłużenie  okresu  związania  oferta  i  nie 

przedłużył ważności wniesionego wadium).  

Aukcja elektroniczna zaplanowana pierwotnie na dzień 25 lutego 2019 r. ostatecznie 

odbyła  się  1  marca  2019  r.  W  wyniku  jej  przeprowadzenia  okazało  się,  że  najniższą  cenę 

(4.430.000,00  zł)  zaoferowało  ostatecznie  Konsorcjum  P.  Oznacza  to,  że  obniżyło  swoją 

pierwotnie zaoferowaną cenę o ok. 45%. Cena ostateczna zaoferowana przez Odwołującego 

na  moment  zamknięcia  aukcji  wynosi:  4.434.000,00  PLN,  zatem  jest  niższa  od  pierwotnie 

zaoferowanej jedynie o ok. 30%. W konsekwencji powyższego, obniżone w toku aukcji ceny 

zostały uwzględnione przez Zamawiającego przy przyznawaniu punktów w kryterium „cena” 

końcowym  rankingu  ofert,  co  spowodowało,  że  ostatecznie  za  najkorzystniejszą  została 

uznana  oferta  Konsorcjum  P  z  liczbą  punktów  100  (w  tym  60  pkt  za  „cena”). 

Odwołujący uplasował  się  na  pozycji  drugiej  z  liczbą  punktów  99,95  (w  tym  59,95  pkt  za 

kryterium „cena”).  

Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący wskazał, co następuje: 

1.  Zarzut naruszenia art. 90 ust. 1-3, art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i 6, art. 87 ust. 1 i art. 7 ust. 1 

Pzp  

Bezspornym jest, że Zamawiający w Rozdziale 8 SIWZ (str. 20 i 21) sposób obliczenia 

zdefiniował następująco: 


bezpośrednie,  jakie  Wykonawca  uważa  za  niezbędne  do  poniesienia  dla  terminowego 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty, o których 

mowa w par. 2 ust. 

3 oraz par. 4 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ 

oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej umowy, w tym podatki i opłaty obowiązujące 

na terenie Polski, a w szczególności podatek VAT. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie 

zapo

znał się z opisem zakresu zamówieni, jaki ma zostać wykonany, Całość prac winna być 

zgodna z zamierzeniem i przeznaczeniem. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy”. 

Zgodnie  z  powyższym  w  cenie  oferty  należało  uwzględnić  wszystkie,  bez  wyjątku, 

rodz

aje  kosztów,  jakie  wykonawca  będzie  ponosić  z  tytułu  wykonywania  przedmiotu 

zamówienia, zarówno te zaliczane do grupy kosztów bezpośrednich – ponoszonych w związku 

z  wykonywaniem  konkretnych  zadań  opisanych  w  SIWZ  (np.  wynagrodzenia  osobowe, 

wszelkie  koszt

y  materiałowe,  etc.),  jak  i  wszelkie  koszty  inne,  np.  koszty  finansowania 

kontraktu,  ubezpieczenia  kontraktu  (§  10  projektu  umowy)  i  wszelkie  inne  wynikające 

ustanowionych przez Zamawiającego wymagań. W cenie obligatoryjnie należało uwzględnić 

również zysk Wykonawcy.  

W  wyniku  przeprowadzonej  aukcji  elektronicznej  okazało  się,  że  cena  zaoferowana 

przez  Konsorcjum  P  podlega  obligatoryjnemu  badaniu  w  trybie  art.  90  Pzp,  w  kierunku 

domniemania wystąpienia rażąco niskiej ceny, ziściły się bowiem ustawowe opisane w art. 90 

ust. 1a Pzp. W konsekwencji powyższego Zamawiający skierował w dniu 1 marca 2019 r. do 

Konsorcjum P pismo 

– wezwanie do złożenia wyjaśnień i dowodów dotyczących elementów 

oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny  oferty,  a  w  szczególności  w  zakresie 

wyszczególnionych 18 pozycji kosztowych zaliczanych do grupy tzw. kosztów bezpośrednich 

obligatoryjnych.  Jednocześnie  w  treści  wezwania  Zamawiający  wyraźnie  wskazał, 

że „Wykonawca winien szczegółowo określić i udowodnić w jaki sposób skalkulowano cenę 

oferty, tak aby Zamawiający był w stanie wywnioskować z czego wynika cena i czy daje ona 

gwarancję należytej realizacji zamówienia bez szkody dla Zamawiającego według warunków 

określonych w projekcie umowy”.  

Z treści wezwania wynika zatem jednoznacznie, że obowiązkiem Konsorcjum P było 

złożenie  wyjaśnień  i  dowodów  odnoszących  się  do  wszystkich  elementów  przedmiotu 

zamówienia, a nie tylko tych opisanych w 18 pozycjach kosztowych kosztów bezpośrednich, 

bowiem te oznaczono „w szczególności”. Brak zatem w wyjaśnieniach Konsorcjum P obliczeń 

i oświadczeń w zakresie sposobu skalkulowania kosztów tzw. innych (pośrednich) świadczy 

ogólnikowości złożonych wyjaśnień i nie obaleniu domniemania wystąpienia rażąco niskiej 

ceny.  Z kolei  Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia i  dowody  opisane w  takich  18  pozycjach 

kosztów bezpośrednich i analizując na jaką sumarycznie kwotę skalkulował wykonawca koszty 

bezpośrednie,  powinien  co  najmniej  zbadać  i  ocenić,  czy  kwota  odpowiadająca  różnicy 

pomiędzy całkowitą ceną brutto zaproponowaną przez wykonawcę a sumarycznymi kosztami 


kosztów  obciążających  wykonawcę,  które  wynikają  z  postanowień  umownych  oraz  na 

uzyskanie przez wykonawcę zysku.  

Konsorcjum 

P  złożyło  datowane  na  dzień  5  marca  2019  r.  wyjaśnienia,  określając, 

że są  to  „wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia”. 

Odwołujący zwrócił uwagę na fakt, że w treści złożonych wyjaśnień Konsorcjum P zapewniło, 

że  jest  w  stanie  zaoferować  wysoką  jakość  i  terminowość  usług  przy  zachowaniu 

konkurencyjnych cen, z powodu tego, że jego pracownicy partycypują w zyskach i stratach 

kontraktów,  w  wykonanie  których  są  zaangażowani.  Mając  na  względzie  fakt,  

że w Postępowaniu część czynności objętych przedmiotem zamówienia ma być (taki wymóg 

postawił Zamawiający) wykonywana przez osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, 

gdzie  co  do  zasady  wynagrodzenie  zasadnicze  pracownika  nie  może  być  uzależnione  od 

rentowności  kontraktu,  a  dodatkowo  musi  być  wyższe  niż  wynagrodzenie  miesięczne 

minimalne  (lub  stawka  godzinowa  minimalna),  taka  argumentacja  nie  powinna  być  przez 

Zamawiającego uwzględniona.  

Ten element wyjaśnień budzi wątpliwości, czy złożona przez Konsorcjum P oferta jest 

zgodna z treścią SIWZ. Zgodnie bowiem z Rozdziałem 3 pkt 4 SIWZ Zamawiający wymaga, 

aby  osoby,  które  będą  wykonywać  pewne  czynności  (tu  następuję  wyszczególnienie  tych 

czynności) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, z uwagą, że wymóg ten nie dotyczy 

sytuacji  sa

mozatrudnienia.  Tymczasem  Konsorcjum  P  w  treści  udzielonych  wyjaśnień 

wskazując że zamówienie będą wykonywać jego pracownicy oraz powołuje się na generalnie 

wypracowaną  przez  siebie  zasadę  partycypowania  w  wynikach  (czyli  też  ryzykach) 

finansowych kontrakt

ów w odniesieniu do wszystkich osób, które zamierza zaangażować do 

realizacji  zamówienia  nie  różnicując,  które  czynności  będą  wykonywać  pracownicy,  a  które 

osoby samozatrudnione. Tym samym należy uznać, że Konsorcjum P nie uwzględniło w swojej 

ofercie ww. 

wymagania Zamawiającego, bowiem zastosowało bezkrytycznie dla pracowników 

zasady regulacji odnoszące się do osób samozatrudnionych.  

Odnosząc  się  szczegółowo  do  treści  złożonych  przez  Konsorcjum  P  wyjaśnień 

Odwołujący wskazał na fakt nie dołączenia do nich jakichkolwiek dowodów, zarówno ofert od 

potencjalnych  podwykonawców  (a  na  takie  oferty  powołuje  się  ten  wykonawca  w  swoich 

wyjaśnieniach, np. firmy Aquamonitoring s.r.o. – poz. 2 i 3 wykazu kosztów bezpośrednich, 

roboty geodezyjne 

– poz. 14 wykazu kosztów bezpośrednich). Co więcej, na 18 wyróżnionych 

w wezwaniu rodzajów kosztów bezpośrednich, podano koszty całkowite w odniesieniu li tylko 

do  punktów  1-14.  W  odniesieniu  do  pozycji  15-18  podano  tylko  albo  wycinkowe  koszty 

jednostkowe, albo nie podano ich wcale.  

I  tak,  kolejno  (wg  numeracji  pozycji,  zgodnie  z  treścią  wezwania),  Konsorcjum  P 

określiło poszczególne pozycje kosztów następująco (kwoty netto):  


zł; 

2.  Koszty przepro

wadzenia kampanii pomiarowej: 715.190,00 zł; 

Koszty  zakupu  lub  wynajmu,  eksploatacji,  montażu  i  demontażu  (jeżeli  wymagany 

postanowieniami 

OPZ) urządzeń pomiarowych: 976.932,00 zł; 

Koszty  związane  z  zajęciem  pasa  drogowego  (wraz  z  kosztami  administracyjnymi) 

związanych z montażem, obsługą i ew. demontażem urządzeń pomiarowych: 6.480,00 + 

27.600,00 = 34.080,00 zł; 

Koszty licencji: 299.541,00 zł; 

Koszty paszportyzacji sieci i urządzeń kanalizacji ogólnospławnej i kanałów deszczowych 

znajdujących się na obszarze objętym opracowaniem: 273.504,00 zł; 

Koszty budowy i kalibracji modelu hydrodynamicznego: 270.085,00 zł; 

Koszty wsparcia technicznego dla Zamawiającego: 122.400,00 zł; 

Koszty szkoleń: 70.000,00 zł; 

10.  Koszty  opracowania  koncepcji  programowo-przestrzennej  (programu  inwestycyjnego  , 

optymalizacji  pracy  istniejących  przelewów  burzowych  wraz  z  częścią  kosztową: 

322.800,00 zł; 

Koszty pozyskania w imieniu Zamawiającego decyzji, pozwoleń, uzgodnień, w tym decyzji 

środowiskowej i lokalizacyjnej), opłat skarbowych, itp.: 95.000,00 zł; 

Koszty  opracowań  zlecanych,  np.:  organizacja  ruchu,  ewentualnie  odtworzenie 

nawierzchni: 30.000,00 zł; 

Koszty wyciągów ze zbioru danych bazy danych EGiB dla działek, kosztu badania ksiąg 

wieczystych: nie podano kwoty 

– wskazano, że koszty te uwzględniono w pozycji 11; 

Koszty  pozyskania  aktualnych  map  do  celów  koncepcji  oraz  uzyskania  decyzji 

administracyjnych  (np.  lokalizacyjnych):  nie  podano  kwoty 

–  wskazano,  że  koszt  ten 

uwzględniony jest w pozycji Paszportyzacja cz.2 (czyli w pozycji 6) oraz w pozycji koncepcja 

programowo  przestrzenna  (omyłkowo  nazwano  to  w  wyjaśnieniach  RNC  jako 

Studium 

Wykonalności); 

Koszty  związane  z  dojazdem  i  pobytem  w  Łodzi,  podanie  założonej  ilości  pobytów, 

ich 

długości  i  z  czego  wynika  ich  konieczność  (uzgodnienia  z  właścicielami  działek 

prywatnych i uzyskanie oświadczeń od nich, korzystanie z archiwum ZWiK, itp.): nie podano 

kwoty  i  nie  wskazano  potencjalnych  innych  pozycji  kosztowych,  w  których  te  koszty 

uwzględniono;  dla  tej  pozycji  kosztowej  podano  tylko  ilości  osobo-noclegów, 

koszty 

jednostkowe noclegów (w hotelach – pokoje 1- lub 2-osobowe), koszty jednostkowe 

dojazdu (za 1 km) oraz przewidywaną trasę (od-do), bez wskazania liczby takich dojazdów; 

Koszty organizacji seminarium prezentującego opracowaną przez wykonawcę koncepcję: 

nie  podano  kwoty 

–  wskazano,  że  koszty  te  są  częścią  kosztów  koncepcji  programowo 

przestrzennej;\ 


czynników mających wpływ na wysokość zaproponowanej ceny: nie podano żadnej kwoty; 

Koszty zatrudnienia pracowników celem wykonania przedmiotu umowy: nie podano żadnej 

kwoty 

– wskazano, że koszty te mieszczą się w kosztach realizacji opisanych wcześniej, 

podano  ogólną  informację o liczbie godzin przewidywanych do  wykonania obliczeń  oraz 

podano  jednostkowe  (godzinowe  stawki  brutto)  dla  4-

ch grup  osób:  Eksperta:  128,00  zł, 

Inżyniera: 85,00 zł, Asystenta Inżyniera: 60,00 zł, Pracownika pomocniczego: 47,00 zł.  

W ocenie Odwołującego zaprezentowany w kwestionowanych wyjaśnieniach podział 

kosztów przede wszystkim wskazuje na to, że koszty noclegów i dojazdów osób realizujących 

zamówienie (pozycja 15) nie zostały uwzględnione w żadnej innej pozycji kosztowej i muszą 

być  one  doliczone  oddzielnie  wg.  zasad,  jakie  opisał  ten  wykonawca.  Po  zsumowaniu 

natomiast pozycji kosztowych opisanych przez Konsorcjum P\ w pozycjach od 1 do 14 oraz 

uwzględniając uwagi zawarte w pozycjach 16, 17 i 18, otrzymuje się wynikowo całkowitą cenę 

zaoferowaną  ostatecznie  w  toku  Postępowania  (bez  VAT):  3.584.532,00  zł.  Cena  ofertowa 

brutto  (zawierająca  VAT)  zaproponowana  przez  Konsorcjum  P  w  Formularzu  oferty  to: 

4.430.000,00 zł, odpowiada to tzw. cenie netto 3.601.626,00 zł. Zestawiając te dwie wartości 

ze sobą i odejmując od ceny netto oferty sumaryczną wartość pozycji kosztowych wykazanych 

w  wyjaśnieniach Konsorcjum P otrzymuje się kwotę: 17.094,00 zł. W ocenie Odwołującego 

kwota ta nie wystarcza na pokrycie kosztów noclegów oraz dojazdów wg. zasad i założeń jakie 

zostały opisane przez Konsorcjum P w wyjaśnieniach RNC. Przyjmując bowiem najbardziej 

„oszczędną wersję założeń”, tj.:  

a)  jednokrotny  przejazd  1-go  samochodu  na  trasie:  Usti  n

a  Łabą  do  Łodzi  i  z  powrotem, 

Ostrawy i Tisnowa do Łodzi i z powrotem oraz z Krakowa do Łodzi i z powrotem, tj. trasy 

o łącznej długości 2.598 km odpowiada to kwocie 2.598,00 zł (stawka za 1 km w wysokości 

1 zł ustalona została na podstawie kwestionowanych wyjaśnień RNC); 

b) 

liczbę  124  osobonocy  przy  wariancie  zakwaterowania  wszystkich  osób  w  pokojach 

dwuosobowych i 

stawkę 135 zł za osobę/noc (z wyjaśnień RNC), co daje 33.480,00 zł; 

otrzymujemy  łączną  kwotę  noclegów  i  dojazdów  w  wysokości  co  najmniej  36.078,00  zł, 

zaznaczeniem, że przy zakwaterowaniu osób, tak jak to pisało Konsorcjum P (że eksperci 

będą  zakwaterowani  w pokojach jednoosobowych),  oraz,  że  dojazdy  do  Łodzi  dla  realizacji 

tego zamówienia nie będzie dojazdem jednokrotnym, kwota ta będzie odpowiednio wyższa. 

Powyższe  oznacza,  że  już  same  koszty  bezpośrednie  wykonania  zamówienia  wykazane 

wyjaśnieniach  pzłożonych  przez  Konsorcjum  P  są  wyższe  niż  zaproponowana  przez  nie 

cena,  a  brakująca  kwota  to  co  najmniej:  18.984,00  zł  netto,  co  odpowiada  kwocie  brutto: 

23.350,32 zł.  

Już  z  uwagi  na  powyższe  wyliczenia,  należałoby  uznać,  że  cena  ofertowa 

zaproponowana 

przez  Konsorcjum  P  jest  ceną  niewiarygodną,  niemożliwą  do  zapewnienia 


uzasadnienia odwołania, kwota wyliczona w oparciu o treść kwestionowanych wyjaśnień nie 

obejmuje 

wszystkich  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę  wynikających  z  postanowień 

SIWZ, OPZ  oraz  projektu umowy,  np. kosztów  ubezpieczenia wg.  zasad opisanych w  § 10 

projektu  umowy,  kosztów  finansowania/kredytowania  kontraktu,  którym  Konsorcjum  P 

zamierza  się  posiłkować  przy  realizacji  zamówienia,  kosztów  zabezpieczenia  należytego 

wykonania  umowy,  itp.  Tym  samym,  skoro  Konsorcjum  P  pominęło  w  swojej  kalkulacji  te 

koszty, to należy uznać, że treść oferty tego wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ oraz 

dodatkowo, 

że zawiera błąd w obliczeniu ceny i podlegać winna odrzuceniu z Postępowania. 

Odwołujący  odniósł  się  do  jeszcze  jednego  dowodu  potwierdzającego  niezgodność 

treści  oferty  z treścią SIWZ, a  mianowicie do  treści  pisma  Konsorcjum  P  złożonego w  toku 

Postępowania i datowanego na dzień 28 marca 2019 r., w którym Konsorcjum P zwraca się 

ponownie z prośbą o wyjaśnienia dotyczące danych wejściowych w formacie *shp, które mają 

zostać  przekazane  wykonawcy  po  podpisaniu  umowy  i  powołuje  się  na  spotkanie 

Zamawiającym,  które odbyło się  w  Łodzi  w  dniu 13  marca  2019 r. Odwołujący  stwierdził, 

że jego treść potwierdza, że Konsorcjum P złożyło swoją ofertę na inny zakresowo przedmiot 

zamówienia  niż  opisany  w  SIWZ  i  OPZ  oraz,  że  Konsorcjum  P  świadomie  zaoferowało 

zaniżoną cenę chcąc za wszelką cenę pozyskać zamówienie, utrudniając tym samym innym 

wykonawcom dostępu do realizacji tego zamówienia – nie przeanalizowało bowiem w ogóle 

zapisów OPZ, a tym samym nie przeanalizowało realności wylicytowanej w dniu 1 marca br. 

ceny. W pi

śmie tym Konsorcjum P podważa m.in. prawidłowość postanowień/wymagań OPZ 

odnośnie przeprowadzenia całkowicie nowej paszportyzacji wszystkich obiektów, powołuje się 

na  nieporozumienie  dotyczące  zapisów  OPZ,  domaga  się  już  teraz,  przed  wyborem  oferty 

najkorz

ystniejszej  przekazania  danych  dla  wykonania  obliczeń  (które  zgodnie  z  projektem 

umowy  przewidziano  przekazać  wykonawcy  w  terminie  7  dni  po  podpisaniu  umowy), 

wszystko 

po  to,  aby,  będąc  wykonawcą  najwyżej  ocenionym  i  wezwanym  do  przedłożenia 

dokumentów  i  oświadczeń  w  trybie  art.  26  ust.  1  Pzp,  móc  zminimalizować  swoje  własne 

ryzyka,  bowiem  poczynił  bezrefleksyjnie  pewne  założenia  –  odmienne  niż  opisuje  to  OPZ, 

które analizuje dopiero teraz. Dodatkowo, Konsorcjum P wnosi o przesunięcie terminu złożenia 

przez 

nie  dokumentów  (w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  art.  26  ust.  1  Pzp),  aby 

„mogło zdecydować,  czy  dostarczone  dane  umożliwią  pełnowartościową  realizację 

zamówienia”.  

W ocenie Odwołującego sam fakt wystosowania przez Konsorcjum P takiego pisma 

treści w nim zawarte pochodzące wprost od wykonawcy, który przyznaje się do poczynienia 

innych założeń co do zakresu i warunków realizacji przyszłego zamówienia niż opisane w OPZ 

oraz  projekcie  umowy  jest  wystarczającym  dowodem  potwierdzającym,  że  złożona  przez 

Konsorcjum 

P  oferta  jest  ofertą  nieporównywalną  z  innymi  ofertami  złożonymi  przez 

pozostałych wykonawców, jej treść jest sprzeczna z treścią SIWZ i zawiera błąd w obliczeniu 


Tym samym ofe

rta ta podlegać winna obligatoryjnemu odrzuceniu.  

Odnosząc  się  do  spotkania  z  Zamawiającym  z  dnia  13  marca  2019  r., 

(któremu Zamawiający  nie  zaprzeczył),  na  które  powołuje  się  Konsorcjum  P, 

do korespondencji poczty elektronicznej z dnia 18 marca 2019 r. oraz do pisma Konsorcjum P 

z dnia 28.03.2019 r., Odwołujący zwrócił uwagę na cel, jaki przyświecał temu wykonawcy – 

próba pozyskania informacji/danych, które w toku Postępowania były i nadal są niedostępne 

wszystkim  innym  wykonawcom.  W  ocenie  Odwołującego  już  sam  fakt  zainicjowania  przez 

wykonawcę  takich  działań  powinien  był  skutkować  odrzuceniem  oferty  Konsorcjum  P 

Postępowania na  podstawie art.  89  ust.  1  pkt 3 Pzp jako oferty, której  złożenie stanowiło 

czyn  nieuczciwej  konkurencji  z  powodu  tego,  że  narusza  ona  przepisy  Pzp  dotyczące 

przetargu  nieograniczonego  (zakaz  negocjowania  treści  złożonej  oferty)  oraz  stanowi 

naruszenie dobrych obyczajów zagrażając interesom pozostałych wykonawców, którzy złożyli 

swoje  oferty,  uwzględnili  w  swoich  cenach  wszystkie  ryzyka  wynikające  z  treści  SIWZ,  

OPZ  i  projektu  umowy;  ceny  te  okazały  się  w  konsekwencji  cenami  wyższymi  niż  cena 

zaproponowana przez Konsorcjum P (który z założenia przyjął, że uda mu się pozyskać od 

Zamawiającego dane do obliczeń wcześniej) – takie działanie Konsorcjum P należy zaliczyć 

do działań utrudniających dostęp do rynku innym wykonawcom. Okoliczności dotyczące faktu 

spotkania,  które  Zamawiający  odbył  w  dniu  13  marca  2019  r.  (w  toku  prowadzonego 

Postępowania)  z  Konsorcjum  P  oraz  korespondencja,  jaką  prowadził  Zamawiający  z  tym 

wykonawcą  świadczą  jednoznacznie  o  tym,  że  Zamawiający  prowadził  Postępowanie 

naruszeniem  podstawowych  zasad  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego:  zasad  przejrzystości  postępowania,  pisemności,  równego  traktowania 

wykonawców,  preferując  wybranego  przez  siebie  w  dniu  2  kwietnia  2019  r.  wykonawcę. 

Dodatkowo,  okoliczności  opisane  wyżej  świadczą  o  prowadzeniu  przez  Zamawiającego 

negocjacji  dotyczących  złożonej  przez  Konsorcjum  P  oferty,  tym  samym  zarzut  naruszenia 

przez Zamawiającego przepisu art. 87 ust. 1 Pzp jest uzasadniony. 

2.  Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 10a ust. 5 Pzp 

Postępowanie  prowadzone  jest  w  oparciu  o  przepisy  obowiązujące  przed 

października 2018 r. W związku z powyższym wykonawcy składali swoje oferty w formie 

tradycyjnej 

–  pisemnej,  a  dokumenty  JEDZ  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym 

—  tak  stanowił  Rozdział  6  pkt  1  SIWZ,  co  było 

zgodne z przepisem art. 10a ust. 5 Pzp.  

Bezsporny

m  jest,  że  pierwotnie  złożone  (tj.  przesłane  w  terminie  wyznaczonym  dla 

złożenia  oferty)  dokumenty  JEDZ  obydwu  członków  Konsorcjum  P  zostały  w  toku 

Postępowania  zakwestionowane  przez  Zamawiającego  jako  nieprawidłowo  podpisane. 

Dokonana 

bowiem 

przez 

Zamawia

jącego 

weryfikacja 

przebiegła 

negatywnie,  


nie  było  możliwe  (system  nie  był  w  stanie  odbudować  ścieżki  certyfikacji,  nie  udało  się 

sprawdzić listy OCSP dla certyfikatów)”.  

W związku z powyższym Zamawiający wezwał Konsorcjum P, w trybie art. 26 ust. 3 

Pzp,  do  złożenia  tych  dokumentów  podpisanych  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym 

wyznaczając  termin  uzupełnienia  tychże  dokumentów  na  dzień  28.01.2019  r.  godz.  16.00. 

analizy  dokumentacji  Postępowania  wynika,  że  Konsorcjum  P  przekazało  w  dniu 

r.  drogą  elektroniczną  przedmiotowe  dokumenty  JEDZ.  Jednocześnie  jednak 

zawnioskowało  o  to,  by  Zamawiający  sprawdził  prawidłowość  kwalifikowanego  podpisu 

elektroniczn

ego na oświadczeniu JEDZ. Zamawiający pismem z dnia 23.01.2019 r. odmówił 

dokonania takiej weryfikacji wstępnej, a wobec faktu, że nie minął jeszcze termin wyznaczony 

w  wezwaniu  poprosił  o  potwierdzenie,  czy  przesłany  w  dniu  21.01.2019  r.  plik  jest  plikiem 

ostatecznym (docelowym), składanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 18.01.2019 r.  

Z dokumentacji Postępowania udostępnionej przez Zamawiającego po wyborze oferty 

najkorzystniejszej,  Odwołujący  wnioskuje,  że  dokumenty  JEDZ  przekazane  w  dniu 

21.01.2019 r. s

ą w istocie oświadczeniami docelowymi, a więc w stosunku do tych oświadczeń 

nie przysługuje już Konsorcjum P prawo do kolejnego uzupełnienia. Jednocześnie Odwołujący 

wskazuje,  że  elektroniczne  wersje  oświadczeń  JEDZ  członków  Konsorcjum  P,  zarówno  te 

złożone  w  terminie  złożenia  oferty  (dalej  jako  „JEDZ  wersja  1”),  jak  i  te  przekazane 

odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp (dalej jako: „JEDZ wersja 2”) zostały mu 

udostępnione/przesłane drogą elektroniczną (jako elektroniczne pliki w formacie .pdf) w dniu 

9  kwietnia  2019  r.  Dopiero  począwszy  od  tego  dnia  Odwołujący  mógł  dokonać  weryfikacji 

(na posiadanym  przez  siebie  licencyjnym  oprogramowaniu  aplikacji  Szafir)  czy  w  istocie 

oświadczenia JEDZ wersja 1 i JEDZ wersja 2 zostały prawidłowo podpisane kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym.  Weryfikacji  podlegały  zatem  4  oświadczenia  JEDZ  –  po  2 

oświadczenia  (podpisane  w  innych  datach)  każdego  z  dwóch  członków  Konsorcjum  P. 

każdym  przypadku  każdego  z  dokumentów  JEDZ  otrzymywano  komunikat 

o zweryfikowani

u podpisu w sposób niekompletny oraz, że certyfikat podpisu jest certyfikatem 

niekwalifikowanym.  

W  ocenie  Odwołującego  przeprowadzona  weryfikacja  potwierdza,  że  złożone 

odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp oświadczenia JEDZ wersja 2 zostały 

podpisane  (podobnie  jak  oświadczenia  JEDZ  wersja  1)  podpisem  elektronicznym 

niekwalifikowanym,  stąd  należy  uznać,  że  Konsorcjum  P  nie  uzupełniło  prawidłowo 

oświadczeń  JEDZ.  Mając  na  względzie  zasadę,  że  przysługuje  wykonawcy  prawo  tylko  do 

jednokrotnego 

skierowania do niego wezwania do uzupełnienia dokumentu oraz biorąc pod 

uwagę,  że  Konsorcjum  P  skonsumowało  już  przynależne  mu  prawo  do  uzupełnienia 

dokumentu należy uznać, że wykonawca ten nie wykazał  w sposób prawidłowy, że spełnia 

warunki udziału w Postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z Postępowania.  


odrzucona.  

W zakresie braku wykazania spełniania warunku udziału w Postępowaniu dotyczącego 

sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  Od

wołujący  wyjaśnił,  że  zgodnie  z  postanowieniami 

ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  SIWZ  (Rozdział  5  pkt  1.2.2,  str.  6)  warunkiem  udziału 

Postępowaniu było m.in. posiadanie przez wykonawcę ubiegającego się o to zamówienie 

zdolności  finansowej  i  ekonomicznej,  tj.  posiadanie  środków  finansowych  lub  zdolnością 

kredytową w wysokości co najmniej 1 mln zł.  

Na  potwierdzenie  powyższego  wykonawca  najwyżej  oceniony  zobligowany  był 

przedstawić dokument z banku lub inny dokument potwierdzający wspomnianą okoliczność. 

Konso

rcjum P w odpowiedzi na to wezwanie złożyło dokument z czeskiego banku, w którym 

zawarty był zapis, cyt. za tłumaczeniem na język polski: „Oświadczamy, że jesteśmy gotowi 

udostępnić  naszemu  klientowi  spółce  PROVOD  s.r.o.  środki  finansowe  w  wysokości  1  mln 

PLN  pod  warunkiem  uzyskania  tegoż  zamówienia.  Przyznanie  kredytu  będzie  podlegało 

standardowej akceptacji”.  

Zamawiający zakwestionował ten dokument uznając (z czym Odwołujący się zgadza), 

że jest to zgoda warunkowa na udzielenie kredytu i skierował do Konsorcjum P wezwanie do 

uzupełnienia przedmiotowego dokumentu i złożenie informacji z banku lub innego dokumentu, 

z którego będzie wynikać spełnianie warunku udziału w Postępowaniu.  

Konsorcjum  P  nie  zakwestionowało  tak  wyrażonej  opinii  Zamawiającego  

i w od

powiedzi na wezwanie złożyło nowy dokument z tego samego banku, w którym zawarty 

był  taki  zapis,  cyt.  za  tłumaczeniem  na  język  polski:  „Oświadczamy,  że  jesteśmy  gotowi 

udostępnić naszemu klientowi spółce PROVOD s.r.o. środki finansowe w wysokości 1 mln zł 

pod  warunkiem  uzyskania  tegoż  zamówienia.  Przewidujemy  wykorzystanie  wstępnie 

zatwierdzonego limitu w celu sfinansowania zamówienia, co znacznie ułatwia udostępnienie 

środków  finansowych.  Jednocześnie  potwierdzamy,  ze  firma  PROVOD  s.r.o.  zawarła  już 

umowni

e limit kredytowy dla Gwarancji Bankowych w kwocie 20 milionów CZK, podczas gdy 

z tego limitu pobrano dotychczas jedynie około 6 milionów”.  

W ocenie Odwołującego cytowana treść oświadczenia banku również nie potwierdza, 

że  wykonawca  posiada zdolność  kredytową  w  wysokości  1  mln  zł  w  rozumieniu  przepisów 

prawa  bankowego  (jedynie  dla  porządku  Odwołujący  wskazuje,  że  20  mln  CZK  to 

równowartość  ok.  3,7  mln  zł).  Wynika  z  niego,  że  tak  jak  w  pierwotnej  informacji  banku, 

zgoda banku na udzielenie kredytu jest waru

nkowa i przyszła (zatem na dzień wydania opinii 

wymaganej zdolności podmiot opiniowany jeszcze nie ma) oraz, że lider Konsorcjum P ma 

limit  kredytowy  na  wystawianie  produktu  finansowego/dokumentu  finansowego 

– 

gwarancji 

bankowych  (które  wg.  najlepszej  wiedzy  Odwołującego,  co  do  zasady  są 

wystawianie  dla  konkretnego  pozyskanego  kontraktu  jako  np.  zabezpieczenie  należytego 


budowlanych  lub  zabezpieczenie  płatności,  etc.).  Nie  jest  to  potwierdzenie  sensu  stricto

że lider  Konsorcjum  P  został  przez  bank  pozytywnie  zweryfikowany  definitywnie, 

przed 

udzieleniem  jej  przedmiotowego  zamówienia,  pod  kątem  możliwości  ubiegania  się 

zaciągnięcie  kredytu  w wysokości  odpowiadającej  kwocie  1  mln  zł.  Mając  na  względzie 

zasadę,  że  przysługuje  wykonawcy  prawo  tylko  do  jednokrotnego  skierowania  do  niego 

wezwania  do  uzupełnienia  dokumentu  oraz  biorąc  pod  uwagę,  że  Konsorcjum  P 

skonsumowało  już  przynależne  mu  prawo  do  uzupełnienia  dokumentu  należy  uznać, 

że wykonawca  ten  nie  wykazał  w  sposób  prawidłowy,  że  spełnia  warunki  udziału 

Postępowaniu  w  zakresie  posiadania  zdolności  ekonomicznej  i  finansowej.  Tym  samym 

winien być wykluczony z Postępowania, a jego oferta powinna być odrzucona. 

3.  Zarzut naruszenia art. 7 ust. 3, art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 Pzp  

W  ocenie  Odwołującego  wszystkie  ww.  okoliczności  omówione  w  punktach  1  i  2 

odwołania  jednoznacznie  wskazują  na  to,  że  Zamawiający  prowadząc  Postępowanie 

dokonując w dniu 2 kwietnia 2019 r. wyboru, jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej 

przez  Konsorcjum  P,  naruszył  przywołane  w  treści  odwołania  przepisy  Pzp.  Tym  samym 

należy uznać, że udzielenie zamówienia wykonawcy nastąpi z naruszeniem przepisów. 

Odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z treści załączników 

do odwołania, a to: 

1.  czterech  w

ydruków  map  z  oznaczonymi  trasami  przejazdów  z  lokalizacji 

wskazanych przez Konsorcjum P w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny do Łodzi – 

dowody O1; 

wydruku  oświadczenia  JEDZ  lidera  Konsorcjum  P  z  3  grudnia  2018  r.  (OC  1 

PROVOD 

– JEDZ wersja 1), zawierającego informację o niekompletnej weryfikacji 

podpisu elektronicznego w oprogramowaniu Szafir 

– dowód O2; 

wydruku  oświadczenia  JEDZ  lidera  Konsorcjum  P  z  21  stycznia  2019  r.  (OC  2 

PROVOD 

– JEDZ wersja 2), zawierającego informację o niekompletnej weryfikacji 

podpisu elektronicznego w oprogramowaniu Szafir 

– dowód O3; 

wydruku  oświadczenia  JEDZ  członka  Konsorcjum  P  z  3  grudnia  2018  r.  (OC  1 

KONEKO 

– JEDZ wersja 1), zawierającego informację o niekompletnej weryfikacji 

podpisu elektronicznego w oprogramowaniu Szafir 

– dowód O4; 

wydruku oświadczenia JEDZ członka Konsorcjum  P  z  23  stycznia 2019  r. (OC  2 

KONEKO 

– JEDZ wersja 2), zawierającego informację o niekompletnej weryfikacji 

podpisu elektronicznego w oprogramowaniu Szafir 

– dowód O5; 

zanonimizowanych dokumentów licencyjnych oprogramowania i certyfikatu podpisu 

elektronicznego  Szafir,  przy  pomocy  którego  Odwołujący  weryfikował  podpisy  na 

oświadczeniach JEDZ z pkt 2-5 powyżej – dowody O5; 


o rodzajach podpisów elektronicznych wydawanych na terenie Republiki Czeskiej 

różnicach  pomiędzy  tzw.  podpisem  kwalifikowanym  i  niekwalifikowanym  – 

dowód O6. 

Zamawiający  w  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o  jego  oddalenie 

następującym uzasadnieniem. 

1.  Zarzut naruszenia art. 90 ust. 1-3, art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i 6, art. 91 ust. 1 i art. 7 ust. 1 

Pzp  

Zamawiający  wyjaśnił,  że  w  SIWZ  przesądził  o  ryczałtowym  charakterze  ceny 

ofertowej.  

Kolejno,  zwrócił  uwagę  na  okoliczność,  że  cena  oferty  Konsorcjum  P  po 

przeprowadzeniu aukcji jest niższa od ceny oferty Odwołującego o tylko kwotę 4 tys. zł brutto. 

Dodał, że samo zestawienie ofert wykonawców biorących udział w postępowaniu wskazuje, 

że według średniej arytmetycznej cena oferty Konsorcjum P kształtuje się na poziomie 80% 

średniej  ceny  ofert,  zaś  oferty  Odwołującego  na  poziomie  80,1%  średniej  ceny  ofert, 

natomiast 

pomiędzy ofertami obu firm to różnica wynosi 0,1% średniej ceny. Poziom tej różnicy 

wskazuje, że ma ona charakter bagatelny i nie przesądza o rażąco niskiej cenie. Poziom tej 

różnicy  wskazuje,  że  ceny  ofert  obu  wykonawców  są  porównywalne  i  nie  stanowią  cen 

nierealistycznych. 

Zamawiający podkreślił, że nie zgadza się z argumentacją Odwołującego w odniesieniu 

do  wyjaśnień  złożonych  przez  Konsorcjum  P  w  przedmiocie  kalkulacji  wynagrodzenia  za 

wykonanie  przedmiotu  zamówienia.  Przeprowadzona  analiza  wyjaśnień  oraz  zestawienie 

kosztów  związanych  z  realizacją  poszczególnych  etapów  dla  ofert  Konsorcjum  P, 

Odwołującego  oraz  wykonawcy  Institut  für  technisch-wissenschaftliche  Hydrologie  GmbH 

(„Wykonawca  I”)  wskazuje  na  różne  sposoby  kalkulacji  kosztów  i  wynagrodzenia,  tj.  każda 

tych  ofert  zawiera  inne  podejście  w  ujęciu  kosztów,  Konsorcjum  P  koszty  rozpisuje  przy 

poszczególnych pozycjach, podobnie czyni to Wykonawca I, natomiast Odwołujący wydziela 

odrębne  pozycje  kwotowe  jako  koszty  dojazdów  i  pobytów,  zatrudnienia  pracowników, 

koszty 

finansowe  czy  koszty  ryzyka.  Powyższe  zestawienie  wskazuje,  że  nie  jest  możliwe 

proste zestawienie kwot z uwagi na inne podejście wykonawców co do sposobu skalkulowania 

ceny. 

Zamawiający  zauważył,  że  zarzuty  Odwołującego  dotyczą  poszczególnych  pozycji 

kalkulacyjnych,  a  nie  samej  kwoty  wynagrod

zenia.  Zamawiający  wymagał  podania  jednej 

kwoty  wynagrodzenia,  nie  przewidywał  cen  jednostkowych,  które  miałyby  cechy  cen 

samodzielnych.  Ceny  jednostkowe,  które  mogą  mieć  cechy  samodzielnych  cen  wykonania 

poszczególnych świadczeń składających się na złożone zamówienie, w takim przypadku jako 

ceny  do  zapłaty,  mogą być  rozpatrywane  w  kategorii  rażąco  niskiej  ceny  w  odniesieniu  do 


rodzaje  usług,  robót  czy  związanych  z  nimi  dostaw,  lecz  wymagał  podania kwoty  łącznego 

wynagrodzenia  za  wykonany  przedmiot  umowy.  Ponadto,  analizując  poszczególne  etapy 

realizacji  przedmiotu  zamówienia  ceny  za  ich  wykonanie  nie  miały  odrębnych  cen 

jednostkowych, czy cen samodzielnych. Zawarte w § 2 ust. 2 wzoru umowy postanowienia 

dotyczące wynagrodzenia określają szczegółowe zasady płatności wynagrodzenia opisanego 

w  ust.  1,  jego  części  oraz  podział  realizacji  przedmiotu  umowy  na  Etapy,  terminy  realizacji 

poszczególnych  Etapów  określa  Tabela  –  Elementy  składowe  ceny  ryczałtowej  wskazanej 

ust.  1 (dalej  „Tabela”).  Takie  ukształtowanie SIWZ stanowiło  wyraz  przyjętego  założenia, 

że każdy z zamawiających, tj. ŁSI Sp. z o.o. i Miasto Łódź odpowiada wyłącznie za tą część 

zamówienia. Tym samym koniecznym było ustalenie procentowego podziału wynagrodzenia 

za dany Etap, stosownie do zaangażowania danego Zamawiającego za tą część zamówienia. 

W konsekwencji, odnoszenie się przez Odwołującego do poszczególnych pozycji i przyjętych 

dla nich kalkulacji dla oceny istni

enia przesłanek występowania rażąco niskiej ceny, nie może 

stanowić  punktu  odniesienia  i  przesądzać  jednocześnie  o  wystąpieniu  takiego 

niedozwolonego zaniżenia ceny. 

Odnosząc się do samych szczegółowych zarzutów co do poszczególnych elementów 

kalkulacji c

enowej, wskazać należy, że – po pierwsze – Konsorcjum P wymieniło cały skład 

pracowników  oddelegowanych  do  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  wskazało  firmy 

współpracujące  na  etapie  realizacji  umowy.  Podane  w  wyjaśnieniach  stawki  (Ekspert  – 

zł/godz.  brutto,  Inżynier  –  85  zł/godz.  brutto,  Asystent  inżyniera  –  60  zł/godz.  brutto, 

Pracownik  pomocniczy 

–  47  zł/godz.  Brutto)  wskazują,  że  ww.  osoby  pracują  za  kwotę 

przewyższająca wymaganą przepisami prawa minimalną stawkę godzinową, która w 2019 r. 

wynosi 14,70 

zł. 

Wskazać należy, że zgodnie z  wzorem umowy  wymóg zatrudnienia dotyczył przede 

wszystkim  specjalisty  ds.  zarzadzania  projektami.  Zgodnie  z  wyjaśnieniami  Konsorcjum  P 

funkcję tą ma pełnić P.P., który jest dyrektorem zarządzającym lidera konsorcjum. Tym samym 

nie  sposób  uznać  za  uzasadnione  rozważań  Odwołującego,  jakoby  kwestia  rentowności 

kontraktu  dla  pracownika  nie  miała  znaczenia.  Przede  wszystkim  nie  ulega  wątpliwości, 

że przy  tego  typu  stanowiskach  premiowanie  od  zachowania  rentowności  nie  jest 

okol

icznością  niemożliwą  do  przyjęcia.  Ponadto  Konsorcjum  P  wskazało,  że  stawka 

godzinowa dla tego typu eksperta to 128 zł/godz. brutto. Tym samym nie można się zgodzić 

z twierdzeniami 

O

dwołującego,  że  jest  to  stawka  właściwa  dla  pracownika 

samozatrudnionego. 

Dodać  należy,  że  z  treści  wyjaśnień  Konsorcjum  P  co  do  stawek 

wynagrodzenia  wynika  wprost,  że  obejmują  one  składki  na  ubezpieczenia  społeczne, 

składki na  ubezpieczenia  zdrowotne  w  kraju  docelowym,  tym  samym  brak  jest  dowodów 

wskazujących, jakoby realizacja obowiązków zatrudnienia na umowie o pracę nie była przez 

Konsorcjum P uwzględniona. Odwołujący w żadnym zakresie nie zakwestionował, że podane 


wszystkich kosztów zatrudnienia.  

Zamawiający  podał  również,  że  przeprowadził  analizę  (materiał  porównawczy) 

wskazanych w wyjaśnieniach pozycji, która ujawniła, że te części zamówienia, które wiążą się 

z pracą konkretnych specjalistów, uwzględniają koszty pracy, np.: analiza przedwdrożeniowa 

wraz  z  projektem,  kampania  pomiarowa,  asysta  techniczna  (Zamawiający  podał  stawki 

wynikające  z  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  złożonych  przez  Odwołującego,  które  zostały 

objęte  w  Postępowaniu  tajemnicą  przedsiębiorstwa).  Zamawiający  podkreślił,  że  w  ofercie 

Konsorcjum  P  koszty  przeprowadzenia  kampanii  pomiarowej  wraz  z  dostawą  urządzeń  są 

najwyższe. 

Po  drugie 

–  Zamawiający  zakwestionował  brak  prawidłowej  wyceny  kosztów  dla 

poz. 15-

18.  W  jego  ocenie  Konsorcjum  P  podało  wprost  wysokość  kosztów  dojazdów 

zakwaterowania.  Analiza  wyjaśnień  wskazuje,  że  koszty  pracy,  w  tym  łączące  się  z  nimi 

pobyty  zostały  skalkulowane  już  w  ramach  wyceny  poszczególnych  pozycji, 

np. paszportyzacja  sieci  kanalizacyjnej,  koszty  asysty  technicznej,  koszty  szkole

ń, 

koszty 

pozyskiwania  pozwoleń  (pkt  14),  koszty  seminarium,  są  zawarte  m.in.  w  kosztach 

studium  wykonalności.  Z  treści  wyjaśnień  Konsorcjum  P  (pkt  18)  wynika,  że  do 

poszczególnych  etapów  projektu  przypisano  pracowników  wraz  z  ich  wynagrodzeniem. 

Przeprowadzon

a analiza wyjaśnień wraz z analizą (materiał porównawczy) wykonaną przez 

Zamawiającego  wskazuje,  że  koszty  zostały  prawidłowo  skalkulowane,  a  teza  postawiona 

przez Odwołującego, że w kwocie 3.584.532 zł nie ma kosztów dojazdów i noclegów jest nie 

prawidłowa.  Z  wyjaśnień  i  analizy  poszczególnych  kwot  w  zestawieniu  z  wycenami 

Odwołującego  wynika,  że  Konsorcjum  P  rzeczywiście  te  koszty  przypisało  oddzielnie  dla 

każdego  z  Etapów,  w  szczególności  tych  które  wymagają  największego  zaangażowania 

pracowników. 

Po  trzecie 

–  odnosząc  się  do  kwestii  związanych  z  kosztami  kredytowania  to 

Konsorcjum  P  w  swoich  wyjaśnieniach  nie  wskazywało,  że  zamierza kredytować  realizację 

zamówienia. Ponadto, w świetle przedstawionych wyjaśnień należy przyjąć, że koszty inne, 

podobnie  ja

k  koszty  pracownicze,  są  rozpisane  na  wszystkie  etapy  realizacji  przedmiotu 

umowy. Wynika to z odmiennej metody kalkulacji oferty niż przyjął Odwołujący. Dlatego też 

powstają podnoszone przez Odwołującego rozbieżności. 

Na  tle  powyższych  rozważań  należy  wyciągnąć  wniosek,  że  Odwołujący  nie  jest 

uprawniony do formułowania zarzutu rażąco niskiej ceny oferty w przypadku, gdy kwestionuje 

ujęcie  w  kalkulacji  kosztów  niektórych  wyodrębnionych  elementów  przedmiotu  zamówienia 

albo  odnoszącą  się  do  nich  wycenę.  Nawet  gdyby  kalkulacja  jednostkowych  elementów 

odbiegała  od  cen  rynkowych  (co  w  przedmiotowej  sprawie  nie  występuje),  nie  oznacza  to, 

że cena całej oferty jest rażąco niska. Wniosek związany z taką interpretacją art. 89 ust. 1 pkt 


„przedmiocie  zamówienia”,  nie  zaś  „części  przedmiotu  zamówienia”.  Zatem,  aby 

zamawiający mógł uznać, że oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp 

musi wykazać (albo co najmniej uprawdopodobnić), że jest ona nierealna, nieadekwatna do 

przedmiotu zamówienia. Sam fakt, że cena oferty odbiega od innych cen w ofertach złożonych 

w  postępowaniu  nie  dowodzi,  że  cena  ta  jest  rażąco  niska.  Wyjątkowo  przedmiotem 

wstępnego badania można uczynić ceny jednostkowe, o ile zamawiający nie określił w sposób 

wiążący zakresu zamówienia.  

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia,  w ocenie Zamawiającego, nieuzasadniony 

jest zarzut występowania rażąco niskiej ceny. Tym samym nie doszło do naruszenia art. 90 

ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 7 ust. 1 Pzp. 

Zamawiający podkreślił, że nie zgadza się również z zarzutem naruszenia art. 89 ust. 

1 pkt 2 i 6 oraz art. 87 ust. 1 Pzp.  

Ofertą  sprzeczną  z  postanowieniami  SIWZ  jest  oferta,  która  nie  spełnia  wymagań 

z

astrzeżonych  przez  SIWZ.  Chodzi  tu  przede  wszystkim  o  odmienności  w  zakresie 

proponowanego  przedmiotu  zamówienia  i  sposobu  jego  realizacji.  Przy  ocenie  spełnienia 

przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia oczywistej 

omyłki,  niepowodującej  istotnych  zmian  w  treści  oferty,  Zamawiający  ma  obowiązek 

poprawienia  takiej  omyłki.  Z  powyższym  koreluje  również  przesłanka  odrzucenia  oferty 

wyrażona  w  art.  89  ust.  1  pkt  7  Pzp,  zgodnie  z  którą  odrzuceniu  podlega  również  oferta, 

je

żeli wykonawca  w  terminie  trzech  dni  od  doręczenia  zawiadomienia  sprzeciwił  się 

poprawianiu omyłki mającej charakter określony w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. W przedmiotowej 

sprawie zarzut „oferta nie uwzględnia części kosztów” z uwagi na fakt, że Zamawiający nie 

wymagał w formularzu oferty wyszczególnienia poszczególnych kosztów realizacji przedmiotu 

zamówienia, żądał jedynie podania ceny ryczałtowej i wydębienia kosztów licencji  oznacza, 

że ta kwestia powinna być rozpatrywana w kontekście rażąco niskiej ceny, a nie niezgodności 

z  postanowieniami  SWW.  Żadne  postanowienie  SIWZ  nie  wymagało  szczegółowego 

rozpisania poszczególnych kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Trudno więc uznać tu, 

że doszło do niezgodności treści oferty z zapisami SWIZ. 

Mając na uwadze treść art. 89 ust. 1 pkt. 6 Pzp istotnym błędem w obliczeniu ceny, 

jest 

każdy  inny  błąd  w  obliczeniu  ceny  niż  oczywista  omyłka  rachunkowa  podlegająca 

poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp. Jako przykłady błędów tego rodzaju podaje 

w szczególności zastosowanie niewłaściwych jednostek miary, niewłaściwych ilości zakresu 

czynności, które trzeba wykonać w trakcie realizacji zamówienia, przyjęcie niewłaściwej stawki 

VAT. Błąd w art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp jest więc raczej błędem co do prawidłowego ustalenia 

stanu faktycznego, a nie wadliwym od strony technicznej wykonaniem czynności obliczenia 

ceny.  Innymi  słowy,  za  błąd  w  obliczeniu  ceny  należy  uznać  każde  odstępstwo  od  opisu 


niż podane w wymaganiach zamawiającego, uwzględnienie innej stawki VAT niż wynikająca 

z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy nieprawidłowa 

wartość ceny jest następstwem omyłki rachunkowej. W przedmiotowej sprawie nie doszło do 

naruszeń,  które  uzasadniałby  postawienie  przedmiotowego  zarzutu.  Konsorcjum  P 

uwzględniło  całość  kosztów  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  w  ofercie  nie  doszło  do 

zmiany zakresów przedmiotu zamówienia, nie zastosowano odmiennych danych niż wymagał 

Zamawiający.  Wobec  powyższego  również  ten  zarzut  jest  bezzasadny  i  wnoszę  o  jego 

oddalenie w całości. 

W  przedmiotowej  sprawie  Zamawiający  dokonując  wyboru  najkorzystniejszej  oferty 

kierował się przyjętymi kryteriami oceny ofert, przeprowadził w pełnym zakresie postępowanie 

wyjaśniające,  zbadał  kwestię  rażąco  niskiej  ceny.  Przeprowadzony  proces  badania  i  oceny 

ofert  został  przeprowadzony  prawidłowo,  tym  samym  bezzasadny  jest  również  zarzut 

naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp. 

2.  Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 10a ust. 5 Pzp 

W  kwestii  oświadczeń  JEDZ  Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  zgodnie  

z art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp w powyższym zakresie w całości, ponieważ czas na  wniesienie 

odwołania upłynął.  

W  dniu  05.12.2018  r.  nastąpiło  otwarcie  ofert,  pismem  z  dnia  06.12.2018  r. 

Odwołujący wystąpił  o  wgląd  do  ofert,  Zamawiający  –  pismem  z  dnia  07.12.2019  r.  – 

zaprosił Odwołującego do zapoznania się  z  treścią ofert  w  dniach  11-12.12.2018  r. W dniu 

11.12.2018 r. przedstawiciel 

Odwołującego zapoznał się i sfotografował oferty w tym złożone 

przez  Wykonawców  dokumenty  JEDZ,  w  tym  też  czasie  Odwołujący  zawnioskować 

udostępnienie elektronicznych dokumentów JEDZ, czego nie uczynił. W dniu 20.02.2019 r. 

Zamawiający  zaprosił  wykonawców  do  aukcji  elektronicznej,  która  odbyła  się  dnia 

27.02.2019 r. 

Po  przeprowadzonej  aukcji,  pismem  z  dnia  01.03.2019  r., 

Zamawiający  przesłał  do 

Odwołującego  wezwanie  do  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  oraz  ranking  wykonawców 

uwzględnieniem  zaproponowanej  przez  nich  ceny.  Gdyby  nawet  przyjąć,  że  ostatni 

możliwych  terminów  na  wniesienie  odwołania  w  przedmiocie  braku  wykluczenia 

z P

ostępowania  Konsorcjum  P  to  01.03.2019  r.,  tj.  dzień  w  którym  Odwołujący  powziął 

informację  o  rankingu  wykonawców  biorących  udział  w  aukcji,  to  termin  na  wniesienie 

odwołania  upłynął  najpóźniej  11.03.2019  r.,  czego  Odwołujący  nie  uczynił,  a  podniósł  to 

dopiero 12.04.2019 r. 

Zgodnie z dyspozycją art. 91b ust. 1 Pzp Zamawiający zaprasza do udziału w aukcji 

elektr

onicznej  wszystkich  wykonawców,  których  oferty  nie  podlegają  odrzuceniu  

(zgodnie  z  art.  24  ust.  4  Pzp 

–  ofertę  wykonawcy  wykluczonego uznaje się za odrzuconą). 


należytej staranności co najmniej od 01.03.2019r. miał 10 dni na uzyskanie wiedzy o podjętych 

przez  Zamawiającego  czynnościach,  które  mogły  stanowić  podstawę  do  wniesienia 

odwołania. 

Z  ostrożności  Zamawiający  wskazał,  że  weryfikacji  elektronicznie  podpisywanych 

dokumen

tów  dokonał  za  pomocą  portalu  nienetowego  MADKOM  S.A.  przez  stronę 

internetową  www.weryfiakcjapodpisu.pl  (strona  ta  jest  rekomendowana  przez  szkolących 

zakresu zamówień publicznych). Po zaimportowaniu pliku JEDZ Zamawiający uzyskał tam 

informację, iż podpis zweryfikowano pozytywnie. 

Zgodnie z poradnikiem UZP zamieszczonym na stronie internetowej www.uzp.gov.pl 

„Podpis  elektroniczny  regulacja  i  praktyka”  (Bartosz  Nikielski  z  2018  r.)  – 

obsługa zagranicznych 

podpisów 

– 

„Każde 

państwo 

członkowskie 

sporządza,  

prowadzi  i  publikuje  zaufane  listy  zawierające  informacje  dotyczące  kwalifikowanych 

dostawców  usług  zaufania,  w  podręczniku  podano  adres  strony  internetowej 

https://webgate.ee.europa.eu/tl-

browser.”  Za  pomocą  tej  strony  internetowej  Zamawiający 

ustalił,  że  PostSignum  (The  Czech  Post  s.  p.)  jest  wystawcą  kwalifikowanych  podpisów,  

a na stronie internetowej 

PostSignum ustalił, że O.K. posiada podpis ważny do 16 lipca 2019 r., 

a  P.K.  do  7  listopada  2019  r.  Z  informacji  uzyskanej  od  administratora  platformy  aukcyjnej 

eB2B s

p. z o.o., na której przeprowadzono aukcję elektroniczną w Postępowaniu przy użyciu 

kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego (tego samego,  którego  prawidłowość  Odwołujący 

kwestionuje w zakresie oświadczenia JEDZ) Zamawiający uzyskał informację, że dokumenty 

podpisane  zagranicznymi  podpisami  kwalifikowanymi  weryfikują  się  ostatecznie  za  sprawą 

dokupienia  przez  administratorów  (w  tym  wypadku  Platformy  Zakupowej)  dodatkowych 

bibliotek (koszt takiego zakupu to 

kilkadziesiąt tysięcy złotych) sprawdzających autentyczność 

zagranicznych centrów autoryzujących podpisy kwalifikowane. Aby wymienione w odwołaniu 

oprogramowanie  SZAFIR  weryfikowało  poprawność  złożenia  zagranicznych  podpisów 

konieczne  byłoby  doposażenie  go  w  dodatkowe  płatne  biblioteki  zagraniczne,  

stąd w darmowej wersji brak możliwości kompletnego sprawdzenia autentyczności złożonych 

podpisów. Mając na uwadze powyższe Zamawiający stwierdził, że dokonał wszelkich starań 

dotyczących  weryfikacji  poprawności  złożonych  kwalifikowanych  podpisów  elektronicznych 

zweryfikował  je  prawidłowo.  Z  informacji  jakie  Zamawiający  uzyskał  od  administratora 

platformy aukcyjnej wynika, 

że polscy wystawcy podpisów na bieżąco nie aktualizują swoich 

mechanizmów  weryfikacji  i  walidacji  podpisów  wydanych  za  granicą.  Obydwa  podpisy  nie 

walidowały się w programach weryfikacyjnych polskich wystawców, takich jak PWPW, KIR, 

Asseco. Natomiast po sprawdzeniu przez stronę weryfikujpodpis.pl, jak również przez strony 

macierzyste  firm,  które  wydały  kwestionowane  podpisy  elektroniczne  uzyskano  informację, 

że dokumenty są podpisane prawidłowo.  


jakoby 

Konsorcjum  P  dokonało  uzupełnienia oświadczeń  JEDZ dwukrotnie. W mailu z  dnia 

r. Konsorcjum P, przesyłając JEDZ lidera konsorcjum, wskazało, że: 

„w  odniesieniu  do  otrzymanego Wezwania  do  złożenia  dokumentów  występuję  z  prośbą  o 

możliwość  przedterminowego  uwierzytelnienia  załączonego  oświadczenia  JEDZ, 

tzn. sprawdzenia 

prawidłowości  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego.  Nigdy  wcześniej 

nie  mie

liśmy  problemu  z  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  ale  mimo  wszystko 

przeprowadziliśmy  dziś  jego  aktualizację.  Mamy  nadzieję,  że  procedura  ta  okaże  się 

wystarczająca  do  usunięcia  problemu  weryfikacji.  Gdyby  jednak  nie,  zwrócimy  się  do 

Czeskiego  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych.  Bardzo  proszę  o  potwierdzenie 

przeprowadzonej weryfikacji”. 

Zamawiający  nie  dokonał  weryfikacji  tego  dokumentu.  W  związku  z  powyższym 

dopiero  wtedy 

Konsorcjum  P  przesłało,  w  dniu  25.01.2019  r.,  oświadczenia  JEDZ  dla  obu 

członków  konsorcjum,  informując:  „W  odpowiedzi  na  Państwa  pismo  –  Wasz  znak: 

BZU.AJ.229129-

13/18 w załączeniu przesyłam oświadczenia JEDZ dla każdego z członków 

Konsorcjum w postaci e

lektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym”.  

Dodatkowo 

Zamawiający  wskazał, że w obu  ww. mailach, w przypadku JEDZ lidera 

konsorcjum, 

przesłany  został  ten  sam  dokument  podpisany  w  dniu  21.01.2019  r.  o  godz. 

W  odniesieniu  do 

wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  Postępowaniu 

zakwestionowanym  przez 

Odwołującego  zaświadczeniem  z  banku  Zamawiający  podał, 

że Konsorcjum P, w odpowiedzi na wezwanie w trybie przepisu art. 26 ust. 1 Pzp, przedstawiło 

dwa  zaświadczenia  wystawione  przez  Československá  obchodní  banka,  a.  s.,  z  dwóch 

różnych okresów. 

Następnie, z ostrożności procesowej, wezwał Konsorcjum P zaświadczenia w zakresie 

treści,  zgodnie z którą  „zgoda Banku  zależy  od uzyskania  standardowej akceptacji  Banku”. 

W odpowiedzi 

Zamawia

jący  otrzymał  informację  z  banku,  z  której  wynika,  

że „Wykonawca Provod uzyska od w/w Banku środki finansowe w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego tj. 1 000 000 PLN, pod warunkiem uzyskania tegoż zamówienia”. Oznacza to, 

że Konsorcjum P spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Dodatkowo w informacji wskazano, 

że  „Przewidujemy  wykorzystanie  wstępnie  zatwierdzonego  limitu  w  celu  sfinansowania 

zamówienia, 

co 

znacznie 

ułatwia 

udostepnienie 

środków 

finansowych. 

Jednocześnie potwierdzamy , że firma PROVOD— inženýrská společnost s r.o. zawarła już 

umownie Limit kredytowy dla Gwarancji Bankowych w kwocie 20 milionów CZK, podczas gdy 

z tego limitu pobrano dotychcza

s jedynie około 6 milionów CZK”, zatem również dodatkowo 

Konsorcjum  P  wykazało,  że  posiada  limit  gwarancji  bankowych  na  kwotę  przekraczającą 

równowartość 1 000 000,00 zł. Zamawiający dodał, że udzielenie gwarancji jest poprzedzone 


przewidują zastosowania żadnych wzorów informacji bankowych. Z dokumentu ma wynikać, 

że  wykonawca  spełnia  wymagania  SIWZ,  i  to,  w  ocenie  Zamawiającego,  miało  miejsce 

w P

ostępowaniu.  

3.  Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 18, art.  7 ust.  1 i 3, art.  87 ust. 1 i art.  91 ust. 1 

w zw. z art. 2 pkt 5 Pzp  

W  odniesieniu  do  zarzutu  Odwołującego  dotyczącego  spotkania  w  siedzibie 

Za

mawiającego,  Zamawiający  stwierdził,  że  Kierownik  Zamawiającego  przeprowadził 

wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w zakresie przedmiotu spotkania z 13.03.2019 r. 

Kierownik Zamawiającego ustalił, że Postępowanie prowadzone jest z poszanowaniem 

zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich Wykonawców biorących udział 

w przedmiotowym postępowaniu. Relacje Zamawiającego/Komisji przetargowej ze wszystkimi 

w

ykonawcami są przejrzyste, a każda czynność Zamawiającego/wniosek komisji przetargowej 

i  wszelka  korespondencja  z  w

ykonawcami  są rzetelnie  dokumentowane.  Każda  wątpliwość 

Zamawiającego  w  zakresie  złożonych  ofert  jest  każdorazowo  skrupulatnie  wyjaśniana, 

co potwierdza 

obszerna  dokumentacja  przedmiotowego  postępowania.  Każda  czynność 

Komisji dokonywana była z zachowaniem obiektywizmu i bezstronności. Wizyta w siedzibie 

Zamawiającego  miała  charakter  grzecznościowy  (co  dodatkowo  potwierdza  bariera 

komunikacyjna 

– językowa) i nie były na niej poruszane kwestie związane z procedowaniem 

postępowania, co potwierdzają przedłożone wyjaśnienia osób uczestniczących w spotkaniu. 

Przywołane 

przez 

Odwołującego 

spotkanie 

Przedstawicieli 

Zamawiającego 

z Przedstawicielami  Konsorcjum  P  w 

dniu  13.03.2019  r.  było  związane  z  pobytem 

przedstawicieli Konsorcjum P w Polsce 

na konferencji w Gdańsku i podróżą powrotną na trasie 

Gdańsk-Ostrava przez Łódź. Nie miało charakteru negocjacyjnego, co sugeruje Odwołujący. 

Zgodnie  z  definicją  słowa  „negocjacje”  to  „dwustronny  proces  komunikowania  się, 

którego celem jest  osiągnięcie porozumienia, gdy  przynajmniej  jedna  strona nie  zgadza się 

daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji”. Nie występowała pomiędzy Zamawiającym 

a Konsorcjum P żadna różnica zdań, zatem nie mogło być celem jej usunięcie. Na spotkaniu 

Konsorcjum P 

zaprezentowało zrealizowane przez siebie inwestycje, a Zamawiający zapytał 

o czas jaki musi upłynąć między podpisaniem umowy a rozpoczęciem kampanii pomiarowej. 

Konsorcjum  P  nie  odpowie

działo  na  spotkaniu,  tylko  przysłało  w  dniu  18.03.2019  r.  maila, 

że możliwą datą rozpoczęcia kampanii jest 01.08.2019 r.  

Zamawiający dodał, że spotkanie odbyło się po przeprowadzonej w dniu 27.02.2019 r. 

aukcji elektronicznej, wygranej przez Konsorcjum P, 

które zaproponowało najniższą cenę za 

realizację  zamówienia.  Spotkanie  odbyło  się  również  po  uzyskaniu  od  wykonawców 

ostatecznych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny i ich zaakceptowaniu przez członków 

Komisji Przetargowej. 


naruszenia tego przepisu, 

ponieważ Zamawiający nie prowadził negocjacji z Konsorcjum P.  

Po  zaistnieniu 

omawianej  okoliczności  członkowie  Komisji  przetargowej  raz  jeszcze 

złożyli  oświadczenia  o  braku  istnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  17  Pzp. 

Zamawiający  zaś  pismem  z  dnia  29.03.2019  r.  poinformował  Konsorcjum  P,  że 

„możliwość zadawania pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym Opisu 

Przedmiotu  Zamówienia,  przewidziana  jest  do  upływu  terminu  składania  ofert,  co  też 

Zamawiający  uczynił.  To  na  wykonawcy  ciąży  obowiązek  podjęcia  decyzji  o  ewentualnym 

ubieganiu  się  o  udzielenie  zamówienia  lub  nie”  i  nie  udzielił  Konsorcjum  P 

wyjaśnień/odpowiedzi w zakresie jego ewentualnych wątpliwości.  

Zamawiający  załączył  do  odwołania  przedstawiony  w  formie  tabelarycznej  materiał 

porównawczy,  sporządzony  w  oparciu  o  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  złożone  przez 

Odwołującego,  Konsorcjum  P  i  Wykonawcę  I  (dowód  Z1),  wnosząc  o  dopuszczenie 

przeprowadzenie dowodu z jego treści. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Zamawiającego,  przystąpienie  zgłosiło 

Konsorcjum P, wnosząc o oddalenie odwołania. 

Izba,  wobec  spełniania  przez  Konsorcjum  P  przesłanek  z  art.  185  ust.  2  Pzp, 

po

stanowiła  dopuścić  Konsorcjum  P  (dalej  również  „Przystępujący”)  do  udziału 

postępowaniu odwoławczym w charakterze przystępującego po stronie Zamawiającego. 

W piśmie procesowym z 23 kwietnia br. Przystępujący wniósł o: 

odrzucenie zarzutu dotyczącego nieprawidłowego podpisania oświadczenia JEDZ, 

z uwagi na okoliczność wniesienia go po terminie, a w przypadku nieuwzględnienia 

w  tym  zakresie  stanowiska  Przystępującego  –  z  ostrożności  procesowej  – 

o oddalenie zarzutu; 

oddalenie pozostałych zarzutów jako oczywiście bezzasadnych. 

Na  uzasadnienie  powyższych  wniosków  Konsorcjum  P  przedstawiło  następującą 

argumentację. 

1.  Zarzut naruszenia art. 90 ust. 1-3, art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i 6, art. 87 ust. 1, art. 7 ust. 1 

Pzp 

Przystępujący podkreślił, że w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego przedstawił 

wyczerpujące  wyjaśnienia  dotyczące  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  za 

oferowaną  cenę.  Wezwanie  do  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  Zamawiający  oparł 

zaistnienie  wymaganej  prawem  różnicy  pomiędzy  szacunkową  wartością  zamówienia, 


odbiegała od cen innych wykonawców. Przeciwnie – ceny trzech spośród pięciu wykonawców, 

w tym Odwołującego, były bardzo zbliżone do siebie, co oznacza, że obiektywnie jest możliwe 

zrealizowanie zamówienia za cenę oferowaną przez Przystępującego. Cena oferowana przez 

Przystępującego, po zsumowaniu planowanych kosztów, które w dużej mierze Przystępujący 

oszacował w oparciu o wiele realizowanych dotychczas kontraktów o podobnym charakterze, 

pozwala  na  osiągnięcie  zysku.  Mając  powyższe  na  uwadze,  zasadny  jest  wniosek, 

że wezwanie  do  uzupełnienia  wynikało  bardziej  z  przeszacowania  wartości  przedmiotu 

zamówienia, a nie z obiektywnych rynkowych przesłankach. 

W  piśmie  wyjaśniającym  Przystępującego  zostały  szczegółowo  wskazane 

poszczególne  koszty  wykonania  zamówienia,  których  Odwołujący  w  żaden  sposób  nie 

kwestionuje.  Zarzut  rażąco  niskiej  ceny  Odwołujący  opiera  jedynie  na  własnej  kalkulacji 

kosztów, do tego ograniczającej się jedynie do kosztów związanych z dojazdem i noclegami, 

i  to  w  oparciu  o  własne  założenia  i  nadinterpretacje,  które  nie  znajdują  odzwierciedlenia 

rzeczywistości. Przedstawiona przez Odwołującego kalkulacja nie uwzględnia możliwości 

Konsorcjum P 

minimalizacji kosztów zakwaterowania, np. wynajęcia mieszkania, apartamentu 

lub  innego  lokalu  w  Łodzi  oferującego  usługi  hotelowe,  nie  na  poszczególne  doby, 

obejmującego  z  góry  okres  przewidzianego  okresu  realizacji  zamówienia,  co  w  sposób 

b

ezpośredni przełoży się na obniżenie kosztów usług o charakterze hotelowym. Co istotne, 

wyjaśnień Przystępującego wynika, że koszt zakwaterowania w hotelu będzie dotyczył tylko 

przedstawicieli  kierownictwa,  którzy  wezmą  udział  w  jednorazowych  lub  incydentalnych 

spotkaniach  branżowych.  Zespół  pracowników  przeprowadzający  paszportyzację, 

realizację kampanii  pomiarowej  stworzenie  modelu  matematycznego  nie  będzie 

zakwaterowany w hotelu. Tymczasem Odwołujący rozszerzył własną nadinterpretację na cały 

personel. 

Analogicznie  postąpił  Odwołujący  z  kalkulacjami  dojazdów  –  dokonał  własnego 

założenia, pomijając np. fakt, że Konsorcjum P kalkulując koszty przejazdów musiało dokonać 

tego w relacji do liczby 

godzin pracy personelu, tymczasem Zamawiający nie określił z góry 

minimalnych  cz

asochłonności, co powoduje, że Przystępujący dokonywał kalkulacji czyniąc 

pewne  założenia  na  podstawie  doświadczenia,  a  jego  ryzykiem  zawodowym  jest  to,  

jak  w  rzeczywistości  będzie  wyglądała  realizacja  zamówienia  (w  szczególności  w  zakresie 

niezależnym od niego, np. współdziałanie Zamawiającego, terminy administracyjne). 

Również  czynione  przez  Odwołującego  wyliczenia,  sumowania  poszczególnych 

pozycji  z  wyjaśnień  Przystępującego  zostały  poczynione  na  własnych,  chybionych  z  resztą 

założeniach, bez znajomości realiów w jakich działa Przystępujący, chociażby w zakresie np. 

rozliczanych w Czechach kosztów uzyskania przychodu, rozliczeń podatkowych. 

Z  oświadczenia  Przystępującego  złożonego  w  ofercie,  a  potwierdzonego 

wyjaśnieniach wynika wprost, że oferowana cena jest kompletna, należycie skalkulowana, 

ostateczna i nieprzekraczalna. 


o 4.000 

zł wyższa od oferty Przystępującego, co stanowi znikomą różnicę w odniesieniu do 

wartości  przedmiotu  zamówienia.  Należy  przy  tym  mieć  na  uwadze,  że  istotą  instytucji 

wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest odniesienie ceny oferowanej przez danego wykonawcę 

do cen rynkowych (uśrednionej wysokości cen pozostałych wykonawców), nie natomiast do 

różnicy,  o  jaką  ubiegając  się  o  udzielenie  zamówienia  w  toku  aukcji  elektronicznej  schodzi 

w

ykonawca  w  stosunku  do  zaoferowanej  uprzednio  przez  siebie  ceny.  Wobec  różnicy 

zaledwie 

4.000 zł pomiędzy ceną oferowaną przez Przystępującego, a ceną oferowaną przez 

Odwołującego, irracjonalnym jest zarzut rażąco niskiej ceny. Dopiero odniesienie oferowanej 

ceny  do  obiektywnego  kryterium  rynkowego  może  stanowić  przyczynek  do  rozważań 

zakresie  rażąco  niskiej  ceny.  Tymczasem  porównanie  ceny  oferowanej  zarówno  przez 

Przystępującego  nie  odbiega  znacząco  od  ceny  oferowanej  przez  Odwołującego,  

jak  i  w

ykonawcę,  którego  oferta  znajduje  się  na  trzecim  miejscu.  Odniesienie  wysokości 

oferowanej ceny przez Przystępującego do średniej cen pozostałych wykonawców również nie 

daje podstaw, aby rozważać ją w kontekście rażącej różnicy. 

W złożonych wyjaśnieniach Przystępujący oświadczył, że skalkulował cenę należycie, 

co obejmuje również uwzględnienie w cenie zysku Przystępującego, który oczywiście będzie 

niższy od zakładanego pierwotnie, lecz jest to naturalną konsekwencją walki o zamówienie 

toku  aukcji  elektronicznej.  Na  uwadze  należy  też  mieć  okoliczność,  że  przepisy  Pzp  nie 

przewidują negatywnych konsekwencji zaoferowania niskiej ceny, a jedynie sytuację, kiedy jej 

wysok

ość  nabiera  charakteru  rażącego,  czego  Odwołujący  jednak  nie  wykazał. 

Odwołujący opiera swoje kalkulacje na okolicznościach, których nie sposób również wywieść 

z  wyjaśnień  złożonych  przez  Przystępującego.  Podkreślenia  wymaga  także  fakt,  że  na 

poparcie  swoi

ch  tez  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnego  dowodu,  który  wykazałby  brak 

spójności  wyjaśnień  Przystępującego,  trudno  bowiem  przyjąć,  że  widoczne  w  odwołaniu 

skupienie się na kosztach noclegów, stanowiących jednak marginalny koszt w relacji do ceny 

oferty, pr

zekłada się na brak wykazania przez Przystępującego, że należycie skalkulował cenę 

swojej oferty. 

Zarzuty sformułowane przez Odwołującego ograniczają się w zasadzie do mnożenia 

wątpliwości  co  do  treści  wyjaśnień  Przystępującego,  które  nie  budziły  wątpliwości 

Zamawiającego.  Jednocześnie  żadne  z  twierdzeń  Odwołującego  nie  znajduje 

odzwierciedlenia w dowodach, co de facto 

wskazuje na zupełne zignorowanie ciążącego na 

nim ciężaru dowodu w zakresie wykazania, iż za cenę podaną w ofercie, Przystępujący nie 

może zrealizować zamówienia. 

Nie  sposób  również  zgodzić  się  z  twierdzeniem  Odwołującego,  że  oferta 

Przystępującego jest sprzeczna z treścią SIWZ oraz zawiera błędy w obliczeniu ceny i powinna 

zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 Pzp. 


zakresie dotyczącym wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, przy czym 

zarzut 

w tym zakresie wywodzi jedynie z wyjaśnień Przystępującego, że pracownicy otrzymują 

wynagrodzenie 

za  wykonywanie  powierzonych  im  zadań,  uzależnione  od  rentowności 

poszczególnych kontraktów (partycypują w zyskach i stratach). 

Przystępujący  wyjaśnia,  że  zarówno  na  gruncie  prawa  polskiego,  jak  i  czeskiego, 

istnieją  regulacje  wyznaczające  minimalne  wartości  wynagrodzeń  pracowników,  brak  jest 

natomiast  przeciwskazań  uzależnienia  wynagrodzenia  ponad  te  minimalne  wartości  od 

efektów  pracy,  które  w  sposób  bezpośredni  przekładają  się  na  należytą  realizację  danego 

przedsięwzięcia. Udział w zyskach i stratach jest standardowym narzędziem wynagradzania 

pracowników, które w czeskich warunkach wprowadziły fabryki Baty (produkcja  obuwia) już 

latach  20.  XX  wieku.  Dzięki  temu  narzędziu  wynagrodzeniowemu  zakłady  Baty  były 

pierwszymi  w  przedwojennej  Czechosłowacji,  które  skróciły  tydzień  pracy  o  jeden  dzień 

(soboty  robocze  zostały  anulowane).  Prawie  wszystkie  odnoszące  sukcesy  firmy  stosują 

obecnie  tę  zasadę  (np.  w  przemyśle  motoryzacyjnym  pracownicy  w  czasie  rzeczywistym 

wiedzą,  ile  wyprodukowano  samochodów,  jaki  jest  trend  dnia  i  czy  i  jak  realizowany  jest 

dzienny  plan  produkcji).  Udział  w  zyskach  i  stratach  czyli  wynagrodzenie  za  wykonanie 

zadania  przyczynia  się  do  większej  wydajności  pracowników,  spełniając  jednocześnie 

wszystkie wymogi prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Sam  natomiast  fakt  ustalenia  wynagrodzenia  w  powyższej  formie  nie  jest 

równoznaczny  z  brakiem  wywiązywania  się  przez  Przystępującego  z  obowiązujących 

przepisów  i  wymogów  Zamawiającego  dotyczących  zatrudnienia  osób  na  umowę  o  pracę. 

Jakiekolwiek  wnioski  i  zarzuty  Odwołującego  w  tym  zakresie  nie  znajdują  oparcia 

wyjaśnieniach  Przystępującego,  są  natomiast  wyrazem  daleko  idącej  nadinterpretacji 

Odwołującego. 

W tym miejscu należy podnieść istotną okoliczność procesową, jaką jest ciężar dowodu 

spoczywający na Odwołującym, z którego to Odwołujący się nie wywiązuje. W treści odwołania 

Odwołujący stwierdza jedynie, że wyjaśnienia budzą jego wątpliwości, przy czym na poparcie 

swoich  twierdzeń  nie  przedstawia  żadnych  dowodów.  Nie  jest  natomiast  obowiązkiem, 

ani 

Zamawiającego, Przystępującego, ani też KIO wyjaśnianie wątpliwości Odwołującego. 

Odwołujący  podnosi  również,  że  „kwota  wyliczona  w  oparciu  o  treść  wyjaśnień 

złożonych przez  Konsorcjum  Provod,  nie  obejmuje wszystkich kosztów  ponoszonych przez 

wykonawcę  wynikających  z  zapisów  SIWZ,  OPZ  oraz  projektu  umowy,  np.  kosztów 

ubezpieczenia 

wg 

zasad 

opisanych 

par. 

projektu 

umowy, 

kosztów finansowania/kredytowania kontraktu, którym Konsorcjum P zamierza się posiłkować 

przy  realizacji  zamówienia,  kosztów  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  itp.”. 

Tym samym, 

zdaniem  Odwołującego,  należy  uznać,  że  treść  oferty  Przystępującego  jest 


odrzuceniu. 

Przystępujący  nie  zgadza  się  z  tym  zarzutem  Odwołującego.  Jak  wynika  z  treści 

wyjaśnień  Przystępującego  zaoferowana  cena  jest  kompletna  i  należycie  skalkulowana, 

zarzuty  Odwołującego  wynikające  z  dokonanych  przez  niego  kalkulacji  nie  znajdują 

potwierdzenia w treści przedłożonych przez Przystępującego wyjaśnień. 

Odwołujący podnosi, że dowodem potwierdzającym niezgodność treści oferty z treścią 

SIWZ,  jest  treść  pisma  Przystępującego  z  dnia  28  marca  2019  r.,  tymczasem  oprócz 

ogólnikowych  stwierdzeń  dotyczących  niezgodności  treści  oferty  z  SIWZ,  nie  przywołuje 

żadnego postanowienia SIWZ, z którym w jego opinii treść oferty jest niezgodna. Nie podlega 

natomiast wątpliwości, że zarzuty powinny być skonkretyzowane w taki sposób, aby istniała 

możliwość  odniesienia  się  do  nich,  co  oznacza,  iż  Odwołujący  winien  wskazać  konkrety 

element  oferty  i  postanowienie  SIWZ,  a  następnie  wykazać  istniejącą  pomiędzy  nimi 

niezgodność, w przeciwnym razie zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. 

Nie  sposób  zgodzić  się  również  z  zarzutem  Odwołującego,  jakoby  złożenie  oferty 

stanowi

ło  czyn  nieuczciwej  konkurencji.  Z  dokumentacji  Postępowania  wynika,  że  aukcja 

została przeprowadzona w dniu 1 marca 2019 r., a wszelkie podnoszone przez Odwołującego 

argumenty na potwierdzenie tego 

zarzutu datowane są po tym terminie. 

Jednocześnie Przystępujący podniósł, że spotkanie na które powołuje się Odwołujący 

wynikało z inicjatywy Przystępującego, przy czym miało charakter orientacyjny i kurtuazyjny. 

Na  tym  eta

pie  Przystępujący  dysponował  już  bowiem  wiedzą  o  swoim  statusie 

w P

ostępowaniu i w drodze powrotnej z konferencji Stormwater 2019 w Gdańsku, w której brali 

udział  przedstawiciele  Przystępującego  i  Zamawiającego,  udał  się  do  siedziby 

Zamawiającego. Spotkanie było wyrazem dbałości Przystępującego o realizację zamówienia, 

które  –  jak  wskazywał  wynik  aukcji  –  będzie  realizował.  Przystępujący  miał  na  celu 

przedyskutowanie  ewentualnej  możliwości  zapoznania  się  z  treścią  i  formą  plików  danych, 

tak 

aby  mógł  przemyśleć  metodologię  ich  przetwarzania,  czy  też  ocenić  szybkość 

przetwarzania  danych  potrzebnych  do  opracowania  modelu  matematycznego  sieci 

kanalizacyjnej, tak szczegółowych danych nie zawierała bowiem SIWZ. Przedmiotowy postulat 

został  zwerbalizowany  w  pisemnym  wniosku,  jednakże  Zamawiający  jasno  i  zdecydowanie 

odmówił udostępniania jakichkolwiek informacji przed podpisaniem umowy. Podjęta próba ze 

strony  Przystępującego  była  wyrazem  podejścia  biznesowego  oraz  dobra  realizacji 

zamówienia,  o  które  się  ubiegał,  w  żadnym  zakresie  działanie  Przystępującego  nie  stało 

sprzeczności  z  przepisami  prawa,  jak  również  nie  naruszało  prawa  zachowanie 

Zamawiającego.  Jak  wskazano  powyżej,  spotkanie  miało  miejsce  po  złożeniu  oferty  przez 

Przystępującego, wobec czego nie mogło mieć wpływu na treść złożonej oferty. 


„działanie  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  jeżeli  zagraża  lub  narusza  interes 

innego  przedsiębiorcy  lub  klienta”.  Czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest  „w  szczególności: 

wprowadzające  w  błąd  oznaczenie  przedsiębiorstwa,  fałszywe  lub  oszukańcze  oznaczenie 

pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów 

lub  usług,  naruszenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  nakłanianie  do  rozwiązania  lub 

niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, 

utrudnianie  dostępu  do  rynku,  przekupstwo  osoby  pełniącej  funkcję  publiczną,  a  także 

nieuczciwa  lub  zakazana  reklama,  organizowa

nie  systemu  sprzedaży  lawinowej  oraz 

prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym”. Nadużyciem prawa 

byłoby uznanie, że spotkanie robocze umiejscowione terminowo po przeprowadzonej aukcji, 

mogłoby wpisywać się w ww. definicję, tym bardziej, że Zamawiający wykazał się daleko idącą 

dbałością  o  przestrzeganie  przepisów  Pzp  i  żadnych  informacji  Przystępującemu  nie 

udostępnił. 

2.  Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 10a ust. 5 Pzp 

Odwołujący  zarzuca,  że  oświadczenia  JEDZ  złożone  przez  Przystępującego, 

zostały nieprawidłowo podpisane, gdyż weryfikacja przez Odwołującego w oparciu o program 

Szafir nie dała pozytywnej weryfikacji i w każdym przypadku każdego z dokumentów JEDZ 

otrzymywano komunikat o zweryfi

kowaniu podpisu w sposób niekompletny oraz, że certyfikat 

podpisu jest certyfikatem niekwalifikowanym. 

Zdaniem Przystępującego zarzut w powyższym zakresie podlega odrzuceniu, gdyż jest 

złożony  po  terminie.  Powyższe  twierdzenie  Przystępującego  znajduje  uzasadnienie 

orzecznictwie. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale z dnia 

28 lutego 2013 r., III CZP 107/12, w sytuacji, gdy wykonawca uczestniczący w postępowaniu 

poweźmie wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania przed 

dniem  przesłania  mu  przez  zamawiającego  informacji  o  kwestionowanej  czynności,  bieg 

terminu do wniesienia odwołania liczy się według zasad określonych w art. 182 ust. 3  Pzp, 

a nie  art.  182  ust.  1  Pzp

.  Przenosząc  powyższe  stanowisko  SN  na  stan  faktyczny 

przedmiotowej sprawy, należy przyjąć, że początek biegu w zakresie zaniechania odrzucenia 

oferty  rozpoczyna  się  w  momencie,  w  którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej 

staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę 

wniesienia  odwo

łania.  Odwołujący  w  zaproszeniu  do  aukcji  otrzymał  od  Zamawiającego 

informację  o  dopuszczonych  do  aukcji  wykonawcach,  przy  zachowaniu  więc  należytej 

staranności  mógł  dokonać  weryfikacji  odpowiednio  wcześniej.  W  ocenie  Przystępującego 

termin  na  wniesienie  odwołania  upłynął  po  10  dniach  od  otrzymania  przedmiotowego 

zaproszenia, co powoduje, że na obecnym etapie zarzut jest spóźniony. 


stanowiska,  Przystępujący  wyjaśnia,  że  oświadczenia  JEDZ  zostały  podpisane  podpisem 

kwalifikowanym, a tym samym zarzut podlega oddaleniu. 

Konsorcjum P podniosło, że zastosowany przez Odwołującego program do weryfikacji 

prawidłowości podpisu nie jest jedynym dostępnym na rynku programem umożliwiającym taką 

weryfikację, a ewentualny komunikat o błędzie w programie użytym przez Odwołującego nie 

przesądza  o  nieprawidłowym  podpisaniu  dokumentu.  Oparcie  zarzutu,  jedynie  o komunikat 

błędu  w  programie  Szafir,  stanowi  wyraz  niedochowania  należytej  staranności  przez 

Odwołującego w zakresie ciążącego na nim ciężaru dowodu. 

3.  Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp  

Odwołujący  zarzuca,  że  złożone  przez  Przystępującego  opinie  bankowe  nie 

potwierdzają, że posiada on zdolność kredytową w wysokości 1 mln zł w rozumieniu przepisów 

prawa bankowego, gdyż zgoda banku jest przyszła i warunkowa. 

Zdaniem Przystępującego zarzut jest niezasadny, a dotychczasowe orzecznictwo KIO 

potwierdza  takie  stanowisko.  Jak  wynika  bowiem  z  wyroku  KIO  z  23  listopada  2012  r., 

KIO 

2480/12,  „Zadaniem  wykonawcy  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  jest 

wykazanie,  że ma  dostęp do  źródeł finansowania, które  umożliwią mu  poniesienie kosztów 

realizacji zamówienia do czasu otrzymania wynagrodzenia od Zamawiającego. Chodzi zatem 

o  realny  dostęp  do  środków  finansowych  przeznaczonych  na  sfinansowanie  konkretnego 

zamówienia, przy czym mogą to być zarówno środki własne wykonawcy albo środki pożyczone 

przez  stosowną  instytucję finansową. W  tym  ostatnim  przypadku,  z  uwagi  na  to,  że  trudno 

wymagać aby wykonawcy ubiegający się dopiero o udzielenie zamówienia brali już kredyt na 

poczet  zamówienia,  którego  mogą  nie  uzyskać  –  wystarczające  jest  wykazanie  się  realną 

możliwością  do  uzyskania  takiego kredytu.  Jeżeli  wykonawca  nie  ma  własnych  środków  to 

jego  zada

niem  jest  uzyskanie  potwierdzenia  od  instytucji  finansowej,  że pozytywnie  ocenia 

zdolność  wykonawcy  do  spłacenia  kredytu  przeznaczonego  na  sfinansowanie  zamówienia. 

Zatem 

nie  chodzi  o  zdolność  kredytową  w  ogóle,  tylko  zdolność  kredytową  związaną 

z uzyskani

em środków na realizację zamówienia. Z tego względu niekoniecznie udzielony już 

kredyt stanowi pewniejsze potwierdzenie znajdowania się w sytuacji finansowej umożliwiającej 

realizację  zamówienia  od  kredytu  dopiero  obiecanego,  np.  pod  warunkiem,  że  wykonawca 

zamówienie uzyska”. 

Tym  samym  nie  powinno  budzić  wątpliwości,  iż  opinia  banku  potwierdza  spełnianie 

przez Przystępującego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Na  rozprawie  Strony  i  uczestnik  postępowania  odwoławczego  podtrzymali 

przed

stawione powyżej stanowiska w sprawie. 

Odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z treści korespondencji 

poczty  elektronicznej  z  18  kwietnia  2019  r.  pomiędzy  przedstawicielem  Odwołującego, 


pracowników  ryzykiem  biznesowym  prowadzonej  przez  pracodawcę  działalności 

gospodarczej (dowód O7). 

Zamawiający wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z treści: 

Pisma Odwołującego z 4 marca 2019 r. w sprawie wezwania do złożenia wyjaśnień 

rażąco niskiej ceny – dowód Z2; 

Korespondencji poczty elektronicznej z 19 kwietnia 2019 r. pomiędzy pracownikiem 

Zamawiającego  a  przedstawicielem  platformy,  na  której  prowadzone  jest 

Postępowanie,  dotyczące  mechanizmów  weryfikacji  i  walidacji  podpisów 

elektronicznych  z  załącznikami  mającymi  potwierdzać,  że  sporne  oświadczenia 

JEDZ  złożone  przez  Konsorcjum  P  (JEDZ  wersja  2)  zostały  podpisane 

kwalifikowanymi  podpisami  elektronicznymi  wydanymi  przez  uprawniony  podmiot 

(PostSignum) 

– dowody Z3. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  Izba,  uwzględniając  zgromadzony  materiał 

dowodowy  omówiony  w  dalszej  części  uzasadnienia,  jak  również  biorąc  pod  uwagę 

oświadczenia i  stanowiska Odwołującego,  Zamawiającego  i  Przystępującego  zawarte 

odwołaniu,  odpowiedzi  na  odwołanie  i  piśmie  procesowym  Konsorcjum  P,  a także 

wyrażone  ustnie  na  rozprawie  i odnotowane  w protokole,  ustaliła  i  zważyła, 

co 

następuje. 

Skład 

orzekający 

stwierdził, 

że 

Odwołujący 

jest 

legitymowany,  

zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 Pzp, do 

wniesienia odwołania. 

Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z treści:  

1.  SIWZ; 

oferty  Przystępującego  (z  uwzględnieniem  ceny  ustalonej  w  wyniku  aukcji 

elektronicznej); 

pierwotnie złożonych przez Konsorcjum P oświadczeń JEDZ (JEDZ wersja 1); 

wezwania Przystępującego z 18 stycznia 2019 r. do uzupełnienia oświadczeń JEDZ 

w trybie art. 26 ust. 3 Pzp; 

5.  korespondencji  poczty  elektronicznej  z  21  stycznia  2019  r.  od  przedstawiciela 

Konsorcjum  P  do  Zamawiającego  z  wnioskiem  o  przedterminową  weryfikację 

oświadczenia JEDZ lidera Konsorcjum P wraz z oświadczeniem JEDZ objętym tym 

wnioskiem (JEDZ wersja 2); 

pisma  Zamawiającego  z  23  stycznia  2019  r.,  stanowiącego  odpowiedź  na  ww. 

wniosek; 

7.  korespondencji  poczty  elektronicznej  z  28  stycznia  2019  r.  od  przedstawiciela 

Konsorcjum  P  do  Zamawiającego  z  załącznikami  w  postaci  oświadczeń  JEDZ 

członków Konsorcjum P; 


z 1 marca 2019 r.; 

wyjaśnień rażąco niskiej ceny z 5 marca 2019 r. złożonych przez Przystępującego; 

wezwania  Konsorcjum  P  do  złożenia  dodatkowych  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco 

niskiej ceny z 8 marca 2019 r.; 

dodatkowych wyjaśnień rażąco niskiej ceny z 12 marca 2019 r.; 

wezwania Przystępującego do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Pzp z 12 

marca 2019 r.; 

13.  informacji  z  banku 

Československá  obchodní  banka,  a.  s.  złożonych  przez 

Przystępującego 22 marca 2019 r. w odpowiedzi na wezwanie z pkt 12; 

wezwania Przystępującego do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp 

z 25 

marca 2019 r., obejmującego m.in. informację z banku; 

informacji z banku złożonej przez Konsorcjum P 29 marca 2019 r. w odpowiedzi na 

wezwanie z pkt 14; 

pisma  Przystępującego  do  Zamawiającego  z  28  marca  2019  r.  w  sprawie 

wątpliwości dotyczących postanowień SIWZ, zawierającego wzmiankę o spotkaniu 

przedstawicieli Konsorcjum P z pracownikami Zamawiającego, które miało miejsce 

13 marca 2019 r.; 

pisma Zamawiającego z 29 marca 2019 r., stanowiącego odpowiedź na pismo z pkt 

18.  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2 kwietnia 2019 r.; 

załączników  do  odwołania,  odpowiedzi  na  odwołanie  i  dokumentów  złożonych 

w toku rozprawy. 

Na  podstawie  ww.  materiału  dowodowego skład  orzekający  uznał,  że  co  do  zasady 

pisemne  stanowiska  Stron  i  uczestnika  postępowania  odwoławczego  prezentują 

stan 

faktyczny  sprawy  w  sposób kompleksowy  i rzetelny.  Ewentualne  dalsze ustalenia Izby 

przedstawione  zostaną  w  ramach  omawiania  poszczególnych  grup  zarzutów  odwołania, 

przedstawionych według systematyki w nim zawartej. 

1.  Zarzut naruszenia art. 90 ust. 1-3, art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i 6, art. 87 ust. 1, art. 24 ust. 1 

pkt 18 i art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 15 ust. 1 pkt 5 Znk 

Zarzut  potwierdził  się  częściowo,  tj.  w  zakresie  naruszenia  przez  Zamawiającego 

art. 90 ust. 3 i art. 7 ust. 1 

Pzp. Zdaniem Izby Zamawiający niezasadnie zaniechał odrzucenia 

oferty Przystępującego, który – w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny 

z 1 marca 2019 r. 

– nie złożył wyjaśnień w wymaganym przez Zamawiającego zakresie. 

Stan  faktyczny  w  r

amach  omawianego  zarzutu  należy  uzupełnić  o  analizę  treści 

wspomnianego wezwania. Zamawiający zaznaczył bowiem wyraźnie, że oczekuje udzielenia 

wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów  (podkreślenie  Izby),  wskazując  jednocześnie, 


wykonanie  przedmiotu  zamówienia  na  warunkach  określonych  w  SIWZ  jest  możliwe  bez 

obniżania  standardu  i  jakości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz  po  ewentualnym 

podpisaniu  umowy 

–  bez  występowania  z  roszczeniami  o  nieuzasadnione  dodatkowe 

wynagrodzenie”.  Zamawiający  podkreślił  również,  że  obowiązkiem  wykonawcy  jest 

szczegółowe  określenie  i  udowodnienie  w  jaki  sposób  skalkulował  cenę  oferty  tak, 

aby 

Zamawiający był w stanie wywnioskować z czego wynika cena i czy daje ona gwarancję 

należytej realizacji zamówienia według warunków określonych w projekcie umowy. 

Zdaniem składu orzekającego wyjaśnienia rażąco niskiej ceny Konsorcjum P z 5 marca 

2019 r. nie realizują powyższych wskazań. 

Jakkolwiek  Izba  zgodziła  się  z  Zamawiającym,  że  nie  istnieje  jeden  wyłącznie 

poprawny i wspólny wszystkim wykonawcom w danym postępowaniu wzorzec konstruowania 

ceny oferty (a zarazem 

– wyjaśnień rażąco niskiej ceny, w ramach których przedstawiany jest 

przyjęty przez wykonawcę model kalkulacji ceny), co dobrze ilustruje załączony do odpowiedzi 

na odwołanie dowód Z1, to jednak zwraca uwagę, że wspólnym mianownikiem dla wyjaśnień 

rażąco niskiej ceny w każdym postępowaniu, w którym badanie tej kwestii jest prowadzone, 

jest odpowiedź na oczekiwania zamawiającego wyrażone w treści wezwania. 

W  tej  sprawie  podstawowym  zaniechaniem  Przystępującego  było  nie  poparcie 

przedstawionych w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny kwot jakimikolwiek dowodami. Brak ten 

jest  widoczny  prima  facie 

zwłaszcza  w  odniesieniu  do  tych  fragmentów  treści  spornych 

wyjaśnień  Konsorcjum  P,  w  których  odwołuje  się  ono  do  oferty  swojego  kontrahenta 

(Aquamonitoring  s.r.o. 

–  tak  w  pkt  2,  3,  14,  czy  15  lit.  n)  części  wyjaśnień  zatytułowanej 

„Uzasadnienie poszczególnych elementów oferty”). Skład orzekający nie odmawia wprawdzie 

Przystępującemu  możliwości  dowodzenia  rzetelności  określenia  ceny  oferty  za  pomocą 

oświadczeń,  do  których  w  istocie  sprowadza  się  treść  ocenianych  wyjaśnień,  tym  niemniej 

zaznacza, że taki sposób wykazywania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku 

do  przedmiotu  zamówienia,  dopuszczalny  jest  zasadniczo  w  przypadkach,  w  których  ceny 

jednostkowe  (bądź  za  poszczególne  zakresy  realizacji  zamówienia)  stanowiące  podstawę 

kalkulacji nie od

biegają od średnich cen rynkowych. Chodzi więc o ceny typowe, na których 

wysokość  nie  wpływają  szczególne  właściwości  wykonawcy  (np.  zdolności  negocjacyjne, 

pozycja  rynkowa,  renoma,  etc.). 

Wyjaśnienia  na  taką  argumentację  nie  wskazują, 

wobec 

czego  obowiązkiem  Konsorcjum  P  było  załączenie  dowodów  potwierdzających, 

że wynikające z wyjaśnień koszty realizacji poszczególnych części zamówienia są realne. 

W  przekonaniu  składu  orzekającego  przedmiotowe  wyjaśnienia  są  nierzetelne 

niepełne także ze względu na zarzucane w odwołaniu nieudzielenie odpowiedzi na pytanie 

koszty  realizacji  czynności  wymienionych  w  poz.  16  i  17. W  tej  kwestii  nie  mogło  zostać 

uznane  za  wystarczające  stwierdzenie  o  przewidzeniu  tych  kosztów  w  innych  pozycjach, 


niewielką  wartość  informacyjną,  zwłaszcza  w  obliczu  braku  jakichkolwiek  dowodów 

potwierdzających wiarygodność wyjaśnień, a przede wszystkim nie realizuje przytoczonego 

powyżej  celu,  dla  którego  Zamawiający  wezwał  Konsorcjum  P  do  wyjaśnień  rażąco  niskiej 

ceny. 

W zakresie kwestionowanych w odwołaniu kosztów dojazdu i pobytu w Łodzi (poz. 15 

„Uzasadnienia  poszczególnych  elementów…”)  skład  orzekający  nie  podziela  wprawdzie 

wywodów  Odwołującego  dotyczących  ich  zaniżenia  i  zawnioskowanych  w  tym  zakresie 

dowodów O1, ale tylko z tej przyczyny, że nie jest w stanie, w oparciu o przedstawione przez 

Konsorcjum P dane, stwierdzić, czy zostały wyliczone poprawnie. W konsekwencji oceny takiej 

nie mógł również dokonać Zamawiający, który nota bene ani w odwołaniu, ani w toku rozprawy 

nie odniósł się szczegółowo do tego zagadnienia. 

Skład  orzekający  nie  zgadza  się  również  z  twierdzeniem  Odwołującego,  

jakoby w ramach 

odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień Konsorcjum P powinno było 

odnieść się do wszystkich kosztów realizacji zamówienia (Odwołujący wskazał tu przykładowo 

na  finansowanie  i  ubezpieczenie  kontraktu).  Izba  prezentuje  pogląd,  że  poziom 

szczegółowości  wyjaśnień  winien  być  wprost  proporcjonalny  do  szczegółowości  wezwania, 

a ta 

wyrażona została w osiemnastu punktach zawartych w treści wezwania. 

Przechodząc  do  oceny  argumentacji  Zamawiającego  i  Przystępującego  Izba 

podkreśla, że nie stanowi uwiarygodnienia ceny oferty Przystępującego okoliczność, że jest 

ona 

jedynie nieznacznie niższa od ceny zaproponowanej przez Odwołującego. Należy mieć 

na  względzie,  że  przedmiotem  sporu  była  prawidłowość  oceny  wyjaśnień  złożonych  przez 

Konso

rcjum  P,  którego  rozstrzygnięciem  było  udzielenie  odpowiedzi  na  pytanie, 

czy Zamawia

jący,  na  podstawie  argumentacji  zawartej  w  wyjaśnieniach,  a  dotyczącej 

wysokości kosztów realizacji poszczególnych elementów zamówienia i podstaw ich określenia 

(składających  się  ogólnie  rzecz  biorąc  na  określoną  metodologię  kalkulacji  ceny  oferty), 

mógł przyjąć, że cena oferty Przystępującego nie jest rażąco niska. Ad casum wspomniana 

odpowiedź musi być negatywna, bowiem – jak wskazano powyżej – Zamawiający nie otrzymał 

wyjaśnień w wymaganym zakresie, a zatem kwestia wysokości ceny oferty Odwołującego jest 

dla tego ustalenia indyferentna.  

W tym miejscu zaznaczyć należy, że, również z powyższych względów, nieprzydatny 

dla  rozstrzygnięcia  był  dowód  Z2.  Nie  tylko  nie  dotyczy  on  sytuacji  Przystępującego,  ale 

również nie potwierdza on rzekomego narzucania przez Odwołującego konkretnej metodologii 

udzielania  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny.  Działanie  takie  musiałoby  zostać  uznane  za 

bezskuteczne, skoro Zamawiający kwestii tej nie ujął w sposób jednolity. 

Nie mogła się także ostać argumentacja Zamawiającego  o ocenie wyjaśnień rażąco 

niskiej  ceny  Konsorcjum  P  przy  uwzględnieniu  informacji  zawartych  w  dokumentach 


ogóle nie nawiązują do informacji, które miałyby być zawarte w takich dokumentach i wpływać 

na  wysokość  ceny  jego  oferty.  Był  to  zatem  argument  przywołany  ad  hoc,  na  potrzeby 

uwiarygodnienia  poprawności  dokonanej  przez  Zamawiającego  oceny  wyjaśnień  rażąco 

niskiej ceny Konsorcjum P. 

Reasumując, Zamawiający – opisanym powyżej postępowaniem – naruszył przepisy 

art. 90 ust. 3 i art. 7 ust. 1 Pzp, co znalazło odzwierciedlenie w uwzględnieniu odwołania w tej 

części (pkt 1 sentencji wyroku). Nie zostały natomiast naruszone przepisy art. 90 ust. 1 Pzp, 

ponieważ  niewątpliwie  Zamawiający  wezwał  Przystępującego  do  wyjaśnień  rażąco  niskiej 

ceny, ani przepis art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, który należy wiązać z drugą z wynikających z art. 90 

ust. 3 Pzp podstaw odrzucenia oferty, czyli ze stanem, w którym dokonana ocena wyjaśnień 

wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę. 

konsekwencji Izba, w pkt 2 sentencji wyroku, orzekła o ich oddaleniu. 

Chybiony był zarzut obrazy przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, wywodzony z okoliczności 

związanych z rażąco niską ceną oferty Konsorcjum P. W tym zakresie Izba podziela i przyjmuje 

za własne wywody Zamawiającego zawarte na str. 9 odpowiedzi na odwołanie, odnoszące się 

do wykładni tej przesłanki odrzucenia oferty. 

Nie potwierdził się również zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, oparty m.in. na 

twierdzeniu 

o rzekomej sprzeczności oferty Konsorcjum P z wymogami SIWZ w zakresie formy 

zatrudnienia osób realizujących zamówienie (umowa o pracę). Jakkolwiek na pierwszej stronie 

wyjaśnień rażąco niskiej ceny Przystępujący użył niefortunnego stwierdzenia o uzależnieniu 

wynagrodzeń  pracowników  od  rentowności  realizowanych  przez  nich kontraktów,  to jednak 

Izba  przyjęła,  że  Konsorcjum  P  założyło  wykonanie  zamówienia  osobami  pozostającymi 

stosunku  pracy,  wynagradzanych  według  stawek  wskazanych  w  ostatnim  akapicie 

wyjaśnień.  Pozbawione  sensu  byłoby  twierdzenie,  że  stawki  te  stanowią  pochodną 

przewidywanej przez Przystępującego rentowności kontraktu, zatem wzmiankę o partycypacji 

w zyskach i stratach na kontrakcie należało odnieść do możliwości osiągnięcia dodatkowego 

wynagrodzenia (premii) przez pracowników Konsorcjum P. Stąd, przedstawiony na rozprawie 

dowód O7 nie dotyczył sytuacji zaistniałej w tej sprawie. 

Izba  wyjaśnia  ponadto,  że  kwestia  zaniechania  skalkulowania  wszystkich  kosztów 

z

wiązanych  z  wykonaniem  zamówienia  (druga  z  podstaw  faktycznych  zarzutu  zaniechania 

odrzucenia oferty Konsorcjum P jako niezgodnej z SIWZ), do której Odwołujący de facto nie 

odniósł się w uzasadnieniu odwołania, rozpatrzona została w ramach omówionego wcześniej 

zarzutu rażąco niskiej ceny. 

Zdaniem 

składu orzekającego  także  pismo  Przystępującego z  28 marca  2019  r.  nie 

potwierdza 

niezgodności treści jego oferty z SIWZ. Stanowiło ono co najwyżej nieskuteczną 

(o czym poniżej) próbę pozyskania informacji, które zgodnie z SIWZ zostaną udostępnione 


konkretnie  sposób  oferowane  przez  Konsorcjum  P  świadczenie  odbiega  od  oczekiwań 

Zamawiającego.  Odwołujący  przywołał  jedynie,  na  str.  17  odwołania,  okoliczność  złożenia 

przez  Przystępującego  oferty  „na  inny  zakresowo  przedmiot  zamówienia”,  bez  bliższego 

sprecyzowania. 

Pozostając  przy  wspomnianej  korespondencji  Przystępującego,  wskazującej  na 

niekwestionowany 

fakt  odbycia  spotkania  pomiędzy  przedstawicielami  Konsorcjum  P 

pracownikami  Zamawiającego,  Izba  nie  dopatrzyła  się  w  okolicznościach  tej  sprawy 

naruszenia w jego wyniku przepisów art. 24 ust. 1 pkt 18, art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 87 ust. 1 

Pzp. 

Uszło uwadze Odwołującego, że to spotkanie odbyło się 13 marca 2019 r., a zatem 

zarówno po upływie terminu składania ofert, jak i po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej i, 

będącego  jej  następstwem,  badania  oferty  Konsorcjum  P  pod  kątem  rażąco  niskiej  ceny 

(wprawdzie  Zamawiający  w  przededniu  spotkania  otrzymał  odpowiedź  Przystępującego  na 

drugie wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, ale nie dotyczyło ono kwestii istotnych dla 

wyliczenia ceny oferty). W konsekwencji nietrafne okazało się poczynione przez Odwołującego 

założenie,  że  cena  oferty  Konsorcjum  P  jest  niższa  dlatego,  że  pozyskało  ono  dane 

umożliwiające  oszacowanie  rzeczywistej  skali  ryzyk  (por.  wywody  ze  str.  19  odwołania). 

Ergo 

nie  sposób  mówić  o  podejmowaniu  przez  Przystępującego  działań  utrudniających 

konkurentom  dostęp  do  rynku,  uzasadniających  zastosowanie  wobec  jego  oferty  sankcji  

z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp, skoro nie wpłynęły one (i wpłynąć nie mogły) na krąg wykonawców 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.  Tym  samym  nie  doszło  do  zaktualizowania  się 

przesłanki wykluczenia Konsorcjum P na zasadzie art. 24 ust. 1 pkt 18 Pzp, ponieważ nawet 

jeśli  intencją  Przystępującego  było  pozyskanie  poufnych  informacji,  to  ze  względu  na  stan 

zaawansowania Postępowania w dacie spotkania, informacje te nie mogłyby już dać w nim 

Konsorcjum P jakiejkolwiek przewagi.  

Co zaś dotyczy rzekomego naruszenia przez Zamawiającego art. 87 ust. 1 Pzp skład 

orzekający  nie  stwierdził,  aby  treść  uprzednio  złożonej  przez  Przystępującego  oferty  była 

przedmiotem  niedozwolonych  uzgodnień.  Pismo  z  28  marca  2019  r.  stanowiło  niejako 

kontynuację zakończonego dużo wcześniej etapu wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ i tak 

też  zostało  przez  Zamawiającego  potraktowane  (zob.  pismo  Zamawiającego  z  29  marca 

2019 r.). 

Wspomnieć  również  należy  o  przywołanym  w  pkt  10  zarzutów  odwołania  przepisie 

art. 

15 ust. 1 pkt 5 Znk, którego naruszenia miał się dopuścić Zamawiający. Przewiduje on, 

że czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, 

w  szczególności  przez  działanie  mające  na  celu  wymuszenie  na  klientach  wyboru  jako 

kontrahenta  określonego  przedsiębiorcy  lub  stwarzanie  warunków  umożliwiających 


Uzasadnienie  odwołania  nie  zawiera  żadnego  odniesienia  wynikającego  z  niego  stanu 

faktycznego  do  przywołanego  przepisu,  wobec  czego  nie  sposób  było  zarzutu  owego 

rozpoznać. 

Reasumując,  z  powyższych  względów  zarzuty  naruszenia  przez  Zamawiającego 

art. 24 ust. 1 pkt 18, art. 87 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2-3 i 6 Pzp oraz art. 15 ust. 1 pkt 5 Znk 

zostały oddalone w pkt 2 sentencji wyroku. 

2.  Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 10a ust. 5 Pzp 

Izba  oceniła,  że przedmiotowy  zarzut  nie był  spóźniony,  podzielając w  tym  zakresie 

argumentację Odwołującego przedstawioną na str. 21 odwołania. 

W  zakresie  ustaleń  faktycznych  należy  przede  wszystkim  wskazać,  że  myli  się 

Odwołujący  twierdząc  na  str.  20  odwołania,  jakoby  oświadczenia  JEDZ  przekazane 

Zamawiającemu przez Przystępującego 21 stycznia br., były oświadczeniami ostatecznymi, 

podlegającymi ocenie. 

W istocie Konsorcjum P, będąc wezwane do uzupełnienia oświadczeń JEDZ pismem 

z  18  stycznia  2019  r., 

w  terminie  do  28  stycznia  2019  r.,  przesłało,  21  stycznia  2019  r., 

oświadczenie  wyłącznie  lidera  Konsorcjum  P.  Następnie  zwróciło  się  do  Zamawiającego 

„przedterminowe  uwierzytelnienie”  oświadczenia,  nie  będąc  pewnym  czy  po  stronie 

Zamawiającego  ponownie  nie  wystąpi  problem,  który  legł  u  podstaw  wezwania,  tj.  brak 

możliwości  odbudowania  ścieżki  certyfikacji  (korespondencja  poczty  elektronicznej  

z 21 stycznia br.). Pismem z 23 stycznia 2019 r. Zamawiający odmówił przeprowadzenia takiej 

we

ryfikacji,  wnosząc  do  Przystępującego  o  potwierdzenie,  „[…]czy  plik  przesłany  przez 

Wykonawcę  w  dniu  21.01.2019  r.  jest  plikiem  docelowym  (ostatecznym)  przesłanym 

odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego”. 

W  odpowiedzi 

Konsorcjum  P  przesłało,  w  korespondencji  poczty  elektronicznej  

z 25 stycznia 2019 r., oświadczenia JEDZ dla obydwu członków konsorcjum (oznaczone jako 

OC  2  PROVOD  i  OC 

2  KONEKO)  i  to  właśnie  te  oświadczenia  podlegały  weryfikacji 

Zamawiającego, 

czym 

świadczy 

zarówno 

dokumentacja 

Postępowania 

(wydruki elektroniczne 

poświadczeń  podpisu  ze  strony  internetowej  weryfikacjapodpisu.pl), 

jak 

i dokumenty stanowiące dowody Z3. 

Za

rzut  odwołania  jest  zatem  chybiony  już  z  tego  względu,  że  nie  odnosi  się  do 

oświadczeń będących przedmiotem oceny ze strony Zamawiającego. 

Dodatkowo,  odnosząc  się  do  załączonego  do  odwołania  materiału  dowodowego 

(dowody  O2-

O6)  Izba  uznała,  że  potwierdza  on  jedynie  brak  możliwości  zweryfikowania 

podpisów  elektronicznych,  którymi  zostały  opatrzone  weryfikowane  przez  Odwołującego 

oświadczenia  JEDZ,  za  pomocą  używanego  przezeń  oprogramowania.  Niewątpliwie, 


pomocą innego oprogramowania, wobec czego przedstawioną na str. 10-11 odpowiedzi na 

odwołanie argumentację dotyczącą konieczności aktualizowania bibliotek oprogramowania do 

weryfikacji podpisów skład orzekający uznał za wiarygodną. Dodatkowo można wspomnieć, 

że  dowody  O2  i  O4  nie  dotyczyły  okoliczności  spornych,  bowiem  nikt  w  tej  sprawie  nie 

kwestionował,  że  Zamawiający  nie  był  w  stanie  zweryfikować  podpisów  pod  pierwotnie 

przedstawionymi przez Przystępującego oświadczeniami. 

W zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez błędną ocenę kwestii 

spełniania  przez  Konsorcjum  P  warunku  udziału  w  Postępowaniu  dotyczącego  posiadania 

środków finansowych/zdolności  kredytowej  na kwotę  1 mln zł  Izba  nie podziela stanowiska 

prezentowanego w odwołaniu. 

Jakkolwiek pierwotnie złożone przez Przystępującego informacje z banku rzeczywiście 

ograniczały się do stwierdzenia o warunkowej zgodzie na udzielenie kredytu, to jednak treść 

uzupełnionego na wezwanie Zamawiającego z 25 marca br. zaświadczenia, datowanego na 

26 marca 2019 r., 

przedstawia sytuację finansową Konsorcjum P zgoła odmiennie. Mowa jest 

w  nim  bowiem  o  obowiązującym  limicie  kredytowym  w  wysokości  20  mln  CZK,  z  którego 

pobrano  dotąd  6  mln  CZK.  Oznacza  to,  że  środki  finansowe  w  znacznie  przekraczającej 

wymaganą wysokość kwocie są dla Przystępującego dostępne, zatem ocena tej kwestii przez 

Zamawiającego była właściwa. 

Zważywszy  na  przedstawione  zapatrywania  zarzuty  należało  oddalić,  o  czym 

orzeczono w pkt 2 sentencji wyroku. 

3.  Zarzut naruszenia art. 7 ust. 3, art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 Pzp  

Zarzuty były nietrafne, co znalazło wyraz w pkt 2 sentencji wyroku. 

Przede  wszystkim  Zamawiający  nie  mógł  dotychczas  naruszyć  art.  7  ust.  3  Pzp, 

ponieważ  nie  udzielił  jeszcze  zamówienia  –  z  udzieleniem  zamówienia  będziemy  mieli  do 

czynienia w momencie zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

Z kolei zarzut oparty na przepisach art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 Pzp zasadzał się 

na  stwi

erdzeniu,  że  Zamawiający  powinien  był  wybrać  ofertę  Odwołującego,  jako  ofertę 

najkorzystniejszą.  Tej  kwestii  Izba  jednak  przesądzić  nie  może  w  tym  postępowaniu 

odwoławczym.  Miało  ono  bowiem  na  celu  wyłącznie  ocenę  podjętej  w  stosunku  do 

Przystępującego  czynności  oceny  złożonej  przezeń  oferty,  a  następnie  –  jej  wyboru. 

Stwierdzając  ich  nieprawidłowość  Izba  nakazała  Zamawiającemu  powrót  dp  etapu  badania 

oceny ofert w Postępowaniu i dopiero wówczas Zamawiający podejmie decyzje, czy w wyniku 

powtórzenia tych czynności oferta Odwołującego jest najkorzystniejsza. 


na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  

Przewodniczący:      ………………………………………. 

Członkowie:   

………………………………………. 

………………………………………. 


wiper-pixel