KIO 670/19 POSTANOWIENIE dnia 26 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 670/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 26 kwietnia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:   Ewa Kisiel 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  26  kwietnia  2019  r.  

w  Warszawie  odwołania  z  dnia  12  kwietnia  2019  r.  wniesionego  przez  wykonawcę  GE 

Medical  Systems  Polska  Sp.  z  o.  o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Wołoskiej  9  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Szpital  Uniwersytecki  w  Krakowie  

z siedzibą w Krakowie przy ul. Kopernika 36 

postanawia: 

1.  u

marza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  GE  Medical  Systems  Polska  Sp.  z  o.  o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul. Wołoskiej 9 kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero 

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia 

jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący: ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 670/19 

U z a s a d n i e n i e 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Kopernika 36 (dalej: 

„Zamawiający”)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986),  zwan

ej  dalej  „ustawą”  lub  „Pzp”  na  dostawę 

aparatów  SPECT-CT  (2  sztuki)  przeznaczonych  dla  Nowej  Siedziby  Szpitala 

Uniwersyteckiego  (NSSU)  wraz  z  instalacją,  uruchomieniem  i  szkoleniem  personelu  oraz  z 

konieczną adaptacją pomieszczeń (nr ref. NSSU.DFP.271.38.2018.LS). 

 O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod nr 2019/S 019-040405 z dnia 28 stycznia 2019 r. 

W

artość  zamówienia  przekracza  kwoty,  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W  dniu  12  kwietnia  2019  r.  wykonawca  GE  Medical  Systems  Polska  Sp.  z  o.  o.  z 

siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Wołoskiej  9  (dalej:  „Odwołujący”)  -  wniósł  odwołanie  do 

Prezesa Kra

jowej Izby Odwoławczej. 

W  dniu  24  kwietnia  2019  r.

do  Izby 

w  formie  pisemnej  wpłynęło  pismo  „Cofnięcie 

odwołania”, w którym Odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o wycofaniu odwołania.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  Pzp  O

dwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza postępowanie odwoławcze.  Zgodnie 

zaś  z  art.  192  ust.  1  Pzp,  o  oddaleniu  odwołania  lub  jego  uwzględnieniu  Izba  orzeka  w 

wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. 

O

dwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy.  Uwzględniając powyższe,  Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zdanie  2  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 


Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed 

otwarciem rozprawy, O

dwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie posiada 

przepis 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  Nr  41,  poz.  238)  –  dalej: 

„rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania”.  Ponieważ 

O

dwołujący cofnął odwołanie na posiedzeniu, przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zdanie  2  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  powołanego  rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  13.500,00 

zł,  stanowiącej  90%  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania.  

Przewodniczący: ……………………………… 


wiper-pixel